Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Villám Postagalamb Sportklub Az egyesület székhelye: 2335 Taksony, Kossuth L. u. 13/a. Az egyesület levelezési címe: Végh Kálmán, 2335 Taksony, Kossuth L. u. 13/a. A Villám Postagalamb Sportklub (a továbbiakban: Klub) a Magyar Postagalamb Sportszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség) tagjaként fejti ki működését és tevékenységét. A Klub és a Sportszövetség kapcsolatára a Sportszövetség Alapszabálya és egyéb szabályzata az irányadó. A Klub pecsétje: kör alakú, kb. 5 cm átmérőjű, rajta Villám Postagalamb Sportklub felírat. A Klub célja: II. FEJEZET A KLUB CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE - a szakszerű postagalamb tenyésztés és versenyzés, valamint annak fejlesztése, - a postagalamb tenyésztők szakszerű irányítása, - a postagalamb tenyésztők egyesületbe való szerveztetése és egységes irányítása, - szakszerű vezetés mellett a postagalambsport megkedveltetése. A Klub a fent meghatározott célkitűzések elérése érdekében: - gondoskodik a szakismeretek terjesztéséről, tanfolyamok, előadások szervezéséről, - ellenőrzi a tenyésztők postagalamb állományát, - szervezi az egyesületi versenyek és kiállítások rendezését, - intézkedik a Sportszövetség által rendezett területi, országos kiállításokra és versenyekre küldendő postagalambok kiválogatásáról, azok szállításának szabályozásáról, - betartja és betartatja a sport és állategészségügyi szempontból kiadott jogszabályokat, azok végrehajtását, - anyagi lehetőségének kerete között egyesületi székházat létesíthet és tarthat fenn, szállítások lebonyolítása érdekében gépjárművet üzemeltethet. A Klub feladatainak ellátásához igényli a Sportszövetség, az önkormányzati szervek erkölcsi, valamint anyagi támogatását.

2 III. FEJEZET A KLUB TAGSÁGA A Klub tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, és akit a tagság legalább 51%-os szavazati aránnyal felvesz tagjai sorába. A felvételt nyert tag köteles megismerni és elfogadni a Klub alapszabályát, és fizetni a tagdíjat. A Klub tagja más postagalambsport egyesületnek is tagja lehet. A Klubból más egyesületbe való átigazolás a vezetőség beleegyezésével történhet. A tagfelvételről a Klub Közgyűlése dönt, azt indoklás mellett visszautasíthatja. A tagok jogai: - tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Klub Közgyűlésén, egyéb rendezvényein, - közvetlenül választja a Klub vezetőségét, - javaslatokat, előterjesztéseket tehet a Klub bármely szervéhez, - egyesületi tisztségre választható, - igénybe veheti a Klub eszközeit a Klub érdekeit célzó kiállítási vagy versenyzési célokra, tudomásul véve azonban, hogy magáncélra ezen tárgyak, eszközök nem vehetők igénybe, - az előírt feltételek mellett részt vehet a területi vagy a Sportszövetség által rendezett versenyeken, kiállításokon. A tagok kötelezettsége: - ( törölve) - a tagsági díj fizetése, - a Klub tulajdonában és birtokában lévő eszközöket és tárgyakat kímélni és az esetlegesen okozott károkat megtéríteni, - a hozzá betért idegen galambokat a Klub alelnökének jelenteni, - a tulajdonából eladott, vagy elajándékozott galambok igazoló lapját az új tulajdonosnak átadni. - ( törölve) - ( törölve).. A Klubból való kilépést a tag köteles írásban a Klub Elnökének bejelenteni, a kilépést tartalmazó nyilatkozat kézhezvételével tagsági viszonya megszűnik. Az Alapszabály rendelkezései minden tagra kötelezőek. A tagsági jogviszony megszűnése: - a természetes tag halálával, illetve jogi személy megszűnésével, - kilépéssel, - törléssel a tagdíj fizetés elmulasztása miatt, akkor, ha a tagot előzetesen, írásban, határidő tűzésével és a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel a hátralékos tagdíj fizetésére felszólították, kizárással, ha a tag magatartásával veszélyezteti az Alapszabályban meghatározott célok elérését, megsérti az Alapszabály rendelkezéseit. A tag kizárásáról a Klub Fegyelmi Bizottságának indítványára a Közgyűlés dönt. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő

3 határozat megsemmisítése iránt bármely tag a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a tag kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A tagok tagságuk megszűnésével semmilyen anyagi követelést nem támaszthatnak a Klubbal szemben. A Klub szervei: - Közgyűlés - Elnökség - Ellenőrző Bizottság - Fegyelmi Bizottság - Versenybizottság - Bíráló Bizottság Közgyűlés: A Klub legfőbb szerve a Közgyűlés. IV. FEJEZET A KLUB SZERVEZETE A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Klubot érintő minden kérdésben dönt. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása, - az elnökségi tagoknak: a Klub Elnökének és Alelnökének, a Versenybizottság elnökének, a Klub Gazdasági vezetőjének, és egy, a klubtagok közül választott elnökségi tagnak; továbbá, az Ellenőrző Bizottság elnökének, az Ellenőrző Bizottság tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a Bíráló Bizottság elnökének megválasztása, visszahívása, - éves költségvetés meghatározása, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása, - az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása, - a tagdíj meghatározása, - a Klub megszűnésének vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés (dönt a Klub tulajdonában lévő ingó és ingatlan dolgok elidegenítéséről), - megsemmisíti az Elnökség jogszabályba, vagy Alapszabályba ütköző határozatait, - beszámoltatja a bizottságokat munkájukról. A tisztségviselők visszahívására vonatkozó rendelkezések: Ha a taggal szemben a tisztség betöltését kizáró ok merül fel, az ok bejelentésével egyidejűleg köteles lemondani. Ha nem mond le, a közgyűlés az okról való tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb időn belül visszahívja (legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 40 napon belül).

4 A közgyűlés új tag egyidejű választásával visszahívja a vezetőségi tagot, ha a bizalom benne megingott, illetve ha vele szemben kizáró ok merült fel, és nem mondott le. A visszahívásról szóló határozatot írásba kell foglalni, a határozatban a visszahívás indokát részletesen elő kell adni, valamint tájékoztatni kell a visszahívott tisztviselőt arról, hogy a határozattal szemben milyen határidővel és hova fordulhat jogorvoslatért. A határozat akkor válik hatályossá, amikor azt mind a visszahívott tag, mind a megválasztott új tag részére közölték. Ezen időponttól kezdve a megválasztott új tag látja el a tisztséggel járó teendőket. A visszahívásról szóló határozat ellen a visszahívott tisztviselő annak kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslatért fordulhat a bírósághoz, és kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a határozat jogszabálysértő voltát, vagy azt a tényt, hogy a határozat ellentétes az Egyesület alapszabályával. Ha a bíróság határozatával megállapítja, hogy a visszahívásról szóló határozat jogszabálysértő, vagy ellentétes az alapszabállyal, a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a bírósági határozatról a visszahívott és az új tisztségviselőt is. Ez esetben a tájékoztatás időpontjától kezdődően ismét a visszahívott tag látja el a tisztséggel járó teendőket. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés ülése nyilvános, de zárt ülést is elrendelhet. A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. A rendes Közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha - azt a bíróság elrendeli, illetve - a tagok legalább egytizede az ok és cél megjelölésével kéri, illetve - szükség szerint: ha az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság indokoltnak tartja. A Közgyűlést a Klub Elnöke hívja össze. A közgyűlési meghívón fel kell tüntetni a Közgyűlés idejét és helyét, valamint a napirendi pontokat, továbbá a tagoknak szóló figyelemfelhívást arról, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A meghívót az ülés időpontja előtt 10 nappal a tagoknak meg kell küldeni. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül újból, azonos napirenddel össze kell hívni. Ez a Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, abban az esetben, ha erre a tagok figyelmét előzetesen az eredeti közgyűlés meghívójában felhívták. A Közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. Minden tagnak egy szavazata van. A határozathozatal egyszerű többséggel, a jelenlévők több mint felének szavazatával történik. A Közgyűlést elnök vezeti, akadályoztatása esetén az alelnök.

5 A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek hitelesítésére két hitelesítőt kell választani. A jegyzőkönyvet a Klub Elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. Elnökség: Az Elnökség a Klub ügyintéző, képviselő, általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Klub alapszabályszerű működéséről, szervezi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, segíti a Klub tagjainak munkáját. A Klub Elnöke egyben az Elnökség elnöke. Az Elnökség feladatai: - előkészíti a közgyűléseket, - jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, - szervezi a Klub munkáját, - dönt az egyesületi versenyek és kiállítások szervezése, feltételeinek megállapítása és lebonyolítása kérdésében, kijelöli a Versenybizottság tagjait. Az Elnökség létszáma 5 fő, tagjai: a Klub Elnöke, a Klub Alelnöke, a Versenybizottság elnöke, a Gazdasági Vezető, és a Klub által megválasztott klubtag. Az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze az elnökségi ülés idejének, helyének és a napirendi pontoknak a megjelölésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést az Elnök a tervezett ülést megelőző legalább 15 nappal megküldi az elnökségi tagoknak. Az elnökségi ülésen az Elnök elnököl, akadályoztatása esetén ezt a feladatot az Alelnök látja el. Az elnökségi ülés időpontjáról és annak napirendjéről a tagokat, valamint kívülálló személyeket az ülést megelőző legalább 8 nappal a Klub székhelyén kifüggesztett tájékoztatóban kell értesíteni. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha ezt: - az Elnökség bármely tagja meghatározott napirend megjelölésével a Klub Elnökének bejelentve kéri, - felügyeleti szerv írásban kezdeményezi, - a Sportszövetség írásban kezdeményezi, - a Klub Elnöke szükségesnek tartja. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az Elnökség 5 tagjának több mint a fele jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők szótöbbségével hozza. Ha az Elnökség ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség ülése zárt. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet az Elnök és két elnökségi tag írja alá.

6 Az Elnökség köteles beszámolni működéséről a Közgyűlésnek, és tájékoztatást adni a Sportszövetségnek. Az Elnökség határozatait és átruházott hatáskörben hozott döntéseit, intézkedéseit ismertetni köteles a legközelebbi Közgyűlésen. A Klub Elnöke: A Klub Elnökét a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. Az Elnök feladata: - a Klub képviselete, - az Elnökség munkarendjének és munkamegosztásának szervezése, - őrködik a Klub szerveinek törvényes és szabályszerű tevékenysége felett, - ellenőrzi az egyesületi szervek határozatainak végrehajtását, - utalványozza a költségvetés keretein belül megállapított kiadásokat, - előre nem látható kiadások esetén az Elnökség utólagos jóváhagyásával Ft-ig utalványozhat, - megőrzi a jegyzőkönyveket, azt betekintésre bármelyik tagnak átadja, - a hatóságok és a Sportszövetség által kért adatokat szolgáltatja, - összehívja a Közgyűlést, az elnökségi ülést, azokon elnököl. Az Elnököt a munkájában az Alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. A Klub képviselete: a Klubot az Elnök képviseli, annak akadályoztatása esetén, az akadályoztatás ideje alatt, az Alelnök képviseli a Klubot. Mindkettejük képviseleti joga önálló. A Klub bankszámlája felett az Elnök, valamint az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök rendelkezik. A Klub Alelnöke: A Klub Alelnökét a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. A Klub Gazdasági Vezetője: A Klub gazdasági ügyeit intézi, gondoskodik az éves költségvetés, zárszámadás, illetve vagyonmérleg elkészítéséről, azt a Közgyűlés elé terjeszti. A Klub gazdasági helyzetéről rendszeresen beszámol a Közgyűlésnek, az Elnökségnek, a Klub Elnökének. A Klub gazdasági vezetője vezeti a pénztárkönyvet, anyagilag felelős az általa kezelt pénzért és értékekért, a tagdíjat nem fizetőket a Klub Elnökének jelenti. Köteles a vonatkozó számviteli- és pénzügyi előírásokat, a bizonylati fegyelmet betartani.

7 Az Ellenőrző Bizottság: Az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, akik ( törölve) a Fegyelmi Bizottságnak nem lehetnek tagjai. Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség esetén, de legalább félévenként össze kell hívni. Az Ellenőrző Bizottság üléseit az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést az ellenőrző bizottság elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldi az ellenőrző bizottság tagjainak. Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a jelenlevő szavazatok több mint felével hozza meg. Az Ellenőrző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő aláír. Az Ellenőrző Bizottság feladata: - köteles ellenőrizni a Klub költségvetését, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, - köteles ellenőrizni a Klub szerveinek jogszabályoknak és alapszabálynak megfelelő működését. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint dúcvizsgálatot tarthat bármelyik klubtagnál. Az ellenőrzés során a dúcokat szakszempontból, állategészségügyi szempontból vizsgálja. Az ellenőrzés során észlelt szabálytalanságokat, helytelen gyakorlatot, illetve a jogszabálysértést haladéktalanul jelzi a Klub Elnökének. Tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek, illetve rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozhatja. A Fegyelmi Bizottság: A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. A Fegyelmi Bizottság 3 tagból áll. A Fegyelmi Bizottság üléseit szükség esetén, de legalább félévenként össze kell hívni. A Fegyelmi Bizottság üléseit a fegyelmi bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést a fegyelmi bizottság elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldi a fegyelmi bizottság tagjainak. A Fegyelmi Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. A Fegyelmi Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő szavazatok több mint felével hozza meg.

8 A Fegyelmi Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő aláír. A Fegyelmi Bizottság feladata: a Klub tagjai sorában előforduló fegyelmi ügyek vizsgálata és ezek elbírálása. Fegyelmi eljárás alá vonható tag: - aki az Alapszabály, a Sportszövetség, vagy a Klub Közgyűlésének, elnökségi üléseinek határozatait, kiállítási- és versenyszabályzatait figyelmeztetés ellenére nem tartja be, - aki a Közgyűlésen, előadásokon, vagy a Klub egyéb rendezvényein sportemberhez méltatlan, kötekedő, vagy botrányos magatartást tanúsít, - aki a Sportszövetség vagy a Klub jó hírnevét, békéjét és működését magaviselete, vagy életmódja által veszélyezteti, - aki tagtársa tájékozatlanságát kihasználja, tagtársát, vagy a Klubot megkárosítja, - aki a Sportszövetség, vagy a Klub vagyonát rongálja, még abban az esetben is, ha a kárt megtéríti, - a hozzá berepült idegen galamb bejelentését elmulasztja, - aki az állategészségügyi rendelkezéseket nem tartja be, - aki gyűrűkártya nélküli galambot ad el, vagy vásárol, - aki az Ellenőrző Bizottságnak a Klub Elnökségének nem hajlandó bemutatni állományát, dúcvizsgálatnál ellenállást tanúsít, - aki a belépési nyilatkozatban vagy köteles bejelentéseiben félrevezetésre alkalmas vagy hamis adatot jelentett be, - aki államellenes tevékenységet fejt ki, magatartást tanúsít, és aki ellen bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás folyik. A bizottsági ülést az elnök hívja össze, tevékenységéről tájékoztatja az Elnökséget, illetve beszámol a Közgyűlésnek. A Versenybizottság (VB): A Közgyűlés által választott elnökből és az Elnökség által választott négy tagból álló testület. Tagjait a Versenybizottság elnöke, illetve az Elnökség által javasolt klubtagokból, a Közgyűlést követő elnökségi ülés választja. A VB működési rendje és szavazásának rendje: A VB üléseit szükség esetén, de évente legalább egyszer kizárólag versenyidőszakban össze kell hívni. A VB üléseit a VB elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést a VB elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 15 nappal megküldi a VB tagjainak. A VB munkáját az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt, felelősséggel végzi. A VB éves munkaprogramját az éves Közgyűlést követően három hónapon belül a VB elnök által összehívott VB ülésen határozza meg, és munkáját a továbbiakban külön értesítés vagy megegyezés hiányában ennek megfelelően végzi. ( törölve) Az ülést 15 napon belül össze kell hívni az Ellenőrző Bizottság, illetve az Elnökség, vagy a VB tagok egyharmadának indokolt írásbeli kérelme alapján.

9 A VB ülés határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül ugyanazon tárgysorozattal újabb VB ülést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. A VB ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. ( törölve) A VB ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a megjelentek számát jelenléti ív szerint, az ülés helyét és idejét, az ülés fontosabb mozzanatait, valamint a hozott határozatokat. A VB ülés határozatait egy naptári éven belül folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a fontosabb határozatokat a tagokkal körlevélben kell közölni. A VB ülés menetének, illetve az ott elhangzottaknak a rögzítésére magnetofon használata megengedett, de arról 15 napon belül írásbeli jegyzőkönyv készítendő. A jegyzőkönyvet a VB elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a VB elnök által hitelesítésre megválasztott két VB tag írja alá. A VB feladata és hatásköre: A Klub Versenybizottságának elnöke előkészíti és az Elnökség elé terjeszti a versenyek tervezetét, felelős a rendezvények szakszerű lebonyolításával összefüggő előírások, szövetségi versenyszabályzat betartásáért. A Bíráló Bizottság (BB) A Közgyűlés által választott elnökből és a Közgyűlést követő elnökségi ülés által választott két tagból álló testület. Tagjai a Sportszövetség, vagy a területi szövetség által rendezett tanfolyamon képesítést szerzett bírálók lehetnek. A Bíráló Bizottság működési rendje és szavazásának rendje: A BB üléseit szükség esetén, de évente legalább egyszer, a Közgyűlést követő három hónapon belül össze kell hívni. A BB üléseit a BB elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést a BB elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 15 nappal megküldi a BB tagjainak. A BB munkáját az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt, felelősséggel végzi. A BB éves munkaprogramját az éves Közgyűlést követően három hónapon belül a BB elnök által összehívott BB ülésen határozza meg, és munkáját a továbbiakban külön értesítés vagy megegyezés hiányában ennek megfelelően végzi. (törölve) Az ülést 15 napon belül össze kell hívni az Ellenőrző Bizottság, illetve az Elnökség, vagy a BB tagok egyharmadának indokolt írásbeli kérelme alapján.

10 A BB ülés határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül ugyanazon tárgysorozattal újabb BB ülést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. A BB ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. ( törölve) A BB ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a megjelentek számát jelenléti ív szerint, az ülés helyét és idejét, az ülés legfontosabb mozzanatait, valamint a hozott határozatokat. A BB ülés határozatait egy naptári éven belül folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a fontosabb határozatokat a tagegyesületekkel körlevélben kell közölni. A BB ülés menetének, illetve az ott elhangzottaknak a rögzítésére magnetofon használata megengedett, de arról 15 napon belül írásbeli jegyzőkönyv készítendő. A jegyzőkönyvet a BB elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a BB elnök által hitelesítésre megválasztott két BB tag írja alá. A Bíráló Bizottság feladata: - a Klub kiállítási feltételeinek megállapítása, azok közzététele, a rendezői feladatok ellátásának, a kiállítási bírálat és az értékelés elvégzésének megszervezése, - gondoskodik a díjazásról és az eredmények közzétételéről. Ezzel kapcsolatban együttműködik az Elnökséggel. - figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi bírálattal kapcsolatos szabályzatokat és fejlődéseket, a célszerű és egységes szemlélet biztosítása érdekében szakmai továbbképzéseket tart, - a hazai kiállítások nevezésének összeállítása. V. FEJEZET A KLUB VAGYONA A Klub önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tag jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból képződhet. A Klub megszűnése esetén a tagok egyenlő arányban részesednek az esetleges vagyonból. A Klub a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint éves terv alapján működik. A Klub forrásai: - tagok által befizetett tagdíjak, - felajánlások, - önkormányzati pályázatok útján, - esetleges alapítványok. A Klub kiadásai: - működési költségek, - rendezvények költségei,

11 - tiszteletdíjak, - egyéb kiadások, - fejlesztés, beruházás. A Klub éves pénzügyi tervét és a beszámolót a Közgyűlés hagyja jóvá. A Klub tartozásaiért csak saját vagyonával felel. VI. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (Ptk. 62. (5). bekezdés) A Klub minden tagja köteles postagalambjait a Sportszövetség hivatalos lábgyűrűjével ellátni. A lábgyűrűhöz igazoló kártya jár, amely a tulajdonost igazolja. A klubtag az eladott, vagy elajándékozott postagalambhoz köteles az új tulajdonosnak megfelelő igazoló lapot is átadni. A Sportszövetség megkerülésével lábgyűrűt rendelni, vagy ilyeneket felhasználni tilos. A Klub, illetve a Sportszövetség lábgyűrűit egyesületen kívüli személynek átadni tilos. VII. FEJEZET A KLUB MEGSZŰNÉSE A Klub megszűnésére a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületek megszűnésének egyes eseteire vonatkozó szabályok szerint kerülhet sor, eszerint: Ptk.64. (1) Az egyesület megszűnik, ha a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja,

12 d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. (2) Az (1) bekezdés b) e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c) d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. (3) A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. (4) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. (5) Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. A Klub (az egyesület) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Klub Alapszabályát az alakuló Közgyűlés elfogadta. Taksony, október 29.. elnök.. alelnök

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VILLÁM POSTAGALAMB SPORTKLUB ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A MANCHESTER UNITED FANATICS KLUB MAGYARORSZÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A MANCHESTER UNITED FANATICS KLUB MAGYARORSZÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A MANCHESTER UNITED FANATICS KLUB MAGYARORSZÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL 1 V A S A D P O L G Á R Ő R E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A A Pest Megyei Bíróság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Toponár Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Toponár Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Toponár Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A sportegyesület az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

BALKÁN HÍV EGYESÜLET

BALKÁN HÍV EGYESÜLET BALKÁN HÍV EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BALKÁN HÍV Egyesület Az egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: BALKAN CALLING Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39. Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA /2011.11.04./

A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39. Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA /2011.11.04./ A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39 Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA /2011.11.04./ I.Az Egyesület neve: A-39.Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság Postagalambsport Egyesület. Az

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben