AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (A június 28-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben (A május 29-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 2012 JÚNIUS május 1

2 AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A án tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalva, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel. 1. Általános rendelkezések 1.1 Az egyesület neve: Akadémiai Klub Egyesület (a továbbiakban: Klub) 1.2 A Klub székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér A Klub önkormányzati elven működő egyesület. A Klub jogi személy. A Klub önálló jogi személy. A Klub politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési, képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon induló jelöltet nem állít, és nem támogat. 2. A Klub célja és feladatai A Klub célja, hogy a hazai tudományos és gazdasági élet meghatározó vezetői, szakemberei és kiemelkedő egyéniségei egyedi környezetben, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerűen működő helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elősegítve a tudomány, a kultúra és a gazdaság párbeszédét, gyümölcsöző együttműködését. A Klub e cél elérése érdekében szervezi, illetve elősegíti az e körbe tartozó személyek rendszeres, és igény esetén zártkörű találkozásait. 3. A Klub tagsága önkéntes. 3.1 A Klub tagjainak jogállása: a) rendes b) tiszteleti c) pártoló tag lehet. 3.2 A Klub rendes tagjai: az alapítók, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületének tagjai (akadémiai rendes, levelező, valamint külső tagok, továbbá tudományos fokozattal rendelkező, nyilvántartott köztestületi tagok), valamint az európai nemzetközi akadémiák valamelyikének magyar tagjai, és az MTA Titkárságának Akadémia vezető beosztású köztisztviselői, 2

3 akik elfogadják a Klub alapszabályát és célkitűzését, belépési szándékukat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják és fizetik a tagdíjat. 3.3 A Klub tiszteleti tagjai: úgyszintén a Klub tiszteleti tagjai lehetnek azok a közéleti személyiségek is, akiknek a klubtagságot a Klub vezetősége felajánlja, feltéve, hogy annak elfogadásával a belépési nyilatkozatot aláírják, a Klub alapszabályát elfogadják, és fizetik a tagdíjat. A nem köztestületi tagok felvételéről és a tagdíj mértékéről a Klub vezetősége dönt. Az MTA Titkárságának Akadémia vezető beosztású köztisztviselő klubtagjai a vezetői megbízatásuk lejártát (vagy visszavonását) követően a Klub vezetőségétől kérhetik klubtagságuk tiszteleti tagként történő fenntartását. 3.4 A Klub pártoló tagjai: természetes személyek, vagy jogi személyek. Jjogi személy a Klubnak csak pártoló tagja lehet. A pártoló tagsággal bíró jogi személy által megjelölt természetes személyek látogathatják a Klub helyiségeit, és részt vehetnek annak rendezvényein. Jelen Alapszabály felhatalmazza a vezetőséget a tagok felvételéről való döntés meghozatalára. A belépés elfogadása a tagnyilvántartásba történő bejegyzéssel valósul meg. A rendes tagok és a tiszteleti tagok tagdíjának a következő naptári évre vonatkozó mértékét az előző évi beszámolót elfogadó rendes közgyűlés határozza meg. A rendes tag és a tiszteleti tag esetében a tagdíj mértéke eltérő lehet. A tagdíjbefizetés teljesítésének időpontja: tárgyév december 31. A tagdíjbefizetés teljesítésének módja: átutalás a Klub bankszámlájára, vagy befizetés a Klub pénztárába. A pártoló tagok vagyoni hozzájárulás teljesítésére kötelesek. A vagyoni hozzájárulás mértékéről, teljesítésének módjáról és határidejéről a Klub és a pártoló tag között létrejött külön megállapodás rendelkezik. A tiszteleti tagok és a pártoló tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Klub közgyűlésén. A tiszteleti tagokat és a pártoló tagokat a választójog és a vezető tisztségviselővé választhatóság joga nem illeti meg. 3.5 A tagság (a pártoló tagság) megszűnése a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével; a Klubból való kilépéssel:amit írásban kell bejelenteni, a tag kilépésével: a kilépésről a tagnak írásban kell nyilatkoznia; a nyilatkozatot a Klub elnökének kell megküldeni; a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat átvételének napján szűnik meg; törléssel, ha a tag (pártoló tag) felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, 3

4 3.5.4 kizárással, ha a tag a jogszabályt, a Klub alapszabályát vagy házirendjét, a közgyűlés határozatát súlyosan és szándékosan megsértivagy ismételten sértő magatartása miatt a közgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást folytatott le, a tagsági viszony Klub általi felmondásával: ha a tag a tagság létesítésével és fenntartásával kapcsolatos feltételeknek nem felel meg, a Klub a közgyűlés döntése alapján a tagsági viszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja, a Klub jogutód nélküli megszűnése esetén. 3.6 A tagnak jogszabályt, a Klub alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, vagy az egyesület céljait veszélyeztető magatartása esetén a vezetőség saját kezdeményezésére vagy indítványra határozatával kizárhatja az Klub bármely tagját. A vezetőség az indítvány átvételét követő 30 napon belül melyet indokolt esetben további 30 nappal meghosszabbíthat dönt a kizárás kérdésében. 3.7 A kizárásról szóló, írásba foglalt, és indokolással ellátott határozatnak ismertetnie kell a határozat alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati lehetőséget. 3.8 A kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez intézett fellebbezésnek van helye, mely a a határozat végrehajtása tekintetében halasztó hatályú. A fellebbezést követő rendes vagy rendkívüli közgyűlés az ügyben határozatot hoz, melyet indokolással ellátva a jogorvoslati lehetőség ismertetésével az érintett tudomására hoz. A közgyűlés határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye A közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt az érintett tag keresetet terjeszthet elő a közléstől számított 30 napon belül a Klub székhelye szerinti törvényszékhez. A per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési határozatot követő naptól szűnik meg. A kizárásról hozott határozat ellen a tag 15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez. A fellebbezésnek a kizárás végrehajtására felfüggesztő hatálya van A tag jogai jogállása alapján tanácskozási, illetve és szavazati joggal részt vehet a Klub közgyűlésén és egyéb rendezvényein, a Klub rendes tagja a Klub vezetőségébe tisztségviselőt választhat, illetve tisztségviselőnek választható, javaslatokat, előterjesztéseket nyújthat be, a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet a Klub közgyűlése és vezetősége részére, a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat, észrevételeket tehet, igénybe veheti a Klub által biztosított lehetőségeket, szolgáltatásokat, 4

5 a tag a Klub valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Klub székhelye szerint illetékes törvényszékhez; a per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs A tag kötelezettségei a Klub rendes tagja a vezetői tisztségére történő megválasztását követően a tisztséggel járó feladatok legjobb képessége szerinti ellátása, a tagsági díj fizetése, a pártoló tag esetében pártoló tagsági díj vagyoni hozzájárulás fizetése, a Klub alapszabályának és házirendjének betartása, az egyesületi cél lehetőség szerinti megvalósítása, rendszeres egyesületi tevékenység kifejtése, az egyesületi szervek által hozott határozatok megismerése és végrehajtása A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A jogi személy tag tagsági jogait a rá irányadó jogszabályok rendelkezései szerint törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolja. A közgyűlésen való részvétel, illetőleg a tag kizárására irányuló eljárás kivételével a tagsági jogok meghatalmazott útján való gyakorlása nem lehetséges A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A tag jogosult a Klub bármely szerve elé javaslatot előterjeszteni, jogosult tájékoztatást kérni és kapni a Klub mindennemű tevékenységéről, működéséről, anyagi helyzetéről; jogosult a tagsági viszony alapján járó minden kedvezményt az egyenlő jogok alapján igénybe venni A tag a fentiek szerint köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. A tag nem veszélyeztetheti a Klub céljainak megvalósítását, a Klub tevékenységét A tagok a tagdíj, illetve pártoló tag esetében a vagyoni hozzájárulás megfizetésén túl a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. A Klub szervezete 4.1 A Klub legfőbb döntéshozó testülete szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a Klubot érintő és hatáskörébe tartozó kérdésekben dönthet A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása, b) a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása, c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, d) a Klub éves beszámolójának ezen belül a Klub vezetőségének a Klub vagyoni helyzetéről szóló jelentésnek, munkájáról szóló beszámoló költségvetésének elfogadása, 5

6 e) a vezetőség éves jelentésének elfogadása, f) fellebbviteli eljárásban döntés a kizárásokról, g) döntés valamely tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésről, h) a vezetőség határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, i) döntés a Klub megszűnéséről, feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról, kimondása, a meglévő vagyonról történő döntés, j) a tagok éves tagdíja összegének és esedékességének megállapításáról,az egyéni tagok éves tagdíjának megállapítása. k) döntés a jelenlegi és a korábbi tagok, vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről, l) a Klub szétválásának vagy más egyesülettel való egyesülésének elhatározása, m) döntés a végelszámoló kijelöléséről n) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak, vagy amelyeket a tagok vagy a vezetőség a közgyűlés elé terjeszt A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli: a) a rendes közgyűlést háromévenként szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni, b) rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 10%-a azt (az ok és a cél megjelölésével) írásban kéri, illetve amennyiben a Klub vezetősége azt indokoltnak tartja, továbbá ha a Klub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, a Klub előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, a Klub céljainak elérése veszélybe került, valamint amennyiben a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv azt írásban kezdeményezi A közgyűlés a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza A közgyűlést a vezetőség döntése alapján az elnök hívja össze. A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni, vagy közzé kell tenni a.. Klub honlapján, a Klub vezetősége a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 3015 nappal. előbb hirdeti meg A közgyűlés napját legalább 15 nappal a tagok és a Klub szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítése tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a kérelemről döntés nem születik vagy a kérelem elutasításra kerül, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában A Klub közgyűlése ülését a Klub székhelyén tartja. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor azt az elnök azonos tárgysorozattal újra összehívhatja (megismételt közgyűlés), ez az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok tekintetében. A megismételt közgyűlés helyét és időpontját 6

7 az eredeti közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni. meghívóban előre rögzített időpontban, azonos tárgysorozattal ismét össze lehet hívni. Ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes A közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. A határozatok elfogadásához az érvényes szavazatok egyszerű többsége szükséges. A közgyűlés a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról titkosan, írásbeli szavazással dönt A Klub alapszabályának módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Klub céljának módosításához és a Klub megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges A közgyűlés vezetése a levezető elnök feladata. A levezető elnök személyére a Klub vezetőségének elnöke vagy az őt helyettesítő személy tesz a közgyűlésnek javaslatot. Megválasztása nyílt szavazással történik, de a közgyűlés titkos szavazást is elrendelhet A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és két hitelesítő klubtag aláírását követően a Klub elnöke hagy jóvá. A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel, a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról a közgyűlés nyílt szavazással határoz Ülés tartása nélküli, távollévők közötti szavazás a határozattervezetnek a tagok részére elektronikus úton (a tag által megadott címre) történő megküldésével kezdeményezhető. A szavazat megküldésére a kézhezvételtől számított 8 napos határidőt kell biztosítani. A határidő utolsó napját követő 3 napon belül az elnök írásban megállapítja a szavazás eredményét, a határozat hatályba lépésének napját, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamely szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Távollévők közötti szavazás esetén a közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag a szavazáson részt vett. Ha bármely tag ülés megtartását kívánja, a közgyűlést össze kell hívni A közgyűlés határozatait a levezető elnök hirdeti ki a Közgyűlésen. A határozat a kihirdetéssel válik hatályossá, amennyiben a határozat ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz. A határozatok a Klub.. honlapján történő közzététellel történik meg. 4.2 A vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések A vezető tisztségviselőket a Klub tagjai közül kell választani Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 7

8 4.2.3 Nem lehet vezető tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesítik Nem lehet vezető tisztségviselő, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől A vezető tisztségviselők díjazás nélkül látják el feladatukat A vezető tisztségviselő a tagok részére köteles a Klubra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Klub üzleti titkát sértené, ha felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a klub székhelye szerinti törvényszéktől kérheti a Klub kötelezését a felvilágosítás megadására A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Klubnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Klubbal szemben Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 4.3 A Klub vezetősége a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) lemondással, d) a vezető tisztségviselő halálával, e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A Klub vezetősége a Klub ügyintéző és képviselő szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi a Klub tevékenységét, megvitatja az előző ülés óta történt eseményeket, dönt a nem a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. A Klub vezetőségének létszáma legfeljebb fő, akiket a közgyűlés választ nyílt szavazással, határozatlan határozott időre, 3 évre. A vezetőség tagjait a közgyűlés választja erre a tisztségre, egyben meghatározza annak létszámát. A vezetőség tagjai: a) az elnök, b) a tagok 8

9 c) a két titkár. A Klub vezetőségének ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott tagok több mint fele jelen van. A Klub vezetősége döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza. A Klub vezetősége szükség szerint, de félévente legalább 1 alkalommal tart ülést. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Össze kell hívni a Vezetőséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely hatáskörébe tartozik. A vezetőség üléseiről emlékeztető jegyzőkönyv készül, amelyet a Klub elnöke hagy jóvá. vezetőség tagjai írják alá. A vezetőség döntéseit határozatba foglalja, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A vezetőség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell őrizni. Ülés tartása nélküli, távollévők közötti szavazás a határozattervezetnek a tagok részére elektronikus úton (a tag által megadott címre) történő megküldésével kezdeményezhető. A szavazat megküldésére a kézhezvételtől számított 8 napos határidőt kell biztosítani. A határidő utolsó napját követő 3 napon belül az elnök írásban megállapítja a szavazás eredményét, a határozat hatályba lépésének napját, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamely szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Távollévők közötti szavazás esetén a közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag a szavazáson részt vett. Ha bármely tag ülés megtartását kívánja, a közgyűlést össze kell hívni. A Klub vezetősége tanácskozási jogú tagokat kérhet fel. A vezetőség elnöki tisztsége nem kooptálható, míg a vezetőségi tagok létszámának 1/3-a szükség esetén kooptálással betölthető A Klub vezetőségének feladatai a) előkészíti a közgyűléseket, b) elfogadja a költségvetés elveit, és annak alapján gazdálkodik, szervezi a Klub tevékenységét, c) meghatározza a következő időszak teendőit, feladatait, d) meghatározza a Klub helyiségeinek házirendjét, e) dönt a tagfelvételekről, tagságból való törlésekről és kizárásról,, f) meghatározza saját ügyrendjét, g) beszámol a közgyűlésnek a végzett munkáról A Klubot az elnök önállóan, a Klub két titkára együttesen képviseli. Az elnök kezeli a Klub pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol. Kezeli a Klub iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, vezeti a Klub tagnyilvántartását, őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet. A Klub bankszámlájáról az elnök önállóan, a Klub két titkára együttesen és az egyik aláírásra felhatalmazott titkár, vagy az erre felhatalmazott két titkár együttesen rendelkezhet. Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti jogát bármely jogkörében, írásban a Klub vezetősége által megállapított szabályok szerint a vezetőség egy tagjára átruházhatja. 9

10 4.3.3 Az elnök a Klub pártoló és tiszteleti tagjai köréből két tanácsadó társelnököket kérhet fel, akik a vezetőség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. A tanácsadó társelnökök a vezetőségnek nem tagjai A Klub titkárai ellátják a Klub működésével kapcsolatos operatív szervezési feladatokat. A Klub elnökének, illetve vezetőségének jelen általános felhatalmazása alapján Intézik a rendes, tiszteleti-, és pártoló klubtagsággal kapcsolatos ügyeket, pártoló tagsági megállapodásokat és megbízási szerződéseket köthetnek, vezetik a Klub tagságával és gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat. Tevékenységükről beszámolással tartoznak a Klub elnöke részére A Klub vezetőségének tagjai a évi tisztújító közgyűlést követően: Elnök: Glatz Ferenc Megjegyzés [RSZ1]: Pontos név és lakcím feltüntetésével kell felsorolni a vezetőség tagjait Tagok: Titkárok: Freund Tamás Szász Domokos Vékás Lajos Barnabás Beáta Kisteleki Károly Zilahy Péter 4.4 A Felügyelőbizottság A közgyűlés 3 tagú Felügyelőbizottságot választ, határozott időre, 3 évre. A bizottsági tagsági viszony az elfogadással jön létre A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója a Klub vezető tisztségviselője A Felügyelőbizottság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a tag lemondó nyilatkozatát a Klub vezető tisztségviselőjéhez intézi A Felügyelőbizottság közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve, tagjai és a Ptk. 8:1 (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik a megbízatásuk időtartama alatt a Klubnál más tisztséget nem viselhetnek, és nem állhatnak a Klubbal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban A Felügyelőbizottság tagjai és a Ptk. 8:1 (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik nem kaphatnak a Klubtól semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint a Klub valamennyi tagjának nyújtott szolgáltatást A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezetőség ülésein. 10

11 4.4.7 A Felügyelőbizottság a megválasztását követő első ülésén saját tagjai sorából megválasztja elnökét. A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A bizottság összehívásáról annak elnöke gondoskodik; határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza meg A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni. A Klub irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Klub bankszámláját, pénztárát, értékpapír-állományát, szerződéseit megvizsgálhatja, szakértővel megvizsgáltathatja A Felügyelőbizottság a) figyelemmel kíséri a Klub szabályszerű működését; b) ellenőrzi a Klub pénzügyi gazdálkodását, különösen a költségvetésben jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását; c) megvizsgálja a beszámolót, és véleményét közli a közgyűléssel; d) kizárási vagy törlési eljárást indítványozhat a Klub tagjai ellen A Felügyelőbizottság megállapítása és javaslata alapján a Klub illetékes szerve köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, azok végrehajtását ellenőrizni, és minderről a bizottságot értesíteni A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Klub működése során olyan jogszabálysértés vagy a Klub érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezetőségi tagok vétkességére utaló tény merült fel Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított 30, vezetőség esetében 7 napon belülre össze kell hívni. Ha az összehívásról az előírt határidőn belül nem történik intézkedés, akkor a testület összehívására az Felügyelőbizottság is jogosult Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Klubnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Klubbal szemben A Felügyelőbizottság tagjai: Megjegyzés [RSZ2]: A tagok lakcímét is fel kell tüntetni 11

12 Bélyácz Iván Lamm Vanda Medve Zsuzsa 5. A Klub vagyona gazdálkodása 5.1 A Klub önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból képződhet. A tagdíj mértékét a vezetőség javaslatára a közgyűlés határozza meg. 5.2 A Klub a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint működik. 5.3 A Klub éves költségvetés alapján gazdálkodik; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, és azt a közgyűlés fogadja el. 5.4 A Klub kiadásai: működési költségek, bérleti díjak, rendezvények költségei, tiszteletdíjak, megbízási díjak és a Klub rendezvényeinek egyéb kiadásai. 5.5 A Klub célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet. 5.6 A Klub esetleges megszűnését vagy feloszlatását követően a Klub vagyonát a pártoló tagsággal rendelkező jogi személyek részére visszafizetendő éves pártoló tagdíj arányos részén, valamint a megszűnés, feloszlatás ideje előtt beérkezett számlák kifizetésén túl a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi célokra jogosult fordítani. 6. A Klub megszűnése 6.1 A Klub megszűnik, ha a) egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a törvényszék feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a törvényszék megszünteti, vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a törvényszék megszünteti, és a Klubot nyilvántartásából törli. 6.2 A Klub jogutód nélküli megszűnése esetén fennmaradó vagyonát a hitelezők követeléseinek kielégítése után a pártoló tagsággal rendelkező jogi személyek részére visszafizetendő éves pártoló tagdíj arányos részén, valamint a megszűnés, feloszlatás ideje előtt beérkezett számlák kifizetésén túl a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi célokra jogosult fordítani. 7. Egyéb rendelkezések Azokban a kérdésekben, amelyekről jelen alapszabály nem rendelkezik, Magyarország Alaptörvénye, a mindenkor hatályos a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 12

13 támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. kell alkalmazni. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, a vezetőséget bármely elnökségi tag összehívhatja. Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy a vezetőség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a Klub érdekeivel összhangban A Klub módosított és egységes szerkezetbe foglalt fenti alapszabályát a június 28-án megtartott közgyűlés a 2012/06/28/4. számú határozatával elfogadta. A jelen egységes szerkezetű alapszabály szövege megfelel az alapszabály módosítás alapján hatályos tartalomnak. Budapest, ZÁRADÉK:. az Akadémiai Klub Egyesület elnöke A Klub módosított és egységes szerkezetbe foglalt fenti alapszabályát a június 28-án megtartott közgyűlés a 2012/06/28/4. számú határozatával elfogadta. A jelen egységes szerkezetű alapszabály szövege megfelel az alapszabály módosítás alapján hatályos tartalomnak. Budapest, az Akadémiai Klub Egyesület elnöke 13

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján)

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján) PIROS SZÍNNEL TALÁLHATÓ AZ EREDETI ASZ SZÖVEGBŐL ÁTEMELT SZABÁLYOZÁS Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Magyar BIM Szövetség elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület jelen alapszabályát. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben