Rotary Club Szekszárd egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rotary Club Szekszárd egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya"

Átírás

1 1 Rotary Club Szekszárd egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, célja, működési területe 1. Az egyesület neve: Rotary Club Szekszárd 2. Az egyesület székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u szám 3. Az egyesület célja: olyan szervezet létrehozása és működtetése, amely célul tűzi ki a segítőkészséget a mindennapi életben ("Service Above Self") és ezt a célt a következőkkel igyekszik elérni a mindennapi életben: a)a barátság ápolásával, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére, és lehetőséget teremt, hogy segítsünk másokon; b)a magán és közéletben magasrendű erkölcsi alapelvek felállítása és követése; c)a közösség számára hasznos tevékenység végzésével elősegíteni a club működési területén a polgárosodás megteremtését, az erkölcsi, gazdasági, társadalmi felemelkedést; d)a népek közötti béke és megértés támogatása, a segítőkészség eszménye alapján munkálkodó személyek világméretű közössége által. e) 4. Az egyesület működési terület: Szekszárd város és környéke, valamint Tolna megye települései. II. fejezet A tagsági viszony keletkezése, fajtái, megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségeit 1. A tagsági viszony meghívásos alapon választással létesül. A Club tagjai jellemes és jó hírben álló, nagykorú személyek lehetnek, akik a Club működési területén az üzleti, szakmai és/vagy közösségi életben elismertséget vívtak ki. Lehetőleg miden foglalkozási ágnak csak egy, mégpedig annak legkiválóbb, legsikeresebb képviselője legyen a tag. A tagoknak olyan pozíciót kell betölteniük, amelynek révén szakterületükön alapvető befolyással rendelkeznek. Így a tagok együttesen a társadalmi és gazdasági élet egész területét lefedik. A Club tagsági viszonyainak kiegyensúlyozottságát a Rotary Club nemzetközi minősítési elve biztosítja. A minősítés az a szó, vagy kifejezés amely tükrözi annak a cégnek, a társaságnak, vagy intézménynek a legfőbb és legismertebb tevékenységi körét, amellyel a tag kapcsolatban áll, illetve azt a munkát, amelyet személyesen végez. Az új tag felvételéhez valamennyi tag egybehangzó szóbeli igen szavazata szükséges. 2. A tagsági viszony fajtái: Aktív és tiszteletbeli tagság Aktív tagok azok a személyek, akik a jelen alapszabály II. fejezet 1. pontjának megfelelnek (R.I. Alkotmány 5. cikkely 2. bekezdés) akiknek a Club minősítést kölcsönzött, röviden akik a Club tagjai lettek. Másik Clubból érkező, vagy volt Rotary tag A Clubtagok javasolhatnak felvételre aktív tagnak egy másik Club vonzáskörzetéből elköltöző tagot, vagy egy volt tagot, amennyiben a javasolt tag a tagságát a korábbi Clubban felmondta, vagy felmondja, mert többé nem azt a szakmacsoportot képviseli, amely az előző Clubban besorolásának alapjául szolgált. A költöző vagy volt tagot a volt Club is javasolhatja felvételre aktív tagként. Egy költöző vagy volt Clubtag

2 2 szakmacsoportbeli besorolása nem lehet akadálya az aktív tagként való felvételének akkor sem, ha így a Club a szakmacsoportbeli korlátozásokat egy időre túllépi. Egy potenciális Clubtag, aki egy másik Club jelenlegi vagy volt tagja, és akinek Clubjával szemben szemben pénzügyi tartozása áll fenn, nem jogosult Clubtagságra. A potenciális tagot a Club, amelyhez csatlakozni kíván felszólíthatja, hogy írásban igazolja adósságmentességét. Jelen alapszabály értelmében egy költöző, vagy Rotary tag aktív tagsága feltételesnek tekintendő, amíg az előző Club elnöksége nem igazolja a leendő tag előző tagságát. Jelenlegi vagy volt tagok Abban az esetben, ha egy másik Club a jelenlegi Club egy tagjával kapcsolatban a tag potenciális tagsága folytán pénzügyi elmaradásáról szóló igazolás kiadását kéri, a jelenlegi Club köteles azt a kérvényező rendelkezésre bocsátani. Kettős tagság Senki sem rendelkezhet aktív tagsággal két különböző Clubban. Senki sem rendelkezhet egyidejűleg aktív és tiszteletbeli tagsággal a Clubbon belül. Senki sem rendelkezhet egyidejűleg aktív Clubtagsággal és aktív Rotaract Clubtagsággal. Tiszteletbeli tagság Tiszteletbeli tagok azok a személyek, akik kiemelkedően elősegítették a Rotary eszméjének megvalósulását, és azok, akik a Rotary ügyének folyamatos támogatásával a Rotary barátainak bizonyultak. Jogviszonyuk a választás évétől számított 3 év, amelyet a közgyűlés évente megerősít. Ezen személyeket a Club tiszteletbeli tagjává választhatja hasonlóan a tagság egybehangzó szóbeli "igen" szavazata alapján. A közgyűlés a tiszteletbeli tagságot a mindenkori aktív tagság létszámának 25 %-ában állapítja meg. Különösen indokolt esetben a közgyűlés ettől az aránytól eltérhet. Tiszteletbeli tagok nem fizetnek felvételi díjat és tagsági díjat, nem rendelkeznek szavazati joggal, nem viselhetnek tisztséget a Clubbon belül. Nem képviselnek semmilyen szakmacsoportot, azonban jogosultak a gyűléseken történő részvételre, és élvezik a Clubtagsággal járó szokásos privilégiumokat. A Club tiszteletbeli tagjai nem formálhatnak igényt semmilyen jogra vagy privilégiumra más Clubban, kivéve ha más Clubbokhoz történő meghívás nélküli látogatás jogát. Köztisztviselők A határozott időre kinevezett vagy megválasztott köztisztviselők ilyen besorolásban nem lehetnek aktív tagjai a Clubnak. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra, akik iskolákban, főiskolákon, vagy egyéb oktatási intézményekben töltenek be állást, illetve választás vagy kinevezés útján töltenek be állást az igazságszolgáltatásban. Azok az aktív Clubtagok, akik választás, vagy kinevezés útján határozott időre szólóan töltenek be közhivatalt, hivatali tisztségük idejére megtarthatják besorolás szerinti aktív tagságukat. 3. A Rotary Club tagjainak jogai A Rotary Club tagsági viszonya az alábbi jogosultságokkal jár: a)a hasonló eszméket és értékeket valló emberek társaságában vehet részt, b)különleges lehetőséget kap a közösség szolgálatára, hivatása jobbítására, és a nemzetközi barátság előmozdítására, c)széleskörű ismeretségekre tehet szert az üzleti és szakmai élet vezető személyiségeivel, d)heti ülések programjain részt vehet, e)találkozási lehetőséget ad más Rotary Club tagjaival a többi Rotary Clubban tett látogatások alkalmával. A Rotary Club tagjainak kötelezettségei A Rotary Club heti ülésen való rendszeres részvétel a tagsági viszony fenntartásának a kötelezettsége. Auto-

3 3 matikusan megszűnik azon rotarys tag tagsági viszonya, akik 4 egymást követő alkalommal hiányoznak anélkül, hogy hiányzásukat egy másik Rotary Clubban bepótolnák, illetve akik a hivatalos clubév valamely 6 hónapos periódusában az ülések kevesebb mint 60 %-ában vettek rész, hacsak hiányzásukat a Club testülete nem igazolja. A rotarysok a világ bármely Rotary Clubjában pótolhatják hiányzásukat 6 nappal a hiányzást megelőzően vagy követően. Minden rotarys tag joga és kötelezettsége, hogy megfelelő új tagokat ajánljon. A Club tagjai az alábbi tevékenységekkel vesznek részt a közösség munkájában. A clubszolgálat a szolgálat első útja, amely a Rotary tagok Clubbon belüli, a Club sikeres működése érdekében elvégzendő tevékenységeit foglalja magába. A szakmai szolgálat a szolgálat második útja. Magas szintű etikai alapelvek megvalósítását szolgálja az üzleti és szakmai életben. Elismeri a hasznos tevékenységek, szakmacsoportok értékét, és elősegíti a szolgálat eszméjének megvalósulását az egyes szakmák gyakorlása során. A tagok feladata, hogy magán- és szakmai életben a Rotary elvei szerint cselekedjenek. A közösség szolgálata a szolgálat harmadik útja, és a Club vonzáskörzetében élő polgárok életminőségének javítását szolgálja a tagok projektjei által, amelyek végrehajtása esetenként másokkal együtt történik. A nemzetközi szolgálat a szolgálat negyedik útja, és a tagok minden olyan tevékenységét magában foglalja, amelyek más országok polgárainak kultúrájának, szokásainak, teljesítményeinek, törekvéseinek és problémáinak megismerése által a nemzetek közötti megértés, jóakarat és béke elősegítését teszik lehetővé. A megismerés folyamatát elősegíti a tagok által olvasott releváns szakirodalom, kapcsolattartás, illetve a más népek megsegítését szolgáló Club projektek és tevékenységek során történő együttműködés. Az új generáció szolgálat a szolgálat ötödik útja, amely elismeri a fiatalság és a fiatal felnőttek által vezetőképzési tevékenységeknek, illetve a világbékét és a kultúrák egymás iránti megértését elősegítő közösségi és nemzetközi szolgálati projektekben és csereprogramokban történő részvételnek köszönhetően véghezvitt pozitív változásokat. 4. Felvételi díj és tagdíj Minden tag az alapszabály és a közgyűlés döntésének megfelelően felvételi díjat és éves tagdíjat fizet. Évenként a közgyűlés állapítja meg ennek összegszerűségét. Kivételt képeznek a másik Clubbok átjelentett tagjai és az újra felvett volt tagok, akik tagságát az alapszabály elismeri, és így mentesülnek a második felvételi díj befizetése alól. Egy korábbi Rotaract tag, akinek clubtagsága a jelen Clubba történő belépést megelőzően két éven belül szűnt meg, jelen clubba való belépéskor mentesül a felvételi díj fizetése alól. A tagság időtartama A tagság a Club fennállásáig érvényes, amennyiben azt az alábbi rendelkezések valamelyikének értelmében meg nem szüntetik. A tagság automatikus megszűnése Az aktív tagság automatikusan megszűnik, ha egy tag a tagság felvételeinek már nem felel meg, kivéve ha az elnökség maximum egy évre külön szabadságot ad annak a tagnak, aki elköltözik a Club vonzáskörzetéből, lehetőséget biztosítva arra, hogy egy másik Rotary Clubot látogasson az új közösségben, és ott ismeretségeket kössön, feltéve, hogy a tag minden tagsági követelménynek megfelel, vagy az elnökség engedélyt ad a Club vonzáskörzetéből elköltöző tagnak, hogy megtartsa a tagságát, amennyiben a tag minden tagsági követelménynek megfelel. Újrafelvétel Amennyiben egy tag tagsága az előző automatizmus miatt megszűnik, és a megszűnés időpontjában a Club köztiszteletben álló értékes tagja volt, kérelmezheti újrafelvételét volt tagságakor kapott, illetve új besorolásban. Ilyen esetben mentesül a felvételi díj ismételt megfizetése alól.

4 4 A tagság megszűnése díj meg nem fizetése miatt Amennyiben a tag felvételi vagy tagsági díját az esedékességtől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a titkár írásbeli figyelmeztetést küld a tag legutolsó ismert lakcímére. Az a tag, aki a díjat a felszólítás után számított 10 napon belül nem fizeti meg, az kizárható a Clubból. A volt Clubtag kérésére és minden kintlévőség megfizetése után a clubtagság az érintett tagot újra felveheti. Az aktív tagság ílymódon történő megújítása azonban nem lehetséges, amennyiben a besorolása ellentétben áll az alapszabály rendelkezéseivel. A tagság megszűnése az összejövetelektől való távolmaradás miatt Minden tagnak minden félévben legalább 50 %-ban részt kell vennie rendes üléseken vagy azokat be kell pótolnia egy másik Rotary Clubban, illetve minden félévben részt kell venni a jelen Club rendes üléseinek 30 %-án. A részvételi követelmények figyelmen kívül hagyásakor a tagság megszüntethető amennyiben az elnökség a távolmaradást alapos indokból kifolyólag nem engedélyezte. Azt a tagot, aki 4 egymást követő ülést elmulaszt, vagy nem pótol, az elnökség értesíti, hogy távolmaradás alapul szolgálhat a tagság megszüntetésére, kivéve ha a Clubelnökség a részvétel alól alapos okból felmentette. Ezután az elnökség az érintett tag tagságát többségi döntéssel megszüntetheti. A tagság egyéb okból történő megszűnése A Clubelnökség megszüntetheti a tag tagságát amennyiben a tag már nem felel meg a tagsági feltételeknek, vagy egyéb alapos indok fennállása miatt összehívott közgyűlésen legalább 2/3-os szavazati többséggel így dönt a közgyűlés. Az ilyen ülések legfontosabb irányelveként az alapszabály, valamint a R.I. Alkotmány 7. cikkely 1 bekezdése, és a Négy Kérdés Próbája szolgál. Az előző intézkedés megtétele előtt az érintett tagot 10 nappal a közgyűlés összehívása előtt írásban értesíteni kell az eljárásról, hogy lehetősége legyen írásbeli védekezését vagy válaszát eljuttatni az elnökség és a közgyűlés részére. Az érintett tag jogosult a közgyűlésen megjelenni, és álláspontját kifejteni, képviselni. Az értesítést személyesen kell átnyújtani, vagy legutóbbi ismert címére postázza az elnökség ajánlott küldeményként. Amennyiben a jelen eljárásban megfelelő döntés születik a tag kizárásáról, a fellebbezési határidő lejártáig és a közvetítő döntésének ismertetése előtt nem választhatnak új tagot az érintett kizárt tag megüresedett helyére. A fenti rendelkezés azonban nem alkalmazható, ha az új tag felvételével még akkor sem lépik túl az adott besorolásra vonatkozó létszámbeli korlátozásokat, ha az elnökség visszavonja a tagságot megszüntető döntését. Fellebbezés, közvetítés, egyeztető eljárás A titkár az elnökség döntése után hét napon belül írásban értesíti az érintett tagot a tagságának megszüntetéséről. A közlemény dátumától számított 14 napon belül az érintett tag írásban értesítheti a titkárt, hogy a R.I. 16. cikkelynek megfelelő közvetítést illetve egyeztető eljárást kér. A közvetítő, egyeztető eljárásra a R.I. 16. cikkelyében részletezett eljárásmódok az érvényesek. Amennyiben a Club döntése végleges, az minden érintettre nézve kötelező érvényű, nem képezheti egyeztetés tárgyát. Amennyiben közvetítést kérnek, a közvetítő illetve a két fél közötti egyet nem értés esetén a döntőbíró döntése végleges, és minden érintettre nézve kötelező érvényű, továbbá nem képezheti fellebbezés tárgyát. Amennyiben egyeztető tárgyalásokat kérelmeztek, de azok nem vezettek eredményre, a tag a Clubnál kérhet választott bírósági eljárást is a jelen bekezdés írásbeli közleménye szerint. Kilépés Egy tag kilépése a Clubból írásban történik, amelyet az elnöknek, illetve a titkárnak kell címezni. A kilépés nem szünteti meg az érintett tagnak a Clubbal fennálló anyagi kötelezettségeit. Időszakos felfüggesztés

5 5 Amennyiben a tag a tagsági viszonyának fenntartása alatt olyan magatartást, cselekedetet vagy viselkedést tanúsított, amely árt vagy árthat a Club érdekeinek, és amennyiben ezek a megállapítások valósnak bizonyulnak, megfelelő indokokat szolgáltathatnak a tagság megszüntetéséhez. Emiatt célszerű a fenti eljárást mellőzni amíg az a rendes eljárás keretében tisztázható. Ebben az esetben a Club érdekében áll, hogy a tagot időszakosan felfüggesszék, kizárják a Clubülésekről, egyéb tevékenységekből, valamint felmentsék betöltött tisztségei alól, ezt az intézkedést azonban az elnökségnek a közgyűlés elé kell terjeszteni, és az dönt ebben a kérdésben végleges kétharmados szavazati aránnyal. A felfüggesztés a közgyűlés által meghatározott időszakra szóló, azonban nem haladhat meg egy arányos mértéket. III. fejezet Az egyesület szervezeti rendje 1. A Rotary Club Szekszárd legfelsőbb szerve a tagok összessége által tartott taggyűlés, amely minden kérdésben jogosult dönteni, s minden kérdésben a döntés jogát magához vonhatja. 2. A taggyűlés határozatképes ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Kivételt képeznek az alapszabályban rögzített minősített szótöbbségű döntési hatáskörök. 3. A taggyűlést évenként minden év december 31-ig össze kell hívni. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja. 4. Az ügyintéző és képviseleti szerveket az alapszabály rendelkezése értelmében nyílt szavazással kell megválasztani. 5. Az egyesület taggyűlésének hatáskörébe tartozik a)az alapszabály megállapítása és módosítása, b)az évi költségvetés meghatározása, c)az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása, d)a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, e)az egyesület más egyesülettel való egyesülése, úgyszintén feloszlásának kimondása, f)döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az alapszabály megállapításához és módosításához valamint a civil szervezet más civil szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondásához minősített kétharmados szótöbbségi határozat szükséges. Az egyesület szervezete a taggyűlés által választott elnökség, amely áll elnökből, alelnökből, soros elnökből (prezident elect) titkárból, kincstárnokból, háznagyból, és az előző elnökből (past president). Az Club elnöksége összesen 7 tagból áll. Az elnökség tagjait a taggyűlést választja kétharmados szavazati aránnyal nyílt szavazás útján. 7. A Club tisztségviselőinek a megbízatása az alakulás évében kezdődik, és tart a megválasztásukat követő év június 30. napjáig, illetve mindaddig az időpontig, ameddig az új vezetőséget és tisztségviselőket meg nem választják. 8. Az egyesületet az elnökség irányítja teljes jogkörrel, kivéve azokat az eseteket, amelyekre az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörét állapítja meg.

6 6 Az egyesületet a bíróságok, hatóságok és harmadik személy felé az egyesület elnöke és alelnöke képviseli önállóan. IV. Fejezet Az egyesület gazdálkodása 1. A Rotary Club Szekszárd tartozásiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásiért saját vagyonukkal nem felelnek. 2. A Rotary Club Szekszárd vagyona elsősorban a tagok által fizetett felvételi és éves tagdíjból, a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, és hozzájárulásaiból képződik. A Rotary Club Szekszárd - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. V. Fejezet A közhasznú jogállás Az egyesület céljait az alábbi - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló évi CLXXV. törvény pontjában, valamint az alábbiak szerint hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben meghatározott - közhasznú tevékenységek ellátásával, illetve támogatásával kívánja elérni: 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1) bekezdés, a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen :... Az egészségügyi,... ellátásról való gondoskodás,... az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Továbbá az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 2. Cím a helyi önkormányzatok feladatai 152. (1) bekezdés). 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a szociális ellátásról... való gondoskodás. Továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2.. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata). 3. Tudományos tevékenység, kutatás (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladta a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a tudományos tevékenység. Továbbá a kutatás fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény III. Fejezet a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció kormányzati feladatai. 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a nevelésről, oktatásról való gondoskodás, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. (3) bekezdés. A közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. 5. Kulturális tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a közművelődési, művészeti tevékenység.) 6. Kulturális örökség megóvása (A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdés) A kulturális örökség védelme, közérdek megvalósítása, közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek... számára. 7. Műemlékvédelem (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme; továbbá a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 29. (3) és 41. (1) bekezdései.

7 7 8. Természetvédelem, állatvédelem (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az épített és természeti környezet védelme továbbá a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 61. (1) bekezdése. A megyei önkormányzat gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról. Valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42. (1) bekezdés. Az e törvény szerinti állami feladatok ellátásának valamint az önkormányzati feladatok támogatásának állami pénzügyi forrásai. 9. Környezetvédelem (A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 37. (1) bekezdés) A környezet védelmének jogi szabályozását a környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenőrzését a környezet védelmének tervezését és irányítását az állam és helyi önkormányzati szervei látják el.) 10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 95. (1) bekezdése. Az állam a megyei fenntartó útján, valamint a fővárosi és a 94. (2) bekezdésében meghatározott feladatain túl a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást. Az állam a megyei fenntartó útján és a fővárosi önkormányzat biztosítja a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény preambuluma kinyilvánítja azt hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. 12. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés.)a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása. Továbbá a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény. 13. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... a sport támogatása. Továbbá a sportról szóló évi I. törvény VII. fejezet az állam és helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai. 14. A közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól. Továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 2. (2) bekezdés. A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat. Valamint a katasztrófavédelméről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló CXXVIII. törvény 1. (1) bekezdés a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat). 15. Rehabilitációs foglalkoztatás (Övt. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:... közreműködés a foglalkoztatás megoldásában. 16. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is, és a kapcsolódó szolgáltatások (a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 3. (1) bekezdés. A törvényben meghatározott célok megvalósulását állami foglalkoztatási szerve segíti elő. 17. Az Euró-Atlanti integráció elősegítése (a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 1. (1) bekezdése) A honvédelem nemzeti ügy. 18. A közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások (az Ectv pontja szerint költségvetési támogatás valamint 9. fejezet a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai).

8 8 19. Ár- belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a vízrendezés, vízelvezetés, csatornázás. 20. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (Ötv. 8. (1) bekezdés) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a helyi közutak és közterületek fenntartása a helyi közutakon a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás, parkolás (biztosítása) 21. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem (A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXV. törvény 4. (1) bekezdés) Az állam áldozatsegítő szolgáltatásként elősegíti az áldozat érdekeinek érvényesítését, azonnali pénzügyi segélyt ad, illetve jogi segítségnyújtást biztosít. 22. Az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása (Magyarország Alaptörvénye április 25. XXVI. cikk. Az állam a működésének hatékonysága a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében törekszik az új műszaki megoldásokra, és tudomány eredményeinek az alkalmazására.) A felsorolt tevékenységek közfeladat teljesítését - közvetlenül vagy közvetve - szolgálják ezzel hozzájárulva a társadalom és egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az egyesület a közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezések szerint működik. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, ezért az Ectv ának megfelelően befektetési szabályzatot nem készít. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány nem állít jelöltet országgyűlési képviselői választáson, megyei, fővárosi önkormányzat, megyei jogú város képviselő testületébe, továbbá nem jelöl polgármestert, valamint Európai Parlament tagjának sem állít jelöltet. Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi illetve nemzetiségi önkormányzat képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése. Az egyesület tevékenysége nem profit orientált. A Rotary Club Szekszárd vállalkozási tevékenységet (reklám, oktatás, stb.) csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Rotary Club Szekszárd a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az egyesület taggyűlése a közhasznúsági jogállás érdekében nyilvános. Emiatt a taggyűlést az elnökség a taggyűlést megelőző 15 napon belül hívja össze írásban. A meghívóban közölni kell a taggyűlésen szereplő napirendi pontokat, és a nyilvánosság betartása érdekében azt a Szekszárdi Városi Televízióban is megjelentetjük a fenti határidőn belül. Az alapszabály rögzíti, hogy az egyesület tagjain kívül természetes és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti is részesülhetnek a közhasznú szolgáltatásaiból, minthogy a működése nyilvános. A Rotary Club Szekszárd jogosult használni a közhasznú megjelölést. Külön jogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg. A legfőbb szerv valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján

9 nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9 A Rotary Club Szekszárd kijelenti, hogy éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása vonatkozásában nem kötelező. A közhasznú szervezet éves beszámolójának - közhasznúsági jelentésének - elfogadása nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel történik. A Rotary Club Szekszárd köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, adott esetben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásuk értékét, illetve összegét, és a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. Az egyesület taggyűléséről a mindenkori titkár olyan jegyzőkönyvet vezet, amelyből a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A jegyzőkönyveket évenként lefűzve a mindenkori titkár köteles megőrizni. Az egyesület taggyűlésén hozott határozatokat az elnök a jelenlévőknek szóban kihirdeti, míg a távol lévő tagokkal és érintettekkel írásban köteles közölni a taggyűlést követő 15 napon belül. Az egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület tagjai korlátozás nélkül, képviselőik az erre külön írásban, két tanú előtt aláírt meghatalmazás alapján jogosultak betekinteni. A kívülálló érdekelt harmadik személyek a betekintéshez fűződő érdekek igazolását követően jogosultak az arra vonatkozó iratok megtekintésére. A Rotary Club Szekszárd, mint közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének módja nyitott, azt a jellegnek megfelelően bárki igénybe veheti (például hangverseny, bál, karitatív tevékenységek). A Rotary Club Szekszárd, mint közhasznú szervezet éves beszámolója és közhasznúsági jelentése nyilvános, és azt a Rotary Club Szekszárd a Szekszárdi Városi Televízió műsorában megjelenteti, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásától, illetve az egyéb lényeges döntés meghozatalától számított 30 napon belül. Ez a nyilvánosságra hozatal nem érinti az egyéb jogszabályok által előírt közzétételi, letétbe helyezési kötelezettségek alkalmazását. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos szabályok körében a Rotary Club Szekszárd kimondja, hogy a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetője tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a)amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozását nem egyenlítette ki, b)amellyel szemben az állam és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tart fel, c)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d)amelynek adószámát az állami adó - és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VI. Fejezet Az egyesület megszűnése

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Káva Kulturális Műhely Egyesület Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Káva Kulturális Műhely Egyesület 2. Angol neve: Káva

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA - 1 - A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA I. Általános rész. 1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 2. Székhelye: Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.) 3. Pecsétje:

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben