korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése"

Átírás

1 A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely: 1096 Budapest, Haller u. 2., cégjegyzékszám: , adószám: , (a továbbiakban: "Duna Sétány Kft."), képviseli Sokorai István ügyvezető igazgató Magyar Állam képviseletében vagyonkezelőként eljáró Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, székhely: 1077 Budapest, Wesselényi út (a továbbiakban "NKÖM"), képviseli Homolya László miniszteri meghatalmazott együttesen az "Alapítók" korlátolt felelősségű társaságot hoznak létre meghatározott ingatlanfejlesztés céljára az évi CXLIV törvény ("Társasági Törvény") és más vonatkozó magyar jogszabályok alapján az alábbiak szerint: I. Fejezet A Társaság neve, székhelye, időtartama, tagjai és tevékenységi köre A Társaság neve. (c) Teljes cégnév: Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság neve angolul: House of Traditions Real Estate Development Limited Liability Company Rövidített név: Hagyományok Háza Kft Székhely. A Társaság székhelye: 1096 Budapest, Haller u Időtartam. A Társaság határozatlan időre alakul.

2 A Társaság tagjainak neve és székhelye. Duna Sétány Székház Kft. Cím: 1096 Budapest, Haller u. 2. Cégjegyzékszám: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Cím: 1077 Budapest, Wesselényi út A Társaság tevékenységi köre. A Társaság tevékenységi körei a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályba sorolásáról szóló közlemény alapján az alábbiak: A Társaság fő tevékenysége: 70.11/03 Ingatlanberuházás, -eladás A Társaság további tevékenységei: 45.11/03 Épületbontás, földmunka 45.21/03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 45.22/03 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 45.25/03 Egyéb speciális szaképítés 45.31/03 Villanyszerelés 45.32/03 Szigetelés 45.33/03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 45.34/03 Egyéb épületgépészeti szerelés 45.41/03 Vakolás 45.42/03 Épületasztalos-szerkezet szerelése 45.43/03 Padló, faburkolás 45.44/03 Festés, üvegezés 45.45/03 Egyéb befejező építés 70.12/03 Ingatlanforgalmazás 70.20/03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.32/03 Ingatlankezelés A tagok megállapodnak, hogy a Társaság a fenti TEAOR számú tevékenységek keretében kizárólag a Hagyományok Háza számára helyet adó épület felépíttetésére, bérbeadására, üzemeltetésére irányuló és az e tevékenységekkel összefüggő egyéb tevékenységeket végezheti. II. Fejezet Törzstőke és törzsbetétek Törzstőke. A Társaság törzstőkéje ("Törzstőke") Ft, azaz kettőmilliárd négyszázhatvanötmillió nyolcszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

3 A Törzstőke rendelkezésre bocsátása. A Tagok alapításkori törzsbetétjeik összegét, illetve a március 22-i, május 24-i és március 14-i törzstőke-emelés során kibocsátott törzsbetét ellenértékét teljes egészében a Társaság részére befizették. A április 7-én elhatározott törzstőke-emelés során kibocsátott törzsbetét ellenértékének 100%-át május 15-ig kell a Társaság részére megfizetni A tagok törzsbetétei. Duna Sétány Székház Kft.: ,- Ft, azaz kettőmilliárd négyszázhatvanötmillió hétszázezer forint pénzbeli betét Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: ,- Ft, azaz egyszázezer forint pénzbeli betét. III. Fejezet A Társaság és a Tagok közötti jogviszony, üzletrész átruházás Pótbefizetés. Jelen Társasági Szerződés nem hatalmazza fel a taggyűlést pótbefizetési kötelezettség előírására Üzletrész. A tagok jogait és a Társaság törzstőkéjéből őket megillető részt az üzletrészek testesítik meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha egy tag további üzletrészt szerez meg, üzletrészének névértéke megnövekszik a megszerzett üzletrész névértékével Üzletrész közös tulajdonban. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a Társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A közös képviselőnek a résztulajdonosok személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelentenie a Társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új képviselőnek kell bejelentenie Üzletrész átruházás. Az üzletrész a Társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve ha a Társasági Törvény eltérően rendelkezik. A tagot, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az a tag, aki üzletrészét adásvétel útján át kívánja ruházni, köteles írásban bejelenteni ezen szándékát valamennyi tagnak és a Társaságnak. Az ilyen bejelentésnek tartalmaznia kell a tervezett tranzakcióval összefüggő valamennyi lényeges információt. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság tekintetében, vagy a taggyűlés által kijelölt személy esetén ez a határidő a Társaságnak történt bejelentéstől számított 30 (harminc) nap. Az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházása kizárt. Az egyértelműség kedvéért ez a rendelkezés nem érinti a jogutódlás útján történő tulajdonjog átszállást.

4 Az átruházás bejegyzése. A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni és nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a Társasági Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el A Társaság hozzájárulása. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a Társaság hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás hiányában az átruházás a Társasággal szemben nem hatályos. A Társaság a hozzájárulást köteles megadni, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll: az üzletrész megszerzője valamelyik tag közvetett vagy közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, az üzletrész megszerzője a magyar állam valamely szerve, a magyar állam által alapított költségvetési szerv vagy a magyar állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság. A Társaság a fenti feltételek teljesülése hiányában is megadhatja a hozzájárulást abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az üzletrész megszerzőjének a Társaságba történő belépése a Társaság alapvető üzleti célkitűzéseit nem veszélyezteti. IV. Fejezet Taggyűlés Taggyűlés. A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely bármely kérdésben döntést hozhat. A Taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni A Taggyűlés hatásköre. Az alábbi kérdésekben történő döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (c) (d) (e) (f) a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; osztalékelőleg fizetésének elhatározása; üzletrész felosztásához való hozzájárulás; a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása a Társasági Törvény a alapján; Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonnyal is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b) pont) köt, illetve amelyek értéke a törzstőke 25%-át meghaladja, azzal hogy

5 - 5 - huzamosan fennálló jogviszony esetén a szerződés értékét 12 hónapra eső díj vagy egyéb ellenérték képezi; (g) (h) (i) (j) (k) az alapításért felelős tagok és az ügyvezető ellen kártérítési igények érvényesítése; a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; a Társasági Szerződés módosítása; a 4.4. pont értelmében egyhangú határozathoz kötött ügyek; mindazon további ügyek, amelyeket a Társasági Törvény, más jogszabály vagy jelen Társasági Szerződés más rendelkezése a taggyűlés kizárólag hatáskörébe utal Határozathozatal. Azon esetek kivételével, ahol a jelen társasági szerződés, a Társasági Törvény vagy más jogszabály hetvenöt (75%) százalékos arányú vagy egyhangú döntést kíván meg, a taggyűlés döntéseit a szavazatok ötvenegy százalékos (51%-os) többségével hozza meg. Az üzletrész névértékének minden (Tízezer) Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosítja az üzletrész tulajdonosát. 4.4 Egyhangú határozat. A taggyűlés egyhangú határozata szükséges az alábbi ügyekben: a Társaság éves költségvetésének, illetve üzleti tervének elfogadása; a Hagyományok Házának helyet adó épület engedélyezési tervdokumentációjának elfogadása; (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) a Hagyományok Házának helyet adó épület tekintetében kötendő bérleti szerződés megkötésének, megszűntetésének és módosításának jóváhagyása, továbbá új bérlő kijelölése és az azzal kötendő bérleti szerződés megkötésének jóváhagyása; a Társaság által történő hitelfelvétel jóváhagyása; az ügyvezető megválasztása és visszahívása; a jelen társasági szerződés módosítása, kivéve a törzstőke felemelését, illetve az emiatt szükséges, ezzel összefüggő társasági szerződés módosítást, amelyhez a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges; az üzletrész átruházáshoz történő hozzájárulás; a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; a 4.2. (f) alpont szerinti számítás alapján a Társaság törzstőkéjének 25 %-át meghaladó értékű társasági vagyon elidegenítése.

6 Határozatképesség. A tag a taggyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján vehet részt. Az ügyvezető nem lehet meghatalmazott. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a törzstőke vagy a leadható szavazatok 100%-a, azaz egyszáz százaléka képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés a 4.9 bekezdésnek megfelelően ("Megismételt Taggyűlés") az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik A taggyűlés összehívása. A taggyűlést az ügyvezető vagy más, a jogszabály által arra feljogosított személy hívhatja össze. A taggyűlést a Társaság székhelyére vagy bármely más helyre össze lehet hívni. A tagokat, valamint azon személyeket, akik jelenléte a taggyűlésen kívánatos vagy szükséges írásbeli értesítéssel kell a taggyűlésre meghívni. ("Meghívó") A Meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napirendjét vagy csatolni kell ahhoz. A Meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 (tizenöt) napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 (három) nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlésre szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket a taggyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához Írásbeli határozathozatal. A Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül hozott határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban kötelesek megadni és igenlő szavazatuk esetén a határozattervezetet kötelesek aláírni. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni, amennyiben azt igen szavazata jeléül valamennyi tag aláírta. A szavazás eredményéről a tagokat az ügyvezető az utolsó szavazat beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására Jegyzőkönyv. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet A Megismételt taggyűlés összehívása. A taggyűlés összehívására vonatkozó Meghívónak tartalmaznia kell a Megismételt Taggyűlés helyét és időpontját is. A Megismételt Taggyűlés időpontját a Meghívóban úgy kell meghatározni, hogy az a taggyűlés eredeti időpontjától számított két munkanapon belüli időpontra essen.

7 - 7 - V. Fejezet Az ügyvezető Az ügyvezető. A Társaságnak 1 (egy) ügyvezetője van, megbízatása 5 (öt) évre szól. Az első ügyvezető: Név: Hajdú László Lakcím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 6/b Anyja neve: Varga Mária Az ügyvezető megbízatása augusztus 30. napjától augusztus 30. napjáig tart Az ügyvezető feladata és hatásköre. Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyek felé és felhatalmazhatja a Társaság dolgozóit, hogy bizonyos ügyek tekintetében, illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseljék a Társaságot. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a döntéshozatal minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Társaság valamely más szervének hatáskörébe a jogszabály, vagy a jelen Társasági Szerződés értelmében. Az ügyvezető feladata különösen: (c) (d) (e) (f) kialakítja és működteti a Társaság munkaszervezetét és képviseli a Társaságot; elkészíti a Társaság éves beszámolóját, javaslatot tesz az eredmény felosztásra és az osztalék kifizetésére, és benyújtja az említett javaslatokat a taggyűlésnek jóváhagyásra; vezeti a Társaság könyveit a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően; jogosult, illetve az esettől függően köteles a taggyűlést összehívni; vezeti a tagjegyzéket; meghatározza a Társaság belső szabályzatait Hatáskör átruházás. Az ügyvezető hatáskörét a Társaság más alkalmazottjaira delegálhatja azzal, hogy ez a hatáskör átruházás írásban történhet és nem ütközhet jogszabályi rendelkezésbe. VI. Fejezet A Társaság cégének jegyzése Cégjegyzésre jogosultak. A Társaság cégének jegyzésére az ügyvezető illetve az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság erre feljogosított alkalmazottai jogosultak Cégjegyzés módja. A Társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírott, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a Társaság ügyvezetője

8 - 8 - nevét önállóan míg két felhatalmazott alkalmazott a nevét együttesen a Cégbírósághoz benyújtott, közjegyző által hitelesített aláírási minta szerint saját kezűleg írja. VII. Fejezet A Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagok 5 évre kerülnek megválasztásra. A tagok újraválaszthatók A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök megbízatása 5 évre szól és újraválasztható A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti az elnököt írásban az ok és a cél megjelölésével az ülés összehívására. Az elnök a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül összehívja a Felügyelő Bizottság ülését a kérelemtől számított 30 napon belüli időpontra A Felügyelő Bizottság a Taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek érdekében a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, és a Társaság könyveibe betekinthet, ezekről másolatot kérhet. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Taggyűlés üléseinek napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság Taggyűlésén A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót és az erről szóló jelentését beterjeszti a Taggyűlés elé. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat A Felügyelő Bizottság köteles a véleményét előterjeszteni az adózott eredmény felosztásáról, tartalék képzéséről, valamint a veszteségek elhatárolásáról Amennyiben a Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Társaság ügyvezetése ellentétes a jelenlegi társasági szerződéssel, a Taggyűlés határozatával vagy más módon sérti a Társaság, illetve annak tagjainak érdekeit, a Felügyelő Bizottság rendkívüli Taggyűlést hívhat össze és javasolhatja ennek napirendjét A Felügyelő Bizottság ülésein minden tagot egy szavazat illet meg. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyhangú határozatokkal hozza. A határozati javaslatot, annak egyhangú támogatottsága hiányában, elvetettnek kell tekinteni A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Taggyűlésnek kell elfogadnia.

9 A Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi személyek: Név: dr. Kóti Márton Anyja neve: Győri Margit Cím: 5000 Szolnok, Fazekas M. u. 54. Megbízatása október 10. napjától október 10. napjáig tart. Név: Rácz Judit Anyja neve: Kolarovszki Judit Cím: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 26. Megbízatása augusztus 30. napjától augusztus 30. napjáig tart. Név: Nagy J. István Anyja neve: Kerekes Katalin Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 48/12 Megbízatása augusztus 30. napjától augusztus 30. napjáig tart. VIII. Fejezet A Könyvvizsgáló A Társaságnál könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság által készített, s a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. A könyvvizsgáló a Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló mandátuma 5 évre szól A Társaság könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; könyvvizsgálói száma: ) Megbízatása október 4. napjától október 4. napjáig tart. Név: Ágházi Gyula könyvvizsgáló Anyja neve: Nagy Irén Cím: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 4. Könyvvizsgálói száma: IX. Fejezet A törzstőke felemelése és leszállítása A törzstőke felemelése. Ha a taggyűlés a törzstőke felemelését határozza el, és az nem munkavállalói üzletrész kibocsátására vonatkozik, illetve nem a Társaság törzstőkén felüli vagyonból történik, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével (szolgáltatásával)

10 kell fedezni. A törzstőkét - a törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés kivételével - csak akkor szabad felemelni, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében befizettek A tagok elsőbbségi joga. A törzstőke felemelése előtt bejegyzett tagoknak az új törzsbetétek megszerzésére a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül elsőbbségi joguk van. A tagok e jogukat törzsbetéteik arányában gyakorolhatják. Ha a tagok a fenti határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, az új törzsbetétek megszerzésére az általuk kijelölt személyek, - ennek hiányában bárki -jogosult. A jelen bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha a törzstőke felemelése dolgozói üzletrész létesítése érdekében történt Nyilatkozat. A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban ki kell jelenteni azt is, hogy a nyilatkozattevő a Társasági Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés. A taggyűlés a törzstőke felemelését a Társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetéteit - külön befizetés nélkül - a korábbi törzsbetéteik arányában növeli A törzstőke leszállítása. A törzstőke leszállítása esetében az erről szóló határozatban meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőkekivonás vagy a veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e. A törzstőke leszállítása alapján a tagoknak visszafizetéseket csak a leszállításnak a cégbíróságnak történő bejelentés után lehet teljesíteni. A visszafizetés a tagokat törzsbetéteik arányában illeti meg. X. Fejezet A Társaság megszűnése, vagyonfelosztás A Társaság megszűnése. Megszűnik a Társaság, ha (c) (d) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; a taggyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, illetve törlését rendeli el; a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti Vagyonfelosztás. A jogutód nélküli megszűnés esetén ha a Társaságnak a tartozások kiegyenlítése után maradt vagyona, azt a tagok között törzsbetéteik arányában kell felosztani.

11 XI. Fejezet A Társaság pénzügyei A Társaság könyvei és nyilvántartásai. A Társaság a könyveit és nyilvántartásait, valamint az éves beszámolót a számvitelről szóló, módosított évi C törvényben ("Számviteli Törvény") megállapított szabályok szerint vezeti, illetve készíti el Az adózott eredmény felosztása. Ha a taggyűlés az adózott eredményt felosztani rendeli, azt a tagok között a törzsbetétek arányában kell felosztani. XII. Fejezet Egyéb rendelkezések Irányadó jog. A jelen Társasági Szerződésben nem vagy nem teljesen szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Társasági Törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók Írásbeli értesítések. Ahol jogszabály vagy jelen Társasági Szerződés írásbeli értesítést kíván meg, az értesítést telefax, ajánlott vagy tértivevényes levél útján kell elküldeni Fejezetcímek. A jelen Társasági Szerződésben alkalmazott fejezetcímek csak a hivatkozás megkönnyítését szolgálják és nem befolyásolják jelen szerződés egyes rendelkezéseinek az értelmezését. A fentiek tanúsításául a tagok Budapesten, október 4-én a jelen egységes szerkezetű Társasági Szerződést aláírták... Duna Sétány Székház Kft. tag képviseletében Sokorai István ügyvezető igazgató.. NKÖM TAG KÉPVISELETÉBEN Homolya László miniszteri meghatalmazott Jelen Társasági Szerződést készítette és ellenjegyezte: dr. Mátrai Ferenc ügyvéd

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A (a 2. és 4./2006. sz. tulajdonosi határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 1. oldal, összesen: 16 ALAPÍTÓ OKIRAT zártkörűen

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései

Részletesebben