Gondolkodó a párhuzamokról I. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkodó a párhuzamokról I. rész"

Átírás

1 Gondolkodó a párhuzamokról I. rész I. Az ember, mint biológiai lény, optimális életvitelre csak közösségi környezetben alkalmas. A személyiség felépítésének és kiteljesítésének ez az egyik meghatározó alapfeltétele. Így volt ez az ôsközösség idején és így van ma is. Ennek okán szervezôdött a család, a csoport, a törzs, a nemzetség és a nemzet, és szervezôdnek ma a meghatározott célok megvalósítására alkalmas, ennél szélesebb közösségek. A tudat, a szellem és az intellektus az eszköze annak, hogy ezt az életteret a közösség minél megfelelôbben, az egyéni, a társadalmi csoportérdekekre és a természeti környezetre is figyelemmel, harmonikusan és felelôsen tudja formálni. Ez a felelôsségtudat eredményezi többek között a közös erkölcsi normáknak megfelelô életvitelt, a gondoskodást a gyermekrôl és idôsrôl, az elesettrôl és a leszakadóról, egyben motiválja az egyéniség kibontakozását és az innovatív társadalomfejlesztést is. Minden, a természetes folyamatokat megbontó, erôszakos változtatásra irányuló kísérlet megszünteti a harmóniát, bizonytalanságot, majd elégedetlenséget szül és összeroppantja a rendet. Szent Pál a korinthusiakhoz írt levelében ezt úgy fejtegeti, hogyha annyira elrontottunk valamit, hogy már nem helyrehozható, térjünk vissza az alapokhoz, kezdjük újra. Vannak erre módszerek is. Átértékelés, társadalmi konszenzus, rendszerváltás. Felkelés, forradalom, háború. Mindezek okán a közösség vezetése az egyik legnagyobb felelôsség. II. A haladás elengedhetetlenül szükségszerû folyamat, a fejlôdés alapja. Hiányában az életfeltételek aktualizálása, megújítása szenved csorbát, s kihasználatlanul maradnak az erôforrások is. A társadalmi fejlôdés és változások, a társadalom és környezet kapcsolatai, a technikai elôrehaladás, igénylik az egyre körültekintôbb és magasabb szintû szervezettséget. A szervezettség fenntartása koordinációs és irányító intézmények létrehozását indukálja. Ezek az intézmények a társadalommal való folyamatos kontaktusban végzik a finomhangolásokat és a konszenzusban kialakított prioritások mentén gondoskodnak a célkitûzések leghatékonyabb megvalósításáról. III. A politika egy szûk társadalmi csoportnak a hatalom megszerzése, megtartása és felhasználása érdekében folytatott tevékenysége. Ez a tevékenység általában elhivatott megvalósítása a társadalmi célkitûzéseknek, de lehet a hatalom birtokosainak szubjektív egyéniségével torzított, a társadalmi egyetértést nélkülözô, más irányú építkezés is. Ma csak kapkodjuk a fejünket. Mi is történik? I./a. A szakmai mikroközösségek a konkrét célok megvalósítására hasonló logika peremén, hasonló módon szervezôdnek. Így van ez gyógyszerészi körökben is. Úgy tûnhetne, hogy a helyzet egyszerûbb, mivel genetikailag nagyok lehetnek ugyan az eltérések, de a személyiséget leginkább formáló életszakaszban hasonló volt az élménykörnyezet. Adott a közös hivatásból adódó érdeklôdés, a tanult ismeret, a tízezret alig elérô számú hazai gyógyszerész akár ismerhetné is egymást, célkitûzéseik és az azokhoz vezetô utak nem nagyon variábilisak. Összefüggést látok abban, ahogyan a XX. század végi politikai fordulat hihetetlen társadalmi változásokat generált, ugyanúgy a gyógyszerészet ugyanekkor hallatlan lehetôségekhez jutott. A feladatnak próbáltunk elôször becsülettel megfelelni. A megerôsített pozícióban közösen kezdtük a jövôt felvázolni, a lépéseket megtervezni. Stabil gyógyszerellátó rendszert építettünk fel, újra megteremtve ezzel a gyógyszerészet társadalmi megbecsülését ( ). II./a. A kiérlelt koncepciók végrehajtásához intézmények és az azokat irányító felelôs személyek kellenek. Nemzetközi példák segítettek minket abban, hogy felvázoljuk a magyar gyógyszerellátás fejlesztésének koncepcióját, alkalmassá tegyük magunkat a feladat végrehajtására. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a globalizációs folyamatok várható gazdasági hatásai és az egészségügyi ellátó rendszerek alakításában tanulmányozott nemzetközi tapasztalatok mind körvonalazták a számunkra várható környezetet ( ). III./a. Hogyan jutottunk hát mégis ide? Az építôkockákat nem lehet összevissza rakni. Ha nem a legszélesebbeket teszem alulra, a második, harmadik sornál leomlik a vár, még akkor is, ha hisztériásan tiltakozom ez ellen és meg akarom változtatni az építkezés alapszabályát. Van, aki erre ráérez, van aki megtanulja, van aki elhiszi másoknak, hogy csak így megy, és van aki tudja, hogy nem fog menni, de pillanatnyi érdekeit követve újra és újra megpróbálja ( ). Ezzel összefüggésben a felelôs irányító személyisége meghatározó lehet egy mégoly világos folyamatban is. Ha egy szakmát akarunk felgyorsult világunkban a lehetôségek birtokában újra felépíteni, megbocsájthatatlan a sok elveszített pozíció, a majd évtizedes és nem pótolható veszteség. Ne a külsô tényezôk váratlan alakulásával indokoljuk a kudarcot, hanem szûrjük le a konzekvenciát és változtassunk. A változások vezénylése igényli a szervezettséget. A szervezettség fenntartása a közösen kimunkált alapelvek folyamatos képviselete mellett koordinációt feltételezô, és az irányító intézmények létrehozását indukálja. Mindezek okán a közösség vezetése az egyik legnagyobb felelôsség. Ismét megvannak a közösen kiérlelt tervek. Körvonalaztuk a környezet várható alakulását, ismerjük a kitörési pontokat. Szilárdak az elvek és világosak az operatív teendôk. A harmónia a küszöbön van. Ne szalaszszuk ismét el a lehetôséget, mert azt már nem heverjük ki. Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István G Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetésszervezô: Magic Home Bt Budapest, Király u. 12. G Telefon: , G Ára: 1000 Ft + 20% ÁFA Gyógyszertár VI. évf. 4. szám 1

2 Múló öröm vagy tartós ünnep? Épp egy megbeszélésen voltam, amikor híre jött, hogy dr. Molnár Lajos egészségügyért felelôs miniszter lemondott, mire a mellettem ülô kolléga félhangosan megjegyezte: most már legalább lesz mit ünnepelnünk április 4-én. Az sajnos még nyitott kérdés, hogy a miniszter lemondását hosszabb távon is megünnepeljük-e, mivel a cégér átfestése önmagában nem ad garanciát a változásra. Kötve hihetô azonban, hogy akadhat gyógyszerész e hazában, aki bánkódna a miniszter távozása miatt, még akkor sem, ha a patikanyitás liberalizálásával többüknek adódhat lehetôsége arra, hogy a hôn áhított személyi joghoz (amit egyébként épp a távozó miniszter üresített ki szinte teljesen), illetve új gyógyszertári engedélyhez juthasson. Dr. Molnár Lajos a rendszerváltás óta a sorban a 10. egészségügyi miniszter (az egyik miniszter kétszer ülhetett a bársonyszékben), a jelenlegi koalíció 2002 nyári hatalomra kerülése óta pedig negyedikként vágott bele az egészségügy irányításába 2006 nyarának elején. A 2002-ben miniszterré kinevezett dr. Csehák Judit rövid idô után az akkori hírek szerint elsôsorban azért mondott le, mert nem kapta meg az ágazat stabilizálásához szükséges forrásokat. Dr. Kökény Mihályt 2004 ôszén, a gyógyszerpiac valamennyi szereplôjével egyidejûleg kialakult konfliktusokat követôen menesztette Gyurcsány Ferenc elsô miniszterelnökké választásakor. Ôt dr. Rácz Jenô követte, akinek feladatául a 2006-os választásokig a gyógyszerbéke megteremtését jelölték meg. A tavaly tavaszi választásokat követô kormányalakítás minôségileg új helyzetet teremtett. A koalíciós egyeztetés eredményeként az egészségüggyel szemben addig nagyon kritikus, a gyógyszerpiac liberalizálását, a hálapénz kiirtását, az öngondoskodás növelését (és ezzel a térítésmentes ellátások megszüntetését), valamint a kórházprivatizációt és a több biztosítós modell bevezetését addig is harsányan hirdetô SZDSZ Magyarország történetében elôször megkaphatta az egészségügyi tárcát, a párt pedig dr. Molnár Lajost delegálta a miniszteri bársonyszékbe. Dr. Molnár Lajost és nézeteit a gyógyszerészek már korábban is megismerhették, annak ellenére, hogy az országos egészségpolitika-csinálásnak nem volt állandó és oszlopos tagja. Az SZDSZ képviseletében egy-egy konferencián korábban is részt vett, ahol elôadásaival szinte provokálta a hallgatóságát, a fórumokon pedig rámenôs volt. Sok politikustársával ellentétben nem érdekelte a kongresszusi etikett, mondta amit gondolt, és szemmel láthatólag jól érezte magát az egyre feszültebb légkörben is. Szabadpiaci viszonyok érvényesülését, a patikaalapítás liberalizálását, a gyógyszerek patikán kívüli árusítását, a gyógyszerészi privilégiumok lebontását hirdette, és az sem zavarta igazán, ha a gyógyszerészeket személyükben sértô megjegyzéseit követôen hallgatósága hangosan reagált, mint ahogy abból sem csinált ügyet, ha egy-egy számunkra fontos részletkérdésre nem tudott érdemi választ adni. Megismerve a szemléletét és a személyiségét, sôt valamennyire ismerve a politikai élet jellemzôit is, amikor pozícióba került, sokan számítottunk arra, hogy minisztersége nem lesz hosszú életû. Az elôzetes kalkulációkban a távozását legkésôbb ez év tavaszára jósoltuk, hiszen biztosak voltunk abban, hogy az általa képviselt elvek és stílus elôbb utóbb ki fogják verni a biztosítékot nemcsak az egészségügy szereplôi, hanem a nagyobbik koalíciós partner egészségpolitikusai között is. Erre gondolva azt szerettük volna elérni, hogy ne a gyógyszerpiac átalakításával kezdje a ténykedését, hiszen ez mégiscsak egy jól mûködô és a strukturális átalakuláson évekkel ezelôtt átesett ágazata az egészségügynek. Abban reménykedtünk, hogy elôbb fognak ellene fellázadni, mint hogy a gyógyszerügy átalakítását elindíthatná. Nem így történt. Neki és környezetének fontosabb volt a gyógyszerpiac átalakítása annál, hogy kivárja azt a pillanatot a beavatkozásra, amikor az egészségügyi ellátórendszert és a finanszírozást a saját maga és pártjának elképzelései szerint már átalakította. Hivatalosan a gyógyszerbüdzsé finanszírozási válsága és a gyógyszertári törvény december végén hatályosuló korábbi rendelkezése (a gyógyszerészi tulajdonhányad növelésérôl) sürgette ôt, a valódi motiváció azonban más bázisból is merítkezett: pár hetes készülôdés és a Zöld könyv megjelentetése után azonnal belevágott a gyógyszerpiac átalakítását célzó jogszabályok elkészítésébe. A történések ismertek: esélyt sem kapott a szakma arra, hogy érdemi egyeztetések kezdôdjenek. Pedig elvileg a liberalizmus a másik érveinek a meghallgatását és mérlegelését is feltételezné. Kérdezhettük volna, hogy milyen liberalizmus az, amelynek a zászlaja alatt az érintettek jogainak sárba tiprásával történhetnek intézkedések, de hamar kiderült, hogy nem áltathatjuk magunkat: liberalizmus fedônéven a magyar egészségügyben diktatórikus hatalomgyakorlás folyik. Valahol, valakik, a színfalak mögött már korábban döntöttek és számukra az volt a fontos, hogy a paraván elôtt álló dr. Molnár Lajos vezetésével a lehetô legrövidebb idôn belül minden lényeges kérdésen túljussanak. A formális jogalkotási elôírásokat is figyelmen kívül hagyva és a látszatra sem figyelve készült el és került a parlament elé a gyógyszer-gazdaságossági és az új kamarai törvény, miközben nemcsak a gyógyszerészek kerültek lehetetlen helyzetbe, hanem jónéhány szocialista parlamenti képviselô és egészségpolitikus meghasonlásának is tanúi lehettünk: az informális személyes egyezteté- 2 Gyógyszertár VI. évf. 4. szám

3 seken még egyetértésérôl biztosító és javaslataink támogatását vállaló több képviselô a saját álláspontjának is hátat kellett fordítson a bizottsági munkában és az Országgyûlés plenáris ülésein. Nagy erôk mozdultak meg a gyógyszerpiac átalakításáért Horváth Ágnes az új ágazati miniszter Az elmúlt 10 hónap eseményei a nyilvánosság elôtt jórészt dr. Molnár Lajoshoz kapcsolódtak, de azt látnunk kell, hogy a történések túlmutatnak a személyén és a személyiségén. Ha más ül az ô székében, bizonyára más a stílus és valószínûleg más szöveggel fogadják el a gyógyszer-gazdaságossági törvényt is. Lehet, hogy az elvett kamarai jogosítványok egy része is megmarad. Az egészségügy minden területére kiterjesztett forráskivonás és az ehhez kapcsolt strukturális átalakítás, a több biztosítós finanszírozási modell bevezetésének az elôkészületei azonban egy teljesen új egészségügyi rendszer kialakításáról árulkodnak. Ha ehhez hozzávesszük a közszolgáltatások általános leépítését (pl. posta, vasúti szárnyvonalak), az oktatás, a kultúra, a szociális ellátórendszer átalakítását, a magyar gazdaság tulajdonosi struktúrájának a gyors ütemû változását és a politikai élet történéseit is, könnyen felismerhetjük: az élet szinte minden területére kiterjedôen elindult egy új rendszer kialakítása: egy nyilvánosan be nem vallott rendszerváltás folyik. Most zajlik a szociális piacgazdasági modellrôl a neoliberális gazdasági modellre történô átállítása az egészségügynek és az országnak, most kell végleg szembesülnünk Magyarországnak a globális piaci erôtérbe való bevezetésével. Arról pedig, hogy egy évvel ezelôtt a választók szavazatáért kampányoló miniszterelnök például a gyógyszerészek által finanszírozott, betegeknek szóló magazinban is még egészen más jövôképpel korteskedett, ma már szinte senki sem beszél. A kimondott szó értelme elveszett, az ígéret megvalósítását már számon kérni sem illendô, az elnyert pozíció a másért vállalt felelôsség helyett csupán a kíméletlen önérdekérvényesítés lehetôségét tárja még tágabbra. Ebben a kontextusban vizsgálva a történteket, dr. Molnár Lajos tevékenysége nem kilóg a sorból, hanem ennek a rendszerváltó folyamatnak szerves része. A miniszter távozásának a valódi okát nem ismerjük. A lemondás(?) okait kutató össznépi találgatásban a félhivatalos indok (a több biztosítós rendszerre való átállás késlekedése) mellett felvetôdött megromlott egészségi állapotának és testi-lelki kifáradásának a lehetôsége is. Nem lehet kizárni azonban, hogy dr. Molnár Lajos akarata ellenében kényszerült távozni, mert egyes hírek szerint a rosszkor, rossz technikával és zsarolási céllal meglobogtatott lemondását a miniszterelnök váratlanul elfogadta. A kényszerû távozás kiváltó okaként szóba Dr. Molnár Lajos lemondását követôen az Országgyûlésben április 23-án letette a hivatali esküt az új egészségügyi miniszter, dr. Horváth Ágnes, a tárca eddigi államtitkára. Alapvégzettségét illetôen orvos. Eddigi munkahelyei közül meghatározónak bizonyult a veresegyházi Misszióban és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál betöltött státusza. Dr. Horváth Ágnest a Szabad Demokraták Szövetsége delegálta a kormányba, a delegálást a nagyobbik koalíciós párt elfogadta. MOSZinfo került egy egyházként bejegyzett nemzetközi szervezethez tartozás is, de néhányan még azt sem tartják kizártnak, hogy az eluralkodott káoszt és az egészségügyi elit meghatározó erôcsoportjaival való permanens konfliktust unta meg a miniszterelnök. Ahogy arra mi korábban számítottunk. Nem vagyunk sokkal okosabbak a koalíciós pártok közötti alku természetét illetôen sem, a hogyan és kivel tovább-ról. A zuhanyhíradóban magát hónapokon át makacsul tartó forgatókönyv szerint dr. Molnár Lajos távozását követôen az SZDSZ a külügyért cserébe visszaadta volna az egészségügyi tárcát az azt korábban visszakövetelô MSZP-nek, azonban dr. Horváth Ágnes eddigi államtitkár miniszterré választásával ezen híresztelés realitása sem igazolódott. Amikor a pillanat örömében a kollégám ünnepnek nevezte dr. Molnár Lajos lemondásának a napját, nyilvánvaló volt, hogy nem gondolta végig a mélyebb összefüggéseket és a lehetséges forgatókönyveket. Azt, hogy múló öröm ért vagy tartós ünneplésre készülhetünk-e, ma még nem tudjuk. Illúzióink azonban ne legyenek. A történések elemzése nem önmagáért való dolog: segít feltárni a lényeget és megmutatni a lehetséges utakat. Mivel azonban a miniszterváltás valódi okai nem ismertek, a lehetséges következményeket illetôen pedig csak találgatni lehet, arra is fel kell készülnünk, hogy a változás most nem hozza el azokat a lehetôségeket, amelyeket szeretnénk. Antall József miniszterelnökként mondta egyszer dr. Nikolics Károlyról, hogy a legnehezebb idôkben is tudta azt, hogy mit kell tenni és tette, amit lehetett. Most talán nekünk sem adatik más, tegyük meg, amit meglehet. Hankó Zoltán Gyógyszertár VI. évf. 4. szám 3

4 Módosul a gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérôl szóló szabályozás A Magángyógyszerészek Országos Szövetségéhez december 27-én érkezett véleményezésre a 15/1997 (VI. 20.) sz. NM rendelet felváltására szánt közforgalmú-, fiók- és orvosi kézi gyógyszertárak, valamint az intézeti gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérôl szóló miniszteri rendelet módosítását célzó tervezet. Ennek megvitatására január 3-án, az Egészségügyi Minisztériumban került sor, a MOSZ, az MGYK szakértôi és a Gyógyszerész Szakmai Kollégium elnökének részvételével. Ezt követôen az egyeztetések folytatására március 30-a után került sor, mikorra a minisztérium a korábbi, írásban is beterjesztett részletes véleményeket értékelte, és részben beépítette az új tervezetbe. Az újonnan elkészült tervezet véleményezésére pár napot adott a tárca a szakmai szervezetek számára. Az idô rövidsége ellenére mégis összeültek a Kamara hivatalában a gyógyszerész érdekképviseleti szervezetek vezetô tisztségviselôi. Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Gyógyszerellátási Kollégium képviselôi és szakértôi ennyire részletesen meghallgassák egymás véleményét, nyitottak legyenek a másik álláspontjának a mérlegelésére és közösen kidolgozott koncepcióval képviseljék a szakma érdekeit. A közös munka eredményeképpen megismerhettük egymás álláspontját és a szervezetek sajátosságaiból adódó hangsúlyeltolódásokat is figyelembe véve lényegében egységes véleménnyel vehettünk rész a minisztériumban április 10-én zajló egyeztetésen. Örömmel tapasztaltuk, hogy a korábban megfogalmazott észrevételek egy részét már tartalmazta a kézhez kapott rendelettervezet, elvi okok miatt azonban a továbbiakban sem értünk egyet sok megfogalmazással a tervezetben. Ilyen pl. az, hogy az egyszemélyes gyógyszertár és a fiókgyógyszertár gyógyszerész távollétében is szolgálhasson ki betegeket. Álláspontunk szerint gyógyszertár gyógyszerész nélkül nem lehet a betegforgalom számára nyitva. Ezt erôsíti a évi XCVIII. tv is, amely a gyógyszertár gyógyszerész nélküli mûködését nem teszi lehetôvé. (Szakasszisztensnek ugyan biztosítja a gyógyszer-expediálás lehetôségét a gyógyszer-gazdaságossági törvény, azonban ez semmiképpen nem értelmezhetô olyan kiterjesztô módon, hogy a gyógyszertár gyógyszerész nélkül mûködhessen.) Az eredeti minisztériumi javaslathoz képest elôrelépésként értékeljük, hogy a közforgalmú és a közvetlen lakossági ellátásban részt vállaló intézeti gyógyszertárak mûködésével összefüggô kérdések ugyanazon feladathoz tartozó egyazon jogszabály keretei között kerülnek szabályozásra. Elvi megfontolások miatt kezdeményezzük, hogy a közforgalmú gyógyszertárral és az intézeti gyógyszertár közforgalmú feladatokat ellátó egységeivel szemben a rendeletben támasztott építészeti, tárgyi, felszerelésbeli és nyilvántartási követelmények egységesek legyenek és ezeknek az egységeknek az ügyeleti szolgálatban való részvételi lehetôségének a megteremtését is tegye lehetôvé a rendelet, mivel a gyógyszer-gazdaságossági törvény az egyes gyógyszertártípusok által ellátandó szakfeladatokat és a betegkört illetôen nem tesz különbséget. Vannak viszont olyan kifejezetten fekvôbeteg gyógyszerellátást szabályozó kérdések, amelyeket más joghelyen is rendezni lehet. Elvi megfontolások miatt egyetértünk azzal, hogy a gyógyszer készítése, vizsgálata, készletezése, ellenôrzése, tárolása, valamint szakmai tájékoztatással történô kiadása, továbbá a gyógyszerészi gondozás és tanácsadás szaktevékenységként kerül meghatározásra. Ez elvileg maga után vonja a szükséges szakgyógyszerészi cím megszerzésének, illetve egyes esetekben ezen túl a kötelezô szakirányú továbbképzésen való részvételnek a kötelezettségét (pl. gyógyszerészi gondozás), amennyiben azonban a felsorolt tevékenységekhez a szakgyógyszerészi cím megszerzésének a kötelezettségét rendeljük, az egyetemi gyógyszerészi diplomával rendelkezô gyógyszerész önálló szakmai tevékenységének a lehetôségét szüntetjük meg. Másrészt az a paradox helyzet állhat elô, hogy a gyógyszertár vezetéséhez elegendô a gyógyszerészi diploma (a gyógyszer-gazdaságossági törvény rendelkezése szerint), a gyógyszertáron belüli szaktevékenységekhez viszont szakgyógyszerészi cím kell. Bonyolítja a helyzetet, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény rendelkezései értelmében a szakasszisztens is rendelkezik gyógyszer-expediálási joggal (ami a jelen rendeletet értelmezve elvileg gyógyszerészi szaktevékenység), illetve a gyógyszer-forgalmazásra engedélyt kapott üzlet gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartásáért felelôs személyének tevékenysége is bizonyos értelemben gyógyszerkiadásnak minôsül, miközben vele szemben a jogszabály semmilyen végzettségi követelményt nem támaszt. Mindezek a kérdések felvetik a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítását, hogy a gyógyszertárvezetés szaktevékenységként kerülhessen meghatározásra, a gyógyszerészi diplomával végezhetô (gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységek) áttekintését és újraszabályozását, a gyógyszerészi gondozási tevékenység végzéséhez szükséges képzettségi követelmények szabályozását, az egyes szaktevékenységek végzéséhez rendelt képzettségi követelmények (szakgyógyszerészi cím) szabályozását, az asszisztensi és a különbözô szakasszisztensi végzettséggel gyógyszertárakban ellátható tevékenységek, illetve a tevékenységi körökhöz rendelt képzettségi követelmények újragondolását. Ezeket a kérdéseket figyelembe véve a szakmai szervezetek között erôs konszenzus 4 Gyógyszertár VI. évf. 4. szám

5 alakult ki abban, hogy kezdeményezni szükséges a gyógyszerészi kompetenciák rendezését. A gyógyszer-gazdaságossági törvény szerint közforgalmú gyógyszertárak más közforgalmú gyógyszertárakkal egyes magisztrális feladatok ellátására szerzôdést köthetnek. A tervezet készítôi eredetileg ezt a lehetôséget egészen tágan értelmezték és komoly vita tárgyát képezte, hogy a szerzôdött gyógyszertárnak kell-e egyáltalán a magisztrális gyógyszerkészítéshez szükséges építészeti, tárgyi és nyilvántartási kötelezettségeket elôírni. Hangsúlyoztuk mindazokat a szempontokat, amelyeket a tervezet korábbi szövegének ismeretében megfogalmaztunk, miszerint az egyes magisztrális feladatok átvállalása nem mentesíthet minden magisztrális gyógyszerkészítési kötelezettségtôl, hiszen pl. ügyeletben vagy sürgôs szükség esetén, illetôleg a szerzôdés felmondását vagy meghiúsulását követôen a gyógyszertárnak készen kell tudni állni bármilyen magisztrális feladat ellátására. Nem tisztázott továbbra sem, hogy miként lehet a gyógyszergyártási tevékenységgel kapcsolatos uniós elvekkel összeegyeztetni, hogy gyógyszertár más gyógyszertár részére üzletszerûen gyógyszerkészítési tevékenységet folytasson, hogy ez a tevékenység miért nem engedélyköteles (csupán a szerzôdés tényének a bejelentésére kötelezné a tervezet az érintetteket), hogy a termékfelelôsség érvényesítéséhez szükséges minôségellenôrzési és minôségtanúsítási szempontokat miként lehet érvényesíteni. Nem tartjuk indokoltnak és ezért ellenezzük, hogy a rendelet általános elôírást adjon a normál nyitvatartási idôn túl, az ügyeleti szolgálat betegforgalom számára nyitott officinában való végzési kötelezettségére. Ez a korábbi véleményünket megerôsítve súlyos és indokolatlan élet- és vagyonbiztonsági kockázatokat hordoz, illetve olyan gazdálkodási többletterhet ró a gyógyszertárakra, melyek nem állnak arányban a szolgáltatás nyújtotta többlettel. A gyógyszertárak ügyeleti szolgálatának szabályozásával kapcsolatban továbbra is fenntartjuk azt az álláspontunkat, melyet a korábbi években a szakmai szervezetek több alkalommal elôterjesztettek az ügyeleti kijelölés szempontjaira, eljárásrendjére, szakmai követelményeire, finanszírozására vonatkozóan. A közforgalmú gyógyszertár alapterületét illetôen alapvetôen a jelenlegi státus quo korrekciókkal történô fenntartása mellett érveltünk. A tervezet ugyanis tartalmazott egy olyan változatot, miszerint a jelenlegi minimumhoz képest kb. 25%-kal megnövekedett volna a minimális alapterület és ezt a követelményt az újonnan létesülô gyógyszertáraknál a rendelet hatályba lépését követôen, a korábban létesült gyógyszertáraknak pedig 2010-tôl kötelezôen elôírták volna. Jelenleg sok olyan gyógyszertár mûködik, amely környezeti adottságainál fogva képtelen lenne a jelenlegi mûködési helyén a kötelezô alapterület-bôvítést végrehajtani. Egyetértettünk viszont azzal, hogy tanácsadó helyiség kialakítása ig minden közforgalmú gyógyszertárnak kötelezô legyen úgy, hogy a helyi lehetôségek függvényében, az ehhez szükséges alapterületet vagy a raktár, vagy az összevont vényezô és laboratórium terhére is ki lehessen alakítani. A tervezettel kapcsolatosan az általános szempontok mellett részletes, minden egyes pontra kitérô vélemény készült. A rendelet szakmai és tárcaközi egyeztetése tovább folyik, melynek lezárása után derül ki, hogy a szakmai érdekképviseletek javaslataiból mi került megvalósításra. Schlégelné Békefi Csilla Ülésezett a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöksége A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége április 18-án tartotta soron következô ülését. Dr. Mikola Bálint tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a közgyûlés által megszavazott új Alapszabály-t benyújtotta a cégbíróságnak. Dr. Schlégelné Békefi Csilla beszámolt a 15/1997. sz. rendelet módosítása tárgyában folytatott egyeztetô tárgyalásokról, azok sarokpontjairól (pl. gyógyszerész jelenlét nyitvatartási idôben, gyógyszertár alapterület és arányok, ügyeleti szabályozás kérdései, kórházi gyógyszertárak közforgalmú egységeivel szemben támasztott követelmények, a magisztrális gyógyszerkészítésre vonatkozó, gyógyszertárak közötti szerzôdések szabályozása). A résztvevôk kifejtették véleményüket a rendelet várható hatásairól, a képzés-szakképzés, doktori iskola helyzetérôl, a gyógyszerellátás liberalizációja egyes összefüggéseirôl. Dr. Samu Antal ismertette a diabetes és dyslipidaemia továbbképzések aktualitásait, beszámolt a train the trainer program sikeres lebonyolításáról, a jelenlegi tanfolyamok iránti óriási érdeklôdésrôl. Dr. Mikola Bálint bejelentette, hogy a MOSZ december 11-i, jogszabály alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában beadott kérelme elbírálásának sürgetését kérte ápr. 10-én írásban az Alkotmánybíróságtól. Tájékoztatta az elnökség tagjait a MOSZ, az MGYK, az MGYT és az MGYE között folytatott egyeztetések állásáról. Összefoglalta a MOSZ tárgyban folytatott tevékenységét, megrajzolva az ívet a júniusi Budapesti Deklaráció, az októberi XV. GYOK, a budapesti decemberi Gyógyszerész Konferencia, a márciusban Siófokon rendezett Magángyógyszertárak Mûködtetése c. MOSZ konferencia és az MGYK szintén márciusban tartott tapolcai konferenciája sarokpontjaira figyelemmel. Az elnökség áttekintette és jóváhagyta a GYOK programjainak elôkészületeit; megvitatta a év Patikája pályázattal összefüggô kérdéseket és döntött a meghirdetésrôl; meghallgatta a kecskeméti Rozsnyay Mátyás Emlékverseny elôkészületeirôl szóló beszámolót, támogatásáról biztosította a szervezôt és a MOSZ képviselôt delegált a rendezvényre; megtárgyalta a gyógyszer-kereskedelmi kapcsolatokról szóló aktualitásokat. Örömmel nyugtázta a HPH Zrt. (incl. MGYRt.), a Medimpex Zrt. és a Pharmacoop Szövetkezet közötti vezetôi egyeztetést. Megállapította, hogy a HPH Partnerpatika programban kellô garanciát lát a gyógyszertárak hosszabb távon kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítására; megismerte a MOSZ galyatetôi rendezvényének programját, szakmapolitikai fórum összehívásáról hozott döntést. MOSZinfo Gyógyszertár VI. évf. 4. szám 5

6 Jövôkép a távoli régmúltból? Kihívások régen és ma A puszta tények: gyógyszertárak 1929 táján Az alábbi szövegrészletek és adatok forrása a Tények könyve (1929 USA): Bevezetô a gyógyszer kereskedelmi marketingbe; 500 oldal, nem tartalmaz reklámokat akkori ára 15 $! A modern gyógyszertár A vizsgálat idôpontjában, az USA-ban gyógyszertár mûködött, ebbôl (93,4%) a tulajdonos gyógyszerész irányításával, míg a (6,6%) láncokhoz tartozó patika 523 különbözô érdekkörhöz tartozott. A könyv adatai alapján 1927-ben új gyógyszertár (6,3%) kezdte meg a mûködését, zárt be, így a mûködô patikák száma mal nôtt. Ugyanebben az idôben gyógyszertár esetében volt cím- és/vagy tulajdonosváltás. A változás egy éven belül a mûködô gyógyszertárak számának mintegy húsz százalékát érintette Forgalmi adatok Az USA Kereskedelmi Kamarája gyógyszertár (az összes patika 7 százaléka) mûködését vizsgálta: a patika évi összforgalma USD volt, az egy üzletre jutó forgalom USD; a bôl független tulajdonban levô patika összforgalma ,300 USD ( USD / patika); az 521, különbözô láncokhoz tartozó gyógyszertár forgalma USD volt, az egy patikára jutó éves összforgalom USD. Ez az érték több mint háromszorosa a független patikák éves átlagforgalmának! A különbözô típusú gyógyszertárak átlagforgalmának eltérése két okra vezethetô vissza: a láncokhoz tartozó gyógyszertárak általában a nagyobb forgalmú helyeken találhatók, illetve a láncok ritkán vásárolnak olyan gyógyszertárat, amelynek forgalma kisebb, mint évi 75 ezer USD. A gyógyszertárak vásárlási szokásai Becslések szerint egy átlagos gyógyszertár mintegy 6000 készítményt forgalmaz, beleértve a különbözô márkájú, hasonló termékeket és az eltérô kiszerelési egységeket is. Minden gyógyszerész ezer, különbözô, gyógyszertárban forgalmazható cikk közül választhat. Erôs a verseny a gyártók és a nagykereskedôk között. Egy átlagos városi gyógyszerészt naponta 8-10 gyártói és nagykereskedôi képviselô látogat meg, de még a kisvárosok gyógyszerészeit is látogató keresi fel havonta. Ismert, hogy a gyógyszerészek több ismertetô anyagot kapnak postán, mint bármely más kereskedô: a kutatási adatok azt mutatják, hogy egy-egy patikus címére ilyen küldemény érkezik havonta. Egyéb szolgáltatások frissítôk A legkonzervatívabb becslések szerint is, a gyógyszertárak 75%-a ( a bôl) kínál alkoholmentes üdítôitalokat, frissítôket. Az arány naponta növekszik: minden 10 újonnan nyíló patikából 9 kínálja ezt a szolgáltatást, s a régiek is bôvülnek az erre alkalmas felszereléssel Ehhez kapcsolódik, hogy szinte minden ilyen gyógyszertárban élelmiszer és édesség is kapható elvitelre elsôsorban jégkrémek és cukorkák. A sort tovább bôvítik az elôre csomagolt csemegék kávé, kakaó, tea, lekvárok, kekszek, mogyoró és más különlegességek. Az egyik vezetô gyógyszertárlánc mûködtetôje a frissítôket kínáló részt Élelmiszer osztály -nak nevezte el ez nagyon pontosan kifejezi a mai, s a jövôbeni fejlôdési irányokat! A kép egy tipikus amerikai gyógyszertár portálját ábrázolja. Érdemes a feliratokra figyelni! A Receptek (beváltása) és gyógyszerek a betegeknek szól, míg a Szóda cukorka dohányáru felirat a többséget, az egészségeseket csalogatja. Nyolcvan évvel késôbb április 16. A Take Care Health Systems 4 új Egészség-sarok Rendelô -t nyitott a Walgreens patikaláncon belül Milwaukee körzetben. A show folytatódik? A Celesio többségi tulajdont szerzett a DocMorrisban Ezekkel együtt, a Take Care Health 49 ilyen rendelôt mûködtet öt államban. A hónap második felében további két ilyen A németországi Celesio többségi tulajdont szerzett a DocMorris holland csomagküldô patikában. A legnagyobb, stuttgarti székhelyû európai gyógyszer-kereskedelmi cég csütörtökön (április 26-án a szerk.) jelentette be, hogy megszerezte a DocMorris társaság részvényeinek kb. 90%-át a hamburgi Neuhaus Partners, a frankfurti 3i és a londoni HgCapital cégektôl. A jelenlegi rendelô nyitása várható Milwaukee-ban. (DRUGTOPICS 150 éve a gyógyszertárakért) menedzsment továbbra is Ralf Däinghaus vezérigazgató irányításával folytatja munkáját. A felvásárlás legfôbb oka a DocMorris új gyógyszertári franchise rendszere. Az elmúlt hónapokban a DocMorris megkezdte egy gyógyszertári franchise rendszer 6 Gyógyszertár VI. évf. 4. szám

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XIX. évf. 6. 8. sz. 2011. Aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább»szeretni«fogjuk Füzesi Judit a Hungaropharma új Kereskedelmi

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Patikarablások: megelőzés és felkészülés

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Patikarablások: megelőzés és felkészülés a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/6. sz. Kreativitás és optimalizáció Interjú Németh Tamással, a Hungaropharma Zrt. Trade Marketing Vezetőjével Patikarablások: megelőzés

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha...

Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... HUNGA COORD SAJTÓIRODA 50. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP A Látlelet Egészségügyi Kommunikációs Szaklap elektronikus változata olvasható: www.euagazat.hu portál Könyvtár ebook Hunga-Coord

Részletesebben

Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal?

Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal? Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal? Az elkövetkező hetekben néhány olyan témának tervezzük részletesebb bemutatását, amelyek részét képezik a lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2011. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Beszámoló a GÉMOSZ tavaszi

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben