Magyar Nemzeti Autósport Szövetség január 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7."

Átírás

1 Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya január (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi sportfeladatok ellátására létrehozott, a sportágakban működő sportszervezetek, sportegyesületek, gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az autó és/vagy gokart sportágban sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységét összehangoló, irányító, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján működő érdekképviseleti tevékenységet is kifejtő társadalmi szervezet. (2) A Szövetség az autó és gokart sportágak területén az 1978-ban létrehozott, 1989-től országos sportági szakszövetségként működő Magyar Autó- és Motorsport Szövetség (MAMSZ) jogutódja. (3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (4) A Szövetség az autó és gokart sportág szervezésére és irányítására létrehozott jogi személy, a sportág versenyrendszerében működő sportszervezetek tevékenységét összehangoló, a sportról szóló évi I. törvény, a évi CLXXV. törvény, továbbá a FIA nevű nemzetközi szövetség alapszabálya és szabályai alapján, a Stv. 28. (1)-(2) alapján működő szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportági szövetség. (5) A Szövetséget a Fővárosi Bíróság Pk /1996/5 számon vette nyilvántartásba. 2. A SZÖVETSÉG: A Szövetség neve: Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Angol nyelven: National Automobilsport Federation of Hungary Francia nyelven: Nationale Fédération Hongroise du Sport Automobile Rövidített neve magyar nyelven: MNASZ A Szövetség székhelye: Budapest, Istvánmezei út 1-3. A Szövetség működési területe: Magyarország A Szövetség alapítási éve: A SZÖVETSÉG EMBLÉMÁJA ÉS PECSÉTJE: (1) A Szövetség emblémája: mellékelt minta szerint. (2) A Szövetség pecsétje: mellékelt lenyomati minta szerint. 4. A SZÖVETSÉG SPORTBÉLI POZÍCIÓJA: (1) A Szövetség tagja a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, Fédération Internationale de l'automobile (a továbbiakban: FIA), amelynek alapszabályát elfogadja és a saját alapszabályában azokkal ellentétes elemeket, nem állapít meg. (2) A Szövetség tagja a MOB-nak, melynek alapszabályát elfogadja.

2 A Szövetség tagságtól elkülönített vagyonnal rendelkezik, amelynek minimális összege nem lehet kevesebb Ft-nál. A vagyont alszámlán kell tartani, melyre a tagoknak kell egyenlő mértékben hozzájárulásukat az Elnökség által megállapított szükséges mértékig befizetni minden év március 15-ig. Az elkülönített vagyon kizárólag az esetleges hitelezők kielégítését szolgálhatja a Szövetség rendes működése során. 5. A SZÖVETSÉG CÉLJA: (1) A Szövetség Magyarországon irányítja, szervezi, ellenőrzi és népszerűsíti az autó és gokart sportágakban [a 2. sz. melléklet 1) pontjában foglalt felsorolás szerint] folyó tevékenységet, közreműködik a sportról szóló évi I. törvényben és egyéb jogszabályokban megfogalmazott sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágainak és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. (2) A szövetség célja a Szakszövetségi feladatkör maradéktalan ellátása a FIA sportágaiban. 5. /A A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA: (1) A Szövetség tagja a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, Fédération Internationale de l'automobile (a továbbiakban: FIA), amelynek alapszabályát elfogadja és a saját alapszabályában azokkal ellentétes elemeket, nem állapít meg. (3) A Szövetség tagja a MOB-nak, melynek alapszabályát elfogadja. (3) A Szövetség közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, amely a STv. 28. (1)-(2) szerint általános szakszövetségi feladatkört ellátó országos sportági szövetség. A Szövetség a szakszövetségi feladatkör ellátásához szükséges mértékig megfelelően rendelkezik a szakszövetségek részére biztosított jogokkal és terhelik annak kötelezettségei. 6. A SZÖVETSÉG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE (1) A Szövetség feladata: a) Sportágainak működésének elősegítése, fejlesztési célkitűzéseinek meghatáro-zása, gondoskodás ezek megvalósításáról. b) A hazai nemzeti és a hazai nemzetközi éves versenynaptárak meghatározása. c) A Sporttörvény 24. (8) bekezdés e) pontjára figyelemmel, a Sporttörvény 23. (1) bekezdésében meghatározott szabályzatok és a 23. (4) bekezdés szerinti, a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat megállapítása, érvényesülésük biztosítása, d) A sportágak felnőtt és utánpótlás versenyrendszerének kialakítása, elemzése, korszerűsítése, a nemzeti bajnokságok, kupák és nemzetközi kupák, valamint nyílt nemzeti bajnokságok kiírása. e) A válogatott keretek kijelölése, működtetése, Magyarország képviselete a nemzet-közi sporteseményeken. f) Az FIA által meghatározott nemzeti sporthatósági jogkör kizárólagos gyakorlása, az FIA sportszabályainak hazai érvényesítése. g) A sportbírók valamint egyéb sportszakemberek képzése, továbbképzése, kiválasztása. h) A sportolók igazolása, átigazolása és minősítése. i) A sportágainak képviselete bel- és külföldön. j) Felvilágosítás és véleményadás a sportágak ügyeiben. k) A sportágak nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása. l) Jogszabályban meghatározott, valamint a sportágak működési feltételeinek biztosításával

3 összefüggő feladatok ellátása. m) A területi szövetségek munkájának segítése. n) A Szövetség által szervezett, rendezett illetőleg kiírt sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítása, a vagyoni értékű jogok hasznosításának szabályzatban történő meghatározása, o) az n) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződés kötése, vagy a szerződéskötés jogának meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira történő átruházása; 2

4 p) a sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai szabályok meghatározása, q) a sportlétesítményekkel szembeni sportszakmai követelmények és a sportlétesítmények használata sportszakmai feltételeinek meghatározása. (2) Hatásköre - a tagjainak, valamint, a tagjain keresztül minden sportoló és egyéb közreműködő tekintetében: a) A hazai sport- és egyéb szabályok, valamint a biztonsági előírások kötelező érvényű kiadása. b) A hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel kizárólagos engedélyezése. c) Hazai meghívásos, bajnoki, kupa és hazai nemzetközi versenyek szervezése, illetve tagjai számára ilyen események szervezésének, megrendezésének engedélyezése. d) A válogatott keretek kijelölése, működtetése. e) Versenyzői és nevezői versenyzési engedélyek (licencek) kiállítása. f) A sportolói átigazolási szabályzat sportszakmai feltételeinek meghatározása. g) A sport területén meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalma betartásának ellenőrzése, fellépés a sportmozgalomban ható káros jelenségek ellen. h) Sportfegyelmi jogkör gyakorlása. i) Sportszabályok értelmezéséből és érvényesítéséből eredő vitás kérdések eldöntése. j) Az FIA sporttevékenységében kizárólagos képviseleti, véleménynyilvánítási és szavazási jog gyakorlása. k) A Szövetség tagjainak, a sportágak érdekeinek képviselete a hazai állami, társadalmi és jogi testületek előtt. l) A Szövetség tagjaira és sportolóira vonatkozó gazdasági érdekek érvényesítése. m) A feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök megteremtése érdekében kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása. 7. A SZÖVETSÉG RENDES TAGJA: A Szövetségnek rendes tagja lehet a Szövetség sportágaiban sporttevékenységet, vagy a sportágak működését elősegítő egyéb tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező minden olyan szervezet (sportszervezet), melynek alapszabálya, vagy alapító okirata nem áll ellentétben a Szövetség Alapszabályával, a Szövetség Alapszabályát és az FIA Nemzetközi Sportszabályait elfogadja. 8. A TISZTELETBELI TISZTSÉGVISELŐ CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA: (1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szövetség rendelkezésére állnak, vagy a Szövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban a Szövetségben valamely tisztséget betöltöttek. (2) A tiszteletbeli cím adományozása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik. (3) A tiszteletbeli cím tulajdonosa nem tagja a Szövetségnek. 9. A SZÖVETSÉG PÁRTOLÓJA CÍM ADOMÁNYOZÁSA 4

5 (1) A Szövetség pártolója az a magánszemély, vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet lehet, aki/amely a Szövetség célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja, és az Alapszabály 5. számú mellékletében meghatározott hozzájárulást megfizeti. A pártolói szándék elfogadása, illetőleg a pártolók részére a Szövetség által nyújtandó kedvezmények évenként történő meghatározása a Szövetség Elnökségének hatáskörébe tartozik. (2) A pártolói cím tulajdonosa nem tagja a Szövetségnek. 10. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE: (1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. (2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és felmondással, tag, mint jogi személy megszűnésével, továbbá kizárással szűnik meg. (3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség Elnöksége valamint a Közgyűlés is határozhat. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles. (4) A tag szövetségi tagsági viszonya folyamatosan fennáll mindaddig, amíg a tag tagdíjfizetési kötelezettségének határidőre eleget tesz, felmondással nem él, illetve kizárásra, törlésre nem kerül. 11. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE: (1) A Szövetségből való kilépés a tagsági jogviszony tag általi írásbeli felmondásával történhet. A bejelentés időpontjának felmondás kézhezvételének napját kell tekinteni. Felmondás esetén annak írásbeli bejelentésének kézhezvételének napjától a tag alapszabály szerinti jogai automatikusan megszűnnek. A felmondás nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól. (2) A tagsági jogviszonyt a Szövetség a jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli megszűnésével is felmondhatja. Ha a tag a tagdíj megfizetésére a kézhezvételtől számított harminc napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólításra nem tett eleget kötelezettségének a Szövetség a tagdíjfizetés elmulasztása miatt a tagsági jogviszonyt felmondhatja. A felmondásával megszűnt tagságú volt tag csak tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt felvételét a Szövetség tagjai közé. (3) A Szövetség a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, amennyiben a tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása rendszeres, vagy súlyos. Az Elnökségnek legalább 15 nappal korábban biztosítani kell az érintett tag részére, hogy a közgyűlésen az üggyel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, bizonyítékok beszerzését indítványozza, és kérdéseket tegyen fel, bizonyítékokat terjesszen elő, a rendelkezésre álló iratokba betekintés lehetőségével. Írásba kell foglalni a tag kizárását kimondó határozatot és az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A taggal írásba foglaltan kell közölni a határozatot. 12. A SZÖVETSÉG TAGLISTÁJA (1) A Szövetség tagjairól az ügyvezetés ( Elnökség) nyilvántartást vezet. Taglistáját naprakészen megjelenteti az ügyintéző szerv. 5

6 (2) A Szövetség tagjai az Alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározott tagdíjat fizetnek. A tagdíjfizetési kötelezettségnek tárgyév január 31-ig, illetve a tagfelvételtől számított 15 napon belül eleget kell tenni. 13. A SZÖVETSÉG TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: (1) A szövetség tagjának jogai: a) részt vehet a Szövetség közgyűlésén, határozatainak meghozatalában, b) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, c) választhat és képviselője választható a Szövetség szerveibe, d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség irataiba, amennyiben ezzel nem sérti más tag jogos érdekeit, e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágakat érintő kérdések megtárgyalására, f) tájékoztatást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről. g) a Szövetség szerveinek jogszabály, vagy alapszabály sértő határozatai ellen 30 napon belül bírósághoz fordulhat. (2) A Szövetség tagjának kötelezettségei a) a sportágak fejlődésének és eredményességének elősegítése, b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, d) a sportágak népszerűsítése, e) a tagdíj határidőben történő megfizetése. (3) a tagot a Szövetséggel szemben a sportszervezet bíróságon bejegyzett képviselője képviseli. A bejegyzett képviselő egyes esetekben egyedi felhatalmazást adhat. 14. A TISZTELETBELI CÍM VISELŐJÉNEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: (1) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, b) javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, c) javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat érintő kérdések megtárgyalására. (2) A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei: a) a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség által hozott határozatoknak a megtartása, b) a sportágak népszerűsítése, 15. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE (1) A Szövetség testületi szervei: a) Közgyűlés 6

7 b) Elnökség c) Sporttanács d) Szakági Bizottságok e) Technikai Bizottság f) Sportfelügyelői Bizottság g) Sportbírói Bizottság h) Fegyelmi Bizottság i) Etikai Bizottság j) Felügyelőbizottság (2) A Szövetség közgyűlési hatáskörbe tartozó megválasztott vezető tisztségviselői és egyéb tisztségviselői: a) Az elnökségi tagok ( vezető tisztségviselők) b) Felügyelőbizottság vezetője c) Felügyelőbizottság tagjai (3) A Szövetség kinevezett tisztségviselői: a) Szakági Bizottságok vezetői b) Technikai Bizottság vezetője c) Sportfelügyelői Bizottság vezetője d) Sportbírói Bizottság vezetője e) Fegyelmi Bizottság vezetője f) Felügyelőbizottság vezetője e) Főtitkár 16. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA: (1) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. (2) A Szövetség rendes közgyűlését évente egyszer kell összehívni a rendkívüli közgyűlés kivételével. A rendes közgyűlés, rendkívüli közgyűlés pontos időpontját és napirendjét a Szövetség Elnökének, vagy az Elnökségének kell megállapítania. Annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat, valamint a részvételre jogosult személyeket és szerveket legalább 1 hónappal korábban közzététel útján kell értesíteni a Szövetség internetes honlapján, vagy írásban. (3) A közgyűlés napirendjét, a beterjesztett napirendi pontokat olyan részletességgel kell közzétenni, hogy az azon résztvevők álláspontjukat előre kialakíthassák. (4) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az Elnökségen, valamint a főtitkáron kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. (5) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a) a Szövetség elnökségének, vagy elnökének határozata alapján, b) ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, c) ha azt a bíróság, ügyészség elrendeli. d) ha a Szövetség tagságtól elkülönített vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; e) ha a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; f) ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. g) ha az elnökség létszáma három alá csökken 7

8 (6) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadók. A rendkívüli közgyűlés összehívására és előkészítésére vonatkozó szabályok a határidőket meghatározó előírások indokolt esetben figyelmen kívül hagyhatók. (7) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított legkésőbb 45 napon belüli időpontra össze kell hívni. 17. ARÁNYOS SZAVAZATI ÉS RÉSZVÉTELI JOG A KÖZGYŰLÉSEN: (1) A közgyűlésen szavazati joga a tagok törvényes képviselőinek, vagy meghatalmazottaiknak van. Egy tag egy személyt küldhet a közgyűlésre. (2) A szavazati jog nem ruházható át a tagok, vagy meghatalmazottaik között. (3) Minden tagnak annyi szavazata van, amennyi verseny indító rajtolást a tag licences versenyzői - a tárgyévet megelőző évben, és a tárgyévben összesen - a közgyűlést megelőző MNASZ versenynaptárában szereplő versenyeken bajnoksági értékeléssel teljesítettek + egy szavazat. A tárgyévet megelőző évben, és a tárgyévben versenyzőt nem nevező tagokat egy szavazat illeti meg. A versenyekről kizárt versenyzők rajtolásai nem vehetők figyelembe. (4) A Szövetség tisztségviselői és vezető tisztségviselői tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. 18. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE: (1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők legalább 50%-a azon képviselteti magát törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján. (2) A Szövetség céljának megváltoztatásához, illetve a Szövetség megszűnésének kimondásához a szavazati joggal rendelkezők 75%-nak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja egyező akarata szükséges. 19. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE: (1) A közgyűlés napirendjét az Elnökség, vagy az Elnök állapítja meg és terjeszti A közgyűlés elé. (2) A Szövetség évi rendes közgyűlésén az alábbiakat kötelezően napirendre kell tűzni: a) A tárgyév szakmai és pénzügyi beszámolója, b) A következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv. c)a Felügyelőbizottság beszámolója valamint ha a szövetség a számviteli szabályok szerint könyvvizsgálót is alkalmazott a könyvvizsgáló beszámolója. d) A Szövetség tagjai által előre beterjesztett javaslatok, melyeket akkor lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 2 héttel benyújtották az Elnökséghez. A napirendi pont kiegészítésre a tagok által a fenti határidő után tett javaslatokat úgy kell tekinteni, mintha azokat a közgyűlésen terjesztették volna be. A Szövetség közgyűlésén beterjesztett javaslatokat abban az esetben kell megtárgyalni, ha azzal a jelenlévők egyszerű többsége egyetért. 20. A KÖZGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK: 8

9 (1) Az Alapszabály megállapítása és módosítása. (2) Nemzetközi szervezetbe való belépés, vagy onnan való kilépés elhatározása. (3) A Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, belföldi szervezetbe való belépés és az abból való kilépés elhatározása. (4) Az Elnökség beszámolóinak elfogadása,. (5) A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása, (6) A sportágak fejlesztési programjainak elfogadása. (7) A közgyűlés hatáskörébe tartozó vezető tisztségviselők és egyéb tisztségviselők megválasztása, visszahívása, azaz az Elnökség tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása. (8) Tiszteletbeli címek adományozása. (9) Tagfelvétel, és az ebben kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása. (10) A Szövetség külföldi szervezetbe való belépése (11) A Szövetség céljának módosítása (12) A Szövetség megszűnésének kimondása (13) Tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetése esetén a békéltetés, (14) Valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonása (15) Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von. (16) Az Elnökség által elbírálatlan tagfelvételi kérelmek elbírálása. (18) A méltatlanná vált tag kizárása 21. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA: (1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával (a továbbiakban: egyszerű többség) hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. (2) A határozatképességhez a szavazati joggal rendelkezők 50%-nak jelenléte szükséges, amelyet minden szavazás előtt vizsgálni kell. A jelen lévő szavazásra jogosultak több mint háromnegyedének igen szavazata szükséges a 20. (1), és (7) pontjaiban felsorolt határozatok meghozatalához, míg a 20. (11) és (12) pontjaiban felsorolt határozatok meghozatalához a teljes szavazati joggal rendelkező tagság több mint háromnegyedének igen szavazata szükséges. Egyéb kérdésekben a jelen lévők 50%-át meghaladó arányú igen szavazat szükséges. (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség - a 20. (1) pontja szerinti alapszabály változtatásról és (7) pontjában meghatározott tisztségviselői megválasztásakor, visszahívásakor, illetőleg, ha a jelenlevő szavazásra jogosultak 1/3-a szóban indítványozza. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. és a jegyzőkönyvvezető írja alá. (5) Aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) bekezdés), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt vagy bármilyen más előnyben részesül, a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (6) A közgyűlésen elkülönítetten kell ültetni a szavazásra jogosultakat. 9

10 (8) A Szövetség közgyűlése nem nyilvános. 22. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS AZ EGYÉB TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA: (1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó vezető tisztségviselőket és egyéb tisztségviselőket a közgyűlés 4 évente, a rendes közgyűlésén választja. A megválasztott vezető tisztségviselők és egyéb tisztségviselők mandátuma minden esetben a következő tisztségviselő választó közgyűlésig tart, még abban az esetben is, ha két tisztségviselő választó közgyűlés közötti, vagy rendkívüli közgyűlésen eseti tisztségviselő választás során kerültek megválasztásra. (2) A tisztségviselő választást napirendre tűző közgyűlés előtt legalább egy hónappal a Szövetség Elnöksége legalább 3 tagú jelölőbizottságot választ. (3) A jelölőbizottság írásban, elektronikus levélben értesíti a tagokat a betöltendő tisztségekre való jelölés lehetőségéről. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vezető tisztségviselő és egyéb tisztségviselő választó közgyűlés időpontját, a tisztségeket, amelyek betöltésre kerülhetnek, és a jelölések megtételének módját, határidejét. (4) A tagok jelöléseiket írásban (levélben, faxon, elektronikus levélben), cégszerű aláírással ellátva küldhetik meg a (3) bekezdés szerinti időpontig, a Szövetség irodájába vagy közvetlenül a jelölőbizottságnak. Minden tag, betöltendő tisztségenként egy - egy jelöltet állíthat. A jelölőbizottsághoz érkezett jelöléseket, a jelölésekkel kapcsolatos egyéb iratokat a közgyűlés után legfeljebb öt nappal a bizottság elnöke átvételi elismervény ellenében a főtitkárnak, vagy az általa megbízott munkavállalónak köteles átadni. (5) Jelölt lehet olyan személy is, aki nem a Szövetség tagjának képviselője. (6) A jelölőbizottságnak a 20. (7) pontjában megjelölt vezető tisztségviselőkre és egyéb tisztségviselőkre vonatkozó, a tagoktól származó javaslatait a jelölőbizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé. (7) A jelölőbizottság elnöke által ily módon ismertetett személyek felkerülnek a jelölőlistára, amennyiben a jelölést korábban írásban, vagy a közgyűlésen szóban elfogadták, és a jelöltté válásukról a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többségi határozattal döntött. A jelölőbizottság mandátuma ezt követően megszűnik. (8) A közgyűlésen szavazásra jogosultak más személyeket is javasolhatnak a jelenlévők közül. Az így jelöltnek javasoltak csak akkor kerülhetnek fel a jelölőlistára, ha őket a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többségi határozattal arra felveszi. Amennyiben az alapszabály 20. (7) pontjában felsorolt tisztségek egyikére sincs további jelölt, a jelölőlista lezárásra kerül. (9) Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi határozattal 5 tagú szavazatszedő bizottságot választ. A szavazatszedő bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek azok a személyek, akik a jelölőlistán szerepelnek. (10) A választás tisztségenként külön-külön, a 20. (7) pontjában szereplő felsorolás szerinti sorrendben, az alábbi kivétellel, titkosan történik. Amennyiben valamelyik betöltendő tisztségre annyi a jelöltek száma, mint ahány személy a tisztségre megválasztható, erre a tisztségre a szavazás a közgyűlés egyszerű többségi határozata alapján nyíltan történhet. (11) Többes jelölés, vagy testületek tagjaira vonatkozó titkos szavazás esetén a jelölteket egy szavazólapon, név szerinti sorrendben kell feltüntetni. Amennyiben a titkos szavazás első fordulójában egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok többségét, újabb választási fordulót kell tartani. Ebben a legkevesebb szavazatot szerzett jelölt már nem vesz részt. A választást az előbbiek szerint mindaddig folytatni kell, amíg valamelyik jelölt meg nem szerzi a szavazatok többségét. (12) Megválasztottnak az a vezető tisztségviselő és egyéb tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévők szavazatának egyszerű többségét megszerezte 10

11 (13) A Közgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselő és egyéb tisztségviselő nem létesíthet a Szövetséggel munkaviszonyt, valamint egy személy csak egy, közgyűlési hatáskörbe tartozó tisztséget tölthet be. 23. A TISZTSÉGVISELŐI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSE: (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó és a kinevezett tisztségviselők megbízatása megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) visszahívással, c) lemondással, d) elhalálozással. e) A Ptk.-ban rögzített kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, vagy olyan jogerős bírósági ítélet hatálya alatt, amely a tisztség ellátásával közvetlenül összefügg. f) cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával (2) Az Elnökség 2/3-os többségi szavazással javasolhatja a közgyűlés felé indokolt esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó vezető tisztségviselő, vagy egyéb tisztségviselő visszahívását. (3) A javaslatot az indítványozó testület köteles megindokolni. (4) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlés egyszerű többségi határozata alapján, titkos szavazással dönt. Két közgyűlés között a tisztségviselők visszahívását a rendes tagok 1/3-a írásban indítványozhatja. (5) Új vezető tisztségviselő és egyéb tisztségviselő megválasztásánál a jelen Alapszabály 22. rendelkezései szerint kell eljárni. 24. AZ ÜGYVEZETÉS MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGE: (1) Amennyiben a rendes tagok 2/3-a a közgyűlés hatáskörébe eső valamenyik tisztségviselő visszahívását indítványozza, az Elnöknek, vagy az Elnökségnek rendkívüli közgyűlést kell összehívnia. (2) Amennyiben az elnökség létszáma háromnál kevesebbre csökken, azaz az elnökség működésképtelensége indokolja a rendkívüli közgyűlés összehívását, ebben az esetben a Főtitkár köteles gondoskodni a rendkívüli közgyűlés összehívásáról. 25. AZ ELNÖKSÉG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE: (1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban - a (2) bekezdésben meghatározott feladatok és hatáskörök tekintetében - a Szövetség Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő egyéb kérdésekben is döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik az Alapszabály értelmébe a közgyűlés, vagy más testületi szerv, vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe. A Szövetség elnöksége tagjai közül egyszerű többséggel elnököt választ titkos szavazással. (2) Az Elnökség feladatai és hatásköre: a) a Szövetség közgyűlésének összehívása, b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, d) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, e) a pártolói szándék elfogadása, 11

12 f) az Alapszabály és a 30. (2) bekezdésben foglalt szabályzatok kivételével a Szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása, g) a bajnokságok meghirdetése, törlése, h) az éves versenynaptár jóváhagyása, i) az éves bajnokságok eredményeinek jóváhagyása, j) a szakági bizottságok vezetőinek kinevezése és visszahívása, k) a Technikai Bizottság, a Sportfelügyelői Bizottság, a Sportbírói Bizottság, és a Fegyelmi Bizottság, Etikai Bizottság vezetőinek kinevezése és felmentése, l) munkabizottságok létrehozása és megszüntetése, m) a Szövetség tevékenységén belül a jogorvoslat ellátása, másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása, kivéve az i) pontban meghatározott hatáskör tekintetében, n) javaslattétel az állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására, illetve a szövetségi elismerések adományozása, o) az éves mérleg és a Sporttanács által javasolt, illetve módosítani javasolt éves költségvetés jóváhagyása, p) a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló közgyűlés elé terjesztése, q) a sportágak és a Szövetség érdekvédelme, képviselete a magyar társadalomban, r) a Szövetség általános nemzetközi képviselete, s) általános kapcsolattartás a sajtóval, t) a szövetségi testületek munkájának figyelemmel kisérése, u) a főtitkár kinevezése, felmentése, díjazásának megállapítása. v) a Sporttanács határozata ellen benyújtott panasz elbírálása, a Sporttanács szabálysértő, vagy a Szövetség célkitűzéseivel ellentétes határozatának megváltoztatása, vagy megsemmisítése és a Sporttanács új eljárásra utasítása (3) Az Elnökség és a Sporttanács egyetértése szükséges a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdaságivállalkozási tevékenység vagy befektetés elhatározásához. 26. AZ ELNÖKSÉG TAGJAI: (1) Az Elnökség tagjai: a) a Szövetség elnöke b) a közgyűlés által választott további 1 elnökségi tag c) a Szövetség sportszakmai alelnöke (2) Az Elnökség létszáma 3 fő. a) Az Elnökségi tagnak csak tagszervezet választható, illetőleg egy tag válaszható a tagszervezeteken kívüli természetes személyből, amennyiben bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, akit a bíróság nem tiltott el jogerősen a közügyek gyakorlásától., illetve egyéb, a Ptk.-ban rögzített kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, valamint a cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nincs korlátozva. (3) Az Elnökség egy tagja a Szövetség tagszervezetében tagsági viszonnyal nem rendelkező jogi személy is lehet. Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. Amennyiben az elnökség tagja jogi személy, úgy az köteles kijelölni a nevében a feladatot ellátni jogosult természetes személyt, akinek a (2)g) pontban foglaltaknak meg kell felelnie. (4) Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei: a) az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 12

13 b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportágakkal kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a sportágakkal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, e) az Elnök ideiglenes, vagy meghatározott körű megbízása alapján a Szövetség képviselete, f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtása, g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel, h) a szövetség rendezvényeinek látogatása, azokról véleményalkotás, i) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. (5) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 27. AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE: (1) Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár, vagy legalább 2 elnökségi tag, az ok és cél megjelölésével indítványozza. (2) Az Elnökség a tagok által tett írásos felhívásra köteles határozatait írásban részletesen megindokolni. (3) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain kívül csak adott témában meghívott személyek lehetnek jelen. Az Elnökség ettől eltérően is rendelkezhet. (4) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelőbizottság elnökét és a főtitkárt. (4) Az Elnökség üléseiről emlékeztetőt kell írni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket írásban kell értesíteni. Az Elnökség üléseiről készített emlékeztető a tagok számára - betekintésre - nyilvános. (5) Az Elnökség hozhat határozatot elektronikus körlevélben, ( ) történő körszavazás útján. A szavazás előre meghatározott ideig folyik, mely időtartamot előre rögzíteni kell, kezdetétől a lezárásáig minimum 48 óra, maximum 7 nap telhet el, és a hozott határozatot a következő Elnökségi ülés keretében meg kell erősíteni. A határozathoz minősített többség kell. A meghozott határozatok azonnal hatályba lépnek, és a következő elnökségi ülésig vannak érvényben. 28. AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSEINEK ÖSSZEHÍVÁSA: Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 29. AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI: (1) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 13

14 (2) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, a teljes elnökségi létszám több mint felének "igen" szavazatával (minősített többség) hozza. (3) Bármely elnökségi tag kérhet titkos szavazást. (4) Az Elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben - az elnök felmentést adhat. A felmentést meg kell adni annak a tagnak, akit a szavazás tárgya személyében érint, illetve Ptk. 8:1. (1) bekezdésben foglaltak alapján. 30. A SPORTTANÁCS, A SPORTTANÁCS FELADATA (1) A Szövetség sportszakmai tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban - a (2) bekezdésben meghatározott feladatok és hatáskörök tekintetében a Sporttanács irányítja. A Sporttanács a Szövetség működését érintő olyan sportszakmai kérdésben döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik az Alapszabály értelmében a közgyűlés, vagy más testületi szerv, vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe, pl. a szakági bizottságok hatáskörébe. (2) A Sporttanács feladatai és hatásköre: a) sportágak fejlesztési programjának megalkotása, elnökség elé terjesztése, b) a sportágakkal kapcsolatos sportszabályokra, szabályzatok megállapítására és módosítására javaslat, c) országos bajnokságok szervezésére javaslat, d) éves hazai versenynaptár elnökség elé terjesztése, évközi módosítások engedélyezésére javaslat, e) a sportágak nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, f) Magyarország területén lebonyolított FIA nemzetközi versenyekre sport- tisztségviselők kijelölése, g) A Nemzetközi Szövetség szervezeteibe az Elnökség jóváhagyásával tisztségviselők delegálása h) A központi költségvetés kidolgozására, megállapítására, módosítására javaslat, i) központi sporttámogatások felhasználásának eldöntésére javaslat az Elnökség felé, j) nemzetközi rendezvények szervezése, nemzetközi rendezvények ellenőrzése, k) sportszakmai irányítási, koordinálási feladatok, a szakágak éves programjainak összehangolása, l) válogatott keretek működtetése, edzőtáborok meghirdetése, m) sportolók nemzetközi szerepléseinek koordinálása, n) sportszabályok értelmezése vitás esetekben, o) legfelsőbb sportszakmai döntéshozatallal kapcsolatos javaslatok, p) a versenyzői engedélyek kiadása, visszavonása, q) az elsőfokú sportszakmai határozatok szabályszerűségének vizsgálata, a szabálytalan határozat megsemmisítésére és a határozatot hozó új eljárásra javaslat, r) bizottságok tagjainak kinevezésése, s) munkabizottságok létrehozására, tagjainak megbízására javaslat, t) sportszakmai kapcsolattartás a sajtóval, u) sportszakemberek képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok, v) utánpótlás-nevelés központi feladatai, w) hatáskörébe tartozó átigazolási ügyek elbírálása. 31. A SPORTTANÁCS TAGJAI: 14

15 (1) a Szövetség sportszakmai alelnöke (2) a Szakági Bizottságok vezetői (3) a Technikai Bizottság vezetője (4) a Sportfelügyelői Bizottság vezetője (5) a Sportbírói Bizottság vezetője (6) a versenyzők képviselője (7) a rendezők képviselője (8) A Sporttanács létszáma a Szakági Bizottságok száma plusz 6 fő. (9) Szavazati joggal rendelkezik április 1-től egy éven keresztül a Sporttanács ülésein az olyan hivatalosan bejegyzett: - versenyzői érdekvédelmi szervezetek (ligák) közül annak a szervezetnek a delegált képviselője, amelyik a szövetség által a tárgyévben március 15-éig kiadott licenccel rendelkező versenyzők legalább 30%-át tagként nyilvántartja, és március 15-éig kiadott licenccel rendelkező versenyzők többsége írásban jelöl (március között) illetve - a rendezői érdekvédelmi szervezetek (ligák) közül annak a szervezete, a delegált képviselője, amelyik az adott évben az MNASZ-től rendezési jogot kapott, a szövetségi tagok legalább 30%-át tagként nyilvántartja, és március 15. és 30. között az MNASZ-től rendezési jogot kapott szövetségi tagok többsége írásban jelöl (március között). (4) Bármely szakági bizottság átmeneti működésképtelensége esetén a bizottság helyettesítése. (5) A Sporttanács tagjainak jogai és kötelezettségei: a) A Sporttanácsi üléseken és a Sporttanács határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportágakkal kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a sportágakkal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel rendkívüli Sporttanácsi ülés összehívására, e) az Elnök megbízása alapján a Szövetség képviselete, f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtása, g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel, h) a szövetség rendezvényeinek látogatása, azokról véleményalkotás, i) beszámolás az a Sporttanácsban vállalt feladatok végrehajtásáról. (6) A Sporttanács tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (7) A Sporttanács tagjai csak olyan nagykorú magyar állampolgárok lehetnek, illetőleg bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, akit a bíróság nem tiltott el jogerősen a közügyek gyakorlásától., illetve egyéb, a Ptk.-ban rögzített kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, valamint a cselekvőképessége a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nincs korlátozva. A Sporttanácsi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) visszahívással, c) lemondással, d) elhalálozással. 32. A SPORTTANÁCS MŰKÖDÉSE: 15

16 (1) A Sporttanács szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a Szövetség elnöke, a főtitkár, vagy a Sporttanács legalább 3 tagja, az ok és cél megjelölésével indítványozza. (2) A Sporttanács üléseire meg kell hívni a (3) bekezdésben leírt feltételeket kielégítő versenyzői és versenyrendezői szervezetek - egy-egy - képviselőjét, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Ugyancsak meg kell hívni tanácskozási joggal a főtitkárt is. A Sporttanács ülései nem nyilvánosak, azokon a Sporttanács tagjain kívül csak az Elnökség tagjai és adott témában meghívott személyek vehetnek részt. A Sporttanács ettől eltérően is rendelkezhet. (3) Tanácskozási joggal rendelkezik a Sporttanács ülésein az olyan hivatalosan bejegyzett: - versenyzői érdekvédelmi szervezetek (ligák) közül annak a szervezetnek a delegált képviselője, amelyik a szövetség által kiadott licenccel rendelkező versenyzők legalább 50%-át tagként nyilvántartja és a hasonló, ilyen szervezetek közül a legmagasabb a taglétszáma, illetve - a szövetség sportágaiban versenyt rendező szervezetek közül annak a szervezetnek a delegált képviselője, amelyik az adott évben rendezési jogot kapott szövetségi tagok legalább 50%-át tagként nyilvántartja, és a hasonló ilyen szervezetek közül a legmagasabb a taglétszáma. (4) A Sporttanács üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket írásban kell értesíteni. A Sporttanács üléseiről készített emlékeztető a tagok számára - betekintésre - nyilvános. 33. A SPORTTANÁCS ÜLÉSEI: A Sporttanács üléseit a Szövetség sportszakmai alelnöke hívja össze. Az Alelnök akadályoztatása esetén az ülést az általa megbízott Sporttanácsi tag hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell a Sporttanács tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben a Szövetség sportszakmai alelnöke rövidebb határidőt is megállapíthat. 34. A SPORTTANÁCS HATÁROZATAI: (1) A Sporttanács határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. (2) A Sporttanács határozatait általában nyílt szavazással, a teljes Sporttanácsi létszám több mint felének "igen" szavazatával (minősített többség) hozza. (3) Bármely Sporttanácsi tag kérhet titkos szavazást. (4) A Sporttanács ülésén általában szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól felmentést kell adni annak a tagnak, akit a szavazás tárgya személyében érint illetve a határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) bekezdés), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által 16

17 a tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (5). Nem szavazhat másodfokú sportszakmai vitás ügyek eldöntésében annak a szakági bizottságnak, vagy bizottságnak a vezetője, amely az első fokú döntést kimondta. (6) A Sporttanács hozhat határozatot elektronikus körlevélben, ( ) történő körszavazás útján. A szavazás előre meghatározott ideig folyik, mely időtartamot előre rögzíteni kell, kezdetétől a lezárásáig minimum 48 óra, maximum 7 nap telhet el, és a hozott határozatot a következő Sporttanácsi ülés keretében meg kell erősíteni. A határozathoz minősített többség kell. A meghozott határozatok azonnal hatályba lépnek, és a következő Sporttanácsi ülésig vannak érvényben. 35. A SZÖVETSÉG ELNÖKE: (1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. (2) Az elnök feladatai: a) a közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, az általa összehívottakon a napirend megállapítása, b) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, c) a szövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése, d) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről, e) kapcsolattartás a tagszervezetekkel. f) intézkedés a szakágak alszámláinak létrehozására, azokra a szakági licencekből származó bevételek arányos részének átutaltatása, g) intézkedés a szakágvezetők rendelkezési jogáról, a szakági alszámlák felett. (3) Az elnök hatásköre: a) a Szövetség képviselete, b) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, c) javaslattétel az Elnökség hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, d) az Elnökség hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása a főtitkár felett, e) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az Elnökség, az Sporttanács, illetőleg a Szövetség egyéb szervének hatáskörébe, vétójog az Elnökségen kívül bármely szerv határozata esetében, amennyiben az alapszabályt illetve jogszabályt sértő. f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés, vagy az Elnökség az elnök hatáskörébe utal. (4) Az elnök képviseleti vagy egyéb hatáskörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjában a Szövetség más tisztségviselőjére ideiglenesen átruházhatja. (5) Az Elnök személyes tanácsadót bízhat meg, kinek személyét maga választja meg. A tanácsadó tevékenységét társadalmi munkában végzi. Az Elnök - személyes tanácsadója igazolt költségeinek térítéséről - az MNASZ költségvetése terhére az Elnökség jóváhagyásával intézkedik. 36. A SZÖVETSÉG SPORTSZAKMAI ALELNÖKE 17

18 (1) A sportszakmai alelnök a Szövetség nevében tartja a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetséggel, helyettesíti az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén. (2) A sportszakmai alelnök feladatai a) Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Főtitkárral együtt teljesített aláírással helyettesíti az elnököt, ellátja feladatait. b) a Szövetség nemzetközi képviselete az elnökkel közösen, vagy egyedül, c) a 37. szerint irányítja és szervezi a Sporttanács munkáját. d) Sporttanács üléseinek összehívása és vezetése, e) az éves sportprogramok végrehajtásának, a Sporttanácsi határozatok, végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, f) a szakági bizottságok munkájának figyelemmel kisérése, g) kapcsolattartás a tagszervezetekkel. h) javaslattétel a Sporttanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben. 37. A SPORTSZAKMAI ALELNÖK EGYÉB FELADATAI: (1) A sportszakmai alelnök kiemelt feladata továbbá a Sporttanács közreműködésével irányítani és vezetni a Szövetség sportszakmai tevékenységét. (2) Az alelnököt a Sporttanácsban távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa felkért Sporttanácsi tag helyettesíti. (3) A sportszakmai alelnök Sporttanáccsal kapcsolatos képviseleti vagy egyéb hatáskörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjában a Sporttanács más tisztségviselőjére is átruházhatja. 38. A FŐTITKÁR (1) A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Szövetséggel főfoglalkozású munkaviszonyban álló főtitkár. (2) Az Elnökség köteles a főtitkári tisztségre pályázatot kiírni. A főtitkárt a pályázat eredménye alapján az Elnökség bízza meg. (3)A főtitkár feladatai: a) köteles a közgyűlésen, az elnökségi és - szükséges szerint a Sporttanácsi üléseken részt venni, b) előkészíti az Elnökség, a Sporttanács üléseit, összehangolja a különféle bizottságok, valamint a Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók munkáját, c) közreműködik az Elnökség és a Sporttanács határozatainak végrehajtásában, d) gondoskodik az elnökségi és a Sporttanácsi ülések emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, e) biztosítja a Szövetség kapcsolattartását a nemzetközi szövetségekkel, koordinálja, összehangolja az ezzel kapcsolatos tevékenységet, f) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről, g) köteles figyelemmel kísérni a Szövetség tevékenységével kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását, h) szükség esetén tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről, 18

19 i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. j) távolléte vagy akadályoztatása esetére gondoskodik helyetteséről, az ügyintéző szervezet főtitkárt helyettesítő dolgozóját megnevezi, és arról az elnököt és a sportszakmai alelnököt tájékoztatja. (3) A főtitkár hatásköre: a) a Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, b) önálló aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, Ft értékhatárig c) megbízás alapján képviseli a Szövetséget, (4) A főtitkár tevékenységéről a Szövetség Elnökségének számol be. (5) A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyintéző szervezet általa megbízott dolgozója helyettesíti, azonban aláírási és utalványozási jogkört csak az Elnökség egy tagjával együttesen gyakorolhat. 39. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG (1) A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelőbizottságot választ. A Felügyelőbizottság létszáma három fő, döntéseit a jelenlévők szavazattöbbségével hozza. (2) A Felügyelőbizottság vezetője és tagja a Szövetségben egyéb más tisztséget nem viselhet. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelö és Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Szövetség vezető tisztségviselőjéhez intézi. (3) A Felügyelőbizottság tevékenységét a Bizottság vezetője irányítja, ügyrendjét maga határozza meg. (4) A Felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség Elnökségét tájékoztatja. 40. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATA: (1) a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, d) az éves mérleg felülvizsgálata, e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. h) A Szövetség adminisztratív rendjének megőrzése érdekében ellenőrzi a szövetségi iratokba történő tagi betekintéseket. 19

20 i) A Felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. j) Ha a határozatot a Szövetség vezető tisztségviselője támadja meg, és a Szövetségnek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a Szövetség képviseletét elláthatná, a perben a Szövetségt a Felügyelőbizottság által kijelölt Felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Szövetségnek nincs Felügyelőbizottsága, vagy a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Szövetség perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. k) A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a Szövetség szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. (2) A Felügyelőbizottság köteles a tagoknak a Szövetség döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 41. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGKÖRE: (1) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelőbizottság a pénzügyigazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. (2) A Felügyelőbizottság a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. (3) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül a Felügyelőbizottság utóvizsgálat keretében ellenőrizheti. (4) A Felügyelőbizottság vizsgálatairól készült jelentésekbe a Szövetség tagjai betekinthetnek. (5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelőbizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat. (6) A Felügyelőbizottság tevékenységéről a Bizottság elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. (7) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. (8) Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke, vagy bármely tagja az Elnökséget a Felügyelőbizottság működésképtelenségéről tájékoztatja, az Elnökség köteles erről a tagokat haladéktalanul értesíteni. (9) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 20

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A 2 A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 1989. november 7. napján az 515- ös sorszám alatt

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben