Az előadás célja. Projektfeladat és szakdolgozat tájékoztató. Mivel is foglalkozunk a Tanszéken? Témakínálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás célja. Projektfeladat és szakdolgozat tájékoztató. Mivel is foglalkozunk a Tanszéken? Témakínálat"

Átírás

1 Az előadás célja Hasznos tanácsokat nyújtani: Témaválasztáshoz Szekunder és primer kutatások végzéséhez Írásbeli munkák elkészítéséhez Az írásbeli munkák hivatkozásainak megfelelő kezeléséhez Projektfeladat és szakdolgozat tájékoztató Harazin Piroska, A Környezetgazdaságtan Tanszéken írt projektfeladatok és szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeinek ismertetése Mivel is foglalkozunk a Tanszéken? Tanszékünk Munkatársak Témakínálat

2 Dr. Valkó László Fenntartható fogyasztás A fenntartható (környezetbarát) fogyasztás lényege, feltételei, strukturális elemei, ösztönzői Környezeti piac/ipar A környezetvédelem piacösztönző szerepe, a környezeti iparpiac struktúrája és dinamikája Környezetbarát termékek védjegyezési rendszere Az öko-címkézés a nemzetközi (EU) és hazai gyakorlatban (konkrét termékcsoport elemzése) Az EU környezetpolitikájának stratégiai elemzése Öko-marketing Dr. Kósi Kálmán & Harazin Piroska_1 Vállalati szintű környezeti, fenntarthatósági menedzsment és teljesítményértékelés Környezetmenedzsment rendszerek elmélete és gyakorlata Környezeti auditálás, teljesítményértékelés Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer (Balanced Score Card, BSC) alkalmazhatósága a vállalati gyakorlatban Integrált tudás, környezet és társadalom alapú teljesítményértékelés Az intellektuális tőke értékelési módszereinek használata a vállalati fenntarthatóság érdekében Dr. Kósi Kálmán & Harazin Piroska_2 Környezeti (fenntarthatósági) jelentések, mint a környezeti kommunikáció új eszközei Környezeti kommunikáció a szervezeteken belül: fenntarthatósági tervek elmélete és gyakorlata Elméleti stakeholder-koncepciók vs. gyakorlatorientált megoldások (az ISO es szabvány) Fenntarthatóság az üzleti életben Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) Ipari ökológia Környezetvédelem a teljes ellátási láncban, a visszutas (inverz) logisztika Környezeti költségek Környezeti költségek az üzleti szervezeteknél Költséggazdálkodás, költségek és környezetvédelem Dr. Kósi Kálmán_1 Anyagáram elemzés Nemzetgazdasági anyagáramlási számlák, anyagáramok elemzése a társadalmi és ipari metabolizmus különböző szintjein A vállalati szintű anyagáram elemzés elmélete és gyakorlata Életciklus elemzés Települési környezetmenedzsment Települési környezetvédelmi programok Helyi Agenda 21 és a települési környezetvédelmi programok kapcsolatrendszere a fenntarthatóság tükrében A fenntartható fogyasztás lehetőségei Öko-címkézés

3 Dr. Kósi Kálmán_2 A környezeti due diligence helyzete és lehetőségei Környezetszabályozás Magyarországon Fenntartható energiagazdálkodás Ökológiai lábnyomszámítás alkalmazhatóságának lehetőségei Projekt menedzsment, projekttervezés Projektmenedzsment feladata, szervezeti rendszere és környezete. A projekt célrendszere, erőforrásai A projektmenedzsment funkciója, fázisai. A projekttípusok összehasonlítása Választott tématerületen konkrét projektterv készítése Dr. Pálvölgyi Tamás_1 Környezeti és ágazati politikák, stratégiák, jövőképek, trendek Természeti erőforrások értékelése, készletei, fenntartható használata Fenntartható energiagazdálkodás Nemzetgazdasági szinten, nemzeti energiastratégiák Települési fenntartható energiagazdálkodás Energiatakarékosság az épületekben, fenntartható építés Dr. Pálvölgyi Tamás_2 Megújuló energiahordozók alkalmazási lehetőségeinek környezeti, gazdasági, fenntarthatósági vonatkozásai Szilárd biomassza, biodízel, bioetanol, nap, szél, geoterm. energia stb. Éghajlatvédelem CO2 kibocsátás kereskedelem, UNFCCC, KP, NÉS alkalmazkodás, felkészülés a klímaváltozásra Dr. Csete Mária_1 A fenntarthatóság indikátorai Fenntartható terület- és településfejlesztés A fenntarthatóság érvényesülésének helyi (ill. regionális) lehetőségei Helyi szintű fenntarthatósági törekvések, programok értékelése (fenntartható településfejlesztési megoldások, Local Agenda 21, fenntartható városfejlesztés etc.) Fenntartható településfejlesztés mérhetősége

4 Dr. Csete Mária_2 Fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés Települési klímaprogramok, alkalmazkodási stratégiák Térségi gazdaságfejlesztés eszközei és lehetőségei (nemzetközi és hazai) Fenntarthatóság felé való átmenetet segítő megoldások vizsgálata Fejlesztési programok, törekvések értékelés A helyi gazdaságfejlesztés eszközei Csigéné Dr. Nagypál Noémi_1 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) A CSR sajátosságai régiónként/ szektoronként Társadalmi felelősségvállalás, környezetmenedzsment a kis- és középvállalatok esetében. A CSR értelmezései, formái A CSR szerepe a vállalati marketingben Csigéné Dr. Nagypál Noémi_2 A környezetértékelés elmélete és alkalmazásai A természeti tőke fogalma, értékelési lehetőségei A biodiverzitás jelentősége, gazdasági értékelése Kérdőíves környezetértékelési módszerek A hedonikus ármódszer, ingatlanértékelés és környezet Környezetértékelési módszerek alkalmazása a területfejlesztés során Az érintettek szerepe a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában Kockázatok és lehetőségek elemzése az egyes érintettek esetében Dr. Bartus Gábor Környezeti szabályzóeszközök tervezése Költség-haszon elemzések a környezeti döntéshozatalban A fenntarthatóság fogalma, értelmezése - fenntarthatósági stratégiák (állami szintű) Hulladékgazdálkodás

5 Dr. Princz-Jakovics Tibor_1 A közlekedéspolitikák, stratégiák fenntarthatóság szempontú elemzése Fenntartható mobilitás Fenntarthatósági kérdések és externális hatások a közlekedésben Fenntartható mobilitási tervek Helyi fenntarthatósági programok és a közlekedés kapcsolata Az elérhetőség javítása és a fenntarthatóság kapcsolata A városi közlekedés környezeti hatásainak vizsgálata A közlekedésmenedzsment eszközök (útdíjak, behajtási korlátozások, parkolás-szabályozás) alkalmazásának környezeti hatásai A közösségi közlekedés fejlesztésének komplex városszerkezeti/ gazdasági/környezeti hatásai A közlekedés szerepe az élhető városi terek/környezet kialakításában Dr. Princz-Jakovics Tibor_2 A vidéki/távolsági közlekedés fenntarthatósági kérdéseinek vizsgálata A vidéki közlekedés fenntarthatóságát javító intézkedések vizsgálata A távolsági közlekedés (személy- vagy áruszállítás) környezetkímélő módjainak fenntarthatósági jellemzői Innovatív közúti/vasúti technológiák alkalmazásának fenntarthatósági kérdései Költség-haszon elemzések Infrastrukturális beruházások költség-haszon elemzési módszertanának fejlesztése környezeti indikátorok alkalmazásával Közlekedéssel kapcsolatos externális hatások számszerűsítő módszereinek vizsgálata, fejlesztése Közúti/vasúti ex-post költség-haszon elemzések környezeti költségeinek összehasonlító elemzése A kutatási adatok csoportosítása Kutatási adatok Szekunder adatok Primer adatok Kvalitatív adatok Kvantitatív adatok Tartalmi elvárások Leíró Ok-okozati Kísérletekből Fókuszcsoportok Közvetlen Mélyinterjúk Közvetett Megkérdezésből Megfigyelésből és más forrásokból Naresh K. Malhotra [1999]: Marketingkutatás: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest p. 203

6 Tartalmi elvárások Tartalmi szempont Alapképzés (BSc) Mesterképzés (MSc) A dolgozat egésze, felépítése Terjedelem (karakterszám) Min.: 35 oldal Max.:60 oldal Min.:45 oldal Max.: - oldal Eredetiség Nyilatkozat Nyilatkozat Bevezetés tartalma A jelölt határozza meg az általa vizsgált témakör, a tárgyalni kívánt kérdést, problémát, indokolja a témaválasztást, fogalmazza meg az elérni kívánt célt, esetleges hipotéziseit, a kutatás módszerét. Összefoglalás tartalma Foglalja össze eredményeit, a dolgozat főbb megállapításait, a kutatás eredményeit Kivonat Magyar és angol nyelven, 1 oldalas összefoglaló a dolgozat egészéről Szakirodalom kezelése Szakirodalom feldolgozásának 50% 25% aránya a dolgozat teljes anyagához képest Tudományos szakcikk vagy 25% 50% könyv szakirodalom aránya CSAK internet-en fellelhető, letöltés idejét is meg kell letöltés idejét is meg kell referálatlan szakirodalom 1 adni adni Wikipédia hivatkozás elsődleges forrásként elsődleges forrásként nem nem adható meg adható meg Tanszéki kutatásokra való szükséges, amennyiben szükséges, amennyiben hivatkozás releváns releváns Szakirodalom kritikai NEM szükséges saját szükséges saját értékelés feldolgozásának értékelés az az olvasottakról szükségessége olvasottakról EISZ használata kötelező kötelező Tartalmi szempont Alapképzés (BSc) Mesterképzés (MSc) Önálló munka Önálló munka / önálló értékelés aránya a dolgozat egészéhez képest Önálló munka jellege Legalább: önálló következtetések, ajánlások A témaválasztás szakmai fontosságának megítélése Bírálat bírálók személye 10% 30% Legalább 1 oldal terjedelemben belső bírálat: konzulens által külső bírálat: lehetséges tanszéki kollégát külső bírálat elkészítésével megbízni Legalább: önálló számítás, értékelés (pl. megtérülési idő) mikroprojekt, esettanulmány ismertetése önálló következtetések, ajánlások Legalább 3 oldal terjedelemben belső bírálat: konzulens által külső bírálat Az előzőekhez képest a Projektfeladatok Projektfeladat 1 A témaválasztás indoklása A téma szakirodalmi megalapozás a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmak feltárása, tanulmányozása Min 15 oldal max 20 oldal Projektfeladat II A témához kapcsolódó esettanulmányok feldolgozása Az esettanulmányok összevetése az elmélettel (szakirodalmazás eredményével=projektfeladat I.), következtetések levonása Min 20 oldal max 25 oldal Szekunder kutatás

7 Szekunder információk Másodlagos információk pontosabban másodlagosan gyűjtött információk Már létező, mások által más célból gyűjtött, közzétett és elérhető adatok, információk Példák: statisztikai adatok, jogszabályok, előrejelzések, elemzések, vállalati belső adatszolgáltatás adatai, tudományos tanulmányok, cikkek Lehetséges források (nekünk) Szekunder Könyvtárak folyóirat-olvasói kutatás során a EISZ Elektronikus Információszolgáltatás legfontosabb, hogy a Internet felhasznált forrásokat megfelelően hivatkozzuk! Vágási Mária [2007]: Marketing stratégia és menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest Hivatkozások helyes használata Szövegközi hivatkozások A dolgozat szövegében elhelyezve Idézeteket követően Átvett gondolatokat követően, akár bekezdésenként Irodalomjegyzék A dolgozat végén a felhasznált irodalmak listája (abc rendben) Szövegközi hivatkozások_1 Szó szerinti idézet esetén: Idézőjel használata kötelező, a hivatkozásban pedig az oldalszámot is feltüntetjük. [Szerző vezetékneve (Kiadás éve) oldalszám. oldal] Az érintett-felfogás alapgondolata, hogy a vállalat a társadalom számos csoportjával kerül tevékenysége során kapcsolatba, amelyek egyrészt befolyással vannak működésének eredményességére, tehát figyelembe kell vennie őket döntései során másrészt, amelyeket előnyök, vagy hátrányok érnek a vállalat működésének következtében, s ezeket a következményeket is mérlegelnie kell a vállalatnak. [Chikán (2001) 23.oldal]

8 Szövegközi hivatkozások_2 Nem szó szerinti idézet esetén Annak a gondolatmenetnek a végén, ahol már nem arról az irodalomról írok. DE: a bekezdések új kezdésnek számítanak, így bekezdésenként szükséges hivatkozni! Vagy akár mondatonként, ha úgy használom az irodalmakat! [Szerző vezetékneve (Kiadás éve)] Kaplan és Norton a pénzügyi nézőponthoz kapcsolja a kockázatkezelési célkitűzéseket és mutatókat is, mivel az előrejelzések megbízhatóságára is kellenek célkitűzések, így például a kintlévőségek csökkentésére, vagy a teljesítésre váró rendelkezések növelésére. [Kaplan Norton (1998)] Lev (2001) uses the next expressions like synonyms: intangibles, knowledge assets and intellectual capital; and defines them like demand which is in connection with profit in the future and which has not get monetary body and physical appearance too. (Lev, 2001 In: Tóth, 2008, p. 23) Edvinsson (1997) defines the intellectual capital like the occupancy of the next abilities: knowledge, experience of employees, technology, consumer relationship and professional abilities. These facts give competitive edge in the market for the corporation. (Edvinsson, 1997 In: Tóth, 2008, p. 24) További példák és különleges helyzetek SZÖVEGKÖZBEN IRODALOMJEGYZÉKBEN SZÖVEGKÖZBEN IRODALOMJEGYZÉKBEN Egyszerzős művek [Pálvölgyi (2010)] Pálvölgyi Tamás [2010]: A klímaváltozás figyelembevétele a környezeti értékelésekben KLÍMA 21 FÜZETEK 62: pp Többszerzős művek [Kósi-Valkó (2006)] Kósi Kálmán Valkó László [2006]: Környezetmenedzsment. Typotex Kiadó, 2006, Budapest Egy szerző, azonos évben megjelent publikációi [Csete (2010a)] [Csete (2010b)] Csete Mária [2010a]: Tourism development as a sustainable rural activity GAZDÁLKODÁS 54:(24) pp Csete Mária [2010b]: Microregional analysis of sustainability related to the adaptive capacity of tourism in Tisza Region, Hungary. In: Eugenia Wickens, Marios Soteriades (szerk.) International Conference on Sustainable Tourism: Issues, Debates and Challenges. pp

9 Több mint háromszerzős művek A felhasznált irodalomban is hivatkozott forrás (A dolgozat írója Szlávik János által szerkesztett művet olvassa és az ott is hivatkozott Chikán gondolatot veszi át!) SZÖVEGKÖZBEN IRODALOMJEGYZÉKBEN [Szlávik et al. (2005)] [Chikán (2008) In: Szlávik szerk. (2009)] Szlávik János, Fleischer Tamás, Baranyi Rita, Branner Ferenc, Nagypál Noémi, Füle Miklós, Kósi Kálmán, Pálvölgyi Tamás, Princz- Jakovics Tibor, Szlávik Péter [2005]: A magyar közlekedéspolitika intézkedési terve. Közlekedéstudományi Szemle Vol. 55. Chikán 2005 Attila No. [2008]: 2. pp Vállalati versenyképesség és társadalmi felelősség. Harvard Business Review Magyar Kiadás, november pp In: Szlávik János (szerk.) Csáfor Hajnalka Csete Mária Csigéné Nagypál Noémi Füle Miklós Pálvölgyi Tamás [2009]: A vállalatok társadalmi felelősségvállalása. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Internetes források Amennyiben rendes szakirodalmat töltünk le, akkor a szövegközben ugyanúgy a szerző nevére, évszámra kell hivatkozni, az irodalomjegyzékben viszont fel kell tüntetni, hogy honnan és mikor töltöttük le az anyagot. Amennyiben Internetes oldalra, nem kifejezetten szakirodalmi műre hivatkozunk, akkor szövegközben a portál rövidített címét kell megadni, míg az irodalomjegyzékben fel kell tüntetni a pontos elérési utat és azt, hogy mikor töltöttük le az anyagot. SZÖVEGÖZBEN IRODALOMJEGYZÉKBEN Internetes forrás - szakirodalom [Epstein (2002)] Epstein M. J. [2002]: Measuring and Managing Performance in the 21st Century. letöltve: november Internetes forrás - portál [ o?id=884&href=news.do?categoryid=17, letöltve: Amikor nem személy a szerző Általában olyan esetekben, amikor kormányzati programról, jogszabályról, vállalati anyagról, szabványról stb. van szó. Néhány példa: Amikor nem személy a szerző SZÖVEGKÖZBEN [GOP (2009)] IRODALOMJEGYZÉKBEN GOP [2009]: Gazdaságfejlesztési Operatív Program, letöltve: március [IFUA (2009)] IFUA Horváth & Partners Management Consulting (2009): Válságmenedzsment helyett alkalmazkodó vállalatirányítás; letöltve: [ISO (2010)] [COM (2009 ) 433] ISO 26000:2010(E) [2010]: Guidance on social responsibility, The Standard is Available on the Budapest University of Technology and Economics, Department of Environmental Economics COM (2009) 433: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT; DP and beyond Measuring progress in a changing world; letöltve: szeptember Tipikus hibák szekunder kutatás során Nem hivatkozik a hallgató, vagy nem megfelelően hivatkozik Nincsen irodalomjegyzék A felhasznált források minősége kifogásolható: Szakkifejezések, szakszavak magyarázata wikipédia felhasználásával Wikipédia használata Túlsúlyban a tankönyvek használata Nem megfelelő arányban használt a hallgató nemzetközi szakirodalmat Fél-oldalas, oldalas, többoldalas idézetek Internetes átvétel, idézőjel nélkül

10 Primer információk Primer kutatás Elsődleges információk, vagyis elsődlegesen gyűjtött Helyszíni, terepkutatás Eddig még nem ismert, eredeti, aktuális információk előállítása Kifejezetten a kutató problémájára keresendő válasz kapcsán jön létre 3 fő módon gyűjthető: megkérdezéssel, megfigyeléssel, kísérlet/tesztelés útján Vágási Mária [2007]: Marketing stratégia és menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest Kvantitatív és kvalitatív megközelítés Primer kutatási módszerek KVANTITATÍV Számszerűsítésre irányul Nagy mintára Hard információt nyújt Nyilvánvaló info Értékelés Mechanikus Tudomány Tömeges KVALITATÍV Nem számszerűsít Kisebb minta esetén Soft információt nyújt Rejtett info Diagnosztika Emberközpontú Művészet Személyes Megfigyelés Látható viselkedésekre, környezeti feltételekre irányul, Megfigyelő és a megfigyelés tárgya között nem jön létre kapcsolat Kísérlet Ok-okozati kutatás, Befolyásolt, irányított feltételek között végzett kutatás A tesztelés is ilyen Megkérdezés Azoktól gyűjteni információt, akik rendelkeznek vele, érdekeltek, vagy illetékesek az adott kérdéskörben Több, ismert módszer Vágási Mária [2007]: Marketing stratégia és menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest Vágási Mária [2007]: Marketing stratégia és menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest

11 A megkérdezés formái Írásbeli kérdőíves Szóbeli személyes kérdezőbiztos végzi, interjú Telefonos kérdőív alapján kérdezni Csoportos fókuszcsoport, mediátor segítségével, 6-12 személy, megfigyelés, felvétel, láthatóak az interakciók Delphi-módszer szakértők véleményére alapozott többfordulós írásbeli módszer, rendszerint jövőbeli tendenciáról kérdez (és visszakérdez) Jelen esetben primer résznek minősül Következtetések megtétele Összefoglaló-saját gondolatok A szakirodalmak elemzése, összehasonlítása A szakirodalom és a gyakorlat összevetése Vágási Mária [2007]: Marketing stratégia és menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest Írásbeli munkák követelményei A Környezetgazdaságtan Tanszék követelményei Írásbeli munkák követelményei

12 Projektfeladat I Tennivalók és határidők Témaválasztás Konzulens-választás Cím és témavázlat Rövid összefoglaló, hogy mi a téma, miről fog szólni a dolgozat. A következő formátumban: A hallgatóvégezzen szakirodalom kutatást a környezeti teljesítményértékelés témájához kapcsolódóan. Hazai és nemzetközi szakirodalmak tanulmányozásával ismertesse a kapcsolódó módszereket, eljárásokat, majd fogalmazzon meg összefoglaló következtetéseket ezek gyakorlati hasznosításával kapcsolatban. A címet és a témavázlatot a konzulenssel egyeztetni szükséges! Feladatkiírás kitöltése, leadása február 20-ig. Konzultáció és a konzultációs adatlap folyamatos kitöltése A dolgozatok beadási határideje: április 27. Köszönöm a figyelmet! Várom a kérdéseket!

Projektfeladat, szakdolgozat és diplomamunka témák (BME Környezetgazdaságtan Tanszék, 2013. február)

Projektfeladat, szakdolgozat és diplomamunka témák (BME Környezetgazdaságtan Tanszék, 2013. február) Projektfeladat, szakdolgozat és diplomamunka témák (BME Környezetgazdaságtan Tanszék, 2013. február) VL1 VL2 Fenntartható fogyasztás A fenntartható (környezetbarát) fogyasztás lényege, feltételei, strukturális

Részletesebben

Projektfeladat és szakdolgozat tájékoztató

Projektfeladat és szakdolgozat tájékoztató Projektfeladat és szakdolgozat tájékoztató Harazin Piroska, harazin@eik.bme.hu Az előadás célja Hasznos tanácsokat nyújtani: Témaválasztáshoz Szekunder és primer kutatások végzéséhez Írásbeli munkák elkészítéséhez

Részletesebben

1. A dolgozatok beadásával kapcsolatos követelmények

1. A dolgozatok beadásával kapcsolatos követelmények ÚTMUTATÓ HÁZI FELADAT/PROJEKTFELADAT/KOMPLEX FELADAT/SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIHEZ A BME KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN TANSZÉKÉN Jelen útmutató szakdolgozatok és diplomamunkák tartalmi,

Részletesebben

1. A dolgozatok beadásával kapcsolatos követelmények

1. A dolgozatok beadásával kapcsolatos követelmények ÚTMUTATÓ HÁZI FELADAT/PROJEKTFELADAT/SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIHEZ A BME KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN TANSZÉKÉN Jelen útmutató szakdolgozatok és diplomamunkák tartalmi, továbbá

Részletesebben

Dr. Valkó László ökocímkézés a nemzetközi (EU) és hazai gyakorlatban (konkrét termékcsoport

Dr. Valkó László ökocímkézés a nemzetközi (EU) és hazai gyakorlatban (konkrét termékcsoport Projektfeladat (környezetmérnököknek Egyéni feladat néven), modulfeladat, szakdolgozat, és diplomamunka témák (BME Környezetgazdaságtan Tanszék, 2014 február) VL1 VL2 Általános témaleírás Fenntartható

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott témájában elmélyült kutatást végezni, a szakirodalmi

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei 1 Összefoglaló A szakdolgozat, diplomamunka tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév Marketing program Programvezető: Dr. Vágási Mária egyetemi docens (Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) kutatási téma

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Záróvizsgát a hetedik - menedzserasszisztensi gyakorlati

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Projektkultúra vs. szervezeti kultúra

Projektkultúra vs. szervezeti kultúra Projektkultúra vs. szervezeti kultúra Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Időről-időre felbukkan egy kulturális probléma. A normál munkamenet és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása...4 3. A

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei

A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei A Tudományos Diákköri dolgozat tartalmi és formai követelményei (1) A Tudományos Diákköri dolgozatnak tartalmaznia kell az áttanulmányozott irodalmat, valamint a vizsgálati módszer és a kapott eredmény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat megírásához

Útmutató a szakdolgozat megírásához Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Útmutató a szakdolgozat megírásához A Gyógyszertárvezetés, -üzemeltetés, a Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, a Gyógyszerészi

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

C.) Függelékek. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. ... (a témát kiadó önálló szervezeti egység) cím

C.) Függelékek. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. ... (a témát kiadó önálló szervezeti egység) cím C.) Függelékek 1. sz. függelék Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar... (a témát kiadó önálló szervezeti egység) cím Belső konzulens neve, beosztása: (Ha van: Külső konzulens neve,

Részletesebben

TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD. Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska

TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD. Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska TKE.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 37/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N Boda István, bodai@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract The library and information science course in Lajos

Részletesebben

jelen és jövő élelmiszerei trendek, fejlesztések, kutatások Antal Emese dietetikus, szociológus TÉT Platform szakmai vezető

jelen és jövő élelmiszerei trendek, fejlesztések, kutatások Antal Emese dietetikus, szociológus TÉT Platform szakmai vezető jelen és jövő élelmiszerei trendek, fejlesztések, kutatások Antal Emese dietetikus, szociológus TÉT Platform szakmai vezető Egyesült Államok, 1000 személy, reprezentatív minta 47 % nem tudta (nem is

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL 1. Az útmutató hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

Az intellektuális tőke az információs korszakban

Az intellektuális tőke az információs korszakban 475 Harazin: Intellektuális tőke az információs korszakban through internetional trade of agricultural products. Hydrology and Earth System Sciences 10, 1-14. pp., elérhető: http://www.waterfootprint.org/?page=files/water-saving-by-trade

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓHOZ- A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP

SEGÉDLET A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓHOZ- A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP SEGÉDLET A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓHOZ- A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP A pályázatok környezeti fenntarthatósági tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák céljaikat (a pályázati

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei

Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Szakdolgozatok és TDK dolgozatok formai követelményei Bioenergia tehetséggondozási műhely 1. előadás Összeállította: Prof. dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Támogató: Oktatásért Közalapítvány, Felsőoktatási,

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Supply Chain Costing BS0QI4

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Supply Chain Costing BS0QI4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi kar Közgazdász-gazdálkodási levelező szak Adó és TB szakirány Supply Chain Costing Dunakeszi, 2006-04-30 Lipták Szabolcs BS0QI4

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI RÉCZEY GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI RÉCZEY GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI RÉCZEY GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2007 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet Precíziós növénytermesztési módszerek doktori

Részletesebben

Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között

Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között sáriné csajka edina, csizmadiáné czuppon viktória, NémeTh NáNdor Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a felsőoktatás

Részletesebben

Corporate Social Responsibility is usually considered to be privileged activity of large corporation; however, smaller companies also make efforts to

Corporate Social Responsibility is usually considered to be privileged activity of large corporation; however, smaller companies also make efforts to Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 18 (1), 3 25. Analysis of CSR-centered stakeholder relationships of Hungarian companies 2015/1 ANDREA BENEDEK ISTVÁN TAKÁCS KATALIN TAKÁCSNÉ GYÖRGY Corporate

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozat elkészítéséhez a BGE KVIK BA és MA hallgatói számára Tartalomjegyzék 1. A SZAKDOLGOZAT... 3 2. A SZAKDOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 3 3. A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE... 4 4.

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 633 8. ÉVFOLYAM Heti óraszám: CÉLOK ÉS FELADATOK A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai

Részletesebben

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai 1 Fiatalon tanulunk, idısen megértünk. Marie von Ebner Eschenbach Tartalomjegyzék Akadémiai írás és szakdolgozat... 2 Akadémiai írás általános struktúrája... 3 1. Dolgozat bevezetése... 4 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS Cikk-lapozó 2016. április Cikk-lapozó 2016. április havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2016. április A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK GYAKORLATI BESZÁMOLÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI- ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat mellékletekkel együtt maximum 20 oldal, melyet spirálkötéssel kell leadni. I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 1. A dolgozat

Részletesebben

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Részletesebben

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél A döntésorientált hibamód és hatáselemzés módszertanának tapasztalatai az AUDI Motor Hungária Kft.-nél Dr. Bognár Ferenc, adjunktus, Pannon Egyetem Meilinger Zsolt, műszaki menedzser, Pannon Egyetem 1.

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TERÜLETI TŐKE SZEREPE A REGIONÁLIS- ÉS VÁROSFEJLŐ- DÉSBEN ESETTANULMÁNY A HAZAI KÖZÉPVÁROSOK PÉLDÁ- JÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Balázs

Részletesebben

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés SS Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés 2000-2009 GRI verziószám 3.0/SS végleges verzió SS Környezetvédelem Teljesítményindikátorok Szempont:

Részletesebben

Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben

Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben Ügyszám: SZJSZT 20/14 A Pécsi Törvényszék

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Szakdolgozat. Lengyelné Molnár Tünde Verók Attila

Szakdolgozat. Lengyelné Molnár Tünde Verók Attila Szakdolgozat Lengyelné Molnár Tünde Verók Attila MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szakdolgozat Lengyelné Molnár Tünde Verók Attila Líceum Kiadó Eger, 2015 Hungarian Online University Ágazati informatikai együttműködés

Részletesebben

Mintavétel a gyakorlatban. Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék

Mintavétel a gyakorlatban. Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék Mintavétel a gyakorlatban Tóth Gergely ELTE-TÁTK, Doktori iskola Statisztika tanszék Hol találkozhatunk mintavétellel Közvéleménykutatások A XY Intézet 2011. október 17-19. között, 500 fő telefonos megkérdezésével,

Részletesebben

Tantárgy adatlap Információmenedzsment

Tantárgy adatlap Információmenedzsment A tantárgy kódja: 7PE20NGK29B A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Information management A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0+0 Kreditérték: 3 A tantárgy

Részletesebben

Árva mű i felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Árva mű i felhasználásának engedélyezése iránti kérelem A Hivatal tölti ki Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, Garibaldi utca 2. 1054 Árva mű i felhasználásának engedélyezése iránti kérelem Kérem az alábbi árva mű(vek)re vonatkozó felhasználási engedély

Részletesebben

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében OTKA nyilvántartási szám: F 042588 OTKA iktatószám: Szent István Egyetem, Gödöllő IFJÚSÁGI OTKA KUTATÁS 2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános javítási

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 8/c. sz. melléklet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 1. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A diplomamunka célja: a fogorvos- és a szakképzéshez szükséges

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Keresnyei Krisztina Andrea. Pécs, 2015.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Keresnyei Krisztina Andrea. Pécs, 2015. DOKTORI ÉRTEKEZÉS Keresnyei Krisztina Andrea Pécs, 2015. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A kreatív iparágak és a kreatív osztály helyzete

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon 6 5 4 3 2 997 998 999 Magyarorszag e-business i folyamatok átalakulása A változó üzleti környezet Mit is nyújt az e-business a vállalatoknak Hogyan válik egy tradicionális üzlet e- business alapú üzletté

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Népességföldrajz. Demográfia

Népességföldrajz. Demográfia Népességföldrajz Demográfia A demográfia fogalma A népesség összetételének, változásának és területi elhelyezkedésének törvényszerűségeit, az előidéző okokat és következményeit kutatja, valamint feltárja

Részletesebben

Pályázatírás/projektmenedzsment: elméleti és gyakorlati ismeretek 2012.05.17. Horváth Dóra Kalocsai Ildikó Katalin Fésüs Ágnes

Pályázatírás/projektmenedzsment: elméleti és gyakorlati ismeretek 2012.05.17. Horváth Dóra Kalocsai Ildikó Katalin Fésüs Ágnes Pályázatírás/projektmenedzsment: elméleti és gyakorlati ismeretek 2012.05.17 Horváth Dóra Kalocsai Ildikó Katalin Fésüs Ágnes 1 Ismétlés Ki pályázik? (pályázó bemutatása) Kiknek szól a projekt? (A célcsoport

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj. Beiskolázási keretszámok a 2015 2016-os tanévre Magiszteri képzés Kar Szakterület Szak állami tan díjas össze sen MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FIZIKA KAR KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR Matematika Informatika

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

Vállalati szénlábnyom számítások gyakorlata

Vállalati szénlábnyom számítások gyakorlata Szigeti C., Tóth G. Dr. habil Szigeti Cecília Egyetemi docens, Széchenyi Egyetem, Kautz Gy. Gazdaságtudományi Kar szigetic@sze.hu Dr. Tóth Gergely Egyetemi docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar tg@georgikon.hu

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓINAK Hódmezővásárhely 2010. TARTALOMJEGYZÉK A szakdolgozat készítésének törvényi háttere, indoka

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A VÁLLALATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A vállalatok jövője szempontjából meghatározó jelentőségű döntéseket

Részletesebben