DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben A Küldöttközgy lés által ban elfogadott és az 1994., 1995., 1997., 1998., 2002., , 2008., években módosított egységes szöveg átdolgozása. I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület a) Neve: Diósjen i Sporthorgász Egyesület b) Székhelye: 2643 Diósjen, Tópart c) M ködési területe: Diósjen és vonzáskörzete d) Vízterülete: A saját tulajdonú Diósjen i Tó (víztározó) összesen 27 ha, 7406 m2 területen, vízkezel i, hasznosítói jogosultsággal. e) Pecsétje: körbélyegz, köralakban az Egyesület neve, középen hal ábra. Az Egyesület címbélyegz t is használ. 2. (1.) Az Egyesület jogállása: a) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkez közhasznú társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgy lési képvisel jelöltet, illetve megyei, f városi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. b) Az Egyesület közhasznú tevékenysége: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - természetvédelem, környezetvédelem, sport (1997. évi CLVI. törvény 26 c/4., c/8., c/9., c/14., c) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. d) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. e) Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel a 1/b. pontban hivatkozott törvények el írásainak. (2.) Az Egyesület tevékenységét nem csupán tagjai, hanem más a m ködési területén él horgászok érdekében is folytatja, szolgáltatásait nem csak tagjai részére nyújtja, de el re meghatározott feltételekkel tagjait el nyben részesítheti. (3.). Az Egyesület tevékenységét a lehet legteljesebb nyilvánosságra törekedve végzi. (4.) Az Egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként m k ik.

2 2 II. Az Egyesület célja és feladatai 3. (1.) Az Egyesület célja A m ködési területen él k horgászérdekeinek képviselete; kedvez horgász lehet ségek megtartása és fejlesztése; a horgászsport fejlesztése, népszer sítése; a horgászoknak a társadalmi együttélés, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására ösztönzése; a horgászat a horgászati tevékenység során a természet védelme; a horgászat szakmai és jogi követelményeinek megismertetése. (2.) E célok érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el: a) m ködési területén a horgászat feltételeit folyamatosan figyelmemmel kíséri. b) tagjai pihenésének, üdülésének el segítése, c) segítséget ad a tagok horgászlehet ségeinek vitásához, jogos érdekeinek érvényre juttatásához, d) rendezvényeket, akciókat szervez a horgászsport hagyományainak és mai feltételeinek megismertetésére, ápolására. e) formálja a helyi közvéleményt a természet szeretete, a környezet védelme érdekében. f) halfogó és sportversenyeket rendez. g) tulajdonában lév horgásztanyát m ködtet. h) ellátja a horgászati- halászai jogszabályokból reá háruló feladatokat. i) részt vesz a halgazdálkodási,- haltermelési, értékesítési valamint egyéb gazdasági és vállalkozási feladatokban önállóan, vagy más szervezettel együttm ködve. j) együttm ködik a horgászok más hazai és külföldi szervezeteivel, mindazon gazdálkodó és hatósági szervezetekkel, amelyek tevékenysége az Egyesületi célokkal összefügg. m) a horgászatot érint fogyasztóvédelmi feladatokat lát el n) vállalatot alapíthat, gazdasági társaságot hozhat létre és részt vehet más szervezetekkel, személyekkel gazdasági társaságban, saját szervezeti keretei között, céljaival és feladataival szorosan öszszefügg vállalkozási tevékenységet folytathat. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek. a) Az Egyesület teljes jogú tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik 14. életév ket betöltötték és a Diósjen i tavon horgászati tevékenységet folytatnak és az Egyesület céljával egyetértenek, részt kívánnak venni feladatainak megvalósításában és ebbeli szándékukat írásban kifejezésre juttatják. Az Új tagi felvételéhez egy régi tag írásbeli ajánlása és horgász vizsga szükséges. b) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére. c) ifjúsági tag: Ifjúsági tag a év közötti magyar állampolgár fiatal. Az ifjúsági tag a részjegy értékének 50 %-át köteles kifizetni belépésekor. Az ifjúsági tag amennyiben feln tt korú lesz, automatikusan egyesületi taggá válik, ha a horgászengedélyét folyamatosan érvényesíti. A feln tté váláskor az akkori részjegy értékének további 50 %-át köteles kifizetni. A 18. életévét betölt év még ifjúsági évnek számít. Az ifjúsági tag nem választható és nem választ. 2. A teljes cselekv képességgel nem rendelkez személyek, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képvisel jük révén gyakorolják. 3. Az egyesületi tagság a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltése nyomán, a Vezet ség döntésével és a tagnyilvántartásba való bejegyzéssel. 4. Az egyesületi tagság megsz nik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelent írásbeli nyilatkozatának az egyesület vezet ségéhez érkezése napján sz nik meg azzal a feltétellel, hogy az egyesület felé esetlegesen fennálló tartozását kiegyenlítette), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással. A Részjegy tulajdon a tagság megsz nésével az egyesület általi visszavásárlással megsz nik ( FT/ részjegy.). 2

3 3 5. A vezet ség az egyesület tagjai közül törli azt, aki a közgy lés által el írt tagdíjfizetési, vagyoni hozzájárulási kötelezettségének önhibájából annak esedékessége után két éves tagfenntartói díj elmaradása után írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. 6. Az egyesület közgy lése kizárhatja a tagok sorából azt, aki az egyesület munkájában huzamosabb ideig neki felróható okból nem vesz részt vagy közösségellenes magatartást tanúsít, akit a bíróság szándékos b ncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélt. 7. A tagok jogai: a) A közgy lésen szavazati, tanácskozási, felszólalási, egyébként észrevételezési, javaslattételi joggal rendelkeznek az egyesület különböz szerveinél, tisztségvisel inél. b) A természetes személy tagok, kizáró ok hiányában (büntetett el élet, összeférhetetlenség) az egyesület bármely tisztségére és küldöttnek megválaszthatók. c) Az egyesület tagjai bármely egyesületi szerv vagy tisztségvisel jogszabályba vagy alapszabályba ütköz határozatának megsemmisítése iránt keresetet terjeszthetnek el 30 napon belül a bíróságnál. d) Az egyesület tagjai részt vehetnek az egyesület rendezvényeink, akcióiban, részesülhetnek szolgáltatásaiból. e) Az Egyesület megalapításában résztvev tagjai (részjeggyel rendelkez alapító tagok) az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele során, a Közgy lés döntése alapján el re meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. f) a tagok írásbeli kérelem benyújtásával stéghelyet vásárolhatnak. A stéghely kijelölésér l, árának megállapításáról a vezet ség határozatban intézkedik. 8. A tagok kötelezettségei: a) Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabály, a közgy lés, illetve a vezet ség törvényes rendelkezéseit (határozatait) megtartani. b) Az egyesület tagjai kötelesek az Egyesület célkit zéseinek megvalósításában, az Egyesület anyagi eszközeinek gyarapításában és megóvásában közrem ködni, az egyesület szervezeti életében részt venni, a megállapított tagdíjat határid ben fizetni, illetve az el írt közrem ködést vagy anyagi hozzájárulást teljesíteni. A stég tulajdonosok horgászhelyüket és környezetét a horgászrendben meghatározottak szerint kötelesek karbantartani. Ha a horgászhely tulajdonos kötelezettségét elmulasztja a vezet ség a horgászhely tulajdon jogát visszavonja. Az így visszavont horgászhelyet az egyesület értékesítheti. Az értékesítésb l befolyt bevétel csak az egyesületi un. napijegyes stégek fenntartására fordítható. Aki a kötelezettségeit felszólításra sem teljesíti annak tagsági viszonyáról az alapszabály rendelkezései szerint a vezet ség dönt. A döntésr l a tagot írásban és indokolással kell értesíteni. A vezet ség döntése ellen a Ptk. eljárási szabályai szerint lehet írásban fellebbezni a döntésr l szóló értesítés kézhezvételét l számított 15 napon belül. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISEL I 1.) Az Egyesület szervei. Vezet szervek A) Közgy lés B) Vezet ség Az Egyesület egyéb szervei: C) Felügyel Bizottság (FEB) D) Fegyelmi Bizottság (Fb) 2.) Az Egyesület tisztségvisel i: A) Elnök B) Alelnök C) Titkár D) Horgászmester E) Környezetvédelmi és Versenyfelel s 3.) Az Egyesület tisztségvisel it a Közgy lés választja meg egyszer szótöbbséggel, nyílt szavazással (közgy lési határozat alapján titkos szavazás is elrendelhet, tikos szavazásról a közgy lés nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel dönt) ötévi id tartamra. A tisztségvisel ket a Közgy lés vissza hívhatja. Az Egyesü- 3

4 4 leti tisztség megsz nik a tagsági viszony megsz nésével; lemondással; összeférhetetlenség keletkezésével és visszahívással. 4.) A Vezet ség, a FEB, a FB valamelyik tagjának kiválása vagy tartós akadályoztatása esetén, továbbá, ha a feladatok mennyisége és differenciálódása indokolja, a testület a feladatok ellátására alkalmas személyt bízhat meg. E megbízással érintett személy nem válik választott tisztségvisel vé, az adott testületben szavazati joggal nem rendelkezik. 5.)Az egyesületi feladatokat a tisztségvisel k, társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehet ség szerint rész- vagy teljes munkaid ben foglalkoztatottak, alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közrem ködésével látják el. 6.)Az egyesületi tisztségvisel k egyesületi munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeib l igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. A Közgy lés az elnök és helyettese javára, valamint az Egyesület valamely tevékenységi körében rendszeresen foglalkoztatott munkatársak,( tisztségvisel k és a FEB;FB elnöke)f ) részére (megválasztásuk után) kedvezményt (pl.: éves engedélyt) állapíthat meg az Egyesület vagyoni helyzetének függvényében. 7.) Összeférhetetlenségi szabályok. a) Az egyesületi Vezet ség valamint az Felügyel Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Képviseleti joggal járó tisztséget csak olyan nagykorú, cselekv képes egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyekt l eltiltás hatálya alatt. b) Az Egyesület testületi (vezet ) szerveinek határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy bármilyen más el nyben részesül, illetve megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatás. c) Nem lehet a Felügyel Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: a vezet ség elnöke vagy tagja; az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatást, illetve az el z kben írt személyek hozzátartozója. d) Nem lehet a közhasznú szervezet megsz ntét követ két évig más közhasznú szervezet vezet tisztségvisel je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megsz ntét megel z két évben legalább egy évig vezet tisztséget, amely az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú szervezetnél is betölt. e) Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozónak min sül személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. b./ pontja szerint kell meghatározni. 8.) Jegyz könyvek, határozatok a) Az Egyesület testületeinek üléseir l jegyz könyv készítend. A jegyz könyvnek tartalmaznia kell az ülésen történtekre utalást, az elhangzottak lényegét a megnyilatkozó személy megjelölésével, valamint külön sorszámmal ellátva a Testület döntéseit (határozatok). Az egyes döntések mellett feltüntetend a döntést támogatók, és ellenz k száma, lehet ség szerint személye. A jegyz könyvet az ülést vezet személy, és a jegyz könyvvezet írja alá. A Közgy lésr l készült jegyz könyvet két jelenlév tag hitelesíti. ket a Közgy lés bízza meg. b) Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat a jegyz könyvb l kiemelten a Határozatok Tárában testületenként elkülönítve, ülésenként egyt l kezd d sorszámmal ellátva és az ülés dátumával törve külön is nyilván kell tartani. A Határozatok Tárából ki kell t nnie a testület döntései tartalmának, 4

5 5 id pontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenz k számarányának (ha lehetséges, személyének). A határozatokat mindazokkal közölni kell, akikre jogot vagy kötelezettséget ró. E feladat a testület titkárának feladata az ülést követ 15 napon belül postai úton. Amennyiben a határozat meghatározott személyt vagy személyeket érint, velük a határozatot postai úton kell közölni, a közérdek határozatok nyilvánosságra hozatala az Egyesület hirdet tábláján történ kifüggesztés és/vagy elektronikus úton történik (Internet). V. A) A KÖZGY LÉS 1.) Az Egyesület legf bb szerve a Közgy lés, amely a tagok összessége. 2.) A közgy lés az egyesületet érint minden kérdésben jogosult dönteni. 3.) A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása. b) Az egyesület elnökének alelnökének, titkárának, horgászmesterének, környezetvédelmi és versenyfelel sének az Felügyel Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. c) Valamely szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása. d) Az Egyesület megsz nésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása. e) A Vezet ség, az Felügyel Bizottság és a Fegyelmi Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. f) Az Egyesület költségvetésének és éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása. g) A tagdíj, pártolói tagdíj és a kötelez vagyoni hozzájárulás összegének megállapítása. h) A vezet ségi tag fegyelmi ügyében határozathozatal, egyesület tagjának (az alapszabályban nem szabályozott esetben való) kizárása. i) Vállalat, vállalkozás alapítása, befektetési tevékenység elkezdése és folytatása, a befektetési (feltételek) szabályzat elfogadása. j) Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyben a döntést magának fenntartotta. k) jelöl bizottság (3f ) megválasztása és m ködési idejének és feladatainak megjelölése. A jelöl bizottságot a vezet ség mandátumának lejárta el tti egy évvel az éves rendes közgy lésen meg kell választani. A jelöl bizottság a végzet munkáról a közgy lésnek tartozik pártatlan (személyekt l független) beszámolót készíteni. l) A tisztségvisel i jelölés csak egy tisztség vállalására vonatkozhat. m) a vezet ség kötelezettség vállalásának mértékének, meghatározása. 4.) Az egyesület közgy lését legalább évente egyszer össze kell hívni. Rendkívüli közgy lést kell összehívni, ha: erre a Vezet ség határozata szerint szükség van; az Felügyel Bizottság indítványozza; a tagság egyharmadának a cél megjelölésével írásban el terjesztett kérésére; a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség javaslatára, illetve a bíróság döntése alapján. 5.) A Közgy lést az Egyesület elnöke hívja össze. Megtartásának feltételeir l a titkár gondoskodik, a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a Közgy lés napját legalább 15 (naptári) nappal megel z szétküldésével. 6.) A Közgy lésre meg kell hívni az egyesületi tagokat, a Vezet ség tagjait, az Felügyel Bizottság elnökét és tagjait, a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait, a Vezet ség döntése szerint szakért k és vendégek is meghívhatók tanácskozási joggal. Szavazati joggal csak az Egyesület tagjai rendelkeznek. 7.) A Közgy lés ülései nyilvánosak. A Testület zárt ülés mellett is dönthet ha megítélése szerint erre személyiségi jogok személyes adatok védelme érdekében van szükség. Akkor határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 f jelen van. Ha a tagok a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belüli id pontra új közgy lést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre az eredeti meghívóban utalni kell. 5

6 6 8.) A Közgy lés határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl ség esetén a közgy lés elnökének szavazata dönt. A Közgy lés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az alapszabály elfogadásához, módosításához. A kétharmados többség a Közgy lésen részvev szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása a Vezet ség általi el zetes megtárgyalást követ en, valamint a Vezet ség, a Felügyel Bizottság, a Fegyelmi Bizottság a tisztségvisel k megválasztása is nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel történik. 9.) A Közgy lésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. V. B) AZ EGYESÜLET VEZET SÉGE 1.) A vezet ség 5 tagú, a közgy lés által öt évre választott általa visszahívható elnökb l, alelnökb l, titkárból, horgászmesterb l és környezetvédelmi és versenyfelel sb l áll. 2.) A vezet ség az Egyesület végrehajtó, ügyintéz és képvisel szerve. Gondoskodik a Közgy lés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezet ség a közgy lésnek tartozik felel sséggel és beszámolási kötelezettséggel. 3.) A vezet ség hatáskörébe tartozik különösen. a) két közgy lés közötti id ben az egyesületi munka irányítása és vezetése; b) az Egyesület Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadása, ha ennek szükségét látja; c) a vezet ség éves munkatervének, az egyesület költségvetésének, éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés el zetes megtárgyalása; d) a vezet ség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén, döntés a kizárást kivéve az egyesületi tag fegyelmi ügyében; e) a Közgy lés elé terjesztend kérdések, javaslatok megvitatása, a közgy lés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellen rzése, a tisztségvisel k beszámoltatása; f) döntés a tagok törlésér l, amennyiben a tag a tagsági viszonyból származó kötelezettségeit nem teljesíti. Tagdíj és egyéb fizetési kötelezettségek elmaradása esetén az egyesület vezet sége a 2 év tagfenntartási jogviszony lejárata el tt 30 nappal felszólítást küld ki a tagnak. A tulajdon és tagsági viszonya megsz nik abban az esetben, ha felszólítás átvételét követ en 30 napon belül nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak / a vezet ség tagsági jogviszonyát megsz nteti, részjegyét érvényteleníti/. - szándékos b ncselekmény elkövetéséért joger sen, két évet meghaladó végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, vagy - tagsági jogra méltatlanná válik (életvitel, alapvet társadalmi norma súlyos megszegése) ( az Egyesület érdekei ellen irányuló többszöri rágalmazó, rosszindulatú magatartás tanúsítása) - aki szándékosan vét a harcsa horgászat szabályai ellen. - önként vállalt kötelezettség elmulasztása (felhívás ellenére), ha ebb l az Egyesületre nézve, vagy a tagra erkölcsi hátrány származik. g) a tagdíj, vagyoni hozzájárulás fizetése alóli mentesség megállapítása; h) döntés alkalmazotti státusz létesítésér l, megszüntetésér l; - egyesületi horgászrend szabályainak megállapítása; - haltelepítési szabályzat készítése; i) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgy lés kizárólagos hatáskörébe. 4.) A Vezet ség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel határoz. Határozatképességéhez legalább három tagjának a jelenléte szükséges. A Vezet séget az elnök hívja össze. A Vezet ség ülései nyilvánosak, de a testület adott esetben zárt ülés tartása mellett is dönthet, ha megítélése szerint erre a személyiségi jogok és adatok védelme érdekében szükség van. Az ülésen az elnök, alelnök vagy a titkár elnököl. Szavazat egyenl ség esetén az elnök szavazata dönt 5.) A jegyz könyvvezetésre, a határozathozatalra, a határozatok közlésére a Közgy lésre vonatkozó szabályok értelemszer en irányadók. 6.) A vezet ség köteles végzett munkájáról írásban a közgy lésen beszámolni. 6

7 7 V/C A FELÜGYEL BIZOTTSÁG 1.) Az Egyesület felügyel szerve az Felügyel Bizottság, amely a közgy lés által 5 évre választott elnökb l és két tagból áll, a közgy lésnek tartozik felel sséggel, általa visszahívható. 2.) Az Felügyel Bizottság feladata az Egyesület m ködésének és gazdálkodásának ellen rzése. Ennek során a vezet tisztségvisel kt l jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 3.) Az Felügyel Bizottság tagja az Egyesület vezet testületeinek (Közgy lés, vezet ségi ülés) ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 4.) Az Felügyel Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) a szervezet m ködése során olyan jogszabály sértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történ, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezet szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezet tisztségvisel k felel sségét megalapozó tény merül fel. 5.) Az intézkedésre jogosult testületet (vezet szervet) a Felügyel Bizottság indítványára annak megtételét l számított 30 napon belül össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a testület (vezet szerv) összehívására a Felügyel Bizottság is jogosult. 6.) Ha az arra jogosult testületi szerv a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Felügyel Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet (ügyészség). 7.) Az Felügyel Bizottság m ködése a) A Felügyel Bizottság (FEB) köteles az Egyesület tevékenységét évente legalább egy alkalommal megvizsgálni és arról a Vezet séget és a Közgy lést tájékoztatni. Egyébként a Ellen rz Bizottság, mint Testület, éves munkatervben rögzítheti a tárgyév során általa lefolytatandó általános vagy célirányos vizsgálatainak tervét. A munkatervben el irányzott célvizsgálatok lefolytatását az FEB Elnöke szervezi meg. Az ellen rzéseken a bizottság legalább két tagjának jelenléte szükséges. Az egyesület napi ügyeinek vitelébe csak az ellen rzés gyakorlása céljából vehet részt. A napi ügyekkel kapcsolatosan utasítások adására nem jogosult. b) Amennyiben az Egyesület, a Vezet ség vagy vezet tisztségvisel k tevékenységével összefüggésben a Ellen rz Bizottsághoz bejelentés érkezik, e Testület dönt általános vagy célvizsgálat lefolytatásáról. c) Az FEB vizsgálatáról jegyz könyv készül, amelyben a vizsgálat eredményét, a javasolt intézkedéseket is fel kell tüntetni. A jegyz könyv az Egyesület Elnökének bemutatandó. Az Elnök a jegyz könyvben foglaltakra észrevételt tehet, amelyet vagy záradékként kell a jegyz könyvre vezetni, vagy ahhoz mellékelni. d) A Felügyel Bizottság a vizsgálatokhoz az Egyesület költségére küls szakért ket is igénybe vehet. e) A Felügyel Bizottság évente legalább két alkalommal, egyébként szükség szerint tart ülést, amelyet a Bizottság elnöke hív össze. A napirendet is tartalmazó meghívó közlésével, írásban. A Testület határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent. Az FEB, mint Testület határozatait nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Az FEB ülésr l jegyz könyv készül, amelyet az elnök és jegyz könyvvezet ír alá. A jegyz könyvbe bele foglalandók a Testület által hozott döntések. 8.) A Felügyel Bizottság m ködésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg. V/D. A FEGYELMI BIZOTTSÁG 1.) A Közgy lés által 5 évre megválasztott elnökb l és két tagból áll. Tagjai összeférhetetlenségére a FB tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok irányadóak.feladata az els fokú fegyelmi eljárás egyesületi tagok fegyelmi ügyeiben. A Közgy lés által elfogadott M ködési Szabályzat szerint jár el. Eljárása során a Közgy lés által elfogadott fegyelmi szabályzatot alkalmazza. A Bizottság a Közgy lésnek tartozik beszámolni. 2.) Fegyelmi vétséget követ el az-az egyesületi tag, aki az Alapszabály, más bels szabályzat rendelkezéseit felróható módon megszegi, önként vállalt vagy tisztségéb l ered kötelezettségeit nem teljesíti, az Egyesület tagjához méltatlan magatartást tanúsít. 7

8 8 VI. A) AZ EGYESÜLET ELNÖKE 1.) Az elnök feladatai: ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét; felel s az egyesület törvényes és alapszabályszer m ködéséért; kapcsolatot tart a vezet ség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgy lés és vezet ség határozataival összhangban legyenek; kapcsolatot tart fenn az Egyesület, valamint az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között; felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében; saját felhatalmazásának keretei között az Egyesület nevében szerz déseket, megállapodásokat köthet; vezeti a Közgy lést, a Vezet ségi Üléseket, a Közgy lés elé terjeszti a Vezet ség javaslatait, beszámolóját; gyakorolja az utalványozási jogkört a Vezet ség által felhatalmazott, más jogosulttal együtt, kifizetést engedélyez az Egyesület pénzeszközei terhére a vezet ség által meghatározott értékhatárig önállóan. munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében, megbízást ad feladatok ellátására; eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgy lés vagy az Egyesület más szerve, illet leg tisztségvisel je hatáskörébe. 2.) Az Egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, írásban a Vezet ség egyetértésével más vezet ségi tagra, különösen az alelnökére átruházhatja, ez személyes felel sségét nem érinti. VI. B) AZ EGYESÜLET ALELNÖKE Akadályoztatása esetén helyettesíti az Egyesület elnökét, ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Vezet ség, vagy az Elnök megbízza. C) AZ EGYESÜLET TITKÁRA Az Elnök felügyelete alatt ellátja és felügyeli az egyesületi irodavezet i és irodai feladatait. Köteles a testületi üléseken a jegyz könyv vezetésér l, a határozatok írásba foglalásáról és nyilvánosságra hozásáról gondoskodni. Felel s az egyesület minden más adminisztratív kötelezettségeinek teljesítéséért és azokkal kapcsolatosan köteles határid ben intézkedni. D) A HORGÁSZMESTER felel s az Egyesület horgászati szakmai m ködéséért, irányítja és ellen rzi a hal rök (hivatásos és társadalmi) tevékenységét. E) KÖRNYEZET VÉDELMI ÉS VERSENYFELEL S Szervezi és irányítja a horgászversenyek lebonyolítását, gondoskodik a gyermek- és ifjúsági korú horgászok képzésér l, horgászatra nevelésér l, az utánpótlásról. Megszervezi, irányítja, ellen rzi a tó környezetének rendjét. betartatja a horgászokkal, a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokat. Szervezi a társadalmi munkákat. VII. AZ EGYESÜLET IRODÁJA, ÜGYINTÉZ I 1.) Az egyesület irodát m ködtethet a rendszeresen visszatér és mindennapi feladatoknak számon kérhet mennyiségben és min ségben való ellátása érdekében, az egyesület elnökének alárendelten. Az irodában társadalmi munkások, teljes vagy részmunkaid s alkalmazottak, tiszteletdíjasok is alkalmazhatók, akik munkájuk során társadalmi munkások közrem ködését is igénybe vehetik. 8

9 9 Az iroda m ködésének költségeit az Egyesület költségvetésében el kell írni. 2.) Az irodavezet (titkár) : Az titkár a feladatok mennyiségéhez igazodóan egyedül, vagy az Egyesület lehet ségeihez igazodóan - az iroda munkatársaival együtt látja el az alábbi feladatokat: a) a közgy lés, a vezet ség határozatainak, az egyesületi tisztségvisel k intézkedéseinek végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételek biztosítása; b) az Egyesület nyilvántartásainak, iratainak kezelése; c) adatszolgáltatás; d) a Közgy lés és a Vezet ségi Ülések megszervezése, írásos anyagainak el készítése, jegyz könyvvezetés; e) kapcsolattartás az Egyesület tagjaival, ügyeik intézése, az ügyintézés megszervezése; f) eljár azokban a feladatkörökben, amelyekre a Vezet ség, vagy az Egyesület elnöke felhatalmazza. 3.) A nyilvánosság követelményének érvényre juttatása a) Az titkár(ügyintéz ) a nyilvánosság érvényesülése céljából gondoskodik arról, hogy az Egyesület m ködési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyz könyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdekl d számára a helyi sajtóban és hirdet táblán meghirdetett ügyfélfogadási napokon és órák alatt az Egyesület irodájában megtekinthet legyen, kivéve a zárt üléseken keletkezett jegyz könyvi részleteket. Ez utóbbiakba csak a zárt ülésen résztvev k, az FEB elnöke és tagjai, valamint a hatóságok képvisel i tekinthetnek be. b) Az titkár(ügyintéz ) feladata az Egyesület által nyújtott támogatások, szolgáltatások, juttatások igénybevételének lehet ségér l és feltételeir l szóló hirdetmény elkészítése, az Egyesület hirdet tábláján kifüggesztés, illetve elektronikus úton hozzáférhet vé tétele. c) Az Egyesület közhasznúsági jelentését honlapján vagy más szervezettel kötött megállapodás alapján ez utóbbi szervezet honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 4.) egyesület gazdasági ügyintéz i: Könyvel : Egyesületi alkalmazottként vagy tiszteletdíjasként, vállalkozóként az Egyesület vezet sége által adott megbízás alapján látja el feladatát: A rendelkezésére bocsátott gazdaságanyag könyvelése, a társadalmi szervezetekre vonatkozó el írásoknak megfelel en. APEH bevallások készítése és elektronikus továbbítása. Gazdaságí beszámoló és közhasznossági jelentés elkészítése Tanácskozási joggal részt vehet a közgy lésen és a Vezet ség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelez, amely az egyesület gazdálkodását számottev en érinti. E feladatot csak pénzügyi (számviteli) szakképzettséggel rendelkez személy láthatja el. Adminisztrátor, pénztáros: alkalmazottként vagy tiszteletdíjasként, vállalkozóként az Egyesület vezet sége által adott megbízás alapján látja el feladatát. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1.) Az egyesület vagyonának forrásai: a) az állami költségvetésb l (önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás; b) az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak, vagyoni hozzájárulások, (a részjegy név értéke 48 ezer forint) c) jogi- és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai; közérdek kötelezettségvállalásai a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegek; d) különböz pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás; a napijegy értékesítés és a m ködés egyéb bevételei. d) a halgazdálkodási, értékesítési, eszközkölcsönzési tevékenységb l, horgásztanya m ködtetéséb l származó bevételei. f) esetleges vállalkozási tevékenységének nyeresége. (pl. Büfé, reklám) 9

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Készült: 2003. április 25. 1./ Módosítva: 2005. április 18. 2./ Módosítva: 2007. szeptember 17. 3./ Módosítva: 2010. március 27. 4./ Módosítva: 2010. október

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben