Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról"

Átírás

1 Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések vezettek 83 Komárom-Esztergom, Pest és Fejér megyei települést arra az elhatározásra, hogy a térségben felmerülô hulladékgazdálkodási problémákat közösen oldják meg. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozásával és koordinálásával kapcsolatos döntések meghozatala érdekében a csatlakozó települések 2004-ben létrehozták a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást, melynek alapvetô célja a térség hulladékgazdálkodási problémáinak, többek között a felhagyott TSZH lerakók rekultivációjának komplex megoldása az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási forrásának igénybevételével. A csatlakozott település részvételével mûködô Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008-ban pályázatot adott be azzal a céllal, hogy a térség hulladékgazdálkodási rendszerét korszerûsíteni tudják. EU-s és hazai elôírások, illetve környezetvédelmi szempontok egyaránt sürgették a helyi döntéshozókat a jelenlegi rendszer fejlesztésére, melyhez az Operatív Programból kétfordulós pályázat során lehet támogatást nyerni. A Társulás a program elôkészítésére már elnyerte a megpályázott összeget ( Ft). Jelenleg a részletes és engedélyes tervek és a második fordulós pályázati anyag kidolgozása zajlik december 9-i ülésre terjesztettük a Képviselô-testület elé a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatos szükséges lépések megtételérôl szóló anyagot. A részletek megismerésekor vált ismertté, hogy a hulladékudvarnak megjelölt terület és annak környezete nem alkalmas annak megvalósítására. Ezt követôen a döntés lekerült a napirendrôl. Idôközben a Hrsz: 4419 helyszínre tervezett hulladékudvar építési engedélyezési tervdokumentációja beérkezett a hivatalhoz. Az érintettekkel történt egyeztetés során felmerült annak vizsgálata is, hogy a hulladékudvart másik helyszínen valósítsuk meg. A hivatal nem talált olyan önkormányzati tulajdonú területet, ahol a kivitelezés megvalósítható lenne, a tervezôk pedig nem vállalták, hogy az elkészült anyagot ilyen rövid határidôvel átdolgozzák. Továbbá újabb helyszínek kijelölésére kértek fel bennünket, ahol ún. zöldmezôs gyûjtôszigeteket kellene kialakítani, egyenként 20 m 2 -nyi területen. Az önkormányzat pont az ilyen kialakítású gyûjtôszigetek megszüntetésérôl döntött az elmúlt években és számolta fel azokat! A lakosságot ekkor értesítettük is a döntések elhalasztásáról megnyugtatásul, mert tudomásunkra jutott, hogy tiltakozó aláírásgyûjtési akció indult a hulladékudvar Vértes utcai helyszínre telepítése ellen január 26-án a Polgármesteri Hivatalban az aláírásgyûjtô ívek kerültek benyújtásra 372 fô nagykovácsi lakos aláírásával. A január 27-i ismételt elôterjesztésben hivatal azt az álláspontot képviselte, hogy felkéri a Képviselôtestület nyilatkozzon arról, hogy a tervdokumentációban megjelölt helyszín nem alkalmas a hulladékudvar kialakítására, ezért ahhoz a tulajdonosi hozzájárulást nem adja ki, ugyanakkor a Társulati tagságot a továbbiakban is vállalja. A rendszerbôl azért nem ildomos kilépni, mert a településen hulladékszállítást végzô szolgáltató ugyan biztosítja azokat az uniós elôírásokat, melyeket be kell tartani a hulladékkezelés kapcsán, de a szerzôdés lejártát követôen (2016. szeptember 30.) a település önállóan ezen elôírásoknak nem fog tudni eleget tenni. A fentiek ismeretében a Képviselô-testület az alábbi határozatot hozta: NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (I.27.) HATÁROZATA Tárgy: Nyilatkozat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló Nagykovácsi hulladékudvar kialakítására vonatkozóan Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi 4419 hrsz-ú Önkormányzati ingatlanon hulladékudvart nem létesít, ezért a tulajdonosi hozzájárulást az építési engedélyezési tervdokumentációhoz nem adja ki. Nem kíván továbbá a község területén gyûjtôszigeteket kialakítani. Továbbra is fenntartja a háztól történô szelektív szemétszállítási lehetôséget. Ezzel egyidejûleg a testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KEOP azonosító számú projektek vonatkozásában Nagykovácsi nagyközség kilépésérôl nyilatkozzon. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak továbbra is tagja marad Nagykovácsi Önkormányzata. Határidô: azonnal Felelôs: Polgármester, Jegyzô Még egy magyarázat arról, mit is jelent a,,kényszertagság : Fentebb már utaltam arra, hogy a hulladékgazdálkodás során milyen EU-s és hazai elôírásokat, illetve környezetvédelmi szempontokat kell alapul venni, mely ezt a kényszertársulási tagságot eredményezi. A hulladékgazdálkodásra vonatkozóan, - mely kiterjed hulladék gyûjtésére, tárolására, megsemmisítésére egyaránt -, a kötelezôen elôírt jogszabályi feltételeknek a mai települési önkormányzatok önállóan nem tudnak megfelelni, ezért ezt a megfelelést csak összefogással, nagyszabású társulási együttmûködéssel tudja biztosítani, azaz regionális szinten, ezért is marad a Társulás tagja a továbbiakban is településünk önkormányzata. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô Salzburgban járt a Nagykovácsi Vegyeskar A salzburgi Dóm fôzeneigazgatója Czifra János professzor meghívására január között Salzburgba utazott kórusunk, hogy részt vegyünk a Mozart-hét keretében, a Dómban megrendezett zenés ünnepi misén. Czifra professzor úrral nekünk most már Jánossal - még múlt év szeptemberében álmodtuk meg, hogy közösen a Dóm kórusával elôadhatnánk W. A. Mozart K.337. számú C-dúr ünnepi miséjét, a Missa Solemnis-t. Nagy örömmel, és némi szorongással láttunk munkához, hiszen egy ilyen formátumú zenemû megtanulása rendkívüli erôfeszítést követel még egy hivatásos kórustól is. Sokat segített a felkészülésben, hogy Kurucz Andrea másodkarnagy közbenjárására együtt próbálhattunk a Mátyás templom kórusával és január 27-én, éppen Mozart születésnapján elénekelhettük a mûvet a Mátyás templomban is. Munkánk nem volt hiába való Czifra János ôszinte elismeréssel köszönte meg, hogy a mûvet alaposan megtanultuk, és alkalmazkodni tudtunk elképzeléseihez. Az összpróba és a fellépés pedig még hosszú ideig szellemi és lelki táplálékunk lesz. Semmivel össze nem hasonlítható érzés részese lenni Mozart zenéjének, különösen ott Salzburgban, ahol még ma is szinte mindent átitat az Ô jelenléte. Persze ehhez az úthoz támogatókra is szükségünk volt, hiszen az utazás a szállás és az étkezés mind pénzbe kerül. Nem lehetünk eléggé hálásak nekik, hogy lehetôvé tették utunkat. Köszönet illeti az alábbi intézményeket, cégeket és szervezeteket: Nagykovácsi Önkormányzat, Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Alapítvány Nagykovácsiért, Nagykovácsi Lovastanya, Szent Sebestyén Gyógyszertár, Nagykovácsi Zenei Alapítvány, Hír TV, Fox Garden, Béres Rt., Tisza István Nemzeti Kör. A Mátyás templomban újra hallható lesz Mozart: Missa Solemnis-e a Nagykovácsi Vegyeskar valamint a Mátyás templom énekkara, zenekara és szólistái közremûködésével. Vezényel: Tardy László karnagy Idôpont: február 20. a órakor kezdôdô mise részeként a belépés díjtalan Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Kriesch Katalin karnagy

2 A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTSZERVEZÉSE I. A képviselô-testület a hatékonyabb mûködés érdekében 76/2010. (V. 27.) számú határozatával a polgármesteri hivatal átszervezésének megkezdését rendelte el. A határozat szerint a hivatalban három munkacsoport hozható létre, melyekbôl egyet az újonnan létrehozandó aljegyzôi állás betöltôje vezet. A hivatal átszervezése részleteinek és konkrét javaslatainak kidolgozásával engem, mint új kinevezett jegyzôt bízott meg a képviselô-testület augusztus 31.-ig benyújtottam a képviselô-testületnek az átszervezési folyamat részleteit tartalmazó elôterjesztést, továbbá csatoltam hozzá az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására és a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Mûködési Szabályzatára vonatkozó tervezeteket. Az átszervezési folyamat kidolgozását megelôzôen elvégeztem a hivatal jegyzôi átvilágítását. Az átvilágítás részletes megállapításait tartalmazó elôterjesztésem az önkormányzat honlapján olvasható. A feltárt adatok szerint az önkormányzati rendeletek, belsô szabályzatok, személyzeti iratok részben elavultak és hiányosak voltak. A fennálló hivatali struktúra nehézkesen és csupán részben átláthatóan mûködött. Egyes dolgozók munkájában és a kommunikációjában hiányosságok keletkeztek, mely esetenként a belsô együttmûködés és a külsô, elsôsorban ügyféli kapcsolatok hatékonyságát csökkentette. II. A szükségesnél erôsebben érvényesült egyes ügyintézôôk munkájában a hivatali jelleg. Kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmaztak olyan jogintézményeket, melyek munkaigényesebbek (egyezségi kísérlet, jól elôkészített helyszíni szemle), viszont alkalmazásuk lecsökkentheti,- az ügyféli érdekek alaposabb figyelembe vétele miatt,- a jogorvoslatok számát, ugyanakkor növelheti a hivatal megbecsültségét. A lakosság irányában kialakított partnerségi kapcsolat nem aláfölérendeltségbôl indul ki, hanem mellérendeltségbôl, melynek során a befizetett adóforintjaikért hatékony hivatali közszolgáltatásokat kapnak az ügyfelek. Az ügyfelekkel létrejövô külsô partnerségi viszony elsôsorban nem pénz kérdése, sokkal inkább szemléletváltáson múlik. Ez a fajta készség az ügyintézôk részére adott vezetôi módszerbeli útmutatással, egyéni és csoportos szakmai tréningeken sajátítható el. III. A XXI. század polgármesteri hivatalának a hagyományosnak mondható követelmények,- megalapozottság, jogszerûség és határidôk betartása, - teljesítésén túl az átláthatóságot, (szabályozott, jól követhetô folyamatok), a hatékonyságot (alkalmas eszközökkel felruházott ügyintézôk és vezetôk, a hivatal tagolása, az ügyintézôi és vezetôi munka arányossága, az osztályok és a hivatal mobilitása, mûködése) és az ügyfélbarát jelleget (ügyfél alárendeltsége helyett partnerség, ügyféli jogok biztosítása, kommunikáció szerepe) is biztosítania kell. Ezen szigorú és igényes követelményeknek csak akkor tud megfelelni a polgármesteri hivatal, ha nem csupán megfelelô végzettségû és gyakorlattal rendelkezô szakembert alkalmazunk, hanem vezetôi támogatást nyújtunk részükre, menedzseljük ôket (személyi feltételek: kompetenciák karbantartása, kommunikáció, motiváció, hivatali kultúra és dologi feltételek: alkalmasan kialakított hivatal, szükséges berendezések, eszközök biztosítása). A fenti követelmények teljesítése érdekében szakmai munkaközösségeket kell kialakítani, melyek vezetésével az elôbb vázoltak szerint alkalmas középvezetôket kell megbízni. A középvezetôi alkalmasság része,- többek között,- a vezetése alá tartozó területen az egységes jogalkalmazás biztosítása, továbbá a probléma megoldó képességen túlmutató innovációs és koordinatív képesség. A középvezetôk hatékony mûködéséhez megfelelô jogi eszközöket, lentebb részletezett vezetôi és munkáltatói jogokat kell biztosítani. Lényegesnek tartom kiemelni, hogy a középvezetô munkájának túlnyomó részét kell hogy képezze a szakmai munkaközösség feladatköréhez kapcsolódó elôterjesztések, szabályzatok, rendeletek, szerzôdések készítése, intézkedések meghozatala és konkrét ügyek személyes intézése is. A polgármester irányítása és a képviselôtestület határozata alapján a hivatal hatásköri jegyzékében felsorolt feladatokat három csoportba osztottam az alábbiak szerint. Az elsô csoportba soroltam nagyrészt a polgármester és a képviselô-testület döntéseinek elôkészítésével és végrehajtásával, a hivatal mûködésével, a településépítéssel és üzemeltetéssel, informatikával, valamint az intézményirányítással kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel arra, hogy elsôsorban ezeken a munkaterületeken érvényesül a polgármester irányító tevékenysége és az önkormányzati feladatok ügyintézése, így ennek a szervezeti egységnek az Önkormányzati Osztály elnevezést adtam. Az osztály vezetôjének és egyben a jegyzô helyettesének az új státusz betöltôjét, az Aljegyzôt javasoltam. A második csoportba soroltam az egész önkormányzat számára meghatározó funkciót ellátó Gazdálkodási Pénzügyi Osztályt, melyhez a költségvetési gazdálkodás és az adóigazgatás tartozik. A harmadik csoportba tartoznak a döntôen jegyzôi hatáskört képezô igazgatási feladatok. Ez a szervezeti egység a Hatósági Osztály elnevezést kapta. Nem tartozna osztályhoz, nem képez jogi értelemben szervezeti egységet, a javaslat szerint, a közvetlen polgármesteri irányítás alá tartozó titkárnôbôl, a közvetlen jegyzôi vezetésem alá sorolt jegyzôi titkárnôbôl és személyzeti ügyintézôbôl álló titkárság, valamint az építéshatóság. IV. Az átszervezés folyamatának egyes szakaszai és dokumentumai az alábbiak. Elsô lépésként jegyzôi elôterjesztésre, november 25-én, a képviselô-testület megalkotta az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását, az Ötv 18..-a alapján. Az SZMSZ 71. (2) és (3) bekezdései helyébe az aljegyzô állását és az osztályokat létrehozó rendelkezések léptek. Második lépésként a képviselô-testület, jegyzôi javaslatra, az ügyrendi bizottság támogató véleménye mellett, Tóthné Pataki Csilla személyében, aljegyzôt nevezett ki. Harmadik lépésként a jegyzô, a polgármester egyetértésével kinevezi az osztályvezetôket. A Gazdálkodási, Pénzügyi Osztály vezetôje Dr. Ágai György lesz. Várhatóan január elsô felében betöltésre kerül a Hatósági Osztályvezetôi állás is. Negyedik lépésként az osztályvezetôk véleményének figyelembe vételével, a jegyzôi,- polgármester egyetértéssel megvalósuló,- kinevezéssel módosul a köztisztviselôk kinevezése, illetve új munkakörök kerülnek betöltésre. A módosult, illetve új munkaköröket betöltô köztisztviselôk új munkaköri leírást kapnak. Az átszervezés október hónapban való ismételt napirendre vételét követôen jelentôs mértékben cserélôdtek az ügyintézôk. Az átszervezési folyamat utolsó fázisában jegyzôi utasításként adom ki az új kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési, kiadmányozási és más belsô szabályzatokat. Az Ötv 35. (2) bekezdése b) pontja alapján, az átszervezési folyamat végén, a Jegyzô javaslatára, a Polgármester elôterjesztést nyújt be a Képviselô-testülethez a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatára (továbbiakban: HSZMSZ), mely az SZMSZ függelékét képezi majd. Az új HSZMSZ függelékét képezik az említett szabályzatok, mely folyamatosan egészül ki a szabályzatokkal, munkaköri leírásokkal és más dokumentumokkal. Az átszervezés nem csupán egyszeri döntésbôl, hanem további vezetôi döntések (szabályozások) folyamatából tevôdik össze, mely az elsô döntéstôl számítva, várhatóan 6-8 hónapot vesz igénybe. Az egyes döntéseket követi az új normatívák megismerése, elsajátítása és hasznosítása. V. A polgármesternek a képviselô-testületet, polgármesteri hivatalt és intézményeket irányító tevékenységével valósul meg az önkormányzati döntések elôkészítése és végrehajtása. Az irányítás hatékonyságát jelentôsen növeli az osztályvezetôk, esetenként a fôépítész és az intézményvezetôk részvételével hetente, illetve szükség szerint megtartott vezetôi értekezlet. Az értekezleten a polgármester FEBRUÁR

3 által, a jegyzô közremûködésével kiadott feladatok közvetlenül jutnak el az osztályvezetôkhöz, egyben interaktív módon egyeztethetô a végrehajtás módja, pontos tartalma, sokoldalú támogatása (jogi, pénzügyi, mûszaki). Az értekezleten résztvevô vezetôk és osztályvezetôk együttese képezi az önkormányzati menedzsmentet, melynek az önkormányzat hajtómotorjaként kell mûködnie. A vezetôi jogkörök egy részének aljegyzôre, osztályvezetôkre és ügyintézôkre delegálásával lerövidül az ügyintézés útja és ideje, közelebb kerül a döntés az ügyfélhez. A munkáltatói jogkör egyes elemeit indokolt az osztályvezetôkre telepíteni, mert hatékony eszközök nélkül nem valósítható meg a vezetôi munka. Osztályvezetôi szintre delegálom a munkáltatói utasítás, az ellenôrzés, az egyéni teljesítmény-célkitûzés és értékelés, az írásbeli figyelmeztetés és a szabadság kiadásához fûzôdô teljes munkáltatói jogkört, míg javaslat szintjén az összes többi munkáltatói jogot. A vezetôi és munkáltatói jogok delegálása növeli a vezetô és vezetettek közötti bizalmi viszonyt, ugyanakkor felgyorsíthatja az egyes eljárásokat. Az egyes munkaszervezetek, az osztályok, a kialakuló belsô koherenciájukkal szakmai mûhelyként és közösségként dolgozhatnak majd, kialakítva a közigazgatás és jogalkalmazás megfelelô gyakorlatát. A jogkörök delegálása és a szakmai közösségek kialakítása egyénileg és csoportosan is motiválhatja a köztisztviselôket, szakmailag segítheti elômenetelüket. VI. A megnövelt egyéni és csoport szintû önállóság mellett szükséges a szabályzatok elôírásainak folyamatos elemzése, értékelése és aktualizálása. Nélkülözhetetlen vezetôi eszköz a munkafolyamatok, ügymenetek modellezése, mérése és ellenôrzése. Az erkölcsi és szakmai motivációk mellett biztosítani kell a dolgozók teljesítményértékelésen alapuló jutalmazását, természetbeni juttatásait, továbbképzését, pihenését. A korszerû ügyfélbarát hivatalban biztosítani kell az elektronikus ügyintézés és információszabadság feltételeit. Az informatikus elsôdleges feladata, a technikai háttér mellett, az adatvédelmi törvény és az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. tv elôírásainak biztosítása, a községi honlap hivatali közleményeinek naprakész szerkesztése. Alapvetô követelmény a hivatali iratok adatvédelmének és az ügyintézés és ügyfélfogadás tárgyi eszközeinek elôírásszerû biztosítása. A személyi, tárgyi (alkalmas épület és irodaszer), szervezeti és mûködési feltételek együttese a biztosítéka a jól menedzselt és ügyfélbarát hivatalnak. Dr. Papp László jegyzô Bencsik Mónika polgármester 105 mellék Dékány Angella alpolgármester 105 mellék Fábos Lajosné titkárnô 105 mellék Dr. Papp László jegyzô 106 mellék Tóth Ilona titkárnô 106 mellék Tóthné Pataki Csilla aljegyzô az Önkormányzati Osztály Vezetôje 126 mellék Györgyi Zoltán fôépítész 131 mellék Balzó Edina humánerôforrás 114 mellék Önkormányzati osztály: Tóthné Pataki Csilla osztályvezetô Kecskés Anna kertésztechnikus 132 mellék Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Hatósági Osztály: Dr. Halmosi Odett osztályvezetô 101 mellék Dávidné Tóth Edit 104 mellék Hoksári-Czirbusz Katalin 120 mellék Kis-Tóth Annamária Ügyfélszolgálat 103 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Kovács Györgyné 128 mellék Erôs Kálmán közterület-felügyelô Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály: Dr. Ágai György osztályvezetô 107 mellék Fülöp Györgyné 119 mellék Baráthné Nagy Judit 109 mellék Csernusné Turai Judit 102 mellék Pappné Molnár Afrodité 124 mellék Nagy László 115 mellék Képes Imréné 123 mellék Dervalics Lászlóné 108 mellék Dr. Papp László jegyzô vezetése alatt: Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék Tóthné Halász Hedvig 116 mellék Balzó Edina Fábos Lajosné titkárnô Tóth Ilona titkárnô Fejér György ( ) Nagykovácsi Szociális Közalapítvány A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult emberek; hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kedves Nagykovácsi Lakosok! Tisztelettel kérjük Önöket, támogassák Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványt. Jövedelemadójuk 1%-át a számlájára utalják át, hogy azt a létminimum határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítására fordíthassuk. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat: Bencsik Mónika a Kuratórium elnöke Tóthné Pataki Csilla a Kuratórium titkára FEBRUÁR 3

4 Tájékoztató a Képviselô-Testület januári üléseirôl január 13.-án a Képviselô-testület rendkívüli ülésen 6 napirendi pontot tárgyalt meg. Döntött a évre vonatkozó belsôellenôrzési terv elfogadásáról. Az éves tervben a Polgármesteri Hivatal számviteli- szabályozottsági vizsgálatát, valamint a helyi adóbevételek hatósági dokumentálásának vizsgálatát határozták meg a képviselôk. A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerûsítése pályázathoz projektmenedzsmenti feladatok biztosítását az Európatender Consulting Kft látja el a képviselô-testület felhatalmazása alapján. Az önkormányzat tulajdonában lévô forgalomképes ingatlanok értékesítéséhez szükséges minimális m 2 árait értékbecslés alapján Ft+Áfa/m 2 és Ft +Áfa/m 2 között határozta meg a képviselô-testület. Módosította korábbi határozatát a testület, a Nagykovácsi Víziközmû Kft. pénzügyi és gazdasági átvilágításáról, illetve a kft. számlázási rendszerének felülvizsgálatáról, helyzete értékelésérôl. Hozzájárult a Képviselô-testület, hogy dr. Papp László jegyzô helyettesítô jegyzôi feladatokat lásson el Piliscsaba Nagyközségben anuár 17-tôl január 31-ig, heti 2x fél nap idôtartamra. * * * január 27.-én munkaterv szerinti ülésén, a Képviselôtestület évi költségvetés 4. számú módosítását egyhangúlag elfogadta. Bevételi fôösszegét : ezer Ft-ban Kiadási fôösszegét : ezer Ft-ban állapította meg. A mûködési tartalékot évben a módosítással felhasználta. Fejlesztési céltartalék összegét ezer Ft-ban határozta meg. Elfogadásra került a polgármesteri hivatali helyiségeken kívüli és hivatali munkaidôn túl történô házasságkötésrôl szóló rendelet.(külön mellékletben tekinthetik meg a lakosok). Támogatták a képviselôk évre vonatkozó rövid- és hosszútávú közfoglalkoztatási pályázat benyújtását. Meghatározta a Képviselô-testület a évi munkatervét. A Képviselô-testületi ülések továbbra is csütörtöki napokon délután órakor kezdôdnek. A Pénzügyi Bizottság a munkaterv szerinti, a Képviselô-testületi üléseket megelôzô hétfôi napon 15 órai kezdettel, míg az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a testületi üléseket megelôzô hétfôi napon, 8 óra 15. perctôl kezdôdôen tart üléseket. A Közbeszerzési Bizottság a képviselô-testületi üléseket megelôzô hétfôi napon 15 órakor kezdôdôen tartja üléseit. A képviselôk határozatban fogadták el, hogy a Nagykovácsi bekötôút melletti (0121/ /50 hrsz.) területek kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területté való átsorolására vonatkozó Szabályozási Terv esetén környezeti vizsgálat és értékelés elkészítését indokolatlannak tartják. Ezzel a döntéssel remélhetôleg több éve húzódó ügyet zárhattunk le. Négy határozati javaslat került elfogadásra a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerrel összefüggô intézkedésekben. Megemlítem, hogy ennél a napirendnél részt vettek és szót kaptak azok a zsíroshegyi lakosok is, akik az elmúlt hetekben aláírási kezdeményezéssel tiltakozásukat fejezték ki egy hulladék-gyûjtô sziget létrehozása ellen a településnek ezen a részén. Bencsik Mónika polgármester asszony részletes tájékoztatást adott a regionális hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben. Megerôsítette, hogy a Képviselô-testületnek nem volt, nincs és nem lesz ilyen irányú elképzelése. A Képviselô-testület sem elôterjesztést, sem határozatot nem hozott ebben a kérdésben. Továbbá a mai testületi döntések sem erre vonatkoznak. A résztvevôk megértették és elfogadták a polgármester válaszát. A Képviselô-testület, ezt követôen úgy döntött, hogy sem a zsíroshegyi, sem más önkormányzati ingatlanon hulladékudvart nem létesít, ezért a tulajdonosi hozzájárulást az építési engedélyezési tervdokumentációhoz nem adja ki. Nem kíván továbbá a község területén gyûjtôszigeteket kialakítani. Továbbra is fenntartja a háztól történô szelektív szemétszállítási lehetôséget. Ezzel egyidejûleg a testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KEOP azonosító számú projektek vonatkozásában Nagykovácsi nagyközség kilépésérôl nyilatkozzon. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak továbbra is tagja marad Nagykovácsi Önkormányzata. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô asszony a februári Böngészô újságban részletesen ír errôl a kérdésrôl. A képviselô-testület további hat ingatlan ügyében döntött. Egy önkormányzati területrész árok elnevezésrôl kivett megnevezésének megváltoztatásáról és annak értékesítésérôl, további ingatlan esetében területrész értékesítésérôl. Hozzájárulását adta a képviselô-testület egy ingatlanhoz kerített 158 m 2 nagyságú földrészlet térítésmentes átadásáról, valamint felhatalmazásukat adta bírósági úton történô birtokháborítás megszüntetésére egy önkormányzati ingatlan vonatkozásában. Zárt ülésen határoztak egy ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez, csereingatlan felajánlásával. A Képviselô-testület rendkívüli ülést február 7-én, míg munkaterv szerinti ülést február 17-én tart. Szíves tájékoztatásul: Dékány Angella alpolgármester Bemutatkozik Dr. Ágai György a Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály Vezetôje 1968-ban születtem Budapesten. Érettségi és honpolgári kötelezettségem teljesítése után elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemet, valamint az ELTE Állam és Jogtudományi karát. Kezdetekben a magánszférában dolgoztam, majd a közszféra lett az otthonom. Vezettem a Pest Megyei Illetékhivatalt, de dolgoztam vezetôként a Pest Megyei Önkormányzat Hivatalában is. Pilisvörösváron élek feleségemmel. Most várom harmadik gyermekemet. Bemutatkozik Dr. Halmosi Odett a Hatósági Osztály Vezetôje Jogászi végzettséget hét évvel ezelôtt szereztem, hat évig - elôször ügyvédjelöltként, majd önálló ügyvédi társként egy budapesti belvárosi irodában dolgoztam. Mindeközben közgazdasági tanulmányokat folytattam a Budapesti Gazdasági Fôiskolán, majd ban jogi szakvizsgát tettem. Munkám során lehetôségem volt mind a büntetôjog, mind a polgári jog peres és nem peres eljárásaiban szakmai tapasztalatokat szerezni. Bár Nógrád megyébôl, Szécsény kisvárosából származom, munkámat pedig eddig Budapesten végeztem, 2006 óta életvitelszerûen Nagykovácsiban élek. Megszerettem a helyi közösséget, a települést otthonomnak érzem. Ennek a közösségnek a részeseként helyezkedtem el a közigazgatásban és tudásomat, képességeimet a helyi közügyek intézésénél kívánom hasznosítani, tovább bôvíteni. Meggyôzôdésem, hogy a hatékonyan mûködô, a szükséges szakmaisággal felvértezett, a közszolgáltatásokat színvonalasan nyújtó közigazgatás valamennyiünk közös érdeke. Munkatársaim elhivatott, felelôsségteljes embernek ismernek, a jog alkalmazását, ismeretét igénylô életpálya iránti elkötelezettségem teljes. Munkámat lendületesen, valamennyi jogi körülmény, tény megismerésével, felderítésével végzem. Kiszámítható munkakörülmények között, egy csapat tagjaként szeretnék dolgozni annak érdekében, hogy a Nagykovácsi lakosok teljes körû felvilágosítást és segítséget kapjanak hatósági kérdésekben, és az egyes hatósági döntéshozatalok során a jogszabályhoz kötöttség és szakmaiság teljes mértékben megvalósuljon FEBRUÁR

5 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária / 103 mellék Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály Osztályvezetô: Dr. Ágai György Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a 24/2010 számú rendeletével módosította a 24/2006. (XII.12) számú, a helyi adókról szóló rendeletét, mely alapján az alábbi adómértékek kerültek megállapításra: Az építményadó mértéke: 800 Ft/m 2 A telekadó mértéke: 200 Ft/m 2 /év február hónapban minden építmény és telek tulajdonos határozatban értesül adófizetési kötelezettségérôl. Gépjármûadó befizetési kötelezettségükrôl egyenlegközlôben kapnak tájékoztatást. A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet. Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzési adó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás esetén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, így elkerülhetô a hibás könyvelés. Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába cím: 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. -kell eljuttatniuk. Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatósága idézést küld ki, annak betartását kérjük komolyan venni, ellenkezô esetben a évi CXL. tv ában foglaltak alapján minimum 5.000,- Ft, maximum ,- Ft, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése miatt többletköltség megfizetésére kötelezhetjük Önöket. Tájékozatjuk továbbá, amennyiben a hivatalos úton megküldött idézésre nem jelenik meg és igazolást sem nyújt be a távolmaradásáról Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának jogosultsága van RENDÔRI ELÔVEZETÉST kérni! Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleinket, hogy a honlapunkról valamennyi adóbevallást érintô nyomtatványunk letölthetô. A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet. Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparüzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keressenek fel bennünket vagy hívjanak telefonon. Képes Imréné 123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné 108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Hatósági Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi Odett Kovács Györgyné 128 mellék Dávidné Tóth Edit 104 mellék Hoksári-Czirbusz Katalin 120 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a hirdetményi kifüggesztéseket kísérjék figyelemmel, melyek kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. A tankötelezettség mulasztásával és a családi pótlék természetben történô nyújtásával összefüggô rendelkezések A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény, augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlôdésének elôsegítése. Ennek értelmében a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást nyújt. Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelezô tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzôje gyámhatóságként eljárva, az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezô tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire. A gyámhatóság jegyzôje az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezô tanórai foglalkozás után amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegû iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A felfüggesztés azt jelenti, hogy a szülô nem készpénzben, hanem természetbeni juttatásként kapja a támogatást és a gyermek mellé eseti gondnok kerül kirendelésre Felhívjuk a szülôk figyelmét arra, hogy gyermekük elsô tanóráról történô késése is az igazolatlan órák felhalmozását eredményezheti. Ennek elkerülésére kérjük a szülôket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük elsô órára történô pontos beérkezését, valamint gyermekük betegség miatti hiányzását az oktatási intézmény felé azonnal jelezzék a további kellemetlen jogkövetkezmények elkerülése érdekében. Álláskeresô klub a Faluházban Minden második hétfôn óra között Január 24., február 7., február 21., március 7., március 21., Április 4., április 18., május 2., május 16., május 30. Részletekrôl érdeklôdni lehet: Kolozsi Mónika (családsegítô szolgálat ) Lakcímbejelentésrôl tájékoztató A lakcímbejelentésre vonatkozó szabályokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv., valamint a végrehajtásáról rendelkezô146/1993./x.26./ Kormány rendelet tartalmazza. Mikor kell a lakcímet bejelenteni? A polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (lakcímbejelentés). A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fûzôdô, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és szüntet meg. Hol kell a lakcímet bejelenteni? A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzônél (Polgármesteri Hivatal) kell bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzônél is bejelentheti FEBRUÁR 5

6 A tartózkodási helyet - annak bejelentésétôl számított öt éven belül - a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzônél ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a vonatkozó törvény erejénél fogva megszûnik. Ki jelentheti be a lakcímet? a.) személyesen b.) törvényes képviselô vagy c.) meghatalmazott Ha a bejelentkezési kötelezettség több együtt költözô hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti. A kiskorú gyermek, illetve a cselekvôképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülôje, illetve gondnoka (törvényes képviselôje) teljesíti. A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti. Lakcímbejelentéshez szükséges: 1. Lakcímbejelentô lap kitöltve 2. Érvényes személyazonosító igazolvány vagy más személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (útlevél, jogosítvány) 3. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya) Lakcímbejelentéssel kapcsolatos illeték: a.) Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás miatt kerül sor. b.) Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1.000,- Ft. Ügyintézô: Dávidné Tóth Edit 104 mellék Kedves Olvasók! Ismételten szeretném tájékoztatni Önöket néhány olyan helyi jellegû teendôrôl amelyeket az újság elôzô számaiban már részben olvashattak. Ami a helyi szabályokban kötelezô: az ingatlanok mellett a közterületen lerakott kövek eltávolítása, amely a hókotrókat is akadályozza, továbbá balesetveszélyes is. A hó eltakarítás szabályai a tavalyi évhez képest nem változtak, így tehát az ingatlan tulajdonosainak, vagy bérlôinek a feladata a járda hó- és síkosság mentesítése. Mindenkit megkérnék arra, hogy vásároljon kellô minôségû és mennyiségû hólapátot, síkosság mentesítô környezetbarát anyagot. Az önkormányzatnak nem feladata a gépkocsi kihajtók takarítása. A tûzgyújtással kapcsolatosan javasolnám, hogy csak olyan kerti hulladékok égetésére vállalkozzanak, amelyek komposztálására nincs mód, de teljesen száraz állapotúak. Az égetéssel szembeni másik lehetôség az ilyen hulladék gyûjtés utáni elszállítása. A szállítási idôpontok a Böngészô újságban szintén megtalálhatóak. Gyakori jelenség, hogy a község egyes területeit ellepi a füst, mert vizes-zöld hulladékot is meggyújtanak. Erôs Kálmán közterület-felügyelô Ügyfélfogadás: minden munkanapon 8-9 óráig a Hivatalban Anyakönyvi tájékoztatók Házasságkötést megelôzô eljárás szabályainak változása: Az anyakönyvekrôl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrôl szóló évi 17. törvényerejû rendelet 42/A. -a a következô (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidôn kívül történô házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidôn kívül történô házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezetô részére fizetendô díj mértékét. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 3 /2011.(I.27.)számú rendelete a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidôn kívül történô házasságkötés szabályairól és díjairól Nagykovácsi Nagyközség Képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, illetve az anyakönyvekrôl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrôl szóló, évi 17. tvr. ( At.) 42/A (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén történô házasságkötésekre terjed ki. 2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése (1) Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal hivatalos házasságkötési helyszíne az Öregiskolában lévô elsô terem és az FVM Szakképzô Intézettôl bérelt terem. (2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minôsül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne a fentiektôl eltér. 3. (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyzô dönt. (2) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejûleg kell írásban elôterjeszteni. 4. (1) A 3. -ban megjelölt kérelem elbírálása elôtt az eljáró anyakönyvvezetô a házasulandók által megjelölt helyszínen szemlét tart, annak megállapítása érdekében, hogy a jogszabályi feltételek fennállnak-e [At. 15/A.. (4) bek.], és a szemlérôl feljegyzést készít. (2) A jegyzô a szemlérôl készült feljegyzés alapján bírálja el a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló kérelmet. (3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez szükséges, hogy a hivatali helyiségen kívüli helyszín a munkabiztonsági és közegészségügyi követelményeknek megfeleljen. (4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének további feltétele, hogy a kérelmezôk az anyakönyvvezetô helyszínre és visszaszállításának költségét megtérítsék. Az anyakönyvvezetô helyszínre és hivatali helyiségbe történô visszaszállítása a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal által biztosított jármûvel történik. 5.. A hivatali munkaidôn kívüli házasságkötés engedélyezése (1) A hivatali munkaidôn kívüli házasságkötésre irányuló kérelem ügyében, az eljáró anyakönyvvezetôvel történô egyeztetés után, a jegyzô dönt. (2) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejûleg kell elôterjeszteni. (3) Nem tartható hivatali munkaidôn túl házasságkötés délelôtt 10 óra elôtt, illetve délután 18 óra után. 6.. Díjfizetési kötelezettség (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidôn kívüli házasságkötésért fizetendô díjakat és az anyakönyvvezetô díjazását e rendelet melléklete tartalmazza. (2) Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól a házasulandók, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. (3) Rendkívüli körülménynek tekintendô, ha a házasuló közeli halállal fenyegetô állapotban van, vagy ha egészségi állapota, kora miatt különös erôfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben megjelenni. (4) Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól a Nagykovácsi Önkormányzat dolgozói és közeli hozzátartozóik [ Ptk b) pont ]. (5) A díj megfizetése a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidôn kívüli házasságkötés jegyzôi engedélyezésének elôfeltétele. (6)A házasságkötés hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidôn kívül történô engedélyezése iránti kérelem, eseményt megelôzô 15 napon belül történô, visszavonása esetén, a Nagykovácsi Önkormányzat a rendelet mellékletében megjelölt díjak 50%-al csökkentett részére tart igényt. (7) Mentesülnek a (6) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség alól a házasulandók, ha házasságkötés hivatali helyiségen és hivatali munkaidôn kívül történô engedélyezésére irányuló kérelem visszavonására a házasulandók érdekkörén kívül esô elháríthatatlan okból kerül sor. 7. (1) A rendelet mellékletében megjelölt díjakat a házasságkötést megelôzôen kell a Nagykovácsi Önkormányzat költségvetési számlájára befizetni FEBRUÁR

7 8.. Záró rendelkezések (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekrôl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrôl szóló évi 17. tvr. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendelet február 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követôen indult eljárásokban kell alkalmazni. Kihirdetés napja: február 1. Melléklet a rendelethez kapcsolódó díjakról Önkormányzat díja Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén ,- Ft Hivatali munkaidôn kívüli házasságkötés esetén Öregiskola ,- Ft FVM Szakképzô Intézet ,- Ft Anyakönyvvezetô díja Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén munkaidôben ,-Ft/ esemény Hivatali helyiségen és hivatali munkaidôn kívüli házasságkötés esetén ,-Ft / esemény Hivatali munkaidôn kívüli házasságkötés esetén ,-Ft / esemény Anyakönyvvezetô segítôjének díja 5.000,-Ft / esemény Anyakönyvvezetô helyszínre- és visszaszállításnak díja (gépkocsivezetô díja) 5.000,-Ft/esemény A fenti összegek az Áfa-t tartalmazzák. Összefoglalva: Munkaidôn kívül valamint a házasságkötô termen kívül történô házasságkötések (bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére Budakeszi körzetközpont jogosult) elôtt, a házasulóknak a szándék bejelentésével egyidejûleg írásbeli kérelmet kell benyújtaniuk, melynek illetéke 2.200,-Ft. A kérelem elbírálására a jegyzô jogosult, minden esetben határozatot hoz a hivatal. Tájékoztató az egyszerûsített honosítási eljárásról A magyar Országgyûlés májusban fogadta el azt a törvénymódosítást, amely szerint akár három hónap alatt magyar állampolgárságot kaphat a kérelmezô. A törvény augusztus 20-án lépett hatályba, de január 1-jétôl alkalmazzák. Az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a címen érhetôk el. Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a magyar állampolgárságot meg lehessen kapni? Az a nem magyar állampolgár honosítható (egyéni kérelemre) kedvezményesen, aki az alábbi követelményeknek megfelel: maga vagy felmenôje magyar állampolgár volt vagy valószínûsíti magyarországi származását, magyar nyelvtudását igazolja, a magyar jog szerint büntetlen elôéletû és büntetôeljárás nincs ellene folyamatban, honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezônek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenôk születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetôségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhetô legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élônek egyet). A kérelmezô köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen elôéletû és nem folyik ellene büntetô eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bûncselekmény miatt. A külföldön élô kérelmezônek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget, tanúsító igazolását. Az idegen nyelvû okiratot nemzetközi szerzôdés eltérô rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvû fordítással kell a kérelemhez csatolni. Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvû hiteles másolatot a Magyar Köztársaság területén az Országos Fordító és Fordításhitelesítô Iroda (OFFI) készíthet. Hol tudja benyújtani a kérelmet? Az egyszerûsített honosítási kérelmet be lehet nyújtani a magyarországi anyakönyvvezetôknél (Polgármesteri Hivataloknál), a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselôknél, Ügyintézô: Kovács Györgyné anyakönyvvezetô 128 mellék Önkormányzati osztály Osztályvezetô: Tóthné Pataki Csilla aljegyzô 126 mellék Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Kecskés Anna kertésztechnikus 132 mellék Tisztelt Nagykovácsi Lakosok! ELMÛ tavaszi munkái Tájékoztatjuk a tisztelt Nagykovácsi lakosokat, hogy egy nagyszabású beruházás kezdôdött meg településünkön, melynek során a Kossuth Lajos utcai elektromos hálózat (légvezeték) földkábeles kiváltására kerül sor. Célunk egy korszerû, európai színvonalú villamos hálózat kiépítése, mely garantálja a biztonságos villamos-energia ellátást. A Kossuth Lajos utca településképileg védett fôutca, így különösen fontos, hogy a régi elöregedett légvezetékes hálózatot földben futó kábelre cseréljük ki. Ennek következtében a meglévô villanyoszlopok eltûnnek, helyükbe illusztris kandeláberek kerülnek a közvilágítás biztosítása érdekében. A tervezési munka folyamatban van, a kivitelezés pedig várhatóan tavasszal kezdôdik meg és elsôsorban a Kossuth Lajos utca 2. és 86- os szám között az utca páros oldalán lakókat fogja érinteni. A beruházás során a járda illetve bizonyos szakaszokon a járda melletti füves terület felbontásra kerül, így a gyalogos közlekedésben lehet számítani kisebb fennakadásokra. Az érintett lakókat az Észak Budai Zrt. - tervezô cég, illetve a Polgármesteri Hivatal munkatársa egy elôre egyeztetett idôpontban fel fogja keresni, a házi bekötések munkálatainak megbeszélése ügyében. Fûtési szezonban vagyunk, ezért szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbiakra: Télen is kiemelten fontos a levegô tisztaságára figyelni, mind a saját, mind a környezetünk egészségének megôrzése érdekében. Ezért fontos néhány alapvetô szabályt betartani, hiszen a lakossági fûtésbôl is származnak légszennyezô anyagok. Érdemes rendszeresen ellenôriztetni a tüzelôberendezéseket és kéményeket, hogy az égéstermékek esetleges visszaáramlása elkerülhetô legyen. Egy szénmonoxid mérô felszereltetése is segítséget nyújthat. Az egyedi fûtéssel rendelkezô lakóházakban a megfelelôen karbantartott tüzelôberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelôanyagot szabad égetni. A fa, illetve vegyes tüzelésû fûtôberendezésekben égetendô hulladék kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot nem tartalmazhat (mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait), ezek égetése tilos! Építésigazgatás Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék Tóthné Halász Hedvig 116 mellék A közmûszolgáltatók nyilatkozatáról: Az építésügyi hatósági eljárásokról szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 27. (5) bekezdése szerint az építési engedély iránti kérelemhez már nem kell mellékelni a közmûszolgáltatók elvi nyilatkozatát. A 19. (2) pont f) bekezdése szerint a tervezô nyilatkozik arról, hogy velük az egyeztetést elvégezte. Nem elégséges azonban az egyeztetés tényérôl nyilatkoznia, annak tartalmáról is szükséges. A 36. c) bekezdése szerint a használatbavételi engedély iránti kérelemhez ugyanakkor már csatolni kell a közmûszolgáltatók nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan közmûszolgáltatása biztosított. Nem fogadható el a nyilatkozat helyett a szolgáltatóval kötött szerzôdés, vagy pl. a közmûfogyasztás fizetését igazoló bizonylat. Nem vizsgálja ugyanakkor az építésügyi hatóság a közmûfejlesztési díjak megfizetését az a közmûszolgáltató kompetenciája. Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Györgyi Zoltán 131 mellék Balzó Edina humánerôforrás 114 mellék FEBRUÁR 7

8 1. Az önkéntes kölcsönös pénztárak és a nyugdíj-elôtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye hány százalék lesz 2011-ben? A 2010-es évrôl szóló bevallásban hány százalékot lehet figyelembe venni? A évben befizetett, jóváírt összegek esetében 30 százalékról, a évben 20 százalékról lehet rendelkezni. [Szja. tv. 44/A. ] 2. Milyen igazolás alapján vehetik igénybe a súlyos fogyatékos személyek a személyi kedvezményt? Az igazolást szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki. [49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet 1. (2) bekezdés] 3. A személyi kedvezményt igénybe veheti-e a jövedelemmel nem rendelkezô nyugdíjas? Az összevont adóalap adóját csökkenti a személyi kedvezmény, de legfeljebb az összevont adóalap összegéig. Tekintettel arra, hogy a nyugdíj nem képezi az összevont adóalap részét (adómentes jövedelem), összevont adóalap hiányában nem tud a magánszemély kedvezményt érvényesíteni. 4. Milyen összegben tudja érvényesíteni a családi kedvezményt január 1-jétôl az a család, amely két kiskorú gyermeket és egy felsôfokú tanintézetben nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermeket nevel a háztartásában? Hogyan változik a családi kedvezmény, ha a felsôfokú oktatásban részesülô munkát vállal? Fenti esetben a kedvezményezett eltartottak száma 2 fô (2 családi pótlékra jogosult gyermek), az eltartottak száma 3 fô, mivel a felsôfokú tanulmányokat folytató gyermek beszámít a családi pótlék összegének megállapításánál, de nem minôsül kedvezményezett eltartottnak. Tehát 2- szer Ft családi kedvezményre jogosult a család. [Szja. tv. 29/A. ] Amennyiben a nappali tagozatos felsôfokú tanulmányokat folytató gyermek rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és a családi pótlék összegének megállapításánál nem vehetô figyelembe, úgy nem minôsül eltartottnak, a családi kedvezmény ebben az esetben 2 eltartott után 2-szer Ft. [Cst. 12. (1) bek. ab) pont.} Fentiek alkalmazásában jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott - belföldrôl vagy külföldrôl származó - vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét. Rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követô hónapban keletkezett jövedelem. [ Cst. 4. i)-j) pont] 5. Jogosult-e családi kedvezmény igénybevételére az elvált szülô, aki a gyermek(ek) után gyermektartás fizetésére kötelezett? Az elvált szülô, aki a háztartásában nem nevel gyermeket, családi pótlékra nem jogosult, függetlenül attól, hogy gyermek után tartásdíj fizetésére kötelezett, ezért családi kedvezményt nem érvényesíthet. TÁJÉKOZTATÓ 6. Hogyan alakul a évben már kifizetett osztalékelôleg utáni adófizetési kötelezettség? A évben kifizetett osztalékelôlegbôl még 25 százalék adót kellett levonni. Amennyiben az osztalékelôleg címén a évben kifizetett összeg a évben véglegessé válik, s ez lesz a végleges osztalék is egyben, akkor is 16 százalék lesz a végleges osztalék adója. Tekintettel arra, hogy a 25 százalék adót a kifizetô a véglegessé vált osztalékból levonta, így a fennmaradó 9 százalékot, a magánszemély évben a 1153-as bevallásában tudja visszaigényelni. Ez a szabály vonatkozik a korábbi években jóváhagyott, de a évben kifizetett osztalékok esetében is. A évben kifizetett osztalékelôlegbôl is 16 százalék adót kell levonni. 7. Hogyan változik az internethasználat biztosítása vagy az internetszámla megtérítésének adókötelezettsége évben? Béren kívüli juttatásnak minôsül az internethasználat biztosítása vagy az internetszámla megtérítése havi 5 ezer Ft-ig. A munkáltató (kifizetô) a juttatás értékének 1,19-szerese után 16 százalék személyi jövedelemadót fizet, más közteher nincs. Az internet számla a juttatásban részesülô vagy vele közös háztartásban élô közeli hozzátartozó nevére szóló számla alapján számolható el. Amennyiben a juttatás az 5 ezer forint értékhatárt meghaladja, az 5 ezer forint feletti rész egyes meghatározott juttatásnak minôsül és a fizetendô közteher 16 százalék személyi jövedelemadó és 27 százalék egészségügyi hozzájárulás a juttatás értékének 1,19-szerese után. [Szja. tv. 70. (4) bek., Eho. tv.3. (1) bek. ba) pont] 8. Magánszemély esetén az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem kizárólag összevont jövedelem lehet? Igen, mert január 1-jétôl az egységes adókulcs bevezetésével az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülönült adóztatásának választási lehetôsége szükségtelenné vált. 9. Kell-e évben nyilatkoztatni a munkáltatónak a munkavállalót az adóterhet nem viselô járandóságokról? A személyi jövedelemadó törvényben megszûnt az adóterhet nem viselô járandóság fogalma. Az itt felsorolt jövedelmek az 1. számú mellékletbe kerültek, mint adómentes juttatások, kivételt képez a hallgatói munkadíj, amely január 1- jétôl adóköteles jövedelem. Emiatt a kérdésben szereplô nyilatkozatot nem kell megtenni. 10. Hogyan változik 2011-ben az ingó vagyontárgy eladásából származó jövedelem adókötelezettsége? A 16 százalékos egykulcsos adózás bevezetése után továbbra is 200 ezer forintig nem kell bevallani az ingó értékesítésébôl származó jövedelmet. Amennyiben ezt az értékhatárt meghaladja a jövedelem, akkor sem kell megfizetni az ingó vagyontárgyak átruházásából az év során együttesen származó jövedelem adójának a 32 ezer forintot meg nem haladó részét. Forrás: Központi Hatóság Linum esték Az én pódiumom Január 10-én csontig hatoló párás, hûvös idô volt, amelyre azért emlékszem ilyen pontosan, mert különösen jó volt ezen az estén többekkel az Öregiskolában lenni, ahol immár negyedik alkalommal került sor Az én pódiumom estre. Ez alkalommal Janits Béla osztotta meg velünk gondolatait A humorban nem ismerünk tréfát címmel. A személyes vallomásokat sem nélkülözô rendkívül érdekes elôadásban, a humor gyöngyszemei közül kiváló magyar és külföldi írók, humoristák gondolatait ismertük meg idézeteken és filmbejátszásokon keresztül. A elôadó a magával hozott gazdag gyûjteményébôl egy rögtönzött kiállítást rendezett, így teljesen hitelesen egy-egy könyvbôl, számos Dekameronból, illetve régi és napjaink vicclapjaiból tartott felolvasást, mint Urambátyám, Kis élclap, Gömörország, Borsszem Jankó, nem elfeledkezve a Hócipôrôl és a Ludas Matyiról sem. A magyar humor története régi idôkre tekint vissza, amely ma is idôszerû, nevettetô. Ezt bizonyítják Vikár Béla, a jó öreg Karinthy, Örkény, Moldova és Sándor György remek írásai mellett, Kaján Tibor rajzai és Gálvölgyi elôadásai. Filmbejátszáson keresztül újra jót nevethettünk Hacsek és Sajó klasszikus történetein, melyeket talán nem is véletlenül mindig híres színészek adtak elô. A humor sokakat írásra késztet, többek között a híres és közismert Nietzsche, Murphy és George Burns, még a festômûvész Dali is írogatott e témában. A felsorolás csak töredéke a széles skálának, hiszen a humor mindenütt jelen van, átszövi életünket, azonban ne feledjük el, a szórakoztatás mellett az igazi humor mindig komoly dolog. Kellemes, jó hangulatú estét töltöttünk együtt ez alkalommal is, illatos teát és ánizsos pálinkát kortyolgatva és jókat beszélgetve. Az eddigi elôadások sikere igazolja, hogy Szomolányi Attila és Solymosi Péter kiváló ötlete életképesnek bizonyult, várjuk a februári folytatást, amelyrôl annyit lehet tudni, hogy az elôadó kíséretében egy igazi majmocska is szereplôje lesz a pódiumnak. Komlóssy Anikó FEBRUÁR

9 PSZICHOLÓGIA A CSALÁDOKÉRT Hol van a boldogság mostanában? A kandalló mellett, a jó meleg szobában. Ma is igaz nagy költônk, Arany János mondata: az emberi boldogság, boldogtalanság forrásait leginkább otthon, a családban kell keresnünk. Minden ember élete egyedi és megismételhetetlen, mindenkiben elemi vágy él arra, hogy boldog életet éljen, szeressen és szeretetet kapjon. Ennek elsôdleges színtere a család: az otthon légköre meghatározza, hogyan indulunk el reggel, milyen lesz a napunk, hogyan szólunk a munkatársunkhoz vagy mit csinálunk délután, sôt, még azt is, hogy hogyan vezetünk! Az is nyilvánvaló, hogy a családi otthon, a nevelés döntôen befolyásolja a személyiségfejlôdést, a lelki egyensúlyt, az iskolai teljesítményt, ezen keresztül a pályaválasztást, párválasztást, sôt az egészségi állapotot is. Gyermekpszichológiai kutatások sora igazolta, hogy kiegyensúlyozott családokból származó gyermekek jobban tanulnak, nagyobb a teherbíró képességük és könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat, mint a problémás családokból származó gyerekek. Az otthoni rendezetlenség és folyamatos feszültség befolyásolja a gyermekek figyelmi teljesítményét, sôt, magatartási problémákhoz vezethet. Hasonlóképpen, felnôttkorban, ha torkig vagyunk a problémákkal, ha amiatt fáj a fejünk, hogy mi van a gyerekkel, vagy ha kiütést kapunk a párunk stílusától: ezek a jelenségek a pszichés tényezôk és a testi betegségek összefüggéseire mutatnak rá. Az utóbbi húsz évben a lélektani (ún. pozitív pszichológiai) kutatások arra irányultak, hogy mitôl érzik az emberek boldogabbnak magukat és hogyan lehet megküzdeni az életben természetes módon felmerülô nehézségekkel? Úgy tûnik, hogy a megoldás kulcsa az egyénben van. Az, hogy boldognak érezzük magunkat, sokkal inkább hozzáállásunkon, semmint körülményeinken múlik. Nem azon, hogy konkrétan mi történik velünk, hanem hogy mindezt hogyan éljük meg. Nem kell sok pénz, hogy elutazhassunk; saját otthonunk, egy Duna parti séta vagy egy kirándulás a Börzsönybe is jelenthet tartalmas kikapcsolódást. Hogy lenne lehetséges egyébként, hogy a kutatások szerint a felsô tízezer nem érzi magát boldogabbnak, mint az alsó középosztály? Hasonlóképpen, a családi boldogság, a harmonikus emberi kapcsolatok kulcsa szintén az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz: odafigyeléssel, megértéssel, idôt szánva egymásra, türelemmel, megbocsátással, kompromisszumkészséggel, önzetlenséggel vagy sem? Meghagyva a másik önállóságát és tiszteletben tartva igényeit vagy sem? De miben különböznek a kiegyensúlyozott személyek azoktól, akiket letaglóznak a nehézségek? Egy híres stresszkutató, Antonovsky szerint nem a stressz betegít meg bennünket, hanem a stresszhez való hatékony alkalmazkodás teszi lehetôvé, hogy éljünk. Ez a frappáns megfogalmazás nagyon komoly üzenetet hordoz: a helyzeteknek nem passzív elszenvedôi vagyunk, aktívan tehetünk a nehézségek ellen. A közhiedelemmel ellentétben nem mindenfajta stressz káros, hanem csak az, amelyikrôl az egyén úgy vélekedik, hogy nem tud vele megküzdeni. Azok a nehéz helyzetek, amelyekkel az egyén meg tud birkózni, nagyon is megerôsítôen hatnak! A 2011-es évet a család évének nyilvánította a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Ennek jegyében hirdetjük meg Nagykovácsiban a PSZICHOLÓ- GIA A CSALÁDOKÉRT programot, amelynek keretében három elôadást, egy kommunikációs készségfejlesztô tréninget és kéthetente bárki számára igénybe vehetô, ingyenes családpszichológiai tanácsadást tartunk. Az elôadásokon a család életének egyes állomásairól: szépségeirôl és buktatóiról lesz szó, az egészséges család mûködésérôl valamint a generációk közötti hasonlóságokról és különbségekrôl. Ezen kívül külön figyelmet szentelünk a kamaszkor, az önállósodás és a pályaválasztás fontos kérdéseinek. Az elôadások kb. 40 percesek, utána kötetlen beszélgetésre van lehetôség. A kommunikációs tréningen a helyes önértékeléshez és önbizalomhoz, a kölcsönösen jutalmazó kapcsolatok fenntartásához szükséges készségek alapelveivel ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk. A családpszichológiai tanácsadás egyének, párok és családok számára egyaránt nyitott és lehetôséget ad családi problémák szakemberrel történô megbeszélésére. Ez bármilyen, a családi élettel kapcsolatos probléma lehet, kezdve a dackorszaktól a tanulási nehézségeken és a pályaválasztáson keresztül egészen a felnôttkor, az élet középi válság vagy kapcsolati konfliktusokig. A tanácsadás személyes, bizalmas körülmények között történik és célja egymás szempontjainak pontosabb megértése révén a továbblépés és kölcsönösen elfogadható megoldási lehetôségek felderítése. A családpszichológiai tanácsadás helyszíne: Rk. Plébánia Ideje: minden hónap 1. és 3. péntek, 17-19h (márc. 4, 18; ápr. 8, 29; máj. 6; stb.) Bejelentkezés telefonon: vagy ben: RÉSZLETES PROGRAM február 25. péntek 18h, Öregiskola Családi életciklusok: hullámhegyek és hullámvölgyek (párválasztás, fészekrakás, gyermekek születése, testvérféltékenység, kisiskoláskor: kilépés a világba, a kamaszkor szépségei és gondjai, a gyermekek felnövése, az üres fészek, középsô és késôi felnôttkor, válságok és öregedés, veszteségek feldolgozása) május 20. péntek 18h, Öregiskola Kereszténység, az ôsi kognitív pszichoterápia (mit mutatnak a modern pszichoterápiás kutatások és az evangélium tanításai a lelki problémák, pszichés szenvedés enyhítésében? A Magyar Pszichológiai Társaság "Pszichológiáról Mindenkinek" sorozatban elhangzott elôadás ismétlése) szeptember 24. szombat 9-14h, Öregiskola A pozitív kommunikáció alapjai (tréning, elôzetes jelentkezés szükséges, maximális létszám: 20 fô. A részvétel mindegyik programra ingyenes.) november 25. péntek 18h, Öregiskola Serdülôkor, pályaválasztás: hogyan válasszak, minek alapján döntsek? Elôadó: Dr. Perczel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék, tanszékvezetô. MINDEN NAGYKOVÁCSI LAKOST SZERETETTEL VÁRUNK! Kemenes Gábor plébános Perczel Forintos Dóra Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves leendô Partnereink! Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. (Neil Armstrong amerikai ûrhajós híres mondata a Holdra lépéskor.) Egy országos érdekvédelmi mozgalom elindítása, mûködtetése igen nagy kihívást jelent számunkra. Merész vállalkozásnak tûnik elsô látásra. Tisztában vagyunk azzal, hogy önmagunkban, csak néhányan, aligha lennénk képesek e megtisztelô feladat sikeres elvégzésére, a célok elérésére, terveink megvalósítására. Tapasztalva azonban az igen aktív érdeklôdést, támogatást, bátorkodunk belevágni. A bevezetô mondatokat az NCA-hoz beadott pályázatunkból idéztem. Tisztában voltunk, vagyunk azzal, hogy a november 16-án megjelent K.O. Kodály országának vége? címû nyílt levél szerzôi önmagukban, támogatóikkal, az azóta a mozgalomban szerepet vállaló Linum Alapítvány munkatársaival együtt sem vagyunk elegendôen ahhoz, hogy a mozgalmunkat országosnak tekintsük. Sokkal nagyobb erôre van szükség ahhoz, hogy a döntéshozók meghallják hangunkat, és hosszú távon eredményt érhessünk el. Az NCA támogatásának köszönhetôen október 9-én tartottuk a Kodály Országa Mozgalom megnyitó rendezvényét Nagykovácsiban. Meghívott vendégeinkkel, partnereinkkel együtt fogalmaztuk meg ismételten a kezdeményezés, a hosszú távú összefogás, együttmûködés fontosságát, jelentôségét. Megállapodtunk abban, hogy minden kapcsolatot, lehetôséget kihasználva országos mozgalmat, hálózatot építünk ki az Önök segítségével, közremûködésével. Csak így, közösen érhetjük el azt, hogy az alapfokú mûvészeti oktatás közismert helyzetén közép, illetve hosszú távon pozitív irányba tudjunk változtatni. Az azóta történtekrôl igyekszünk folyamatosan tájékoztatni az érdeklôdôket a legkülönbözôbb fórumokon, médiában, hírlevelekben. A mozgalom honlapja: Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy néhány napja a Facebookon is ott vagyunk. Mozgalom Kodály Országa beírásával találhatnak meg minket. Engedjék meg, hogy elmondjam, miért is idéztem az elsô Holdra lépô ember híres mondását. Csak egy kis lépés megtételére kérjük meg Önöket az elôttünk álló hosszú úton. Azt kérjük, hogy tüntessék fel mozgalmunk logóját intézményük honlapján, iskoláik kiadványain. Jelentessék meg a legkülönbözôbb rendezvényeken, hogy mozgalmunk ismertté váljon. Ez tényleg csak egy kis feladat. Kérjük még, hogy tájékoztassanak arról, ha ezt megtették; hogy másokat is vonjanak be a mozgalomba. Kérjük továbbá, hogy ötleteikkel, kérdéseikkel folyamatosan keressenek, zavarjanak minket. Nemcsak a különbözô eseményeket, hanem a hozzánk eljuttatott javaslatokat is folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a honlapon és a Facebookon. A hatalmas ugrás még nagyon távolinak tûnik, de az elsô lépéseket már megtettük. Kérjük, köszönjük támogatásukat, együttmûködésüket. Szomolányi Attila A Kodály Országa Mozgalom elindítói és a Linum Alapítvány vezetôsége nevében FEBRUÁR 9

10 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u Tel.: Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Karácsonyváró délután a Katica csoportban Nagy izgalommal vártuk, hogy elérkezzen a karácsonyváró délután, és gyönyörû üveg mécseseket készítsünk ajándékba Fannikával. Mikor beléptünk a szépen feldíszített terembe, a gyerekek szép karácsonyi dalokkal és versekkel leptek meg bennünket. Így nagyon jó hangulatban kezdtünk neki a mécses festésének, amihez sok szép festéket, elôvágott mintákat, ötleteket kaptunk Böbe nénitôl és Éva nénitôl. Így hamar elkészült a színes, csillogó mûvünk. De nem csak a Katicáknál lehetett ajándékokat készíteni, hanem a többi csoportban is sok meglepetés várt. A Tücsköknél szép Karácsonyfás meghívót készítettünk a Nagyinak persze sok csillámporral. A Mókusoknál havas karácsonyfadíszt, a Zsebibabáknál pedig megdolgoztunk a mécses házikóért, de nagyon megérte, mert a végeredmény gyönyörû lett. Minden csoportban jó hangulat, és segítôkész óvónénik fogadtak. Meghitt hangulatban zártuk ezt a szép délutánt: az udvaron körbe állva, gyertyával kezünkben közösen énekelünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük ezt a különleges, szép, karácsonyra hangoló együttlétet! Balázsi Fanni anyukája, Katica csoport Karácsonyi beszámoló 25 éves jubileum Már egy hónap telt el Karácsony óta, de az izgatott várakozás és a gyertyafénnyel beköszönô ünnep emléke mégis melegséggel tölti el az ember szívét. Az egyik ilyen kedves esemény a Kispatak Óvoda Karácsony-váró délutánja volt. Minden terem nyitva állt mindenki számára, és mindegyikbe más-más karácsonyi ajándéktárgyat lehetett készíteni. A Katica csoportban például üvegfestés volt. Öröm volt nézni a gyerekek kipirult arcú igyekezetét, hogy minél szebb ajándékot készíthessenek anyának, apának, tesónak, vagy éppen nagyiéknak, és a lelkes szülôket, akik elfelejtve egy kicsit felnôtt voltukat maguk is belefeledkeztek az alkotás ezen örömébe. Aki megéhezett még finom süteményekkel és teával is csillapíthatta éhségét, szomjúságát. Mindeközben volt végre idô arra, hogy az ismerôsök beszélgethessenek egymással, illetve új ismeretségekre tegyenek szert. A délután zárásaként gyerekek, szülôk és óvónénik közösen, gyertyával a kezükben kivonultak az udvarra, és ott a hideg ellenére lelkesen, belülrôl fakadó boldogságtól átmelegedve énekelték a szép karácsonyi dalokat. Stefánné Dombrádi Judit, szülô Karácsonyi kézmûveskedés az óvodában Bevallom ôszintén nekem a Karácsony fôként családi és egyházi ünnep, így eddig még sohasem hozott lázba a munkahelyeim által szervezett karácsonyi vacsora, buli, ahol ugyan a megjelenés nem kötelezô, de elvárt. Ugyanígy éreztem még gyerekkoromban is (azt hiszem) az iskolai rendezvényekkel kapcsolatban. Kislányom tavalyi ovis karácsonyi szereplése (végig az ölemben ült), ill. a kötelezô ünneplôs ruhában kiállunk és verset mondunk, énekelünk, azért, hogy anyukánk és nagymamánk büszkélkedjen velünk, típusú szervezések sem igen nekünk való események (tudom, ezzel nem tartozunk a többséghez). A munkahelyi év végi hajrában csak a rugalmas idôbeosztásomnak köszönhetôen tudtam idôt szakítani, hogy december 17-én odaérjek az óvodába a kora délutáni kezdésre. Mikor megérkeztem, a gyerekek már izgatottam fogadtak bennünket, mindenki kereste, mikor bukkan fel az ô mamája. Ezután csatlakoztam a szokásos feszengéshez a szülôkkel bent a teremben a pici székeken, majd bejöttek a gyerekek is sztároknak kijáró fényképezés és videózás kíséretében. Következtek a szokásos kiintegetések a mamáknak, majd, úgy ahogy voltak belekezdtek a mûsorba (amit az óvó nénik sikeresen titokban tartottak elôttük, hogy ne feszélyezze ôket). Így hát jöttek sorba a karácsonyi versek, mondókák és énekek. A bátrabbak (és nem csak a lányok) a végére már elôrébb kerültek, illegették magukat, a szoknyájukat húzogatták, gyömöszölték kezükben a kisautókat. Az egész csoport nagyon együtt élt és számomra olyan hatást keltettek, mint azok a zenészek, akik csak a maguk szórakoztatására játszanak januárjában köszönthettük a Kispatak Óvoda dolgozóját, Bódi Józsefet, 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alkalmából. Azt gondolhatják, nem olyan nagy érdem ez, sokan vannak ilyenek. Azonban olyan, aki a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának intézményeiben úgy dolgozott le 25 évet, hogy egyetlen napot sem hiányzott se betegállomány, se egyéb rendkívüli ok miatt, bizony olyan nem akad másik. Többek között az ô érdeme is, hogy a gyerekek minden tagóvodában idôben jutnak tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához, nem rettenti vissza se jégpáncél, se hófúvás, se rekkenô hôség. Mindig lehet rá számítani, legyen az hétvége, munkaszüneti nap, vagy hajnali óvodanyitás. Ezért ezúton köszönöm meg az óvoda dolgozói és gyermekei nevében Bódi Józsinak 25 évnyi odaadó munkáját és kívánok további jó egészséget, hogy még hosszú ideig lehessen mindannyiunk Józsi bácsija. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Azt már hetekkel korábban tudtam, hogy az óvó nénik remek munkát végeztek, mert kislányom teljesen véletlenszerûen egy esti fürdés közben egy nekem nagyon hosszúnak tûnô karácsonyi verset adott elô. Ilyen elôzmények után nem vártam el tôle, hogy a mûsor alatt is remekeljen, de jól esett mégis látnom, hogy milyen felszabadultan produkálja magát a többiekkel. Szerencsére ez az oldott hangulat csak tovább fokozódott, mikor a saját termünkben elkészítettük a kis színes világító házikót, a csillámpor nagyon kelendô volt, de nekem a készítés közben mégis az volt a legboldogabb pillanat, mikor kislányom végigkínálta az asztaltársaságot, az általunk hozott süteménnyel. (Naná, hogy azzal a fiúval kezdte, akihez ôsz óta a fél csoport férjhez akar menni.) Bevallom kicsit megijedtem az elején, mikor óvó nénink ismertette a menetrendet, hogy várhatóan két órát töltünk majd a termekben a mûsorral és a kézmûveskedéssel és csak ezután következik az udvari gyertyagyújtás, de ez a két óra észrevétlenül eltelt, sorra végiglátogattuk a többi csoportszobát is, és ahol volt kedvünk bekapcsolódtunk a nagy munkába. Így nemsokára egy hólabdával és egy szarvassal dekorált üvegmécsessel gazdagodott repertoárunk. Közben beszélgettünk anyukákkal, apukákkal, nassoltunk a folyosón elhelyezett sütikbôl. A gyerekek örömmel tapasztalták, hogy minden teremben mindig más-más ismerôs gyerekekkel és óvó nénikkel együtt alkothatnak. Nagyon vidám és kötetlen hangulatban telt a délután, de a csengôszó végül jelezte, hogy véget kell szakítanunk a kellemes kézmûveskedésnek és baráti csevejeknek, ideje jól felöltözni, mert eljött az udvari gyertyagyújtás ideje. A gyertyagyújtás sem volt egyszerû, mindenkinek más problémája akadt, kinek a szél, kinek a hiányzó kesztyû, így folyamatosan kapcsolódtunk be az éneklésbe. A mínusz 7 fok segített azonban, hogy ne nyújtsuk el nagyon a kinti közös énekelést, igaz több gyerek is repetát kért az éneklésbôl Összegzésül, köszönjük az óvó néniknek, hogy eltértek a hagyományoktól, kitalálták és megvalósították ezt a remek délutánt. Mi biztosan nagy kedvvel várjuk majd a következô, a hagyományostól kicsit eltérô rendezvényeket. Zsebibaba csoportos szülô FEBRUÁR

11 Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén. Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô. Dr. Papp László jegyzô minden hónap utolsó hétfôi napján fogadja az ügyfeleket. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék Okmányiroda Ügyfélfogadási rend 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. (Budakeszi Rendôrôrs épülete) Fax: Ügyfélfogadási rend hétfô , kedd szerda , csütörtök péntek Idôpontfoglalás csak interneten keresztül lehetséges a https://secure.magyarorszag.hu/ ugyintezo/okmanyiroda oldalán. Telefon: személyi igazolvány: lakcímkártya: Egyéni vállalkozói igazolvány: Közlekedésigazgatás: Vezetôi engedély: Útlevél: Parkolási engedély: Félfogadás csütörtökön elôjegyzés alapján. A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Február óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Február óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Február óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Február óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Március óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Nagycsaládos Csoportunk tisztelettel meghívja Önt és Házastársát dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus Házassági karambolok címû elôadására február 15-én 19:30-kor az Öregiskolába! Az elôadás elôtt és után könyvvásárlási lehetôség lesz. Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 A Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat. HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 7.00-ig munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: A betegeket az aznap rendelô orvos fogadja saját rendelési idejében, mobiltelefonon elérhetô. Anyakönyvi hírek Újszülöttek December Domonkos, Eszter, Kamilla Január Emma, Angelika, Domonkos, Mária Anna, Anna, Lola, Sára Luca, Vilmos Legyetek üdvözölve! Halottaink Szadeczky Tamás (51) ( ) László György (80) ( ) Id. Csikhon Antal (67) ( ) Czemmel Józsefné (91) sz.: Richer Katalin ( ) m TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: FEBRUÁR 11

12 TÉMAHÓNAP: ENERGIKUSAN Prózamondó verseny felsô tagozat Farsangi népszokásokról kvízjáték Farsangi készülôdés, dekorálás, csoportközi foglalkozások Kazinczy verseny területi fordulója február 4. péntek 14 óra Iskolakóstolgató: február óra Témanap farsang (alsó-felsô) tagozaton február 25. (DÖK nap, tanítás nélküli nap) Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulója (Pilisvörösvár február 18.) Energiajárôr az iskolában (energiafelhasználás csökkentése) Angol háziverseny 1. fordulója * * * ÜNNEPI MÛSOR A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz írását Szatmárcsekén óta január 22. a Magyar Kultúra Napja. Iskolánkban január 21-én, hagyományteremtô céllal tartottunk ünnepi mûsort, melyben a vers elszavalása és közös eléneklése után szavakkal, zenével és képekkel emlékeztünk meg nagy magyarjainkról: Kölcsey Ferencrôl, Erkel Ferencrôl, Liszt Ferencrôl, Kodály Zoltánról és Bartók Béláról. Gyönyörû népi kultúránkat egy dunántúli ugrós tánc népviseletben elôadva, és egy népdal képviselte. A mûsor végén az alsósok kiszínezhetô, népi motívumokkal díszített könyvjelzôt kaptak ajándékba. A felsôsök totó kitöltésével tehették próbára tudásukat. Az élményszerû ünneplésért köszönet a szervezô tanároknak és a közremûködô tanulóknak: Bedô Gyöngyikének, Kakuk Emíliának, Czene Zsuzsának, a 7-8. osztályos tanulóknak, a táncosoknak és az énekeseknek! Reméljük, hogy a mûsor elérte célját: magyar, nemzeti kincseink méltó ápolását! Dér Zsuzsanna igazgató Az alábbiakban beszámolót olvashatnak iskolánk tanulóinak sporteredményeirôl: LEÁNYFALU (U8) november 20. Egy fantasztikus hangulatú gyerek kupán (U8) vettünk részt szombaton, Leányfalun. Minden gyermek és szülô nagyon jól érezte magát. A néhány hete megalakuló csapatunk kivívta a résztvevô csapatok elismerését. A fiúk nagyon lelkesek és ügyesek voltak, felvették a versenyt azokkal a csapatokkal is, akik már 1-2 éve együtt készülnek, edzenek. Az elsô mérkôzést a házigazda Dunakanyar SE csapatával játszottuk. Itt még nagyon kiütközött, hogy néhány edzés van mögöttünk, még nem volt összeszokva a csapat. Dunakanyar SE Nagykovácsi Utánpótlás SE 3:0 A második mérkôzésen az Újpest csapatával játszottunk, a magyar NBI meghatározó csapatának utánpótlás gárdájával. A fiúk fantasztikusan küzdöttek és játszottak, az utolsó pillanatig volt esélyünk arra, hogy döntetlenre hozzuk a mérkôzést, ami fantasztikus eredmény lett volna, egy ilyen nagy klub ellen. A lefújás elôtt 2 másodperccel még mi hagytunk ki egy nagy helyzetet. UTE Nagykovácsi USE 1:0 A harmadik mérkôzést a torna legjobb csapatával vívtuk. A mérkôzés utolsó percéig 2:1 volt az állás, küzdött a csapat az egyenlítésért, de a lefújás pillanatában sajnos mi kaptunk gólt. Szigetszentmiklós SE Nagykovácsi USE 3:1 Nagykovácsi gólszerzôje: Fodor Csanád Az utolsó mérkôzésen a szlovák TEMPUS SE csapatával játszottunk, és szikrázóan kemény mérkôzésen kaptunk ki. TEMPUS SE Nagykovácsi USE 2:0 VÉGEREDMÉNY: 1. Szigetszentmiklós SE 2. TEMPUS SE 3. UTE 4. Dunakanyar SE 5. Nagykovácsi USE A kupát röviden értékelve, úgy gondolom érdemes volt elfogadni a meghívást 3-4 edzés után is, hiába évek óta együtt játszó csapatokkal találkoztunk. A fiúk megismerhették egy ilyen kupa hangulatát, élesben kipróbálhatták magukat és mind emellett egy fantasztikus élménnyel gazdagodtak. Láthattuk, mire vagyunk képesek a sokszor 1-2 fejjel nagyobb csapatokkal szemben is, és hogyan kovácsolódott össze ez a kis társaság FEBRUÁR

13 Kaptunk egy elismerô oklevelet, mint a kupa LEGSPORTSZERÛBB CSAPATA. Ezen kívül kaptunk egy szakmai elismerést is, mert annak ellenére, hogy a csapat csak 5. helyezett lett, a kupagyôztes Szigetszentmiklós, tavasszal meg fog hívni minket az általuk rendezendô kupára, annyira tetszett nekik a focipalántáink hozzáállása és focitudása. VÁC (U9) november 27. Egy fantasztikus hangulatú iskolák közötti AD- VENTI gyerek kupán /I. korcsoport / (U9) vettünk részt november 27-én, szombaton, Vácon, a városi sportcsarnokban. Minden gyermek és szülô nagyon jól érezte magát. Az iskolai csapatunk kivívta a résztvevô csapatok elismerését, többen jelezték, hogy a tavasszal szívesen látnának minket az általuk rendezendô tornán. A fiúk nagyon lelkesek és ügyesek voltak, felvették a versenyt azokkal a csapatokkal is, akik már 1-2 éve együtt készülnek, edzenek. A tornán 9 csapat versenget, 3 csoportban. A csoport: - Vác, Földváry - Vác, Petôfi 2. - Püspökhatvan B csoport: - Vác, Petôfi 1. - Szôd 1. - Nagykovácsi C csoport: - Vác, Radnóti - Szôd 2. - Nagymaros Az elsô mérkôzést a Szôd Ált. Iskola 1. (Szôd 1.) csapatával játszottuk. Itt még nagyon kiütközött, hogy néhány edzés van mögöttünk, még nem volt összeszokva a csapat, az ellenfelünk pedig egy jól összeszokott csapat volt, akik késôbb más csapatokat is sorra legyôztek. SZÔD 1. Nagykovácsi 2:0 A második mérkôzésen a házigazda Vác erôsebb csapatával játszottunk, akik többsége 1-2 fejjel magasabb volt a mi fiainknál. A fiúk fantasztikusan küzdöttek és játszottak, az utolsó pillanatig volt esélyünk arra, hogy döntetlenre hozzuk a mérkôzést, ami fantasztikus eredmény lett volna. VÁC, Petôfi 1. Nagykovácsi 2:0 Így a csoportban a 3. helyen végeztünk, a rájátszásban a 7-9. helyért folytathattuk tovább a küzdelmet. A kupa közepén derült ki, hogy a Püspökhatvan csapata visszalépett, nem utaztak el a kupára, így ôket sorolták a 9. helyre. A harmadik mérkôzésünkön 7-8. hely volt a tét. A mi fiaink harcos és pontos játékkal, a teljes mérkôzés alatt szinte ki sem engedték az ellenfelet a saját térfelérôl. Folyamatosan támadtunk, sok helyzetet dolgoztunk ki, és magabiztos gyôzelmet arattunk, amit nagy boldogsággal ünnepeltek meg a mérkôzés végén a fiúk. SZÔD 2. Nagykovácsi 0:2 Gólszerzô: Fodor Csanád 2 gól A kupát röviden értékelve, úgy gondolom érdemes volt elfogadni a meghívást 4-5 edzés után is, hiába évek óta együtt játszó csapatokkal találkoztunk. A fiúk megismerhették egy ilyen kupa hangulatát, élesben kipróbálhatták magukat és mind emellett egy fantasztikus élménnyel, gazdagodtak. Láthattuk, mire vagyunk képesek a sokszor 1-2 fejjel nagyobb csapatokkal szemben is, és hogyan kovácsolódott össze ez a kis társaság. A torna további mérkôzéseit figyelembe véve, megállapítható volt, hogy a legerôsebb csoportba kerültünk és amennyiben más csoportba kerültünk volna, akkor valószínûleg sokkal jobb helyezésért is küzdhetett volna a csapatunk. PILISCSABA (U9) január 09. Ismét egy fantasztikus hangulatú gyerek kupán /2002-es korosztály/ (U9) vettünk részt január 09-én, vasárnap, Piliscsabán a városi sportcsarnokban. Minden gyermek és szülô nagyon jól érezte magát. A csapatunk kivívta a résztvevô csapatok elismerését, többen ismét jelezték, hogy a tavasz folyamán szívesen látnának minket az általuk rendezendô tornán. A fiúk szokás szerint nagyon lelkesek és ügyesek voltak, felvették a versenyt azokkal a csapatokkal is, akik már 1-2 éve együtt készülnek, edzenek. A kupa a 2002-es korosztálynak volt kiírva, mi egy as vegyes csapattal vettünk részt, hogy lássuk, mire vagyunk képesek egy fiatalabb csapattal. A tornán 6 csapat versengett, 2 csoportban. A csoport: - Pilisvörösvár - Piliscsaba - MÉSZÖLY Focisuli B csoport: - Dunakanyar SE Szentendre - Pomáz ICO - Nagykovácsi Utánpótlás SE Az elsô mérkôzést a Dunakanyar SE csapatával játszottuk. Itt még nagyon kiütközött, hogy a fiúk a nagykovácsi tornateremhez képest, majdnem kétszer akkora teremhez nincsenek hozzászokva, illetve a mi csapatunk zömét fiatalabb játékosok alkotják. A nagyon jól összeszokott, 1-2 éve együtt edzô csapattal szemben harcosan játszottak a fiaink, de ezek a különbségek sajnos vereséghez vezettek. Dunakanyar SE Nagykovácsi USE 4:0 A második mérkôzésen a Pomáz ICO csapatával játszottunk. A fiúk az elsô mérkôzésen elszenvedett vereség után, oroszlánként vettették be magukat a küzdelembe, a pálya méretét is megszokva, nagyon jól játszottak. Az utolsó pillanatig volt esélyünk arra, hogy gyôzelemre hozzuk a mérkôzést, ami fantasztikus eredmény lett volna, mert mint késôbb kiderült, ez a csapat játszott a döntôben, ahol a torna II. helyét szerezték meg. Pomáz ICO Nagykovácsi USE 0:0 Így a csoportban a 3. helyen végeztünk, a rájátszásban pedig az 5-6. helyért folytathattuk tovább a küzdelmet. A harmadik mérkôzésünkön az 5. hely volt a tét, ahol a magyar foci egyik nagy egyénisége, Mészöly Kálmán által üzemeltetett Mészöly Focisulival találkoztunk. A mi fiaink harcos és pontos játékkal az egész mérkôzésen teljesen egyenrangú ellenfélként fociztak, közel álltak a gyôzelemhez, de egy ellentámadásból sajnos gólt kapva mégis kikaptunk. Mészöly Focisuli Nagykovácsi USE 1:0 A kupát röviden értékelve, úgy gondolom érdemes volt elfogadni a meghívást, mert zömében idôsebb és 1-2 éve együtt játszó csapatokkal találkoztunk. A fiúk megismerhették egy ilyen kupa hangulatát, élesben kipróbálhatták magukat és mindemellett egy fantasztikus élménnyel gazdagodtak. Láthattuk, mire vagyunk képesek egy nagyobb pályán és idôsebb csapatokkal szemben is, és hogyan kovácsolódik folyamatosan össze ez a kis társaság, mely októbertôl készül csak együtt, és akik meglehetôsen, szerény körülmények között készülve, mindössze heti 1 edzéssel a hátuk mögött próbálják meg felvenni a versenyt és öregbíteni Nagykovácsi jó hírét. VÉGEREDMÉNY: 6. Pilisvörösvár 7. Pomáz ICO 8. Piliscsaba 9. Dunakanyar SE 10. Mészöly Focisuli 11. Nagykovácsi USE FOCI Fodor Attila U 8 U 9 csapat edzôje Az U13-as korcsoport a PMLSZ által Alsónémediben megrendezett Futball7vége elnevezésû tornán vett részt január 9. és 22. Az elsô fordulóban 4 csapat vett részt. Nagykovácsi csapata óriási küzdelemben csoportelsôként a felsôházba jutott tovább. A mérkôzéseken nagyon jól FEBRUÁR 13

14 felkészített csapatok játszottak. Az utolsó mérkôzés elôtt már megnyertük a tornát. A csapat szinte szárnyalt, nagyon taktikus, okos és erôteljes játékkal sorra gyûrte le az ellenfeleket. A játékosokról elmondható, hogy igazi csapatként, egymásnak is játszottak, és az igazi értéke az a játékuknak, hogy bárki, aki pályára lépett, a tudása maximumát nyújtotta. A 2. fordulóban megtörtént az, ami szinte minden csapat életében eljön, hogy az egyébként ismét kiválóan focizó fiúk ezúttal pontszerzés nélkül hagyták el a pályát, mivel annak ellenére, hogy igazi, látványos focit játszottak, a kapufáról ezúttal minden labda kifelé pattant. A minden mérkôzésünkre jellemzô rengeteg kihagyott helyzet pedig megbosszulta magát. Ennek ellenére a fiúk minden dicséretet megérdemelnek, mert fantasztikusan és látványosan játszottak. Egyáltalán nem lett volna meglepetés, ha a felsôházi tornát is ôk nyerik. A csapat tagjai: Kriskó Tamás, Telek Balázs 6.c, Czenner Richárd, Forgács Zsombor, Ladányi Bendegúz 6.b, Forgács Bendegúz 5.a, Lukátsy Máté, Lukátsy Benedek, Györrfi Attila, Pintér Dániel 7., (Selmeci Sámuel, aki a 2. fordulóra beteg lett) Kriskó László U11-es korcsoport diákolimpia Elsô forduló: január 11. Budakeszi A tornán 4 csapat vett részt: A Széchenyi Ált. Isk. (Budakeszi), Törökbálint, Nagykovácsi és versenyen kívül a Budakeszi Futball Akadémia csapata. Két csapat jutott tovább, és bár játékunk nem indokolta a továbbjutást, a szerencse mellénk állt. Második forduló: január 21. Törökbálint A tornán 4 csapat vett részt: Perbál, Telki, Budakeszi, Nagykovácsi Perbál ellen kezdtünk, 2:1-re nyertünk kiváló játékkal. A következô ellenfél Telki csapata volt. Hamar vezetést szereztünk, de sajnos a játék képe ezután fordult. Telki irányította a játékot, és bár helyzetekbe így sem került, egy szerencsétlen szituáció végén kiegyenlített. (Végül ennek a kapott gólnak a késôbbi helyezést illetôen nagy szerepe volt). A többiek eredményei miatt a csoportelsôséghez és továbbjutáshoz az utolsó meccsen elég lett volna egy döntetlen is. Az esélyes Budakeszi csapata ellen kontratámadásra építettük játékunkat. A gyerekek tökéletesen teljesítették a taktikát, csak nekünk voltak helyzeteink. Sajnos egyiket sem sikerült berúgni, többek közt a mérkôzés vége elôtt is kihagytunk egy ziccert. Az ebbôl indult kontrából az ellenfél lôtt gólt. A hátralévô rövid idôben kitámadtunk, így bekaptuk a második gólt is. A végén nem hogy nem jutottunk tovább, rosszabb gólkülönbséggel csak harmadikok lettünk. A csapat tagjai: Golda András, Kiss Marci, Forgács Farkas, Molnár Farkas 3.b, Nagy Marci 3.a, Lukátsy Péter 4.a, Kovács Hunor Bendeguz, Szalontai Bence, Becze Dani 4.b, Becze Krisztián 2.a, Forgács Bendegúz 5.a (ô sajnos a 2. fordulóra beteg lett). Lukátsy Zoltán edzô nagykovacsi-iskola.hu BÁZIS IFJÚSÁGI KLUB: PARÁZS KONCERT Nem sokkal 7óra után kezdôdött el a Parázs együttes koncertje, szinte félórán belül teljesen megtelt az Öregiskola terme. A hangulat nagyon jó volt, pörgôs és lassú számok váltották egymást, volt aki táncolt vagy énekelt. A koncert az egészen kicsi korosztálytól kezdve az idôsebbekig mindenkinek nagy örömet szerzett. Úgy gondolom, hogy a Bázis Ifjúsági Klub igazán jó programokat és színvonalas szórakozást biztosít Nagykovácsi lakosainak. Én nagyon élveztem ezt az estét is. Köszönettel: Mladin Bence A Magyar Kultúra Napja rendezvény az Öregiskolában Rendkívüli alkalom volt a január 22-i vetítés az Öregiskolában. Találkozni az alkotókkal, egy film szereplôivel nem mindennapi lehetôség. Murányi László, az 1956-os forradalom félévszázados évfordulójára tehát 2006-ban készített filmjét láthattuk. A bevezetô kultúranapi gondolatok között felemelô volt tudatosítanunk, hogy Kölcsey Himnusza, nemzeti imádságunk egyedülálló költemény a nemzetek himnuszai között nemcsak régiségében, de tartalmi mondanivalójában is. A film megrázó - számomra minden 56-ról készült igaz film az, ám ezúttal eddig nem ismert képeket, felvételeket, szereplôket is láthattunk. Gyönyörû a film szerkesztése, vágása, nagyon szép a kísérô szöveg és a torokszorító menekülés képei alatt felhangzó Én Istenem adjál szállást dallama. Akár mi is lehettünk volna de nem lettünk, mert maradtunk. Maradtak a film szereplôi is, le is töltötték a jogtalanul, igazságtalanul rájuk kirótt börtönéveket de itt vannak, eljöttek, valóban élô mementóként Trencsényi László Laci bácsi, Vanek Béla és Czakó József, akik köztünk ültek, szó szerint megtestesítve a film, az idô, s a történelem hitelességét. Épp azon a napon, amelyikre emlékezvén készült ez a film, s az ember már fellélegezne, hiszen ez már a múlt épp azon a napon, tudjuk, mi történt: a történelem fekete krónikája íródott tovább. De ez már egy másik film lesz? Minden tiszteletem az alkotóknak! Kemendi Ágnes Linum Alapítvány Szépség - Szellem - Érték Kérjük, adója 1%-val támogassa Alapítványunkat: FEBRUÁR

15 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: Nyitva tartás Hétfô Kedd Szerda szünnap Csütörtök Péntek Szombat 9 13 Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 33 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Fakanál, Heti válasz, Kertészet és Szôlészet, Kortárs, Lakáskultúra, Köznevelés, Maxima, National Geographic, Nôk Lapja, Pályázatfigyelô, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság, Nemzeti sport. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Buci Maci, Dörmögô Dömötör, Kincskeresô, Süni, Természetbúvár. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Felnôtteknek ajánljuk: Ismeretterjesztô irodalom: Budai László: Steps angol nyelvkönyv kezdôknek Chopra, Deepak: Buddha Édeskönyv 900 kitûnô recept Friedman, Thomas L.: És mégis lapos a Föld Herriot, James: Kutyák a rendelômben Machiavelli, Niccoló: A fejedelem Yancey, Philip: Kerülô utak a boldogsághoz Szépirodalom: Bárdos András: Ítélet Dirie, Waris: A sivatag virága Fielding, Henry: Amelia Moldova György: Az ellopott fôutca Puzo, Mario: A család Wolf, Tom: Savpróba HELYTÖRTÉNETI DVD Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsönözhetô. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének 64. évfordulója alkalmából május 9-én megnyitottuk a helytörténeti gyûjteményt. A kiállítás megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN a katalógus fül alatt. Belépve az oldalra a saját kölcsönzéseiket is figyelemmel kísérhetik. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidt telefonon: és ben: címen is meghosszabbítunk. A könyvtár egy csoda! Ha valamire tényleg kíváncsi vagy, Lépj oda a könyvespolchoz és csak Kövesd a megérzéseidet. A könyv a válasszal ott vár majd rád! - Lucieu del Mar - Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtáros m Közösségi Ház hírei Állandó programok: A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban (Templom köz 6.): Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden óráig Kiss Juliánnával Korongozó-kerámia tanfolyam felnôtteknek hétfôn és kedden óráig Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna ( ) vezetésével Fafaragás csütörtökön órától, a foglalkozásokat vezeti: Virág Jácint ( ) Korongozás 10 alkalmas fazekas tanfolyam szerdánként óráig és óráig, péntekenként óráig. Szakoktató: Lisztovszki Borbála ( ) A Tiszta Forrás nyugdíjas klub Február 21-én, 28-án és március 14-én hétfôn órakor tartja foglalkozásait, szeretettel várja régi és új tagjait. Klubvezetô: Tomposné Marika ( ) FARSANGI MULATSÁG: március 4-én, pénteken órától!!!! Az Anyukák klubja Kékharisnya klub minden hónap 2. és 4. hétfôjén órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó anyukákat! Február 7-én: Dimphna Cusack: Megperzselt fa (könyv) Február 28-án: Gettómilliomos (film) Március 14-én: Polcz Alain: Asszony a fronton (könyv) Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszélgetnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról!? Klubvezetô: Tóth Luca ( ) * ÚJ!ÚJ!ÚJ! Egészségklub minden hónap utolsó hétfôjén órától, melyen különbözô egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témában jártas elôadó meghívásával. Mindenkit várunk szeretettel! Klubvezetô: Cesko Izabella (30/ ) és Bielcsik Petra (30/ ) Február 28-án: Fülönfüggô egészség - fülakupunktúra, elôadó: Szabóné Erdôszegi Klára Március 28-án: Meditáció és hangmasszázs dobolással, a meditációt vezeti: Dvorzsák András További témáink: Új medicina a rák és azzal egyenértékû betegségek kialakulása, mûködése, lefolyása, elôadó: Gyurik Katalin Grafológia - Kézírás a lélek tükre, elôadó Handa Katalin Tudatos lélegzet - Kulcs az egészséghez és a teljes élethez, elôadó: Szénási Kata * ÚJ!ÚJ!ÚJ! Szülôk klubja Minden hónap második keddjén szeretettel várjuk azokat a szülôket, akik szívesen hallgatnak elôadást egy-egy szakképzett elôadótól a gyermeknevelésben felmerülô nehézségekrôl, képességfejlesztésrôl, serdülôkori problémákkal kapcsolatosan. Az elôadások végén lehetôség van kötetlen beszélgetésre is. Február 8-án órától: Meghívott vendégünk: Kovács Gabriella, aki a Lakatos Kati-féle szenzomotoros tréningrôl tart elôadást Március 8-án kor: Alapozóterápia, meghívott vendégünk: Floidl Andrea Klubvezetô: Pálné Szondy Krisztina (20/ ) * ÚJ!ÚJ!ÚJ! Helytörténeti klub Február 21-én és március 28-án órától várjuk a Nagykovácsi múltja iránt érdeklôdô lakosokat, azokat, akik ismerik községünk múltját és szívesen megosztják másokkal és azokat is, akik szeretnék megismeri lakóhelyük történetét. Klubvezetô: Maier Jenô Babahordozó klub február 7-én és március 7- én hétfôn óráig. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a találkozásra. Klubvezetô: Merényi-Kocsis Rozi ( ) Akrobatikus rock and roll tanfolyam kicsiknek keddenként óráig Steiner Szandra várja az érdeklôdôket. (20/ ) Rajzolás és festés felnôtteknek keddenként ÖREGISKOLÁBAN óráig Virág Jácint rajztanár vezetésével ( ) MÛVÉSZETI ISKOLÁBAN óráig Balázsovits Zsuzsanna festômûvész, restaurátor vezetésével (70/ ) Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk! Részvételi díj: 1500,- Ft/alkalom A bridzs és tarokk klub hétfônként órától a tarokk, keddenként órától a bridzs kedvelôit várja a Trendl házba. A Nagykovácsi Vegyeskar próbái A 6 éve mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit kedden és csütörtökön óráig. Meghallgatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet, és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! Karnagy: Kriesch Katalin / / Kosárlabda keddenként órától az általános iskolában. Felnôtteknek 600 Ft/alkalom, diákoknak 300 Ft/alkalom FEBRUÁR 15

16 P R O G RA M O K Fotókiállítás februárban a Nagykovácsi fotópályázat alkotásaiból készült kiállítás. A pályázati anyag legjobb képeire február 19-ig (a könyvtár nyitva tartási idejében) lehet szavazni az Öregiskolában. A három legtöbb szavazatot elért alkotó a látogatók szavazatai alapján ,- Ft, ,- Ft, ,- Ft értékben közönségdíjat kap. Író olvasó találkozó gyermekeknek február 5-én szombaton órától Bogyó és Babóca, az Anna, Peti és Gergô történetek írója, Bartos Erika mesél, vetít a gyerekeknek, majd dedikálja könyveit, amelyek a rendezvény ideje alatt megvásárolhatóak a könyvtárban. Belépô: 500,- Ft/fô Az én pódiumom február 7-én órakor dr. Vígh Márta a pódiumon. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt! Szülôk klubja február 8-án órától:, Meghívott vendégünk: Kovács Gabriella, aki a Lakatos Kati-féle szenzomotoros tréningrôl tart elôadást. Klubvezetô:Pálné Szondy Krisztina (20/ ) Bázis Ifjúsági filmklub február 11-én pénteken órától: Utolsó éjjel - színes, magyarul beszélô, amerikai krimi: Az elismert rendezô, Spike Lee ezúttal egy olyan, nehézéletû emberrôl beszél, akit rengeteg kétely gyötör azzal kapcsolatban, hogyan is juthatott idáig, miközben az utolsó utáni pillanatban is küzd, hogy visszanyerje egykori énjét... Március 11-én pénteken órától: Alfred Hitchcock: Hátsó ablak Családi nap február 12-én szombaton óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, kézmûves foglalkozás. Foglalkozást vezeti: Vekerdy Mónika, közremûködnek: Nagykovácsi Muzsikások. Belépô: 500,- Ft/fô Aprók tánca, SZÉKI táncház február 18-án pénteken élôzenével egybekötött tánctanítás órától ovisoknak, órától iskolásoknak. Belépô: 500 Ft/fô órától felnôtteknek. Belépô: 1000Ft/fô Táncházvezetô: Czene Zsuzsa, muzsikálnak: Mester László és barátai Bázis Ifjúsági Klub: koncert február 19-én szombaton órától Mindless 5.1 "underground" együttes koncertje. Várunk szeretettel mindenkit! Kiállítás Képek a falon - Görgényi Gábor festményei megtekinthetôk február 21-tôl március 21-ig a könyvtár nyitva tartási idejében. Családpszichológia február 25-én pénteken órától: Családi életciklusok: hullámhegyek és hullámvölgyek elôadó: Perczel Forintos Dóra Témák: párválasztás, fészekrakás, gyermekek születése, testvérféltékenység, kisiskoláskor: kilépés a világba, a kamaszkor szépségei és gondjai, a gyermekek felnövése, az üres fészek, az élet közepe, értelemkeresés, nagyszülôség és idôskor, veszteségek feldolgozása, stb. PSZICHOLÓGIA A CSALÁDOKÉRT elôadás sorozat indul. Elôadó: Dr. Perczel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék, tanszékvezetô. Az elôadások kb. 40 percesek, utána kötetlen beszélgetésre van lehetôség. A részvétel mindegyik programra ingyenes február 25-én pénteken órától Családi életciklusok: hullámhegyek és hullámvölgyek (párválasztás, fészekrakás, gyermekek születése, testvérféltékenység, kisiskoláskor: kilépés a világba, a kamaszkor szépségei és gondjai, a gyermekek felnövése, az üres fészek, az élet közepe, értelemkeresés, nagyszülôség és idôskor, veszteségek feldolgozása, stb.) május 20-án pénteken órától Kereszténység, az ôsi kognitív pszichoterápia. (Mit mutatnak a modern pszichoterápiás kutatások és az evangélium tanításai a lelki problémák, pszichés szenvedés enyhítésében? A Magyar Pszichológiai Társaság "Pszichológiáról Mindenkinek" sorozatban elhangzott elôadás ismétlése.) szeptember 24-én szombaton óráig A pozitív kommunikáció alapjai (tréning, elôzetes jelentkezés szükséges, maximális létszám: 20 fô.) november 25-én pénteken órától Serdülôkor, pályaválasztás: hogyan válasszak, minek alapján döntsek? Egészség klub február 28-án hétfôn órától: Fülönfüggô egészség - fülakupunktúra, elôadó: Szabóné Erdôszegi Klára Fabatka bábszínház március 18-án pénteken órakor Belépô: 500,- Ft/fô Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó január 25-én órakor a Nagykovácsi fotópályázat alkotásaiból készült kiállítás megnyitója A kiállítást megnyitja: Györgyi Zoltán fôépítész, közremûködnek a Nagykovácsi Mûvészeti Iskola növendékei A pályázati anyag legjobb képeire február 19-ig (a könyvtár nyitva tartási idejében) lehet szavazni az Öregiskolában. A három legtöbb szavazatot elért alkotó a látogatók szavazatai alapján ,- Ft, ,- Ft, ,- Ft értékben közönségdíjat kap. Kedves Nagykovácsiak! Azok, akik ismerik községünk múltját és azok, akik kíváncsiak rá, azok, akik emlékeznek még az évtizedekkel ezelôtti itteni életre, és azok, akik szerint ezeket az emlékeket meg kell ôrizni, azok, akiknek régi fényképeik vannak Nagykovácsiról, és azok, akik szívesen megnéznék ezeket, azok, akik nem dobták ki a régi meghívókat egy-egy itteni rendezvényre vagy a régi választási szórólapokat, és azok, akik érdeklôdve megnéznék ezeket, azok, akik szeretnék tudni, hogy ki volt Greszl Ferenc, Fejér György, és miért van róluk utca elnevezve Nagykovácsiban, és azok, akik tudják és szívesen elmondják másoknak is, egyszóval: szinte minden kedves Nagykovácsi lakos! Most, hogy megemlékeztünk Nagykovácsi történetírója, Szatmári Lajos születésének századik évfordulójáról, talán többen kézbe vették Nagykovácsi rövid története címû, alapvetô fontosságú könyvét, mely 1990-nel zárul. Akik kicsit mélyebben fúrták bele magukat településünk jelenkori történetébe, azt is tapasztalhatták, hogy Nagykovácsi éves krónikáját utoljára 1982-rôl írták meg. Ezek a régi krónikások (Lajos bácsin kívül Papp Gábor, Tóth Sándor, Várallyay Lászlóné, Varga Ernô gondosan összegyûjtötték az év eseményeit, és az események minden dokumentumát: fényképeket, meghívókat, belépôjegyeket és így tovább. A községi krónikák sora Nagykovácsi 1968 és 1982 közötti életét tárja fel igen részletesen, és a mai olvasó számára izgalmasan, tanulságosan. Két kérdés merül fel mindezzel kapcsolatban: Fel tudjuk-e venni ez elejtett fonalat? Pótolni tudjuk-e az abbamaradt gyûjtômunkát, megtaláljuk-e az 1982 utáni évek eseményeinek írott, nyomtatott dokumentumait, illetve azokat a szemtanúit, akik szívesen leírják, vagy elmondják emlékeiket? És vissza tudunk-e menni 1968 elé? Fel tudjuk-e idézni az ötvenes évek Nagykovácsiját, 1956 eseményeit, és tudunk-e még adalékokat gyûjteni a kitelepítésrôl, az 1945 elôtti életrôl? A másik kérdés a középkorba vezet. Azt tudjuk, hogy eddigi ismereteink szerint a legkorábbi írásos említés egy 1254-es oklevélen található, de tudjuk-e, hogy mit tartalmaz maga az oklevél? Láttuk, láthattuk-e? Van-e róla másolatunk, hogyan tudnánk szerezni egyet? Ki hallott arról, hogy volt olyan történész, aki a több rég említett kovácsit megpróbálta pontosítani, beazonosítani, s így lehet, hogy korábbi oklevélen is a mi Nagykovácsink szerepel? Van-e köztünk, vagy ismerôseink, barátaink között olyan történész, vagy lelkes amatôr, aki ennek utánajárna? És lett-e valami eredménye annak a néhány évvel ezelôtti felhívásnak, ami a környékbéli vaskohászat emlékeit próbálta feltárni? Mennyi kérdést lehetne még feltenni, mennyi választ lehetne felkutatni, mennyi emléket, ismeretet lehetne megosztani egymással, és megmenteni a jövô számára! Szeretettel várunk mindenkit, aki a fentiek közül bármelyikhez kedvet érez, szívesen búvárkodna a közeli vagy a régmúltban, aki alkotó vagy befogadó részese lenne a közös munkával megszületô válaszoknak, vagy akár csak megértô szimpátiával figyelné múltunk feltárására teendô erôfeszítéseinket! A Nagykovácsi története iránt érdeklôdôk ez évtizedi elsô találkozóját, egy esetleg megalakítandó helytörténeti klub elsô összejövetelét február 21-én órakor, az Öregiskolában tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit! Várjuk az érdeklôdôk jelentkezését a könyvtárban, nyitva tartási idôben. Maier Jenô és Diószeghy Tünde FEBRUÁR 16

A rendelet hatálya. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai

A rendelet hatálya. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.) Önkormányzati rendelete anyakönyvi szertartások engedélyezésének szabályairól és díjairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 125/2015 Tárgy: Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 32/2013.(XII.03.) számú önkormányzati rendelettel) A házasságkötések,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. Tel/fax:32/364-002 Szám: /2012./III. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához A 2010. évi CXLVIII.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 11/2011.(XI.25.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól Módosított rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.. (III.30.) SZÁMÚ RENDELETE Őr Község Önkormányzata Képviselő- Testületének a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013. (..) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről,

Részletesebben

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete 1 Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / 2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (IX.01.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (IX.01.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014. (IX.01.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról *

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben