A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87.

2 I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil szervezetek működéséről és jogállásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a sportról szóló évi I. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás műhelye. 2 A Sportegyesület neve: Tordas Sportegyesület Rövidített elnevezése: Tordas SE A Sportegyesület székhelye: 2463 Tordas, Szabadság utca 87. A Sportegyesület alapítási éve: II. A SPORTEGYESÜLET FELÜGYELETE 3. A Sportegyesület nyilvántartásba vételét a Fejér Megyei Bíróság végzi. A Sportegyesület működése felett az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést. A Sportegyesület feletti adóellenőrzést az Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését pedig az Állami Számvevőszék látja el. A Sportegyesület által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával ellenőrzést gyakorol.

3 A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. A Sportegyesület besorolási kategóriája: egyesület A Sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. III. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 4. A Sportegyesület célja A labdarúgás, a tenisz, a bridzs, a cselgáncs és a sportlövészet, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja: a., tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, b., a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, c., hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében, megállapodás alapján szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak a Sportegyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. 5. A Sportegyesület alaptevékenysége, feladatai A Sportegyesület alaptevékenysége, feladatai: a., az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása,

4 b., az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról, c., más szervezet által rendezett sporteseményeken való részvétel, d., versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása, e., a Sportegyesületben folyó sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése, f., a belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítése, ápolása, g., az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, a Sportegyesület hagyományainak ápolása, h., a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. IV. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA 6. A Sportegyesület tagjai és pártoló tagjai A Sportegyesületnek tagja lehet minden olyan sportoló, magyar vagy külföldi természetes személy, aki belépési nyilatkozatában a Sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét, szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló.

5 a., Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. b., Minden más versenyző, aki nem hivatásos sportoló, amatőr sportolónak minősül. A Sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes személy, valamint szervezet, aki a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vehet részt. A pártoló tagok az egyesület szerveibe nem választhatóak, és az egyesületi szerv döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv az egyesület pártoló tagja nem lehet. 7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése A Sportegyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. A Sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik. A tagfelvétel kérdésében a Sportegyesület Elnöksége határoz a szakosztályvezetők javaslatai alapján. Az Elnökség ezt a jogkörét a Sportegyesület elnökére átruházhatja. A felvételt megtagadó határozat ellen a Sportegyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes közgyűlésen köteles megtárgyalni. A Sportegyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. A Sportegyesületből való kilépést a Sportegyesület Elnöksége részére írásban kell bejelenteni. 1. a tagsági viszony megszűnik: a., a tag halálával, b., a Sportegyesület megszűnésével, c., a tag kilépésével, d., a tag kizárásával. 2. Az Elnökség kizárja a Sportegyesület tagjai közül

6 a., azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével és azt felszólítás ellenére sem fizeti meg a tárgyév december 31. napjáig. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat. b., azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. A kizárási eljárás lefolytatására az Elnökség jogosult. Az eljárás alá vont tagot a kizárási eljárás megindításáról, valamint a jogorvoslat lehetőségéről írásban értesíteni kell, és a tag számára biztosítani kell a védekezés lehetőségét az eljárás során, amelyet a tag mind személyes meghallgatás során, mind írásban gyakorolhat. Az Elnökség dönt első fokon a kizárás kérdésében, amely döntés ellen a Közgyűléshez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni. 8. A tagok jogai és kötelezettségei 1. A Sportegyesület rendes tagjának jogai: a., személyesen részt vehet a Sportegyesület Közgyűlésén a Sportegyesület vezető szerveinek megválasztásában, a közgyűlési határozatok meghozatalában, b., részt vehet a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein, c., választható a Sportegyesület szerveibe (Kiskorú tag azonban csak a korának megfelelő tisztségre választható, a sportegyesület képviseletével járó tisztségbe csak nagykorú tag választható. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja csak a Ptk (5) bekezdésében meghatározott előírásoknak megfelelő tag választható), d., észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Sportegyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, e., a Sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, f., használhatja a Sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét,

7 h., részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. 2. A Sportegyesület rendes tagjának kötelezettségei: a., a Sportegyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek által hozott határozatoknak a betartása, b., a Sportegyesület, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c., sportemberhez Sportegyesület hírnevéhez méltó, sportszerű magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, mind azon kívül, d., részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken, e., a tagdíj megfizetése, f., a Sportegyesület vagyonának megóvása, g., a Sportegyesület és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása f., nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását. 9. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei 1. A Sportegyesület pártoló tagjának jogai: a., az Elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület Közgyűlésén, tevékenységében 2. A Sportegyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a., a Sportegyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak betartása, b., a vállalt hozzájárulás teljesítése, c., nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását. V.

8 A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 10. A Sportegyesület szervei: a.,közgyűlés, b., Elnökség, c., Felügyelő Bizottság. A Sportegyesület 6 szakosztállyal rendelkezik: a., utánpótlás labdarúgó szakosztály b., felnőtt labdarúgó szakosztály c., Tenisz szakosztály d., Cselgáncs szakosztály e., Sportlövészet szakosztály f., Bridzs szakosztály A szakosztályok munkáját a szakosztályvezető irányítja, aki a munkájáról évente köteles tájékoztatni a Közgyűlést. Munkájáról az Elnökséggel folyamatosan egyeztet. Minden elnökségi tag az Elnököt kivéve egyben egy vagy több szakosztály elnöke is. VI. A SPORTEGYESÜLET RENDES KÖZGYŰLÉSE 11. A Közgyűlés a Sportegyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést szükség szerint kell összehívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A Közgyűlést a Sportegyesület elnöke hívja össze, 8 nappal a Közgyűlés előtt, a napirend írásban való közlésével (a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, illetve az internetes honlap és plakátok útján). A Közgyűlés határozatképes, ha azon a Sportegyesület rendes tagságának több mint a fele jelen van. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt

9 Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. 1. A Közgyűlést össze kell hívni: a., ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, b., ha az Elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, c., ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlés napirendje 12. A Közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé. A Sportegyesület rendes közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalni a Sportegyesület a., éves pénzügyi tervét b., az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. 13. A Közgyűlés hatásköre A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a., a Sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, beolvadásának kimondása, b., az Alapszabály megállapítása és módosítása,

10 c., a Sportegyesület tisztségviselőinek megválasztása, felmentése és visszahívása, d., a Sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja, mely jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg, neve, székhelye, ügyintéző és képviseleti szerve nevének külön alszámon történő nyilvántartásával. A Sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szakosztály jogi személyisége is megszűnik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért a Sportegyesület kezesi felelősséggel tartozik. e., a Sportegyesület éves pénzügyi tervének megállapítása, f., az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései szerint készített elnökségi beszámoló elfogadása, amelynek jóváhagyása a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés minősített többségű döntése alapján történik, g., az éves költségvetés meghatározása, h., a tagsági díj mértékének meghatározása, i., a tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása, j., más sport orientált jogi személlyel történő együttműködés megállapítása k., mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 14. A Közgyűlés határozathozatala A Közgyűlés a határozatait főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden rendes tagnak egy szavazata van. 1. A jelen lévő szavazásra jogosultak 2/3-os többségi szavazata szükséges: a., a Sportegyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásáról, b., az Alapszabály elfogadásáról, módosításáról szóló határozat meghozatalához.

11 A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 15. első bekezdésében meghatározott tisztségviselők megválasztásakor, illetve, ha a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 2. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a., kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b., bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban igazolható módonközli az érintettekkel, valamint az Sportegyesület székhelyén kifüggeszti. Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló saját honlapon történő megjelentetésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. A Sportegyesült működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Sportegyesület székhelyén a Sportegyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban- bármely tag betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. A Közgyűlés nyilvánosságra hozza a Sportegyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a

12 működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. A Sportegyesület által nyújtott cél szerinti juttatások, és a jogszabályok által kötelezően előírt beszámolók bárki által megismerhetők. A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők (ha lehetséges személye) számaránya. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a Közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Sportegyesület iratai között megőrizni. 15. A tisztségviselők megválasztása 1. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: a., az Elnök, b., az Elnökségi tagok, c., Felügyelő Bizottsági tagok. Az első bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a Közgyűlés négy évre választja. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. A titkos szavazást a Közgyűlés által megválasztott szavazatszámláló bonyolítja le. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az érvényes szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, második választási fordulóba az első választási fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt jut tovább. A második választási fordulót, és így a választást az a jelölt nyeri meg, aki a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. 2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve a Sportegyesület könyvvizsgálója az a személy, aki a., a vezető szerv elnöke vagy tagja, (ide nem értve a vezető szerv azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be)

13 b., az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c., az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d., az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa. Az egyesület megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget a., amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b., amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c., amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d., amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más egyesületnél is betölt. A tagok egyharmadának indítványára visszahívható az a tisztségviselő, aki fél éven át oly módon nem tesz eleget választott tisztségéből eredő feladatának, hogy nem jelenik meg az összehívott (Elnökségi, vagy Felügyelői Bizottság) ülésen. VII. A SPORTEGYESÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE 16. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni

14 a., az Elnökség többségének, illetve a Felügyelő Bizottság döntése alapján, b., ha a Sportegyesület tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével kívánja, c., ha a bíróság elrendeli, d., ha a Sportegyesület elnöki tisztsége megüresedik A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül össze kell hívni. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. VIII. A SPORTEGYESÜLET ELNÖKSÉGE 17. A Sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség a Sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg a Sportegyesület más szervének hatáskörébe utalt. Az Elnökség feladata és hatásköre: a., tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás lefolytatása; b., a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; c., a Sportegyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és előterjesztése; d., az Elnök éves beszámolójának elfogadása; e., személyzeti munka irányítása; f., tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; g., a Sportegyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatása;

15 h., minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. Az Elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. Az Elnökség egyedi határozattal egyéb más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is saját hatáskörébe vonhat. Az Elnökség tevékenységéről a Sportegyesület Közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 18. Az Elnökség tagjai Az Elnökség létszáma 7 fő. Az Elnökségnek csak az a sportegyesületi rendes tagsággal rendelkező nagykorú személy lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, illetve személyével szemben más összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Az Elnökség a hat tagból és az Elnökből áll. Minden elnökségi tag valamely az alapszabályban nevesített (utánpótlás labdarúgás, felnőtt labdarúgás, tenisz, bridzs, cselgáncs, sportlövészet) szakosztály működéséért felelős. Szükség szerint az Elnök valamely Elnökségi tagot megbízhat bizonyos feladatok ellátásával, melynek pontos körülményeit (határidő, felelősségi kör, beszámolási kötelezettség) előre írásban rögzíteni kell. 1. Az Elnökség tagjai: a., az Elnök b., az Elnökségi tagok 2. Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a., az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b., észrevételek, javaslatok tétele a Sportegyesület működésével összefüggésben,

16 c., felvilágosítás kérése a Sportegyesülettel, illetőleg a Sportegyesület szerveinek működésével és a gazdálkodással összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d., javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására, e., az Elnökség tagjai jogosultak a Sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni. Az Elnökség tagjait tisztségükre 4 évre választják, valamint újraválaszthatók. 3. Az Elnökségi tagság megszűnik: a., a mandátum lejártával, b., lemondással, c., visszahívással, d., kizárással, e., elhalálozással. Az Elnökség működése 19. Az Elnökség legalább félévente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnök vagy az Elnökségi tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kérik. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról s a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az Elnökség a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 3 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt elnökségi ülés szintén csak abban az esetben határozatképes, ha azon minden szavazásra jogosult tagja jelen van. 20. Az Elnökség határozathozatala

17 Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. Az Elnökség egyszerű többséggel hoz határozatot a közgyűlés által átruházott hatáskörében hozott kérdésekben. Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának indítványára. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, a szavazati aránnyal együtt. A jegyzőkönyvet oly módon kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Sportegyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a Sportegyesület egyik Elnökségi tagja látja el. Az elkészült jegyzőkönyvet minden jelenlevő aláírja. Az elnökség határozatairól az érintett szerveket és személyeket, igazolható módon tájékoztatni kell. Az elnökségi ülés nyilvános. Az ülések nyilvánossága csak abban az esetben korlátozható és csak a szükséges mértékig, ha azt személyes adatok, vagy a személyiségi jogok védelme, vagy jogszabály kötelezővé teszi. 21. A Sportegyesület Elnöke A Sportegyesület legfőbb tisztségviselője a Sportegyesület Elnöke. Az Elnök az Elnökség közreműködésével irányítja és felügyeli a Sportegyesület tevékenységét. Az Elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el. Az Elnök feladata és hatásköre: a., az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, b., irányítja a Sportegyesület hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját, c., a Sportegyesület képviselete,

18 d., az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete, e., a Sportegyesület munkájának figyelemmel kísérése, f., a hírközlő szervek tájékoztatása a Sportegyesület tevékenységéről, g., utalványozási jogkör gyakorlása, h., az operatív munkájának segítése érdekében technikai vezetőt nevezhet ki, aki írásbéli felhatalmazás alapján eljárhat az írásbéli felhatalmazásban foglalt ügyekben. Az írásbéli felhatalmazás nem terjedhet ki a Sportegyesület bankszámlájának kezelésére, az utalványozásra valamint azokra a pontokra, amelyeket jelen Alapszabály a Sportegyesület más szervezetének hatáskörébe rendel. i., döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg a Sportegyesület egyéb szervének kizárólagos határkörébe, j., mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség az Elnök hatáskörébe utal. Az Elnököt távollétében két, erre megbízott Elnökségi tag helyettesíti. Utalványozási jogot, az Elnök erre adott megbízása alapján az Elnökség bármely két tagja csak együttesen gyakorolhat. IX. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 22. A Közgyűlés a Sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ, 4 évi időtartamra, amely az elnökét tagjai sorából megválaszthatja. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása során kötelezően érvényesülnie kell a 15. -ban leírt korlátozásoknak. Feladata a Sportegyesület törvényes, Alapszabály szerinti működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Alapszabállyal. 1. A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

19 a., a Sportegyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b., a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogi szabályok és pénzügyi előírások betartásának ellenőrzése, c., az éves mérleg felülvizsgálata és véleményezése, d., a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, e., a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, f., a Sportegyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai más funkciót a Sportegyesületben nem tölthetnek be. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult a Sportegyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Közgyűléstől, Elnökségtől, illetve Sportegyesület munkavállalóitól, az Sportegyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Bizottság elnöke a Közgyűlésnek írásban köteles beszámolni. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén résztvevő tagok aláírják.

20 A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom bizottsági tag jelen van. Az Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, üléseit írásban, az ülés előtt 15 nappal összehívja, a napirendi pontok megküldésével. Az évi CLXXV. törvény 41. -a alapján: A felügyelő szerv ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, melynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja; a felügyelő szerv tagja az egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik; a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a., az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b., a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; A. az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult; B. ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. X. A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 23.

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület Alapszabály A Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. Általános Rendelkezések 1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben