PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET"

Átírás

1 PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET 1. Álláspontunk szerint a 314/2012.kormányrendelet 38. (3) alapján a véleményezési szakaszban a véleményezők számára biztosított 30 napos véleményadási határidő tekintettel a levélkeltezésre és a i vélemény megadási határidőre nem teljesült, így a véleményezési eljárás jogszabálysértő. 2. Az alátámasztó munkarészekhez tartozó környezeti vizsgálat és értékelés a rendelet alaki követelményeinek fejezeti címek szintjén - megfelel, azonban a vizsgálat és értékelés alapadatai súlyosan hiányosak (p1. a Sumlin területére vonatkozó, ott található védett növények és növénytársulások figyelembevétele teljes mértékben hiányzik), ezért a levont következtetések és a BIA értékelés sem helytálló. Egyesületünk semmilyen környezetvizsgálati eljárásban nem vett részt, arról nem értesült, holott a 2/2005-ös kormányrendelet az érintett nyilvánosság részvételi lehetőségének biztosítását kötelezően előírja. Nincs tudomásunk arról, hogy a rendelet 3.számú mellékletében meghatározott környezetvédelemért felelős szervek megkeresése megtörtént volna az elsőkörös megkeresést követően az érdemi tartalmú környezeti vizsgálattal és értékeléssel, és hogy ezen szervek az elkészült teljes anyagot érdemben és tartalmában vizsgálták volna. Emiatt a környezeti vizsgálat és értékelés eljárása is jogszabálysértő. 3. Tájékoztatásul és a környezeti vizsgálatba beépítés céljából megadjuk a Sumlin térségében található védett növényekkel kapcsolatos információkat (ezen információk érdemi kezelése és beépítése nélkül nem fogadjuk el sem a környezeti vizsgálat és értékelés alátámasztó dokumentumot sem pedig az erre épülő szerkezeti tervet és leírást): 4. A környezeti vizsgálat és értékelés dokumentum 2.11 pontjában megadott változással érintett területekhez a következő észrevételeket tesszük: 1 sorszám A Garancslejtő lakópark területének visszasorolása külterületbe es a korábbi szerkezeti tervi besorolás valamint HÉSZ szabályozás megváltoztatása sérthet telektulajdonosi jogokat, ezért a már kialakult állapot visszarendezését aggályosnak tartjuk, kivéve abban az esetben, ha a terület tulajdonosa(i) közjegyző által hitelesített írásos dokumentumban tudomásul veszik az új besorolást és végleg lemondanak a terület belterületi hasznosításának lehetőségéről. Kérjük ezen dokumentum bemutatását. 2 sorszám A Sumlin területével kapcsolatban idézzük a 2012-ben illegálisan megkezdett építkezéssel kapcsolatos bírósági határozat egy részét (Helle felperes kontra Kormányhivatal alperes): A bíróság elutasította a felperes keresetet az alperes kormányhivatallal szemben, és a hatósági eljárás jogszerűségét megállapította. Az is kiderül a fenti ítéleti indoklásból, hogy 2ha-t meghaladó telekméret esetén nincs akadálya a beépítésnek jelenleg sem fentiek alapján tehát megtévesztő és értelmezhetetlen a Sumlinnal kapcsolatos visszterhes problémák

2 megszüntetése hivatkozás, ugyanis a jelenlegi szabályozás jogszerűsége biztosított. Mindezek miatt a Sumlinra vonatkozó jelenlegi szabályozás megváltoztatása ellen határozottan tiltakozunk és azt elfogadhatatlannak tartjuk mind környezetvédelmi, mint tájvédelmi, mind pedig építésszabályozási szempontból. 14. sorszám: Tudomásunk szerint a murvabanya nem kapott engedélyt a környezetvédelmi hatóságtól sem első sem másodfokon a további működésre, hanem előírtak számára a rekultivációt. A környezetvédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint: A bányatelek bővítéseként megjelölt Piliscsaba, 085/9 hrsz-ú ingatlan a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 125/2007 (XII. 27. ) KvVM rendelet alapján országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt áll. A terület részét képezi továbbá a dokumentáció fejezetében foglalt állítással szemben - az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI törvény 3/l. melléklete által megállapított országos ökológiai hálózatnak, mint magterület Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI tv. 17. (6) bekezdése szerint Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. A természet védelméről szóló év LIII. tv. (Tvt.) 7. (2) bekezdés f) pontja szerint,,a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket ; a 20. (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy,,a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni és - ha lehetséges - természetszerű állapotot kell kialakítani. Védett természeti területen elsődleges szempontnak kell tekinteni a rekultivációt, ezzel a terület természetszerű állapotának visszaállítását. Védett természeti területen nem fogadható el a rekultivációs cél támogatásának a bányatelek közel 20 %-kal történő növelése. A nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről szóló 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató szerint Piliscsaba 085/9 hrsz-ú ingatlan területe nyílt karszt terület is fentiek alapján tehát a rekultiváció ellenőrzéséhez és végrehajtásához szükséges szabályozás fogadható csak el, bányaterületi övezeti besorolás nem. 15. sorszám: Nem tartjuk elfogadhatónak az Álornvölgyben eszközölt változtatásokat, mert ez belehasít az ökológiai hálóba, továbbá indokolatlanul növeli a beépíthetőségi százalékot. A jelenleg hatályos szabályozás mellett sincs akadálya az Álomvölgy beépülésének. 28. sorszám: A Klévíz területének tervezett visszasorolása vízgazdálkodási tó területté - amely a stratégiával kapcsolatos javaslataink között szerepelt - aggályos lehet, kivéve, ha az érintett tulajdonosok ezen átsorolást kártérítési követelés nélkül tudomásul veszik és erről hiteles dokumentum(ok) állnak rendelkezésre. 5. A környezeti vizsgálat és értékelés dokumentum 4. fejezetével kapcsolatban jelezzük, hogy a tervezett változtatások véleményünk szerint jelentősen és több esetben kedvezőtlenül befolyásolják a környezet állapotát, ezért ezeket a változtatásokat elfogadhatatlannak tartjuk 6. Külön sérelmezzük a TSZT-ben 16. sorszámmal jelzett Szállás területi sportterület tervezett átsorolását településközponti vegyes területbe ez az elképzelés a város lehetséges sportcentrum-fejlesztése elől veszi ki a területet és készíti el a terület felélését 7. A TSZT területfelhasználási kimutatásából kiolvasható, hogy az erdőterületek nagysága összességében mintegy 60 hektárral csökken (1430-ról 1364-re). A sportterületek nagysága is

3 4 hektárral csökken. Ezeket az átsorolásokat környezetvédelmi, tájvédelmi ill. egészségvédelmi szempontból nem tartjuk elfogadhatónak. 8. A TSZT-ben a változással érintett területek fejezetben nem kerül ismertetésre a beavatkozások és ütemezések jogszabályi fejezetrész, ezt a hiányosságot kérjük pótolni, hogy az anyag világos és érthető megfogalmazásban tárja fel a véleményezésben résztvevők számára e lépések tartalmát és ütemezését. 9. A TSZT-ben a BIA számítást nem tartjuk megalapozottnak, a kimutatott 16250/16209 tartalékot nem tartjuk reálisnak. Nincs olyan alátámasztó dokumentum a csatolt anyagokban, amelyek alkalmasak lennének a közölt adatok valóságtartalmának igazolására vagy részletes ellenőrzésére. Az sem igazolható, hogy a környezeti vizsgálatot arra jogosult természetvédelmi szakértő készített volna, holott a fentebb közölt élőhelyfelmérési adatok ennek szükségességét mindenképpen igazolják. A TSZT legutolsó mondatát tartjuk a legfurcsábbnak: még újabb beépítésre szánt területek kijelölését vetíti előre. Ha ez így van, akkor mi szükség van a Garancslejtő és a Klévíz visszasorolására???? vagy csak azért történt visszasorolás, hogy kedvezőbb képet mutasson a BIA számítás a valóságosnál???? Kérjük ezekre a kérdésekre az érdemi választ. 10. A belterületi határvonal részletes vizsgálata alapján kiderül, hogy a külterületi státuszú 3335-ös terület belterületbe kerül, erről viszont semmilyen kimutatás, jelzés, információ nincs az anyagban. Emiatt mind az alátámasztó dokumentumok, mind a TSZT, mind pedig a HÉSZ tervezet tartalmi és információs teljes körűségét kétségesnek tartjuk, nyomatékosan kérjük ennek a bevonásnak a részletes indoklását és figyelembevételét mind az alátámasztó dokumentumokban mind a TSZT és HÉSZ tervezetben. A területtel kapcsolatban jelezzük a következőket: A 3335 hrsz-ú földrészlettel kapcsolatos i főépítészi állásfoglalás alapján a területfelhasználási módokban módosítás nem történt, belterületbe vonás a területet érintően a mindenkori településrendezési eszközökben egyszer sem történt. A 2001-s TSZT módosítás tervdokumentáció kidolgozása és egyeztetése során a belterületi határ a mindenkori TSZT-nek megfelelően visszaalakítást belterületből külterületbe helyezést írt elő. Dr. Hajnóczi Péter területi főépítész /3/2001. számú, szeptember 20-án kelt Étv. 9. (6) bek. b) pontja szerint kiadott szakmai véleményében rögzítette, hogy a 10-es út Dorog felé eső szakaszának jobb oldalán M jelű mezőgazdasági területek és E jelű erdőterületek kerültek indokolatlanul belterületbe vonásra, ezek külterületbe történő visszahelyezése javasolt. A hatályos településrendezési eszközök szerint, vagyis Piliscsaba Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései értelmében tárgyi terület nem beépítésre szánt terület, a 013 hrsz-ú ingatlan - melyből a 3335 hrsz kialakult- Csupán egy kisebb része szolgált a Szállás terület II-s már megvalósult ütemének területeként. A 72/2000. számú, én kelt jegyzői Hatósági Igazolás szerint:,,a 3335 helyrajzi számú ingatlan beépítésre nem szánt, turisztikai, pihenési célokat szolgáló ingatlan, melyen a rendeletben foglalt építmények helyezhetők el (pl. kilátó) l1/1999. (IX. 30.) Öt. rendelettel jóváhagyott Szállás terület szabályozási terve a terület besorolását E, GYV és részben önkormányzati tulajdonú KV1 -ként határozta meg. A 2001-s TSZT módosítás tervdokumentáció a jelenlegi helyi rendeletekkel is összhangban megállapította, hogy a 10-es út mellett az egykori bányaterület helyi védelem alatt áll, értékes fészkelőhely. Az erdő alrészlet művelési ága az Állami Erdészeti Szolgálat 1999-es állásfoglalása értelmében nem változtatható meg. 11. A Pest Megyei területfejlesztési koncepció részeként beidézett (11. oldal) részben ez áll: Operatív célok: A városok indokolatlan szétterülésének elkerülése, a tagolt és kompakt városszerkezet kialakítása. A vidékies jellegű területek környezeti, a természeti és a kulturális

4 értékek védelme. A fejlesztések megvalósítása ne növelje a természeti és környezeti szempontból érzékeny tájak, kiemelt táji értékekkel (természeti és kulturális) rendelkező területek állandó lakónépességét, a területen áthaladó tranzit forgalom mennyiségét. Álláspontunk szerint az Álomvölgynél és a Sumlinnál tervezett változtatások ellenétesek ezen Operatív célokkal, ezért nem tartjuk elfogadhatónak a tervezett változtatásokat. 12. A településfejlesztési stratégia ( oldal) felsorolja a hatályos településszerkezeti elemek jelenlegi helyzetét. Ezek között sem lehetőségként, sem fejlesztésre szánt területként nem szerepel sem a Sumlin, sem az Álomvölgy. A 32. oldalon látható Védelmi korlátozási térkép a Sumlint zöld színnel, ökológiai háló részeként jeleníti meg. Szíveskedjenek magyarázatot adni: Mi indokolja azt, hogy a tervezett HÉSZ ott lakóházak építését teszi lehetővé? 13. Szíveskedjenek kimutatni, hogy mennyiben segíti az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK-Országgyűlés Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII.25. OGY határozat): agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása, zöld gyűrű kialakítása: a zöldmezős beruházások és a belterületbe vonások korlátozása; a főváros körüli zöld területek védelme, ill. növelése; a köztes mező- és erdőgazdálkodási zöldterületek ökológiai célú hasznosulásának támogatása (Stratégia 75. oldal) elvének megvalósulását a Sumlin lakóterületté válásával legkevesebb 33 új lakóház megépítésének lehetővé tétele. 14. Szíveskedjenek megadni, hogy a Stratégia 78. oldalán ez áll a Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése, eszerint Jelentősebb tájhasználati konfliktusok, problémák Piliscsaba település környezetét nem terhelik szövegrész alapján vajon hogyan kerülheti ki majdan a HÉSZ ezzel szemben a jelentős tájhasználati konfliktust a Sumlin beépíthetőségének engedélyezésével? 15. A oldalon, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek címszó alatti részében a Sumlint általános mezőgazdasági, kertes mezőgazdasági, általános mezőgazdasági terület - rét, legelő kategóriában említi, Ezzel szemben az Álomvölgy Mezőgazdasági terület lakófunkcióval kategóriaként szerepel hasonlóképpen. (Településszerkezeti terv és leírás Változással érintett területek: 16-l7.oldal). Hogyan sikerült e két teljesen más területet a TSZT-ben és a HÉSZ-ben mégis azonos besorolásúvá tenni? 16. A stratégia telekstruktúrával foglalkozó pontja (87.oldal) vizsgálata során sem kerül említésre a Sumlin, mint számba veendő építési terület. A HÉSZ ezzel szemben beépíthetőséget tesz lehetővé e területen is ez nem tartjuk sem jogszerűnek, sem konzekvensnek, sem elfogadhatónak. 17. A Stratégia fejlesztési tervei között sehol nem találni a Sumlinra vonatkozó adatokat (közművesítés, úthálózat, stb.) Ez arra utal, hogy a Stratégia nem kívánta megváltoztatni a terület jelenleg hatályos státuszát. Mi indokolja a HÉSZ-ben történt változtatást? 18. A Stratégia 133. oldalán látható Problématérkép/értéktérkép, amely a település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában (lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása) nem tartalmazza a Sumlin területét, mint olyant, amivel foglalkozni kellene. Mi indokolja, hogy a HÉSZ változtatást hajt végre a terület jelenlegi státuszán, amely egyébként hatékony védelmet nyújt a terület jelenlegi zöldterületi funkciójának és használatának megtartása érdekében?

5 19. Miért került majd 40 hektár az Álomvölgyben a korábbi tervtől eltérően általános mezőgazdasági, egyéni gazdálkodót is kiszolgáló területként, kertes mezőgazdasági területfelhasználásba és a HÉSZ-ben lefektetett, új beépítési lehetőségekhez a városnak nyújtandó anyagi kompenzáció nélkül? Piliscsaba közösségének érdekeit sérti az ilyen fejlesztési elképzelés, nem tartjuk elfogadhatónak ezt. 20. A Sumlin 14 hektárja a korábbi tervben általános mezőgazdasági területként jelölt településrész művelési ág váltás illetve az erdő elsődleges rendeltetése okán - kertes mezőgazdasági, valamint északi és nyugati része erdőterület felhasználásba kerül átsorolásba mondja a településszerkezeti terv módosítási javaslat. Milyen előnyökkel jár a város számára, hogy ott akár 33 lakóház épüljön meg és mi indokolja, hogy az Önkormányzat ezt a lehetőséget biztosítsa olyan területen, amely az ökológiai hálózat része, és ezzel lehetővé teszi, hogy a természetvédelmi tájban súlyos seb keletkezzen. Mi készteti erre és milyen igazolt pénzbeni kompenzáció reményében tervezi ezt? 21. Hol található az előzetes hatástanulmány arról, hogy az Álomvölgyben és a Sumlinban engedélyezendő új lakóház építések milyen terheket rónak az Önkormányzatra (szennyvíztelep terhelése, közvilágítás, hóeltakarítás, közterület karbantartás, bölcsődei/óvodai helyek, orvosi ellátás, védőnő ellátás bővítése, stb. 22. A tervezett HÉSZ módosítás (Sumlin és Álomvölgy) által biztosított házépítések miatt Piliscsabának jelentős vagyonvesztése is keletkezhet, hiszen kompenzáció nélküli kedvezményt ad a telektulajdonosoknak, akik eddig például a Sumlinon egyáltalán nem húzhattak volna fel lakóépületet a telkükön. Ha hatályba lép az Új HÉSZ ez simán megtehetik, ráadásul külterületen is. Az Új HÉSZ nem más, mint burkolt belterületbe vonást tartalmaz a számukra. Szabályos belterületbe vonás esetén (a jelenlegi nem az) a felek (önkormányzat és a telektulajdonosok) hozzájárulási megállapodást kötnek arról, hogy az újonnan létesülő lakhatási lehetőségből keletkező terheket a telektulajdonosok/befektetők milyen összeggel kompenzálják. Az Álomvölgy és a Sumlin estében a tervezet szerint nincs szó belterületbe vonásról, mégis a területen ingatlannal bírók ingyenesen Olyan építési jogosultságokhoz jutnának, mint a belterületen élők. Vajon kötöttek-e ilyen megállapodásokat a szabályozási terv és a HÉSZ szövegének megfogalmazása előtt az érintettek az Önkormányzattal? Ha nem, akkor ennek hiánya felvetheti a gondatlan gazdálkodás büntetőjogi kategóriáját is minden, az ügyben szereplő esetében. Ha viszont igen, akkor szeretnénk ismerni a részleteket. Ha pedig nem történt ilyen megállapodás, akkor ez nem más, mint rejtett belterületbe vonás, amelyből a városnak csak kára keletkezik. Ha ugyanis ezekért a telkekért az Önkormányzat jogszerűen hozzájárulást kérne, minimum 1,5 millió forint/telek értékben (de inkább 2 millió forint értékben, ennyi ugyanis a minimális teher, amit Pilisvörösvár polgármestere a 2000-es évek elején, mint az önkormányzatot sújtó hosszú távú teherként meghatározott), ez csak a Sumlin esetében kb. 33 telekre számolva millió forint összegre rúg. (A 2000-es években 1,5 millió Ft volt az az összeg, amiért Ürömön belterületbe vontak egy telket, feltehetően ma már ez sokkal magasabb is lehetne). Az Álomvölgy és a Sumlin estében történő HÉSZ módosítás tehát legkevesebb 500 millió forinttal rövidítené meg a várost. Ez kinek az érdeke? 23.. Az Agglomerációs törvény (BATrT) 5. alapján a közigazgatási határ 200m-es közelségén belül csak területrendezési hatósági eljárás során kiadott állami főépítészi területfelhasználási engedéllyel létesülhet új lakóterület. A Sumlin térségében a külterületi státusz megmaradásának ellenére a HÉSZ szabályozás gyakorlatilag lakóterületi hasznosítást tesz lehetővé, ráadásul ehhez a szükséges infrastruktúra, megközelíthetőség egyáltalán nincs

6 biztosítva, és ezek hatása nincs elemezve semelyik véleményezésre kiadott dokumentumban. Ezek alapján törvénysértőnek tartjuk a Sumlinnal kapcsolatos tervezett változtatások teljes sorát, és határozottan tiltakozunk ezek ellen. 24. Végezetül sérelmezzük, hogy a véleményezésre kiküldött anyagban a szakhatóságok érdemi állásfoglalását nem lehet megtudni, emiatt sérül az érintettek információhoz jutásával kapcsolatos jog. Kérjük az összes szakhatósági állásfoglalás nyilvánosságra hozatalát és a hozzáférés biztosítását. dr. Déli Árpád aelnök Piliscsabáért Egyesület

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1

Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:06 Page 1 Project1 2009. 05. 13. 15:07 Page 1 2-23_168.qxp 2009. 05. 13. 14:59 Page 3 4. Média, sajtó Egy adott ügy befolyásolásában igen fontos szerepe van a helyi, regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben