Rotary Club Szekszárd egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rotary Club Szekszárd egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya"

Átírás

1 1 Rotary Club Szekszárd egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, célja, működési területe 1. Az egyesület neve: Rotary Club Szekszárd 2. Az egyesület székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u szám 3. Az egyesület célja: olyan szervezet létrehozása és működtetése, amely célul tűzi ki a segítőkészséget a mindennapi életben ("Service Above Self") és ezt a célt a következőkkel igyekszik elérni a mindennapi életben: a)a barátság ápolásával, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére, és lehetőséget teremt, hogy segítsünk másokon; b)a magán és közéletben magasrendű erkölcsi alapelvek felállítása és követése; c)a közösség számára hasznos tevékenység végzésével elősegíteni a club működési területén a polgárosodás megteremtését, az erkölcsi, gazdasági, társadalmi felemelkedést; d)a népek közötti béke és megértés támogatása, a segítőkészség eszménye alapján munkálkodó személyek világméretű közössége által. e) 4. Az egyesület működési terület: Szekszárd város és környéke, valamint Tolna megye települései. II. fejezet A tagsági viszony keletkezése, fajtái, megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségeit 1. A tagsági viszony meghívásos alapon választással létesül. A Club tagjai jellemes és jó hírben álló, nagykorú személyek lehetnek, akik a Club működési területén az üzleti, szakmai és/vagy közösségi életben elismertséget vívtak ki. Lehetőleg miden foglalkozási ágnak csak egy, mégpedig annak legkiválóbb, legsikeresebb képviselője legyen a tag. A tagoknak olyan pozíciót kell betölteniük, amelynek révén szakterületükön alapvető befolyással rendelkeznek. Így a tagok együttesen a társadalmi és gazdasági élet egész területét lefedik. A Club tagsági viszonyainak kiegyensúlyozottságát a Rotary Club nemzetközi minősítési elve biztosítja. A minősítés az a szó, vagy kifejezés amely tükrözi annak a cégnek, a társaságnak, vagy intézménynek a legfőbb és legismertebb tevékenységi körét, amellyel a tag kapcsolatban áll, illetve azt a munkát, amelyet személyesen végez. Az új tag felvételéhez valamennyi tag egybehangzó szóbeli igen szavazata szükséges. 2. A tagsági viszony fajtái: Aktív és tiszteletbeli tagság Aktív tagok azok a személyek, akik a jelen alapszabály II. fejezet 1. pontjának megfelelnek (R.I. Alkotmány 5. cikkely 2. bekezdés) akiknek a Club minősítést kölcsönzött, röviden akik a Club tagjai lettek. Másik Clubból érkező, vagy volt Rotary tag A Clubtagok javasolhatnak felvételre aktív tagnak egy másik Club vonzáskörzetéből elköltöző tagot, vagy egy volt tagot, amennyiben a javasolt tag a tagságát a korábbi Clubban felmondta, vagy felmondja, mert többé nem azt a szakmacsoportot képviseli, amely az előző Clubban besorolásának alapjául szolgált. A költöző vagy volt tagot a volt Club is javasolhatja felvételre aktív tagként. Egy költöző vagy volt Clubtag

2 2 szakmacsoportbeli besorolása nem lehet akadálya az aktív tagként való felvételének akkor sem, ha így a Club a szakmacsoportbeli korlátozásokat egy időre túllépi. Egy potenciális Clubtag, aki egy másik Club jelenlegi vagy volt tagja, és akinek Clubjával szemben szemben pénzügyi tartozása áll fenn, nem jogosult Clubtagságra. A potenciális tagot a Club, amelyhez csatlakozni kíván felszólíthatja, hogy írásban igazolja adósságmentességét. Jelen alapszabály értelmében egy költöző, vagy Rotary tag aktív tagsága feltételesnek tekintendő, amíg az előző Club elnöksége nem igazolja a leendő tag előző tagságát. Jelenlegi vagy volt tagok Abban az esetben, ha egy másik Club a jelenlegi Club egy tagjával kapcsolatban a tag potenciális tagsága folytán pénzügyi elmaradásáról szóló igazolás kiadását kéri, a jelenlegi Club köteles azt a kérvényező rendelkezésre bocsátani. Kettős tagság Senki sem rendelkezhet aktív tagsággal két különböző Clubban. Senki sem rendelkezhet egyidejűleg aktív és tiszteletbeli tagsággal a Clubbon belül. Senki sem rendelkezhet egyidejűleg aktív Clubtagsággal és aktív Rotaract Clubtagsággal. Tiszteletbeli tagság Tiszteletbeli tagok azok a személyek, akik kiemelkedően elősegítették a Rotary eszméjének megvalósulását, és azok, akik a Rotary ügyének folyamatos támogatásával a Rotary barátainak bizonyultak. Jogviszonyuk a választás évétől számított 3 év, amelyet a közgyűlés évente megerősít. Ezen személyeket a Club tiszteletbeli tagjává választhatja hasonlóan a tagság egybehangzó szóbeli "igen" szavazata alapján. A közgyűlés a tiszteletbeli tagságot a mindenkori aktív tagság létszámának 25 %-ában állapítja meg. Különösen indokolt esetben a közgyűlés ettől az aránytól eltérhet. Tiszteletbeli tagok nem fizetnek felvételi díjat és tagsági díjat, nem rendelkeznek szavazati joggal, nem viselhetnek tisztséget a Clubbon belül. Nem képviselnek semmilyen szakmacsoportot, azonban jogosultak a gyűléseken történő részvételre, és élvezik a Clubtagsággal járó szokásos privilégiumokat. A Club tiszteletbeli tagjai nem formálhatnak igényt semmilyen jogra vagy privilégiumra más Clubban, kivéve ha más Clubbokhoz történő meghívás nélküli látogatás jogát. Köztisztviselők A határozott időre kinevezett vagy megválasztott köztisztviselők ilyen besorolásban nem lehetnek aktív tagjai a Clubnak. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra, akik iskolákban, főiskolákon, vagy egyéb oktatási intézményekben töltenek be állást, illetve választás vagy kinevezés útján töltenek be állást az igazságszolgáltatásban. Azok az aktív Clubtagok, akik választás, vagy kinevezés útján határozott időre szólóan töltenek be közhivatalt, hivatali tisztségük idejére megtarthatják besorolás szerinti aktív tagságukat. 3. A Rotary Club tagjainak jogai A Rotary Club tagsági viszonya az alábbi jogosultságokkal jár: a)a hasonló eszméket és értékeket valló emberek társaságában vehet részt, b)különleges lehetőséget kap a közösség szolgálatára, hivatása jobbítására, és a nemzetközi barátság előmozdítására, c)széleskörű ismeretségekre tehet szert az üzleti és szakmai élet vezető személyiségeivel, d)heti ülések programjain részt vehet, e)találkozási lehetőséget ad más Rotary Club tagjaival a többi Rotary Clubban tett látogatások alkalmával. A Rotary Club tagjainak kötelezettségei A Rotary Club heti ülésen való rendszeres részvétel a tagsági viszony fenntartásának a kötelezettsége. Auto-

3 3 matikusan megszűnik azon rotarys tag tagsági viszonya, akik 4 egymást követő alkalommal hiányoznak anélkül, hogy hiányzásukat egy másik Rotary Clubban bepótolnák, illetve akik a hivatalos clubév valamely 6 hónapos periódusában az ülések kevesebb mint 60 %-ában vettek rész, hacsak hiányzásukat a Club testülete nem igazolja. A rotarysok a világ bármely Rotary Clubjában pótolhatják hiányzásukat 6 nappal a hiányzást megelőzően vagy követően. Minden rotarys tag joga és kötelezettsége, hogy megfelelő új tagokat ajánljon. A Club tagjai az alábbi tevékenységekkel vesznek részt a közösség munkájában. A clubszolgálat a szolgálat első útja, amely a Rotary tagok Clubbon belüli, a Club sikeres működése érdekében elvégzendő tevékenységeit foglalja magába. A szakmai szolgálat a szolgálat második útja. Magas szintű etikai alapelvek megvalósítását szolgálja az üzleti és szakmai életben. Elismeri a hasznos tevékenységek, szakmacsoportok értékét, és elősegíti a szolgálat eszméjének megvalósulását az egyes szakmák gyakorlása során. A tagok feladata, hogy magán- és szakmai életben a Rotary elvei szerint cselekedjenek. A közösség szolgálata a szolgálat harmadik útja, és a Club vonzáskörzetében élő polgárok életminőségének javítását szolgálja a tagok projektjei által, amelyek végrehajtása esetenként másokkal együtt történik. A nemzetközi szolgálat a szolgálat negyedik útja, és a tagok minden olyan tevékenységét magában foglalja, amelyek más országok polgárainak kultúrájának, szokásainak, teljesítményeinek, törekvéseinek és problémáinak megismerése által a nemzetek közötti megértés, jóakarat és béke elősegítését teszik lehetővé. A megismerés folyamatát elősegíti a tagok által olvasott releváns szakirodalom, kapcsolattartás, illetve a más népek megsegítését szolgáló Club projektek és tevékenységek során történő együttműködés. Az új generáció szolgálat a szolgálat ötödik útja, amely elismeri a fiatalság és a fiatal felnőttek által vezetőképzési tevékenységeknek, illetve a világbékét és a kultúrák egymás iránti megértését elősegítő közösségi és nemzetközi szolgálati projektekben és csereprogramokban történő részvételnek köszönhetően véghezvitt pozitív változásokat. 4. Felvételi díj és tagdíj Minden tag az alapszabály és a közgyűlés döntésének megfelelően felvételi díjat és éves tagdíjat fizet. Évenként a közgyűlés állapítja meg ennek összegszerűségét. Kivételt képeznek a másik Clubbok átjelentett tagjai és az újra felvett volt tagok, akik tagságát az alapszabály elismeri, és így mentesülnek a második felvételi díj befizetése alól. Egy korábbi Rotaract tag, akinek clubtagsága a jelen Clubba történő belépést megelőzően két éven belül szűnt meg, jelen clubba való belépéskor mentesül a felvételi díj fizetése alól. A tagság időtartama A tagság a Club fennállásáig érvényes, amennyiben azt az alábbi rendelkezések valamelyikének értelmében meg nem szüntetik. A tagság automatikus megszűnése Az aktív tagság automatikusan megszűnik, ha egy tag a tagság felvételeinek már nem felel meg, kivéve ha az elnökség maximum egy évre külön szabadságot ad annak a tagnak, aki elköltözik a Club vonzáskörzetéből, lehetőséget biztosítva arra, hogy egy másik Rotary Clubot látogasson az új közösségben, és ott ismeretségeket kössön, feltéve, hogy a tag minden tagsági követelménynek megfelel, vagy az elnökség engedélyt ad a Club vonzáskörzetéből elköltöző tagnak, hogy megtartsa a tagságát, amennyiben a tag minden tagsági követelménynek megfelel. Újrafelvétel Amennyiben egy tag tagsága az előző automatizmus miatt megszűnik, és a megszűnés időpontjában a Club köztiszteletben álló értékes tagja volt, kérelmezheti újrafelvételét volt tagságakor kapott, illetve új besorolásban. Ilyen esetben mentesül a felvételi díj ismételt megfizetése alól.

4 4 A tagság megszűnése díj meg nem fizetése miatt Amennyiben a tag felvételi vagy tagsági díját az esedékességtől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a titkár írásbeli figyelmeztetést küld a tag legutolsó ismert lakcímére. Az a tag, aki a díjat a felszólítás után számított 10 napon belül nem fizeti meg, az kizárható a Clubból. A volt Clubtag kérésére és minden kintlévőség megfizetése után a clubtagság az érintett tagot újra felveheti. Az aktív tagság ílymódon történő megújítása azonban nem lehetséges, amennyiben a besorolása ellentétben áll az alapszabály rendelkezéseivel. A tagság megszűnése az összejövetelektől való távolmaradás miatt Minden tagnak minden félévben legalább 50 %-ban részt kell vennie rendes üléseken vagy azokat be kell pótolnia egy másik Rotary Clubban, illetve minden félévben részt kell venni a jelen Club rendes üléseinek 30 %-án. A részvételi követelmények figyelmen kívül hagyásakor a tagság megszüntethető amennyiben az elnökség a távolmaradást alapos indokból kifolyólag nem engedélyezte. Azt a tagot, aki 4 egymást követő ülést elmulaszt, vagy nem pótol, az elnökség értesíti, hogy távolmaradás alapul szolgálhat a tagság megszüntetésére, kivéve ha a Clubelnökség a részvétel alól alapos okból felmentette. Ezután az elnökség az érintett tag tagságát többségi döntéssel megszüntetheti. A tagság egyéb okból történő megszűnése A Clubelnökség megszüntetheti a tag tagságát amennyiben a tag már nem felel meg a tagsági feltételeknek, vagy egyéb alapos indok fennállása miatt összehívott közgyűlésen legalább 2/3-os szavazati többséggel így dönt a közgyűlés. Az ilyen ülések legfontosabb irányelveként az alapszabály, valamint a R.I. Alkotmány 7. cikkely 1 bekezdése, és a Négy Kérdés Próbája szolgál. Az előző intézkedés megtétele előtt az érintett tagot 10 nappal a közgyűlés összehívása előtt írásban értesíteni kell az eljárásról, hogy lehetősége legyen írásbeli védekezését vagy válaszát eljuttatni az elnökség és a közgyűlés részére. Az érintett tag jogosult a közgyűlésen megjelenni, és álláspontját kifejteni, képviselni. Az értesítést személyesen kell átnyújtani, vagy legutóbbi ismert címére postázza az elnökség ajánlott küldeményként. Amennyiben a jelen eljárásban megfelelő döntés születik a tag kizárásáról, a fellebbezési határidő lejártáig és a közvetítő döntésének ismertetése előtt nem választhatnak új tagot az érintett kizárt tag megüresedett helyére. A fenti rendelkezés azonban nem alkalmazható, ha az új tag felvételével még akkor sem lépik túl az adott besorolásra vonatkozó létszámbeli korlátozásokat, ha az elnökség visszavonja a tagságot megszüntető döntését. Fellebbezés, közvetítés, egyeztető eljárás A titkár az elnökség döntése után hét napon belül írásban értesíti az érintett tagot a tagságának megszüntetéséről. A közlemény dátumától számított 14 napon belül az érintett tag írásban értesítheti a titkárt, hogy a R.I. 16. cikkelynek megfelelő közvetítést illetve egyeztető eljárást kér. A közvetítő, egyeztető eljárásra a R.I. 16. cikkelyében részletezett eljárásmódok az érvényesek. Amennyiben a Club döntése végleges, az minden érintettre nézve kötelező érvényű, nem képezheti egyeztetés tárgyát. Amennyiben közvetítést kérnek, a közvetítő illetve a két fél közötti egyet nem értés esetén a döntőbíró döntése végleges, és minden érintettre nézve kötelező érvényű, továbbá nem képezheti fellebbezés tárgyát. Amennyiben egyeztető tárgyalásokat kérelmeztek, de azok nem vezettek eredményre, a tag a Clubnál kérhet választott bírósági eljárást is a jelen bekezdés írásbeli közleménye szerint. Kilépés Egy tag kilépése a Clubból írásban történik, amelyet az elnöknek, illetve a titkárnak kell címezni. A kilépés nem szünteti meg az érintett tagnak a Clubbal fennálló anyagi kötelezettségeit. Időszakos felfüggesztés

5 5 Amennyiben a tag a tagsági viszonyának fenntartása alatt olyan magatartást, cselekedetet vagy viselkedést tanúsított, amely árt vagy árthat a Club érdekeinek, és amennyiben ezek a megállapítások valósnak bizonyulnak, megfelelő indokokat szolgáltathatnak a tagság megszüntetéséhez. Emiatt célszerű a fenti eljárást mellőzni amíg az a rendes eljárás keretében tisztázható. Ebben az esetben a Club érdekében áll, hogy a tagot időszakosan felfüggesszék, kizárják a Clubülésekről, egyéb tevékenységekből, valamint felmentsék betöltött tisztségei alól, ezt az intézkedést azonban az elnökségnek a közgyűlés elé kell terjeszteni, és az dönt ebben a kérdésben végleges kétharmados szavazati aránnyal. A felfüggesztés a közgyűlés által meghatározott időszakra szóló, azonban nem haladhat meg egy arányos mértéket. III. fejezet Az egyesület szervezeti rendje 1. A Rotary Club Szekszárd legfelsőbb szerve a tagok összessége által tartott taggyűlés, amely minden kérdésben jogosult dönteni, s minden kérdésben a döntés jogát magához vonhatja. 2. A taggyűlés határozatképes ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Kivételt képeznek az alapszabályban rögzített minősített szótöbbségű döntési hatáskörök. 3. A taggyűlést évenként minden év december 31-ig össze kell hívni. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja. 4. Az ügyintéző és képviseleti szerveket az alapszabály rendelkezése értelmében nyílt szavazással kell megválasztani. 5. Az egyesület taggyűlésének hatáskörébe tartozik a)az alapszabály megállapítása és módosítása, b)az évi költségvetés meghatározása, c)az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása, d)a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, e)az egyesület más egyesülettel való egyesülése, úgyszintén feloszlásának kimondása, f)döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az alapszabály megállapításához és módosításához valamint a civil szervezet más civil szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondásához minősített kétharmados szótöbbségi határozat szükséges. Az egyesület szervezete a taggyűlés által választott elnökség, amely áll elnökből, alelnökből, soros elnökből (prezident elect) titkárból, kincstárnokból, háznagyból, és az előző elnökből (past president). Az Club elnöksége összesen 7 tagból áll. Az elnökség tagjait a taggyűlést választja kétharmados szavazati aránnyal nyílt szavazás útján. 7. A Club tisztségviselőinek a megbízatása az alakulás évében kezdődik, és tart a megválasztásukat követő év június 30. napjáig, illetve mindaddig az időpontig, ameddig az új vezetőséget és tisztségviselőket meg nem választják. 8. Az egyesületet az elnökség irányítja teljes jogkörrel, kivéve azokat az eseteket, amelyekre az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörét állapítja meg.

6 6 Az egyesületet a bíróságok, hatóságok és harmadik személy felé az egyesület elnöke és alelnöke képviseli önállóan. IV. Fejezet Az egyesület gazdálkodása 1. A Rotary Club Szekszárd tartozásiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásiért saját vagyonukkal nem felelnek. 2. A Rotary Club Szekszárd vagyona elsősorban a tagok által fizetett felvételi és éves tagdíjból, a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, és hozzájárulásaiból képződik. A Rotary Club Szekszárd - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. V. Fejezet A közhasznú jogállás Az egyesület céljait az alábbi - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló évi CLXXV. törvény pontjában, valamint az alábbiak szerint hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben meghatározott - közhasznú tevékenységek ellátásával, illetve támogatásával kívánja elérni: 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1) bekezdés, a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen :... Az egészségügyi,... ellátásról való gondoskodás,... az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Továbbá az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 2. Cím a helyi önkormányzatok feladatai 152. (1) bekezdés). 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a szociális ellátásról... való gondoskodás. Továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2.. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata). 3. Tudományos tevékenység, kutatás (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladta a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a tudományos tevékenység. Továbbá a kutatás fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény III. Fejezet a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció kormányzati feladatai. 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a nevelésről, oktatásról való gondoskodás, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. (3) bekezdés. A közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. 5. Kulturális tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a közművelődési, művészeti tevékenység.) 6. Kulturális örökség megóvása (A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdés) A kulturális örökség védelme, közérdek megvalósítása, közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek... számára. 7. Műemlékvédelem (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme; továbbá a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 29. (3) és 41. (1) bekezdései.

7 7 8. Természetvédelem, állatvédelem (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az épített és természeti környezet védelme továbbá a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 61. (1) bekezdése. A megyei önkormányzat gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról. Valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42. (1) bekezdés. Az e törvény szerinti állami feladatok ellátásának valamint az önkormányzati feladatok támogatásának állami pénzügyi forrásai. 9. Környezetvédelem (A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 37. (1) bekezdés) A környezet védelmének jogi szabályozását a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenőrzését a környezet védelmének tervezését és irányítását az állam és helyi önkormányzati szervei látják el.) 10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 95. (1) bekezdése. Az állam a megyei fenntartó útján, valamint a fővárosi és a 94. (2) bekezdésében meghatározott feladatain túl a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást. Az állam a megyei fenntartó útján és a fővárosi önkormányzat biztosítja a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény preambuluma kinyilvánítja azt hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. 12. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés.)a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása. Továbbá a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény. 13. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a sport támogatása. Továbbá a sportról szóló évi I. törvény VII. fejezet az állam és helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai. 14. A közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól. Továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 2. (2) bekezdés. A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat. Valamint a katasztrófavédelméről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló CXXVIII. törvény 1. (1) bekezdés a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat). 15. Rehabilitációs foglalkoztatás (Övt. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... közreműködés a foglalkoztatás megoldásában. 16. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is, és a kapcsolódó szolgáltatások (a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 3. (1) bekezdés. A törvényben meghatározott célok megvalósulását állami foglalkoztatási szerve segíti elő. 17. Az Euró-Atlanti integráció elősegítése (a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 1. (1) bekezdése) A honvédelem nemzeti ügy. 18. A közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások (az Ectv pontja szerint költségvetési támogatás valamint 9. fejezet a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai).

8 8 19. Ár- belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a vízrendezés, vízelvezetés, csatornázás. 20. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a helyi közutak és közterületek fenntartása a helyi közutakon a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás, parkolás (biztosítása) 21. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem (A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXV. törvény 4. (1) bekezdés) Az állam áldozatsegítő szolgáltatásként elősegíti az áldozat érdekeinek érvényesítését, azonnali pénzügyi segélyt ad, illetve jogi segítségnyújtást biztosít. 22. Az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása (Magyarország Alaptörvénye április 25. XXVI. cikk. Az állam a működésének hatékonysága a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében törekszik az új műszaki megoldásokra, és tudomány eredményeinek az alkalmazására.) A felsorolt tevékenységek közfeladat teljesítését - közvetlenül vagy közvetve - szolgálják ezzel hozzájárulva a társadalom és egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az egyesület a közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezések szerint működik. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, ezért az Ectv ának megfelelően befektetési szabályzatot nem készít. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány nem állít jelöltet országgyűlési képviselői választáson, megyei, fővárosi önkormányzat, megyei jogú város képviselő testületébe, továbbá nem jelöl polgármestert, valamint Európai Parlament tagjának sem állít jelöltet. Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi illetve nemzetiségi önkormányzat képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése. Az egyesület tevékenysége nem profit orientált. A Rotary Club Szekszárd vállalkozási tevékenységet (reklám, oktatás, stb.) csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Rotary Club Szekszárd a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az egyesület taggyűlése a közhasznúsági jogállás érdekében nyilvános. Emiatt a taggyűlést az elnökség a taggyűlést megelőző 15 napon belül hívja össze írásban. A meghívóban közölni kell a taggyűlésen szereplő napirendi pontokat, és a nyilvánosság betartása érdekében azt a Szekszárdi Városi Televízióban is megjelentetjük a fenti határidőn belül. Az alapszabály rögzíti, hogy az egyesület tagjain kívül természetes és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti is részesülhetnek a közhasznú szolgáltatásaiból, minthogy a működése nyilvános. A Rotary Club Szekszárd jogosult használni a közhasznú megjelölést. Külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg. A legfőbb szerv valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján

9 nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9 A Rotary Club Szekszárd kijelenti, hogy éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása vonatkozásában nem kötelező. A közhasznú szervezet éves beszámolójának - közhasznúsági jelentésének - elfogadása nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel történik. A Rotary Club Szekszárd köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, adott esetben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásuk értékét, illetve összegét, és a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. Az egyesület taggyűléséről a mindenkori titkár olyan jegyzőkönyvet vezet, amelyből a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A jegyzőkönyveket évenként lefűzve a mindenkori titkár köteles megőrizni. Az egyesület taggyűlésén hozott határozatokat az elnök a jelenlévőknek szóban kihirdeti, míg a távol lévő tagokkal és érintettekkel írásban köteles közölni a taggyűlést követő 15 napon belül. Az egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület tagjai korlátozás nélkül, képviselőik az erre külön írásban, két tanú előtt aláírt meghatalmazás alapján jogosultak betekinteni. A kívülálló érdekelt harmadik személyek a betekintéshez fűződő érdekek igazolását követően jogosultak az arra vonatkozó iratok megtekintésére. A Rotary Club Szekszárd, mint közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének módja nyitott, azt a jellegnek megfelelően bárki igénybe veheti (például hangverseny, bál, karitatív tevékenységek). A Rotary Club Szekszárd, mint közhasznú szervezet éves beszámolója és közhasznúsági jelentése nyilvános, és azt a Rotary Club Szekszárd a Szekszárdi Városi Televízió műsorában megjelenteti, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásától, illetve az egyéb lényeges döntés meghozatalától számított 30 napon belül. Ez a nyilvánosságra hozatal nem érinti az egyéb jogszabályok által előírt közzétételi, letétbe helyezési kötelezettségek alkalmazását. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos szabályok körében a Rotary Club Szekszárd kimondja, hogy a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetője tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a)amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozását nem egyenlítette ki, b)amellyel szemben az állam és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart fel, c)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d)amelynek adószámát az állami adó - és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VI. Fejezet Az egyesület megszűnése

10 10 1. A civil szervezet megszűnik feloszlással, más civil szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetve megszűnésének megállapításával. 2. A civil szervezet megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a vagyonáról a taggyűlés döntése szerint kell rendelkezni, amely kérdésben az összes tag kétharmadának egyhangú szavazatával kell határozatot hozni, a felhasználás módját nyilvánosságra kell hozni, és a vagyon felszámolásával kapcsolatos teendők ellátására felszámolót (felszámolókat) kell kijelölni a tagok sorából. 3. A civil szervezet vagyonát közérdekű, elsősorban humanitárius célra kell fordítani. VII. Fejezet Záró rendelkezések A Club alapszabályát a Rotary Club alakuló ülése március hó 17. napján fogadta el, majd módosult június hó 02. napján, december hó 09. napján, december hó 06. napján, április hó 16. napján és május hó 07. napján, és ekkor kelt az egységes szerkezetű alapszabály. Szekszárd, május hó 07. napján Evertse Marinus Willem RC. Szekszárd, évi elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv Készült a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület megismételt közgyűlésén 2014. február 21, péntek 17:30 órai kezdettel a Prága Kávézó (1089 Budapest, Baross

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben