ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály"

Átírás

1 ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: június 16. Zirc Kiegészítve: november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél március 7. Várpalota

2 Az Életfa Közhasznú Egyesület június 16-án megtartott alakuló ülésén az alapító tagok egyetértő elhatározása alapján Vác székhellyel, országos hatókörrel működő kiemelkedően közhasznú egyesület jött létre; február 12-én egyöntetű határozattal kimondtuk a megalakulásunkat és Alapszabályát a következőkben állapítjuk meg: Az Életfa Kiemelten Közhasznú Egyesület alapító tagjai azért hoztuk létre és működtetjük egyesületünket, hogy tevékenységünkkel segítsük az Európai Unióhoz való csatlakozás sikerességét. Továbbá az Egyesület tevékenységével elősegíti a kistérségi felzárkózást, a munkanélküliség csökkenését, a környezetvédelmi előírások betartását, az oktatás és kultúra bővítését, az emberi értékek megerősítését, a falusi- és ökoturizmus kialakitását, a helyi kisebbségek támogatását. A vállalkozás jelllegű társaságoktól és a politikai tevékenységet végző társadalmi szervezetektől politikai pártoktól elhatároljuk magunkat. Az egyesület tagjainak és megalakuló csoportjainak az egyesületi kérdésekben önállóságut nyújtunk és ezt csak a törvények, az Alapszabály és Egyesületünk értékrendje korlátozhatja. Ehhez képest az Alapszabály részletes rendelkezései: I. Általános rész I.1. I.2. Az egyesület neve: Életfa Közhasznú Egyesület Az egyesület célja: I.2.1. Természeti, társadalmi és emberi értékek elsőbbségét vállaló közhasznú célok megvalósítása, támogatása I.2.2. Az Egyesület céljainka elérése érdekében tevékenységét a egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,

3 egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások; turizmus, utazásszervezés, informatika, nyomtatott és elektronikus kiadvány szerkesztés, kiadás, település- és közösségfejlesztés.

4 (Az év CLVI. A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. c) bekezdése pontjainak megfelelő tevékenységek) területén végzi. I.2.3. A fentiek érdekében az egyesület feladata: a polgárokat az ország bármely területén felkészíteni az EU csatlakozásra, munkahely teremtés elősegítése, környezetszépítő feladatok, a kisebbség támogatása, környezetvédelem, természet közeli nevelés, oktatás, támogatja nem formális oktatást; erdei iskolai programok oktatását; képességfejlesztést; alkohol és drogellenes tevékenységeket, partner kapcsolatokat épít ki, támogatja a tapasztalatcseréket. Elősegíti a fiatalok társadalmi beilleszkedését, ösztönzi kezdeményezőképességüket, támogatja a faj és idegengyűlölet elleni harcot, elősegíti közös európai kulturánk és örökségünk sokszínűségének, valamint közös alapértékeink jobb megértését; feladata az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység (vetélkedő, családi versenyek, túrák, kirándulások) szervezése; kutatási és fejlesztési programokban való részvétel, a szociális tevékenység vállalása (időskoruarókl, fogyatékos személyekről való gondoskodás) rehabilitációs foglalkoztatás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások szervezése, gyermek -és ifjúságvédelem, családvédelem, családsegítés, emberi és állampolgári jogok védelme érdekében végzett oktatás nevelés, segíti a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenség minden formájának megszüntetését, állatvédelem, műemlékvédelem, a kulturális örökség megóvása, kapcsolattartás a Nemzeti Kultúrális Alapítvánnyal, részvétel a munkájukban. I.2.4. Az egyesület politikai pártoktól, gazdasági csoportérdekektől független, pártoktól támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat, közvetlenül politikai tevéenységet nem folytat. I.2.5. A fenti célok megvalósításához az Egyesület közösséget hoz létre

5 és támogat. Iyen jellegű nemzetközi szervezetbe tagként beléphet, kiadványokat készít és terjeszt, rendezvényeket szervez. A célok érdekében állami és társadalmi szervekkel működik együtt. I.2.6. Működési területe Magyarország. I.2.7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Az egyesület különös gondot fordít tagjainak képzésére és önképzésére. I.2.8. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. I.2.9. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. I Az Egyesület Alapszabály szerinti tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb beszámolókat és adatokat az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. I Az Egyesület az általa nyújtott, bárki által igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, s az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. I.3. Az Egyesület székhelye: 8100-Várpalota, Korompay u. 15. Fsz.20. I.4. Az Egyesület nyilvántartásba vétele: az Egyesületet a Pest Megyei Bíróság vette nyilvántartásba; I.5. Az Egyesület jogképességgel rendelkező, önálló jogi személy, amelyet az elnök képvisel. I.6. Az Egyesületi tagdíj: I.6.1. Az éves tagdíj mindenkori tagdíj megállapítása és annak befizetési határideje az elnökség feladatkörébe tartozik. A pártoló tagok díjat

6 nem fizetnek, de adományaikkal hozzájárulhatnak az Egyesület munkájához. I.6.2. Félév vége (július 1.) után belépő tagok a tárgyévre félévi tagdíjat fizetnek. I.6.3. Jogi személy tagok tagdíja külön megállapodás tárgyát képezi. Az erre vonatkozó szerződés megkötésére az Elnökség jogosult. II. Az egyesületi tagság keletkezése és megszűnése II.1. Az Egyesület és tagjai az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében tevékenykednek. Az Egyesület nyitott, tagja lehet bármely természetes- vagy jogi személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és 2 egyesületi tag ajánlja a tagságra és teljesíti tagi kötelességeit. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. II.1.1. Az Egyesület természetes és jogi személy tagokból áll. A természetes személyek rendes, tiszteletbeli, ifjúsági és pártoló tagok lehetnek. II.1.2. Rendes tag az a nagykorú, cselekvőképes személy lehet, aki az Egyesület céljaival egyetért, munkájában részt vesz, az Alapszabályt írásbeli tagfelvételi kérelmében elfogadja, az éves tagdíjat befizeti és 2 egyesületi tag ajánlja az Egyesületbe való felvételét. II.1.3. Tiszteletbeli tag olyan személy lehet, aki az Egyesület céljainak megvalósulását hosszú időn át, vagy jelentősen segítette és a Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján tiszteletbeli taggá választotta. II.1.4. Ifjúsági tag az a 6 év feletti, 18 év alatti személy lehet, aki az Egyesület céljaival egyetért, munkájában részt vesz, az Alapszabályt tagfelvételi kérelmében elfogadja, az éves tagdíjat befizeti, 2 egyesületi tag ajánlja felvételét és 14 év alatt mellékeli a szülő/gondviselő írásos hozzájárulását. II.1.5. Pártoló tag az a természetes személy lehet, aki az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabályt tagfelvételi kérelmében elfogadja és az Egyesület tevékenységét anyagi vagy egyéb módon támogatja.

7 II.2. A rendes és az ifjúsági tagok felvételéről az Elnökség, a pártoló és jogi személy és tiszteletbeli tagok felvételéről a Közgyűlés határoz a felvételi kérelem beadását követő elnökségi ülésen, illetve a Közgyűlésen. A tagfelvétel tárgyában a Közgyűlés a szavazati joggal résztvevő tagok minősített többségével (66% + 1 fő) dönt. II.2.1. A természetes személy egyesületi tagsága megszűnik, kilépés, törlés (II ), kizárás (II ) vagy elhalálozás esetén. A törlés és kizárás tekintetében a Közgyűlés dönt, a határozat ellen az érintett tag jogszabálysértés vagy érdeksérelem esetén bírósági keresettel élhet. II.2.2. A jogi személy tagsága megszűnik a megállapodás (I. 6.) felmondásával, vagy a jogi személy tag kilépésével, illetve megszűnésével. II.2.3. Törlési indítványt az Egyesület Elnöke terjeszt a Közgyűlés elé, a tagi kötelezettségek egy évet meghaladó elmulasztása esetén, amennyiben a tag az írásos felszólításra sem tett eleget tagdíj befizetési kötelezettségének. II.2.4. Kizárásra csak fegyelmi határozat alapján kerülhet sor. Kizárható az a tag, aki az Alapszabályban vagy az Egyesület más belső szabályzatában vagy az Elnökség, illetve Közgyűlés által hozott határozatban foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti, vagy az Egyesület céljainak elérését magatartásával veszélyezteti. A kizárási ok kivizsgálására az Elnökség háromtagú fegyelmi bizottságot jelöl ki (IV ). A határozat meghozatala előtt az érintettel a kizárás okát közölni kell, és módot kell adni arra, hogy védekezését előterjeszthesse. III. A tagok jogai és kötelezettségei III.1. A rendes tag a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal vesz részt. Választ és választható. A pártoló tag tanácskozási és javaslattételi joggal vehet részt a Közgyűlésen, az Egyesület rendezvényein.

8 III.2. Az Egyesület tiszteletbeli tagjait megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagokat, de tagdíjat nem kötelesek fizetni. III.3. Az Egyesület ifjúsági tagját a rendes tag jogai illetik meg, azzal a megkötéssel, hogy csak az életkorának megfelelő tisztségre választható meg, így képviselettel járó tisztséget csak 18 éves kora után tölthet be. III.4. Az Egyesület jogi személy tagjának képviselője részt vehet az Egyesület tevékenységein és rendezvényein tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal. III.5. A pártoló tag a rendes tag jogaival rendelkezik, kötelezettségeire pedig a II pont irányadó. III.6. Az Egyesület tagja betekinthet az Egyesület irataiba, jogosult az Egyesület tulajdonában és kezelésében álló tárgyak és ingatlanok használatára az azokra érvényes szabályzatok betartásával valamint új tag felvételének előterjesztésére. III.7. A tiszteletbeli és jogi személy tagok kivételével kötelesek az Egyesület céljának megfelelő valamely tevékenységet végezni, így évi 1 alkalommal közmunkán részt venni és erről felkérés esetén beszámolni. III.8. A jogi személy tag kötelezettsége az együttműködési megállapodás betartása. III.9. A közmunka tartalmát és idejét a Vezetőség vagy a Közgyűlés határozza meg. IV. Az Egyesület szervezeti felépítése IV.1. Az Egyesület vezető szervei: IV.1.1. Az Egyesület legfőbb szerve ügyintéző-képvisleő szerve az Elnökség. a közgyűlés. Az Egyesület IV.1.2. Az egyesületi tagok önkéntes társuláson alapuló szervezeti formája az egyesületi csoport. Az egyesületi csoport megalakulását az elnökségnek tudomásul vétel végett be kell jelenteni, megjelölve azt a személyt, aki az egyesület szervezeti rendszerében a csoportot képviseli.

9 IV.1.3. Az egyesület vezető szervei állandó vagy alkalmi bizottságokat hozhatnak létre, meghatározott feladatok ellátására. IV.2. Az egyesületi csoportok megalakulásához legalább három szavazati joggal rendelkező tag egyetértő elhatározása szükséges. Az egyesület tagjai egyidejűleg több csoportnak is tagjai lehetnek. IV.3. Az egyesületi csoportok ügyeiben a csoportgyűlés hoz határozatot. Ez akkor határozatképes, ha a csoport tagjainak legalább fele plusz egy fő jelen van. V. Az Egyesület Közgyűlése V.1. A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve és dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. A közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. V.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: V.2.1. az Egyesület alapszabályának módosítása; V.2.2. az ügyintéző képviselő szerv (továbbiakban Elnökség) megválasztása; V.2.3. V.2.4. V.2.5. V.2.6. A felügyelő- Fegyelmi és Jelölő bizottság megválasztása az éves munkaterv jóváhagyása az éves költségvetés, illetve záró elszámolás jóváhagyása; az éves beszámoló jóváhagyása, V.2.7. Más egyesülettel való egyesülés, illetve az Egyesület feloszlásának kimondása; V.2.8. új tag felvétele, törlése, kizárása, tiszteletbeli tagság adományozása; V.2.9. közhasznúsági jelentés jóváhagyása. V.3. Az Egyesület minden szerve (elnökség, csoportgyűlés, bizottságok) a Közgyűlésnek felelőséggel és beszámolási kötelezettséggel tartozik. V.4. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze a felmerülő kérdések alapján, de legalább évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. A közgyűlés

10 összehívásáról az elnökség írásban, a napirend közlésével, legalább nyolc nappal a kitűzött időpont előtt gondoskodik. Rendkívüli közgyűlés összehívását a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével kezdeményezheti írásban. V.5. A közgyűlésen minden szavazati joggal rendelkezőnek egy szavazata van. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanarra a napra legalább fél órával későbbi időpontra, azonos napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a jelenlévők létszámára való tekintet nélkül határozatképes, ezeket a szabályokat az eredeti meghívóban meg kell jelölni. V.6. A Közgyűlés határozatai, ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő tagok legalább egyharmada, illetve személyi kérdésekben az érintett ezt kéri. V.7. A közgyűlés és az Enökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa, a határozat alapján V.7.1. a, kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy V.7.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. V.8. A közgyűlés az érdemi vita előtt szótöbbséggel megválasztja a közgyűlés elnökét, szótöbbséggel dönt a napirendről, szótöbbséggel dönt a kizárásáról, törléséről, tagfelvételről, határozatot hoz az esetleges minősített szótöbbségéről vagy egyhangú szavazásról. Kiemelkedően fontos ügyekben titkos szavazás is elrendelhető. Szótöbbség a résztvevők fele+1 fő, minősített szótöbbség a résztvevők kétharmada +1 fő. V.9. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba

11 ideértve a közhasznúsági jelentést is az ügyintéző szervvel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthet. Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolóinak közlése nyilvános. V.10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, ha személyiségi jogot érintő kérdés kerül tárgyalásra, többségi határozattal a nyilvánosság kizárható. VI. Az Elnökség VI.1. Az Egyesület ügyintéző képviselő szerve az Elnökség, amely elnökből és 2 elnökségi tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg háromévi időtartamra. Kötelező a közgyűlés összehívása, ha az elnök vagy a titkár lemond. VI.2. A tisztségviselők választását a Közgyűlés által választott Jelölő Bizottság készíti elő, jelölteket a közgyűlés bárki állíthat, a jelölőlistára a jelölt szótöbbséggel kerül fel. VI.3. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt vesz részt. VI.4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon, írásban közölni kell. VI.5. Az elnökség hatáskörébe tartoznak mindazok a vezetési, képviseleti és ügyintézési feladatok, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. VI.6. Az Egyesület alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja, képviseli az Egyesületet a hatóságok előtt, polgári jogi és egyéb jogviszonyokban. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési joga az elnöknek és a VI. 1. pont szerint megválasztott bármely elnökségi tagnak együttesen van. VI.7. Az Elnökségnek tagja nem lehet az a személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely szervezet a köztartozásokat nem egyenlítette ki. Ez a tilalom a tag és a korábbi szervezet kapcsolat megszakadásától számítva két évig áll fenn.

12 VI.8. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VI.9. Az Elnökség ülései: VI.9.1. Az elnökség legalább negyedévente egyszer ülésezik, szükség esetén ennél gyakrabban is összehívható. VI.9.2. Az üléseket az elnök hívja össze nyolc nappal az időpont előtt, írásban, a napirend megjelölésével. VI.9.3. Az Elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt két elnökségi tag írásban kéri. VI.9.4. Az elnökség ülése határozatképes, ha az ülésen az elnökségi tagok közül legalább kettő jelen van. VI.9.5. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat egyenlőség esetén az ülést levezető elnök szava dönt. VI.9.6. Az elnökség ülései nyilvánosak, ha személyi jogot érintő kérdés kerül tárgyalásra, többségi határozattal a nyilvánosság kizárható. VI.9.7. Az elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amely alapján a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek tartalma, ideje, hatálya és a döntés mellett és ellen szavazók aránya egyértelműen megállapítható. VI.9.8. Az Elnökség köteles az általa meghozott határozatokat a HATÁROZATOK Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.h VI.10. Határozat hozatalból való kizáró ok: VI A Közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

13 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Elnökség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. VII. Az egyesület bizottságai VII.1. A közgyűlés három főből álló Felügyelő Bizottságot választ 3 éves időtartamra. Amenyiben a IV. 1.3 alapján alkalmi bizottság létrehozására kerül sor meghatározott feladatok ellátására, akkor ezen bizottságok működésére is a jelen fejezetben foglaltak az irányadóak. VII.2. A bizottságok a Közgyűlés irányítása szerint végzik munkájukat, a Közgyűlésnek beszámolni tartoznak. Működési és ügyrendjüket, valamint tisztségviselőiket a bizottságok maguk határozzák, illetve választják meg. VII.3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki: VII.3.1.elnökség elnöke vagy tagja VII.3.2.az Egyesület a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik. VII.3.3.Az Egyesület cél szerinti juttatásából részesült kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve VII.3.4.az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. VII.4. A felügyelő bizottság közvetlenül a közgyűlésnek tartozik beszámolni, mástól utasításokat nem fogadhat el. VII.5. A felügyelő Bizottság feladata: VII.5.1.Figyelemmel kísérni az Egyesület jogszerű és Alapszabálynak megfelelő működését

14 VII.5.2.Ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, különösen a támogatások rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználást. VII.5.3.Megvizsgálni az Egyesület mérlegét VII.5.4.és tájékoztatni a vizsgálat eredményeiről Közgyűlést. VII.6. A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy VII.6.1.A szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,- illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé. VII.6.2.A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel VII.6.3.Az Elnökséget a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. VII.6.4.Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállitasa érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. VII.7. Ha az Egyesület Alapszabályával ellentétes működést állapít meg joga van a Közgyűlést összehívni, vagy fegyelmi eljárást indítványozni az Elnökség tagjai, illetve az Egyesület alkalmazottai ellen. VII.8. A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület ülésén tanacskozási joggal részt vehetnek,- betekinthetnek az Egyesület gazdasági és egyéb irataiba, azokat megvizsgálhatják, az Elnökségtől jelentéseket, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatást kérhetnek. VIII. Az Egyesület gazdálkodása VIII.1.Az Egyesület bevételei: VIII.1.1. tagdíjak

15 VIII.1.2. a közhasznú tevékenysége végzéséhez közvetlenül kapcsolódó bevétel VIII.1.3. bevétel VIII.1.4. VIII.1.5. VIII.1.6. VIII.1.7. egyéb célszerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel vállalkozási tevékenységből származó bevétel egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel adomány (adományozótól kapott támogatás) VIII.2.Az Egyesület költségei: VIII.2.1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) VIII.2.2. az egyéb cél szerint, tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) VIII.2.3. a vállalkozási tevélenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) VIII.2.4. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevetelarányosan kell megosztani. VIII.3.Az Egyesület gazdálkodás során elén eredményeket nem oszthatja fei, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre kell fordítani. VIII.4.A gazdálkodás közvetlen irányításáért az Elnök, illetve az Elnökség, esetleges megbízás esetén az esetleges ügyvivő a felelős. VIII.5.Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabalynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem reszesítheti. VIII.6.Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú

16 tevékenységet veszelyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereiből kapott tamogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. VIII.7.Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. VIII.8.Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba ideértve a közhasznúsági jelentést is, az Elnökséggel történt előzetes egyeztetés után, az Egyesület irattárában bárki betekinthet. Az Egyesület működése, szolgáltatásai, igénybevételének módja, beszámolóit, a közgyűlési, és elnökségi donteseket sajtón keresztül hozza nyilvánosságra. VIII.9.Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. VIII.10. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köznasznúsági jelentést készít a jogszabályban meghatározott tartalommal. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet. VIII.11. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: VIII VIII VIII VIII a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasznalását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a cél szerinti juttatások kimutatását VIII a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól es mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. VIII.12. Az Elnökség kiemelkedően közhasznú jogállásának esetleges

17 megszűnésekor az esedékes köztartozásait rendezi, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéses kötelezettségeit időarányosan teljesíti. IX. Az Egyesület megszűnése IX.1. Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy más Egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés egyhangú határozattal kimondja, valamint ha az erre illetékes állami szerv feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését. IX.2. Az Egyesület megszűnése esetén, a Közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában, felszámolóként a megszűnt Egyesület Elnöksége jár el. IX.3. Az Egyesület megszűnése esetén, a Közgyűlés határoz a megmaradó vagyonnak az Egyesület céljának megfelelő vagy ahhoz közelálló közérdekű felhasználásáról. Az Alapszabály szövege egységesen tartalmazza án elfogadott eredeti Alapszabály szövegét és a november 27.-án elfogadott kiegészítést; a február 12-i, augusztus 19-i, május 22-i és a március 7-i módosításokat.... elnök Várpalota, március 7.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Frekvencia Egyesület

Frekvencia Egyesület Frekvencia Egyesület ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések 1.. 1. Az Egyesület neve: Frekvencia Egyesület (a továbbiakban Egyesület). 2. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező kiemelkedően közhasznú

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben