AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (A június 28-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben (A május 29-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 2012 JÚNIUS május 1

2 AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A án tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalva, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel. 1. Általános rendelkezések 1.1 Az egyesület neve: Akadémiai Klub Egyesület (a továbbiakban: Klub) 1.2 A Klub székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér A Klub önkormányzati elven működő egyesület. A Klub jogi személy. A Klub önálló jogi személy. A Klub politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési, képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon induló jelöltet nem állít, és nem támogat. 2. A Klub célja és feladatai A Klub célja, hogy a hazai tudományos és gazdasági élet meghatározó vezetői, szakemberei és kiemelkedő egyéniségei egyedi környezetben, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerűen működő helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elősegítve a tudomány, a kultúra és a gazdaság párbeszédét, gyümölcsöző együttműködését. A Klub e cél elérése érdekében szervezi, illetve elősegíti az e körbe tartozó személyek rendszeres, és igény esetén zártkörű találkozásait. 3. A Klub tagsága önkéntes. 3.1 A Klub tagjainak jogállása: a) rendes b) tiszteleti c) pártoló tag lehet. 3.2 A Klub rendes tagjai: az alapítók, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületének tagjai (akadémiai rendes, levelező, valamint külső tagok, továbbá tudományos fokozattal rendelkező, nyilvántartott köztestületi tagok), valamint az európai nemzetközi akadémiák valamelyikének magyar tagjai, és az MTA Titkárságának Akadémia vezető beosztású köztisztviselői, 2

3 akik elfogadják a Klub alapszabályát és célkitűzését, belépési szándékukat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják és fizetik a tagdíjat. 3.3 A Klub tiszteleti tagjai: úgyszintén a Klub tiszteleti tagjai lehetnek azok a közéleti személyiségek is, akiknek a klubtagságot a Klub vezetősége felajánlja, feltéve, hogy annak elfogadásával a belépési nyilatkozatot aláírják, a Klub alapszabályát elfogadják, és fizetik a tagdíjat. A nem köztestületi tagok felvételéről és a tagdíj mértékéről a Klub vezetősége dönt. Az MTA Titkárságának Akadémia vezető beosztású köztisztviselő klubtagjai a vezetői megbízatásuk lejártát (vagy visszavonását) követően a Klub vezetőségétől kérhetik klubtagságuk tiszteleti tagként történő fenntartását. 3.4 A Klub pártoló tagjai: természetes személyek, vagy jogi személyek. Jjogi személy a Klubnak csak pártoló tagja lehet. A pártoló tagsággal bíró jogi személy által megjelölt természetes személyek látogathatják a Klub helyiségeit, és részt vehetnek annak rendezvényein. Jelen Alapszabály felhatalmazza a vezetőséget a tagok felvételéről való döntés meghozatalára. A belépés elfogadása a tagnyilvántartásba történő bejegyzéssel valósul meg. A rendes tagok és a tiszteleti tagok tagdíjának a következő naptári évre vonatkozó mértékét az előző évi beszámolót elfogadó rendes közgyűlés határozza meg. A rendes tag és a tiszteleti tag esetében a tagdíj mértéke eltérő lehet. A tagdíjbefizetés teljesítésének időpontja: tárgyév december 31. A tagdíjbefizetés teljesítésének módja: átutalás a Klub bankszámlájára, vagy befizetés a Klub pénztárába. A pártoló tagok vagyoni hozzájárulás teljesítésére kötelesek. A vagyoni hozzájárulás mértékéről, teljesítésének módjáról és határidejéről a Klub és a pártoló tag között létrejött külön megállapodás rendelkezik. A tiszteleti tagok és a pártoló tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Klub közgyűlésén. A tiszteleti tagokat és a pártoló tagokat a választójog és a vezető tisztségviselővé választhatóság joga nem illeti meg. 3.5 A tagság (a pártoló tagság) megszűnése a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével; a Klubból való kilépéssel:amit írásban kell bejelenteni, a tag kilépésével: a kilépésről a tagnak írásban kell nyilatkoznia; a nyilatkozatot a Klub elnökének kell megküldeni; a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat átvételének napján szűnik meg; törléssel, ha a tag (pártoló tag) felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, 3

4 3.5.4 kizárással, ha a tag a jogszabályt, a Klub alapszabályát vagy házirendjét, a közgyűlés határozatát súlyosan és szándékosan megsértivagy ismételten sértő magatartása miatt a közgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást folytatott le, a tagsági viszony Klub általi felmondásával: ha a tag a tagság létesítésével és fenntartásával kapcsolatos feltételeknek nem felel meg, a Klub a közgyűlés döntése alapján a tagsági viszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja, a Klub jogutód nélküli megszűnése esetén. 3.6 A tagnak jogszabályt, a Klub alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, vagy az egyesület céljait veszélyeztető magatartása esetén a vezetőség saját kezdeményezésére vagy indítványra határozatával kizárhatja az Klub bármely tagját. A vezetőség az indítvány átvételét követő 30 napon belül melyet indokolt esetben további 30 nappal meghosszabbíthat dönt a kizárás kérdésében. 3.7 A kizárásról szóló, írásba foglalt, és indokolással ellátott határozatnak ismertetnie kell a határozat alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati lehetőséget. 3.8 A kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez intézett fellebbezésnek van helye, mely a a határozat végrehajtása tekintetében halasztó hatályú. A fellebbezést követő rendes vagy rendkívüli közgyűlés az ügyben határozatot hoz, melyet indokolással ellátva a jogorvoslati lehetőség ismertetésével az érintett tudomására hoz. A közgyűlés határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye A közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt az érintett tag keresetet terjeszthet elő a közléstől számított 30 napon belül a Klub székhelye szerinti törvényszékhez. A per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési határozatot követő naptól szűnik meg. A kizárásról hozott határozat ellen a tag 15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez. A fellebbezésnek a kizárás végrehajtására felfüggesztő hatálya van A tag jogai jogállása alapján tanácskozási, illetve és szavazati joggal részt vehet a Klub közgyűlésén és egyéb rendezvényein, a Klub rendes tagja a Klub vezetőségébe tisztségviselőt választhat, illetve tisztségviselőnek választható, javaslatokat, előterjesztéseket nyújthat be, a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet a Klub közgyűlése és vezetősége részére, a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat, észrevételeket tehet, igénybe veheti a Klub által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat, 4

5 a tag a Klub valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Klub székhelye szerint illetékes törvényszékhez; a per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs A tag kötelezettségei a Klub rendes tagja a vezetői tisztségére történő megválasztását követően a tisztséggel járó feladatok legjobb képessége szerinti ellátása, a tagsági díj fizetése, a pártoló tag esetében pártoló tagsági díj vagyoni hozzájárulás fizetése, a Klub alapszabályának és házirendjének betartása, az egyesületi cél lehetőség szerinti megvalósítása, rendszeres egyesületi tevékenység kifejtése, az egyesületi szervek által hozott határozatok megismerése és végrehajtása A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A jogi személy tag tagsági jogait a rá irányadó jogszabályok rendelkezései szerint törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolja. A közgyűlésen való részvétel, illetőleg a tag kizárására irányuló eljárás kivételével a tagsági jogok meghatalmazott útján való gyakorlása nem lehetséges A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A tag jogosult a Klub bármely szerve elé javaslatot előterjeszteni, jogosult tájékoztatást kérni és kapni a Klub mindennemű tevékenységéről, működéséről, anyagi helyzetéről; jogosult a tagsági viszony alapján járó minden kedvezményt az egyenlő jogok alapján igénybe venni A tag a fentiek szerint köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. A tag nem veszélyeztetheti a Klub céljainak megvalósítását, a Klub tevékenységét A tagok a tagdíj, illetve pártoló tag esetében a vagyoni hozzájárulás megfizetésén túl a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. A Klub szervezete 4.1 A Klub legfőbb döntéshozó testülete szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a Klubot érintő és hatáskörébe tartozó kérdésekben dönthet A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása, b) a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása, c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, d) a Klub éves beszámolójának ezen belül a Klub vezetőségének a Klub vagyoni helyzetéről szóló jelentésnek, munkájáról szóló beszámoló költségvetésének elfogadása, 5

6 e) a vezetőség éves jelentésének elfogadása, f) fellebbviteli eljárásban döntés a kizárásokról, g) döntés valamely tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésről, h) a vezetőség határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, i) döntés a Klub megszűnéséről, feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról, kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés, j) a tagok éves tagdíja összegének és esedékességének megállapításáról,az egyéni tagok éves tagdíjának megállapítása. k) döntés a jelenlegi és a korábbi tagok, vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről, l) a Klub szétválásának vagy más egyesülettel való egyesülésének elhatározása, m) döntés a végelszámoló kijelöléséről n) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak, vagy amelyeket a tagok vagy a vezetőség a közgyűlés elé terjeszt A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli: a) a rendes közgyűlést háromévenként szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni, b) rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 10%-a azt (az ok és a cél megjelölésével) írásban kéri, illetve amennyiben a Klub vezetősége azt indokoltnak tartja, továbbá ha a Klub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, a Klub előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, a Klub céljainak elérése veszélybe került, valamint amennyiben a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv azt írásban kezdeményezi A közgyűlés a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza A közgyűlést a vezetőség döntése alapján az elnök hívja össze. A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni, vagy közzé kell tenni a.. Klub honlapján, a Klub vezetősége a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 3015 nappal. előbb hirdeti meg A közgyűlés napját legalább 15 nappal a tagok és a Klub szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítése tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a kérelemről döntés nem születik vagy a kérelem elutasításra kerül, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában A Klub közgyűlése ülését a Klub székhelyén tartja. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor azt az elnök azonos tárgysorozattal újra összehívhatja (megismételt közgyűlés), ez az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok tekintetében. A megismételt közgyűlés helyét és időpontját 6

7 az eredeti közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni. meghívóban előre rögzített időpontban, azonos tárgysorozattal ismét össze lehet hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes A közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. A határozatok elfogadásához az érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges. A közgyűlés a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról titkosan, írásbeli szavazással dönt A Klub alapszabályának módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Klub céljának módosításához és a Klub megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A közgyűlés vezetése a levezető elnök feladata. A levezető elnök személyére a Klub vezetőségének elnöke vagy az őt helyettesítő személy tesz a közgyűlésnek javaslatot. Megválasztása nyílt szavazással történik, de a közgyűlés titkos szavazást is elrendelhet A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és két hitelesítő klubtag aláírását követően a Klub elnöke hagy jóvá. A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel, a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról a közgyűlés nyílt szavazással határoz Ülés tartása nélküli, távollévők közötti szavazás a határozattervezetnek a tagok részére elektronikus úton (a tag által megadott címre) történő megküldésével kezdeményezhető. A szavazat megküldésére a kézhezvételtől számított 8 napos határidőt kell biztosítani. A határidő utolsó napját követő 3 napon belül az elnök írásban megállapítja a szavazás eredményét, a határozat hatályba lépésének napját, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamely szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Távollévők közötti szavazás esetén a közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag a szavazáson részt vett. Ha bármely tag ülés megtartását kívánja, a közgyűlést össze kell hívni A közgyűlés határozatait a levezető elnök hirdeti ki a Közgyűlésen. A határozat a kihirdetéssel válik hatályossá, amennyiben a határozat ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz. A határozatok a Klub.. honlapján történő közzététellel történik meg. 4.2 A vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések A vezető tisztségviselőket a Klub tagjai közül kell választani Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 7

8 4.2.3 Nem lehet vezető tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesítik Nem lehet vezető tisztségviselő, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől A vezető tisztségviselők díjazás nélkül látják el feladatukat A vezető tisztségviselő a tagok részére köteles a Klubra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Klub üzleti titkát sértené, ha felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a klub székhelye szerinti törvényszéktől kérheti a Klub kötelezését a felvilágosítás megadására A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Klubnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Klubbal szemben Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 4.3 A Klub vezetősége a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) lemondással, d) a vezető tisztségviselő halálával, e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A Klub vezetősége a Klub ügyintéző és képviselő szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi a Klub tevékenységét, megvitatja az előző ülés óta történt eseményeket, dönt a nem a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. A Klub vezetőségének létszáma legfeljebb fő, akiket a közgyűlés választ nyílt szavazással, határozatlan határozott időre, 3 évre. A vezetőség tagjait a közgyűlés választja erre a tisztségre, egyben meghatározza annak létszámát. A vezetőség tagjai: a) az elnök, b) a tagok 8

9 c) a két titkár. A Klub vezetőségének ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott tagok több mint fele jelen van. A Klub vezetősége döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza. A Klub vezetősége szükség szerint, de félévente legalább 1 alkalommal tart ülést. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Össze kell hívni a Vezetőséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely hatáskörébe tartozik. A vezetőség üléseiről emlékeztető jegyzőkönyv készül, amelyet a Klub elnöke hagy jóvá. vezetőség tagjai írják alá. A vezetőség döntéseit határozatba foglalja, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A vezetőség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell őrizni. Ülés tartása nélküli, távollévők közötti szavazás a határozattervezetnek a tagok részére elektronikus úton (a tag által megadott címre) történő megküldésével kezdeményezhető. A szavazat megküldésére a kézhezvételtől számított 8 napos határidőt kell biztosítani. A határidő utolsó napját követő 3 napon belül az elnök írásban megállapítja a szavazás eredményét, a határozat hatályba lépésének napját, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamely szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Távollévők közötti szavazás esetén a közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag a szavazáson részt vett. Ha bármely tag ülés megtartását kívánja, a közgyűlést össze kell hívni. A Klub vezetősége tanácskozási jogú tagokat kérhet fel. A vezetőség elnöki tisztsége nem kooptálható, míg a vezetőségi tagok létszámának 1/3-a szükség esetén kooptálással betölthető A Klub vezetőségének feladatai a) előkészíti a közgyűléseket, b) elfogadja a költségvetés elveit, és annak alapján gazdálkodik, szervezi a Klub tevékenységét, c) meghatározza a következő időszak teendőit, feladatait, d) meghatározza a Klub helyiségeinek házirendjét, e) dönt a tagfelvételekről, tagságból való törlésekről és kizárásról,, f) meghatározza saját ügyrendjét, g) beszámol a közgyűlésnek a végzett munkáról A Klubot az elnök önállóan, a Klub két titkára együttesen képviseli. Az elnök kezeli a Klub pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol. Kezeli a Klub iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, vezeti a Klub tagnyilvántartását, őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet. A Klub bankszámlájáról az elnök önállóan, a Klub két titkára együttesen és az egyik aláírásra felhatalmazott titkár, vagy az erre felhatalmazott két titkár együttesen rendelkezhet. Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti jogát bármely jogkörében, írásban a Klub vezetősége által megállapított szabályok szerint a vezetőség egy tagjára átruházhatja. 9

10 4.3.3 Az elnök a Klub pártoló és tiszteleti tagjai köréből két tanácsadó társelnököket kérhet fel, akik a vezetőség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. A tanácsadó társelnökök a vezetőségnek nem tagjai A Klub titkárai ellátják a Klub működésével kapcsolatos operatív szervezési feladatokat. A Klub elnökének, illetve vezetőségének jelen általános felhatalmazása alapján Intézik a rendes, tiszteleti-, és pártoló klubtagsággal kapcsolatos ügyeket, pártoló tagsági megállapodásokat és megbízási szerződéseket köthetnek, vezetik a Klub tagságával és gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat. Tevékenységükről beszámolással tartoznak a Klub elnöke részére A Klub vezetőségének tagjai a évi tisztújító közgyűlést követően: Elnök: Glatz Ferenc Megjegyzés [RSZ1]: Pontos név és lakcím feltüntetésével kell felsorolni a vezetőség tagjait Tagok: Titkárok: Freund Tamás Szász Domokos Vékás Lajos Barnabás Beáta Kisteleki Károly Zilahy Péter 4.4 A Felügyelőbizottság A közgyűlés 3 tagú Felügyelőbizottságot választ, határozott időre, 3 évre. A bizottsági tagsági viszony az elfogadással jön létre A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója a Klub vezető tisztségviselője A Felügyelőbizottság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a tag lemondó nyilatkozatát a Klub vezető tisztségviselőjéhez intézi A Felügyelőbizottság közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve, tagjai és a Ptk. 8:1 (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik a megbízatásuk időtartama alatt a Klubnál más tisztséget nem viselhetnek, és nem állhatnak a Klubbal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban A Felügyelőbizottság tagjai és a Ptk. 8:1 (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik nem kaphatnak a Klubtól semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint a Klub valamennyi tagjának nyújtott szolgáltatást A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezetőség ülésein. 10

11 4.4.7 A Felügyelőbizottság a megválasztását követő első ülésén saját tagjai sorából megválasztja elnökét. A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A bizottság összehívásáról annak elnöke gondoskodik; határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza meg A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni. A Klub irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Klub bankszámláját, pénztárát, értékpapír-állományát, szerződéseit megvizsgálhatja, szakértővel megvizsgáltathatja A Felügyelőbizottság a) figyelemmel kíséri a Klub szabályszerű működését; b) ellenőrzi a Klub pénzügyi gazdálkodását, különösen a költségvetésben jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását; c) megvizsgálja a beszámolót, és véleményét közli a közgyűléssel; d) kizárási vagy törlési eljárást indítványozhat a Klub tagjai ellen A Felügyelőbizottság megállapítása és javaslata alapján a Klub illetékes szerve köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, azok végrehajtását ellenőrizni, és minderről a bizottságot értesíteni A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Klub működése során olyan jogszabálysértés vagy a Klub érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezetőségi tagok vétkességére utaló tény merült fel Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított 30, vezetőség esetében 7 napon belülre össze kell hívni. Ha az összehívásról az előírt határidőn belül nem történik intézkedés, akkor a testület összehívására az Felügyelőbizottság is jogosult Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Klubnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Klubbal szemben A Felügyelőbizottság tagjai: Megjegyzés [RSZ2]: A tagok lakcímét is fel kell tüntetni 11

12 Bélyácz Iván Lamm Vanda Medve Zsuzsa 5. A Klub vagyona gazdálkodása 5.1 A Klub önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból képződhet. A tagdíj mértékét a vezetőség javaslatára a közgyűlés határozza meg. 5.2 A Klub a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint működik. 5.3 A Klub éves költségvetés alapján gazdálkodik; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, és azt a közgyűlés fogadja el. 5.4 A Klub kiadásai: működési költségek, bérleti díjak, rendezvények költségei, tiszteletdíjak, megbízási díjak és a Klub rendezvényeinek egyéb kiadásai. 5.5 A Klub célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet. 5.6 A Klub esetleges megszűnését vagy feloszlatását követően a Klub vagyonát a pártoló tagsággal rendelkező jogi személyek részére visszafizetendő éves pártoló tagdíj arányos részén, valamint a megszűnés, feloszlatás ideje előtt beérkezett számlák kifizetésén túl a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi célokra jogosult fordítani. 6. A Klub megszűnése 6.1 A Klub megszűnik, ha a) egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a törvényszék feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a törvényszék megszünteti, vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a törvényszék megszünteti, és a Klubot nyilvántartásából törli. 6.2 A Klub jogutód nélküli megszűnése esetén fennmaradó vagyonát a hitelezők követeléseinek kielégítése után a pártoló tagsággal rendelkező jogi személyek részére visszafizetendő éves pártoló tagdíj arányos részén, valamint a megszűnés, feloszlatás ideje előtt beérkezett számlák kifizetésén túl a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi célokra jogosult fordítani. 7. Egyéb rendelkezések Azokban a kérdésekben, amelyekről jelen alapszabály nem rendelkezik, Magyarország Alaptörvénye, a mindenkor hatályos a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 12

13 támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. kell alkalmazni. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, a vezetőséget bármely elnökségi tag összehívhatja. Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy a vezetőség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a Klub érdekeivel összhangban A Klub módosított és egységes szerkezetbe foglalt fenti alapszabályát a június 28-án megtartott közgyűlés a 2012/06/28/4. számú határozatával elfogadta. A jelen egységes szerkezetű alapszabály szövege megfelel az alapszabály módosítás alapján hatályos tartalomnak. Budapest, ZÁRADÉK:. az Akadémiai Klub Egyesület elnöke A Klub módosított és egységes szerkezetbe foglalt fenti alapszabályát a június 28-án megtartott közgyűlés a 2012/06/28/4. számú határozatával elfogadta. A jelen egységes szerkezetű alapszabály szövege megfelel az alapszabály módosítás alapján hatályos tartalomnak. Budapest, az Akadémiai Klub Egyesület elnöke 13

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya

MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a MOMO Művészeti és Kulturális Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM BARÁTI KÖRÉNEK ALAPSZABÁLYA (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály

Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály Kiválók Kerékpáros Sportegyesület Alapszabály I. Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elősegítsék a kerékpáros sportban érintettek összefogását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.)

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye

Nyíregyházi Méhészek Egyesülete. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 1. Az Egyesület neve, székhelye 1. Az egyesület - Neve: Nyíregyházi Méhészek Egyesülete - Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Toldi út 23. Nyíregyházi Méhészek Egyesülete ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. Az Egyesület

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület. Alapszabálya

Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület. Alapszabálya *************************************************************************** Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület Alapszabálya Kelt: Balatonboglár, 2014. november 4. ***************************************************************************

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja (továbbiakban: Klub) elsődlegesen azon magánszemélyek társulása, akik Magyarország színeiben olimpiai bajnokságot nyertek.

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA

Tervezett. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tervezett A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete (NSZE) ALAPSZABÁLYA Tartalom A NAGYCSALÁDOSOK SZENTENDREI EGYESÜLETE... 2 I. AZ EGYESÜLET ADATAI:... 2 II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE:... 2 III.

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY SIMSON Baráti Kör Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A SIMSON Baráti Kör Egyesület 2015. 06. 17-én megtartott közgyűlése 4/2015(Vl. 17.) Kgy. sz. határozatával a Pécsi Törvényszék

Részletesebben

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA

A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA A BIZART KÍSÉRLETI SZÍNHÁZ és MŰVÉSZETI EGYESÜLET MÓDOSITOTT ALAPSZABÁLYA Elhatározva a BizArt Kísérleti Színház és Művészeti Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ERDŐHÁZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kelt: Tüskevár, 2015. augusztus 20. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az Erdőház Egyesület elnevezésű civil

Részletesebben

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR APARTMANKIADÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Elhatározva a Magyar Apartmankiadók Szervezete Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról,

Részletesebben