ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET"

Átírás

1 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról évi CLXXV. törvényben fglaltaknak megfelelően a tagk elhatárzták az Angyalföldi Sprtiskla és Diáksprt Egyesület nevű társadalmi szervezet alapszabály módsítását, a közhasznú szervezetté nyilváníthatóság érdekében Az egyesület neve: Angyalföldi Sprtiskla és Diáksprt Egyesület Rövidített neve: Alapításának éve: ASI DSE év 1.2. Az egyesületet első vezető tisztségviselője: Eperjesiné Muts Éva 2. Az egyesület székhelye: 1139 Budapest, Rzsnyai utca Az egyesület működési területe. Budapest és környéke Az egyesület törvényességi ellenőrzését a Fővársi Főügyészség látja el. 4. Az egyesület, mint közhasznú szervezet céljai Az egyesület a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 15. pntja szerinti sprt, ifjúsági ügyek közfeladatt, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. paragrafusában ellátni rendelt ingyenes és kötelező alapfkú, ingyenes és mindenki számára hzzáférhető középfkú nevelés-ktatás közfeladatát látja el a társadalm és az egyén közös igényeire figyelemmel az alább felsrlt közhasznú (sprt)tevékenységek útján: rendszeres sprtfglalkzásk tartása és versenyzési lehetőség biztsítása a sprtági szakszövetségek krsztálys versenyrendszerében elsősrban labdasprtkban, vízi sprtkban (úgy mint kézilabda, ksárlabda, labdarúgás, vízilabda és kajak-kenu sprtágak, stb.) ktatási intézmények csapatainak felkészítése a Magyar Diáksprt Szövetség által kiírt versenyekre, tömegsprt jellegű tevékenységek (természetjárás, tájfutás) támgatása, népszerűsítése, lakóterületi, sprtjellegű öntevékeny tevékenységek támgatása (létesítmény, vagy szakszemélyzet térítésmentes biztsítása) egészségmegőrző, életmódjavító, illetve családi sprt prgramk szervezése, lebnylítása, Sprt, a munkavisznyban és a plgári jgi jgviszny keretében megbízás alapján flytattt sprttevékenység kivételével. Nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tagjainak rendszeres testedzési, sprtlási, versenyzési lehetőség biztsítása. Sprtági szaksztályk működtetése. Az ktatási intézményekből a tehetségek kiválasztása, gndzása. Sprtági sprtcsprtk, tanflyamk szervezése.

2 2 A közhasznú tevékenység végzése: A diáksprt-egyesület - az elnökkel flytattt előzetes időpnt egyeztetés után mindenki számára az egyesület saját költségén lehetővé teszi a bérbeadóval egyeztetve az egyesület által bérelt létesítmények használatát, aki a létesítmények vagynvédelmi és baleset-megelőzési szabályait magára nézve, írásbeli nyilatkzattal kötelezőnek ismeri el. Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkzási tevékenység végzése céljából nem alapítható. 5. Az egyesület tagsága Az egyesület tagja lehet Bármely nagykrú államplgár, aki elfgadja az egyesület alapszabályát és belépési nyilatkzatban közli e szándékát. 3-6 éves (óvódás) krsztály, alap-, közép- és felsőfkú ktatási intézmények tanulói jgvisznyban álló hallgatói Az egyesület jgi tagja lehet Bármely jgi személyként működő intézmény, gazdálkdó és egyéb szervezet, mely az egyesülettel együttműködési megállapdást köt a belépéskr, melyben vállalja a tagdíjának mértékét Az egyesület pártló tagja lehet Bármely természetes és jgi személy, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért és vállalja az egyesület erkölcsi, illetve anyagi támgatását Az egyesületi tagsági viszny keletkezése és megszűnése a) Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. b) Az egyesületi tagság, jgi tagság vagy pártló tagság a kérelmező kérésére történő felvétellel keletkezik. c) A tagsági viszny megszűnik: kilépéssel, kizárással, elhalálzással. Jgi személy tagsága megszűnik annak jgutód nélküli megszűnésével is. d) A kilépési szándékt, az elnöknek írásban kell bejelentenie. e) A kilépő tagt az elnökségnek kell a nyilvántartásból törölni, mind a kilépési szándék bejelentése esetén, mind a jgi személy jgutód nélküli megszűnése esetén, ugyanez vnatkzik az elhalálzás következtében beálló tagsági viszny megszűnésre Az egyesület tagja kizárható, ha az egyesület céljait, szellemét veszélyeztető, ahhz nem méltó magatartást tanúsít vagy a tagdíjat nem fizeti meg. (A tagdíjfizetés hárm hónapn túli elmulasztása esetén a tagt 15 naps határidővel fizetésre kell felhívni, és figyelmeztetni kell a várható jgkövetkezményekre.) 5. 6 Az egyesület a tagjairól tagnyilvántartó kartnn nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnál és az adatk kezelésénél a tagk személyiségi jgait érvényesíteni kell. 6. Az Egyesület tagjainak jgai és kötelességei

3 Az egyesületi tag jgai Az elnökség által meghatárztt feltételek szerint részt vehet a sprtcsprtk - szaksztályk munkájában, edzésen, versenyen használhatja a létesítményt, sprtszert, sprtfelszerelést. Az egyesület képviseletében részt vehet diáksprt- és a szakszövetségek által szervezett versenyeken. Választhat és választható azzal a feltétellel, hgy a kiskrú tag, csak a krának megfelelő tisztségre választható. Részesülhet az egyesület kedvezményeiben. Véleményt nyilváníthat, javaslatt tehet az egyesületet érintő kérdésekben. Az alapszabályban meghatárztt esetekben szavazati jg illeti meg. Az egyesületi tag kötelességei Rendszeres sprttevékenység flytatása. Az alapszabályban fglaltak és a közgyűlés rá vnatkzó határzatainak betartása. Sprtszerű magatartás. Tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyn védelme Az egyesület pártló tagjainak jgai és kötelességei A pártló tag jgai Az egyesületi létesítmény használata. Javaslattétel a sprtegyesület működésével kapcslatban. Tanácskzási jggal részt vehet a közgyűlésen. A pártló tag kötelességei Az alapszabály és közgyűlési határzatk betartása. Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támgatása. Sprtszerű magatartás Az egyesület jgi tagjainak jgai és kötelességei A jgi tag jgai A jgi tag képviselője választhat és választható. Pártló jgi személy tag képviselője nem választhat és nem választható. Az egyesület elnökségével kötött megállapdás alapján használhatja az egyesület által igénybevett létesítményeket. A jgi tag kötelességei A tagsági díj fizetése. Az Alapszabályban fglaltak és a közgyűlés rendelkezéseinek betartása.

4 Az egyesület nem zárja ki, hgy tagjain kívül más is részesülhessen az egyesület nyújttta közhasznú szlgáltatáskból. A szlgáltatásk igénybevételének módját az egyesület székhelyén kifüggeszti A tag kizárása: A tagnak jgszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határzatát súlysan vagy ismételten sértő, illetőleg az egyesület céljával összeegyezhetetlen magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást flytathat le. A tag kizárását kimndó határzatt írásba kell fglalni és indklással kell ellátni; az indklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szlgáló tényeket és biznyítékkat, tvábbá a jgrvslati lehetőségről való tájékztatást. A kizáró határzatt a taggal közölni kell. A közgyűlés kizárólags hatáskörén belül dönt a tag kizárása felől. Kizárásra kt adó magatartásk különösen az alábbiak: Ha a tag a tagdíj fizetésével hárm hónaps elmaradásban van és a kétszeri elnökségi figyelmeztetés is hatástalan. A kétszeri elnökségi figyelmeztetés hatástalansága esetén melyek srán a tag figyelmét részletesen, írásban fel kell hívni a mulasztásk jgkövetkezményeire az elnökség a közgyűlés elé terjeszti a döntést, mely a tag meghallgatása után a tag kizárásáról a közgyűlésen jelen lévő tagk egyszerű szótöbbségével határz. A kizárt tag a sérelmesnek tarttt, közgyűlés által hztt kizárást jóváhagyó/elrendelő határzatának bírósági felülvizsgálatát attól az időpnttól számíttt 30 napn belül kezdeményezheti, amikr a határzatról tudmást szerzett vagy a határzatról tudmást szerezhetett vlna. A kizárás tárgyában hztt határzat alapján, a jgrvslatra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte után, a tag jgvisznya megszűnik. A tagsági jgviszny megszűnése esetén az elnök a tagt a nyilvántartásból törli A szavazati jg gyakrlásának feltétele: A tagi kötelezettségek teljesítése. Kizáró k, ha egyesületi szerv kezdeményezésére kizárási eljárás indul a taggal szemben. 7. Az egyesület szervezete Az egyesület döntéshzó szerve a közgyűlés A közgyűlés összehívása. Az egyesület közgyűlését évente egy alkalmmal össze kell hívni. A közgyűlést a társadalmi elnök hívja össze. A döntéshzó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a jgi személy nevét és székhelyét; az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. A közgyűlés összehívása történhet tértivevénnyel feladtt levélben, pstai útn, tvábbá elektrnikus levél útján is, ly módn, hgy a tag a levelezőrendszerén keresztül lvasási visszaigazlás, vagy válaszüzenet küldésével igazlja, hgy a meghívót átvette. A napirendet a meghívóban lyan részletességgel kell feltüntetni, hgy a szavazásra jgsultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspntjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számíttt, az alapszabályban meghatárztt időn belül a tagk és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jgsult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfgadásáról szóló határzat meghzatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

5 5 Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyna az esedékes tartzáskat nem fedezi, vagy az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartzáskat esedékességkr teljesíteni; vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az előbbi indkk alapján összehívtt közgyűlésen a tagk kötelesek az összehívásra kt adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. A közgyűlés tvábbá ezen kívül összehívható a tagság 1/3-ának kívánságára, felügyelő szerv indítványzására. A tagsági indítványhz aláírói ívet kell mellékelni. A döntéshzó szerv az ülését a jgi személy székhelyén tartja. Ha a döntéshzó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkr lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jgsult jelen van, és egyhangúlag hzzájárul az ülés megtartásáhz. A döntéshzó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hzható határzat, kivéve, ha valamennyi részvételre jgsult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásáhz egyhangúlag hzzájárul A közgyűlés ülésezése. A közgyűlés ülései nyilvánsak, a nyilvánsság jgszabályban meghatárztt esetekben krlátzható. A közgyűlés a szavazati jggal rendelkező tagk 50 %-a + 1 fő megjelenésével, első alkalmmal határzatképes. Megjelenés miatti határzatképtelenség végett az újra (15 napn túl) összehívtt közgyűlés a jelenlévők taglétszámától függetlenül határzatképes, ha a közgyűlést eredeti napirenddel tartják és az erről való távlmaradás jgkövetkezményére a tag figyelmét az eredeti meghívóban, felhívták. A közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza meg döntéseit. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő alkalmmal ismét szavazásra kell bcsátani. A tisztségviselők megválasztása titks szavazással történik. A Közgyűlés tisztségviselői: a levezető elnök, két jegyzőkönyv hitelesítő (akik egyúttal a szavazatszámlálók), és a jegyzőkönyvvezető. A jegyzőkönyv hitelesítőket (szavazatszámlálókat) a Közgyűlés az ülés elején, első napirendi pntjának keretében az általáns szabályk szerint választja. Jegyzőkönyvvezetőnek a levezető elnök javaslata alapján az egyik jegyzőkönyv hitelesítő, vagy rajta kívülálló (akár az Egyesület tagja, akár a Közgyűlésen résztvevő más) személy is megválasztható. Közvetlenül a szavazást követően a levezető Elnök a szavazatszámlálók segítségével - összesíti a leadtt szavazatkat, akként, hgy megállapítja a szavazásra jgsultak számát, valamint a határzati javaslatra igen szavazatt leadók számát. Amennyiben ezen számítás alapján az egyszerű többség, avagy amennyiben az adtt kérdésben a jelen Alapszabály vagy jgszabály minősített többséget ír elő az előírt mértékű minősített többség megállapítható, úgy a levezető Elnök szóban kihirdeti a jelenlévő tagknak, hgy a határzat meghzatalra került (a tvábbiakban: meghztt határzat ); ellenkező esetben arról, hgy a határzat nem került meghzatalra (a tvábbiakban: elutasíttt határzat ). A határzat megszületésének időpntja: a levezető Elnök általi fentiek szerinti kihirdetésének időpntja. A határzat meghzataláról, avagy elutasításáról a levezető Elnök két héten belül köteles az adtt Közgyűlésen jelen nem lévő tagknak írásbeli tájékztatást küldeni, feltüntetve benne a meghztt, vagy elutasíttt határzat tartalmát, valamint a határzat meghzatalának időpntját. A határzat meghzataláról, avagy elutasításáról szóló írásbeli tájékztatás történhet tértivevénnyel feladtt levélben, pstai útn, tvábbá elektrnikus levél útján is, ly módn, hgy a tag a levelezőrendszerén keresztül lvasási visszaigazlás, vagy válaszüzenet küldésével igazlja, hgy a tájékztatást átvette. A szavazati jg gyakrlásának feltétele az Egyesületi tagság, Közgyűlés tartása esetén pedig tvábbi feltétel a tag személyes jelenléte Az egyesület alapszabályának módsításáhz a jelen lévő tagk hármnegyedes szótöbbséggel hztt határzata szükséges. Az egyesület céljának módsításáhz és az egyesület megszűnéséről szóló

6 6 közgyűlési döntéshez a szavazati jggal rendelkező tagk hármnegyedes szótöbbséggel hztt határzata szükséges. A határzatképességet minden határzathzatalnál vizsgálni kell. A határzat meghzatalakr nem szavazhat az, a) akit a határzat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jgi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határzat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határzat alapján pert kell indítani; d) akinek lyan hzzátartzója érdekelt a döntésben, aki a jgi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi beflyásn alapuló kapcslatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adtt határzat meghzatalánál a határzatképesség megállapítása srán figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés nem nyilváns; azn a tagkn és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jgsult által meghívttak és az alapszabály vagy a közgyűlés határzata alapján tanácskzási jggal rendelkező személyek vehetnek részt. Az alapszabály módsításáhz a jelen lévő tagk hármnegyedes szótöbbséggel hztt határzata szükséges. Az egyesület céljának módsításáhz és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati jggal rendelkező tagk hármnegyedes szótöbbséggel hztt határzata szükséges. A közgyűlés az éves beszámlót egyszerű szavazattöbbséggel hagyja jóvá A közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik az a/ Alapszabály, fegyelmi szabályzat megállapítása, módsítása. b/ Évi költségvetés meghatárzása. c/ Az elnökség éves tevékenységéről illetve gazdálkdásáról való beszámltatása, a beszámlók, a számviteli beszámló mellékletét képező ún.: közhasznúsági melléklet és az éves tervek tárgyalása elfgadása ( éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény (a tvábbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámló). d/ Az egyesület megalakulása, megszűnésének kimndása, bármilyen másik egyesülettel való egyesülése e/ Tisztségviselők megválasztása, visszahívása. A visszahívásra kt adhat a tisztségviselő kötelezettségének felróható megszegése, illetve a döntéshzataltól való önhibájából történő ismételt távlmaradás. f/ Az egyesület tartalmi tevékenységének meghatárzása, középtávú kncepciók kialakítása, éves munkaterv, eseménynaptár elfgadása. g/ Fegyelmi jgkör gyakrlása az elnökség tagjai felett. h/ Tagdíjak és pártló tagsági díjak alsó határainak megállapítása, fizetés módjának megállapítása. i/ Vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vnatkzó szabályk megalktása és alkalmazása. j/ A számviteli beszámló mellékletét képező ún.: közhasznúsági melléklet elfgadása. k./ Fellebbezési fórumként jár el azkban az ügyekben, amelyben I. fkn az elnökség hztt határzatt. l/ A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jgk gyakrlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkavisznyban áll m/az lyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizttság tagjával vagy ezek hzzátartzójával köt n/ jelenlegi és krábbi egyesületi tagk, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizttsági tagk vagy más egyesületi szervek tagja elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; / a választtt könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és p/ a végelszámló kijelölése Az elnökség

7 7 Az egyesületet 8 tagú elnökség irányítja. A közgyűlés titks szavazással 4 év időtartamra választja meg az egyesület tisztségviselőit. A tisztségviselők megbízása csak indklt esetben vnható vissza. Az elnökség tagjának csak egyesületi tag választható Az elnökség tagjai Társadalmi elnök. Ügyvezető elnök. Elnökségi tagk 6 fő Az egyesületi elnökség jgköre, feladatai Dönt a tagk, pártló tagk felvételéről. Dönt a szabályzatk elfgadásáról, Saját működési rendjéről, illetve minden más, az egyesület tevékenységét lényegesen beflyásló kérdésről, melyet a közgyűlés a hatáskörébe utal. Véleményezi az egyesületi sprtfejlesztési tervet, az éves munkatervet, üléstervet, költségvetést és a versenynaptárat. Sprtági szaksztályk létrehzása, megszüntetése, átadás, beszámltatás. Szaksztályk és fglalkzási vezetők megbízása. Fegyelmi jgkör gyakrlása az egyesületi tagk felett Az elnökség működésének főbb szabályai Az elnökség üléseit évente legalább egy alkalmmal, illetve szükséges számban - a társadalmi elnök hívja össze és vezeti. Szabályszerűnek az összehívás akkr minősül, ha a tagk az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpntját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysrzatáról leírást kapnak. Az elnökség ülései nyilvánsak, a nyilvánsság jgszabályban meghatárztt esetekben krlátzható. Az elnökség a tagk 50 %-a + 1 fő megjelenésével határzatképes. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hz határzatt. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő alkalmmal ismét szavazásra kell bcsátani Az egyesület társadalmi elnökének feladatai Dönt a közgyűlés és az elnökségi ülések időpntjáról, összehívja és vezeti az ülést. Aláírása az ügyvezető elnökkel együttesen történő aláírással utalványzási jgt gyakrl az egyesület bankszámlaszáma felett. Ezt a jgt hivatals, íráss eseti vagy állandó meghatalmazás alapján átruházhatja az egyesületi elnökség valamely tagjának. Végzi az egyesület vagynának gyarapítását. Gndskdik az egyesületi tőke legjbb hasznsulásáról Az egyesület ügyvezető elnökének feladatai Irányítja, ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkdását. Képviseli a sprtegyesületet.

8 8 Szerződéseket köt az egyesület nevében. Aláírása társadalmi elnökkel vagy - a társadalmi elnök hivatals, íráss eseti vagy állandó meghatalmazása alapján valamely elnökségi taggal együttesen történő aláírással utalványzási jgt gyakrl az egyesület bankszámlája felett. Együttműködik az illetékes állami és társadalmi szervekkel. Intézkedik a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. Szervezi az elnökség munkáját. Elkészíti, és elnökség elé terjeszti az egyesület működéséhez szükséges (Szervezeti- és Működési Szabályzat, leltár-, selejt, pénzkezelési-, fegyelmi-, és iratkezelési szabályzatk). A fenti szabályzatk nem állhatnak ellentétben az alapszabállyal. A közgyűlés illetve az elnökség által meghatárztt mértékben dönt az egyesület működéséhez szükséges kiadásk kérdésében. Az egyesületi sprtfejlesztési terv, éves munkaterv és ülésterv, versenynaptár kidlgzása, elnökség elé terjesztése. Gndskdik az egyesület pénzügyi beszámlójának, a számviteli beszámló mellékletét képező ún.: közhasznúsági melléklet elkészítéséről. Kapcslatt tart a sajtóval Az egyesületi elnökségi tag feladatai Részt vesz az elnökségi döntések meghzatalában (szabályzatk, elnökség működési rendje, sprtági szaksztályk létrehzása, szaksztályvezetők megbízása stb.). Az egyesülettel kapcslats észrevételét az elnökség elé terjeszti Határzathzatal, nyilvántartás A közgyűlés és az elnökség határzathzatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hzzátartzója (Ptk. 8:1. (1) 1. pnt) /élettársa (tvábbiakban együtt: hzzátartzó) a határzat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet (egyesület) cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, illetve a társadalmi szervezet (egyesület.) által tagjának, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, a létesítő kiratnak megfelelő cél szerinti juttatás tagkra, a vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizttsági tagkra vnatkzó kizáró és összeférhetetlenségi szabályk Vezető tisztségviselő az a nagykrú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásáhz szükséges körben nem krlátzták. Ha a vezető tisztségviselő jgi személy, a jgi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatkat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vnatkzó szabálykat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jgerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátránys következmények alól nem mentesült.

9 9 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e fglalkzástól jgerősen eltiltttak. Akit valamely fglalkzástól jgerős bírói ítélettel eltiltttak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet flytató jgi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimndó határzatban megszabtt időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltttak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A civil szervezetek működéséről és támgatásáról szóló évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdése értelmében közhasznú szervezet megszűnését követő hárm évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki krábban lyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője vlt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jgutód nélkül szűnt meg úgy, hgy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántarttt adó- és vámtartzását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmaztt, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságt szabtt ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékztatni arról, hgy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A közhasznú szervezet létesítő kiratának vagy ennek felhatalmazása alapján belső szabályzatának rendelkeznie kell lyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpntja és hatálya, illetve a döntést támgatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, a vezetőszerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánsságra hzatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcslatsan keletkezett iratkba való betekintés rendjéről, - az egyesület elnökével való előzetes időpnt egyeztetés után, a diáksprt-egyesület székhelyén - valamint, a közhasznú szervezet működésének, szlgáltatási igénybevétele módjának, beszámlói közlésének nyilvánsságáról, - faliújságra való kifüggesztés útján- így különösen: A közgyűlés és az elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, melyből megállapítható a közgyűlés illetve az elnökség döntéseinek tartalma, időpntja és hatálya, illetve a támgatók és az ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyveket az irattárzás szabályai szerint kell kezelni, és nem lehet selejtezni. A döntések a meghzatalt követő 5 munkanapn belül bejegyzésre kerülnek a határzatk könyvébe is. Ez a nyilvántartás krnlógiai srrendben tartalmazza a meghztt döntéseket. A közgyűlés és az elnökség döntéseit, a döntés időpntját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az egyesület székhelyén kifüggeszti. Az egyesület működésével kapcslatsan keletkezett pénzügyi-gazdasági beszámlókba, jelentésbe, a a számviteli beszámló mellékletét képező ún.: közhasznúsági mellékletbe az egyesület székhelyén bármely érdeklődő betekinthet, azkról saját költségére máslatt készíthet. 8. Felügyelő Bizttság

10 Az egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizttság, mely hárm főből áll. A Felügyelő Bizttság tagjait a közgyűlés választja négy éves időtartamra. A Felügyelő Bizttság tagjai indklt esetben visszahívhatók. A Felügyelő Bizttság az éves munkatervét maga állapítja meg. 8.2.) A Felügyelőbizttság feladatköre utólagsan ellenőrzni az Egyesület működését és gazdálkdását ly módn, hgy ülésén megvizsgálja és véleményezi az előző ülése óta a működés és gazdálkdás körben keletkezett összes dkumentumt Nem lehet a Felügyelő Bizttság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a/ a vezetőszerv elnöke vagy tagja. b/ a közhasznú szervezettel (egyesülettel) a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavisznyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jgvisznyban áll, ha jgszabály másképp nem rendelkezik. c/ a közhasznú szervezet (egyesület cél szerinti juttatásából részesül)- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatáskat. d/ az a/, b/, c/ pntban meghatárztt személyek hzzátartója. e/ A felügyelőbizttság tagja az a nagykrú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásáhz szükséges körben nem krlátzták. Nem lehet a felügyelőbizttság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vnatkzó kizáró k áll fenn A Felügyelő Bizttság tagjai tevékenységüket térítés nélkül végzik. A Felügyelő Bizttság tagjai megbízatásukat az alapszabályhz csatlt nyilatkzatuk értelmében vállalják A Felügyelő bizttság munkarendje A Felügyelő Bizttság szükség szerint, de évente legalább egy alkalmmal ülésezik. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizttság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagkat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nylc nappal írásban értesíteni kell. A Felügyelő Bizttság teljes ülésén határzatait szavazattöbbséggel hzza. A Felügyelő Bizttság határzatképes akkr is, ha két tagja jelen van. Ebben az esetben a határzat meghzataláhz egyhangú döntés szükséges. A határzatképtelenség esetén a megismételt ülést - azns napirendi pntkkal - legalább nylc naps időközzel kell kitűzni. A Felügyelő Bizttság tagjait az alapszabály és érvényes jgszabályk szerinti jgk és azns kötelezettségek illetik meg, így különösen: jgsult az egyesület működését és gazdálkdását ellenőrizni, jelentést, tájékztatást illetve felvilágsítást kérni az egyesület közgyűlésétől illetve tisztségviselőitől, az egyesület irataiban betekinthet, azkat megvizsgálhatja. A közgyűlés ülésein tanácskzási jggal részt vehet, jgszabálysértés vagy súlys mulasztás esetén köteles a közgyűlést tájékztatni és annak összehívását kezdeményezni. A felügyelő szerv köteles a közhasznú szervezet (egyesület) intézkedésre jgsult vezető szervét tájékztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudmást, hgy a szervezet működése srán lyan jgszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlysan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jgsult vezetőszerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapzó tény merült fel,

11 1 Az intézkedésre jgsult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számíttt harminc napn belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jgsult. Ha az arra jgsult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. A Felügyelő Bizttság ülései általában nyilvánsak. A Felügyelő Bizttság üléseiről srszámztt jegyzőkönyvet készít, határzatait ugyancsak srszámzza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagk, meghívtt személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hzzászóláskat, az érdemi határzatkat és azk hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hgy abból az érdemi döntést támgatók az ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizttság bármely tagja jgsult jegyzőkönyvbe fglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadtt szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizttság ülésén résztvevő tagk írják alá. A Felügyelő Bizttság az ellenőrzések éves tapasztalatairól beszámlót készít és elnöke ezt köteles a közgyűlés elé terjeszteni. 9. A közcélú admánygyűjtés szabályai A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő admánygyűjtés nem járhat az admányzók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jgk és az emberi méltóság sérelmével. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő admánygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető Az egyesület gazdálkdásának általáns szabályai A közhasznú szervezet (egyesület) az államháztartás alrendszereitől nrmatív támgatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támgatásban. A szerződésben meg kell határzni a támgatással való elszámlás feltételeit és módját. Az előző bekezdés szerint igénybe vehető támgatási lehetőségeket, azk mértékét és feltételeit a sajtó utján nyilvánsságra kell hzni. A közhasznú szervezet (egyesület) által nyújttt cél szerinti juttatásk bárki által megismerhetőek. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támgatót, valamint e személyek hzzátartzóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szlgáltatásk, illetve a társadalmi szervezet tagjainak a tagsági jgviszny alapján nyújttt, létesítő kiratnak megfelelő juttatásk kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A közhasznú szervezet (egyesület) váltót, illetve más hitelvisznyt megtestesítő értékpapírt nem bcsáthat ki. A közhasznú szervezet (egyesület) a vállalkzásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kaptt támgatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem használhatja fel. A diáksprt-egyesület jelenleg nem flytat befektetési tevékenységet. A befektetési tevékenységet flytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatt kell késztenie, amelyet a döntéshzó szerv fgad el Az egyesület éves költségvetés alapján, az egyesületekre vnatkzó előírásknak megfelelően, a mindenkri jgszabályk figyelembevételével gazdálkdik.

12 Az egyesület bevételei és kiadásai Az egyesület bevételei Tagdíj. XIII. Kerületi Önkrmányzat támgatása. Állami, társadalmi, szövetkezeti és egyéb gazdálkdó egységek anyagi támgatása. Rendezvény, tanflyam, egyéb bevételek. Vállalkzásból származó bevételek. Pályázati frrásk. Alapítványi támgatásk. Természetes személyek (admányzók) támgatása Az egyesület kiadásai Sprtlétesítmények üzemeltetésének díja, bérleti díjak. Sprtszervezetek bérjellegű kiadásai és közterhek. Eszközbeszerzések. Egyéb.(pl. jelentési kötelezettségéhez kapcslódó kiadásk) Az egyesület a tartzásaiért a Saját vagynával felel. (Tagk Saját vagynnal nem felelnek.) Az egyesület köteles az állami szervek részére szükséges adatszlgáltatást az éves beszámlóval egyidejűleg elkészíteni és megküldeni. Az egyesület éves beszámlójának és a tervszámk jóváhagyása a Közgyűlés döntése alapján történik Az egyesület készpénz vagyna felett utalványzási jggal a társadalmi elnök - hivatals, íráss eseti vagy állandó meghatalmazása alapján valamely elnökségi tag - és az ügyvezető elnök együttesen rendelkeznek Az egyesület gazdasági-vállalkzási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő kiratban meghatárztt alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez Az egyesület gazdálkdása srán elért eredményét nem sztja fel, azt a létesítő kiratában meghatárztt közhasznú tevékenységére frdítja Közvetlen plitikai tevékenységet nem flytat, szervezete pártktól független és azknak támgatást nem nyújt.

13 1 10. Tagsági díjak Az egyesület alakuló közgyűlése az alábbi évi tagdíjfajtákat és minimális mértékeket állapítja meg: Felnőtt (nem sprtlói): Ft/fő Sprtlói tagdíj: Ft/fő Pártlói tagdíj: Ft/fő Jgi tagdíj: Ft/fő A tagsági díjat havnta, az adtt hónap 15-ig kötelesek a tagk befizetni A tagdíjfizetést az egyesület ügyvezető elnöke a tagnyilvántartó kartnn igazlja, illetve tartja nyilván A gazdálkdáshz kapcslódó nyilvántartási szabályk A közhasznú szervezetnek (egyesületnek) a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfrdításait elkülönítetten kell nyilvántartania. A közhasznú szervezet bevételei: az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más admányzótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kaptt támgatás, illetve admány a közhasznú tevékenység flytatásából származó, ahhz kapcslódó bevétel az egyéb cél szerinti tevékenység flytatásából származó, ahhz közvetlenül kapcslódó bevétel a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel, a tagdíj egyéb, más jgszabálykban meghatárztt bevétel a vállalkzási tevékenységből származó bevétel A sprtegyesület sprttal össze nem függő tevékenységet, valamint sprttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sprtegyesület vagyni értékű jgainak hasznsítását is) csak kiegészítő tevékenységként flytathat. A sprtlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában a sprtegyesület alaptevékenységének minősül. A közhasznú szervezet költségei: a közhasznú tevékenység érdekében közvetlenül felmerülő költségek az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek a vállalkzási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek

14 1 a közhasznú és egyéb vállalkzási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételaránysan kell megsztani 11. Beszámlási szabályk A közhasznú szervezet köteles az éves beszámló jóváhagyásával egyidejűleg a számviteli beszámló mellékletét képező ún.: közhasznúsági mellékletet készíteni, amelynek elfgadása a döntéshzó szerv kizárólags hatáskörébe tartzik. A számviteli beszámló mellékletét képező ún.: közhasznúsági melléklet tartalmazza: a számviteli beszámlót a költségvetési támgatás felhasználását a vagyn felhasználásával kapcslats kimutatást a cél szerinti juttatásk kimutatását a közpnti költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapktól, a helyi önkrmányzattól, a kisebbségi települési önkrmányzattól, a települési önkrmányzatk társulásától, és mindezek szerveitől kaptt támgatás mértékét a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújttt juttatásk értékét, illetve összegét a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámlót A közhasznú szervezet éves, a számviteli beszámló mellékletét képező ún.: közhasznúsági mellékletét az egyesület székhelyén bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére máslatt készíthet. 12. Vegyes rendelkezések Az egyesület esetleges megszűnésére az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról évi CLXXV. törvény és a 24. I. törvény az irányadó. A közhasznú szervezet a közhasznú jgállásának megszűnésekr köteles esedékes köztartzásait rendezni, illetőleg közszlgáltatásra irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időaránysan teljesíteni Az egyesület közvetlen plitikai tevékenységet nem flytat, szervezte pártktól függetlent és azknak anyagi támgatást nem nyújt, illetve azktól támgatást nem fgad el, tvábbá rszággyűlési és önkrmányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támgat A sprtegyesület jgi személy, melyet az ügyvezető elnök képvisel, esetenként ezt a jgát más személyre átruházhatja

15 1 A sprtegyesület tagjai felett a fegyelmi jgkört az elnökség tagjaiból alakult fegyelmi bizttság gyakrlja. A fegyelmi bizttság a következő büntetéseket szabhatja ki a fegyelmi eljárás srán: Figyelmeztetés vagy megrvás a sprtszerűtlen vagy erkölcsileg kifgáslható magatartás, az egyesület hírnevének csrbítása, másk testi épségének veszélyeztetése esetén. Az egyesületi tagságból történő kizárás a jgszabályk vagy az alapszabály előírásainak megsértése esetén Az elnökség törvénysértő határzatát bármely tag - a tudmására jutástól számíttt 30 napn belül - a bíróság előtt megtámadhatja A sprtegyesület megszűnése ) jgutód nélkül: a) határztt időre jött létre és a meghatárztt időtartam eltelt; b) megszűnése meghatárztt feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; c) a tagk vagy alapítók kimndják megszűnését; vagy d) az arra jgsult szerv megszünteti e) az egyesület megvalósíttta célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határztak meg; vagy f) az egyesület tagjainak száma hat hónapn keresztül nem éri el a tíz főt. feltéve mindegyik esetben, hgy a jgi személy vagyni visznyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás leflytatását követően a bíróság a jgi személyt a nyilvántartásból törli ) Jgutódlással történő megszűnés a) egyesülettel egyesül vagy egyesületekre válik szét )A sprtegyesület alapszabálya vagy a jgvitában érintett személyek megállapdása a tagsági jgvisznyból, tvábbá a sprtegyesület vagy önálló jgi személy szervezeti egységei és a tagk egymás közötti jgvisznyából eredő jgvitákra a Sprt Állandó Választttbíróság eljárását kötheti ki ) A sprtegyesület bírósági felszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyn állami tulajdnba kerül, és azt a sprtplitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támgatására kell frdítani )A közhasznú szervezet 60 napn belül köteles kérni az őt nyilvántartó bíróságtól a közhasznú jgállás törlését, illetőleg alacsnyabb közhasznúsági fkzatba történő átsrlását, ha működése nem felel meg a civil szervezetek működéséről és támgatásáról évi CLXXV. törvényben fglaltaknak A jelen alapszabályban nem szabályztt kérdésekben az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról évi CLXXV. törvény és a 24. évi I. törvény rendelkezései szerint kell eljárni Jelen alapszabály a Fővársi Törvényszék végzésével válik érvényessé.

16 1

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 1 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az egyesület neve: Halásztelki Üdülő Horgászegyesület 2.) székhelye: Szarvas, Nagyfoki holtág 11459 hrsz II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 1.) A Szarvas 0180

Részletesebben

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA Elhatározva a BizArt Kísérleti Színház és Művészeti Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben