KADARCSI SPORT-HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KADARCSI SPORT-HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege"

Átírás

1 KADARCSI SPORT-HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A február 23. napján megtartott közgyűlésen elfogadott módosítások vastag-dőlt betűtípussal vannak jelezve. 1

2 Kadarcsi Sport-horgász Egyesület Alapszabálya Debrecenben február 28-án megalakult a Kadarcsi Sport-horgász Egyesület, amelyet az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény (továbbiakban egyesülési törvény) 4. (1) bekezdés alapján az illetékes Hajdú-Bihar megyei Bíróság Pk /1992/3. szám alatt hozott jogerős végzésével egyesületként 867. sorszám alatt e bíróságnál vezetett nyilvántartásba vett és amely működését március 10-én megkezdte. Az alakuló közgyűlésen az elfogadott, április 5-én, október 11-én, március 27-én, március 5-én és március 11-én megtartott közgyűlésen elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya az alábbi módosításokkal egészül ki, illetve változik meg, amelyet időszaki jogszabályváltozások, egyesületi fejlesztések, továbbá az egyesületi életben tapasztalt adottságok indokolnak. I. Általános szabályok 1. Törvényi előírások meghatározása: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil törvény) és a Polgári Törvénykönyvről szóló év IV. tv. (Ptk.) ai rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak kerülnek meghatározásra. Az egyesület hatóköre: területi A horgászegyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező egyesület, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület önálló jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri. Az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezen tevékenységét csak a céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet A szervezet neve: Kadarcsi Sport-horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 1.2. Az egyesület célja: A horgásztó környezetvédelmének, kulturális fejlesztésének szervezett elősegítése, egyesületi célok megfelelő működtetés biztosítása Sport-horgászati tevékeny fejlesztése, versenyek szervezése Az egyesületi tagok érdekképviseletének és védelmének ellátása. 2

3 A horgásztó hal állományának növelése érdekében halgazdálkodás fokozatos bevezetése Az egyesületi tagok jobb ellátása, másrészt az egyesület bevételének növelése érdekében működési helyén kereskedelmi tevékenység folytatása Az egyesület a fent megjelölt célkitűzései megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat végzi: - biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgász szakismeretek gyarapítását, rendszeres tájékoztatást nyújt tagjai részére a horgászattal kapcsolatos jogszabályokról, azok módosulásáról, - elősegíti a halállomány védelmét, valamint a horgászútra vonatkozó jogszabályok, előírások és az országos horgászrend szabályainak a megtartását, - információnyújtással segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat elleni küzdelemben, valamint a horgászvizek és a természet tisztán tartásában és védelmében, - rendezvényeket, horgászversenyeket, horgász dobósport versenyeket szervezhet, szakmai publikáció megjelenését támogathatja, - kapcsolatot tart fenn más társadalmi szervezetekkel, tudományos és szakmai fórumokkal és intézményekkel, közigazgatási szervekkel Az egyesület székhelye: Kadarcsi horgásztó irodája - Balmazújvárosi 0825 hrsz Az egyesületi tagság Az egyesületnek csak az a büntetlen előéletű, belföldi vagy külföldi állampolgár nagykorú személy lehet rendes tagja, aki nem áll jogszabályban rögzített okok miatt horgászjegy váltás tilalma, illetve az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt, és írásbeli nyilatkozata alapján az egyesület céljaival egyetért, és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, azok betartását vállalja, és a horgásztó környékén a Hortobágyi Halgazdasággal, majd tulajdonba vétel után az egyesülettel kötött megállapodás alapján horgásztanyát létesít, és akinek felvételét a szervezeti és működési szabályzatban megfogalmazott elvek szerint a vezetőség jóváhagyja. Örökös területi-használati jogosultsággal rendelkezik, aki december 31-ig benyújtott, a vezetőség által elfogadott belépési nyilatkozata alapján felvételt nyert az egyesületi tagok sorába. Eddig a határidőig önhibáján kívül határidőt mulasztó tagnál március 27-ig a horgásztó és szerződésben rögzített hozzátartozó parti szakaszának egyesületi közös tulajdonba történő megvételéhez azonos összegű tóvásárlási hozzájárulást fizetett. Az egyesület rendes tagja lehet az örökös használati jogosultságot megvásárló vagy azt öröklés címén megszerző, a belépési feltételeknek megfelelő új belépő. Az egyesületnek a közgyűlés döntése szerint legfeljebb 215 rendes tagja lehet Különleges jogállású tag (egyesületi családtag) az, aki az örökös terület használati jogosultsággal rendelkező tag házastársa vagy igazolt élettársa, továbbá a velük közös háztartásban együtt élő hozzátartozó. (Utóbbihoz értelmezendő: szülő vagy további 3

4 felmenő, illetve gyermek vagy további lemenő rokon 10 és 14 év közötti gyermek, 15 és 18 év közötti ifi, 18 év feletti felnőtt egyesületi családtag a fenti rokon.) 1.5. Az egyesület legfőbb szerve: közgyűlés Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés Az egyesület egyéb szervei: Vezetőség tagjai: Elnök és négy vezetőségi tag Felügyelő bizottság tagjai: Elnök, kettő rendes és egy póttag Fegyelmi eljárás szervei: - Fegyelmi bizottság tagjai: Elnök és három tag - Fegyelmi választmány tagjai: Elnök, kettő rendes és egy póttag Ellenőrző bizottság tagjai: Elnök (vezetőségi tag) és tíz ellenőrző bizottsági tag Az egyesület képviseleti szerve: a vezetőség 1.7. Az egyesület időtartama Az egyesület meghatározatlan időre alakult. II. Az egyesületi tevékenység, az egyesület vagyona és gazdálkodása 2.1. Tevékenységi elv: Az egyesület fő profiljára a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény (továbbiakban: Halászati tv.). A horgásztó tulajdonba vételével az egyesület gyakorolja a halászati tv. szerinti jogelődöt megillető horgászati jogot Az egyesület vagyona, gazdálkodás Az egyesület megalakulásakor és tevékenységének megkezdésekor induló vagyonnal nem rendelkezett. Kiadásait a tagok díj befizetéséből, valamint a tagok és nem tagok részéről tejesített a horgászás jogának megszerzéséhez kötelezően előírt díj térítések összegéből, fedezte és fedezi a jövőben is. 4

5 A horgásztó igénybevételének egyesületi engedély és jegy rendszere kialakítását a szervezeti és működési szabályzat, míg azok díjtételét a vezetőség határozza meg a KSH által megjelölt fogyasztói árindex keretein belül és a mindenkori házirend tartalmazza. ( közgyűlési módosítás.) Az egyesület vagyona a Kadarcsi horgásztó és a hozzátartozó partszakasz, táp és leeresztő csatorna, együttes 37 hektár 3744 m2 területe, a beépített műtárgyaival együtt, a jogelőddel, mint az elidegenítésre jogosított Hortobágyi Halgazdasággal, az szeptember 24-én megkötött és az Állami vagyonügynökség (ÁVÜ) sz. határozatával jóváhagyott adásvételi szerződésben megjelölt tulajdoni lapon felvett helyrajzi számok alatt felsorolt és egybefüggő területi egységként. Ez az egyesület mint jogi személy osztatlan közös vagyon Az évi CXLI. törvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelettel szabályozott ingatlan-nyilvántartási rendszerben e rendszer esetleges új szabályozásáig a halastó, ahhoz csatlakozó egyesületi tulajdonba került csatornák, annak megközelítését biztosító saját használatú utak és annak tartozékát képező minden műtárgy, a horgásztó teljes nádállománya, továbbá az alábbiakban szabályozott módon a tagok örökös használatába nem kerülő terület használati és hasznosítási szempontból is az egyesület osztatlan tulajdonát képezi A horgásztónak és a szerződésben rögzített partszakasz megvásárlásához év december hó 31. napjáig teljes vagy részletfizetéssel megkezdett fedezetet nyújtó tagok, illetve horgásztanyát vagy horgászmólót létesítő családok egy tagja az alábbiakban részletezett területre, örökös használatra való jogosultságot szerez nyilvántartásilag is. E határidőt önhibájukon kívül elmulasztó tagok az március 27-i közgyűlés határozata alapján nyerhetik el ezt a jogosultságot Az egyesületi vagyon használatának megosztása: A Kadarcsi horgásztó és területének használati megosztásához a közgyűlés mindenkori döntése szerinti rendezési tervet kell készíteni. Annak során annyi egyedi parcellát kell kialakítani és kizárólagos használatra eszmeileg megosztani, ahány örökös használati jogosultsággal rendelkező tagja lehet az egyesületnek, akik jogosultak horgásztanyát vagy parti mólót létesíteni, illetve ilyennel már rendelkeznek. Használati megosztási vázrajzon ezeket helyrajzi szám alátörés alkalmazásával kell megjelölni Az eszmei jogú parcellákat természetben, helyszíni kiméréssel úgy kell kialakítani, hogy azok út menti vagy partrészi szélességgel minimum 15m míg mélysége helyi adottságoktól függő megkívánt területi méretű legyen Ez alól az irányelv alól kivétel a már meglévő építményekhez való szükség szerinti igazodás, amelyen túlmenően területgazdálkodási céllal a rendezési tervnek azt is biztosítani kell, hogy egy-egy használati megosztású parcella között ne maradjon olyan keskeny terület, amely nem teszi lehetővé az egyesület részére a meghatározott szélességű terület hasznosítását. A szabadon maradó területre és partszakaszra vonatkozó rendelkezési jogosultság az egyesületet illeti, a hasznosítás a vezetőség feladata. 5

6 Horgásztó és a hozzátartozó terület egyesületi tulajdonba vételéhez azonos összegű hozzájárulást fizető tagok örökös használati jogosultsága meghatározásához a használati megosztási vázrajz elkészítését követően szükség szerint használat megosztási szerződést kötnek A használati megosztási vázrajzon önálló helyrajzszám törésekkel megjelölt parcellákon már meglévő vagy létesítendő felül építmények az azt vagy azokat létesítő tag, illetve család tulajdonát képezik a Ptk. szabályainak megfelelően. A kizárólagos használatra kijelölt parcellák kulturált fenntartását, gondozását a nádállomány megóvását nevezettek kötelesek biztosítani A rendezési terv részét képező használati megosztási vázrajz elkészítése az egyesületi vagyon használat megosztási szerződésének megkötése alapján az örökös használati jogosultság az egyes helyrajzi számokkal megjelölt ingatlanrészek tulajdoni lapjainak III. részére való ingatlan-nyilvántartási bejegyzést igényli az egyesület az illetékes debreceni, illetve hajdúszoboszlói földhivataloktól Amennyiben bármilyen okból az illetékes ingatlan nyilvántartási hatóság az örökös terület használati jogosultság nyilvántartását csupán a használat-megosztási szerződés tartalmára utalással teljesítené, úgy ennek nyilvántartására és pontos vezetésére az egyesület köteles. Abban az esetben az egyesületi nyilvántartás minősül hiteles okiratnak az illetékes Balmazújváros és Nagyhegyes önkormányzati szervek és más szervek irányába Az örökös területhasználati jogosultság hiteles nyilvántartására a szervezeti és működési szabályzat pontjában meghatározottak szerinti parcellamutató elnevezésű okirat szolgál az ugyanott szabályozott, szabályozottak szerinti rovatokkal és adatokkal Az egyesület gazdálkodása Az egyesület vagyonával elszámolás terhe mellett a vezetőség gazdálkodik. Annak érdekében minden célszerű intézkedést megtehet. Az erre vonatkozó felhatalmazást és irányelveket az alapszabály tartalmazza Az egyesület kialakult gazdálkodási rendjének megfelelő előírások szerinti könyvvezetési és nyilvántartási kötelezettségeket teljesít a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm.rendeletnek és az azt esetleg módosító mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően Az egyesület gazdálkodásáért és tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok esedékes tagdíj befizetési és horgászattal összefüggő területi engedély megváltásával kapcsolatos díjfizetési kötelmükön túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. III. A tagsági jogviszony 6

7 3.1. A tagok jogai: Rendes tagok jogai: - Megilleti a közös tulajdonú víz és terület használati jog - Részt vehet szavazatával az egyesület határozatainak létrehozásában. - Az egyesület bármely tisztségére megválasztható és részt vehet a tisztségviselők megválasztásában Különleges jogállású tagok: - Személyes közreműködésével részt vehet az egyesületi célt szolgáló minden munkában. - Észrevételeket, javaslatokat, indítványokat tehet az egyesület működésével összefüggésben A tagok kötelességei: - Valamennyi tag köteles megtartani az alapszabály előírásait. - A rendes tag köteles megfizetni az egyesületi tagdíjat, a területi engedély ellenértékét a tárgyév február hó 28. napjáig, míg az egyesületnél felmerült karbantartási és őrzési költséget a tárgyév január 31. napjáig. - A rendes tag aktívan közreműködni az egyesület céljainak megvalósításában s olyan feladatok végzésében, amelyekre a vezetőség felkéri, illetve amelyeket a vezetőség szükség szerint minden tagra kötelezően előír. - Valamennyi tag a rendes és különleges jogállású tagsággal fennálló kapcsolatában kölcsönös megértést és tiszteletet, tanúsító magatartást biztosítani A tag mulasztása Amennyiben a fentebb felsorolt kötelességeit a tag elmulasztja és a vezetőség részéről esetleg szükség szerint alkalmazott írásbeli felhívás is eredménytelen, vagy a mulasztás ismétlődik, a tag ellen az egyesület fegyelmi bizottság elé utalással a vezetőség fegyelmi eljárást kezdeményezhet A mulasztás súlyától függően a fegyelmi bizottság határozata alapján az egyesület jogosult a területi engedély időszakos vagy végleges visszavonására, vagy más fegyelmi szabályzatban meghatározott hátrány, legsúlyosabb esetben tagságból való kizárás alkalmazására A tagsági viszony keletkezése és megszűnése A tagsági viszony létrejön, ha A tag a belépési nyilatkozatot aláírta, az abban foglaltakat elfogadta már említettek szerint felvételét a vezetőség jóváhagyta. 7

8 Rendes tagsági viszony az új tagoknál akkor jön létre, ha a felvétel évében új tag belépési díj címén Ft-ot befizet, és megváltja az arra az évre érvényes örökös tagsági horgászengedélyt. A tagsági viszony megszűnik, ha A tag az egyesületből való kilépését bejelenti A tagot a vezetőség a tag halála esetén a tagok sorából törli A tagot felróható magatartása miatt az ellene indult fegyelmi eljárás eredményeként a vezetőség a fegyelmi bizottság határozata alapján a tagok sorából kizárja. Károkozás esetén az egyesület a polgári jogi kártérítési szabályok szerint kezdeményez eljárást A vezetőség fegyelmi tárgyalás mellőzésével kizárja azt a rendes tagot, aki az egyesület felé fennálló fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. Azt a rendes tagot, aki a tagdíjjal, vagy egyéb díjakkal hátralékban van, és tartozását a vezetőség két alkalommal történő írásbeli felszólítása (mely felszólítások tartalmazzák a póthatáridőt, és a jogkövetkezményekre, így a törlésre való figyelmeztetést) kézhezvételétől számított 15, majd ismételt felszólítása esetén 8 napon belül nem tett eleget, a vezetőség a rendes tagok sorágból írásbeli indokolt határozatával törölhet. A törlésről hozott határozatot 15 napon belül meg kell küldeni a törölt rendes tagnak, egyúttal a határozatban fel kell hívni a rendes tag figyelmét arra, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül a közgyűléshez fellebbezést nyújthat be, illetőleg a közgyűlés határozata ellen a kézbesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül ha a döntést jog-, vagy alapszabálysértőnek tartja keresetet nyújthat be a bírósághoz. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, vagy egyéb díjakra vonatkozó követelését, mely jogi úton érvényesíthető Rendes tag örökös használati joga alakulása tagsági viszonya megszűnése esetén Miután a horgásztó és a hozzátartozó terület, mint az egyesület osztatlan vagyona csak horgászat biztosítására, nem pedig esetleges üdülést szolgálhat, azon saját tulajdonú felépítményt csak örökös használati joggal rendelkező rendes tag tarthat fenn Rendes tag örökös használati joga kizárás esetén Amennyiben a tagsági viszony kizárással szűnik meg, a jogerős határozattal kizárt rendes tag örökös használati jogosultsága is megszűnik. Részére ennek megszerzésére befizetett összeg a tóvásárlási hozzájárulás nem téríthető. Az alábbiakban megjelölt átmeneti időn belül jogosult azonban a tulajdonát képező felül építményt értékesíteni. A kizárt rendes tag köteles a kizárásról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 90 napon belül felülépítményét szabadforgalomban értékesíteni vagy lebontani és elszállítani Rendes tag örökös használati joga kilépési szándéka esetén 8

9 Ha a tagsági viszony azért szűnik meg, mert az örökös területhasználatra jogosultsággal rendelkező rendes tag kilépési szándékát bejelenti és tulajdonát képező felülépítményét eladni kívánja, az építményre az egyesületet elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben e jognak gyakorlásához az egyesület nem rendelkezik elegendő fedezettel, úgy másodsorban a felülépítményt magába foglaló parcella két szomszédos parcelláját használó rendes tag részére kell az eladónak elővételi jogot biztosítania, és csak ezt követően léphet fel más egyesületi tag vételi igénnyel A felülépítményét eladni kívánó rendes tag részére nevezettnek az egyesületi vezetőséghez teljesített ez irányú szándéknyilatkozata napjától számított 30 napon belül, a vezetőség és a tagság köteles az elővásárlási jog gyakorlása tekintetében választ adni. A válasz határidőn belüli elmaradása a jogosultak elővásárlási jogról való lemondását jelenti. Amennyiben a vezetőség és a tagok közül elővételi jogával senki nem él, az egyesületből kilépni és felül építményét eladni kívánó tag szabadon értékesítheti azt. Az eladót az örökös területhasználati jogának átadása fejében az általa befizetett tóvásárlási hozzájárulás ellenértéke megilleti, amelyet a parcellát átvevő egyesület vagy tag köteles kiegyenlíteni a jogosult részére. Az örökös területhasználati jog átadás a vezetőség ellenjegyzése mellett történhet. Az átadáskor az esetleges fennálló tartozásokat meg kell fizetni Rendes tag örökös használati joga a tag halála esetén Amennyiben a tag tagsági viszonya elhalálozása folytán szűnik meg, örökös területhasználati jogosultsága is megszűnik. E jog folytatására, és a hagyatékát képező saját tulajdonú felülépítmény tekintetében a polgári jogi szabályok szerinti öröklési rend az irányadó Ha az örökhagyónak több törvényes örököse van a területhasználati jogosultság folyatatására, az előbbi alpontban szabályozott módon megjelölt és a vezetőséggel közölt családtag kapja a jogosultságot Amennyiben az örökhagyónak egyesületi tagsággal rendelkező örököse nincs, a kívülálló örökös köteles tulajdonszerzését az egyesület vezetősége felé bejelenteni. IV. Szervezeti és működési szabályozás Az alapszabály pontjaiban meghatározott egyesületi szervek hatáskörének és működésének szabályozása tárgyában az alábbiak az irányadók Közgyűlés: A közgyűlés működése: 9

10 Közgyűlést a vezetőség legalább évenként köteles összehívni az éves beszámoló idejében. Össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli továbbá, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri. Továbbá össze kell hívni a szervezeti és működési szabályzat szerinti esetben A közgyűlés határozatait a kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben 2/3-os, egyébként egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozz. Nyílt szavazással történik az ügyintéző és a képviseleti szervek megválasztása is. Amennyiben azonban két egymást követő szavazás során a jelöltek egyike sem éri el a 2/3-os többséget a következő (harmadik) szavazás alkalmával, a jelenlévő örökös használati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel határoznak A közgyűlés összehívására vonatkozó meghívót a hely és idő, valamint a napirendi pontok közlésével, a közgyűlés megtartása előtt nyolc naptári nappal írásban kell elküldeni az örökös használati jogosultságú tagoknak. Amennyiben a közgyűlés nem volt határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti meghívóban szereplő kérdésekben. A megismételt közgyűlést az eredetileg megjelölt időponthoz képest fél órával későbbre is összehívható. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját az eredetileg elküldött meghívónak is tartalmaznia kell, és a meghívóban szerepelnie kell azon figyelmeztetésnek, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik - Az alapszabály megállapítása és módosítása. - Az egyesület vezetésének és ügyintéző szerveinek megválasztása. - Az éves költségvetés tervezet elfogadása vagy elutasítása. - A vezetőség éves beszámolójának elfogadása. - Mindazok a kérdések, amelyeket a tagság kétharmados többséggel való döntésre közgyűlés hatáskörébe utal. - Azoknak a vitáknak elbírálása, amely a vezetőség és egyes tagok vagy a vezetőségi tagok között felmerül, és rendezése nem tartozik bírósági hatáskörbe. - Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának, továbbá a fegyelmi szabályzatnak, valamint a horgásztó házirendjének elfogadása és a fentiek módosítása. - Hozzájárulás az egyesület részéről igényelt hitel felvételéhez. - Másodfokú fegyelmi szervként jár el mindazon ügyekben, amelyekben a fegyelmi választmány elsőfokú fegyelmi szervként dönt Egyesületi működés és képviselet Vezetőség: Az egyesület tevékenységének irányítója, működésének szervezője, ügyintéző testülete a vezetőség. Munkáját összehangoltan, szükség esetén a tagok közötti ésszerű munkamegosztással végzi. Intézkedéseikről egymást kötelesek tájékoztatni. Feladata ellátásához a szükséges mértékben alkalmazottakat is foglalkoztathat. 10

11 Az egyesületet más szervek, szervezetek, valamint harmadik személyek előtt, illetve felé egyszemélyi aláírási joggal az elnök képviseli. Az elnök irányítja és fogja össze a vezetőség munkáját is. Vezeti a tagnyilvántartást és gyakorolja az alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogokat. Az elnök feladata gondoskodni az örökös területhasználati jogosultság nyilvántartási rendszerének kialakulásáról, a változások folyamatos vezetéséről és ebben a körben esetleg szükséges egyesületi határozatok meghozataláról, igazolások kiadásáról Bankszámla feletti rendelkezéshez, az elnök és egy másik vezetőségi tag aláírása szükséges Az elnök akadályoztatása esetén hatáskörében és feladataihoz tartozó teendőket az elnök megbízása alapján a vezetőség valamelyik másik tagja látja el. Ilyen esetben, ha nem az elnök az aláíró, egyesületi érdeket szolgáló vagy kötelmet alapító nyilatkozat vagy okirat aláírására képviseleti joggal a két vezetőségi tag együttesen jogosult A vezetőség köteles legalább negyedévenkénti ülést tartani és azon a vezetőség tagjait tájékoztatni kötelesek egymást és az elnököt a vezetőség által részükre előírt feladatok teljesítéséről. A vezetőség üléseit az elnök hívja össze telefonon egyeztetve a vezetőségi tagokkal. A vezetőségi ülés helye nem kizárólag az egyesület székhelye lehet A vezetőség határozatképes, ha legalább négy tagja, köztük az elnök jelen van. A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni A vezetőség működésének egyéb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza Felügyelő bizottság hatásköre és feladata: Jogosult és köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását és a közgyűlés határozatainak végrehajtását. A közgyűlés kivételével a többi szervek működését, az egyesület gazdálkodását, azon belül a bizonylati fegyelem megtartását Minden olyan tevékenységgel összefüggésben észrevételezési, javaslattételi joga van a vezetőség felé, amely az egyesület érdekeit sérti Jogosult az egyesület működésével kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni szükség esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezni A felügyelőbizottság munkáját munkaterv szerint végzi Fegyelmi eljárás szervei: Az alapszabály az egyesületi tagok fegyelmi ügyeiben még az esetleges bírósági eljárást megelőző szakaszban két fórumon történő elbírálás lehetőségét biztosítja. 11

12 Az egyesület az általános gyakorlat szerinti fegyelmi bizottság működtetése mellett eljárási szempontból magasabb fórumként köteles fegyelmi választmányt is működtetni, hogy egy fegyelmi eljárás jogerős befejezését ne akadályozza az évenkénti közgyűlésre várakozás, illetve egy egyesületi élet szempontjából kisebb súlyú fegyelmi ügy miatt ne legyen szükséges az egész egyesületi tagság összehívása. Fegyelmi bizottság hatásköre és feladata: - Jogosult és köteles az egyesületi, a felügyelő, a fegyelmi bizottsági elnök kivételével a vezetőség, a felügyelőbizottság tagjainak egyéb választott tisztségviselőknek, valamint a tagságnak fegyelmi ügyeiben első fokon eljárni, vizsgálatot folytatni és határozatot hozni vagy ugyanilyen célból a vezetőség, illetve a fegyelmi választmány részére érdemi javaslatot tenni. - Tevékenységére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései az irányadók. Munkáját az egyesületi fegyelmi szabályzat szerint végzi. - Köteles a fegyelmi helyzetről a vezetőséget negyedévenként tájékoztatni, a közgyűlésnek évenként beszámolni. Fegyelmi választmány hatásköre és feladata: - Jogosult és köteles az egyesület elnöke, a fegyelmi választmány elnöke, a fegyelmi és felügyelőbizottság elnöke elleni fegyelmi ügyekben első fokon a fegyelmi bizottság által hozott fegyelmi határozatok elleni fellebbezési ügyekben másodfokon eljárni, vizsgálatot folytatni és határozatot hozni, ugyanilyen célból a közgyűlés részére érdemi javaslatot tenni. - Tevékenységére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései az irányadók, munkáját az egyesületi fegyelmi szabályzat szerint végzi. - Első fokon hozott határozata elleni fellebbezési ügyben, annak elbírálásához szükséges előkészítő munkát köteles a közgyűlés részére elvégezni. Ha három hónapon belül a fellebbezés beérkezését követően évi rendes közgyűlés összehívása nem várható, rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti a vezetőség útján Ellenőrző bizottság hatásköre és feladata: Jogosult és köteles a bizottság elnöke által készített ütemterv szerint és személyi beosztásának megfelelően a horgásztó házirendjének betartását ellenőrizni, annak betartására a mulasztók figyelmét felhívni, ismétlődő mulasztás esetén a vezetőség vagy a fegyelmi bizottság felé intézkedések igényével eljárást kezdeményezni. Működésének részleteit a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. V. Az egyesület fejlesztése, megszűnése: 12

13 5.1. Egyesületi fejlesztés: Az egyesület fejlesztését a tulajdonát képező horgásztó és a hozzá tartozó terület belső szerkezeti felépítésének és formájának, infrastruktúrájának egységes korszerűsítésére és bővítésére irányítja, a tagság kulturáltabb horgászati lehetőségeinek megteremtése céljából Az egyesület megszűnik, ha: a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerv a feloszlásról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság a megszűnteti, vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. A b.)-e.) pontban foglaltak esetén az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b.) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c.)-d.) pontban foglalt esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszer-végelszámolási eljárásra a Civil törvényben szabályozott eltérésekkel a évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az egyesület fizetésképtelensége esetén a Civil törvény eltéréseivel az évi XLIX. tv. rendelkezései az alkalmazandóak. A legfőbb szerv nem dönthet a feloszlásról, amennyiben az egyesülettel szembeni végrehajtási eljárás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. Az egyesületnek a jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyon felosztása: A közös vagyonértékesítésből származó bevételt az örökös használati jogosultsággal rendelkező rendes tagok között egyenlő arányban kell felosztani, figyelembe véve a tag egyesület felé fennálló tartozásait. Az elszámolást írásban kell közölni. Az egyesületi rendes tagok az elszámolást követő harminc napon belül kötelesek gondoskodni felülépítményeikről. Az előbbiek elmaradása a tulajdonos felelőssége, s nem keletkeztet az egyesületet terhelő kártérítési igényt. VI. Záró rendelkezések 6.1. Az egyesület jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartás vétellel nyeri Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. 13

14 6.3. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Debrecen, február 23. ZÁRADÉK: Egyesületi elnök Alulírott igazolom, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény 38. -ának (2) bekezdése alapján jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalomnak. Jelen alapszabály elfogadására a jogszabályváltozások folytán, valamint a korábbi alapszabály pontjainak helyes számsorrendben történő újraszámozása miatt az alapszabály teljes terjedelemben történő megváltozása adott okot. Készítettem és ellenjegyzem: Debrecen, február 23. Egyesületi elnök 14

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A A Magyarországi TIR Felelősség- és Szakmai Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A Magyarországi TIR Felelősségés Szakmai Biztosító Egyesület célja A Magyarországi TIR Felelősség-és

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály módosítását a közgyűlés 2011.01.28. napján jóváhagyta, egyben megbízza az Elnököt, hogy a módosított Alapszabályt az illetékes bírósághoz beterjessze. A módosítások

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben