Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban"

Átírás

1 0. Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban Készítette: Csurgó Bernadett Minden jog fenntartva a Rubeus Egyesületnek és a szerzőnek!

2 2 Tartalom I. Bevezetés 4 II. Családi magángazdaságok a kilencvenes években 8 II. 1 Mezőgazdasági vállalkozók 9 II. 2 Nők a családi magángazdaságokban 14 III. Mezőgazdaság és család történeti áttekintés 19 III. 1. Asszonyok a mezőgazdasági termelésben 19 III. 2. A vidéki nők helyzete a kilencvenes években 27 IV. Nők helyzete a mezőtúri farmercsaládokban 30 IV. 1. A felmérés helyszíne: Mezőtúr 30 IV. 2. Módszerek 33 IV. 3. Családok és gazdaságok 35 IV A gazdaság története 35 IV A családok demográfiai sajátosságai 37 IV. 4. A vizsgálat eredményei 40 IV A gazdaság 40 IV A gazdaság jellege 40 IV Szakmai ismeretek, kapcsolatok 42 IV Asszonyok a családi gazdaságban 46 IV A gazdaság munkaerő-felhasználása 54 IV A család 58 IV Háztartás. Munkamegosztás 58 IV Életkörülmények, a háztartás felszereltsége 59 IV Családon belüli munkamegosztás 60

3 IV Vállalkozói életforma és család 60 IV Házimunka 61 IV Pénzkezelési szokások 64 IV Családon belüli döntések 66 IV Módszerek 66 IV Eredmények 68 IV Családtípusok 71 IV Tradicionális család: gazdaasszonyok 72 IV Átmeneti családtípus: háztájizó feleségek 74 IV Farmercsalád: farmerfeleségek 77 V. Elméleti összefoglalás: A vidéki átalakulás értelmezése és a gender-studies 82 Felhasznált irodalom 89 Mellékletek 93

4 I. Bevezetés A magyar népesség körülbelül 50%-a él vidéken, vidékies településeken: falvakban, tanyákon, mezővárosokban. A magyar lakosság fele tehát vidéki, és ez tendencia tovább erősödhet, hisz a vidéki népesség arányának növekedése eléri az évi 0,7%-ot. A vidéken élők többségét azonban ma már nem a mezőgazdasági termelők alkotják. A vidék sokszínűsödése figyelhető meg: új szereplők, új társadalmi rétegek jelennek meg. Nyugat-Magyarországon például a vidék erőteljes iparosítása, illetve újraiparosodása zajlik, amit a külföldi multinacionális, illetve a magyar cégek hajtanak végre. Emellett szinte országosan megfigyelhető a vidékre vándorlás folyamata: különböző társadalmi rétegekből származók, nyugdíjasok, fiatalok, szegények és középosztálybeliek hagyják el a nagyobb városokat a távolabbi rurális lakóhely kedvéért. Mindezek hatására a vidéki népesség mára már elvesztette a mezőgazdasági termelői és még inkább a tradicionális paraszti jellegét. 1 (Kovách 2001, Ladányi 1999, Csite 1999) A mezőgazdaságból élők aránya a vidéki népességnek mindössze 10%-a, és nem képeznek egységes társadalmi réteget, a legélesebb határ a mezőgazdasági alkalmazottak és a magántulajdonosok között húzódik. A mezőgazdaságban végbement szervezeti átalakulás, a privatizáció és kárpótlás egyik eredménye volt, hogy 1996-ra 1933 szövetkezet, 188 részvénytársaság, 3654 kft, 1,2-1,6 millió részidős és teljes idős családi farm működött az országban. A kilencvenes években a mezőgazdasági termelésben a magántermelés vált dominánssá, 1,2 és 1,6 millió közötti családi magángazdaság van az országban, melynek többsége részidős és jelentős mértékben termel saját fogyasztásra.(alvincz 1998 Csite- Kovách 2000) A magyarországi mezőgazdaság egyik jellegzetes csoportját képezik tehát a családi magángazdaságok. A termelés szerkezete és a racionális gazdálkodás elemeinek megléte vagy hiánya alapján két markánsan elkülönülő csoportra oszlanak ezek a gazdaságok. A vegyes termékszerkezet és a racionális gazdálkodás hiánya a termelés paraszti jellegének újraéledésére, míg a másik csoport esetében a specializáció és a kiugróan magas termelési érték a vállalkozói 1 A folyamatot Kovách Imre a depeasantisation (elparasztiatlanodás) elmélettel magyarázza.

5 magatartás megerősödésére utal.(harcsa-kovách 1996.). Az előbbieket parasztgazdáknak az utóbbiakat farmereknek vagy mezőgazdasági vállalkozóknak nevezhetjük. A mezőgazdasági magángazdaságok egyik legfontosabb jellemzője, hogy családi alapon szerveződnek és alapvetően a család munkaerejére építenek. A mezőgazdasági magántermelés előzményei a kollektivizálás ellenére, a hatvanas évekre nyúlnak vissza, ekkor természetesen a részidős mezőgazdasági termelés dominált. A főfoglalkozású mezőgazdasági termelők száma a kilencvenes években valamelyest megnőtt, 1993-ban a mezőgazdasági aktív keresők 29,2%-a volt főfoglalkozású egyéni vállalkozó (Harcsa 1995 Harcsa-Kovách 1996). A mezőgazdasági termelés főfoglalkozássá válása megváltoztatta az ilyen típusú mezőgazdasági termelésbe bekapcsolódó családok életét. A főállású magángazdálkodók körében kialakult egy nagyjából egységes gazdálkodói habitus, 2 amit Kovách Imre szavaival élve a vállalkozás ethosza és a piacra szerveződő gazdasági magatartás jellemez. Ezeket a gazdaságokat a piac kihívására hozták létre, a fő cél a profittermelés, és ezen keresztül a jólét biztosítása és a társadalmi felemelkedés. A gazdálkodás pedig a célok megteremtésének eszköze. A gazdák a termelés és értékesítés egész folyamatát irányítják és ellenőrzik. A mezőgazdasági termelés szakismeretei mellett bizonyos szervezési szakértelemmel, hitel és pénzkezelési készséggel, kapcsolatteremtő és információszerző képességgel, azaz piaci kvalifikációval is rendelkeznek. (Kovách 1988 Borsos- Csite- Hella 1993) A szinte kizárólag mezőgazdaságból élő családoknak új kihívásokkal kellett szembenézniük, amelyek megváltoztatták a családon belüli munkamegosztás szerkezetét is. A nők családon belül végzett munkája új feladatokkal bővült, amely hatással volt a nők családon belüli szerepeire is. A háztartásvezetésen és gyermeknevelésen túl a gazdaság munkájába is bekapcsolódtak az asszonyok. A társadalmi és gazdasági változások kitermeltek tehát egy új gazdálkodói habitust, azaz a tartós és áttételezhető beállítottságok, illetve hajlandóságok új rendszerét, és az új típusú környezetet alkotó struktúrák a családon belüli nemi viszonyokat is befolyásolják. Előzetes hipotézisem szerint a családokon belül zajló folyamatok nem a paraszti tradíciók újraéledése, hanem egy új típusú, családi életforma, és életvezetés kialakulásához vezetnek, ahol a vállalkozói értékek és a polgárosult családi 2 A habitus fogalmát a P. Bourdieu által megadott értelemben használom.

6 minták dominálnak. Az ilyen polgárosult mezőgazdasági vállalkozó családokat nevezem farmercsaládoknak. A családi magángazdaságok létrejöttével tehát a család termelő funkciója megerősödik és felértékelődik, ami új helyzetet teremtett a családok számára a családi munkamegosztás, és családon belüli hatalmi, illetve döntési viszonyok tekintetében. A kérdés tehát, hogy családi magángazdaságok kialakulása milyen szerepváltozásokat idézett elő a családon belül. A családok életét meghatározó értékek és minták a parasztosodásra vagy a polgárosodásra utalnak, azaz a családi munkamegosztás és döntési viszonyok alapján a mezőgazdasági magánvállalkozó családok megjelölésére a parasztcsalád, és ehhez kapcsolódva az asszonyokra a gazdaasszony kifejezés alkalmas, vagy a farmercsalád és farmerfeleség terminus ragadja meg jobban a családok fő jellemvonásait? A tanulmány tárgya tehát a családi gazdaságokban élő nők helyzetének bemutatása: hogyan vesznek részt a gazdaság munkájában, milyen döntési pozíciót foglalnak el a családon belül, hogyan befolyásolják a gazdaság életét. Célom a mezőgazdasági magángazdaságok családon belüli nemi viszonyainak feltárása, a nemi viszonyok mikrostrukturális jelenségeinek bemutatása, tehát nem a nők társadalmi, politikai, vagy foglalkozási hierarchiában elfoglalt helyére helyezem a hangsúlyt. A tanulmány alapját egy nagykunsági mezőváros, Mezőtúr gazdálkodóival illetve feleségeikkel készített mélyinterjús vizsgálat képezi, amelyet kérdőíves felmérés egészített ki a családi munkamegosztás, a döntési viszonyok és a háztartás felszereltségére vonatkozóan. Húsz mezőtúri családdal készítettem interjút, azokat a családokat választottam ki, akik a város közvéleménye szerint a legnagyobb gazdálkodók közé tartoznak. A kiinduló pontot a város megítélése szerinti legnagyobb családi magángazdaság jelentette, majd ezt követően hólabda módszerrel kerestem meg a további interjúalanyokat. A tanulmány első részében az 1990-es évek felmérései, és rurálszociológiai elemzései alapján meghatározom a családi magángazdaságok helyét a mezőgazdasági termelésben és a vidéki társadalomban, ezt követően bemutatom a mezőgazdasági vállalkozók fő sajátosságait a magángazdálkodók társadalmi csoportján belül, valamint az adatok alapján elemzem a nők

7 részvételét a gazdaságok munkájában. A következő részben a gender studies és a társadalomnéprajz elméletei és eredményei alapján áttekintem a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó családokon belüli nemi viszonyok fő sajátosságait és változásait, a tradicionális parasztcsaládoktól a szocialista rendszer keretein belül tevékenykedő mezőgazdasági árutermelő családokig. Mindezek kapcsán kitérek azokra a főbb makrostrukturális folyamatokra is mint a kollektivizálás, iparosítás, emancipáció amelyek jelentős hatást gyakoroltak a nők családon belüli helyzetének megváltozására. Végezetül a mezőtúri kutatás alapján elemzem a nők családon belüli szerepét és helyzetét a mezőgazdasági családi magángazdaságokban.

8 II. Családi magángazdaságok a kilencvenes években A kilencvenes évek elején a mezõgazdaságban jóval dinamikusabbak voltak a privatizációs folyamatok, mint a többi ágazatban, ám ennek ellenére is csak bizonytalanul rajzolódtak ki a magyar mezõgazdaság jövõbeli szerkezetét meghatározó tartópillérek. Magántulajdonon alapuló szövetkezetek, mezőgazdasági vállalkozások, hagyományos vonásokat őrző parasztgazdaságok és részmunkaidős kisgazdaságok jelentették a mezőgazdaság fő szereplőit (Harcsa 1994 Kovács K- Váradi 1995). Az agrárgazdaság struktúraváltása a teljes magyar gazdaság és társadalom transzformációs válságával egy időben történt, az agrárgazdaság mély átalakulási válságba jutott. (Harcsa Kovách - Szelényi 1994 Kovács T 1994 Kovách 1997 Juhász 1998) A mezőgazdaság aránya a nemzetgazdaságban fokozatosan csökkent. (Kovács K. 1998) II/1 TÁBLÁZAT A MEZŐGAZDASÁG ARÁNYA A NEMZETGAZDASÁGBAN (%) Év / % GDP-ből 12,5 7,8 6,5 5,8 6,0 5,9 5,8 5,2 5,0 Foglalkoztatottság 11,2 9,1 8,7 8,0 8,3 7,9 7,5 Fogyasztás 37,0 30,0 29,3 28,7 28,7 28,4 27,3 26,9 26,5 Export 21,2 23,1 21,8 19,1 20,6 22,0 18,4 13,0 10,5 Forrás: KSH. ÁMÖ A kilencvenes években a rurális települések társadalma drámai gyorsasággal rétegződött át. Az egyik legszembetűnőbb jelenség a rurális szegénység tömeges megjelenése. (Csite- Kovách 1997 Kovách 1997 Ladányi 1999). A vidéki szolgáltatás és ipar, valamint a mezőgazdaság vállalkozásai is ellentmondásos gazdasági társadalmi térben léteznek. A mezőgazdasági családi üzemek többsége nem specializált termelésű, és leginkább a paraszti gazdasági- és viselkedéskultúra elemei figyelhetőek meg náluk. A specializált vállalkozások is olyan társadalmi gazdasági körülmények között léteznek, amelyek a vidéki társadalom keretei között csak nagy áttételekkel járulnak hozzá a

9 polgárosodáshoz. (Kovách 1997) 1. Mezőgazdasági vállalkozók A családi magántermelést elemezve az üzemformák, gazdasági magatartások és mentalitások sokszínű változataival találkozhatunk. A teljes munkaidőben történő mezőgazdasági magántermelők száma csak lassan növekedett ban 78,7 ezer egyéni gazdálkodó volt regisztrálva (alkalmazottakkal és segítő családtagokkal együtt). Számuk 1992-re 120 ezerre nőtt, közülük 87,6 ezer fő volt főfoglalkozású egyéni gazdálkodó a társas vállalkozásokban résztvevőkkel együtt. Az 1993-as adatok szerint az egyéni és társas vállalkozások 125,9 ezer főt foglalkoztattak alkalmazottakkal és segítő családtagokkal együtt ben fő tulajdonában volt föld, amelynek átlagos nagysága nem haladta meg az öt hektárt. Mintegy teljes- vagy részidős magángazdaság rendelkezik csak a jelentősebb növénytermeléshez elég, saját tulajdonú szántófölddel. A mezőgazdasági magánüzemek mérete nem lépte túl a családi kereteket. Még a legnagyobb magángazdaságokban dolgozók számának átlaga sem haladja meg a 2-3 főt. Az magánkisüzem kétötöde csak alapszinten termel élelmiszert, elsősorban saját fogyasztásra és az összes családi magángazdaságnak csak mindössze százaléka tekinthető árutermelésre alkalmas mezőgazdasági kis- vagy középüzemnek (Burgerné 1996 Alvincz 1998 Csite- Kovách 2000) 1992 és 1995 között erőteljes differenciálódás zajlott le a legnagyobb magántermelők között. A termelés nagyságával párhuzamosan nőtt a bérelt földek nagysága is A föld és a termelés koncentrálódásával az közötti időszak kedvezőtlen konjunkturális viszonyai között is megindult a nagyobb méretű és leginkább tőkeerős gazdaságok valódi vállalkozásokká alakulása. A földterület növelése és az állattartás részleges leépítése még karakteresebbé tette a vegyes termékszerkezetű, paraszti jellegű és a specializált, vállalkozói családi gazdaságok különbségeit. (Harcsa-Kovách 1996, Burgerné- Tóth K- Kovács Cs 1999 Csite- Kovách 2000) A mezőgazdasági magántermelés lassú differenciálódása és koncentrációja tehát a gazdálkodói mentalitásban és habitusában is változásokat eredményezett hoz viszonyítva

10 1995-re 9,6 százalékról 21,4 százalékra nőtt a szabadpiaci vállalkozások aránya, a paraszti típusú, vegyes termékszerkezetű gazdaságoké 69,5 százalékról 52,6 százalékra csökkent. (Harcsa Kovách 1996) A gazdaság típusa, a gazdálkodók foglalkozásának, végzettségének és az 1988 előtti gazdasági ágazatuk közötti összefüggések azt mutatják, hogy a nyolcvanas évek legnagyobb kistermelőit, akik a kilencvenes években is gazdálkodtak, a termelés nagyságát és jövedelmezőségét tekintve is megelőzték azok a diplomások, akiknek a magángazdálkodása kilencven után indult és 1995 között a termelés koncentrációjával párhuzamosan nőtt meg a magasabb szakképzettségűek aránya a legnagyobb gazdák között. A nagy, specializált farmokat jellegzetesen a volt szövetkezeti menedzsmentből érkezők vezetik, nagyobb hitelhez, állami támogatáshoz szinte kizárólag a volt mezőgazdasági vezetők jutottak. A paraszti típusú vegyes gazdaságok tulajdonosai pedig a leginkább a régebben is a mezőgazdaságban dolgozó, fizikai munkásokból kerülnek ki. (Harcsa-Kovách 1996 Csite- Kovách 2000) A családi magángazdaságokról a Központi Statisztikai Hivatal 1992-ben, 1995-ben, és ben végzett felméréseket. Az alábbiakban ezen kutatások eredményei alapján összefoglalom a mezőgazdasági vállalkozók főbb jellegzetességeit a mezőgazdasági magántermelők csoportján belül. A legfrissebb adatok szerint a gazdaságvezetők többsége férfi, a nők aránya 7,6 százalék. A gazdaságok zöme (77,6 %) egyéni gazdaság formájában működik.

11 II/2 TÁBLÁZAT A CSALÁDI GAZDASÁG JELLEGE Esetszám Százalék Egyéni gazdaság ,6 Egyéni vállalkozás ,8 Betéti társaság 4,4 KFT 9 1,0 Egyéb 30 3,2 Összesen ,0 Forrás: KSH Farmerfelmérés 1999 A gazdaság vezetőinek foglalkozás szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a családi magángazdaságokban a mezőgazdasági egyéni gazdálkodók aránya a legnagyobb, a második legnagyobb gazdálkodói csoportot a nyugdíjasok jelentik, és jelentősnek tekinthető még a más gazdasági egységeknél foglalkoztatott, beosztott alkalmazottak aránya is. II/3 TÁBLÁZAT A GAZDÁLKODÓK FOGLALKOZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA 1999 BEN Esetszám Százalék Mezőgazdasági egyéni ,6 Vezető 36 3,9 Beosztott alkalmazott ,9 Nem mezőgazdasági vállalkozó 25 2,7 Nyugdíjas ,9 Összesen ,0 Hiányzó adat 13 Forrás: KSH Farmerfelmérés 1999 A főfoglalkozású gazdálkodók aránya korcsoportonként igen eltérő képet mutat. A legtöbb információt ezzel kapcsolatban az hordozza, hogy a gazdaság létrejöttének pillanatában melyik korcsoportba tartoztak ezek a gazdálkodók. II/4. TÁBLÁZAT A GAZDÁLKODÓK KORCSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA 1992-BEN

12 Korcsoport Az összes gazdálkodó Mezőgazdasági egyéni 60 év felett ,1% 21 3,6% év ,6% ,4% év ,8% ,6% év ,8% ,7% év 62 5,8% 55 9,5% 20 év alatt 9 0,8% 19 3,3% Összesen % % Forrás: KSH Farmerfelmérés 1999 A főfoglalkozású gazdálkodók aránya a fiatalabb generációkban magasabb, tehát míg a 40 évnél fiatalabbak aránya az összes gazdálkodó esetében 33,5%, addig a főfoglalkozású gazdák között ez az arány 45,4%. A magántermelők fiatalabb generációi sokkal inkább vállalják a vállalkozással együtt járó kockázatot, mint az idősebbek, rájuk kevésbé jellemző a több megélhetési forrásra való támaszkodás stratégiája. Emellett még megemlíthető, hogy a fiatalabbak többnyire nagyobb gazdaságot tartanak fenn, mint az idősebbek.(harcsa 1994) A családi gazdaságok által használt földterület nagysága1992 óta jelentősen nőtt. Az átlagosan használt mezőgazdasági földterület nagysága 1995-ben 18,8 hektár volt, ez 1999-re 28,2 hektárra nőtt. Különösen a 21 és 100 hektár közötti földterületet megművelő gazdaságok aránya növekedett meg jelentős mértékben. II/5. TÁBLÁZAT A GAZDASÁG HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FÖLDTERÜLET NAGYSÁGA (%) hektár alatt 51,0 28,3 10,0

13 1 5 hektár 21,9 23,0 18, hektár 11,0 13,7 15, hektár 8,9 13,5 20, hektár 6,2 17,9 28,7 100 hektár felett 1,0 3,7 5,7 Összesen 100,0 100,0 100,0 Forrás: Csite-Kovách 2000 Az 1995-ös adatok azt mutatják, hogy a főfoglalkozású gazdák között jóval magasabb a 20 hektár fölötti földterülettel rendelkezők aránya (34%), mint a részmunkaidős gazdák között. A 100 hektár fölötti gazdaságot fenntartók aránya a mezőgazdasági szellemi foglalkozásúak (10%) és a főfoglalkozású gazdák (6%) csoportjában a legmagasabb. Az iskolai végzettség is összefüggéseket mutat a földterület nagyságával. A középiskolai és annál magasabb végzettségűek arány a 100 hektár alatti kategóriákban mindössze 20-30%, míg a 100 hektár feletti földterülettel rendelkezők 47% középiskolai vagy annál magasabb végzettségű.(harcsa-kovách 1996) A földterület nagysága természetesen függ a szülők és nagyszülők korábbi földterületétől is Azon gazdák esetében, ahol korábban a szülők, nagyszülők nem rendelkeztek földterülettel, vagy a gazdaság nagysága 10 hektár alatt volt, ott számottevően alacsonyabb a jelenlegi földterület nagyság is, míg a 20 hektár fölötti gazdaságot fenntartók körében jellemző, hogy a szülők, nagyszülők is jelentős földterületet birtokoltak. Természetesen a kárpótlás és privatizáció azoknak kedvezett jobban, ahol a korábbi generációk jelentősebb földterületet birtokoltak. A mezőgazdasági vállalkozók tehát nagyobb földterületen, specializált termelést folytatnak, a gazdálkodók között a fiatalabb korcsoportokban foglalnak helyet, iskolai végzettségük is magasabb, illetve nagyobb arányban található közöttük főfoglalkozású gazdálkodó. 2. Nők a családi magángazdaságokban A kilencvenes évek első felében az átalakuló családi termelés még alig kötött le a családtagokon kívül más munkaerőt. A gazdaságok 75 százaléka egyáltalán nem alkalmazott idegen

14 munkaerőt. (Csite-Kovách 2000) A mezőgazdasági magángazdaságok, tehát alapvetően a családok munkaerejére támaszkodtak. Viszonylag laza összefüggést lehetett megfigyelni a földterület nagysága és a gazdaság munkáiban résztvevő családtagok száma között. A legnagyobb családi gazdaságok esetében, ben, 1 hektár alatti gazdaságoktól eltekintve 30% és 42% között mozgott azon háztartások aránya, ahol legalább két háztartástag vett részt a gazdaság munkájában, a családi termelés ekkor még csak részlegesen kötötte le a családtagok munkaidejét. Az idegen munkaerő (állandó vagy időszaki) alkalmazása szempontjából igen jelentősek voltak a különbségek az évtized első felében, hiszen az 1 5 hektár közötti kategóriában a gazdaságok 17%-a, a 100 hektár felettiek között viszont 61% alkalmazott idegen munkaerőt.(harcsa-kovách 1996) A nagyobb földterület növekvő mértékben igényli az állandó vagy időszaki alkalmazottak foglalkoztatását. A termelés koncentrációjának természetes következménye, hogy a nagy, specializált gazdaságok alkalmazzák a legtöbb nem családtag bérmunkást és egyben a kisebb gazdaságoknál sokkal nagyobb arányban kötik le a családi munkaerőt is.(csite-kovách 2000) Az évtized közepén a mezőgazdasági családi termelésben a munkaerő felhasználás szempontjából is több változat létezett. Míg a gazdaságok egy része egyértelműen a családi és a külső munkaerő intenzív, a vállalkozás és a paraszti termelés elemeit ötvöző, változat irányába mozdult el, változatlanul nagy azoknak a mezőgazdasági kisüzemeknek az arány is, amelyek a kizárólag a családtagok munkaerejét hasznosítják, illetve azoké, amelyek a mezőgazdasági termelésben csak a családtagok részmunkaidejét használják fel.(csite-kovách 2000) Az 1999-es Farmerfelmérés a családtagok foglalkozására, illetve a gazdaságon belüli munkavégzésére vonatkozóan is tartalmazott kérdéseket. A gazdasági növekedés egyik forrását a gazdálkodó családok tagjainak a gazdálkodásban történő egyre intenzívebb részvétele is mutatja. Gazdálkodóként a családok a döntően a férfiakat nevezték meg. A minta kevesebb, mint tíz százalékában szerepel nő gazdálkodóként. A gazdálkodók részvétele a termelésben nem változott jelentősen. Elmondható, hogy a családok két felnőtt tagjának a gazdálkodás szinte a teljes idejét leköti.(csite-kovách 2000)

15 A gazdálkodó, aki az esetek többségében férfi, munkaviszonya és a gazdálkodásban történő részvétele az elemző számára viszonylag követhető kombinációkban történik. A háztartástagok között másodikként megnevezett nők esetében ez már korántsem igaz, mert a nők majdnem kétharmada valamilyen eltartotti, járadékosi kategóriát nevezett meg foglalkoztatottsági viszonyként. A nők gazdálkodásban történő részvételének elemzése szerint ugyanakkor a nőknek csak mintegy 8 százaléka nem vesz részt a családi mezőgazdasági termelésben, míg valamivel több negyven százalékuk 180 napnál többet dolgozik. Esetükben tehát arról van szó, hogy a foglalkoztatottsági viszonyként megnevezett eltartotti/járadékosi kategória a gazdálkodásban történő egyre fokozottabb részvételt fedi. Nem eltartottakról, illetve intenzívebb munkavégzés nélküli járadékosokról van tehát szó, hanem a családi mezőgazdasági termelés igencsak aktív résztvevőiről. (Csite-Kovách 2000)

16 II/6 TÁBLÁZAT A FELESÉGEK RÉSZVÉTELE A GAZDASÁG MUNKÁJÁBAN FOGLALKOZTATOTTSÁGI CSOPORTONKÉNT 1-30 napig napig napig napig napig 181-x napig Összese n Eltartott 6 7,8% 9 11,7% 3 3,9% 2 2,6% 16 20,8% 41 53,2% % 8,1% 8,8% 3,6% 2,6% 15,5% 10,6% Segítő családtag 2 0,9% 11 5,1% 11 5,1% 19 8,8% 32 14,8% ,3% % 2,7% 10,1% 13,1% 24,4% 31,1% 36,6% Alkalmazott 56 13,1% 61 14,3% 58 13,6% 44 10,3% 43 10,0% ,8% % 75,7% 59,8% 69,0% 56,4% 40,7% 43,1% Nyugdíjas 10 9,5% 21 20,0% 12 11,4% 13 12,4% 12 11,4% 37 35,2% % 13,5% 20,6% 14,3% 16,7% 11,7% 9,6% Összesen % % % % % % % Forrás: KSH Farmerfelmérés 1999 Az adatok alapján elmondható tehát, hogy a nők 46,6 százaléka 180 napnál többet dolgozik a családi gazdaságokban. Minden foglalkozási kategóriában a 180 napnál többet dolgozók csoportja a legnépesebb. Kiemelkednek azonban az eltartottak, és segítő családtagok, esetükben a gazdaságon belül rendszeres munkát végzők aránya (120 napnál több) kiugróan magas: 74 illetve 80,1 százalék, amely egyértelműen azt mutatja, hogy a kereső munkát nem végző nők munkaerejét a családi gazdaság hasznosítja. A gazdálkodók foglalkozása alapján megnézve a feleségek foglalkozását az adatok azt mutatják, hogy 1992 óta az önálló gazdálkodók családjában egyértelműen megnőtt az eltartottak, illetve a segítő családtagok aránya az asszonyok között, és ezzel párhuzamosan pedig, nagy mértékben lecsökkent az alkalmazotti státuszban lévők aránya. (II/7. táblázat) Figyelembe véve, hogy a segítő családtag, illetve eltartott kategóriába tartozók képezik a 180 napnál többet dolgozó

17 asszonyok legnépesebb csoportját, az adatok arra engednek következtetni, hogy a mezőgazdasági önállók támaszkodnak leginkább az asszonyok munkaerejére. II/7. TÁBLÁZAT AZ ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÓK FELESÉGEINEK FOGLALKOZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA Eltartott 52 10,4% 43 8,6% 43 8,6% Segítő családtag ,4% ,4% ,8% Alkalmazott-kereső ,8% % 94 18,8% Nyugdíjas 34 6,8% 54 10,8% 78 15,6% Gyesen van 44 8,8% 44 8,8% 20 4,0% Munkanélküli 24 4,8% 17 3,4% 16 3,2% Összesen: % % % Forrás: Farmerfelmérés 1999 Az asszonyok tehát a gazdaság növekvő munkaigényéhez alkalmazkodva, a gazdaság bővítése érdekében otthagyták kereső foglalkozásukat és eltartottként, vagy segítő családtagként a gazdaságban dolgoznak. Az önálló gazdálkodókra vonatkozóan tehát egyértelműen elmondható, hogy, esetükben a gazdasági növekedés fő forrását a feleségek gazdálkodásba való intenzív bekapcsolódása jelentette és 1999 között a családi kisüzemek erőteljes koncentrációja figyelhető meg, amelynek a munkaráfordítása elsősorban a korábban kevéssé aktív háztartástagok kistermelésbe történő bevonásából ered, a nők növekvő részvétele tekintélyes arányú és intenzitású munkavégzést jelent, anélkül hogy az regisztrált foglalkoztatottsági viszonyként jelenne meg. (Csite-Kovách 2000)

18 III. Mezőgazdaság és család történeti áttekintés Napjaink jelenségeit, a családi életforma mai sajátosságait, csak úgy érthetjük meg, ha a mai viszonyokat történeti változásaiban vizsgáljuk. A történeti elemzés mutatja meg, hogy valójában milyen változásokról van szó, milyen minták és értékek élnek tovább illetve születnek újjá. A fejezet során megkísérlem áttekinteni azokat a családtípusokat, amelyek a 20. század elejétől a mezőgazdasági termelésből élőket jellemezték. Célom a legjellegzetesebb típusok és legjelentősebb történeti változások, folyamatok bemutatása, elemzésem tehát nem terjed ki a vizsgált történelmi korok összes családtípusának, és gazdasági-társadalmi folyamatainak bemutatására. A történeti megközelítés elsősorban arra vonatkozik, amit a jelenben is vizsgálni kívánok: tehát, hogy mi volt az egyes családtípusokban a nők helye és szerepe a termelésben és a családi életben. A családon belüli emberi kapcsolatok jellegéről, a nők családon belüli szerepeiről, pozíciójáról elsősorban az életmód és időmérleg-vizsgálatok, a szociográfiai irodalom illetve a társadalom néprajzi kutatások tájékoztatnak, 3 a családon belüli nemi viszonyok történeti sajátosságait ezen kutatások, illetve munkák eredményei alapján foglalom össze. 3 A nők helyzetével foglalkozó magyarországi elemzések alapvetően a nők munkaerő-piaci helyzetére és iskolázottságára helyeznek hangsúlyt, ezért láttam szükségesnek a néprajzi kutatások, és a szociográfiai irodalom felhasználását is.

19 1. Asszonyok a mezőgazdasági termelésben A nemi szerep a tradicionális paraszttársadalom egyik legfontosabb, ezért legkörülírtabb szerepe volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az egyént a falusi közösségben nem karaktere és viszonyai, hanem férfiasság és nőiesség kulturálisan rögzítetett normái alapján ítélték meg. A paraszti társadalom struktúrájának mintegy alapvonása volt a nemek elkülönült, aszimmetrikus és hierarchikus kapcsolata, amely egyfajta kiegészítő szembenállásban 4 valósult meg. A kulturális megkülönböztetés és elkülönülés következtében a két nem szinte külön szférában mozgott. A nő a belső, családi, illetve házi szférában tevékenykedett, míg a férfi a külső, a közösség és termelés világában. (Jávor 1998) A tulajdonnal rendelkező parasztcsalád egyben termelői közösség is. A háztartás és gazdaság egybeesik. A munkát a családon belül kell elvégezni. A család gazdasági sikere az egész család teljesítményétől függ, minden családtag érdeke. A gazdasági tevékenység, a termelés célja a környező társadalom megbecsülése, az elismerés és presztízs biztosítása. Ebben a családi termelési típusban a nő is részt vesz a termelésben, a termelés és családi szervezet egybeesése megkövetelte a munkamegosztást, a családi szerepek, a döntések nemek szerinti hierarchizált rendjének kialakulását.(h. Sas 1976 Nagy O 1989) Jellemző erre a családtípusra, hogy a gyerekek már legkisebb koruktól részt vesznek a nemüknek megfelelő munkákban, tehát a lányok az anyjuktól, a fiúk az apjuktól sajátítják el a nemüknek megfelelő feladatokat. A növendék lány helyzete megváltozott a családban, édesanyja egyre több feladattal bízta meg: vigyázni kisebb testvéreire, végezni a napi takarítást, segédkezni a főzésnél, sütésnél, mosásnál. A nagylányt otthon a jövendő anya, feleség, és gazdasszony teendőire készítették fel. Dologidőben a nagylány is járt a mezőre szénát gyűjteni, a szőlőbe kacsolni és kötözni, aratáskor markot szedni. Ősszel ment szüretelni és krumplit ásni, tehát minden munkát megtanult, amit később asszonyként csinálnia kellett, de most még csak segített. (Kósa-Szemerkényi 1973) A parasztcsaládban jellemző a férfiúi, apai tekintély. Ennek alapja az ingatlanvagyon, 4 A kiegészítő szembenállás terminust Bourdieu vezette be a nemi viszonyok leírására. (Bourdieu: Férfiuralom, Napvilág, )

20 földtulajdon, amely felett az apa rendelkezett. Emellett a férfitevékenységnek általában magasabb volt a presztízse. Az egyes munkatevékenységeknek szimbolikus tartalmat tulajdonítottak, ami speciálisan férfiasnak, illetve nőiesnek nyilvánította őket. A nők kontrollja döntően a családi életre korlátozódott. Az asszony teremtette meg a család számára az otthont. A parasztcsaládban az asszony gondja volt minden házkörüli munka: sütött, főzött mosott, varrt, művelete a veteményeskertet, ellátta a jószágot. (Nagy O 1989 Jávor 1998) Az én dolgom volt a háztartás, meg az aprójószág, volt belőlük is a portán. Volt aztán még 6-8 ló, vagy tíz tehén, meg sertés is. A főzés, kenyérsütés, állatgondozás napi 16 óra munkába is beletelt 5 (Környeyné 1997) A házimunka a 20. század elején még meglehetősen nehéz feladat volt. A mosás, mosogatás, takarítás komoly erőfeszítéseket követelt az asszonyoktól. Két-háromhetente a parasztasszonyok nagymosást tartottak: elővették a hatalmas, fából készült mosóteknőt, befűtöttek a kemencébe, néhány órán keresztül vizet forraltak, teletöltötték vele a teknőt, és beáztatták a ruhát. Mosószerként leggyakrabban hamuzsírt, lúgot, szalmiákot, szappangyökeret használtak. A szegényebbek a beáztatott ruhát a patakban öblítették, a módosabbak, ahol volt a háznál kút, a konyhában mostak. A mosás végeztével jött a szárítás. Ezt sulykolással, mángorlással, illetve csavarással kezdték, majd kiteregettek. (Környeyné 1997) A parasztcsaládban, ahol a nő tevékenyen részt vett a termelésbe is, illetve munkaereje, munkája hozzájárult a család teljesítményéhez, nem volt kizárólagos a férfi autoritása, az aktuális, a család életével kapcsolatos döntésekben a feleségnek volt nagyobb hatalma. (H. Sas 1976) Az édesanyjának mennyi szava volt a családban? Minden az övé volt. Apámnak csak addig volt a kezén a pénz, amíg hazavitte. Már oda is adta neki. Meg akkor kérte, ha jött a fertály. Akkor oszt anyám adta neki a fertályt, és befizette. Eddig vót az apám kezin a pénz. (Örsi 1994) A parasztcsalád együttélésének tartalmát, tehát alapvetően a tulajdon kisárutermelői formája határozta meg, ahol a termelés és családi szervezet egybeesett. Ez alakította a családtagok egymáshoz való viszonyát, lehetőségeit, és határozta meg az egyes családtagok részvételének jellegét a társadalomban.(h. Sas 1976 Jávor 1998) 5 Csillag Juhász Margit visszaemlékezése.

Harcsa István és Kovách Imre Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók

Harcsa István és Kovách Imre Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók Harcsa István és Kovách Imre Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Harcsa István Kovách Imre (1996): Farmerek és mezőgazdasági

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

MIT ÉR A SIKER, HA SOLTVADKERTI?

MIT ÉR A SIKER, HA SOLTVADKERTI? Schwarcz Gyöngyi MIT ÉR A SIKER, HA SOLTVADKERTI? A rendszerváltással járó gazdasági és társadalmi folyamatok mélystruktúráinak feltárásához a helyi társadalmak szintjén zajló változásokról, az egyes társadalmi

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

Róbert Péter: Vállalkozók és vállalkozások

Róbert Péter: Vállalkozók és vállalkozások (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Róbert Péter (1996): Vállalkozók és vállalkozások in: Társadalmi riport 1996, Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskolavezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN

NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN 1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szociológia

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok. A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok 2002/1.1. A magyar társadalom felkészültsége az Európai Uniós csatlakozásra Budapest, 2003. március Készült a Miniszterelnöki Hivatal NFT Hivatala megbízásából, az

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Palkó Emília Sólyom Zsuzsa A vállalkozások elterjedésének szociokulturális háttere. Vállalkozói típusok két székelyföldi faluban

Palkó Emília Sólyom Zsuzsa A vállalkozások elterjedésének szociokulturális háttere. Vállalkozói típusok két székelyföldi faluban Palkó Emília Sólyom Zsuzsa A vállalkozások elterjedésének szociokulturális háttere. Vállalkozói típusok két székelyföldi faluban tanulmány két székelyföldi település: Gyergyóalfalu és Illyefalva példáján

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek MKIK GVI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS PARKAMARA Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Kht. 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522 Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetõségek A nem

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

Falussy Béla és Vukovich György Az idő mérlegén (1963 1993)

Falussy Béla és Vukovich György Az idő mérlegén (1963 1993) Falussy Béla és Vukovich György Az idő mérlegén (1963 1993) (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Falussy Béla és Vukovich György (1996): Az idő mérlegén

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben