BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla."

Átírás

1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1

2 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani? Minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja. Mit kell a könyvelésben rögzíteni? Az összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Számviteli törvény 165 (1) Rezsabek Angéla 3 Számlakibocsátási kötelezettség Az adóalany köteles termékértékesítésérıl, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére számla kibocsátásáról gondoskodni kivéve. Áfa törvény 159. (1) Rezsabek Angéla 4 2

3 Gazdasági események besorolása A magyar áfa tv. hatálya alá tartozik Nem tartozik a magyar áfa törvény hatálya alá Az áfa tv. alapján adót kell fizetni a) adóalany által ilyen minıségében belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, b) terméknek az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és c) termék importja után. MENTES Az áfa törvény alapján a tevékenység mentes az adó alól Adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységek Adólevonásra jogosító mentes tevékenységek Az adóalany választotta és bejelentette a mentességet ( alanyi mentesség )) Abban az esetben, ha az ügylet nem Magyarországon minısül teljesítettnek Rezsabek Angéla 5 Van olyan termék értékesítés, szolgáltatásnyújtás, ahol a számviteli bizonylat kibocsátása mentesít a számla kibocsátása alól? A mentes közérdekő jellegő tevékenységek esetén Az egyéb sajátos tevékenység jellegére tekintettel mentes tevékenységek esetén. feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számviteli törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minısül Áfa törvény 165. (1) Rezsabek Angéla 6 3

4 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Csak a szabályszerően kiállított bizonylat a könyvelés alapja, de mi az a szabályszerő?.. amely az adott gazdasági mőveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendı és a más jogszabályban elıírt adatokat a valóságnak megfelelıen, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet hiba esetén elıírásszerően javítottak. Számviteli törvény 165 (2) Rezsabek Angéla 7 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerősített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról Nyomtatványként nyomdai úton elıre elıállított számla, nyugta A nyomtatvány elıállítója rendelkezik az állami adóhatóság sorszámtartományával Nyomtatvány beszerzıjének adószámát megırzi A nyomtatványt számlaként, nyugtaként felhasználó adóalany a nyomtatványt szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként különkülön tartalmazza. Számítástechnikai eszköz útján elıállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program mőködésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítıje vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak. Rezsabek Angéla 8 4

5 Milyen nyilvántartást köteles vezetni a szigorú számadású bizonylatról? Olyan nyilvántartást, amely nyomtatványfajtánként különkülön tartalmazza: a nyomtatvány sorszámtartományát, az elsı sorszám (-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, a nyomtatvány beszerzésének keltét, a nyomtatvány felhasználásának idıtartamát, az elsı felhasználás keltétıl az utolsó felhasználás keltéig, a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/D. Rezsabek Angéla 9 A számla javítása helytelen kiállítás miatt NYOMDAI A kibocsátó minden példányon a hibás adatot egy vonallal áthúzza, úgy, hogy alatta látszik a hibás adat majd a javítás dátumával leszignózza. Minden példányon megjeleníti, hogy RONTOTT és újat állít ki. Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. GÉPI Számítástechnikai eszköz útján elıállított és papírra nyomtatott számla esetében Lesztornózza és újat állít ki. Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. Rezsabek Angéla 10 5

6 A számla javítása utólagos engedmény, meghiúsult ügylet, hibás teljesítés miatt Mi legyen a javítás dokumentumán a teljesítési idıpont? Ugyanaz, mint az eredetié ( kivéve, ha pont ezt kellett javítani). Ha nem engedi a gép visszadátumozni, akkor a kelet napja. NYOMDAI Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. GÉPI Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. Rezsabek Angéla 11 Számlával egy tekintet alá esı okirat minimális adattartalma az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetıleg annak számszerő hatása, ha ilyen van. Áfa törvény 170. (1) Rezsabek Angéla 12 6

7 Javítás hatása a bevallásokra A tárgyévben végzett, valamely korábbi adóbevallási idıszakot érintı önellenırzés, a határidıt követıen benyújtott bevallás, illetıleg az utólagos adómegállapítás nem érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát. Art. I. sz mell. A, 6. Rezsabek Angéla 13 Minőségi engedmény Eredeti számlában 91 / / / Bekerülési érték 45 / 466 Számlával egy 91 / 31 tekintet alá eső 467 / 31 okirat alapján 45 / Bekerülési érték 45 / 466 Számviteli bizonylat alapján Rabatt 91 / / / Bekerülési érték 45 / / / / Bekerülési érték 45 / 466 Pénzmozgás, kompenzálás időpontjában 86 / 38, ,45 / 96 Fizetendő, járó összegben 86/ / 96 Skontó 91 / / / Bekerülési érték 45 / / / / Bekerülési érték 45 / 466 Csak a pénzmozgás, kompenzálás időpontjában 87 / 38, 31 3%-ig 88 / 38,31 3% felett 38, 45 / 97 3 % -ig 38,45 / 97 3% felett Rezsabek Angéla 14 7

8 Nem elhatárolás / (1) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerıs határozattal elıírt kötelezettségeket, valamint a 81. (5) bekezdése szerinti utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is. 81 (5) Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerzıdésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott (fizetendı) engedmény szerzıdés szerinti összegét. Rezsabek Angéla Nem elhatárolás / (6) Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendı adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, továbbá a 77. (7) bekezdése szerinti utólag kapott engedmény miatti követelés összegét is. 77 (7) Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerzıdésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerzıdés szerinti összegét. Rezsabek Angéla 8

9 Bizonylatok megırzési kötelezettsége 8 évig Elektronikus elektronikusan Papír alapú papíron Papír alapú elektronikusan..biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli elıállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetıségét. Számviteli törvény 169 (6) Rezsabek Angéla 17 Bizonylatok megırzési kötelezettsége Megfelel, ha excel táblában könyvel egy kicsi céget? --- természetesen igen A fıkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenırzés lehetıségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. Számviteli törvény 165 (4) Rezsabek Angéla 18 9

10 Bizonylatok feldolgozási határideje A pénzeszközöket érintı gazdasági mőveletekhez kapcsolódó elıírás alapján a bizonylatokat késedelem nélkül kell kiállítani. Készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejőleg. Bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor. Az egyéb pénzeszközöket érintı tételeket legkésıbb a tárgyhót követı hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell. Számviteli törvény 165 (3) a, Rezsabek Angéla 19 Pénztár bevételi, kiadási bizonylat A pénzmozgást alátámasztó bizonylat tartalmát a számviteli politika elıírásai alapján kell meghatározni. Minimum tételek: Sorszám Pénzmozgás kelte Pénzkezelést végzı személy aláírása Rezsabek Angéla 20 10

11 Van teljes anyagi felelısséggel megbízott pénztáros nincs Rezsabek Angéla 21 Bizonylat Pénztárjelentés, pénztárkönyv könyvelés Számla, ami igazolja a beszerzést Szigorú számadású bizonylatok könyve Rezsabek Angéla 22 11

12 Pénzkezelési szabályzat kötelezı tartalmi elemei a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelısségi szabályai, a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történı) lebonyolításának rendje, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom, a készpénzállományt érintı pénzmozgások jogcímeirıl és eljárási rendje, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke, a készpénzállomány ellenırzésekor követendı eljárás, az ellenırzés gyakorisága, a pénzszállítás feltételei, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje, pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok Számviteli törvény 14 (8) Rezsabek Angéla 23 KÉSZPÉNZ KORLÁT 1. szabály pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között --- Art szabály --- ugyanazon szerzıdés alapján teljesített, egy hónapon belül kifizetés legfeljebb 1,5 millió ft értékben lehet készpénzben. 3. Egy szerzıdés? Több szerzıdés??? RENDELTETÉSSZERŐ JOGGYAKORLÁS ELVÉBE belefér-e Art Mulasztási bírság: az értékhatár feletti rész 20%-a Decemberi módosítás alapján mind a két oldalon meg kell fizetni a 20%-ot, amikor az adóhivatal határozatban megállapítja a mulasztási bírságot mind a két oldalon. Rezsabek Angéla 24 12

13 Speciális bizonylati alátámasztást igényel A lakás építéshez, felújításhoz kapcsolódóan kormányrendelet alapján adómentesen adható lakáscélú támogatás és kamattámogatás a pénzeszközök közül egy elkülönített számláról kerül folyósításra. Szja tv. 1.sz mell. I/7 Rezsabek Angéla 25 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A kölcsönök nyújtását, folyósítását a törlesztés és a támogatások megállapítását, valamint ezeknek a központi költségvetéssel való elszámolását az építıre (építtetıre), illetıleg az értékesítıre tekintet nélkül a hitelintézetek végzik A közvetlen támogatások és a kamattámogatások igénybevételi feltételeinek meglétét a folyósító hitelintézet vagy a kölcsönt nyújtó biztosítóintézet (a továbbiakban együtt: hitelintézet) köteles ellenırizni. 18. (1), 24. (1) Rezsabek Angéla 26 13

14 Szám la Egyszerő sített adattartalmú számla Nyugta Kézi Gépi CSAK számviteli bizony lat Rezsabek Angéla 27 Pénztárgép használatára vonatkozó kötelezettség Meghatározott vállalkozások csak pénztárgéppel tehetnek eleget nyugtakibocsátási kötelezettségüknek. Ilyenek például: a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok, a gyógyszertárak, a legtöbb kiskereskedelmi egység, a legtöbb vendéglátóegység,.. 1. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez Rezsabek Angéla 28 14

15 Nyugtakibocsátási kötelezettség Abban az esetben, ha mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban elıírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Áfa tv. 166 (1) (2) Rezsabek Angéla 29 Elszámolásra kiadott összeg A szokásjog alapján igen sok cégnél alkalmazzák a jelképes visszavétel tételeit elszámoltatásnál. Mi a teljes visszavett összeg bizonylata? És mi a valóság alapja? És hol a valódiság elve? Rezsabek Angéla 30 15

16 Elszámolásra kiadott összeg Rezsabek Angéla 31 Elszámolásra adott elıleg - idıkorlát..a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott elıleg, elszámolásra kiadott összeg, feltéve, hogy annak a kifizetıvel való elszámolása a visszaérkezést követı 30 napon belül megtörténik Szja 72 n) Rezsabek Angéla 32 16

17 Beszerzés, szolgáltatás bekerülési BeszbBbBeszergeser értéke Teljesítéskor érvényes napi árfolyam ( számviteli politika alapján) Fizetett valuta könyv szerinti értéke ( számviteli politika alapján) Rezsabek Angéla 33 Valutapénztár állománya Könyv szerinti árfolyam Elszámolásra kiadott összeg Napi árfolyam Elköltött összeg Számla teljesítés napján Elszámolás napján 1000 EURO 280 Ft/EURO 1000 EURO 300 Ft/EURO 800 EURO 296 Ft/EURO 285 Ft/EURO Rezsabek Angéla 34 17

18 Amennyiben rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történő beszerzéseket a fizetett valuta könyv szerinti értékén veszi állományba: * * *280 Rezsabek Angéla 35 Amennyiben nem rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történő beszerzéseket a fizetett valuta könyv szerinti értékén veszi állományba:!!!!!nem JAVASLOM!!!!!! * * * * * * * * *15 Rezsabek Angéla 36 18

19 Napidíj Lehetne ilyen egyszerű a könyvelés de nem az Előlegként kiadott összeg Személyi jellegű egyéb kifizetés Személyi jövedelemadó Járulékok Járulékok Rezsabek Angéla 37 Napidíj A Számviteli törvényben az áfa árfolyamához való igazítás már szerepel, de a személyi jövedelemadó árfolyamához való igazítás még nem. Ebbıl következıen a napidíj szja tartalmát, a személyi jellegő egyéb kifizetést és a valutapénztár csökkenését más-más árfolyamon kell forintra átszámítanunk. Ehhez elılegfizetéskor még egy átértékelés kapcsolódik. Rezsabek Angéla 38 19

20 Napidíj szja árfolyam A magánszemély - választása szerint - az adóelıleg, adó megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történı átszámítására a bevétel megszerzése napját megelızı hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelızı hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell használni évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról ( továbbiakban SZJA törvény) 6. b) Rezsabek Angéla 39 Napidíj elszámolhatósága Az Szja törvény nem ismeri el a költséget a ( napidíj és számlával igazolt tételek tekintetében sem) abban az esetben ha valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. Meg kell vizsgálni a szabadidıs és szakmai tevékenység arányát. SZJA törvény 11.sz mell I/19 Rezsabek Angéla 40 20

21 Bizonylatok feldolgozási határideje Milyen idıközönként kell rögzíteni az egyéb gazdasági mőveletek események bizonylatainak adatait? Legalább negyedévenként ( ennél sőrőbben lehet a számviteli politika alapján vagy más jogszabály alapján. Meddig? Legkésıbb a tárgynegyedévet követı hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. Számviteli törvény 165 (3) b) Rezsabek Angéla 41 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december????? re a könyvelés?????? T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 27 21

22 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 27 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december 11- január 10.????? re a könyvelés???? T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 25 22

23 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december 11- január 10. Arányosan????? re a könyvelés???? T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 25 SZÁMLA b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; e) a termék értékesítıjének, e),.valamint a termék szolgáltatás nyújtójának neve beszerzıjének, szolgáltatás *és címe; igénybevevıjének neve * és c) a termék értékesítıjének, címe; szolgáltatás nyújtójának adószáma*, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; Rezsabek Angéla 46 23

24 * rövidített név csak abban az esetben fogadható el, ha a cégbírósághoz (egyéni vállalkozó esetén az önkormányzathoz) bejelentették.!!! A számlán postacím, postafiókcím megjelölése önmagában nem elegendı ( nem tilos, de nem elég) Név, cím változás esetén a közzétételtıl számítva csak a módosított adat fogadható el. Rezsabek Angéla 47 *Adószám - - Törzsszám, ez szolgál azonosításra, ennek minden esetben stimmelnie kell Me - gye kód alanyi adómentes kizárólag tárgyi mentes -nek jelentkezett kizárólag mezıgazdasági különös adózási jogállású áfa alanynak nem minısülı egyéb adózó normal áfa- alany eva alany Rezsabek Angéla 48 24

25 Milyen esetben kötelezı a vevı adószámát feltüntetni ( Áfa tv.169 d, pont)? A vevı az adó fizetésére kötelezett Belföldi fordított adózás alá esı ügylet Közösségen belüli termékértékesítés A terméket beszerzı, szolgáltatást igénybe vevı adóalanyra az áthárított adó a Ft-ot eléri vagy meghaladja. Rezsabek Angéla 49 SZÁMLA a számla TELJESÍTÉS csak Fizetési határidı- - kibocsátásának akkor kötelezı, ha nem kötelezı kelte; nem esik egybe a törvényi elem számla kiállításával Rezsabek Angéla 50 25

26 Gazdasági események Általános szabályok 55. (1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerően megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). 56. A fizetendı adót ha e törvény másként nem rendelkezik a teljesítéskor kell megállapítani. 58. (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott idıre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Rezsabek Angéla 51 Számla kelte: április 10. TELJESÍTÉS : március 28. Fizetési határidı: április 15. Számla kelte: TELJESÍTÉS : Fizetési határidı: április április április 15. Tényleges gazdasági teljesítés: március Nem kötelezı a számlán feltüntetni a számviteli teljesítést, de az ügylethez kapcsolódóan valamilyen számviteli bizonylaton kötelezı feltüntetni. Szt. 167 d) a bizonylat kiállításának idıpontja, illetve - a gazdasági mővelet jellegétıl, idıbeni hatályától függıen - annak az idıpontnak vagy idıszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági mővelet teljesítésének idıpontja, idıszaka); Rezsabek Angéla 52 26

27 az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetı; Rezsabek Angéla 53 i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhetı, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; 82. (1) 8 Az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka. (2) 8 A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. (3) 8 A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka. k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; Rezsabek Angéla 54 27

28 Számla kibocsátásának idıbeli korlátja: Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésıbb a) a teljesítésig, b) elıleg fizetése esetében a fizetendı adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerő idın belül köteles gondoskodni. Ésszerő idı a) Közösségen belüli ügylet esetében a teljesítés hónapját követı hónap 15. napján belüli, b) Készpénzes ügylet és elıleg esetén haladéktalanul c) Egyéb esetben15 napon belüli Áfa tv.163. (1) Rezsabek Angéla 55 Késedelmi kamat Gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.??? 7% * 1, 07= 7,49% vagy 7%+ 7% = 14% Ptk.301/A. Rezsabek Angéla 56 28

29 A jegybanki alapkamat alakulása december 21-tıl 7,00% augusztus 29-tıl 6,75% szeptember 26-tól 6,50% október 31-tıl 6,25% november 28-tól 6,00% december 19-tıl 5,75% Január 30-tól 5,50 % Február 27-tıl 5,25% Rezsabek Angéla 57 Késedelmi kamat Egyéb bevételek között kell elszámolni a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét, amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelızı üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg rendezték. 77. (2) b, Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: a fizetett, illetve a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendı, a mérlegfordulónap elıtti idıszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét. Szt. 81. (2) b) Rezsabek Angéla 58 29

30 Számla adattartalmára vonatkozó egyszerősítés keretében nem kötelezı: az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhetı, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; az alkalmazott adó mértéke; Helyette: a juttatott vagyoni elıny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendı adót is tartalmaz, annak megállapításához 21,26 százalékot, 4,76 százalékot, 15,25 százalékot kell alkalmazni. Rezsabek Angéla 59 SZÁMLA Ft Ft Ft 10% garanciális visszatartás szerzıdés szerint Fizetendı összeg: Ft Rezsabek Angéla 60 30

31 Garanciális visszatartás A jóteljesítési garanciális visszatartás nem minısül engedménynek. Sem áfa szempontjából sem eredmény szempontjából nem jelent adóalap csökkentı tételt. Mit javasoljunk, ha nem bírja el a vállalkozás fizetıképessége??? Jelentkezzen be pénzforgalmi áfa hatálya alá! Jelentkezzen be KIVA hatálya alá! Rezsabek Angéla 61 PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az az adóalany, aki (amely) a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év elsı napján kisvállalkozás, vagy annak minısülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá c) nem áll csıd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi adómentességben részesül. Áfa tv. 196/B. (1) Rezsabek Angéla 62 31

32 Eladója PÉNZFORGALMI ÁFá-s cég Vevıje saját fizetendı adó megállapítására választom levonható áfa megállapítására választom Választom a vevı levonható áfa-jára is Rezsabek Angéla 63 Bizonylaton történı feltüntetés Kötelezı a pénzforgalmi elszámolás kifejezést feltüntetni. Áfa tv. 169 h) Nem hat a pénzforgalmi bejelentkezés: Fordított adó - normál szabály Területi hatályon kívüli ügylet normál szabály Termékimport normál Saját beruházás normál Rezsabek Angéla 64 32

33 Pénzforgalmi Áfa kimenı számla könyvelése Eladási ár ÁFA Pénzügyi telje-sítés ÁFA fizetendıként kimutatás Rezsabek Angéla 65 Pénzforgalmi Áfa bejövı számla könyvelése Vétel ár ÁFA Pénzügyi telje-sítés ÁFA levonhatóként kimutatás Rezsabek Angéla 66 33

34 Elılegbekérı Pénzmozgás Számla A számla, nem elızheti meg a pénzmozgást!!!! Rezsabek Angéla 67 Tulajdonosokkal, munkavállalókkal szembeni követelések, kötelezettségek Rezsabek Angéla 68 34

35 Tulajdonosnak adott kölcsön kamata Magánszemély esetén Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege az elıírás Vállalkozás esetén Szokásos piaci ár alapján Rezsabek Angéla 69 A kölcsönök után számítandó kamat Hol a határ? Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. Nem lehet ennél alacsonyabb? Ha a kifizetı bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamat. A kamatkedvezmény összege a jövedelem? Nem. Ennek szorzója 1,19. Mely naphoz kapcsolódva keletkezik az adófizetési kötelezettség? adóév utolsó napjához ha a követelés az adóévben megszőnt, akkor a megszőnés napjára Szja tv.72. (1) Rezsabek Angéla 70 35

36 A jegybanki alapkamat alakulása december 21-tıl 7,00% nap augusztus 29-tıl 6,75% nap szeptember 26-tól 6,50% nap október 31-tıl 6,25% nap november 28-tól 6,00% nap december 19-tıl 5,75% nap Január 30-tól 5,50 % Rezsabek Angéla 71 A kölcsönök után számítandó kamat Magánszemélynek nyújtott kölcsön után kamatot kell felszámítani. 38/ 97 39/ 97 10mi Ft-ra számolva Ft Amennyiben nem történik meg a kamat felszámítása a kamatkülönbözet után szja-t és eho-t kell fizetni. Alap= Ft 55/ Ft 55/ Ft Rezsabek Angéla 72 36

37 Kölcsön kamata kapcsolt vállalkozások között Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerzıdésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelı összeggel az adózó köteles módosítani a társasági adó alapját. Tao tv. 18. (1) Rezsabek Angéla 73 A kapcsolt viszony meghatározása A kapcsolt vállalkozási viszony a szerzıdéskötéskor minısítendı. [PM Jövedelemadók fıosztálya 1635/2008. APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási fıosztály /2008.] Rezsabek Angéla 74 37

38 Behajthatatlan követelésnek nem minısülı elengedett követelés kapcsán alkalmazandó korrekciós tételek Nem növeli az adózás elıtti eredményt Növeli az adózás elıtti eredmény Magánszemély Külföldi személy Nem kapcsolt vállalkozás Kapcsolt vállalkozás [NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fıosztály /2013.] Rezsabek Angéla 75 Kapcsolt követelés elengedett összege Osztalék Nem jelent adózás elıtti eredményt módosító tételt Minden más követelés Adózás elıtti eredményt módosító tételt jelent Rezsabek Angéla 76 38

39 Behajthatatlan követelésnek nem minısülı elengedett követelés kapcsán alkalmazandó korrekciós tételek Követelések értékesítésekor, illetve tartozás átvállalásakor a társasági adóalap meghatározása során abból az árból kell kiindulni, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén alkalmaznának a követelés értékesítése, tartozás átvállalása esetén, azaz a Tao. tv ának alkalmazása felmerülhet, adott esetben az adózó szokásos piaci ármegállapításra kötelezett. [NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fıosztály /2013.] Rezsabek Angéla 77 Követelés értékesítése Eredeti követelés eladása 86 / 1., / / 36 Az eredeti követelést engedményezınél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor Szt (d) Követelés vásárlása Csak egyéb követelés között mutathatja ki. 36 / / 38 Eladja a vásárolt követelést, vagy az adós fizet --- különbözet pénzügyi mőveleteket módosít. Rezsabek Angéla 78 39

40 Tartozás átvállalás 88 / / 88.. halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során - a tartozásátvállalás beszámolási idıszakában - a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerzıdés (megállapodás) szerinti összegét Szt. 33 (1) 4. / / tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerzıdés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik Szt.86 (4) d, ) Rezsabek Angéla 79 Tulajdonostól kapott kölcsön kamat jár Ptk (1) bekezdés alapján Kapcsolt vállalkozástól elvárt kamat a szokásos piaci kamat. Magánszemélynek kötelezıen elıírt kamat mérték nincs. Rezsabek Angéla 80 40

41 Tulajdonostól kapott kölcsönt a tulajdonos elengedi / 98 Nyilatkozat alapján 86 / 463 Illeték kivetés alapján Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke.a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%. Itv. 12. (1) Rezsabek Angéla 81 Illetékmentesség Gazdálkodó szervezet által ingó vagyontárgyaknak térítésmentes megszerzése Követelés elengedés, tartozás átvállalás, követelés ajándékozás gazdálkodó szervezetek között Itv. n) Rezsabek Angéla 82 41

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet) TISZTELT ÜGYFELÜNK! Régi szokásunknak megfelelıen ismételten tájékoztatjuk Önöket az új évvel együtt bekövetkezett fontosabb adóváltozásokról. A 2004. évrıl annak idején még azt írtuk: "Ez lesz az az év,

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben