DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben A Küldöttközgy lés által ban elfogadott és az 1994., 1995., 1997., 1998., 2002., , 2008., években módosított egységes szöveg átdolgozása. I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület a) Neve: Diósjen i Sporthorgász Egyesület b) Székhelye: 2643 Diósjen, Tópart c) M ködési területe: Diósjen és vonzáskörzete d) Vízterülete: A saját tulajdonú Diósjen i Tó (víztározó) összesen 27 ha, 7406 m2 területen, vízkezel i, hasznosítói jogosultsággal. e) Pecsétje: körbélyegz, köralakban az Egyesület neve, középen hal ábra. Az Egyesület címbélyegz t is használ. 2. (1.) Az Egyesület jogállása: a) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkez közhasznú társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgy lési képvisel jelöltet, illetve megyei, f városi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. b) Az Egyesület közhasznú tevékenysége: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - természetvédelem, környezetvédelem, sport (1997. évi CLVI. törvény 26 c/4., c/8., c/9., c/14., c) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. d) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. e) Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel a 1/b. pontban hivatkozott törvények el írásainak. (2.) Az Egyesület tevékenységét nem csupán tagjai, hanem más a m ködési területén él horgászok érdekében is folytatja, szolgáltatásait nem csak tagjai részére nyújtja, de el re meghatározott feltételekkel tagjait el nyben részesítheti. (3.). Az Egyesület tevékenységét a lehet legteljesebb nyilvánosságra törekedve végzi. (4.) Az Egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként m k ik.

2 2 II. Az Egyesület célja és feladatai 3. (1.) Az Egyesület célja A m ködési területen él k horgászérdekeinek képviselete; kedvez horgász lehet ségek megtartása és fejlesztése; a horgászsport fejlesztése, népszer sítése; a horgászoknak a társadalmi együttélés, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására ösztönzése; a horgászat a horgászati tevékenység során a természet védelme; a horgászat szakmai és jogi követelményeinek megismertetése. (2.) E célok érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el: a) m ködési területén a horgászat feltételeit folyamatosan figyelmemmel kíséri. b) tagjai pihenésének, üdülésének el segítése, c) segítséget ad a tagok horgászlehet ségeinek vitásához, jogos érdekeinek érvényre juttatásához, d) rendezvényeket, akciókat szervez a horgászsport hagyományainak és mai feltételeinek megismertetésére, ápolására. e) formálja a helyi közvéleményt a természet szeretete, a környezet védelme érdekében. f) halfogó és sportversenyeket rendez. g) tulajdonában lév horgásztanyát m ködtet. h) ellátja a horgászati- halászai jogszabályokból reá háruló feladatokat. i) részt vesz a halgazdálkodási,- haltermelési, értékesítési valamint egyéb gazdasági és vállalkozási feladatokban önállóan, vagy más szervezettel együttm ködve. j) együttm ködik a horgászok más hazai és külföldi szervezeteivel, mindazon gazdálkodó és hatósági szervezetekkel, amelyek tevékenysége az Egyesületi célokkal összefügg. m) a horgászatot érint fogyasztóvédelmi feladatokat lát el n) vállalatot alapíthat, gazdasági társaságot hozhat létre és részt vehet más szervezetekkel, személyekkel gazdasági társaságban, saját szervezeti keretei között, céljaival és feladataival szorosan öszszefügg vállalkozási tevékenységet folytathat. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek. a) Az Egyesület teljes jogú tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik 14. életév ket betöltötték és a Diósjen i tavon horgászati tevékenységet folytatnak és az Egyesület céljával egyetértenek, részt kívánnak venni feladatainak megvalósításában és ebbeli szándékukat írásban kifejezésre juttatják. Az Új tagi felvételéhez egy régi tag írásbeli ajánlása és horgász vizsga szükséges. b) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére. c) ifjúsági tag: Ifjúsági tag a év közötti magyar állampolgár fiatal. Az ifjúsági tag a részjegy értékének 50 %-át köteles kifizetni belépésekor. Az ifjúsági tag amennyiben feln tt korú lesz, automatikusan egyesületi taggá válik, ha a horgászengedélyét folyamatosan érvényesíti. A feln tté váláskor az akkori részjegy értékének további 50 %-át köteles kifizetni. A 18. életévét betölt év még ifjúsági évnek számít. Az ifjúsági tag nem választható és nem választ. 2. A teljes cselekv képességgel nem rendelkez személyek, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képvisel jük révén gyakorolják. 3. Az egyesületi tagság a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltése nyomán, a Vezet ség döntésével és a tagnyilvántartásba való bejegyzéssel. 4. Az egyesületi tagság megsz nik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelent írásbeli nyilatkozatának az egyesület vezet ségéhez érkezése napján sz nik meg azzal a feltétellel, hogy az egyesület felé esetlegesen fennálló tartozását kiegyenlítette), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással. A Részjegy tulajdon a tagság megsz nésével az egyesület általi visszavásárlással megsz nik ( FT/ részjegy.). 2

3 3 5. A vezet ség az egyesület tagjai közül törli azt, aki a közgy lés által el írt tagdíjfizetési, vagyoni hozzájárulási kötelezettségének önhibájából annak esedékessége után két éves tagfenntartói díj elmaradása után írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. 6. Az egyesület közgy lése kizárhatja a tagok sorából azt, aki az egyesület munkájában huzamosabb ideig neki felróható okból nem vesz részt vagy közösségellenes magatartást tanúsít, akit a bíróság szándékos b ncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélt. 7. A tagok jogai: a) A közgy lésen szavazati, tanácskozási, felszólalási, egyébként észrevételezési, javaslattételi joggal rendelkeznek az egyesület különböz szerveinél, tisztségvisel inél. b) A természetes személy tagok, kizáró ok hiányában (büntetett el élet, összeférhetetlenség) az egyesület bármely tisztségére és küldöttnek megválaszthatók. c) Az egyesület tagjai bármely egyesületi szerv vagy tisztségvisel jogszabályba vagy alapszabályba ütköz határozatának megsemmisítése iránt keresetet terjeszthetnek el 30 napon belül a bíróságnál. d) Az egyesület tagjai részt vehetnek az egyesület rendezvényeink, akcióiban, részesülhetnek szolgáltatásaiból. e) Az Egyesület megalapításában résztvev tagjai (részjeggyel rendelkez alapító tagok) az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele során, a Közgy lés döntése alapján el re meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. f) a tagok írásbeli kérelem benyújtásával stéghelyet vásárolhatnak. A stéghely kijelölésér l, árának megállapításáról a vezet ség határozatban intézkedik. 8. A tagok kötelezettségei: a) Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabály, a közgy lés, illetve a vezet ség törvényes rendelkezéseit (határozatait) megtartani. b) Az egyesület tagjai kötelesek az Egyesület célkit zéseinek megvalósításában, az Egyesület anyagi eszközeinek gyarapításában és megóvásában közrem ködni, az egyesület szervezeti életében részt venni, a megállapított tagdíjat határid ben fizetni, illetve az el írt közrem ködést vagy anyagi hozzájárulást teljesíteni. A stég tulajdonosok horgászhelyüket és környezetét a horgászrendben meghatározottak szerint kötelesek karbantartani. Ha a horgászhely tulajdonos kötelezettségét elmulasztja a vezet ség a horgászhely tulajdon jogát visszavonja. Az így visszavont horgászhelyet az egyesület értékesítheti. Az értékesítésb l befolyt bevétel csak az egyesületi un. napijegyes stégek fenntartására fordítható. Aki a kötelezettségeit felszólításra sem teljesíti annak tagsági viszonyáról az alapszabály rendelkezései szerint a vezet ség dönt. A döntésr l a tagot írásban és indokolással kell értesíteni. A vezet ség döntése ellen a Ptk. eljárási szabályai szerint lehet írásban fellebbezni a döntésr l szóló értesítés kézhezvételét l számított 15 napon belül. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISEL I 1.) Az Egyesület szervei. Vezet szervek A) Közgy lés B) Vezet ség Az Egyesület egyéb szervei: C) Felügyel Bizottság (FEB) D) Fegyelmi Bizottság (Fb) 2.) Az Egyesület tisztségvisel i: A) Elnök B) Alelnök C) Titkár D) Horgászmester E) Környezetvédelmi és Versenyfelel s 3.) Az Egyesület tisztségvisel it a Közgy lés választja meg egyszer szótöbbséggel, nyílt szavazással (közgy lési határozat alapján titkos szavazás is elrendelhet, tikos szavazásról a közgy lés nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel dönt) ötévi id tartamra. A tisztségvisel ket a Közgy lés vissza hívhatja. Az Egyesü- 3

4 4 leti tisztség megsz nik a tagsági viszony megsz nésével; lemondással; összeférhetetlenség keletkezésével és visszahívással. 4.) A Vezet ség, a FEB, a FB valamelyik tagjának kiválása vagy tartós akadályoztatása esetén, továbbá, ha a feladatok mennyisége és differenciálódása indokolja, a testület a feladatok ellátására alkalmas személyt bízhat meg. E megbízással érintett személy nem válik választott tisztségvisel vé, az adott testületben szavazati joggal nem rendelkezik. 5.)Az egyesületi feladatokat a tisztségvisel k, társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehet ség szerint rész- vagy teljes munkaid ben foglalkoztatottak, alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közrem ködésével látják el. 6.)Az egyesületi tisztségvisel k egyesületi munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeib l igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. A Közgy lés az elnök és helyettese javára, valamint az Egyesület valamely tevékenységi körében rendszeresen foglalkoztatott munkatársak,( tisztségvisel k és a FEB;FB elnöke)f ) részére (megválasztásuk után) kedvezményt (pl.: éves engedélyt) állapíthat meg az Egyesület vagyoni helyzetének függvényében. 7.) Összeférhetetlenségi szabályok. a) Az egyesületi Vezet ség valamint az Felügyel Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Képviseleti joggal járó tisztséget csak olyan nagykorú, cselekv képes egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyekt l eltiltás hatálya alatt. b) Az Egyesület testületi (vezet ) szerveinek határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy bármilyen más el nyben részesül, illetve megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatás. c) Nem lehet a Felügyel Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: a vezet ség elnöke vagy tagja; az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatást, illetve az el z kben írt személyek hozzátartozója. d) Nem lehet a közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig más közhasznú szervezet vezet tisztségvisel je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megsz ntét megel z két évben legalább egy évig vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is betölt. e) Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozónak min sül személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. b./ pontja szerint kell meghatározni. 8.) Jegyz könyvek, határozatok a) Az Egyesület testületeinek üléseir l jegyz könyv készítend. A jegyz könyvnek tartalmaznia kell az ülésen történtekre utalást, az elhangzottak lényegét a megnyilatkozó személy megjelölésével, valamint külön sorszámmal ellátva a Testület döntéseit (határozatok). Az egyes döntések mellett feltüntetend a döntést támogatók, és ellenz k száma, lehet ség szerint személye. A jegyz könyvet az ülést vezet személy, és a jegyz könyvvezet írja alá. A Közgy lésr l készült jegyz könyvet két jelenlév tag hitelesíti. ket a Közgy lés bízza meg. b) Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat a jegyz könyvb l kiemelten a Határozatok Tárában testületenként elkülönítve, ülésenként egyt l kezd d sorszámmal ellátva és az ülés dátumával törve külön is nyilván kell tartani. A Határozatok Tárából ki kell t nnie a testület döntései tartalmának, 4

5 5 id pontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenz k számarányának (ha lehetséges, személyének). A határozatokat mindazokkal közölni kell, akikre jogot vagy kötelezettséget ró. E feladat a testület titkárának feladata az ülést követ 15 napon belül postai úton. Amennyiben a határozat meghatározott személyt vagy személyeket érint, velük a határozatot postai úton kell közölni, a közérdek határozatok nyilvánosságra hozatala az Egyesület hirdet tábláján történ kifüggesztés és/vagy elektronikus úton történik (Internet). V. A) A KÖZGY LÉS 1.) Az Egyesület legf bb szerve a Közgy lés, amely a tagok összessége. 2.) A közgy lés az egyesületet érint minden kérdésben jogosult dönteni. 3.) A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása. b) Az egyesület elnökének alelnökének, titkárának, horgászmesterének, környezetvédelmi és versenyfelel sének az Felügyel Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. c) Valamely szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása. d) Az Egyesület megsz nésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása. e) A Vezet ség, az Felügyel Bizottság és a Fegyelmi Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. f) Az Egyesület költségvetésének és éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása. g) A tagdíj, pártolói tagdíj és a kötelez vagyoni hozzájárulás összegének megállapítása. h) A vezet ségi tag fegyelmi ügyében határozathozatal, egyesület tagjának (az alapszabályban nem szabályozott esetben való) kizárása. i) Vállalat, vállalkozás alapítása, befektetési tevékenység elkezdése és folytatása, a befektetési (feltételek) szabályzat elfogadása. j) Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyben a döntést magának fenntartotta. k) jelöl bizottság (3f ) megválasztása és m ködési idejének és feladatainak megjelölése. A jelöl bizottságot a vezet ség mandátumának lejárta el tti egy évvel az éves rendes közgy lésen meg kell választani. A jelöl bizottság a végzet munkáról a közgy lésnek tartozik pártatlan (személyekt l független) beszámolót készíteni. l) A tisztségvisel i jelölés csak egy tisztség vállalására vonatkozhat. m) a vezet ség kötelezettség vállalásának mértékének, meghatározása. 4.) Az egyesület közgy lését legalább évente egyszer össze kell hívni. Rendkívüli közgy lést kell összehívni, ha: erre a Vezet ség határozata szerint szükség van; az Felügyel Bizottság indítványozza; a tagság egyharmadának a cél megjelölésével írásban el terjesztett kérésére; a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség javaslatára, illetve a bíróság döntése alapján. 5.) A Közgy lést az Egyesület elnöke hívja össze. Megtartásának feltételeir l a titkár gondoskodik, a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a Közgy lés napját legalább 15 (naptári) nappal megel z szétküldésével. 6.) A Közgy lésre meg kell hívni az egyesületi tagokat, a Vezet ség tagjait, az Felügyel Bizottság elnökét és tagjait, a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait, a Vezet ség döntése szerint szakért k és vendégek is meghívhatók tanácskozási joggal. Szavazati joggal csak az Egyesület tagjai rendelkeznek. 7.) A Közgy lés ülései nyilvánosak. A Testület zárt ülés mellett is dönthet ha megítélése szerint erre személyiségi jogok személyes adatok védelme érdekében van szükség. Akkor határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 f jelen van. Ha a tagok a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belüli id pontra új közgy lést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre az eredeti meghívóban utalni kell. 5

6 6 8.) A Közgy lés határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl ség esetén a közgy lés elnökének szavazata dönt. A Közgy lés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az alapszabály elfogadásához, módosításához. A kétharmados többség a Közgy lésen részvev szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása a Vezet ség általi el zetes megtárgyalást követ en, valamint a Vezet ség, a Felügyel Bizottság, a Fegyelmi Bizottság a tisztségvisel k megválasztása is nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel történik. 9.) A Közgy lésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. V. B) AZ EGYESÜLET VEZET SÉGE 1.) A vezet ség 5 tagú, a közgy lés által öt évre választott általa visszahívható elnökb l, alelnökb l, titkárból, horgászmesterb l és környezetvédelmi és versenyfelel sb l áll. 2.) A vezet ség az Egyesület végrehajtó, ügyintéz és képvisel szerve. Gondoskodik a Közgy lés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezet ség a közgy lésnek tartozik felel sséggel és beszámolási kötelezettséggel. 3.) A vezet ség hatáskörébe tartozik különösen. a) két közgy lés közötti id ben az egyesületi munka irányítása és vezetése; b) az Egyesület Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadása, ha ennek szükségét látja; c) a vezet ség éves munkatervének, az egyesület költségvetésének, éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés el zetes megtárgyalása; d) a vezet ség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén, döntés a kizárást kivéve az egyesületi tag fegyelmi ügyében; e) a Közgy lés elé terjesztend kérdések, javaslatok megvitatása, a közgy lés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellen rzése, a tisztségvisel k beszámoltatása; f) döntés a tagok törlésér l, amennyiben a tag a tagsági viszonyból származó kötelezettségeit nem teljesíti. Tagdíj és egyéb fizetési kötelezettségek elmaradása esetén az egyesület vezet sége a 2 év tagfenntartási jogviszony lejárata el tt 30 nappal felszólítást küld ki a tagnak. A tulajdon és tagsági viszonya megsz nik abban az esetben, ha felszólítás átvételét követ en 30 napon belül nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak / a vezet ség tagsági jogviszonyát megsz nteti, részjegyét érvényteleníti/. - szándékos b ncselekmény elkövetéséért joger sen, két évet meghaladó végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, vagy - tagsági jogra méltatlanná válik (életvitel, alapvet társadalmi norma súlyos megszegése) ( az Egyesület érdekei ellen irányuló többszöri rágalmazó, rosszindulatú magatartás tanúsítása) - aki szándékosan vét a harcsa horgászat szabályai ellen. - önként vállalt kötelezettség elmulasztása (felhívás ellenére), ha ebb l az Egyesületre nézve, vagy a tagra erkölcsi hátrány származik. g) a tagdíj, vagyoni hozzájárulás fizetése alóli mentesség megállapítása; h) döntés alkalmazotti státusz létesítésér l, megszüntetésér l; - egyesületi horgászrend szabályainak megállapítása; - haltelepítési szabályzat készítése; i) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgy lés kizárólagos hatáskörébe. 4.) A Vezet ség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel határoz. Határozatképességéhez legalább három tagjának a jelenléte szükséges. A Vezet séget az elnök hívja össze. A Vezet ség ülései nyilvánosak, de a testület adott esetben zárt ülés tartása mellett is dönthet, ha megítélése szerint erre a személyiségi jogok és adatok védelme érdekében szükség van. Az ülésen az elnök, alelnök vagy a titkár elnököl. Szavazat egyenl ség esetén az elnök szavazata dönt 5.) A jegyz könyvvezetésre, a határozathozatalra, a határozatok közlésére a Közgy lésre vonatkozó szabályok értelemszer en irányadók. 6.) A vezet ség köteles végzett munkájáról írásban a közgy lésen beszámolni. 6

7 7 V/C A FELÜGYEL BIZOTTSÁG 1.) Az Egyesület felügyel szerve az Felügyel Bizottság, amely a közgy lés által 5 évre választott elnökb l és két tagból áll, a közgy lésnek tartozik felel sséggel, általa visszahívható. 2.) Az Felügyel Bizottság feladata az Egyesület m ködésének és gazdálkodásának ellen rzése. Ennek során a vezet tisztségvisel kt l jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 3.) Az Felügyel Bizottság tagja az Egyesület vezet testületeinek (Közgy lés, vezet ségi ülés) ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 4.) Az Felügyel Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) a szervezet m ködése során olyan jogszabály sértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történ, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezet szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezet tisztségvisel k felel sségét megalapozó tény merül fel. 5.) Az intézkedésre jogosult testületet (vezet szervet) a Felügyel Bizottság indítványára annak megtételét l számított 30 napon belül össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a testület (vezet szerv) összehívására a Felügyel Bizottság is jogosult. 6.) Ha az arra jogosult testületi szerv a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Felügyel Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet (ügyészség). 7.) Az Felügyel Bizottság m ködése a) A Felügyel Bizottság (FEB) köteles az Egyesület tevékenységét évente legalább egy alkalommal megvizsgálni és arról a Vezet séget és a Közgy lést tájékoztatni. Egyébként a Ellen rz Bizottság, mint Testület, éves munkatervben rögzítheti a tárgyév során általa lefolytatandó általános vagy célirányos vizsgálatainak tervét. A munkatervben el irányzott célvizsgálatok lefolytatását az FEB Elnöke szervezi meg. Az ellen rzéseken a bizottság legalább két tagjának jelenléte szükséges. Az egyesület napi ügyeinek vitelébe csak az ellen rzés gyakorlása céljából vehet részt. A napi ügyekkel kapcsolatosan utasítások adására nem jogosult. b) Amennyiben az Egyesület, a Vezet ség vagy vezet tisztségvisel k tevékenységével összefüggésben a Ellen rz Bizottsághoz bejelentés érkezik, e Testület dönt általános vagy célvizsgálat lefolytatásáról. c) Az FEB vizsgálatáról jegyz könyv készül, amelyben a vizsgálat eredményét, a javasolt intézkedéseket is fel kell tüntetni. A jegyz könyv az Egyesület Elnökének bemutatandó. Az Elnök a jegyz könyvben foglaltakra észrevételt tehet, amelyet vagy záradékként kell a jegyz könyvre vezetni, vagy ahhoz mellékelni. d) A Felügyel Bizottság a vizsgálatokhoz az Egyesület költségére küls szakért ket is igénybe vehet. e) A Felügyel Bizottság évente legalább két alkalommal, egyébként szükség szerint tart ülést, amelyet a Bizottság elnöke hív össze. A napirendet is tartalmazó meghívó közlésével, írásban. A Testület határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent. Az FEB, mint Testület határozatait nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Az FEB ülésr l jegyz könyv készül, amelyet az elnök és jegyz könyvvezet ír alá. A jegyz könyvbe bele foglalandók a Testület által hozott döntések. 8.) A Felügyel Bizottság m ködésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg. V/D. A FEGYELMI BIZOTTSÁG 1.) A Közgy lés által 5 évre megválasztott elnökb l és két tagból áll. Tagjai összeférhetetlenségére a FB tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok irányadóak.feladata az els fokú fegyelmi eljárás egyesületi tagok fegyelmi ügyeiben. A Közgy lés által elfogadott M ködési Szabályzat szerint jár el. Eljárása során a Közgy lés által elfogadott fegyelmi szabályzatot alkalmazza. A Bizottság a Közgy lésnek tartozik beszámolni. 2.) Fegyelmi vétséget követ el az-az egyesületi tag, aki az Alapszabály, más bels szabályzat rendelkezéseit felróható módon megszegi, önként vállalt vagy tisztségéb l ered kötelezettségeit nem teljesíti, az Egyesület tagjához méltatlan magatartást tanúsít. 7

8 8 VI. A) AZ EGYESÜLET ELNÖKE 1.) Az elnök feladatai: ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét; felel s az egyesület törvényes és alapszabályszer m ködéséért; kapcsolatot tart a vezet ség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgy lés és vezet ség határozataival összhangban legyenek; kapcsolatot tart fenn az Egyesület, valamint az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között; felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében; saját felhatalmazásának keretei között az Egyesület nevében szerz déseket, megállapodásokat köthet; vezeti a Közgy lést, a Vezet ségi Üléseket, a Közgy lés elé terjeszti a Vezet ség javaslatait, beszámolóját; gyakorolja az utalványozási jogkört a Vezet ség által felhatalmazott, más jogosulttal együtt, kifizetést engedélyez az Egyesület pénzeszközei terhére a vezet ség által meghatározott értékhatárig önállóan. munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében, megbízást ad feladatok ellátására; eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgy lés vagy az Egyesület más szerve, illet leg tisztségvisel je hatáskörébe. 2.) Az Egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, írásban a Vezet ség egyetértésével más vezet ségi tagra, különösen az alelnökére átruházhatja, ez személyes felel sségét nem érinti. VI. B) AZ EGYESÜLET ALELNÖKE Akadályoztatása esetén helyettesíti az Egyesület elnökét, ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Vezet ség, vagy az Elnök megbízza. C) AZ EGYESÜLET TITKÁRA Az Elnök felügyelete alatt ellátja és felügyeli az egyesületi irodavezet i és irodai feladatait. Köteles a testületi üléseken a jegyz könyv vezetésér l, a határozatok írásba foglalásáról és nyilvánosságra hozásáról gondoskodni. Felel s az egyesület minden más adminisztratív kötelezettségeinek teljesítéséért és azokkal kapcsolatosan köteles határid ben intézkedni. D) A HORGÁSZMESTER felel s az Egyesület horgászati szakmai m ködéséért, irányítja és ellen rzi a hal rök (hivatásos és társadalmi) tevékenységét. E) KÖRNYEZET VÉDELMI ÉS VERSENYFELEL S Szervezi és irányítja a horgászversenyek lebonyolítását, gondoskodik a gyermek- és ifjúsági korú horgászok képzésér l, horgászatra nevelésér l, az utánpótlásról. Megszervezi, irányítja, ellen rzi a tó környezetének rendjét. betartatja a horgászokkal, a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokat. Szervezi a társadalmi munkákat. VII. AZ EGYESÜLET IRODÁJA, ÜGYINTÉZ I 1.) Az egyesület irodát m ködtethet a rendszeresen visszatér és mindennapi feladatoknak számon kérhet mennyiségben és min ségben való ellátása érdekében, az egyesület elnökének alárendelten. Az irodában társadalmi munkások, teljes vagy részmunkaid s alkalmazottak, tiszteletdíjasok is alkalmazhatók, akik munkájuk során társadalmi munkások közrem ködését is igénybe vehetik. 8

9 9 Az iroda m ködésének költségeit az Egyesület költségvetésében el kell írni. 2.) Az irodavezet (titkár) : Az titkár a feladatok mennyiségéhez igazodóan egyedül, vagy az Egyesület lehet ségeihez igazodóan - az iroda munkatársaival együtt látja el az alábbi feladatokat: a) a közgy lés, a vezet ség határozatainak, az egyesületi tisztségvisel k intézkedéseinek végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételek biztosítása; b) az Egyesület nyilvántartásainak, iratainak kezelése; c) adatszolgáltatás; d) a Közgy lés és a Vezet ségi Ülések megszervezése, írásos anyagainak el készítése, jegyz könyvvezetés; e) kapcsolattartás az Egyesület tagjaival, ügyeik intézése, az ügyintézés megszervezése; f) eljár azokban a feladatkörökben, amelyekre a Vezet ség, vagy az Egyesület elnöke felhatalmazza. 3.) A nyilvánosság követelményének érvényre juttatása a) Az titkár(ügyintéz ) a nyilvánosság érvényesülése céljából gondoskodik arról, hogy az Egyesület m ködési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyz könyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdekl d számára a helyi sajtóban és hirdet táblán meghirdetett ügyfélfogadási napokon és órák alatt az Egyesület irodájában megtekinthet legyen, kivéve a zárt üléseken keletkezett jegyz könyvi részleteket. Ez utóbbiakba csak a zárt ülésen résztvev k, az FEB elnöke és tagjai, valamint a hatóságok képvisel i tekinthetnek be. b) Az titkár(ügyintéz ) feladata az Egyesület által nyújtott támogatások, szolgáltatások, juttatások igénybevételének lehet ségér l és feltételeir l szóló hirdetmény elkészítése, az Egyesület hirdet tábláján kifüggesztés, illetve elektronikus úton hozzáférhet vé tétele. c) Az Egyesület közhasznúsági jelentését honlapján vagy más szervezettel kötött megállapodás alapján ez utóbbi szervezet honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 4.) egyesület gazdasági ügyintéz i: Könyvel : Egyesületi alkalmazottként vagy tiszteletdíjasként, vállalkozóként az Egyesület vezet sége által adott megbízás alapján látja el feladatát: A rendelkezésére bocsátott gazdaságanyag könyvelése, a társadalmi szervezetekre vonatkozó el írásoknak megfelel en. APEH bevallások készítése és elektronikus továbbítása. Gazdaságí beszámoló és közhasznossági jelentés elkészítése Tanácskozási joggal részt vehet a közgy lésen és a Vezet ség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelez, amely az egyesület gazdálkodását számottev en érinti. E feladatot csak pénzügyi (számviteli) szakképzettséggel rendelkez személy láthatja el. Adminisztrátor, pénztáros: alkalmazottként vagy tiszteletdíjasként, vállalkozóként az Egyesület vezet sége által adott megbízás alapján látja el feladatát. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1.) Az egyesület vagyonának forrásai: a) az állami költségvetésb l (önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás; b) az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak, vagyoni hozzájárulások, (a részjegy név értéke 48 ezer forint) c) jogi- és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai; közérdek kötelezettségvállalásai a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegek; d) különböz pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás; a napijegy értékesítés és a m ködés egyéb bevételei. d) a halgazdálkodási, értékesítési, eszközkölcsönzési tevékenységb l, horgásztanya m ködtetéséb l származó bevételei. f) esetleges vállalkozási tevékenységének nyeresége. (pl. Büfé, reklám) 9

10 10 2.) Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról beszámolót készít. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesít okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Gazdálkodása és m ködése, nyilvántartásainak vezetése, beszámolóinak, közhasznúsági jelentése elkészítése során megtartja az évi XLVI. törvény aiban foglalt el írásokat. 3.) A költségvetésben az egyes forrásokból ésszer en várható bevételeket, valamint a m ködés és az egyes feladatoknak (munkaterv szerint) az éves kiadásait kell megtervezni. A beszámoló a költségvetés rendszerében történik. 4.) A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók (támogatók) el zetes hozzájárulásával használhatók eltér célra. 5.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért tagjai az esedékes tagdíj, vagyoni hozzájárulás megfizetésén túl nem felelnek. 6.) Az Egyesület esetleges felszámolásakor vagyona a jogutódja vagyonába kerül, és köteles azt az eredeti céloknak megfelel en felhasználni. 7.) Az Egyesület befektetési tevékenységet csak a Közgy lés döntése és általa megalkotott szabályzat szerint folytathat olyan módon, hogy az Egyesület gazdálkodását veszélyeztet kockázattal nem járhat. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1.) Az Egyesület tekintetében az adóellen rzést a szervezet székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellen rzését az Állami Számvev szék, a állami, vagy önkormányzati költségvetésb l, illetve a nemzetközi forrásokból jutatott támogatások felhasználásának ellen rzését a külön jogszabály szerinti bels ellen rzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú m ködés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 2.) Az Egyesület megsz nik ha: feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését a közgy lés kétharmados szótöbbséggel kimondja; a bíróság feloszlatja, illetve megsz nését megállapítja. 3.) Az Egyesület megsz nése esetén vagyona jogutódjára, jogutód nélküli megsz nés esetén Diósjen Község Önkormányzatára száll. Ez utóbbi esetben felszámolóként az Egyesület Vezet sége jár el. 4.) Az Egyesület m ködésére az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. tv., a közhasznú szervezetekr l szóló évi CLVI. tv. és más, a tevékenységére vonatkozó jogszabályok az irányadók. 5.) A m ködés során szükségessé váló részletes szabályokat a Vezet ség szükség szerint alkotja meg. A Vezet ség minden részletre kiterjed szervezeti és m ködési szabályzatot is alkothat. ******** Záradék: Az Alapszabály e szövegét az Egyesület Közgy lése 2008 év..hó.. napján kelt. számú határozatával elfogadta. az Egyesület elnöke 10

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Vállus és Vidéke Fejl déséért és Turizmusáért Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 1.2. Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA VARÁZSLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.a. Az egyesület neve, székhelye, m ködési területe 1. Az Egyesület hivatalos neve:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. 1. Általános Rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY 1. Általános Rendelkezések Az egyesület neve: Játsszunk Együtt! Gyáli Nagycsaládos Egyesület Rövid neve: Gyáli NE. Az egyesület pecsétje kör alakú, Játsszunk Együtt Gyáli Nagycsaládos Egyesület,

Részletesebben

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az Óbor-kör Kulturális és Környezetvéd Egyesület 2006. augusztus hó 3-án 11 alapító tag egyetért elhatározása alapján jött létre. Az

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET. 1.2. Székhely: 7149 Báta, F u. 306. 1.3. Az Egyesület alapításának id pontja: 2001. augusztus 19. 1.4. Jogállása:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

"TAMÁSI VÁROSÉRT" KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA

TAMÁSI VÁROSÉRT KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA "TAMÁSI VÁROSÉRT" KÖZALAPITVÁNY ALAPITÓ OKIRATA Tamási Város Önkormányzati Képvisel Testülete a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959.évi IV.tv. 74/G. (l) bekezdésében foglaltaknak megfelel en az alábbiakban

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

TÓTKOMLÓSI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TÓTKOMLÓSI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. 5940 Tótkomlós, Fő u. 12.

TÓTKOMLÓSI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TÓTKOMLÓSI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. 5940 Tótkomlós, Fő u. 12. TÓTKOMLÓSI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület neve: TÓTKOMLÓSI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 2. Székhelye: 5940 Tótkomlós, Fő u. 12. 3. Az egyesület a Békés Megyei Bíróság

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben