Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Villám Postagalamb Sportklub ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Villám Postagalamb Sportklub Az egyesület székhelye: 2335 Taksony, Kossuth L. u. 13/a. Az egyesület levelezési címe: Végh Kálmán, 2335 Taksony, Kossuth L. u. 13/a. A Villám Postagalamb Sportklub (a továbbiakban: Klub) a Magyar Postagalamb Sportszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség) tagjaként fejti ki működését és tevékenységét. A Klub és a Sportszövetség kapcsolatára a Sportszövetség Alapszabálya és egyéb szabályzata az irányadó. A Klub pecsétje: kör alakú, kb. 5 cm átmérőjű, rajta Villám Postagalamb Sportklub felírat. A Klub célja: II. FEJEZET A KLUB CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE - a szakszerű postagalamb tenyésztés és versenyzés, valamint annak fejlesztése, - a postagalamb tenyésztők szakszerű irányítása, - a postagalamb tenyésztők egyesületbe való szerveztetése és egységes irányítása, - szakszerű vezetés mellett a postagalambsport megkedveltetése. A Klub a fent meghatározott célkitűzések elérése érdekében: - gondoskodik a szakismeretek terjesztéséről, tanfolyamok, előadások szervezéséről, - ellenőrzi a tenyésztők postagalamb állományát, - szervezi az egyesületi versenyek és kiállítások rendezését, - intézkedik a Sportszövetség által rendezett területi, országos kiállításokra és versenyekre küldendő postagalambok kiválogatásáról, azok szállításának szabályozásáról, - betartja és betartatja a sport és állategészségügyi szempontból kiadott jogszabályokat, azok végrehajtását, - anyagi lehetőségének kerete között egyesületi székházat létesíthet és tarthat fenn, szállítások lebonyolítása érdekében gépjárművet üzemeltethet. A Klub feladatainak ellátásához igényli a Sportszövetség, az önkormányzati szervek erkölcsi, valamint anyagi támogatását.

2 III. FEJEZET A KLUB TAGSÁGA A Klub tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, és akit a tagság legalább 51%-os szavazati aránnyal felvesz tagjai sorába. A felvételt nyert tag köteles megismerni és elfogadni a Klub alapszabályát, és fizetni a tagdíjat. A Klub tagja más postagalambsport egyesületnek is tagja lehet. A Klubból más egyesületbe való átigazolás a vezetőség beleegyezésével történhet. A tagfelvételről a Klub Közgyűlése dönt, azt indoklás mellett visszautasíthatja. A tagok jogai: - tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Klub Közgyűlésén, egyéb rendezvényein, - közvetlenül választja a Klub vezetőségét, - javaslatokat, előterjesztéseket tehet a Klub bármely szervéhez, - egyesületi tisztségre választható, - igénybe veheti a Klub eszközeit a Klub érdekeit célzó kiállítási vagy versenyzési célokra, tudomásul véve azonban, hogy magáncélra ezen tárgyak, eszközök nem vehetők igénybe, - az előírt feltételek mellett részt vehet a területi vagy a Sportszövetség által rendezett versenyeken, kiállításokon. A tagok kötelezettsége: - ( törölve) - a tagsági díj fizetése, - a Klub tulajdonában és birtokában lévő eszközöket és tárgyakat kímélni és az esetlegesen okozott károkat megtéríteni, - a hozzá betért idegen galambokat a Klub alelnökének jelenteni, - a tulajdonából eladott, vagy elajándékozott galambok igazoló lapját az új tulajdonosnak átadni. - ( törölve) - ( törölve).. A Klubból való kilépést a tag köteles írásban a Klub Elnökének bejelenteni, a kilépést tartalmazó nyilatkozat kézhezvételével tagsági viszonya megszűnik. Az Alapszabály rendelkezései minden tagra kötelezőek. A tagsági jogviszony megszűnése: - a természetes tag halálával, illetve jogi személy megszűnésével, - kilépéssel, - törléssel a tagdíj fizetés elmulasztása miatt, akkor, ha a tagot előzetesen, írásban, határidő tűzésével és a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel a hátralékos tagdíj fizetésére felszólították, kizárással, ha a tag magatartásával veszélyezteti az Alapszabályban meghatározott célok elérését, megsérti az Alapszabály rendelkezéseit. A tag kizárásáról a Klub Fegyelmi Bizottságának indítványára a Közgyűlés dönt. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő

3 határozat megsemmisítése iránt bármely tag a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a tag kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A tagok tagságuk megszűnésével semmilyen anyagi követelést nem támaszthatnak a Klubbal szemben. A Klub szervei: - Közgyűlés - Elnökség - Ellenőrző Bizottság - Fegyelmi Bizottság - Versenybizottság - Bíráló Bizottság Közgyűlés: A Klub legfőbb szerve a Közgyűlés. IV. FEJEZET A KLUB SZERVEZETE A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Klubot érintő minden kérdésben dönt. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása, - az elnökségi tagoknak: a Klub Elnökének és Alelnökének, a Versenybizottság elnökének, a Klub Gazdasági vezetőjének, és egy, a klubtagok közül választott elnökségi tagnak; továbbá, az Ellenőrző Bizottság elnökének, az Ellenőrző Bizottság tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a Bíráló Bizottság elnökének megválasztása, visszahívása, - éves költségvetés meghatározása, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása, - az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása, - a tagdíj meghatározása, - a Klub megszűnésének vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés (dönt a Klub tulajdonában lévő ingó és ingatlan dolgok elidegenítéséről), - megsemmisíti az Elnökség jogszabályba, vagy Alapszabályba ütköző határozatait, - beszámoltatja a bizottságokat munkájukról. A tisztségviselők visszahívására vonatkozó rendelkezések: Ha a taggal szemben a tisztség betöltését kizáró ok merül fel, az ok bejelentésével egyidejűleg köteles lemondani. Ha nem mond le, a közgyűlés az okról való tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb időn belül visszahívja (legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 40 napon belül).

4 A közgyűlés új tag egyidejű választásával visszahívja a vezetőségi tagot, ha a bizalom benne megingott, illetve ha vele szemben kizáró ok merült fel, és nem mondott le. A visszahívásról szóló határozatot írásba kell foglalni, a határozatban a visszahívás indokát részletesen elő kell adni, valamint tájékoztatni kell a visszahívott tisztviselőt arról, hogy a határozattal szemben milyen határidővel és hova fordulhat jogorvoslatért. A határozat akkor válik hatályossá, amikor azt mind a visszahívott tag, mind a megválasztott új tag részére közölték. Ezen időponttól kezdve a megválasztott új tag látja el a tisztséggel járó teendőket. A visszahívásról szóló határozat ellen a visszahívott tisztviselő annak kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslatért fordulhat a bírósághoz, és kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a határozat jogszabálysértő voltát, vagy azt a tényt, hogy a határozat ellentétes az Egyesület alapszabályával. Ha a bíróság határozatával megállapítja, hogy a visszahívásról szóló határozat jogszabálysértő, vagy ellentétes az alapszabállyal, a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a bírósági határozatról a visszahívott és az új tisztségviselőt is. Ez esetben a tájékoztatás időpontjától kezdődően ismét a visszahívott tag látja el a tisztséggel járó teendőket. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés ülése nyilvános, de zárt ülést is elrendelhet. A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. A rendes Közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha - azt a bíróság elrendeli, illetve - a tagok legalább egytizede az ok és cél megjelölésével kéri, illetve - szükség szerint: ha az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság indokoltnak tartja. A Közgyűlést a Klub Elnöke hívja össze. A közgyűlési meghívón fel kell tüntetni a Közgyűlés idejét és helyét, valamint a napirendi pontokat, továbbá a tagoknak szóló figyelemfelhívást arról, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A meghívót az ülés időpontja előtt 10 nappal a tagoknak meg kell küldeni. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor 30 napon belül újból, azonos napirenddel össze kell hívni. Ez a Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, abban az esetben, ha erre a tagok figyelmét előzetesen az eredeti közgyűlés meghívójában felhívták. A Közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. Minden tagnak egy szavazata van. A határozathozatal egyszerű többséggel, a jelenlévők több mint felének szavazatával történik. A Közgyűlést elnök vezeti, akadályoztatása esetén az alelnök.

5 A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek hitelesítésére két hitelesítőt kell választani. A jegyzőkönyvet a Klub Elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. Elnökség: Az Elnökség a Klub ügyintéző, képviselő, általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Klub alapszabályszerű működéséről, szervezi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, segíti a Klub tagjainak munkáját. A Klub Elnöke egyben az Elnökség elnöke. Az Elnökség feladatai: - előkészíti a közgyűléseket, - jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, - szervezi a Klub munkáját, - dönt az egyesületi versenyek és kiállítások szervezése, feltételeinek megállapítása és lebonyolítása kérdésében, kijelöli a Versenybizottság tagjait. Az Elnökség létszáma 5 fő, tagjai: a Klub Elnöke, a Klub Alelnöke, a Versenybizottság elnöke, a Gazdasági Vezető, és a Klub által megválasztott klubtag. Az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze az elnökségi ülés idejének, helyének és a napirendi pontoknak a megjelölésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést az Elnök a tervezett ülést megelőző legalább 15 nappal megküldi az elnökségi tagoknak. Az elnökségi ülésen az Elnök elnököl, akadályoztatása esetén ezt a feladatot az Alelnök látja el. Az elnökségi ülés időpontjáról és annak napirendjéről a tagokat, valamint kívülálló személyeket az ülést megelőző legalább 8 nappal a Klub székhelyén kifüggesztett tájékoztatóban kell értesíteni. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha ezt: - az Elnökség bármely tagja meghatározott napirend megjelölésével a Klub Elnökének bejelentve kéri, - felügyeleti szerv írásban kezdeményezi, - a Sportszövetség írásban kezdeményezi, - a Klub Elnöke szükségesnek tartja. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az Elnökség 5 tagjának több mint a fele jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők szótöbbségével hozza. Ha az Elnökség ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség ülése zárt. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet az Elnök és két elnökségi tag írja alá.

6 Az Elnökség köteles beszámolni működéséről a Közgyűlésnek, és tájékoztatást adni a Sportszövetségnek. Az Elnökség határozatait és átruházott hatáskörben hozott döntéseit, intézkedéseit ismertetni köteles a legközelebbi Közgyűlésen. A Klub Elnöke: A Klub Elnökét a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. Az Elnök feladata: - a Klub képviselete, - az Elnökség munkarendjének és munkamegosztásának szervezése, - őrködik a Klub szerveinek törvényes és szabályszerű tevékenysége felett, - ellenőrzi az egyesületi szervek határozatainak végrehajtását, - utalványozza a költségvetés keretein belül megállapított kiadásokat, - előre nem látható kiadások esetén az Elnökség utólagos jóváhagyásával Ft-ig utalványozhat, - megőrzi a jegyzőkönyveket, azt betekintésre bármelyik tagnak átadja, - a hatóságok és a Sportszövetség által kért adatokat szolgáltatja, - összehívja a Közgyűlést, az elnökségi ülést, azokon elnököl. Az Elnököt a munkájában az Alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. A Klub képviselete: a Klubot az Elnök képviseli, annak akadályoztatása esetén, az akadályoztatás ideje alatt, az Alelnök képviseli a Klubot. Mindkettejük képviseleti joga önálló. A Klub bankszámlája felett az Elnök, valamint az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök rendelkezik. A Klub Alelnöke: A Klub Alelnökét a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. A Klub Gazdasági Vezetője: A Klub gazdasági ügyeit intézi, gondoskodik az éves költségvetés, zárszámadás, illetve vagyonmérleg elkészítéséről, azt a Közgyűlés elé terjeszti. A Klub gazdasági helyzetéről rendszeresen beszámol a Közgyűlésnek, az Elnökségnek, a Klub Elnökének. A Klub gazdasági vezetője vezeti a pénztárkönyvet, anyagilag felelős az általa kezelt pénzért és értékekért, a tagdíjat nem fizetőket a Klub Elnökének jelenti. Köteles a vonatkozó számviteli- és pénzügyi előírásokat, a bizonylati fegyelmet betartani.

7 Az Ellenőrző Bizottság: Az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll, akik ( törölve) a Fegyelmi Bizottságnak nem lehetnek tagjai. Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség esetén, de legalább félévenként össze kell hívni. Az Ellenőrző Bizottság üléseit az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést az ellenőrző bizottság elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldi az ellenőrző bizottság tagjainak. Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a jelenlevő szavazatok több mint felével hozza meg. Az Ellenőrző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő aláír. Az Ellenőrző Bizottság feladata: - köteles ellenőrizni a Klub költségvetését, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, - köteles ellenőrizni a Klub szerveinek jogszabályoknak és alapszabálynak megfelelő működését. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint dúcvizsgálatot tarthat bármelyik klubtagnál. Az ellenőrzés során a dúcokat szakszempontból, állategészségügyi szempontból vizsgálja. Az ellenőrzés során észlelt szabálytalanságokat, helytelen gyakorlatot, illetve a jogszabálysértést haladéktalanul jelzi a Klub Elnökének. Tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek, illetve rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozhatja. A Fegyelmi Bizottság: A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg, nyílt szavazással. A Fegyelmi Bizottság 3 tagból áll. A Fegyelmi Bizottság üléseit szükség esetén, de legalább félévenként össze kell hívni. A Fegyelmi Bizottság üléseit a fegyelmi bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést a fegyelmi bizottság elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldi a fegyelmi bizottság tagjainak. A Fegyelmi Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. A Fegyelmi Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő szavazatok több mint felével hozza meg.

8 A Fegyelmi Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő aláír. A Fegyelmi Bizottság feladata: a Klub tagjai sorában előforduló fegyelmi ügyek vizsgálata és ezek elbírálása. Fegyelmi eljárás alá vonható tag: - aki az Alapszabály, a Sportszövetség, vagy a Klub Közgyűlésének, elnökségi üléseinek határozatait, kiállítási- és versenyszabályzatait figyelmeztetés ellenére nem tartja be, - aki a Közgyűlésen, előadásokon, vagy a Klub egyéb rendezvényein sportemberhez méltatlan, kötekedő, vagy botrányos magatartást tanúsít, - aki a Sportszövetség vagy a Klub jó hírnevét, békéjét és működését magaviselete, vagy életmódja által veszélyezteti, - aki tagtársa tájékozatlanságát kihasználja, tagtársát, vagy a Klubot megkárosítja, - aki a Sportszövetség, vagy a Klub vagyonát rongálja, még abban az esetben is, ha a kárt megtéríti, - a hozzá berepült idegen galamb bejelentését elmulasztja, - aki az állategészségügyi rendelkezéseket nem tartja be, - aki gyűrűkártya nélküli galambot ad el, vagy vásárol, - aki az Ellenőrző Bizottságnak a Klub Elnökségének nem hajlandó bemutatni állományát, dúcvizsgálatnál ellenállást tanúsít, - aki a belépési nyilatkozatban vagy köteles bejelentéseiben félrevezetésre alkalmas vagy hamis adatot jelentett be, - aki államellenes tevékenységet fejt ki, magatartást tanúsít, és aki ellen bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás folyik. A bizottsági ülést az elnök hívja össze, tevékenységéről tájékoztatja az Elnökséget, illetve beszámol a Közgyűlésnek. A Versenybizottság (VB): A Közgyűlés által választott elnökből és az Elnökség által választott négy tagból álló testület. Tagjait a Versenybizottság elnöke, illetve az Elnökség által javasolt klubtagokból, a Közgyűlést követő elnökségi ülés választja. A VB működési rendje és szavazásának rendje: A VB üléseit szükség esetén, de évente legalább egyszer kizárólag versenyidőszakban össze kell hívni. A VB üléseit a VB elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést a VB elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 15 nappal megküldi a VB tagjainak. A VB munkáját az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt, felelősséggel végzi. A VB éves munkaprogramját az éves Közgyűlést követően három hónapon belül a VB elnök által összehívott VB ülésen határozza meg, és munkáját a továbbiakban külön értesítés vagy megegyezés hiányában ennek megfelelően végzi. ( törölve) Az ülést 15 napon belül össze kell hívni az Ellenőrző Bizottság, illetve az Elnökség, vagy a VB tagok egyharmadának indokolt írásbeli kérelme alapján.

9 A VB ülés határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül ugyanazon tárgysorozattal újabb VB ülést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. A VB ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. ( törölve) A VB ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a megjelentek számát jelenléti ív szerint, az ülés helyét és idejét, az ülés fontosabb mozzanatait, valamint a hozott határozatokat. A VB ülés határozatait egy naptári éven belül folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a fontosabb határozatokat a tagokkal körlevélben kell közölni. A VB ülés menetének, illetve az ott elhangzottaknak a rögzítésére magnetofon használata megengedett, de arról 15 napon belül írásbeli jegyzőkönyv készítendő. A jegyzőkönyvet a VB elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a VB elnök által hitelesítésre megválasztott két VB tag írja alá. A VB feladata és hatásköre: A Klub Versenybizottságának elnöke előkészíti és az Elnökség elé terjeszti a versenyek tervezetét, felelős a rendezvények szakszerű lebonyolításával összefüggő előírások, szövetségi versenyszabályzat betartásáért. A Bíráló Bizottság (BB) A Közgyűlés által választott elnökből és a Közgyűlést követő elnökségi ülés által választott két tagból álló testület. Tagjai a Sportszövetség, vagy a területi szövetség által rendezett tanfolyamon képesítést szerzett bírálók lehetnek. A Bíráló Bizottság működési rendje és szavazásának rendje: A BB üléseit szükség esetén, de évente legalább egyszer, a Közgyűlést követő három hónapon belül össze kell hívni. A BB üléseit a BB elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi pontokat tartalmazó értesítést a BB elnöke a tervezett ülést megelőzően legalább 15 nappal megküldi a BB tagjainak. A BB munkáját az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt, felelősséggel végzi. A BB éves munkaprogramját az éves Közgyűlést követően három hónapon belül a BB elnök által összehívott BB ülésen határozza meg, és munkáját a továbbiakban külön értesítés vagy megegyezés hiányában ennek megfelelően végzi. (törölve) Az ülést 15 napon belül össze kell hívni az Ellenőrző Bizottság, illetve az Elnökség, vagy a BB tagok egyharmadának indokolt írásbeli kérelme alapján.

10 A BB ülés határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül ugyanazon tárgysorozattal újabb BB ülést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. A BB ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. ( törölve) A BB ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a megjelentek számát jelenléti ív szerint, az ülés helyét és idejét, az ülés legfontosabb mozzanatait, valamint a hozott határozatokat. A BB ülés határozatait egy naptári éven belül folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a fontosabb határozatokat a tagegyesületekkel körlevélben kell közölni. A BB ülés menetének, illetve az ott elhangzottaknak a rögzítésére magnetofon használata megengedett, de arról 15 napon belül írásbeli jegyzőkönyv készítendő. A jegyzőkönyvet a BB elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a BB elnök által hitelesítésre megválasztott két BB tag írja alá. A Bíráló Bizottság feladata: - a Klub kiállítási feltételeinek megállapítása, azok közzététele, a rendezői feladatok ellátásának, a kiállítási bírálat és az értékelés elvégzésének megszervezése, - gondoskodik a díjazásról és az eredmények közzétételéről. Ezzel kapcsolatban együttműködik az Elnökséggel. - figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi bírálattal kapcsolatos szabályzatokat és fejlődéseket, a célszerű és egységes szemlélet biztosítása érdekében szakmai továbbképzéseket tart, - a hazai kiállítások nevezésének összeállítása. V. FEJEZET A KLUB VAGYONA A Klub önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tag jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból képződhet. A Klub megszűnése esetén a tagok egyenlő arányban részesednek az esetleges vagyonból. A Klub a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint éves terv alapján működik. A Klub forrásai: - tagok által befizetett tagdíjak, - felajánlások, - önkormányzati pályázatok útján, - esetleges alapítványok. A Klub kiadásai: - működési költségek, - rendezvények költségei,

11 - tiszteletdíjak, - egyéb kiadások, - fejlesztés, beruházás. A Klub éves pénzügyi tervét és a beszámolót a Közgyűlés hagyja jóvá. A Klub tartozásaiért csak saját vagyonával felel. VI. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (Ptk. 62. (5). bekezdés) A Klub minden tagja köteles postagalambjait a Sportszövetség hivatalos lábgyűrűjével ellátni. A lábgyűrűhöz igazoló kártya jár, amely a tulajdonost igazolja. A klubtag az eladott, vagy elajándékozott postagalambhoz köteles az új tulajdonosnak megfelelő igazoló lapot is átadni. A Sportszövetség megkerülésével lábgyűrűt rendelni, vagy ilyeneket felhasználni tilos. A Klub, illetve a Sportszövetség lábgyűrűit egyesületen kívüli személynek átadni tilos. VII. FEJEZET A KLUB MEGSZŰNÉSE A Klub megszűnésére a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületek megszűnésének egyes eseteire vonatkozó szabályok szerint kerülhet sor, eszerint: Ptk.64. (1) Az egyesület megszűnik, ha a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja,

12 d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. (2) Az (1) bekezdés b) e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c) d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. (3) A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. (4) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. (5) Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. A Klub (az egyesület) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Klub Alapszabályát az alakuló Közgyűlés elfogadta. Taksony, október 29.. elnök.. alelnök

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Javaslat Szövetség működésére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a célját, a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Szövetség szervezeti

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A 2 A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 1989. november 7. napján az 515- ös sorszám alatt

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben