SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 -

2 A Szuhakállói Polgárőr Egyesület Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének elősegítése érdekében a Közgyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyv ai, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3731 Szuhakálló, Kossuth Lajos út Az egyesület működési területe: Szuhakálló község közigazgatási területe és vonzáskörzete. 4. Az egyesület a) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5. Az egyesület alapvető célja a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára cselekvési lehetőség nyújtása. 6. Az egyesület a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében elhatározott céljai, feladatai és közhasznú tevékenysége: a) a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el [Ptv. 3. (1)], b) önkéntes közreműködés ba) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában [Ptv. 3. (2) a)], bb) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében [Ptv. 3. (2) b)], bc) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában [Ptv. 3. (2) c)], bd) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében [Ptv. 3. (2) d)], be) a rendezvények helyszínének biztosításában [Ptv. 3. (2) e)], - 2 -

3 bf) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a települési önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában [Ptv. 3. (2) f)], bg) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében [Ptv. 3. (2) g)], bh) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben [Ptv. 3. (2) h)], valamint bi) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában [Ptv. 3. (2) i)]. c) tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel [Ptv. 6. (1)], d) együttműködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal [Ptv. 6. (1)]. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 7. Az egyesület tagja lehet minden a) 18. életévét betöltött, b) cselekvőképes, c) büntetlen előéletű, d) magyar állampolgár aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatokat. 8. A tagfelvétel kérelem alapján történik. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha az Elnökség javaslatára a Közgyűlés a tagok sorába felvette. 9. A tagsági jogviszony megszűnik: a) az egyesület megszűnése esetén, b) a tag halála esetén, c) a tag kilépése esetén, d) a tag kizárása esetén, e) a tag törlése esetén. 10. Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 11. A tagot a Közgyűlés az Elnökség, vagy a tagok egynegyedének javaslata alapján akkor zárhatja ki, ha a tag méltatlanná vált az egyesület céljaihoz és feladatai ellátásához. 12. A tagi jogviszony törléssel megszűnik, a) ha az Elnökség hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a tag a 8. bekezdés b) c) pontjainak nem felel meg, b) ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességet követő 3 hónapon belül, felszólítás és a következményekre való figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget. 13. A tag jogai: a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b) választhat és választható az egyesület szerveibe, - 3 -

4 c) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. 14. A tag köteles továbbá: a) megtartani a jogszabályokban, az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában, szabályzataiban és testületi határozataiban, továbbá a jelen Alapszabályban és az egyesület egyéb szabályzataiban, testületi határozataiban foglaltakat, b) fizetni a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, c) a birtokolt egyesületi vagyontárgyat a jó gazda gondosságával megóvni, e vagyontárgyakért a birtoklás, használat idején anyagi és jogi felelősséggel tartozik, d) az egyesületi tagsággal összefüggésben vállalt feladatait elvárható módon teljesíteni, e) az Elnökségnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult, f) polgárőrhöz méltó magatartást tanúsítani. 15. Tiszteletbeli tag (tiszteletbeli polgárőr) az a természetes személy lehet, akit a Polgárőrség érdekében kifejtett tevékenysége, közéleti szereplése alapján a Közgyűlés határozatával az egyesület tiszteletbeli tagjává nyilvánít. 16. Pártoló tag lehet az a jogi személy, természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) folyamatos, kiemelkedő anyagi és erkölcsi hozzájárulásával elősegíti az egyesület működését, célkitűzései elérése érdekében szükséges feladati megvalósítását. A pártoló tagnak jelöltet az Elnökség határozattal nyilvánítja az egyesület pártoló tagjává. 17. Az egyesület tiszteletbeli és pártoló tagi jogviszonya a) lemondással, b) a Közgyűlés döntése alapján megszűnéssel c) illetve elhalálozással szűnik meg. A KÖZGYŰLÉS 18. A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. 19. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása, c) az elnök és az elnökhelyettes, gazdasági vezető megválasztása, d) a választott tisztségviselők visszahívása e) a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, f) tag kizárása, g) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása, h) a tagdíj mértékének megállapítása, i) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, j) a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, k) befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzatnak a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követő elfogadása, l) tiszteletbeli és pártoló tag cím adományozása és megvonása, m) bármely egyéb olyan kérdés, amelyben a döntést a Közgyűlés magához vonja

5 20. A Közgyűlés ülését össze kell hívni: a) évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig, b) öt évenként tisztújítás céljából legkésőbb június 30-ig. 21. A 20. bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt ülés összevontan, az a) pontban foglalt határnap figyelembevételével is megtartható. 22. A Közgyűlés ülését össze kell hívni, ha a) a tagok egynegyede az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke kezdeményezi, c) a bíróság elrendeli, d) a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi, e) a Felügyelő Bizottság indítványozza. 23. A Közgyűlés ülését szükség szerint az elnök bármikor összehívhatja. 24. A Közgyűlés ülését az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult vezető tisztségviselő hívja össze. Amennyiben az arra jogosultak mindegyike akadályoztatva van, vagy az arra jogosult a Közgyűlés ülését a 22. bekezdésben foglalt kezdeményezéseket követő 30 napon belül nem hívja össze, a Közgyűlés ülésének összehívására a Felügyelő Bizottság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is jogosult. 25. A Közgyűlés ülését írásban kézbesített meghívóval kell összehívni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét, a javasolt napirendet, valamint a távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást. 26. A Közgyűlés rendes (20. bekezdésben foglalt) ülésére szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább nyolc, a rendkívüli (22. bekezdésben foglalt) ülésre szóló meghívót legalább egy nappal kell kiküldeni a Közgyűlés szavazati jogú tagjai, meghívottjai részére. 27. A Közgyűlés ülését az elnök, vagy az Elnökség általa kijelölt tagja vezeti. 28. Amennyiben az elnök nincs jelen és nem adott meghatalmazást az ülés vezetésére, azt a jelen levő elnökségi tagok egymás közti megállapodása alapján valamely elnökségi tag vezeti. Amennyiben az elnök és az elnökségi tagok nincsenek jelen, az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke vezeti. 29. A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjét a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő személyek közül. 30. A jegyzőkönyv-hitelesítőket a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés választja a jelen levő tagok közül. 31. A Közgyűlés ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 32. A Közgyűlés a) határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van és ezt a jelenléti íven sajátkezű aláírásukkal igazolják, b) a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg, c) minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetve azt a jelen lévő tagok legalább egynegyede név szerint indítványozza, d) határozatait a jelen levő tagok több mint felének támogatásával hozza, - 5 -

6 e) az egyesület éves beszámolóját a jelen levő tagok több mint felének szavazatával, nyílt szavazással hozza, f) valamennyi tagja kétharmadának támogató szavazatával dönt a 19. bekezdés a), g) pontjaiban foglaltakról. 33. A határozatképtelenség miatt tizenöt napon belül a Közgyűlés megismételt újabb ülése a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a megismételt ülést azonos napirenddel hívják össze és a tagokat előzetesen írásban figyelmeztették a távolmaradás ilyen következményeire. 34. Amennyiben a megismételt Közgyűlés nem az eredetileg meghirdetett napon kerül megtartásra, akkor ismételten meghívót kell a tagoknak küldeni. 35. A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Közgyűlés ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat. 36. A megtárgyalt dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 37. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők kézjegyükkel hitelesítik. A jegyzőkönyvbe a hitelesítést követően bármely tag betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv-kivonatot) kérhet. 38. A Közgyűlés határozatairól az elnök nyilvántartást vezet, amelybe kérésre bármely tag betekinthet. 39. A Közgyűlés ülésének alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a Közgyűlés ülésének rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva a) megnyitja az ülést, szünetet rendel el, b) megállapítja a határozatképességet, c) ismerteti a meghirdetett napirendet, d) az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja és szükség esetén megvonja a szót, e) összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, f) megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat, g) berekeszti a Közgyűlést. 40. A levezető elnök az ülés rendjének fenntartása érdekében a) egy-egy napirendi ponton belül korlátozhatja a hozzászólások számát és időtartamát, b) megállapítja a hozzászólások sorrendjét, c) a Polgárőrség tekintélyét és az ülés rendjét sértő magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja, d) ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a Közgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, meghatározott időre vagy véglegesen kiutasíthatja az ülésről. AZ ELNÖKSÉG 41. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseletei szerve. 42. Az Elnökség tagjai a) az elnök, b) elnökhelyettes c) gazdasági vezető - 6 -

7 43. Az elnök, az elnökhelyettes, és a gazdasági vezető megválasztásáról a Közgyűlés a jelen levő tagjai több mint felének szavazatával határoz. 44. Az Elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól. 45. Az Elnökség ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke. 46. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: a) a Közgyűlés üléseinek előkészítése, b) az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartás vezetése, c) tag törlése, javaslattétel tag kizárására, d) az egyesület számviteli politikájának meghatározása, e) tagjelölt véleményezése, f) az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, g) az éves munkaterv elfogadása, módosítása, azok végrehajtásával összefüggő programok, feladattervek, rendezvények jóváhagyása, h) együttműködési megállapodások, szolgáltatási szerződések jóváhagyása, felmondása, 47. Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkezik: a) ügyrendjéről, b) az elnökhelyettes és a gazdasági vezető feladat- és hatásköréről, c) az Elnökség ülésére tanácskozási joggal a 44. bekezdésen túli meghívottakról, d) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható, e) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, f) az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint g) az egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról, h) az Alapszabály keretein belül minden olyan kérdésről, amely a Szövetség szervezeti rendjét vagy működését érinti és nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. 48. Az Elnökség ülései nyilvánosak, évente legalább 4 alkalommal ülésezik, általában háromhavonta ülésezik. Az elnökség Az elnökségi ülést az egyesület elnöke hívja össze, írásban, legkésőbb az ülés időpontját megelőző 8 nappal. Az elnökségi ülésre szóló meghívóban közölni kell az ülés napirendjét. Az elnökség bármilyen tagjának indítványára az elnök 5 napon belül rendkívüli elnökségi ülést hív össze. 49. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait a jelen levő tagok több mint felének támogató szavazatával, nyílt szavazással hozza, de személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. 50. Az Elnökség tagjait az egyesület vagyonával való gazdálkodás terén fokozott felelősség terheli, tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de tisztségük ellátása során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 51. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnök által megbízott elnökhelyettes helyettesíti

8 52. Az elnök feladatai: a) az egyesület közgyűlésének két ülése között folyamatosan irányítja a szervezetet, intézi ügyeit. b) hatóságok és bíróságok előtt, harmadik személlyel szemben képviseli az egyesületet, akadályoztatása esetén a képviselettel az elnökhelyettest bízza meg írásban, meghatározva a képviseleti idejét és tartalmát. c) kitűzi az elnökség üléseinek időpontját, vezeti az üléseket, meghatározza azok napirendjét, gondoskodik az előterjesztések elkészítéséről és a hozott határozatok végrehajtásáról. d) előkészíti a közgyűlés üléseit, az előterjesztéseket, vezeti az üléseket, beszámol a két ülés közötti ügyek intézéséről, a határozatok végrehajtásáról, az elnökség üléseiről, előterjeszti az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést. e) szervezi az egyesület folyamatos működését, gondoskodik arról, hogy a közhasznú tevékenységről a közvélemény tájékoztatást kapjon. f) gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket g) felhatalmazást adhat az egyesület nevében, saját saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet. h) az elnökhelyettessel vagy a mindenkori pénztárossal együttesen rendelkezik a bankszámla felett, utalványozási joga van. i) az elnök a ráruházott jogokat és kötelezettségeket de felelősséget nem, részben vagy egészében írásban átadhatja az elnökség valamelyik tagjának. j) az elnökséggel együtt felelős az egyesület gazdálkodásáért. Az elnökhelyettes feladatai : a,./ az elnök távollétében képviseli az egyesületet és ellátja annak hatáskörébe tartozó feladatokat. b./ az elnök munkáját a kialakított munkamegosztás szerint, de különösen a gazdálkodási szervezési, a testületek működésével és a közhasznúsági feladatokkal kapcsolatos kérdésekben, munkatervek és beszámolók készítésében segít. c./ az elnökhelyettes a ráruházott jogokat és kötelezettségeket a felelősséget azonban nem részben vagy egészében írásban az elnökség bármely tagjának átadhatja. d,/ az elnökkel vagy a mindenkori pénztárossal együttesen rendelkezik a bankszámla felett és az elnök akadályoztatása esetén utalványozási joga van. A gazdasági vezető feladata : a) felügyeli és irányítja az egyesület gazdálkodását, b) gondoskodik a beszámolók elkészítéséről c) előkészíti a költségvetést 53. Az elnökhelyettes és gazdasági vezetőt a Közgyűlés az elnök javaslata alapján választja. Feladat- és hatásköröket a Közgyűlés az elnök javaslatára a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 54. A Felügyelő Bizottság három tagból álló felügyelő szerv

9 55. A Felügyelő Bizottság a) ügyrendjét maga állapítja meg, b) tapasztalatairól a Közgyűlésnek számol be, c) ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, d) az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 56. A Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának megbízatása öt évre, de legfeljebb a Közgyűlés következő tisztújító üléséig tart. 57. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, az Alapszabályba, az egyesület szabályzataiba és határozataiba ütköző vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, a) jogosult összehívni az intézkedésre jogosult vezető testületet (Közgyűlés, Elnökség), ha annak összehívására az erre irányuló indítvány megtételétől számított harminc napon belül nem került sor, b) haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az Elnökség vagy a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 58. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 59. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést, üléseit a bizottsági elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a bizottsági elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 60. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Szövetség elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlés ülését. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 61. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 62. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás

10 63. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 64. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 65. Az elnökségi és felügyelő bizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 66. Az Elnökség tagja, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja köteles az elnök részére írásban bejelenteni, ha vele szemben büntető eljárás indult. A bejelentő a büntetőeljárás alatt az alapszabályban meghatározott faladatait nem láthatja el. 67. A 66. bekezdésben meghatározott rendelkezés alól az Elnökség- a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai vonatkozásában a Közgyűlés kisebb súlyú vétség esetén felmentést adhat. Kisebb súlyú vétségnek kell tekinteni a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett vétséget vagy a két évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett, szándékosan elkövetett vétséget. 68. A választott tisztségviselők visszahívásának szabályai A választott tisztségviselők megbízásukból visszahívhatóak, bizalmatlansági indítvánnyal, ha etikai vagy fegyelmi vétséget követnek el, minden kétséget kizáróan! A visszahívásról a közgyűlés dönt bizalmatlansági indítvány benyújtása után. Bizalmatlansági indítvánnyal lehet élni a választott tisztségviselővel szemben ha: szándékos bűncselekmény, vagy vagyon elleni szabálysértés elkövetése visszatérően megbotránkoztató magatartás tanúsítása, vagy olyan szervezet tevékenységében való részvétel, amelyek célja jogszabály sértő magatartásával az egyesület illetve az OPSZ jó hírnevét illetve tekintélyét sérti, bűnözőkkel, nem szolgálati célú, elvtelen kapcsolat tartása titoktartási kötelezettségének megszegésének vétsége esetén

11 A vétség elkövetéstől számított 3 hónapon belül, ha a vétség elkövetésekor az nem volt felismerhető, a vétségről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az egyesület elnökségének eljuttatott bizalmatlansági indítvány alapján indítható. A bizalmatlansági eljárás megindítására csak szolgálati vagy etikai szabályszegés esetén kerülhet sor. Nem indítható bizalmatlansági eljárás, ha azt az egyesület a szolgálati vagy etikai szabályszegés tudomására jutásától számított 3 hónapon, vagy a cselekmény elkövetésétől számított 1 éven belül nem indította meg. -az Elnök visszahívására az Elnökség összes szavazati joggal rendelkező tagjának több mint a fele által írásban kezdeményezett bizalmatlansági indítványnak a Közgyűlés elé terjesztéséhez valamennyi szavazati joggal rendelkező tag legalább 3/4-ének (három-negyedének) részvételével és a jelenlévők legalább 3/4-ének (három-negyedének) titkos szavazás keretében érvényesen leadott igen szavazata szükséges. -az Elnökhelyettes valamint bármely más, a Közgyűlés által megválasztott tisztségviselő visszahívására irányuló bizalmatlansági indítványnak a Közgyűlés elé terjesztéséhez az Elnökség valamennyi szavazati joggal rendelkező tagjai legalább 2/3-ának (kétharmadának) részvételével ülésező és a jelenlévők legalább 2/3-ának (kétharmadának) titkos szavazás keretében érvényesen leadott igen szavazata szükséges. a szavazati joggal rendelkező jelenlévők 2/3-ának (két-harmadának) szavazata kell: - tagja(i)nak visszahívásához; - az Elnökség tagjának, illetőleg az Egyesület pártoló vagy tiszteletbeli tagjának, vagy az örökös tagnak vagy az örökös tiszteletbeli elnöknek a kizárásához; Titkos szavazás esetén a határozatképesség tekintetében valamennyi, az arra jogosultaktól származó, személyenként egy leadott szavazatot számításba kell venni, a határozathozatal szempontjából az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni. A bizalmatlansági indítványban fel kell tüntetni, hogy az érintet egyesületi tisztségviselő, milyen vétséget követett el, vétség megvalósítására vonatkozó bizonyítékait. Ezen bejelentést mindig eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi egyesületi tisztségviselő a vétség megvalósításában érdekelve van. A vétség bejelentését követően az elnökség a bejelentés átvételét követően 15 napon belül összehívja a rendkívüli közgyűlést, az összehívást követő 8 napon belüli időpontra.. A közgyűlésről valamennyi szavazati joggal rendelkező tagot értesíteni kell. Az elnökség az összehívással egyidejűleg a bejelentés egy példányának kézbesítése mellett értesíti az eljárásban érintett egyesületi tisztségviselőt, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az esetleges vétségre vonatkozó védekezését a rendkívüli közgyűlés összehívásáig terjessze elő, és az ülésen kötelező jelleggel jelenjen meg, esetleges távolmaradása a közgyűlés eljárását és határozatának meghozatalát nem gátolja. Az elnökség a vétségre vonatkozó bejelentést elutasítja, ha az valamely adatot nem, vagy hiányosan tartalmazza, ill. nem kellő számban nyújtották be. Erről a bejelentőt értesíti. A bejelentés hatálya a bejelentés napjára visszamenőlegesen visszaáll, ha a hiányokat a bejelentő az elutasítás kézbesítését követően 8 napon belül pótolja. Az időközben így eltelt időt nem lehet a rendkívüli közgyűlés eljárására vonatkozó határidőkbe beszámítani. Az eljárás alá vont, az eljárás során képviselőt vehet igénybe, a bizonyítékokat megismerheti, nyilatkozatot tehet, az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet, a tanúkhoz és a szakértőkhöz kérdést intézhet, bizonyítási indítványt terjeszthet elő, az eljárási cselekményeknél jelen lehet

12 Az elnökség által kitűzött rendkívüli közgyűlésre az eljárás alá vont tisztségviselőt meg kell idézni és egyben tájékoztatni kell a távolmaradás jogi következményeiről. Az elnökség tagjaként az eljárás előkészítésében nem vehet részt az eljárás alá vont tisztségviselő hozzátartozója, az eljárásban, mint tanú, szakértő vagy tolmácsként sem, valamint akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el. Az elnökség tagja a kizárási ok fennállását köteles haladéktalanul bejelenteni. Ezt követően az eljárásban nem vehet részt. Az Egyesület vagy az Országos Polgárőr Szövetség bármely tagja bejelenthet olyan okot, amely az elnökség tagjának elfogulatlanságát kétségessé teszi. A bejelentés alapján a kizárás kérdésében az elnökség dönt, az elnökség döntéséig a kizárási okkal érintett személy az eljárásban részt vehet, kivéve a kizárásáról való döntés meghozatalát. Az elnökség az eljárás során írásbeli, indokolással ellátott határozatot hoz, amelyet a meghozataltól számított 3 napon belül az eljárás alá vont polgárőr és a panaszt tevő részére megküld, a határozattal érintett más személy részére pedig kérésére megküldhet. Az elnökség, valamint a közgyűlésen részt vevő tagok az eljárásuk során nem utasíthatók és döntéseikkel kapcsolatban nem vonhatók felelősségre. Az eljárás alá vont a Közgyűlés döntése ellen a Kazincbarcikai Városi Bírósághoz benyújtott jogorvoslati keresettel élhet, ezt a határozatban közölni kell az érintettel. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 69. Az egyesületet a) az elnök önállóan, b) az elnökhelyettes és a gazdasági vezető közül bármelyik vagy mindkettő együttesen képviseli. 70. A tagok tagdíj fizetésével is hozzájárulnak az egyesület működéséhez. 71. Az éves tagdíj mértékét a tárgyévre vonatkozóan a Közgyűlés állapítja meg. 72. Az éves tagdíjat az Elnökség által meghatározott módon és időben kell befizetni. 73. Az egyesület megszűnik, ha a) a Közgyűlés döntése alapján átalakul, b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 74. Megszűnés esetén - a hitelezők kielégítése után - fennmaradó vagyon felhasználásáról, hovafordításáról a Közgyűlés döntésének megfelelően kell eljárni

13 75. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény rendelkezéseit, továbbá az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban foglaltak kell megfelelően alkalmazni. 76. Amennyiben az egyesület működése közben olyan körülmények állnak elő, hogy az bármi ok végett szabályozást igényel, akkor az egyesület azt köteles belső szabályzatban szabályozni!. 77. Amennyiben bármely elnökségi vagy felügyelő bizottsági tag megbízatása a megbízatási időtartam letelte előtt megszűnne, a tisztségre történő időközi választásra a Közgyűlés ülését 60 napon belül össze kell hívni. Az alapszabály módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegét a évi 08. hó 30.napján megtartott közgyűlés a 3/2012.(08.30.)sz Egyesületi Határozatával megállapította és elfogadta. Kelt: Szuhakálló, év 08. hó 30. nap Lénárt Imre (elnök):.. Hitelesítők: Kiss András (egyesületi tag).... Tóth Zoltán (egyesületi tag)

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Községi Polgárőrség Szakoly. Alapszabály

Községi Polgárőrség Szakoly. Alapszabály Községi Polgárőrség Szakoly Alapszabály A Szakolyi Polgárőr Egyesület közgyűlése az 1993. január 15. napján kelt alapszabályát, melyet a SZ- SZ-B Megyei Bíróság Pk.60075/1993/2, 1993.03.30. ügyiratszámon

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

FOLYÁSI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FOLYÁSI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRŐR 1 FOLYÁSI POLGÁRŐR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) Folyás, 2012. október 31. POLGÁRŐR 2 A Folyási Polgárőr Egyesület Hajdú Bihar megyében Folyás településen törvényesen működő, lakossági

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

SÁRMELLÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben

SÁRMELLÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben SÁRMELLÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítást a szövegben dőlt betűs szedés jelöli.) A Sármelléki Polgárőr Egyesület Zala megyében Sármellék településen

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

GÓGÁNFAI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GÓGÁNFAI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GÓGÁNFAI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLY a 20. szeptember hónap 29-én kelt, módosított, 1 /20. sz. közgyűlési határozattal egységes szerkezetbe foglalva. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben