Golden Retriever Kör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Golden Retriever Kör"

Átírás

1 Golden Retriever Kör a l a p s z a b á l y a Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Golden Retriever Kör 2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Bokor u Az Egyesület önkormányzati elven működő kutyabarát természetes és jogi személyes társadalmi szervezete. 4. Az Egyesület elfogadja az FCI által mindenkor elismert magyarországi csúcsszervezetet. (FCI Federation Cynologique International, Nemzetközi Kynológiai Szövetség) 5. Az Egyesület az FCI alap és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozhat bel és külföldi kynológiai szervezethez. Az Egyesület célja és tevékenysége 6. Az Egyesület működési célja és tevékenysége: 6.1.Az Egyesület működési célja: a. A golden retriever, chesapeake bay retriever, nova scotia duck tolling retriever kutyafajtákat kedvelők, tartók és tenyésztők egyesületbe tömörítése, érdekeik védelme, fajta védelme. b. A retriever fajta tenyésztésének, elterjesztésének elősegítése és támogatása. A fajtára vonatkozó populációgenetikára alapozott, tenyésztés és törzskönyvezés megvalósítása és ennek, mint a Magyar Eb Törzskönyv MET vezetése.

2 c. A fajtával kapcsolatban kynológiai tudományos kutatás végzése, a fajta kiképzésével foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, a sportversenyek szervezése, küllem és versenybírák képzése és tovább képzése. d. Az Egyesület vakvezető kutyák képzésével segítséget kíván nyújtani a vak és gyengén látó embereknek. e. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében ismeretterjesztő, sport és oktató rendezvényeket szervez, más kynológiai szervezetekkel. f. Az Egyesület a évi CLXXV. törvény pontjára foglalt tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természet - és állatvédelmi, valamint sport közhasznú tevékenységet végez (a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján végzett sporttevékenység kivételével) Az Egyesület közhasznú tevékenysége: a.) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait tagjai körén kívül is bárki igénybe veheti. b.) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végez. c.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban foglalt közhasznú tevékenységre fordítja Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7. Az Egyesület tevékenysége: a.) az Egyesülethez tartozó retriever fajták törzskönyvének vezetése b.) vadászkutyás sport szervezése, lebonyolítása c.) tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése d.) versenyek szervezése e.) állat és természetvédelem támogatása f.) kynológiai tanfolyamok, előadások szervezése g.) kynológiai tárgyú könyvek és folyóiratok kiadása h.) egyéb tevékenység, amely az Egyesület céljait elősegíti

3 A tagsági viszony 8. Az Egyesület tagja lehet, aki az alapszabály, tenyésztési szabályzat és az etikai kódex rendelkezéseit elfogadja, és a tagdíjat befizeti, és a vezetőség az Egyesület tagjai sorába felveszi. Az Egyesület tagjai lehetnek mindazon személyek, akik az Egyesület által gondozott fajtájú törzskönyvben regisztrált, vagy törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak vagy tenyésztenek. 9. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal és a vezetőség határozatával jön létre. A vezetőség elutasító határozata ellen a határozat kézbesítését követő 15 nap alatt taggyűléshez lehet jogorvoslati kérelmet előterjeszteni. Ilyen esetben az Egyesületbe való felvételhez a taggyűlés 2/3-os elfogadása szükséges. 10. A tagsági viszony megszűnik: o a kilépés írásbeli bejelentésével o az egyéves tagsági díj felszólítás ellenére való nemfizetésével o a tag halálával o a taggyűlés kizáró határozata alapján, amennyiben a tag az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat o az egyesület megszűnésével vagy megszűntetésével. 11. Az Egyesület tagjai: o alapító tagok o rendes tagok o tiszteletbeli tagok o pártoló tagok

4 12. Az alapító tagok az Egyesület alapítói, akik a megalakulásukról szóló jegyzőkönyvet aláírták. 13. A rendes tagok az Egyesület alapító tagjaihoz időközben csatlakozott a vezetőség által felvett és a belépési feltételeknek megfelelt, személyek, jogi személyek. Az Egyesület rendes tagja lehet: - cselekvőképes és büntetlen előéletű személy, - aki rendelkezik egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel, - magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület etikai szabályzatát. 14. A tiszteletbeli tagok az Egyesület vezetősége által felkért személyek. A tiszteletbeli tag felvételét az Egyesület vezetősége terjeszti a taggyűlés elé. A tiszteletbeli tag felvételéhez a taggyűlés 2/3-os szavazata szükséges. A tiszteletbeli tag felvételéhez ezen túl semmilyen más, előzetes feltételnek nem kell teljesülnie. A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni, azt támogatni, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, nem választható az Egyesület vezetőségébe. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony megszüntetésének bejelentésével, a tag halálával és a tiszteletbeli tagságra méltatlanná válással szűnik meg. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi és természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) folyamatos, kiemelkedő anyagi és erkölcsi hozzájárulásával elősegíti az Egyesület működését, célkitűzései elérése érdekében szükséges feladatai megvalósítását. A pártoló tagot az Elnökség határozattal emeli az Egyesület tagjai sorába. A tagok jogai és kötelezettségei 15. Az Egyesület tagja jogosult: o az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni. o az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein részt venni. o választhat és választható az Egyesület szerveibe.

5 16. Az Egyesület tagja köteles: o a szervezeti életben részt venni, a rábízott illetve elvállalt feladatokat végrehajtani, tisztségbe való megválasztása esetén ezt a legjobb tudása szerint ellátni, o a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni minden év március 31. napjáig. Az Egyesület szervezete és működése 17. Az Egyesület vezető szervei: a taggyűlés, a vezetőség és a felügyelő bizottság 18. A taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A taggyűlést az elnök évente egyszer annak időpontját legalább 8 nappal megelőzően írásban összehívja. A meghívókat amelyeknek a napirendet is tartalmazniuk kell az Egyesületi tagnyilvántartásban feltűntetett címre vagy lakcímre kell eljuttatni. A taggyűlés tanácskozásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, valamint a taggyűlésen részt vett két tag hitelesít. 19. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: o az alapszabály megállapítása, módosítása, o az elnök és a négy vezetőségi tag megválasztása, felmentése, az egyes vezetőségi tagok lemondásának tudomásul vétele, o az Egyesület céljainak és tevékenységi körébe tartozó feladatok meghatározása, o az évi költségvetés, tagdíj meghatározása o az Egyesület feloszlásának, más egyesülettel történt egyesülés kimondása, o a fegyelmi jogkör gyakorlása o a vezetőség éves beszámolójának és az éves közhasznú jelentés elfogadása, o valamint mindaz, amelyet a jogszabály, vagy alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6 20. A vezetőség 5 főből áll, megbízása négy évre szól, legalább évente egyszer, szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. A vezetőséget (melynek tagja az elnök, és 4 vezetőségi tag) az Egyesület taggyűlése titkos szavazással választja meg. A vezetőségi ülést az elnök hívja össze írásban, napirend közlésével, legkésőbb az ülést megelőző 8. napon. 21. A vezetőség szervezi, irányítja az Egyesület munkáját. Tevékenységéről a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni. A taggyűlést évente legalább egy alkalommal összehívja. Köteles akkor is összehívni, ha azt a tagok legalább negyede a cél megjelölésével írásban kéri, vagy bíróság rendelte el az összehívást. 22. Az Egyesület elnöke önállóan képviseli az Egyesületet, a testületi szervek ülései között gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról. Akadályoztatása esetén az Egyesület ügyeiben bármely vezetőségi tag jogosult meghatalmazás alapján eljárni. 23. a.) Az elnök feladata és hatásköre: o irányítja és szervezi az Egyesület ügyeit o gondoskodik a vezetőségi ülések rendszeres megtartásáról o a szervezet feladatainak elvégzéséről o kezeli a rendelkezése alatt álló pénzeszközöket o elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót b.) A tenyésztés vezető megbízási viszonyban áll az Egyesülettel. A tenyésztés vezető feladata a tenyésztési szabályzat betartatása. c.) A Vezetőség dönt a tenyésztés vezető személyéről. 24. Hatályon kívül helyezve.

7 Az egyesület gazdálkodása 25. Az egyesület vagyona a tagdíjakból, pályázatokon elnyert támogatásokból, magán és jogi személyek adományaiból, valamint saját gazdálkodásának eredményéből képződik. Az egyesület céljai megvalósításának elősegítése érdekében másodlagosan, saját gazdálkodást is folytat, melynek keretében árbevétel ellenében különböző szolgáltatásokat nyújt, megbízásokat teljesít, pályázatokon vesz részt. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 26. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 27. Az egyesület tagjai évi 9.000,- Ft (Kilencezer forint) tagdíj fizetésére kötelesek. Amennyiben a tag elmulasztja az éves tagdíj befizetését, a tárgyév március 31. napjáig, törlendő az Egyesület tagjai közül. 28. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában látják el, készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 29. Számviteli feladatok ellátására tiszteletdíjas könyvelőt lehet alkalmazni. Az alkalmazottak felvételéről a vezetőség dönt. Határozathozatal 30. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon tagok közül legalább 3 fő jelen van, akik közül egynek az elnöknek kell lennie. A taggyűlés határozatképes, ha azon a részvételre jogosultak 50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belüli időpontra összehívott második ülés változatlan napirenddel és a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes, ezt a szabályt a meghívóban fel kell tüntetni.

8 31. A határozatokat a taggyűlés és a vezetőség szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, ha az alapszabály másképpen nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az egyesület elnökének szavazata dönt. A határozatokat folyamatos sorszámozással ellátva a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számarányát. A bevezetést a taggyűlési és vezetőségi jegyzőkönyvben foglaltak alapján az Egyesület elnöke végzi és hitelesíti a bejegyzést. 32. Titkos szavazás szükséges, ha a döntést hozó szerv szótöbbséggel így határoz. 33. Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölő bizottság felállítását igényelheti. Az egyesület jegyzése, aláírási jog 34. Az Egyesületet jogosult jegyezni az Egyesület elnöke akként, hogy az Egyesület géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá saját nevét önállóan írja. Az Egyesület bankszámlája fölött az elnök önállóan rendelkezik. Összeférhetetlenségi szabályok 35. A taggyűlés és a vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

9 36. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 37. A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Felügyelő Bizottság 38. A Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenységet végző Egyesület felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat a taggyűlés az Egyesület tagjai sorából illetve a tag által jelölt személyek közül választja meg 4 éves időtartamra. A tagok újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság elnökét maga választja meg. A Felügyelő Bizottság, mint az Egyesület Felügyelő szerve, felügyeli az Egyesület alapszabályszerű működését, különösen a vagyoni eszközöknek jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználását. Észrevételeit a Taggyűléssel, a vezetőséggel közli. Működéséért kizárólag a taggyűlésnek felelős. Ügyrendjét az vezetőség véleményét meghallgatva -, valamint munkamódszerét és programját maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság rendszeresen köteles ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, az Egyesület Alapszabály szerinti működését, közhasznú tevékenységét, valamint az Alapszabályban foglaltak betartását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. Ha az ellenőrzés során szabálytalanságot észlel, három napon belül ellenőrzési jelentést készít és jelenti a szabálytalanságot az Egyesület elnökének, aki a szükséges intézkedéseket 8 napon belül köteles kiadni és ezekről a Felügyelő Bizottság elnökét értesíteni. A Felügyelő Bizottság indítványozhatja az intézkedésre jogosult szerv (taggyűlés, vezetőség) összehívását. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet (taggyűlés, vezetőség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

10 a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Ha az intézkedésre jogosult szerv összehívására a Felügyelő Bizottság indítványa ellenére annak megtételétől számított 30 napon belül - nem kerül sor, úgy a határidő eredménytelen eltelte után a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság a törvényességi felügyeletet ellátó szervet köteles haladéktalanul értesíteni. A Felügyelő Bizottság év közben szükség szerint tart ülést. Az évi rendes taggyűlés előtt azonban egy ülést feltétlenül kell tartani, amelyen az Egyesület éves költségvetéséről, zárszámadásáról, valamint a közhasznúsági tevékenységről szóló jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottság éves tevékenységéről szóló beszámolót megvitatják és elfogadják. Az ülés időpontját úgy kell maghatározni, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése, véleménye és javaslata a taggyűlés ügyrendjében meghatározott időpontig az vezetőséghez eljuttatható legyen. Az Egyesület tisztségviselői és tagjai kötelesek a Felügyelő Bizottság tagjainak a kért felvilágosításokat megadni és a vizsgálandó anyagot rendelkezésre bocsátani, az Egyesület könyveibe, irataiba való betekintést biztosítani. A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze- Az írásos meghívót a hely, időpont, napirend feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal ki kell küldeni. Mellékelni kell a meghívóhoz a napirend fontosabb pontjaira vonatkozó írásos anyagot is. A Felügyelő Bizottság üléseinek határozatképességéhez a tagok 2/3 jelenléte szükséges. A Felügyelő Bizottsága határozatait nyílt, egyszerű szótöbbséggel hozott szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a meghozott határozatok számát, időpontját, tartalmát, hatályát, az elfogadásuk szavazati arányát, (támogatók, tartózkodók és ellenzők számát ha lehetséges személyét) is.

11 A jegyzőkönyv egy példányát nyilvántartás céljából meg kell küldeni az Egyesület Elnökének. A Felügyelő Bizottsági ülésen a vezetőség tagjai tanácskozási joggal vesznek részt. Az éves költségvetés, a zárszámadás, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása tárgyában a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság véleményének és javaslatainak ismeretében dönthet. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja az a személy, aki o vezetőszerv elnöke vagy tagja; o az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; o az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat o illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. Nyilvánosság 39. A taggyűlés és a vezetőség határozatait az Egyesület elnöke az érintettekkel a döntés meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott levélben vagy ben, a nyilvánossággal pedig az Egyesület honlapján közli. 40. Az egyesület elnöke előzetes bejelentésre az Egyesület székhelyén minden érdeklődő számára biztosítja az Egyesület működése során keletkezett iratokba való betekintés jogát. 41. Az Egyesület működési módját, szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint Beszámolóit az Egyesület Internet honlapján hozza nyilvánosságra. 42. Az Egyesület taggyűlése és a vezetőségi ülés nyilvános, esetenként azonban üzleti titok, vagy személyiségi jog védelme érdekében a testületi szerv a zárt ülés megtartása mellett dönthet. A határozatok kihirdetése ilyenkor is nyilvánosan történik. Záró rendelkezések

12 Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a évi CLXXV. Törvényt, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabály rendelkezései az irányadók. A fenti alapszabályt az Egyesület december 13. napján tartott taggyűlése elfogadta. Az alapszabályt ellenjegyezte:

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben