Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az évi évi és évi módosításokkal együtt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt)"

Átírás

1 A Ráckevei Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az évi évi és évi módosításokkal együtt) Ráckeve, március

2 2 1. Az egyesületet azonosító meghatározók RÁCKEVEI HORGÁSZ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Ráckevei Horgász Egyesület 1.2. Székhelye: 2300 Ráckeve, Keszeg sor 6. sz Bélyegző: körbélyegző. A köriratban az egyesület neve. Az egyesület nevének körirata alatt 1941 évszám Alapítás éve: Az egyesület jogállása 2.1. Az egyesület jogi személy 2.2. Az egyesület működik: a/ a hatályos jogszabályok, b/ az alapszabály és cl más belső szabályzatok alapján. 3. Az egyesület célja és feladatai a természet és halállomány védelme, a horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, a sporthorgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése, a tagság érdekeinek képviselete "kifelé" önkormányzat, vízkezelő stb. vonatkozásában, adminisztratív tevékenység gyakorlása, a tagok horgászati okmányokkal való el- látása (horgászjegyek, napi jegyek, területi engedélyek stb.), a horgász közélet szervezése: közgyűlés, más területi szervek ülései, társadalmi munka, kollektív kirándulás, táborozás, együttműködés, kapcsolattartás szervezése (vízirendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-el, szövetséggel, természetvédelmi szervekkel, társegyesületekkel stb.), segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. az egyesület biztosítja tagjai és hozzátartozói számára a tanyán való pihenést. Ehhez önköltségi áron, korlátozott időre rendelkezésre bocsátja a tanya épületében lévő vendégszobákat Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 4. Gazdálkodási tevékenység 4.1. Az egyesület gazdálkodási tevékenységet folytat. kulturális és sport szolgáltatás (SZJ ), szórakozási, kulturális, sport és egyéb szabadidős cikkek, berendezések kölcsönzése (SZJ ) nem bolti - egyéb - kiskereskedelmi (SZJ ). 5. Nyitott tagság elve II. Az egyesületi tagsági jogviszony szabályai

3 Nyitott egyesületi tagság azt jelenti, hogy jogszabályi korlátozás hiányában egyesületi tag lehet az, aki az alapszabályban megjelölt feltételeknek megfelel és azok megvalósításában való tevékenységet vállalja. Így az egyesületnek tagjai lehetnek: magyar állampolgárok, külföldi állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (pl. gazdasági munkaközösség, betéti társaság stb.) 6. Az egyesületi tagsági viszony formái 6.1. Teljes jogú rendes tagok lehetnek, akik: nagykorú magyar állampolgárok, magyar állampolgársággal rendelkeznek vagy Magyarországon letelepedett nem magyar állampolgárok, amennyiben tartózkodási engedély birtokában vannak, nagykorú magyar vagy külföldi tagságra jogosult állampolgárok és nem állnak cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, büntetlen előéletűek, nem állnak horgászjegy váltási tilalom vagy egyesületi fegyelmi büntetés hatálya alatt, a horgászatot nem kereső foglalkozásként űzik Kedvezményezett helyzetű rendes tagok, akik belépési díjat, a rendes tagokat érintő más kötelezettséget, a vezetőség, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feltételekkel rendelkező tagoknak pl. örökös tagoknak, nyugdíjasoknak stb. kérelmükre - eltöröli vagy mérsékli Ifjúsági tag lehet a 18. életévét be nem töltött, 10 év feletti állampolgár, aki a tagfelvételét a 14. életévének betöltése után kéri, valamint a tagfelvételét életév között kéri, melyhez a törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) hozzájárulása, valamint a felmerülő költségek fizetésének vállalása szükséges Az egyesületnek tagja lehet az a jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de jogszabály által elismerten működő szervezet), amelynek önkéntes belépési szándékukat kinyilvánítják, az egyesület alapszabályát és más belső szabályzatát elfogadják, az egyesületi tevékenységben való részvételre - az anyagi támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy meghatalmazott képviselője által létrehozott együttműködési megállapodásban rögzítik Az egyesület pártoló (patronáló) tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akiket a vezetőség kérésükre pártoló taggá felvesz, amennyiben vállalják, hogy mint pártoló tagok, az egyesület működéséhez anyagi, szakmai, elvi és egyéb támogatást nyújtanak A vezetőség tiszteletbeli - örökös - tagnak felvehetik azt a személyt, aki az egyesületi élet valamely szakterületén tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett, munkásságával, szakmai, erkölcsi súlyával elősegíti az egyesületi cél jobb, kiemelkedőbb megvalósítását. A tiszteletbeli tag jogai azonosak a rendes tagok jogaival, kötelezettségei pedig az alapszabály 6.2. pontjában foglalt lehetőségek szerint alakul. 7. A tagfelvétel anyagi feltételei és más módja 7.1. Az egyesületbe a teljes jogú tagként való felvételhez belépési díjat, első halasítási díjat valamint tanyafenntartási hozzájárulást kell fizetni, melynek minden tagra azonos összegét a vezetőség határozza meg.

4 A befizetések alól a vezetőség engedményeket ad az alapszabály 6.2. pontjában meghatározottak szerint A belépési szándékot az egyesület vezetősége által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével kell bejelenteni A belépési nyilatkozat tartalmát - az alapszabály rendelkezéseivel összhangban - a vezetőség állapítja meg A belépési nyilatkozatot - tartalmának vizsgálata ufán - az elnök terjeszti javaslatával együtt a vezetőség elé A tagfelvételről való döntés a vezetőség hatáskörébe tartozik. A vezetőség köteles elbírálni a felvételi kérelmet legkésőbb a benyújtását követő második vezetőségi ülésen Taggá történő felvétel esetén a tagot a felvétel - jogosultság és kötelezettség keletkezésének - időpontjáról az elnök tájékoztatja A felvételi kérelem elutasításáról a vezetőség indokolást tartalmazó határozatot köteles hozni, melyet a kérelmezőnek írásban meg kell küldeni Kérelmező a tagfelvételt elutasító határozat ellen, a határozat kézhezvételétől számított számított 30 napon belül, a vezetőségnek címzett panasszal fordulhat a küldöttközgyűléshez, mely panaszról a küldöttközgyűlés a soron következő ülésén dönt. 8.Tagnyilvántartás vezetése és a tagkönyv kiállítása 8.1. Az egyesületi tagságról a vezetőség folyamatosan nyilvántartást vezettet A tagnyilvántartás tartalmát (rovatait) a vezetőség állapítja meg A közgyűlés határozatképességének megállapításánál csak a tagnyilvántartás adatai vehetők figyelembe Az egyesület elnöke a tagként felvett személy részére a tagnyilvántartó adataival egyező tagsági igazolványt állíttat ki. 9. Az egyesület tagjainak jogai 9.1. A tagokat a jogszabályokban és az alapszabályban foglalt korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik és egyforma kötelezettségek terhelik A testületi üléseken a tárgyalt ügyekben minden jelenlévő tagnak egy szavazata van. A szavazásra jogosult tag nem élhet szavazati jogával olyan ügyekben, amelyekben érdekelt (pl. saját fegyelmi ügyében) A tag jogosult - a tanácskozási jog alapján - az egyesület teljes körű nyitott fórumain (küldöttközgyűlés), vitaülésein a részvételi, felszólalási, indítványozási és bírálati jogával élni A tagot megilleti a személyes tájékozódási - interpellációs - jog is Jogosult részt venni az egyesület rendezvényein, versenyein, továbbá a rendelkezésre álló lehetőségeken belül - a megállapított sorrendben és hozzájárulás mellett - az egyesület által fenntartott horgásztanyákat és horgászfelszerelést stb. igénybe venni Az egyesülettől állami horgászjegyet igényelni és.ezek birtokában területi engedélyt váltani és az azon feltüntetett vízterületen horgászni A tag jogosult az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát döntését) a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróságnál megtámadni. (A tag kereset-benyújtási joga.)

5 Az ifjúsági; jogi pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre nem választhatók. A küldöttközgyűlésen - az egyesület nyílt fórumain, pl. vitaülésen - azonban a tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti. 10. Az egyesület tagjainak kötelezettségei A tag köteles: Az egyesület alapszabályának és más belső szabályzatának rendelkezéseit és az egyesület bármely testületének határozatát betartani, illetve végrehajtani Közreműködni az egyesület anyagi alapjának megteremtésében és annak gyarapításában. Ennek megfelelően a tag köteles a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába, számlájára a vezetőség által előírt határidőre befizetni Tevékenyen részt venni az egyesület munkájában, rendszeresen segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében Az egyesületi tevékenységgel kapcsolatosan önként vállalt feladatot maradéktalanul és legjobb tudása szerint ellátni A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, a horgászat országos és helyi szabályait megtartani és megtartatni A természet, környezet, különösen a vizek és vízpartok tisztasága felett őrködni. Esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos észlelését az egyesület bánhely tisztségviselőjével haladéktalanul közölni. 11. A tagsági viszony megszűnésének módjai A tag halála Természetes személy halála, Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése Az egyesület megszűnése (alapszabály 37. pontja) Kilépés Kilépést írásban a vezetőségnek kell bejelenteni A kilépéshez a vezetőség hozzájárulása szükséges. A kilépést meg kell tagadni, ha: - a tag ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, - a tag az egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeit az előírt határidőig nem teljesítette Kilépés esetén a tagsági jogviszony - az alapszabály pontjában foglalt kivételekkel - a kilépés írásbeli bejelentésének a vezetőséghez történt megérkezését követő hónap utolsó napján szűnik meg. A tagságból folyó kötelezettségeket a kilépési nyilatkozat kelte és a tagsági viszony megszűnése közötti idő alatt is teljesíteni kell A tagsági viszony évközi megszűntetése esetén a tagdíjfizetési kötelezettség a kilépés évének végéig fennmarad Törlés A tagok sorából törölni kell azt a tagot, aki - tagdíj vagy egyéb fizetési kötelezettségének - hat hónapig saját hibájából felszólítás ellenére sem tesz eleget, az egyesülettel szemben fennálló személyes kötelezettségét (a még elvégezhető ideig, vagy alkalommal) több esetben nem végzi el, - bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték A törlésről az elnök kezdeményezése alapján a vezetőség határoz,vizsgálva: - a mulasztás megszűntetésére vonatkozó felszólítás átvételét, - a megjelölt teljesítési határidő tényleges elteltét és - a saját hibából történt mulasztás tényét.

6 Kizárás A törlés elrendeléséről szóló határozatot a taggal írásban közölni kell azzal, hogy a határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a vezetőséghez címzett kifogást terjeszthet elő a küldöttközgyűléshez. A határidő saját hibából történő elmulasztása jogvesztéssel jár. (A vezetőség a kifogást nem terjeszti a küldöttközgyűlés elé.) Nem minősül törlésnek, ha a küldöttközgyűlés - az egyesületi tag kifogása alapján, azt jogosnak találva, méltányossági okból, meghatározott időre felmentést ad a tagnak a kötelezettsége teljesítése alól. 12. Küldöttközgyűlés 13. Vezetőség 14. Ellenőrző Bizottság 15. Fegyelmi Bizottság A tagsági viszony kizárással csak fegyelmi eljárás során, a fegyelmi bizottság jogerős határozata alapján szűnik meg A fegyelmire vonatkozó eljárást, a fegyelmi büntetéseket és a jogorvoslati lehetőséget a fegyelmi szabályzat tartalmazza. 16. Társadalmi halőri szervezet III. Az egyesület szervei IV. Az egyesület szerveinek működése Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok által választott testület: a küldöttközgyűlés. 17. A közgyűlés esetleges működése Közgyűlést kell összehívni, amennyiben a - vezetőség szükségesnek ítéli, - az ellenőrző bizottság indokoltnak tartja, - a bíróság elrendeli és - az ok és cél megjelölésével, a nyilvántartott tagok legalább 33%-a kívánja A közgyűlés összehívása esetén bármely témakört napirendjére tűzhet A közgyűlés működésére a küldöttközgyűlés alábbi szabályait kell megfelelően alkalmazni. 18. Küldöttközgyűlés A küldöttközgyűlés évente egyszer rendes ülést tart Rendkívüli küldöttközgyűlést kell tartani, ha - a vezetőség szükségesnek ítéli, - az ellenőrző bizottság indokoltnak tartja, - az ok és cél megjelölésével a tagok - beleértve a küldötteket is - legalább 33%-a kéri.

7 A tagnyilvántartóban nyilvántartott minden 65 főből álló "tagkör"-i arányra egy fő küldöttet kell választani. A nyilvántartott tagok 65-tel osztott számát meghaladó, de 65 főt el nem érő tagokra - hiányos tagkörre - is szükséges a küldöttválasztás A küldött által képviselt tagköröket a vezetőség alakítja ki A megválasztott küldötteken túl a küldöttközgyűlésnek - választás nélkül az alapszabály rendelkezése alapján teljes jogú tagjai: a tisztségviselők (alapszabály 23. pontjában felsoroltak) A küldöttközgyűlésen - meghívás és tájékoztatás nélkül - tanácskozási joggal minden tag részt vehet. Jogi személy tagot - azonos jogkörrel - meghatalmazottja képviseli. A meghatalmazott meghatalmazását - az állandó meghatalmazott kivételével - köteles a küldöttközgyűlés elnökének átadni, amit a jelenléti ívhez kell csatolni A megválasztott küldött köteles az általa képviselt tagkör és a küldöttköz- gyűlés közötti kapcsolatot megteremteni. A küldött köteles a tagkör tagjainak határozati javaslatait képviselni, a tagkört a küldöttközgyűlés időpontjáról, napirendjéről értesíteni, a hozott határozatokat velük ismertetni és azok végrehajtását szorgalmazni A küldöttek és az összes tisztségviselő megválasztása öt évenként a küldöttközgyűlésen történik. A tisztújító küldöttközgyűlésre nem küldött tagokat - tanácskozási joggal meg kell hívni A megválasztandók jelölését jelölő bizottság végzi, de a jelölés joga az egyesület minden tagját megilleti. A jelölő bizottságot a tisztújító küldöttközgyűlést megelőzően a küldöttközgyűlés hozza létre, megválasztva annak elnökét és tagjait. A jelölő bizottság a küldöttközgyűlésre előkészített javaslatát olyan időpontban köteles a vezetőség rendelkezésére bocsátani, hogy az közölhető legyen a küldöttközgyűlési meghívóval együtt A küldöttet és a tisztségviselőt vissza kell hívni, ha - tartósan, saját hibájából nem tesz eleget választott kötelességének, - súlyos vagy ismételt fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, - aki a tagság érdekeivel huzamosabb ideig és több jelentős témakörben ellentétes álláspontot képvisel A küldöttek és a tisztségviselők küldöttközgyűlésen történő választása és visszahívása nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel történik. A küldött visszahívására a vezetőség az ellenőrző bizottság és bármely küldött javaslatot tehet A küldöttet és tisztségviselőt vissza lehet hívni, ha tőle független okból, saját hibáján kívül - pl. évekig tartó külföldi tartózkodás, betegség stb. okból nem tud eleget tenni a tisztségével együttjáró kötelezettségének A küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik: a/ a küldöttközgyűlés által megválasztandó testületek taglétszámának meg- határozása, mely szerint - a vezetőséget hét, - az ellenőrző bizottságét három - a fegyelmi bizottságát három főben határozza meg. b/ az alapszabály elfogadása és módosítása, c/ az évi költségvetés meghatározása, a zárszámadás és vagyonmérleg elfogadása, d/ a vezetőség éves beszámolójának, munkatervének elfogadása, e/ dönteni az egyesület érdekvédelmi szövetségi tagságról, f/ felhatalmazni a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti átcsoportosításra,

8 8 g/ dönt ingatlanvételről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elide genítéséről, h/ beszámoltatja a vezetőséget és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját, i/ beszámoltatja az ellenőrző bizottságot és a fegyelmi bizottságot a végzett munkáról, j/ másod fokon eljár a vezetőség tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben, k/ költségvetésben megállapítja a vezetőség tiszteletdíját és jutalmát, l/ meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának lehetőségét, m/ másodfokon eljár a vezetőség törlést kimondó határozatai ellen benyújtott fellebbezési ügyekben, n/ az éves tagdíj megállapítása, o/ a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítése, p/ döntés a választott tisztségviselők fegyelmi ügyében, r/ az ötévenként tartandó tisztújító küldöttközgyűlést megelőzően a jelölő bizottság megválasztása, s/ az egyesület tisztségviselőinek és küldötteinek megválasztása és visszahívása, t/ döntést mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal Csak közgyűlés dönthet a megszűnés, egyesülés, beolvadás és más társadalmi (gazdasági) szervvé történő átalakulás kérdésében A küldöttközgyűlés a/ pontjában meghatározott hatáskörét a vezetőség átruházhatja A küldöttközgyűlés megtartásának időpontja és napirendjének megállapítása a vezetőség, összehívása pedig az elnök feladata A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen van. Amennyiben a küldöttközgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, a 30 napon belül ismét összehívott küldöttközgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes A küldöttközgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek fele jelen van. Amennyiben a küldöttközgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, a 30 napon belül ismét összehívott küldöttközgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 19. Vezetőség A vezetőséget a közgyűlés öt évre választja meg. A vezetőség hét tagból és 2 pót-tagból áll. A vezetőség tagjai: - az elnök, - 2 fő alelnök és - 4 fő vezetőségi tag

9 9 az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik küldöttközgyűlés közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a küldöttközgyűlések közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. Amennyiben a vezetőség bármely tagja esetében megszűnik az egyesületi tagsági-, vagy tisztségviselői jogviszony, vagy a vezetőség tagja tartós akadályoztatást jelent be a tisztség ellátásával kapcsolatban, az Elnök jogosult a vezetőségbe meghívni az általa kiválasztott póttagot. A vezetőségbe hívott póttag személyére a vezetőség minden tagja jogosult javaslatot tenni A vezetőség feladatai: Jogszabályok alapján, az alapszabály által meghatározott keretek között, valamint a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően szervezi és irányítja az egyesület tevékenységét és gazdálkodását. Ennek keretében a/ kitűzi a küldöttközgyűlés (közgyűlés) időpontját, összeállítja és előkészíti a tárgyalandó tárgysorozatot és összeállítja a tanácskozási joggal meghívandók névsorát, b/ gazdálkodik a küldöttközgyűlés által megállapított költségvetési keretben: a küldöttközgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat, c/ határoz első fokon tagok felvétele, kilépése és törlése tárgyában, d/ meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el, e/ határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében és más kedvezmények nyújtásáról (alapszabály 6.2. pont), f/ másod fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben, g/ megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit, h/ kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a szövetség által rendezett halfogó versenyekre, illetőleg más rendezvényekre, i/ egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében, j/ a költségvetésben biztosított keretben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét, k/ dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat teljesítő egyesületi tagok személyi kijelölésének rendjéről, l/ megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét, m/ meghatározza saját munkatervét, n/ jóváhagyja a fegyelmi szabályzatot, o/ megköti a jogi személy tag képviselőjével az együttműködési megállapodást, p/ előterjesztés megtétele a küldöttközgyűléshez, küldött tisztségviselő visszahívására vagy bármilyen okból megüresedett küldötti tisztségviselői hely választás útján történő betöltésére,

10 10 r/ kijelöli a küldöttek által képviselt 65 fős tagköröket, s/ megállapítja a tagok anyagi kötelezettségei befizetésének határidejét, t/ az egyesületi tagságról folyamatosan nyilvántartást vezettet, u/ a társadalmi halőrök kijelölése és jelentéseik alapján a szükséges intézkedések megtétele A vezetőség a h/, i/ és r/ pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, illetve az alelnökre átruházhatja A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt a/ a vezetőség tagjaiból legalább 3 fő az ülés céljának megjelölésével kéri, b/ az egyesület elnöke, illetőleg c/ az ellenőrző bizottság szükségesnek tartja A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és tátja el az elnöki feladatokat A vezetőség akkor határozatképes, ha legalább 5 fő vezetőségi tag az ülésen jelen van Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza A vezetőség üléseiről a tanácskozás lényegét és a hozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az egyesület elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá A vezetőség ülésére minden esetben meg kell hívni az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság elnökét Az egyesület éves költségvetése és az annak végrehajtásáról szóló zárszámadás küldöttközgyűlés elé terjesztése, csak az ellenőrző bizottság előzetes felülvizsgálata alapján és az arról szóló jelentés ismeretében történhet. 20. Ellenőrző bizottság Az ellenőrző bizottságot a küldöttközgyűlés választja öt évi időtartamra. Az ellenőrző bizottságnak három fő tagja és 1 pót-tagja van. Amennyiben az ellenőrző bizottság bármely tagja esetében megszűnik az egyesületi tagsági viszony, vagy a bizottság tagja tartós akadályoztatást jelent be, a Vezetőség jogosult az ellenőrző bizottság tagjai közé meghívni a póttagot A bizottság tagjai az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá a küldöttközgyűlés kivételével az egyesület szerveinek törvényes és alapszabály szerű működését, évenként pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni Az ellenőrző bizottság vizsgálatai során bármely ügyet megvizsgálhat, az iratokba betekinthet, a testületektől, tisztségviselőktől és az egyesület tagjaitól felvilágosítást kérhet. Az érintettek részéről a felvilágosítás megadása kötelező.

11 Amennyiben a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt sértő bármely magatartást észlel - arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét, illetve vezetőségét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli küldöttközgyűlés összehívását kezdeményezheti, melynek a vezetőség köteles eleget tenni A bizottság köteles a vezetőség által az egyesület küldöttközgyűlése elé terjesztendő vagyoni számadást, működési jelentést, a zárszámadást, az_ eredmény-kimutatást és az ezekre vonatkozó határozati javaslatokat megvizsgálni és arról a küldöttközgyűlésnek jelentést tenni Amennyiben az egyesület testületi szervei a szükséges intézkedéseket nem teszik meg, a törvényes működés helyreállítása érdekében az ellenőrző bizottság a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséghez, illetőleg bírósághoz fordulhat A bizottság elnöke a bizottság egész évben végzett munkájáról köteles a küldöttközgyűlésnek beszámolni A bizottság elnöke - meghívása alapján a bizottság más tagjai - tanácskozási joggal jogosult a vezetőség ülésein részt venni A bizottság munkaterv alapján dolgozik. 21. Fegyelmi bizottság A fegyelmi bizottságot a küldöttközgyűlés választja öt évi időtartamra. A fegyelmi bizottságnak a küldöttközgyűlés által választott három tagja és 1 pót-tagja van. Amennyiben a fegyelmi bizottság bármely tagja esetében megszűnik az egyesületi tagsági-, vagy tisztségviselői jogviszony, vagy a bizottság tagja tartós akadályoztatást jelent be a tisztség ellátásával kapcsolatban, a Vezetőség jogosult az ellenőrző bizottság tagjai közé meghívni a póttagot A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg az ellenőrző bizottság tagjai A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben. A tisztségviselők fegyelmi ügyeiben csak a küldöttközgyűlés járhat el A fegyelmi bizottság az egyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott eljárási rend szerint köteles a fegyelmi eljárást lefolytatni és ennek alapján - írásban - indoklást is tartalmazó határozatot hozni, mely ellen 30 napon belül a vezetőséghez panasszal lehet élni A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget, a küldöttközgyűlésen pedig beszámol munkájukról A bizottság elnöke - az elnök megbízása alapján a bizottság más tagja - a vezetőség ülésein tanácskozási joggal jogosult résztvenni. Tisztségviselők 22. Tisztségviselők választása Az egyesület tisztségviselőit a küldöttközgyűlés és nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel - öt évi időtartamra választja. 23. Tisztségviselők - az egyesület elnöke, - az egyesület alelnökei, - az egyesület vezetőségének nem nevesített tevékenységgel megbízott tagjai, - az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai,

12 12 - a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai, - a horgászmester, - az egyesület szövetségi képviselői, - a környezetvédelmi felelős, - versenyfelelős, - az ifjúsági felelős, - a tanyagazda. 24. Az egyesület elnöke Az egyesület elnökének feladatai: - képviseli az egyesület szerveit, - összehívja és vezeti a vezetőség és a küldöttközgyűlés tanácskozásait, - szervezi és irányítja a jogszabályok, az alapszabály, valamint a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozatainak megfelelően az egyesület működését és gazdálkodását, - kinevezi az egyesület alkalmazottait, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, - kötelezettség vállalási és utalványozási jogkört gyakorol, - a belépési nyilatkozat vizsgálata alapján javaslatot tesz a vezetőségnek a döntést illetően, - az egyesület új tagjának tagsági igazolványt biztosít Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki jogkört az egyesület alelnökei gyakorolják. Meghatározott ügyekben az elnök írásbeli meghatalmazása alapján más tag vagy az egyesület alkalmazottja is eljárhat. Nem képviselheti azonban az egyesületet olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója az adott ügybe ellenérdekű félként szerepel. 25. Az egyesület alelnökei Feladatkörük teljes egészében - helyettesítése esetén - megegyezik az elnök feladatkörével Egyéb esetekben eljárnak az elnöktől vagy a vezetőségtől kapott megbízások teljesítése érdekében. 26. Az egyesület vezetőségének nem nevesített tevékenységgel megbízott tagjai Az állandó megbízás nélküli vezetőségi tagok feladatai: - a vezetőség nem rendszeres, illetve egyedi megbízásainak végrehajtása, - a testületi tevékenységben való, aktív együttműködés (a tanácskozásokon való részvétel, a testület döntéseinek közvetítése a tagsághoz, a végrehajtott határozatok következményeinek figyelemmel kísérése és arról a testület tájékoztatása, a tagság véleményének közvetítése a vezetőséghez stb. ). 27. Az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai Az ellenőrző bizottság elnökének feladatai: - szervezi és irányítja az ellenőrző bizottság munkáját, - előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, - képviseli az ellenőrző bizottságot és tagság álláspontját a testületi üléseken, - az ellenőrző bizottság tagjai aktívan közreműködnek a bizottság ügyrend jének, feladatainak megvalósításában, képviselik a tagság törvényes érdekeit. 28. Az egyesület szövetségi képviselői Az egyesület a Ráckevei Durvaági Horgászegyesületek Szövetségének a tagja Az egyesület és a szövetség kapcsolataira a szövetség és az egyesület a lapszabályai az irányadók Az egyesület szövetségi képviselői - mint tisztségviselők a szövetségben képviselik az egyesület - és a szövetség területén folyó horgászat érdekeit A képviselők kötelesek a vezetőséget és a küldöttközgyűlést a szövetség tisztségviselői és szervei által hozott döntésekről tájékoztatni A képviselők az egyesület érdekeivel ellentétesen csak a vezetőség utasítása esetén szavazhatnak. Erről viszont a küldöttközgyűlést tájékoztatni kell.

13 Az egyesület érdekeivel ellentétes szövetségi döntést (határozatot) csak az egyesület küldöttközgyűlésének egyetértő döntése esetén lehet végrehajtani. A küldöttközgyűlés döntéséről a szövetséget haladéktalanul értesíteni kell. 29. A szakmai felelősök A vezetőség javaslata alapján a küldöttközgyűlés az alábbi szakmai felelősöket választja: - horgászmester, - környezetvédelmi felelős, - versenyfelelős, - ifjúsági felelős, - tanyagazda A szakmai felelősök tevékenységükről a vezetőségnek kötelesek beszámolni A szakmai felelősök szakmai munkájuk - operatív tevékenységük - tekintetében az elnöknek vannak alárendelve Társadalmi halőrök A társadalmi halőröket a vezetőség jelöli ki az egyesület azon tagjainak sorából, akik e feladatra jelentkeztek A társadalmi halőrök feladata az egyesület vizeinek, halállományának, vagyonának és környezetének védelme, valamint az országos és egyesületi vizekre érvényes horgászrend megtartásának ellenőrzése A társadalmi halőrök kötelesek minden szabálytalanságot haladéktalanul jelenteni a vezetőségnek vagy az egyesület intézkedésre jogosult tisztségviselőjének. 30. A szakmai felelősök feladatai A szakmai felelősök ügyrendjét az illetékes szakmai felelős és az elnök készíti el és a vezetőség hagyja jóvá A szakmai felelősöket - a szakterület aktuális feladatainak ellátására - az elnök közvetlenül utasíthatja. 31. A szakmai felelősök javadalmazása A szakmai felelősök bérezésére, jutalmazására az elnök tesz javaslatot A szakmai felelősök javadalmazásáról az előterjesztés alapján a vezetőség dönt. 32. Az egyesület vagyona VI. Az egyesület vagyona és gazdálkodása 32.1.Az egyesület vagyonát a tagok befizetései, támogatások, adományok és ingatlan vagyontárgyak, követelések képezik. egyéb bevételek, ingó és Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más - gazdasági, vállalkozási - bevételekből, nevezési és részvételi díjakból, továbbá egyék adományokból állnak Az egyesület minden vagyona csak az egyesületi célok megvalósítását é~ az egyesület működését szolgálhatja.

14 Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a alelnökök és az ellenőrző bizottság elnöke a felelősek. 33. Az egyesület gazdálkodása Az egyesület a jóváhagyott éves költségvetés szerint gazdálkodik Az egyesület a jogszabályok keretei között lehetséges gazdálkodási tevékenységet folytat (alapszabály 4.1. pont) Az egyesület kötelezettségeiért vagyona mértékéig felel Amennyiben az egyesület tartozásait vagyontárgyaival és pénzeszközeivel fedezni nem tudja, úgy a küldöttközgyűlés kétharmados minősített szótöbbséggel a tagokat pótbefizetésre kötelezheti. 34. Kártérítési felelősség érvényesítése VII. Az egyesület felelősségi szabályai Az egyesületnek a tagjaival vagy kívülállókkal szemben keletkezett kárté rítési vitáit az egyesületnek sem testületi szerve, sem tisztségviselője nem bírálhatja el Kártérítési ügyekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók és az okozott - pl. a kilépés során keletkezett - kár megtérítésére irányuló igény elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. 35. Az egyesület felügyeletének formái VIII. Az egyesület felügyelete Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet - az ügyészségre vonatkozó törvények rendelkezései szerint a Pest Megyei Főügyészség gyakorolja A bíróság ellátja az egyesület nyilvántartási és valós működésének fel ügyeletét. A bíróság érdemi döntéseinek alapjául az egyesület szerveinek (tisztségviselőinek), az egyesület tagjának, valamint az ügyészségnek a bejelentése, kérelme, keresete szolgál Az egyesület által ellátott - jogszabályi feltételhez kötött - tevékenység felett az illetékes hatóság, pl. tűzoltóság, rendőrség, állategészségügy, természetvédelmi felügyelőség stb. látja el a szakhatósági felügyeletet Az egyesület gazdálkodását, könyvvitelét, számvitelét, adó, illeték és járulék fizetését és más financiális feladata ellátásának törvényességét a pénzügyi - adóügyi - felügyelet biztosítja. 36. Az egyesület megszűnésének esetei IX. Az egyesület megszűnése Az egyesület megszűntetéséről a tagság önkéntesen dönt és a közgyűlés kimondja az egyesület feloszlását A bíróság - a jogszabályban meghatározott feltételek esetén - az egyesületet az ügyész keresete alapján feloszlatja.

15 A bíróság - az ügyész keresete alapján - megállapítja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éven át nem törvényesen működik vagy egyáltalán nem működik, illetve tagjainak száma tartósan 10 fő alá csökkent Közgyűlési döntés alapján az egyesület más egyesülettel történő egyesülése Közgyűlési döntés alapján az egyesület több egyesületté történő szétválása Közgyűlési döntés alapján az egyesület átalakul pl. gazdasági társasággá (kft.-vé). 37. Vagyonról való rendelkezés megszűnés esetén Az egyesület megszűnése esetén végelszámolásnak van helye Amennyiben a megszűnésről a közgyűlés határoz (az alapszabály 37.4., 37.5, pontjai) úgy a megszűnésről rendelkező közgyűlés dönt a hitelezők és a köztartozások kielégítése után fennmaradó vagyon - felszámolást végzőkről, valamint - a vagyonról való rendelkezés módjáról, formájáról Amennyiben a megszűnésről nem a közgyűlés dönt (alapszabály 37.1., 37.2., pontjai), abban az esetben a hitelezők és a köztartozások kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között kell az egyesületi tagságuk éveinek számát is figyelembe véve - felosztani. X. Záró rendelkezések 38. Az alapszabály év február 25. napján lép hatályba és határozatlan időre szól, a korábbi alapszabály és annak módosításai e naptól hatályukat vesztik. 39. Ezen új alapszabályt és a jövőben a módosításokat az egyesület elnöke 30 napon belül köteles megküldeni a Pest Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel végett és a Pest Megyei Főügyészségnek tájékoztatásul. 40. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A tagok az alapszabály-tervezetet a küldöttközgyűlés előtt gondos áttanulmányozás után és a küldöttközgyűlésen kialakult részletes vita alapján, mint akaratukkal mindenben egyezőt, egyhangúlag megszavazták, mely tényt a küldöttközgyűlés.../1996. számú határozata rögzíti. Ráckeve, február 25. Módosította a március 7-i küldöttközgyűlés egyesület elnöke levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő... jegyzőkönyvvezető

Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2004. május 14-én kelt Alapszabály, az időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) (1.) Az egyesületazonosító meghatározók

Részletesebben

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008.

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA Gyöngyöspata, 2008. A L A P S Z A B Á L Y I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság nevű egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Békéscsaba, 2013. 1 1. Az egyesület neve, célja és feladata (1) Az egyesület neve: Békéscsabai Vízmű Sporthorgász Egyesület (2) Székhelye: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA VÉSZTŐ, 2012. FEBRUÁR 5. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Mágori Horgász Egyesület (2) 1 Székhelye: Vésztő, Északi utca 2.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1 TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET J Á S Z D Ó Z S A EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1. Az egyesület neve: TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA

Részletesebben

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. 1. Az egyesület neve: HORGÁSZEGYESÜLET DACSONYTÖRDEMIC

Részletesebben

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal.

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal. Szedres és Vidéke Horgász Egyesület Alapszabálya 1. Egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Pecsétje: Szedres és Vidéke Horgászegyesület Szedres Szedres Holt - Sárvíz Köriratban az egyesület

Részletesebben

A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A GYULAI MUNKÁCSY HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /egységes szerkezetbe foglalva/ (A 2012. évi január 20. napján tartott közgyűlésen megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14.

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14. Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11 A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Békéscsaba 2013. március 14. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Rokka Horgász Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme)

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme) DOMBÓVÁRI NYERGESVÖLGYI HORGÁSZ SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület adatai 1. Egyesület neve: Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület 2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1) Az egyesület neve: Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 2) Az egyesület alakulási éve: 1989.

Részletesebben

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Érvényes: 2012.11.10 1.. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Hatvani Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2. Székhelye: 3000 Hatvan Pázsit út 17

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án)

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) 1 I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Lipóti Sporthorgász Egyesület (2) Az egyesület alakulási

Részletesebben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1/8 A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1.. 1. Az egyesület neve: Várpalotai Bányász Horgász Egyesület 2. Székhelye: 8100 Várpalota Beszálló akna ltp. 3.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. 1. Az egyesület neve: Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület 2. Székhelye: 2800 Tatabánya I. Gál ltp. 529. 3/7 3. Működési területe: Tatabánya Síkvölgy 4. Vízterülete:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Az egyesület neve: KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET Székhelye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 78. Működési területe: Vízterülete: Bélyegzője: Kisbér városi Park-tó

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata: 1. 1. Az egyesület neve: BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ( rövidítése: BSHE ) 2. Székhelye: Bácsbokod, Gróf Széchenyi

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET. Alapszabálya

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET. Alapszabálya BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET Alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye,célja és feladata: 1. Az egyesület neve: Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület 2. Az egyesület rövid neve: Bodrogmenti Sporthorgász

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 2012.12.15. A Dunavarsányi Petőfi Sporthorgász Egyesület Alapszabálya (A 2012.12.15. napján tartott közgyűlésen

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben