A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A"

Átírás

1 1 A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapító tagok jelen alapszabály elfogadásával az egyesülési jog alapján, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően kulturális és színjátszó közhasznú egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) hoztak létre, és a január 13. napján megtartott közgyűlésen az Alapszabályt az alábbi tartalommal fogadták el: I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület elnevezése: Figurák Kulturális és Színjátszó Közhasznú Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19. I/ Az Egyesület felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Főügyészség 4. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület általános közhasznúsági fokozatú kulturális közhasznú egyesület Az Egyesület jogi személy. 5. Az Egyesület működési területe: Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. II. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő olyan szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület kulturális és színjátszó egyesületként működve alapvető céljának tartja az ifjúság igényes kulturális, szórakozási lehetőségeinek bővítését, az ezen értékek iránti figyelem felkeltését, a fiatalok igényeihez igazodó kulturális és művészeti készségek, képességek alkotó kibontakoztatási lehetőségeinek megteremtését, táborok szervezését, továbbá Magyarország kulturális és művészeti hagyományainak ápolását, a kulturális sokszínűség megőrzését, a kultúrált viselkedés és életmód kialakításához programok szervezését. Az egyesület szakmai gyakorlatot kíván biztosítani programjaiban kulturális, művelődésszervezői szakirányú egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Az Egyesület feladata különösen e célok megvalósítása érdekében előadások, bemutatók tartása a színjátszó mesterséggel kapcsolatosan, a szabadidő megszervezése, oktatási, kulturális programok szervezése. Az Egyesület kulturális közhasznú tevékenységet végez. Az Egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból, rendezvényei, akciói nyitottak a céljai és rendezvényei iránt érdeklődők előtt. 2 Az Egyesület politikailag semleges, pártoktól függetlenül működik.

2 Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben, valamint elektronikus médián keresztül való közzététel útján biztosítja. Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. III. Az Egyesület tagsága 1. Az Egyesület tagjai Az Egyesület tagja csak természetes személy lehet. Az Egyesületbe tagként felvételét kérheti az a természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület céljainak megvalósításában és kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A tag felvételéről az Elnökség dönt. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 2. Az Egyesület pártoló tagjai Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit, vállalja az Egyesület, illetve az Egyesület tevékenységének anyagi és/vagy erkölcsi támogatását, ám az Egyesület tevékenységében ezen túl, tagként nem kíván részt venni. A pártoló jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt az egyesület tevékenységében. A pártoló tagokat tanácskozási, javaslattételi jog illeti meg szavazati jog nélkül, továbbá nem választhatnak és nem választhatók az egyesület szerveibe. Kötelezettségük az alapszabály betartása és a vállalt anyagi, illetve erkölcsi támogatás nyújtása. 3. Az Egyesület tagjainak alapvető jogai és kötelezettségei A tagok jogosultak részt venni az Egyesület közgyűlésén, ahol minden tagot 1 szavazat illeti meg. A szavazati jog csak személyesen gyakorolható. A tagok az Egyesület szerveibe/tisztségviselőként megválaszthatók és az Egyesület szerveibe tisztségviselőket választhatnak. A tagok jogosultak részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, amelynek során az Egyesület céljainak megvalósulását szem előtt tartva és az Egyesület jóhírnevének kialakítását és fenntartását figyelembe véve kötelesek eljárni. A tagok a Közgyűlés határozatában megállapított éves tagdíj fizetésére kötelesek. Az éves tagdíjat a tagok minden naptári év február 15. (tizenötödik) napjáig kötelesek befizetni az Egyesület részére, azzal, hogy az Egyesület alapításának évében az éves tagdíj az Egyesület nyilvántartásba vételének időpontját követő hónap 15. (tizenötödik) napján esedékes. 4. Az Egyesületi tagság és pártoló tagság keletkezése és megszűnése Az Egyesületi tagság és pártoló tagság az 1. és 2. pontok figyelembe vételével az Egyesületbe történő felvétellel keletkezik. Az Egyesületi tagság és pártoló tagság megszűnik a tag és a pártoló tag halálával, kilépésével, közgyűlés általi kizárással, a pártoló jogi személy tag jogutód nélküli 3 megszűnése esetén, valamint ha az Egyesület megszűnik. A tag és a pártoló tag az egyesületből az Elnökségnek címzett írásbeli nyilatkozattal kiléphet. A Közgyűlés határozatával kizárhatja azt a tagot vagy pártoló tagot, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti. A tag fenti okok miatti kizárására vonatkozó eljárást bármelyik tag írásban, az ok, illetve a bejelentésre okot adó körülmény, valamint ezek bizonyítékainak megjelölésével kezdeményezheti az Elnökségnél. Az Elnökség a kizárás kezdeményezését, annak beérkezését követő 30 napon belül megvizsgálja, és arról, a bejelentés és az ahhoz mellékelt dokumentumok megküldésével értesíti az eljárás alá vont tagot. A tag az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül terjesztheti elő írásban védekezését. Az Elnök a fenti 30 napos határidő elteltét megelőzően nem hívhatja össze a kizárásról dönteni hivatott Közgyűlést. A kizárásról a Közgyűlés kizárólag azt követően dönthet, hogy az Elnökség ismertette a Közgyűlésen jelen lévőkkel a kizárás kezdeményezéséről szóló bejelentést, ennek mellékleteit, illetve a tag védekezését. A Közgyűlésen jelenlévő

3 tagnak lehetőséget kell adni arra, hogy szóban is előterjessze védekezését. A kizárásról szóló határozatról az Elnökség, a közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának megküldésével köteles haladéktalanul kizárt tagot értesíteni, amely értesítésnek a jelen pontban meghatározott jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást is tartalmaznia kell. A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot is, aki tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztja, és ezen kötelezettségének az Elnökség felszólítását követően sem tesz eleget. A tagdíjfizetés elmulasztása következtében a tag kizárásáról szóló határozat csak azt követően hozható meg, ha a tag az esedékes tagdíjfizetési kötelezettségével legalább 3 (három) hónapos késedelembe esett és a 3 hónapos időszak elteltét követően az Elnökség tagdíj fizetésére vonatkozó felszólításában megjelölt legalább 30 (harminc) napos póthatáridő alatt sem teljesíti esedékes tagdíjfizetési kötelezettségét. A fizetési felszólításban utalni kell arra a körülményre, hogy a fizetési póthatáridő elmulasztása a tag kizárását vonhatja maga után. A kizárásról szóló határozatról az Elnökség, a közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának megküldésével köteles haladéktalanul a kizárt tagot értesíteni, amely értesítésnek a jelen pontban meghatározott jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást is tartalmaznia kell. A Közgyűlés kizárásról szóló határozatát a kizárt tag a határozat tudomására jutásától számított 30 (harminc) napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A kizárásról szóló határozat végrehajtását a határozat megtámadása nem gátolja, ám a tag a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztését kérheti. IV. Az Egyesület szervezete 1. Az Egyesület szervei: Közgyűlés (2.) Elnökség (3.) Elnök (4.) Felügyelő-bizottság (5.) 2. A Közgyűlés A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása; 4 - az Egyesület jogutóddal történő (egyesülés) vagy jogutód nélküli megszűnésének (feloszlás) elhatározása; - az Elnökség tagjainak megválasztása; visszahívása - az Elnök megválasztása; visszahívása - az Felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása; visszahívása - tag kizárása; - az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, az éves beszámoló elfogadása; a közhasznúsági jelentés elfogadása; - a tagok által fizetendő tagdíj mértékének és a fizetés módjának, gyakoriságának meghatározása; - minden olyan kérdés, amelyet az Alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, azonban a Közgyűlés ülésezésének gyakorisága az évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet. A legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha valamilyen kérdésben közgyűlési döntés meghozatala szükséges, illetve ha az összehívást az Elnökség, a Felügyelő-bizottság, vagy a tagok 1/3-a írásban, az ok és cél megjelölésével kezdeményezik. Az Elnök a közgyűlést évente legalább egyszer köteles összehívni. Az Elnök akkor is összehívhatja a Közgyűlést, ha ez egyéb okból szükségesnek látszik. A Közgyűlést haladéktalanul össze kell hívni abban az esetben, ha testületi szerveinek létszáma az Alapszabályban meghatározott szám alá csökken.

4 A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés ülését az Egyesület székhelyére kell összehívni, ettől eltérni csak valamennyi tag előzetes hozzájárulásával lehet. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amely körülményre a tagokat az eredeti közgyűlés meghívójában előzetesen figyelmeztetni kell. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában kell megjelölni. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés az Egyesület szerveit titkos szavazással választja meg. A Közgyűlésen a tag kizárásához, az Egyesület feloszlásának kimondásához, az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározásához és az Alapszabály módosításához a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének szavazata szükséges. A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A Közgyűlés döntéseit az Egyesület internetes honlapján (domain: figurak.hu, domain-használó: Időkerék Kft., cím: HU-1072 Budapest, Király u. 41., telefon: , telefax: , hun-id: , adminkontakt: , tech-kontakt: , zone-kontakt: , névszerver: ns.figurak.hu) hozza nyilvánosságra. 5 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, többek között, az Elnök és az Elnökség tagjainak visszahívása. A Közgyűlés határozatával visszahívhatja az Elnököt, illetve az Elnökség azon tagját, aki tevékenységével sérti vagy veszélyezteti az Egyesület működését, jogát vagy jogos érdekét, illetve gazdálkodását vagy tevékenységével kárt okoz az Egyesületnek, vagy az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, az Alapszabályból, illetve vezető tisztségviselői megbízatásából eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, továbbá ha az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, illetve vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, amelyet az összeférhetetlenséggel érintett személy felszólítás ellenére sem szüntet meg. 3. Elnökség Az Egyesület operatív vezetését a háromtagú Elnökség látja el, amelynek egyik tagja az Egyesület mindenkori Elnöke. Az Elnökség jogosult dönteni mindazon kérdésben, amelyet nem utal az Alapszabály más szerv kizárólagos hatáskörébe, így feladatkörébe tartozik különösen az Egyesület működésével és az Alapszabályban megjelölt célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala a közgyűlések közötti időszakban azzal, hogy az Elnökség a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben nem dönthet, és ilyen döntés szükségessége esetén a Közgyűlés összehívását köteles kezdeményezni. Mindezek alapján az Elnökség szervezi a az Egyesület keretében megvalósítandó kulturális, színjátszó és szabadidős programokat, valamint végzi a programokkal kapcsolatos feladatokat, illetve gondoskodik az egyesület gazdálkodásának az egyesületi célok megvalósításnak érdekében történő és a

5 jogszabályokban meghatározott követelményeknek és a Közgyűlés határozatainak megfelelő szervezéséről. Az Egyesület tagjainak nyilvántartását az Elnökség vezeti. Az Egyesület elnökségének nem lehet tagja, aki más kulturális egyesületnél elnökségi tag, illetve kulturális vállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a szervezetet felszámolták. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 (öt) éves időtartamra választja. Az Elnökség testületi szervként működik. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést, amely üléseket az Elnök hív össze. Az ülések nyilvánosak. Az Elnökségi ülésekre a meghívót a napirenddel írásban, igazolható módon, postai úton kell megküldeni az érintetteknek, amelyből egy példány másolatot meg kell őrizni. Az Elnökség ülését bármelyik Elnökségi tag is összehívhatja, ha az Egyesület működésével összefüggő ügyben az Elnökség döntése válik szükségessé. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökség valamennyi tagja személyesen jelen van. Ha valamelyik Elnökségi tag az ülésen való részvételben akadályoztatva van, az Elnök köteles az Elnökség ülését olyan időpontra összehívni, amely időpontban valamennyi Elnökségi tag megjelenése biztosítható. Az Elnökség határozatait a jogszabályban előírt egyhangú vagy minősített többséget igénylő döntések kivételével - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. Az Elnökség döntéseit az Egyesület internetes honlapján (domain: figurak.hu, domain-használó: Időkerék Kft., cím: HU-1072 Budapest, Király u. 41., telefon: , telefax: , hun-id: , admin-kontakt: , tech-kontakt: , zone-kontakt: , névszerver: ns.figurak.hu) hozza nyilvánosságra. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti az Elnökség határozatait, illetve az ülésen felmerült valamennyi lényeges körülményt és nyilatkozatot. 6 Az Elnökség működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg, amely nem lehet ellentétes jelen Alapszabály rendelkezéseivel. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: - az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével; - az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala; - az ügyrend elfogadása; - az etikai szabályok elfogadása; - tagfelvétel jóváhagyása; - az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására; - az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére; - a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése; - döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

6 Az Elnökségi tagok az Elnökség döntéseinek megfelelő munkamegosztás szerint látják el az Elnökség feladatait és az Egyesület mindennapi működésével kapcsolatos teendőket, illetve segítik az Elnök tevékenységét. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges) megállapítható. Az Elnökség tevékenységéről évente köteles a Közgyűlésnek beszámolni. 4. Elnök Az Egyesületet az Elnök az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak megfelelően képviseli. A bankszámla felett való rendelkezéshez azonban az Elnök és az Elnökség egy tagjának együttes aláírása szükséges. Az Egyesület Elnökét a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 (öt) éves időtartamra választja. Az Elnök jogai és kötelességei különösen: - ellátja az Egyesület mindennapi ügyeinek intézése; - harmadik személyekkel való szerződések megkötése; - köteles a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe venni, tevékenységét a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően folytatni; - a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeget kezelését végzi; - az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk vezetése és ellenőrzése; - az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint hatóságok, és bíróságok előtt; - az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható; - a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése; - amennyiben ez mások személyiségi jogait vagy személyes adatait nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján (domain: 7 figurak.hu, domain-használó: Időkerék Kft., cím: HU-1072 Budapest, Király u. 41., telefon: , telefax: , hun-id: , admin-kontakt: , tech-kontakt: , zone-kontakt: , névszerver: ns.figurak.hu) nyilvánosságra hozza. 5. Felügyelő-bizottság Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzését a háromtagú Felügyelő-bizottság látja el. Ennek során a Felügyelő-bizottság az Egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést, felvilágosítást és tájékoztatást kérhet, továbbá jogosult az Egyesület könyveibe, irataiba betekinteni és azokat megvizsgálni. Működéséért a Közgyűlésnek felel. A Felügyelő-bizottság tagjait a Közgyűlés 5 (öt) éves időtartamra választja. A Felügyelő-bizottság testületi szervként működik. A Felügyelő-bizottság ülését évente legalább egyszer, az Egyesület éves működésének és gazdálkodásának, illetve az éves beszámoló és költségvetés ellenőrzésének céljából, a költségvetés és a beszámoló Közgyűlés elé terjesztését megelőző időpontban tartja. E mellett a Felügyelő-bizottság ülését bármelyik Felügyelő-bizottsági tag is összehívhatja, ha az Egyesület működésével összefüggő ügyben a Felügyelő-bizottság intézkedése válik szükségessé. A Felügyelő-bizottság tagja a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. A Felügyelő-bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő-bizottság valamennyi tagja személyesen jelen van. Ha valamelyik Felügyelő-bizottsági tag az ülésen való

7 részvételben akadályoztatva van, a Felügyelő-bizottság ülését olyan időpontra kell összehívni, amely időpontban valamennyi Felügyelő-bizottsági tag megjelenése biztosítható. A Felügyelő-bizottság ülései nyilvánosak, amennyiben ez az Egyeüslet vagy mások jogát vagy jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előző indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg. A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban, amelyeket az Egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára és a határozatok nyilvánosságra hozatalára jelen Alapszabály rendelkezései az irányadók (7. oldal 4. pont). A Felügyelő-bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő-bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő-bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő-bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő-bizottság határozatait a jogszabályban előírt egyhangú vagy minősített többséget igénylő döntések kivételével - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő-bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a Felügyelő- 8 bizottság határozatait, illetve az ülésen felmerült valamennyi lényeges körülményt és nyilatkozatot. A Felügyelő-bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg, amely nem lehet ellentétes jelen Alapszabály rendelkezéseivel. 6. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba és ezek nyilvántartásába az Elnökség által meghatározott rendben és hozzájárulásával az Egyesület tagjain kívül mások is betekinthetnek. Az Egyesület a közhasznú szervezet működésének módját, szolgáltatási igénybevétele módját és beszámolóit internetes honlapján (domain: figurak.hu, domain-használó: Időkerék Kft., cím: HU-1072 Budapest, Király u. 41., telefon: , telefax: , hun-id: , admin-kontakt: , tech-kontakt: , zone-kontakt: , névszerver: ns.figurak.hu) hozza nyilvánosságra. V. Az Egyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökségi tagok és az Elnök, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

8 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a Felügyelő-bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki az Elnökség elnöke vagy tagja; aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve ezek hozzátartozói. VI. Az Egyesület tevékenysége, közhasznú jogállása Az Egyesület, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben meghatározott, kulturális közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 9 VI.1. Az Egyesület tevékenységi körének tagozódása a Ptk. 57. (1) bekezdése, a évi CLVI. tv. 4. (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, a évi CLVI. tv. 26. b) és c) pontjának felhatalmazása alapján a következő: a) az évi CLVI. tv. 26. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenység, b) az SzJ-ben megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. tv. 26. b) pont), c) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységek, szintén SzJ megjelöléssel. VI.1.a) Az Egyesület közhasznú tevékenysége a évi CLVI. tv. 26. c) pont alapján: évi CLVI. tv c) 5. kulturális tevékenység. VI.1.b) Az Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenységei: Előadóművészet Alkotótevékenység Személyek, művek közvetítése Művészeti kiegészítő szolgáltatás Vegyes egyéb szórakoztatás VI.1.c) Az Egyesület üzletszerű gazdasági tevékenységei: Szünidei gyermektáboroztatás Idegenvezetés

9 Egyéb, személyi, háztartási cikk kölcsönzése Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás Kiállítás-, vásár-, kongresszus-szervezés Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás Szakmai érdekképviselet Közcélok támogatása Ifjúsági egyesülések Egyéb tagsági viszonyon ala puló szolgáltatás Film-, video-, DVD-készítéssel kapcsolatos szolgáltatás Vásári, vidámparki szórakoztatás Képző-, ipar-, fotó-, egyéb művészeti kiállítás Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős szolgáltatás. Az Egyesület által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységének elősegítése, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. VII. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, a pártoló tagok illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, adományokkal gazdálkodik. Az Egyesület - céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételét az Egyesület kizárólag az egyesületi célok megvalósítására fordítja. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A közhasznú szervezet vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az Egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg kulturális létesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet kulturális létesítményt, folytathat kulturális, művészeti, színjátszó tevékenységével összefüggően kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet kultúrával, művészettel össze nem függő tevékenységet. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet köteles éves közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

10 Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az évi CLVI. törvény ai az irányadóak. Az Egyesület vagyonáról az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők igényeinek kielégítését követően - a Közgyűlés rendelkezik. VIII. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik feloszlással, más Egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával, illetve az Egyesületre a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével alkalmazni kell a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény szabályait is. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. IX. Egyéb rendelkezések Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre Az Egyesület alapító tagjai megállapodnak abban, hogy a Fővárosi Bíróságtól kérik az Egyesület nyilvántartásba vételét, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 2. (2) bekezdése alapján egyidejűleg annak közhasznú szervezetté minősítését és közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét. Jelen Alapszabályt az Egyesület január 14. napján Budapesten, a VIII. ker. Tolnai Lajos u sz. alatti Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola helyiségében megtartott közgyűlésen egyhangúan fogadta el. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. Kelt Budapesten, január 14. napján Alapítók: Készítette és ellenjegyezte:

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben (a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve, a legutóbbi módosítást elfogadta az egyesület 2014.május

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Alexander-technika Tanárok Egyesülete

Alexander-technika Tanárok Egyesülete Alexander-technika Tanárok Egyesülete ALAPSZABÁLYA Az Alexander-technika Tanárok Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben) Szalacskai Borbarát Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Szalacskai Borbarát Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület

ALAPSZABÁLY. Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület ALAPSZABÁLY Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület Az Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben