korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése"

Átírás

1 A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely: 1096 Budapest, Haller u. 2., cégjegyzékszám: , adószám: , (a továbbiakban: "Duna Sétány Kft."), képviseli Sokorai István ügyvezető igazgató Magyar Állam képviseletében vagyonkezelőként eljáró Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, székhely: 1077 Budapest, Wesselényi út (a továbbiakban "NKÖM"), képviseli Homolya László miniszteri meghatalmazott együttesen az "Alapítók" korlátolt felelősségű társaságot hoznak létre meghatározott ingatlanfejlesztés céljára az évi CXLIV törvény ("Társasági Törvény") és más vonatkozó magyar jogszabályok alapján az alábbiak szerint: I. Fejezet A Társaság neve, székhelye, időtartama, tagjai és tevékenységi köre A Társaság neve. (c) Teljes cégnév: Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság neve angolul: House of Traditions Real Estate Development Limited Liability Company Rövidített név: Hagyományok Háza Kft Székhely. A Társaság székhelye: 1096 Budapest, Haller u Időtartam. A Társaság határozatlan időre alakul.

2 A Társaság tagjainak neve és székhelye. Duna Sétány Székház Kft. Cím: 1096 Budapest, Haller u. 2. Cégjegyzékszám: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Cím: 1077 Budapest, Wesselényi út A Társaság tevékenységi köre. A Társaság tevékenységi körei a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályba sorolásáról szóló közlemény alapján az alábbiak: A Társaság fő tevékenysége: 70.11/03 Ingatlanberuházás, -eladás A Társaság további tevékenységei: 45.11/03 Épületbontás, földmunka 45.21/03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 45.22/03 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 45.25/03 Egyéb speciális szaképítés 45.31/03 Villanyszerelés 45.32/03 Szigetelés 45.33/03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 45.34/03 Egyéb épületgépészeti szerelés 45.41/03 Vakolás 45.42/03 Épületasztalos-szerkezet szerelése 45.43/03 Padló, faburkolás 45.44/03 Festés, üvegezés 45.45/03 Egyéb befejező építés 70.12/03 Ingatlanforgalmazás 70.20/03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.32/03 Ingatlankezelés A tagok megállapodnak, hogy a Társaság a fenti TEAOR számú tevékenységek keretében kizárólag a Hagyományok Háza számára helyet adó épület felépíttetésére, bérbeadására, üzemeltetésére irányuló és az e tevékenységekkel összefüggő egyéb tevékenységeket végezheti. II. Fejezet Törzstőke és törzsbetétek Törzstőke. A Társaság törzstőkéje ("Törzstőke") Ft, azaz kettőmilliárd négyszázhatvanötmillió nyolcszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

3 A Törzstőke rendelkezésre bocsátása. A Tagok alapításkori törzsbetétjeik összegét, illetve a március 22-i, május 24-i és március 14-i törzstőke-emelés során kibocsátott törzsbetét ellenértékét teljes egészében a Társaság részére befizették. A április 7-én elhatározott törzstőke-emelés során kibocsátott törzsbetét ellenértékének 100%-át május 15-ig kell a Társaság részére megfizetni A tagok törzsbetétei. Duna Sétány Székház Kft.: ,- Ft, azaz kettőmilliárd négyszázhatvanötmillió hétszázezer forint pénzbeli betét Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: ,- Ft, azaz egyszázezer forint pénzbeli betét. III. Fejezet A Társaság és a Tagok közötti jogviszony, üzletrész átruházás Pótbefizetés. Jelen Társasági Szerződés nem hatalmazza fel a taggyűlést pótbefizetési kötelezettség előírására Üzletrész. A tagok jogait és a Társaság törzstőkéjéből őket megillető részt az üzletrészek testesítik meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha egy tag további üzletrészt szerez meg, üzletrészének névértéke megnövekszik a megszerzett üzletrész névértékével Üzletrész közös tulajdonban. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a Társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A közös képviselőnek a résztulajdonosok személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelentenie a Társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új képviselőnek kell bejelentenie Üzletrész átruházás. Az üzletrész a Társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve ha a Társasági Törvény eltérően rendelkezik. A tagot, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az a tag, aki üzletrészét adásvétel útján át kívánja ruházni, köteles írásban bejelenteni ezen szándékát valamennyi tagnak és a Társaságnak. Az ilyen bejelentésnek tartalmaznia kell a tervezett tranzakcióval összefüggő valamennyi lényeges információt. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság tekintetében, vagy a taggyűlés által kijelölt személy esetén ez a határidő a Társaságnak történt bejelentéstől számított 30 (harminc) nap. Az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházása kizárt. Az egyértelműség kedvéért ez a rendelkezés nem érinti a jogutódlás útján történő tulajdonjog átszállást.

4 Az átruházás bejegyzése. A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni és nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a Társasági Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el A Társaság hozzájárulása. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a Társaság hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás hiányában az átruházás a Társasággal szemben nem hatályos. A Társaság a hozzájárulást köteles megadni, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll: az üzletrész megszerzője valamelyik tag közvetett vagy közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, az üzletrész megszerzője a magyar állam valamely szerve, a magyar állam által alapított költségvetési szerv vagy a magyar állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság. A Társaság a fenti feltételek teljesülése hiányában is megadhatja a hozzájárulást abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az üzletrész megszerzőjének a Társaságba történő belépése a Társaság alapvető üzleti célkitűzéseit nem veszélyezteti. IV. Fejezet Taggyűlés Taggyűlés. A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely bármely kérdésben döntést hozhat. A Taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni A Taggyűlés hatásköre. Az alábbi kérdésekben történő döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (c) (d) (e) (f) a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; osztalékelőleg fizetésének elhatározása; üzletrész felosztásához való hozzájárulás; a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása a Társasági Törvény a alapján; Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonnyal is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b) pont) köt, illetve amelyek értéke a törzstőke 25%-át meghaladja, azzal hogy

5 - 5 - huzamosan fennálló jogviszony esetén a szerződés értékét 12 hónapra eső díj vagy egyéb ellenérték képezi; (g) (h) (i) (j) (k) az alapításért felelős tagok és az ügyvezető ellen kártérítési igények érvényesítése; a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; a Társasági Szerződés módosítása; a 4.4. pont értelmében egyhangú határozathoz kötött ügyek; mindazon további ügyek, amelyeket a Társasági Törvény, más jogszabály vagy jelen Társasági Szerződés más rendelkezése a taggyűlés kizárólag hatáskörébe utal Határozathozatal. Azon esetek kivételével, ahol a jelen társasági szerződés, a Társasági Törvény vagy más jogszabály hetvenöt (75%) százalékos arányú vagy egyhangú döntést kíván meg, a taggyűlés döntéseit a szavazatok ötvenegy százalékos (51%-os) többségével hozza meg. Az üzletrész névértékének minden (Tízezer) Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosítja az üzletrész tulajdonosát. 4.4 Egyhangú határozat. A taggyűlés egyhangú határozata szükséges az alábbi ügyekben: a Társaság éves költségvetésének, illetve üzleti tervének elfogadása; a Hagyományok Házának helyet adó épület engedélyezési tervdokumentációjának elfogadása; (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) a Hagyományok Házának helyet adó épület tekintetében kötendő bérleti szerződés megkötésének, megszűntetésének és módosításának jóváhagyása, továbbá új bérlő kijelölése és az azzal kötendő bérleti szerződés megkötésének jóváhagyása; a Társaság által történő hitelfelvétel jóváhagyása; az ügyvezető megválasztása és visszahívása; a jelen társasági szerződés módosítása, kivéve a törzstőke felemelését, illetve az emiatt szükséges, ezzel összefüggő társasági szerződés módosítást, amelyhez a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges; az üzletrész átruházáshoz történő hozzájárulás; a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; a 4.2. (f) alpont szerinti számítás alapján a Társaság törzstőkéjének 25 %-át meghaladó értékű társasági vagyon elidegenítése.

6 Határozatképesség. A tag a taggyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján vehet részt. Az ügyvezető nem lehet meghatalmazott. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a törzstőke vagy a leadható szavazatok 100%-a, azaz egyszáz százaléka képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés a 4.9 bekezdésnek megfelelően ("Megismételt Taggyűlés") az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik A taggyűlés összehívása. A taggyűlést az ügyvezető vagy más, a jogszabály által arra feljogosított személy hívhatja össze. A taggyűlést a Társaság székhelyére vagy bármely más helyre össze lehet hívni. A tagokat, valamint azon személyeket, akik jelenléte a taggyűlésen kívánatos vagy szükséges írásbeli értesítéssel kell a taggyűlésre meghívni. ("Meghívó") A Meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét vagy csatolni kell ahhoz. A Meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 (tizenöt) napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 (három) nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlésre szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket a taggyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához Írásbeli határozathozatal. A Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül hozott határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban kötelesek megadni és igenlő szavazatuk esetén a határozattervezetet kötelesek aláírni. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni, amennyiben azt igen szavazata jeléül valamennyi tag aláírta. A szavazás eredményéről a tagokat az ügyvezető az utolsó szavazat beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására Jegyzőkönyv. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet A Megismételt taggyűlés összehívása. A taggyűlés összehívására vonatkozó Meghívónak tartalmaznia kell a Megismételt Taggyűlés helyét és időpontját is. A Megismételt Taggyűlés időpontját a Meghívóban úgy kell meghatározni, hogy az a taggyűlés eredeti időpontjától számított két munkanapon belüli időpontra essen.

7 - 7 - V. Fejezet Az ügyvezető Az ügyvezető. A Társaságnak 1 (egy) ügyvezetője van, megbízatása 5 (öt) évre szól. Az első ügyvezető: Név: Hajdú László Lakcím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 6/b Anyja neve: Varga Mária Az ügyvezető megbízatása augusztus 30. napjától augusztus 30. napjáig tart Az ügyvezető feladata és hatásköre. Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyek felé és felhatalmazhatja a Társaság dolgozóit, hogy bizonyos ügyek tekintetében, illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseljék a Társaságot. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a döntéshozatal minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Társaság valamely más szervének hatáskörébe a jogszabály, vagy a jelen Társasági Szerződés értelmében. Az ügyvezető feladata különösen: (c) (d) (e) (f) kialakítja és működteti a Társaság munkaszervezetét és képviseli a Társaságot; elkészíti a Társaság éves beszámolóját, javaslatot tesz az eredmény felosztásra és az osztalék kifizetésére, és benyújtja az említett javaslatokat a taggyűlésnek jóváhagyásra; vezeti a Társaság könyveit a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően; jogosult, illetve az esettől függően köteles a taggyűlést összehívni; vezeti a tagjegyzéket; meghatározza a Társaság belső szabályzatait Hatáskör átruházás. Az ügyvezető hatáskörét a Társaság más alkalmazottjaira delegálhatja azzal, hogy ez a hatáskör átruházás írásban történhet és nem ütközhet jogszabályi rendelkezésbe. VI. Fejezet A Társaság cégének jegyzése Cégjegyzésre jogosultak. A Társaság cégének jegyzésére az ügyvezető illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság erre feljogosított alkalmazottai jogosultak Cégjegyzés módja. A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírott, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a Társaság ügyvezetője

8 - 8 - nevét önállóan míg két felhatalmazott alkalmazott a nevét együttesen a Cégbírósághoz benyújtott, közjegyző által hitelesített aláírási minta szerint saját kezűleg írja. VII. Fejezet A Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagok 5 évre kerülnek megválasztásra. A tagok újraválaszthatók A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök megbízatása 5 évre szól és újraválasztható A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti az elnököt írásban az ok és a cél megjelölésével az ülés összehívására. Az elnök a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül összehívja a Felügyelő Bizottság ülését a kérelemtől számított 30 napon belüli időpontra A Felügyelő Bizottság a Taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek érdekében a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, és a Társaság könyveibe betekinthet, ezekről másolatot kérhet. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Taggyűlés üléseinek napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság Taggyűlésén A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót és az erről szóló jelentését beterjeszti a Taggyűlés elé. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat A Felügyelő Bizottság köteles a véleményét előterjeszteni az adózott eredmény felosztásáról, tartalék képzéséről, valamint a veszteségek elhatárolásáról Amennyiben a Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Társaság ügyvezetése ellentétes a jelenlegi társasági szerződéssel, a Taggyűlés határozatával vagy más módon sérti a Társaság, illetve annak tagjainak érdekeit, a Felügyelő Bizottság rendkívüli Taggyűlést hívhat össze és javasolhatja ennek napirendjét A Felügyelő Bizottság ülésein minden tagot egy szavazat illet meg. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyhangú határozatokkal hozza. A határozati javaslatot, annak egyhangú támogatottsága hiányában, elvetettnek kell tekinteni A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Taggyűlésnek kell elfogadnia.

9 A Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi személyek: Név: dr. Kóti Márton Anyja neve: Győri Margit Cím: 5000 Szolnok, Fazekas M. u. 54. Megbízatása október 10. napjától október 10. napjáig tart. Név: Rácz Judit Anyja neve: Kolarovszki Judit Cím: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 26. Megbízatása augusztus 30. napjától augusztus 30. napjáig tart. Név: Nagy J. István Anyja neve: Kerekes Katalin Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 48/12 Megbízatása augusztus 30. napjától augusztus 30. napjáig tart. VIII. Fejezet A Könyvvizsgáló A Társaságnál könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság által készített, s a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. A könyvvizsgáló a Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló mandátuma 5 évre szól A Társaság könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; könyvvizsgálói száma: ) Megbízatása október 4. napjától október 4. napjáig tart. Név: Ágházi Gyula könyvvizsgáló Anyja neve: Nagy Irén Cím: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 4. Könyvvizsgálói száma: IX. Fejezet A törzstőke felemelése és leszállítása A törzstőke felemelése. Ha a taggyűlés a törzstőke felemelését határozza el, és az nem munkavállalói üzletrész kibocsátására vonatkozik, illetve nem a Társaság törzstőkén felüli vagyonból történik, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével (szolgáltatásával)

10 kell fedezni. A törzstőkét - a törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés kivételével - csak akkor szabad felemelni, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében befizettek A tagok elsőbbségi joga. A törzstőke felemelése előtt bejegyzett tagoknak az új törzsbetétek megszerzésére a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül elsőbbségi joguk van. A tagok e jogukat törzsbetéteik arányában gyakorolhatják. Ha a tagok a fenti határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, az új törzsbetétek megszerzésére az általuk kijelölt személyek, - ennek hiányában bárki -jogosult. A jelen bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha a törzstőke felemelése dolgozói üzletrész létesítése érdekében történt Nyilatkozat. A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban ki kell jelenteni azt is, hogy a nyilatkozattevő a Társasági Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés. A taggyűlés a törzstőke felemelését a Társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetéteit - külön befizetés nélkül - a korábbi törzsbetéteik arányában növeli A törzstőke leszállítása. A törzstőke leszállítása esetében az erről szóló határozatban meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőkekivonás vagy a veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e. A törzstőke leszállítása alapján a tagoknak visszafizetéseket csak a leszállításnak a cégbíróságnak történő bejelentés után lehet teljesíteni. A visszafizetés a tagokat törzsbetéteik arányában illeti meg. X. Fejezet A Társaság megszűnése, vagyonfelosztás A Társaság megszűnése. Megszűnik a Társaság, ha (c) (d) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; a taggyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, illetve törlését rendeli el; a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti Vagyonfelosztás. A jogutód nélküli megszűnés esetén ha a Társaságnak a tartozások kiegyenlítése után maradt vagyona, azt a tagok között törzsbetéteik arányában kell felosztani.

11 XI. Fejezet A Társaság pénzügyei A Társaság könyvei és nyilvántartásai. A Társaság a könyveit és nyilvántartásait, valamint az éves beszámolót a számvitelről szóló, módosított évi C törvényben ("Számviteli Törvény") megállapított szabályok szerint vezeti, illetve készíti el Az adózott eredmény felosztása. Ha a taggyűlés az adózott eredményt felosztani rendeli, azt a tagok között a törzsbetétek arányában kell felosztani. XII. Fejezet Egyéb rendelkezések Irányadó jog. A jelen Társasági Szerződésben nem vagy nem teljesen szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Társasági Törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók Írásbeli értesítések. Ahol jogszabály vagy jelen Társasági Szerződés írásbeli értesítést kíván meg, az értesítést telefax, ajánlott vagy tértivevényes levél útján kell elküldeni Fejezetcímek. A jelen Társasági Szerződésben alkalmazott fejezetcímek csak a hivatkozás megkönnyítését szolgálják és nem befolyásolják jelen szerződés egyes rendelkezéseinek az értelmezését. A fentiek tanúsításául a tagok Budapesten, október 4-én a jelen egységes szerkezetű Társasági Szerződést aláírták... Duna Sétány Székház Kft. tag képviseletében Sokorai István ügyvezető igazgató.. NKÖM TAG KÉPVISELETÉBEN Homolya László miniszteri meghatalmazott Jelen Társasági Szerződést készítette és ellenjegyezte: dr. Mátrai Ferenc ügyvéd

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSMINTA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSMINTA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSMINTA (korlátolt felelősségű társaság alapítására) Amely létrejött az 1997. évi CXLIV. törvény alapján a PÁLINKA FŐZDE Törvényes szeszesitalfözde létrehozásáról a mai napon az alábbiak

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie.

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie. HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának Cg.09-09-028174/4 számú végzésével egységes szerkezetbe foglalva 1) A Társaság

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Korlátolt felelősségű társaság Kft.-t bárki alapíthat közös gazdasági tevékenység folytatására, természetes személyek és jogi személyek is. A kft. kis és nagy taglétszámú egyaránt lehet (1-30 főig célszerű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Előterjesztés a december 11.-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Előterjesztés a december 11.-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a 2014. december 11.-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: Gyomaközszolg Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az új Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) a 43/2012.(II.28.) sz. Ökt. határozat 1.sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) 1./ A tagok a társasági szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009..

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. 2 A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET!

Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET! Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET! Amelyet kötöttek a tagok a 2006. évi IV. tv. irányadó rendelkezései alapján, az alábbiak szerint: 1./ A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

C/16 A KFT ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 111. (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul,

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 08. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/650-1/2014/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. üzletrészére vonatkozó

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft.

Részletesebben

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje Tartalomjegyzék: 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043104) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit,

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240-1/2001.(IX.05.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240-1/2001.(IX.05.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240-1/2001.(IX.05.) számú h a t á r o z a t a a stadion rekonstrukciója tárgyában a beruházást végző önkormányzati tulajdonú Kft. megalakításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Alapító okirat. melyben alapító a társaság működését egy személyes Kftként az alábbiak szerint szabályozza a 2013. évi V. tv. rendelkezése alapján

Alapító okirat. melyben alapító a társaság működését egy személyes Kftként az alábbiak szerint szabályozza a 2013. évi V. tv. rendelkezése alapján Alapító okirat ( egységes szerkezetben a Ptk. hatályba lépésére tekintettel, továbbá a 2014. augusztus 27.- i, a 2014. december 8.-i és a 2015. március 26.-i módosításokkal egységes szerkezetben.) * melyben

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben