Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható."

Átírás

1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály. /módosítások vastag, dőlt betűvel szedve/ 1. A szervezet neve: Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 2. A szervezet rövidített neve: TEMI 3. A szervezet székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út A szervezet bélyegzője: Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. 5. A képviseletet ellátja: Az Elnök. 6. A szervezet jellege: A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /továbbiakban: Egyesület/ országos hatáskörű, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő közművelődési közszolgálati feladatokat ellátó - kulturális szakmai érdekvédelem, érdekképviselet és szolgáltatás - civil szervezet. Önálló jogi személy, mely saját alapszabállyal, képviselettel és elkülönült gazdálkodással rendelkezik. 7. Az Egyesület célja: A polgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek működtetése, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, könyvtárak, művelődési intézmények működtetése ( nevelés, oktatás, szórakoztatás, ismeretterjesztés stb.), szakmai képviselete, a művészet és a művészetek támogatása. E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végzi Céljai elérése érdekében: Elvégzi a részére biztosított költségvetési támogatás pályázati úton történő elosztását az illetékes Szakminisztérium és a TEMI közötti megállapodás alapján Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól), illetve A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. 76. alapján állami, illetve önkormányzati szervnek kell gondoskodnia.

2 2 Ezen feladatok közé tartozik a helyi közművelődési tevékenység ellátása, amelynek formái - az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok, - életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása; - a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - az évi CXL. tv szerint a közkönyvtári ellátás. /4/ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés /TEÁOR 08 szerint: Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás/ /5/ Kulturális tevékenység /TEÁOR 08 szerint M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Szakmai érdekképviselet/ /6/ Kulturális örökség megóvása /TEÁOR 08 szerint: Könyvtári, levéltári tevékenység Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Múzeumi tevékenység/ /9/ Környezetvédelem /TEÁOR 08 szerint: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/ /11/ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. /TEÁOR 08 szerint: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/ /13/ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. /TEÁOR 08 szerint: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/ /14/ Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. /TEÁOR 08 szerint: Sport, szabadidős képzés Sportlétesítmény működtetése Sportegyesületi tevékenység Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység/

3 3 /18/ A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegí-tése és a kapcsolódó szolgáltatások. /TEÁOR 08 szerint: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Gyermekek napközbeni ellátása 8. Az Egyesület működésének alapelvei: a./ Az Egyesület az önkéntesség, a teljes egyenjogúság és a szolidaritás elve alapján jött létre, és közös feladatvállalással működik; a tagok jogai egyenlőek. b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet; c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; d./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. e./ Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján és a Civil Információs Portál útján is nyilvánosságra hozza. f./ A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jog- ügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Egyesület vezető tisztségviselői az általuk képviselt intézmény pályázatának elbírálásával összefüggő döntéshozatalban - az összeférhetetlenség elkerülése érdekében - nem vehetnek részt. g./ A közhasznú szervezet megszűntét követő 3 (három) évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - - amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

4 4 h./ Az Egyesület céljai megvalósítása során a polgárság, különösen a munkavállalók kulturális érdekeinek érvényesítésében együttműködik valamennyi, az Egyesület törekvéseit elfogadó szervezettel és intézménnyel. i./ Az Egyesület célja szerinti tevékenységét nyilvánossággal végzi. j./ Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. 9. Az Egyesület feladatai: a./ A TEMI-ben felhalmozódott kulturális értékek gondozása és továbbfejlesztése, terjesztése és az intézmények működőképessége megőrzésének segítése. b./ Képviseleti úton részt vesz a lakosság, a polgárok művelődését szolgáló döntések előkészítésében a közművelődést érintő szakmai és érdekegyeztető tárgyalásokon, szabályozási folyamatokban. c./ A TEMI Elnöksége szervezi és végzi az illetékes minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a költségvetési támogatás elosztását, a támogatás felhasználásának ellenőrzését, elszámolását és elszámoltatását. A költségvetési támogatás elosztása pályázati úton történik. 10. Az Egyesület tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése: a./ Az Egyesület rendes tagja (a továbbiakban: tag) lehet minden olyan (i) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely alaptevékenységként végzi a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényben meghatározott nyilvános könyvtári ellátást és/vagy közművelődési tevékenységet, (ii) természetes személy, aki az előző bekezdés rendelkezéseinek megfelelő jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel annak az előző bekezdés szerinti alaptevékenységéhez kapcsolódó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és belépési nyilatkozatban kijelenti, hogy - az Egyesület céljaival egyetért, - elfogadja az Egyesület Alapszabályát, - tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint - fizeti a tagdíjat. A rendes tag felvételéről írásbeli felvételi kérelme alapján az Egyesület Elnöksége a soron következő ülésén dönt. b./ Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. Az Egyesület tagja választhat és választható az Egyesület szerveibe. c./ A tagsági viszony megszűnik:

5 5 - a tag halálával, - a tag jogutód nélküli megszűnésével, - az Egyesület megszűnésével, - a tag kilépésével, - a tag kizárásával. d./ Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül - azt a tagot, aki/amely az éves tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és ezt a mulasztását 30 napos fizetési póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére e határidőn belül sem teljesíti, - azt a tagot, akit Bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt, és a közügyektől eltiltott, - azt a tagot, aki vagy amely tekintetében olyan körülmény következett be, amely miatt már nem felel meg a jelen Alapszabály 10. a./(i), illetve (ii) pontjaiban meghatározott követelményeknek. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Az Egyesület tagja az Egyesületből bármikor kiléphet. A kilépést az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A tag tagsági jogviszonyának bármely okból történő megszűnése esetén az Elnökség a tagot törli a tagnyilvántartásból. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 11. Pártoló tagság keletkezése és megszűnése: Pártoló tag (a továbbiakban: pártoló tag) lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet támogatni kívánja, a célkitűzéseivel egyetértve pártoló tagként munkájában részt kíván venni, és fizeti a pártoló tagokra a Közgyűlés által megállapított tagdíjat. A pártoló tagsági jogviszonyt az Elnökség döntése alapján az Egyesület, valamint a pártoló tag közötti együttműködési megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott vagy határozatlan időre egyaránt. A pártoló tagsági jogviszony az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. 12. Tagdíj és pártoló tagdíj: A tagdíjat és a pártoló tagok tagdíjának mértékét a Közgyűlés évente határozza meg. 13. Az Egyesület legfőbb szervezetei: - Közgyűlés - Felügyelő Bizottság - Elnökség - Szakértői Csoport Az Elnökség jelen Alapszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében eseti jellegű döntést előkészítő, tanácsadó testületeket állíthat fel Közgyűlés:

6 6 Az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. Minden tagot egy szavazati jog illet meg, valamint kezdeményezési, véleménynyilvánítási, javaslattételi joggal rendelkezik. A természetes személy tag a Közgyűlésen személyesen vehet részt. A jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek szervezeti képviselőjük útján vehetnek részt a Közgyűlésen. A jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a Közgyűlésen meghatalmazott útján is képviseltethetik magukat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni A Közgyűlés üléseinek gyakorisága, összehívásának rendje: A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart, melyet az Elnökség hív össze. A közgyűlésre szóló írásbeli meghívót a tagoknak - a hely, az időpont és a napirend közlésével együtt - legalább 10 nappal előbb meg kell küldeni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem volt határozatképes. A közgyűlésre szóló meghívóban minden esetben tájékoztatni kell a tagokat a távolmaradás következményeiről, arról, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlés összehívását, ha az ok és a cél megjelölésével a tagok legalább 10%-a kéri, akkor az Elnök köteles - a Közgyűlés összehívására irányuló írásbeli kezdeményezést - a 10 napon belül összehívott Elnökség elé terjeszteni. Az Elnökség a rendkívüli közgyűlés összehívásáról 2/3-os szavazattöbbséggel meghozott határozatával dönt. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább 30%-a - az ok és a cél megjelölésével - kéri. Az Egyesület közgyűlése nyilvános. A Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt a pártoló tagok és az Elnökség által meghívott személyek A Közgyűlés határozatképessége, a határozathozatal módja: A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50% + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés a határozatait amennyiben jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza. A közgyűlésen a jelenlévők 2/3-os szavazata szükséges: - az Alapszabály elfogadásához, módosításához; - más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása és e körben a vagyonnak való rendelkezéshez; - a tagdíj mértékének megállapításához; - a TEMI éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli beszámolójának, valamint a közhasznúsági mellékletének elfogadásához; - a tag kizárásával kapcsolatos fellebbezési határozatához. A Közgyűlés személyi kérdésekben titkosan, egyéb ügyekben nyílt szavazással dönt.

7 7 Az Elnök, a Gazdasági Felelős, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Szakértői Csoport koordinátorának választása a következők szerint történik: amennyiben az adott tisztségre csak egy jelölt van, az adott tisztségre történő megválasztáshoz az érvényes szavazatok több mint fele szükséges. Több jelölt esetén megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül senki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, úgy az adott tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. Ez utóbbi esetben azt a személyt kell az adott tisztségre megválasztottnak tekinteni, aki a megismételt szavazás során a legtöbb szavazatot kapta. Az Elnökség további 5 tagjának, a Felügyelő Bizottság további 2 tagjának megválasztása során a Közgyűlés listás szavazást tart. A listára felkerült jelöltek közül azok minősülnek megválasztottnak, akik a megválasztható tisztségviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik jelölt minősül megválasztottnak A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ az Alapszabály megállapítása, módosítása b./a tagdíj mértékének megállapítása; c./ az Elnök, a Gazdasági felelős, az elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak, valamint a Szakértői Csoport koordinátorának megválasztása, illetve visszahívása; d./ a TEMI az éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli beszámolójának, valamint a közhasznúsági mellékletének elfogadása; e./ döntés az Egyesület más szervezetekkel való egyesüléséről, szétválásáról, illetőleg feloszlásáról és e körben az Egyesület vagyonával való rendelkezésről; f./ az Elnökség éves beszámolójának elfogadása g./ a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása; g./ döntés kitüntetések, díjak alapításáról; h./ döntés az Egyesület tulajdonában álló ingatlan elidegenítéséről. i./ az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása; Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság az Egyesület felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság háromtagú. Tagjait a Közgyűlés titkos szavazással a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra választja meg. A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívására az Egyesület Elnöksége tagjaira vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja és elnöke az a személy, aki: a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület Közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve

8 d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója Felügyelő Bizottság feladatai 8 - a Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, az Egyesület határozatainak végrehajtását. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés eredményéről évente jelentésben számol be a Közgyűlésnek; - a Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet Közgyűlést vagy Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv Közgyűlés vagy Elnökség döntését teszi szükségessé; illetve ha a vezető tisztségviselők (az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai) felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az intézkedésre jogosult szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. - a Felügyelő Bizottság véleményezi és ellenőrzi a Közgyűlés elé terjesztendő éves közhasznúsági jelentést,éves beszámolót,a szakmai beszámolót, valamint az éves költségvetést, és mindezekről jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság jelentését jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. A Felügyelő Bizottság negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek Elnökség Az Elnökség jogállása és választása Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, titkos szavazással választja meg. Az Elnökség tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

9 9 cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik A Közgyűlés által titkos szavazással visszahívható az az Elnökségi tag, aki - ellen bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult, - az Egyesület Alapszabályában, belső szabályzataiban, határozataiban meghatározott, tisztségéhez kapcsolódó kötelezettségeit nem teljesíti vagy kötelezettségeit megszegi. Az Elnökség érintett tagját minden esetben megilleti a védekezés joga. Az Elnökséget az Elnök hívja össze Az Elnökség létszáma és összetétele Az Elnökség létszáma: 3-8 fő Az Elnökség tagjai: Az Elnökség működése: a./ elnök b./ c./ gazdasági felelős, valamint d./ további 1-6 elnökségi tag, amennyiben az Elnökség létszáma a 3 főt meghaladja Az Elnökség ülései nyilvánosak, kivéve a személyiségi jogokat érintő kérdéseket. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén (ide értve a határozatképtelenség miatt megismételt ülést is) a tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő Az Elnökség főbb feladatai és hatásköre a./.amennyiben a TEMI elnöke munkaviszonyban látja el tisztségét, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozókat (jogviszony létesítése és megszüntetése). b./ Biztosítja a Közgyűlés tevékenységéhez szükséges feltételeket, szervezi a folyamatos tájékoztatást, ellátja a két közgyűlés között az Egyesület működésével kapcsolatos feladatokat. c./ Beszámoltatja az Elnököt, a Gazdasági felelőst és az egyéb választott, vagy kijelölt tisztségviselőt az Elnökség két ülése között végzett munkáról. d./ Szakmai kapcsolatokat épít, együttműködik az önkormányzati, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel. e./ A tagintézmények számára szakmai, jogi, képzési és információs szolgáltatást nyújt. f./ beérkezett javaslatok alapján dönt az egyesületi kitüntetések, díjak adományozásáról. g./ Dönt az állami támogatás felosztásáról. h./ A tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseket. i./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó gazdasági tevékenységgel kapcsolatos döntés előkészítő munka,, az éves munkaterv, a költségvetés, az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés megvitatása, és a Közgyűlés elé terjesztése.

10 13.4. Elnök 10 j./ döntés az Egyesület vagyonával való rendelkezésről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések kivételével, k./ Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint mellékleteinek megvitatása, jóváhagyása. l./ Minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe utal Az Elnök választása és jogállása Az Elnököt a Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, titkos szavazással a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra választja. Ellátja az Egyesület képviseletét. Az Egyesület nevében az aláírási jogot önállóan, illetőleg a banki ügyekben a bejelentett módon gyakorolja, illetve a szervezeti egységek vezetőire átruházhatja Az Elnök feladata és hatásköre a./ Beszámol a Közgyűlésnek az Elnökség munkájáról, az Elnökségnek a két ülés között végzett munkáról. b./ Kezdeményezi a Közgyűlés és az Elnökség összehívását, ellenőrzi a határozatok végrehajtását, és azok megküldését az Egyesület tagjai részére. c./ Az Egyesület tagjainak nyújtott szolgáltatásokat, az Egyesület életével kapcsolatos információkat - a személyi kérdések kivételével - az aktualitásoknak megfelelően az Egyesület honlapján megjelenteti. d./ Az illetékes Szakminisztériummal kötött megállapodás szerint évenként gondoskodik a költségvetési támogatásra benyújtható pályázat kiírásáról, az összes pályázat elbírálása után az elnyert támogatásokat sajtó útján közzéteszi. e./ A Bíróságok és más Hatóságok előtt képviseli az Egyesületet, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség tagjaira átruházhatja. f./ Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói és szervezeti egységének vezetői felett. A szervezeti egységek vezetői a munkáltatói jogokat átruházott jogkörben gyakorolják munkavállalóik felett. g./ Előzetes bejelentkezés alapján köteles a tagintézmények kérésére az Egyesület ügyeiről felvilágosítást adni, az Egyesület irataiba való betekintést az SZMSZ-ben meghatározottak szerint lehetővé tenni. h./ Az Elnök megválasztásának idejére, feladatainak ellátására megbízási jogviszony létesíthető Gazdasági felelős A Gazdasági felelős választása és jogállása: A Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, titkos szavazással a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra választja A Gazdasági felelős feladata és hatásköre: - A testületi ülések között felügyeli és koordinálja a TEMI Központi iroda munkáját.

11 11 - Az Egyesület gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról negyedévente beszámolót készít, és azt az Elnökség elé terjeszti. - Gondoskodik a költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítéséről és ezeket az Elnökség elé terjeszti. - A tagdíjbefizetésről beszámol. - az Elnököt távollétében helyettesíti. - Banki ügyekben aláírás a bejelentett módon A Szakértői Csoport A Szakértői Csoport jogállása A Szakértői Csoport az Egyesület döntés-előkészítő, tanácsadó szakmai testülete. A Szakértői Csoport koordinátorból, a koordinátor helyettesének tisztségét ellátó Szakértői Csoport Vezetőből és 2-7 további tagból áll. A Szakértői Csoport koordinátorát a Közgyűlés választja meg a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, míg a Szakértői Csoport Vezetőjét és további tagjait az Elnökség választja meg határozott feladatra és időtartamra. A Szakértői Csoport koordinátora, vezetője és további tagjai megbízatásukból bármikor visszahívhatók. A Szakértői Csoport koordinátorának visszahívásáról való döntés a Közgyűlés, míg a vezető és a további tagok visszahívásáról való döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik. A Szakértői Csoport koordinátorának, vezetőjének és további tagjainak jogviszonyára egyebekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók A Szakértői Csoport feladat- és hatásköre - előkészíti a költségvetési támogatások pályázat alapján történő elosztását, indokolt javaslatot terjeszt az Elnökség elé a költségvetési támogatás intézményi elosztására, összegére, közreműködik a támogatás felhasználásának ellenőrzésében, véleményezi a pályázati kiírást, - A fenti pályázatok feldolgozása, a problémás intézmények szakmai és pénzügyi áttekintése, a feltárt hiányosságok kijavításához szakmai segítségnyújtás. - Közreműködés az intézmények szakmai, jogi, gazdasági, szervezetfejlesztési, stb. problémáinak felszámolásában. - A TEMI Központi Iroda tevékenységének segítése. - Az Elnökség részére szakmai anyagok előkészítése. - Intézmények részére tanácsadás. - Pályázatok, statisztikák, működési stratégiák kidolgozása. - Továbbképzések, szakmai napok szervezése évente két alkalommal. - Szakmai együttműködés a TEMI Elnökségével, a TEMI Központi Irodával A Szakértői Csoport működési rendje

12 12 A Szakértői Csoport működésének részletes szabályait az Elnökség állapítja meg Az Egyesület jogi személy szervezeti egysége(i) Az Egyesület jogi személy személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a TEMI Fővárosi Művelődési Háza (a továbbiakban: TEMI FMH). A TEMI FMH önálló az Egyesület költségvetésén belül elkülönítetten vezetett és nyilvántartott az Egyesület Elnöksége által jóváhagyott - éves költségvetés alapján gazdálkodik, saját vagyonnal rendelkezik és az Elnökség által jóváhagyott munkaterv alapján végzi tevékenységét. A TEMI FMH székhelye : 1119 Budapest, Fehérvári út 47. A TEMI FMH ügyintéző és képviseleti szerve az FMH igazgatója, akinek megválasztására és visszahívására az Egyesület Elnöksége jogosult. Az FMH igazgatója önállóan képviseli a jogi személy szervezeti egységet 13. A TEMI FMH igazgatója a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott korlátozásokkal és feltételekkel - önállóan gyakorolják a munkáltatói jogkört TEMI FMH munkavállalói felett. A munkáltatói jogkör gyakorlásának módját az SZMSZ tartalmazza. 14. Az Egyesület Az Egyesületi határozatok dokumentálása, nyilvánosság biztosítása - Az Egyesület elnöke a Testületek által hozott határozatokról a folyamatos nyilvántartást (Határozatok Könyvét) vezeti. - A Határozatok Könyvében meg kell jelölni a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számát, a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. - Az Elnökség a meghozott határozatokról az érintetteket írásban értesíti, egyébként a meghozott határozatokat a honlapján közzéteszi. A Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthet, és az azokban foglaltakról az Elnök által hitelesített másolatot kérhet. - Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökségi iroda vezetőjével való előzetes időbeni egyeztetés alapján az érintettek betekinthetnek. - Az Egyesület működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai igénybevételének módját az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza. - Az Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig honlapján közzéteszi Az aláírási jog Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott egyesületi név alatt az Elnök vagy távollétében a Gazdasági Felelős önállóan ír alá. Az TEMI FMH képviseletében annak Igazgatója a TEMI FMH géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alatt nevét önállóan írja alá.

13 Banki aláírási jog A banki aláírási jogot az Egyesület Elnöke az Elnökség tagja és Gazdasági felelőse közül kettő együttesen gyakorolja. Az Elnök a szervezeti egységek vezetőinek korlátozott aláírási jogot biztosíthat. Az állami támogatás elkülönített számláján a banki aláírási jogot az Egyesület Elnöke és Gazdasági felelőse együttesen gyakorolja Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület - ide értve ezen belül a TEMI FMH-t is - bevételeivel - jogszabályi keretek között - önállóan gazdálkodik, pénzeszközeit önálló számlán kezeli. A Területi Művelődési Intézmények Egyesületéhez tartozó intézmények részére adott állami támogatást az Egyesület pénzeszközeitől elkülönítve, külön számlán kezeli. Az Egyesület alapfeladatainak ellátásához önállóan, vagy más szervezetekkel közösen is vállalkozhat. Az Egyesület a gazdálkodása során keletkezett eredményt nem oszthatja fel, azt csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használhatja. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint, pályázathoz kötheti Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik, ha - a Közgyűlés döntése alapján átalakul, - b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz, - c) a bíróság feloszlatja, - d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, - e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt vezető szerve az Elnökség jár el. 15. Záró rendelkezések A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabályában nem szabályozottakra nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.

14 14 Az Egyesület működésére és szervezetére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az Egyesület módosított alapszabályát a Közgyűlés március 12. napján KGY-12/2013. (III.12.)számú határozatával elfogadta. Budapest, március 12. Molnár Géza Elnök Módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyezem Budapesten, március 12. napján: dr. Havasi József ügyvéd

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T 1 A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 7626 Pécs, Felsővámház utca 50.,

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben