BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla."

Átírás

1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1

2 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani? Minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja. Mit kell a könyvelésben rögzíteni? Az összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Számviteli törvény 165 (1) Rezsabek Angéla 3 Számlakibocsátási kötelezettség Az adóalany köteles termékértékesítésérıl, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére számla kibocsátásáról gondoskodni kivéve. Áfa törvény 159. (1) Rezsabek Angéla 4 2

3 Gazdasági események besorolása A magyar áfa tv. hatálya alá tartozik Nem tartozik a magyar áfa törvény hatálya alá Az áfa tv. alapján adót kell fizetni a) adóalany által ilyen minıségében belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, b) terméknek az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és c) termék importja után. MENTES Az áfa törvény alapján a tevékenység mentes az adó alól Adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységek Adólevonásra jogosító mentes tevékenységek Az adóalany választotta és bejelentette a mentességet ( alanyi mentesség )) Abban az esetben, ha az ügylet nem Magyarországon minısül teljesítettnek Rezsabek Angéla 5 Van olyan termék értékesítés, szolgáltatásnyújtás, ahol a számviteli bizonylat kibocsátása mentesít a számla kibocsátása alól? A mentes közérdekő jellegő tevékenységek esetén Az egyéb sajátos tevékenység jellegére tekintettel mentes tevékenységek esetén. feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számviteli törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minısül Áfa törvény 165. (1) Rezsabek Angéla 6 3

4 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Csak a szabályszerően kiállított bizonylat a könyvelés alapja, de mi az a szabályszerő?.. amely az adott gazdasági mőveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendı és a más jogszabályban elıírt adatokat a valóságnak megfelelıen, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet hiba esetén elıírásszerően javítottak. Számviteli törvény 165 (2) Rezsabek Angéla 7 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerősített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról Nyomtatványként nyomdai úton elıre elıállított számla, nyugta A nyomtatvány elıállítója rendelkezik az állami adóhatóság sorszámtartományával Nyomtatvány beszerzıjének adószámát megırzi A nyomtatványt számlaként, nyugtaként felhasználó adóalany a nyomtatványt szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként különkülön tartalmazza. Számítástechnikai eszköz útján elıállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program mőködésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítıje vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak. Rezsabek Angéla 8 4

5 Milyen nyilvántartást köteles vezetni a szigorú számadású bizonylatról? Olyan nyilvántartást, amely nyomtatványfajtánként különkülön tartalmazza: a nyomtatvány sorszámtartományát, az elsı sorszám (-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, a nyomtatvány beszerzésének keltét, a nyomtatvány felhasználásának idıtartamát, az elsı felhasználás keltétıl az utolsó felhasználás keltéig, a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/D. Rezsabek Angéla 9 A számla javítása helytelen kiállítás miatt NYOMDAI A kibocsátó minden példányon a hibás adatot egy vonallal áthúzza, úgy, hogy alatta látszik a hibás adat majd a javítás dátumával leszignózza. Minden példányon megjeleníti, hogy RONTOTT és újat állít ki. Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. GÉPI Számítástechnikai eszköz útján elıállított és papírra nyomtatott számla esetében Lesztornózza és újat állít ki. Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. Rezsabek Angéla 10 5

6 A számla javítása utólagos engedmény, meghiúsult ügylet, hibás teljesítés miatt Mi legyen a javítás dokumentumán a teljesítési idıpont? Ugyanaz, mint az eredetié ( kivéve, ha pont ezt kellett javítani). Ha nem engedi a gép visszadátumozni, akkor a kelet napja. NYOMDAI Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. GÉPI Számlával egy tekintet alá esı okiratot állít ki. Rezsabek Angéla 11 Számlával egy tekintet alá esı okirat minimális adattartalma az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetıleg annak számszerő hatása, ha ilyen van. Áfa törvény 170. (1) Rezsabek Angéla 12 6

7 Javítás hatása a bevallásokra A tárgyévben végzett, valamely korábbi adóbevallási idıszakot érintı önellenırzés, a határidıt követıen benyújtott bevallás, illetıleg az utólagos adómegállapítás nem érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát. Art. I. sz mell. A, 6. Rezsabek Angéla 13 Minőségi engedmény Eredeti számlában 91 / / / Bekerülési érték 45 / 466 Számlával egy 91 / 31 tekintet alá eső 467 / 31 okirat alapján 45 / Bekerülési érték 45 / 466 Számviteli bizonylat alapján Rabatt 91 / / / Bekerülési érték 45 / / / / Bekerülési érték 45 / 466 Pénzmozgás, kompenzálás időpontjában 86 / 38, ,45 / 96 Fizetendő, járó összegben 86/ / 96 Skontó 91 / / / Bekerülési érték 45 / / / / Bekerülési érték 45 / 466 Csak a pénzmozgás, kompenzálás időpontjában 87 / 38, 31 3%-ig 88 / 38,31 3% felett 38, 45 / 97 3 % -ig 38,45 / 97 3% felett Rezsabek Angéla 14 7

8 Nem elhatárolás / (1) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerıs határozattal elıírt kötelezettségeket, valamint a 81. (5) bekezdése szerinti utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is. 81 (5) Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerzıdésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott (fizetendı) engedmény szerzıdés szerinti összegét. Rezsabek Angéla Nem elhatárolás / (6) Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendı adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, továbbá a 77. (7) bekezdése szerinti utólag kapott engedmény miatti követelés összegét is. 77 (7) Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerzıdésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerzıdés szerinti összegét. Rezsabek Angéla 8

9 Bizonylatok megırzési kötelezettsége 8 évig Elektronikus elektronikusan Papír alapú papíron Papír alapú elektronikusan..biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli elıállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetıségét. Számviteli törvény 169 (6) Rezsabek Angéla 17 Bizonylatok megırzési kötelezettsége Megfelel, ha excel táblában könyvel egy kicsi céget? --- természetesen igen A fıkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenırzés lehetıségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. Számviteli törvény 165 (4) Rezsabek Angéla 18 9

10 Bizonylatok feldolgozási határideje A pénzeszközöket érintı gazdasági mőveletekhez kapcsolódó elıírás alapján a bizonylatokat késedelem nélkül kell kiállítani. Készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejőleg. Bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor. Az egyéb pénzeszközöket érintı tételeket legkésıbb a tárgyhót követı hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell. Számviteli törvény 165 (3) a, Rezsabek Angéla 19 Pénztár bevételi, kiadási bizonylat A pénzmozgást alátámasztó bizonylat tartalmát a számviteli politika elıírásai alapján kell meghatározni. Minimum tételek: Sorszám Pénzmozgás kelte Pénzkezelést végzı személy aláírása Rezsabek Angéla 20 10

11 Van teljes anyagi felelısséggel megbízott pénztáros nincs Rezsabek Angéla 21 Bizonylat Pénztárjelentés, pénztárkönyv könyvelés Számla, ami igazolja a beszerzést Szigorú számadású bizonylatok könyve Rezsabek Angéla 22 11

12 Pénzkezelési szabályzat kötelezı tartalmi elemei a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelısségi szabályai, a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történı) lebonyolításának rendje, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom, a készpénzállományt érintı pénzmozgások jogcímeirıl és eljárási rendje, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke, a készpénzállomány ellenırzésekor követendı eljárás, az ellenırzés gyakorisága, a pénzszállítás feltételei, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje, pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok Számviteli törvény 14 (8) Rezsabek Angéla 23 KÉSZPÉNZ KORLÁT 1. szabály pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között --- Art szabály --- ugyanazon szerzıdés alapján teljesített, egy hónapon belül kifizetés legfeljebb 1,5 millió ft értékben lehet készpénzben. 3. Egy szerzıdés? Több szerzıdés??? RENDELTETÉSSZERŐ JOGGYAKORLÁS ELVÉBE belefér-e Art Mulasztási bírság: az értékhatár feletti rész 20%-a Decemberi módosítás alapján mind a két oldalon meg kell fizetni a 20%-ot, amikor az adóhivatal határozatban megállapítja a mulasztási bírságot mind a két oldalon. Rezsabek Angéla 24 12

13 Speciális bizonylati alátámasztást igényel A lakás építéshez, felújításhoz kapcsolódóan kormányrendelet alapján adómentesen adható lakáscélú támogatás és kamattámogatás a pénzeszközök közül egy elkülönített számláról kerül folyósításra. Szja tv. 1.sz mell. I/7 Rezsabek Angéla 25 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A kölcsönök nyújtását, folyósítását a törlesztés és a támogatások megállapítását, valamint ezeknek a központi költségvetéssel való elszámolását az építıre (építtetıre), illetıleg az értékesítıre tekintet nélkül a hitelintézetek végzik A közvetlen támogatások és a kamattámogatások igénybevételi feltételeinek meglétét a folyósító hitelintézet vagy a kölcsönt nyújtó biztosítóintézet (a továbbiakban együtt: hitelintézet) köteles ellenırizni. 18. (1), 24. (1) Rezsabek Angéla 26 13

14 Szám la Egyszerő sített adattartalmú számla Nyugta Kézi Gépi CSAK számviteli bizony lat Rezsabek Angéla 27 Pénztárgép használatára vonatkozó kötelezettség Meghatározott vállalkozások csak pénztárgéppel tehetnek eleget nyugtakibocsátási kötelezettségüknek. Ilyenek például: a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok, a gyógyszertárak, a legtöbb kiskereskedelmi egység, a legtöbb vendéglátóegység,.. 1. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez Rezsabek Angéla 28 14

15 Nyugtakibocsátási kötelezettség Abban az esetben, ha mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban elıírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Áfa tv. 166 (1) (2) Rezsabek Angéla 29 Elszámolásra kiadott összeg A szokásjog alapján igen sok cégnél alkalmazzák a jelképes visszavétel tételeit elszámoltatásnál. Mi a teljes visszavett összeg bizonylata? És mi a valóság alapja? És hol a valódiság elve? Rezsabek Angéla 30 15

16 Elszámolásra kiadott összeg Rezsabek Angéla 31 Elszámolásra adott elıleg - idıkorlát..a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott elıleg, elszámolásra kiadott összeg, feltéve, hogy annak a kifizetıvel való elszámolása a visszaérkezést követı 30 napon belül megtörténik Szja 72 n) Rezsabek Angéla 32 16

17 Beszerzés, szolgáltatás bekerülési BeszbBbBeszergeser értéke Teljesítéskor érvényes napi árfolyam ( számviteli politika alapján) Fizetett valuta könyv szerinti értéke ( számviteli politika alapján) Rezsabek Angéla 33 Valutapénztár állománya Könyv szerinti árfolyam Elszámolásra kiadott összeg Napi árfolyam Elköltött összeg Számla teljesítés napján Elszámolás napján 1000 EURO 280 Ft/EURO 1000 EURO 300 Ft/EURO 800 EURO 296 Ft/EURO 285 Ft/EURO Rezsabek Angéla 34 17

18 Amennyiben rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történő beszerzéseket a fizetett valuta könyv szerinti értékén veszi állományba: * * *280 Rezsabek Angéla 35 Amennyiben nem rögzíti a számviteli politikában, hogy a valutapénztárból történő beszerzéseket a fizetett valuta könyv szerinti értékén veszi állományba:!!!!!nem JAVASLOM!!!!!! * * * * * * * * *15 Rezsabek Angéla 36 18

19 Napidíj Lehetne ilyen egyszerű a könyvelés de nem az Előlegként kiadott összeg Személyi jellegű egyéb kifizetés Személyi jövedelemadó Járulékok Járulékok Rezsabek Angéla 37 Napidíj A Számviteli törvényben az áfa árfolyamához való igazítás már szerepel, de a személyi jövedelemadó árfolyamához való igazítás még nem. Ebbıl következıen a napidíj szja tartalmát, a személyi jellegő egyéb kifizetést és a valutapénztár csökkenését más-más árfolyamon kell forintra átszámítanunk. Ehhez elılegfizetéskor még egy átértékelés kapcsolódik. Rezsabek Angéla 38 19

20 Napidíj szja árfolyam A magánszemély - választása szerint - az adóelıleg, adó megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történı átszámítására a bevétel megszerzése napját megelızı hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelızı hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell használni évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról ( továbbiakban SZJA törvény) 6. b) Rezsabek Angéla 39 Napidíj elszámolhatósága Az Szja törvény nem ismeri el a költséget a ( napidíj és számlával igazolt tételek tekintetében sem) abban az esetben ha valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. Meg kell vizsgálni a szabadidıs és szakmai tevékenység arányát. SZJA törvény 11.sz mell I/19 Rezsabek Angéla 40 20

21 Bizonylatok feldolgozási határideje Milyen idıközönként kell rögzíteni az egyéb gazdasági mőveletek események bizonylatainak adatait? Legalább negyedévenként ( ennél sőrőbben lehet a számviteli politika alapján vagy más jogszabály alapján. Meddig? Legkésıbb a tárgynegyedévet követı hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. Számviteli törvény 165 (3) b) Rezsabek Angéla 41 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december????? re a könyvelés?????? T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 27 21

22 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 27 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december 11- január 10.????? re a könyvelés???? T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 25 22

23 Kiállítás dátuma: január 10. SZÁMLA Teljesítés napja: január 18. Fizetési határidı: január 18. Érték : Gazdasági teljesítés : december 11- január 10. Arányosan????? re a könyvelés???? T391 / K T 52 / T311 / K T52 / T311 / K T311 / K / / 454 Rezsabek Angéla 25 SZÁMLA b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; e) a termék értékesítıjének, e),.valamint a termék szolgáltatás nyújtójának neve beszerzıjének, szolgáltatás *és címe; igénybevevıjének neve * és c) a termék értékesítıjének, címe; szolgáltatás nyújtójának adószáma*, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; Rezsabek Angéla 46 23

24 * rövidített név csak abban az esetben fogadható el, ha a cégbírósághoz (egyéni vállalkozó esetén az önkormányzathoz) bejelentették.!!! A számlán postacím, postafiókcím megjelölése önmagában nem elegendı ( nem tilos, de nem elég) Név, cím változás esetén a közzétételtıl számítva csak a módosított adat fogadható el. Rezsabek Angéla 47 *Adószám - - Törzsszám, ez szolgál azonosításra, ennek minden esetben stimmelnie kell Me - gye kód alanyi adómentes kizárólag tárgyi mentes -nek jelentkezett kizárólag mezıgazdasági különös adózási jogállású áfa alanynak nem minısülı egyéb adózó normal áfa- alany eva alany Rezsabek Angéla 48 24

25 Milyen esetben kötelezı a vevı adószámát feltüntetni ( Áfa tv.169 d, pont)? A vevı az adó fizetésére kötelezett Belföldi fordított adózás alá esı ügylet Közösségen belüli termékértékesítés A terméket beszerzı, szolgáltatást igénybe vevı adóalanyra az áthárított adó a Ft-ot eléri vagy meghaladja. Rezsabek Angéla 49 SZÁMLA a számla TELJESÍTÉS csak Fizetési határidı- - kibocsátásának akkor kötelezı, ha nem kötelezı kelte; nem esik egybe a törvényi elem számla kiállításával Rezsabek Angéla 50 25

26 Gazdasági események Általános szabályok 55. (1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerően megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). 56. A fizetendı adót ha e törvény másként nem rendelkezik a teljesítéskor kell megállapítani. 58. (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott idıre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Rezsabek Angéla 51 Számla kelte: április 10. TELJESÍTÉS : március 28. Fizetési határidı: április 15. Számla kelte: TELJESÍTÉS : Fizetési határidı: április április április 15. Tényleges gazdasági teljesítés: március Nem kötelezı a számlán feltüntetni a számviteli teljesítést, de az ügylethez kapcsolódóan valamilyen számviteli bizonylaton kötelezı feltüntetni. Szt. 167 d) a bizonylat kiállításának idıpontja, illetve - a gazdasági mővelet jellegétıl, idıbeni hatályától függıen - annak az idıpontnak vagy idıszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági mővelet teljesítésének idıpontja, idıszaka); Rezsabek Angéla 52 26

27 az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetı; Rezsabek Angéla 53 i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhetı, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; 82. (1) 8 Az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka. (2) 8 A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. (3) 8 A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka. k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; Rezsabek Angéla 54 27

28 Számla kibocsátásának idıbeli korlátja: Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésıbb a) a teljesítésig, b) elıleg fizetése esetében a fizetendı adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerő idın belül köteles gondoskodni. Ésszerő idı a) Közösségen belüli ügylet esetében a teljesítés hónapját követı hónap 15. napján belüli, b) Készpénzes ügylet és elıleg esetén haladéktalanul c) Egyéb esetben15 napon belüli Áfa tv.163. (1) Rezsabek Angéla 55 Késedelmi kamat Gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.??? 7% * 1, 07= 7,49% vagy 7%+ 7% = 14% Ptk.301/A. Rezsabek Angéla 56 28

29 A jegybanki alapkamat alakulása december 21-tıl 7,00% augusztus 29-tıl 6,75% szeptember 26-tól 6,50% október 31-tıl 6,25% november 28-tól 6,00% december 19-tıl 5,75% Január 30-tól 5,50 % Február 27-tıl 5,25% Rezsabek Angéla 57 Késedelmi kamat Egyéb bevételek között kell elszámolni a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét, amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelızı üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg rendezték. 77. (2) b, Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: a fizetett, illetve a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendı, a mérlegfordulónap elıtti idıszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét. Szt. 81. (2) b) Rezsabek Angéla 58 29

30 Számla adattartalmára vonatkozó egyszerősítés keretében nem kötelezı: az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhetı, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; az alkalmazott adó mértéke; Helyette: a juttatott vagyoni elıny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendı adót is tartalmaz, annak megállapításához 21,26 százalékot, 4,76 százalékot, 15,25 százalékot kell alkalmazni. Rezsabek Angéla 59 SZÁMLA Ft Ft Ft 10% garanciális visszatartás szerzıdés szerint Fizetendı összeg: Ft Rezsabek Angéla 60 30

31 Garanciális visszatartás A jóteljesítési garanciális visszatartás nem minısül engedménynek. Sem áfa szempontjából sem eredmény szempontjából nem jelent adóalap csökkentı tételt. Mit javasoljunk, ha nem bírja el a vállalkozás fizetıképessége??? Jelentkezzen be pénzforgalmi áfa hatálya alá! Jelentkezzen be KIVA hatálya alá! Rezsabek Angéla 61 PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS Az az adóalany, aki (amely) a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év elsı napján kisvállalkozás, vagy annak minısülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, és b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, továbbá c) nem áll csıd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi adómentességben részesül. Áfa tv. 196/B. (1) Rezsabek Angéla 62 31

32 Eladója PÉNZFORGALMI ÁFá-s cég Vevıje saját fizetendı adó megállapítására választom levonható áfa megállapítására választom Választom a vevı levonható áfa-jára is Rezsabek Angéla 63 Bizonylaton történı feltüntetés Kötelezı a pénzforgalmi elszámolás kifejezést feltüntetni. Áfa tv. 169 h) Nem hat a pénzforgalmi bejelentkezés: Fordított adó - normál szabály Területi hatályon kívüli ügylet normál szabály Termékimport normál Saját beruházás normál Rezsabek Angéla 64 32

33 Pénzforgalmi Áfa kimenı számla könyvelése Eladási ár ÁFA Pénzügyi telje-sítés ÁFA fizetendıként kimutatás Rezsabek Angéla 65 Pénzforgalmi Áfa bejövı számla könyvelése Vétel ár ÁFA Pénzügyi telje-sítés ÁFA levonhatóként kimutatás Rezsabek Angéla 66 33

34 Elılegbekérı Pénzmozgás Számla A számla, nem elızheti meg a pénzmozgást!!!! Rezsabek Angéla 67 Tulajdonosokkal, munkavállalókkal szembeni követelések, kötelezettségek Rezsabek Angéla 68 34

35 Tulajdonosnak adott kölcsön kamata Magánszemély esetén Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege az elıírás Vállalkozás esetén Szokásos piaci ár alapján Rezsabek Angéla 69 A kölcsönök után számítandó kamat Hol a határ? Magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. Nem lehet ennél alacsonyabb? Ha a kifizetı bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamat. A kamatkedvezmény összege a jövedelem? Nem. Ennek szorzója 1,19. Mely naphoz kapcsolódva keletkezik az adófizetési kötelezettség? adóév utolsó napjához ha a követelés az adóévben megszőnt, akkor a megszőnés napjára Szja tv.72. (1) Rezsabek Angéla 70 35

36 A jegybanki alapkamat alakulása december 21-tıl 7,00% nap augusztus 29-tıl 6,75% nap szeptember 26-tól 6,50% nap október 31-tıl 6,25% nap november 28-tól 6,00% nap december 19-tıl 5,75% nap Január 30-tól 5,50 % Rezsabek Angéla 71 A kölcsönök után számítandó kamat Magánszemélynek nyújtott kölcsön után kamatot kell felszámítani. 38/ 97 39/ 97 10mi Ft-ra számolva Ft Amennyiben nem történik meg a kamat felszámítása a kamatkülönbözet után szja-t és eho-t kell fizetni. Alap= Ft 55/ Ft 55/ Ft Rezsabek Angéla 72 36

37 Kölcsön kamata kapcsolt vállalkozások között Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerzıdésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelı összeggel az adózó köteles módosítani a társasági adó alapját. Tao tv. 18. (1) Rezsabek Angéla 73 A kapcsolt viszony meghatározása A kapcsolt vállalkozási viszony a szerzıdéskötéskor minısítendı. [PM Jövedelemadók fıosztálya 1635/2008. APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási fıosztály /2008.] Rezsabek Angéla 74 37

38 Behajthatatlan követelésnek nem minısülı elengedett követelés kapcsán alkalmazandó korrekciós tételek Nem növeli az adózás elıtti eredményt Növeli az adózás elıtti eredmény Magánszemély Külföldi személy Nem kapcsolt vállalkozás Kapcsolt vállalkozás [NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fıosztály /2013.] Rezsabek Angéla 75 Kapcsolt követelés elengedett összege Osztalék Nem jelent adózás elıtti eredményt módosító tételt Minden más követelés Adózás elıtti eredményt módosító tételt jelent Rezsabek Angéla 76 38

39 Behajthatatlan követelésnek nem minısülı elengedett követelés kapcsán alkalmazandó korrekciós tételek Követelések értékesítésekor, illetve tartozás átvállalásakor a társasági adóalap meghatározása során abból az árból kell kiindulni, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén alkalmaznának a követelés értékesítése, tartozás átvállalása esetén, azaz a Tao. tv ának alkalmazása felmerülhet, adott esetben az adózó szokásos piaci ármegállapításra kötelezett. [NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fıosztály /2013.] Rezsabek Angéla 77 Követelés értékesítése Eredeti követelés eladása 86 / 1., / / 36 Az eredeti követelést engedményezınél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor Szt (d) Követelés vásárlása Csak egyéb követelés között mutathatja ki. 36 / / 38 Eladja a vásárolt követelést, vagy az adós fizet --- különbözet pénzügyi mőveleteket módosít. Rezsabek Angéla 78 39

40 Tartozás átvállalás 88 / / 88.. halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során - a tartozásátvállalás beszámolási idıszakában - a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerzıdés (megállapodás) szerinti összegét Szt. 33 (1) 4. / / tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerzıdés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik Szt.86 (4) d, ) Rezsabek Angéla 79 Tulajdonostól kapott kölcsön kamat jár Ptk (1) bekezdés alapján Kapcsolt vállalkozástól elvárt kamat a szokásos piaci kamat. Magánszemélynek kötelezıen elıírt kamat mérték nincs. Rezsabek Angéla 80 40

41 Tulajdonostól kapott kölcsönt a tulajdonos elengedi / 98 Nyilatkozat alapján 86 / 463 Illeték kivetés alapján Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke.a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%. Itv. 12. (1) Rezsabek Angéla 81 Illetékmentesség Gazdálkodó szervezet által ingó vagyontárgyaknak térítésmentes megszerzése Követelés elengedés, tartozás átvállalás, követelés ajándékozás gazdálkodó szervezetek között Itv. n) Rezsabek Angéla 82 41

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Fejlesztési tartalék. Fejlesztési tartalék. Saját tıke csoportosítása 2013.10.09.

Fejlesztési tartalék. Fejlesztési tartalék. Saját tıke csoportosítása 2013.10.09. Fejlesztési tartalék Rezsabek Angéla 175 Fejlesztési tartalék Az adózás elıtti eredményt csökkenteni lehet az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett fejlesztési tartalék összegével,

Részletesebben

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/D.

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/D. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez, kötelezettséghez kapcsolódva Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 1 Támogatások számviteli elszámolása Saját tőke javára elszámolt támogatás Eredmény javára

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben