ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály"

Átírás

1 ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: június 16. Zirc Kiegészítve: november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél március 7. Várpalota

2 Az Életfa Közhasznú Egyesület június 16-án megtartott alakuló ülésén az alapító tagok egyetértő elhatározása alapján Vác székhellyel, országos hatókörrel működő kiemelkedően közhasznú egyesület jött létre; február 12-én egyöntetű határozattal kimondtuk a megalakulásunkat és Alapszabályát a következőkben állapítjuk meg: Az Életfa Kiemelten Közhasznú Egyesület alapító tagjai azért hoztuk létre és működtetjük egyesületünket, hogy tevékenységünkkel segítsük az Európai Unióhoz való csatlakozás sikerességét. Továbbá az Egyesület tevékenységével elősegíti a kistérségi felzárkózást, a munkanélküliség csökkenését, a környezetvédelmi előírások betartását, az oktatás és kultúra bővítését, az emberi értékek megerősítését, a falusi- és ökoturizmus kialakitását, a helyi kisebbségek támogatását. A vállalkozás jelllegű társaságoktól és a politikai tevékenységet végző társadalmi szervezetektől politikai pártoktól elhatároljuk magunkat. Az egyesület tagjainak és megalakuló csoportjainak az egyesületi kérdésekben önállóságut nyújtunk és ezt csak a törvények, az Alapszabály és Egyesületünk értékrendje korlátozhatja. Ehhez képest az Alapszabály részletes rendelkezései: I. Általános rész I.1. I.2. Az egyesület neve: Életfa Közhasznú Egyesület Az egyesület célja: I.2.1. Természeti, társadalmi és emberi értékek elsőbbségét vállaló közhasznú célok megvalósítása, támogatása I.2.2. Az Egyesület céljainka elérése érdekében tevékenységét a egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,

3 egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások; turizmus, utazásszervezés, informatika, nyomtatott és elektronikus kiadvány szerkesztés, kiadás, település- és közösségfejlesztés.

4 (Az év CLVI. A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. c) bekezdése pontjainak megfelelő tevékenységek) területén végzi. I.2.3. A fentiek érdekében az egyesület feladata: a polgárokat az ország bármely területén felkészíteni az EU csatlakozásra, munkahely teremtés elősegítése, környezetszépítő feladatok, a kisebbség támogatása, környezetvédelem, természet közeli nevelés, oktatás, támogatja nem formális oktatást; erdei iskolai programok oktatását; képességfejlesztést; alkohol és drogellenes tevékenységeket, partner kapcsolatokat épít ki, támogatja a tapasztalatcseréket. Elősegíti a fiatalok társadalmi beilleszkedését, ösztönzi kezdeményezőképességüket, támogatja a faj és idegengyűlölet elleni harcot, elősegíti közös európai kulturánk és örökségünk sokszínűségének, valamint közös alapértékeink jobb megértését; feladata az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység (vetélkedő, családi versenyek, túrák, kirándulások) szervezése; kutatási és fejlesztési programokban való részvétel, a szociális tevékenység vállalása (időskoruarókl, fogyatékos személyekről való gondoskodás) rehabilitációs foglalkoztatás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások szervezése, gyermek -és ifjúságvédelem, családvédelem, családsegítés, emberi és állampolgári jogok védelme érdekében végzett oktatás nevelés, segíti a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenség minden formájának megszüntetését, állatvédelem, műemlékvédelem, a kulturális örökség megóvása, kapcsolattartás a Nemzeti Kultúrális Alapítvánnyal, részvétel a munkájukban. I.2.4. Az egyesület politikai pártoktól, gazdasági csoportérdekektől független, pártoktól támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat, közvetlenül politikai tevéenységet nem folytat. I.2.5. A fenti célok megvalósításához az Egyesület közösséget hoz létre

5 és támogat. Iyen jellegű nemzetközi szervezetbe tagként beléphet, kiadványokat készít és terjeszt, rendezvényeket szervez. A célok érdekében állami és társadalmi szervekkel működik együtt. I.2.6. Működési területe Magyarország. I.2.7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Az egyesület különös gondot fordít tagjainak képzésére és önképzésére. I.2.8. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. I.2.9. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. I Az Egyesület Alapszabály szerinti tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb beszámolókat és adatokat az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. I Az Egyesület az általa nyújtott, bárki által igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, s az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. I.3. Az Egyesület székhelye: 8100-Várpalota, Korompay u. 15. Fsz.20. I.4. Az Egyesület nyilvántartásba vétele: az Egyesületet a Pest Megyei Bíróság vette nyilvántartásba; I.5. Az Egyesület jogképességgel rendelkező, önálló jogi személy, amelyet az elnök képvisel. I.6. Az Egyesületi tagdíj: I.6.1. Az éves tagdíj mindenkori tagdíj megállapítása és annak befizetési határideje az elnökség feladatkörébe tartozik. A pártoló tagok díjat

6 nem fizetnek, de adományaikkal hozzájárulhatnak az Egyesület munkájához. I.6.2. Félév vége (július 1.) után belépő tagok a tárgyévre félévi tagdíjat fizetnek. I.6.3. Jogi személy tagok tagdíja külön megállapodás tárgyát képezi. Az erre vonatkozó szerződés megkötésére az Elnökség jogosult. II. Az egyesületi tagság keletkezése és megszűnése II.1. Az Egyesület és tagjai az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében tevékenykednek. Az Egyesület nyitott, tagja lehet bármely természetes- vagy jogi személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és 2 egyesületi tag ajánlja a tagságra és teljesíti tagi kötelességeit. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. II.1.1. Az Egyesület természetes és jogi személy tagokból áll. A természetes személyek rendes, tiszteletbeli, ifjúsági és pártoló tagok lehetnek. II.1.2. Rendes tag az a nagykorú, cselekvőképes személy lehet, aki az Egyesület céljaival egyetért, munkájában részt vesz, az Alapszabályt írásbeli tagfelvételi kérelmében elfogadja, az éves tagdíjat befizeti és 2 egyesületi tag ajánlja az Egyesületbe való felvételét. II.1.3. Tiszteletbeli tag olyan személy lehet, aki az Egyesület céljainak megvalósulását hosszú időn át, vagy jelentősen segítette és a Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján tiszteletbeli taggá választotta. II.1.4. Ifjúsági tag az a 6 év feletti, 18 év alatti személy lehet, aki az Egyesület céljaival egyetért, munkájában részt vesz, az Alapszabályt tagfelvételi kérelmében elfogadja, az éves tagdíjat befizeti, 2 egyesületi tag ajánlja felvételét és 14 év alatt mellékeli a szülő/gondviselő írásos hozzájárulását. II.1.5. Pártoló tag az a természetes személy lehet, aki az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabályt tagfelvételi kérelmében elfogadja és az Egyesület tevékenységét anyagi vagy egyéb módon támogatja.

7 II.2. A rendes és az ifjúsági tagok felvételéről az Elnökség, a pártoló és jogi személy és tiszteletbeli tagok felvételéről a Közgyűlés határoz a felvételi kérelem beadását követő elnökségi ülésen, illetve a Közgyűlésen. A tagfelvétel tárgyában a Közgyűlés a szavazati joggal résztvevő tagok minősített többségével (66% + 1 fő) dönt. II.2.1. A természetes személy egyesületi tagsága megszűnik, kilépés, törlés (II ), kizárás (II ) vagy elhalálozás esetén. A törlés és kizárás tekintetében a Közgyűlés dönt, a határozat ellen az érintett tag jogszabálysértés vagy érdeksérelem esetén bírósági keresettel élhet. II.2.2. A jogi személy tagsága megszűnik a megállapodás (I. 6.) felmondásával, vagy a jogi személy tag kilépésével, illetve megszűnésével. II.2.3. Törlési indítványt az Egyesület Elnöke terjeszt a Közgyűlés elé, a tagi kötelezettségek egy évet meghaladó elmulasztása esetén, amennyiben a tag az írásos felszólításra sem tett eleget tagdíj befizetési kötelezettségének. II.2.4. Kizárásra csak fegyelmi határozat alapján kerülhet sor. Kizárható az a tag, aki az Alapszabályban vagy az Egyesület más belső szabályzatában vagy az Elnökség, illetve Közgyűlés által hozott határozatban foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti, vagy az Egyesület céljainak elérését magatartásával veszélyezteti. A kizárási ok kivizsgálására az Elnökség háromtagú fegyelmi bizottságot jelöl ki (IV ). A határozat meghozatala előtt az érintettel a kizárás okát közölni kell, és módot kell adni arra, hogy védekezését előterjeszthesse. III. A tagok jogai és kötelezettségei III.1. A rendes tag a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal vesz részt. Választ és választható. A pártoló tag tanácskozási és javaslattételi joggal vehet részt a Közgyűlésen, az Egyesület rendezvényein.

8 III.2. Az Egyesület tiszteletbeli tagjait megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagokat, de tagdíjat nem kötelesek fizetni. III.3. Az Egyesület ifjúsági tagját a rendes tag jogai illetik meg, azzal a megkötéssel, hogy csak az életkorának megfelelő tisztségre választható meg, így képviselettel járó tisztséget csak 18 éves kora után tölthet be. III.4. Az Egyesület jogi személy tagjának képviselője részt vehet az Egyesület tevékenységein és rendezvényein tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal. III.5. A pártoló tag a rendes tag jogaival rendelkezik, kötelezettségeire pedig a II pont irányadó. III.6. Az Egyesület tagja betekinthet az Egyesület irataiba, jogosult az Egyesület tulajdonában és kezelésében álló tárgyak és ingatlanok használatára az azokra érvényes szabályzatok betartásával valamint új tag felvételének előterjesztésére. III.7. A tiszteletbeli és jogi személy tagok kivételével kötelesek az Egyesület céljának megfelelő valamely tevékenységet végezni, így évi 1 alkalommal közmunkán részt venni és erről felkérés esetén beszámolni. III.8. A jogi személy tag kötelezettsége az együttműködési megállapodás betartása. III.9. A közmunka tartalmát és idejét a Vezetőség vagy a Közgyűlés határozza meg. IV. Az Egyesület szervezeti felépítése IV.1. Az Egyesület vezető szervei: IV.1.1. Az Egyesület legfőbb szerve ügyintéző-képvisleő szerve az Elnökség. a közgyűlés. Az Egyesület IV.1.2. Az egyesületi tagok önkéntes társuláson alapuló szervezeti formája az egyesületi csoport. Az egyesületi csoport megalakulását az elnökségnek tudomásul vétel végett be kell jelenteni, megjelölve azt a személyt, aki az egyesület szervezeti rendszerében a csoportot képviseli.

9 IV.1.3. Az egyesület vezető szervei állandó vagy alkalmi bizottságokat hozhatnak létre, meghatározott feladatok ellátására. IV.2. Az egyesületi csoportok megalakulásához legalább három szavazati joggal rendelkező tag egyetértő elhatározása szükséges. Az egyesület tagjai egyidejűleg több csoportnak is tagjai lehetnek. IV.3. Az egyesületi csoportok ügyeiben a csoportgyűlés hoz határozatot. Ez akkor határozatképes, ha a csoport tagjainak legalább fele plusz egy fő jelen van. V. Az Egyesület Közgyűlése V.1. A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve és dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. A közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. V.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: V.2.1. az Egyesület alapszabályának módosítása; V.2.2. az ügyintéző képviselő szerv (továbbiakban Elnökség) megválasztása; V.2.3. V.2.4. V.2.5. V.2.6. A felügyelő- Fegyelmi és Jelölő bizottság megválasztása az éves munkaterv jóváhagyása az éves költségvetés, illetve záró elszámolás jóváhagyása; az éves beszámoló jóváhagyása, V.2.7. Más egyesülettel való egyesülés, illetve az Egyesület feloszlásának kimondása; V.2.8. új tag felvétele, törlése, kizárása, tiszteletbeli tagság adományozása; V.2.9. közhasznúsági jelentés jóváhagyása. V.3. Az Egyesület minden szerve (elnökség, csoportgyűlés, bizottságok) a Közgyűlésnek felelőséggel és beszámolási kötelezettséggel tartozik. V.4. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze a felmerülő kérdések alapján, de legalább évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. A közgyűlés

10 összehívásáról az elnökség írásban, a napirend közlésével, legalább nyolc nappal a kitűzött időpont előtt gondoskodik. Rendkívüli közgyűlés összehívását a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével kezdeményezheti írásban. V.5. A közgyűlésen minden szavazati joggal rendelkezőnek egy szavazata van. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanarra a napra legalább fél órával későbbi időpontra, azonos napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a jelenlévők létszámára való tekintet nélkül határozatképes, ezeket a szabályokat az eredeti meghívóban meg kell jelölni. V.6. A Közgyűlés határozatai, ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő tagok legalább egyharmada, illetve személyi kérdésekben az érintett ezt kéri. V.7. A közgyűlés és az Enökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa, a határozat alapján V.7.1. a, kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy V.7.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. V.8. A közgyűlés az érdemi vita előtt szótöbbséggel megválasztja a közgyűlés elnökét, szótöbbséggel dönt a napirendről, szótöbbséggel dönt a kizárásáról, törléséről, tagfelvételről, határozatot hoz az esetleges minősített szótöbbségéről vagy egyhangú szavazásról. Kiemelkedően fontos ügyekben titkos szavazás is elrendelhető. Szótöbbség a résztvevők fele+1 fő, minősített szótöbbség a résztvevők kétharmada +1 fő. V.9. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba

11 ideértve a közhasznúsági jelentést is az ügyintéző szervvel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthet. Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolóinak közlése nyilvános. V.10. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, ha személyiségi jogot érintő kérdés kerül tárgyalásra, többségi határozattal a nyilvánosság kizárható. VI. Az Elnökség VI.1. Az Egyesület ügyintéző képviselő szerve az Elnökség, amely elnökből és 2 elnökségi tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg háromévi időtartamra. Kötelező a közgyűlés összehívása, ha az elnök vagy a titkár lemond. VI.2. A tisztségviselők választását a Közgyűlés által választott Jelölő Bizottság készíti elő, jelölteket a közgyűlés bárki állíthat, a jelölőlistára a jelölt szótöbbséggel kerül fel. VI.3. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt vesz részt. VI.4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon, írásban közölni kell. VI.5. Az elnökség hatáskörébe tartoznak mindazok a vezetési, képviseleti és ügyintézési feladatok, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. VI.6. Az Egyesület alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja, képviseli az Egyesületet a hatóságok előtt, polgári jogi és egyéb jogviszonyokban. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési joga az elnöknek és a VI. 1. pont szerint megválasztott bármely elnökségi tagnak együttesen van. VI.7. Az Elnökségnek tagja nem lehet az a személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely szervezet a köztartozásokat nem egyenlítette ki. Ez a tilalom a tag és a korábbi szervezet kapcsolat megszakadásától számítva két évig áll fenn.

12 VI.8. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VI.9. Az Elnökség ülései: VI.9.1. Az elnökség legalább negyedévente egyszer ülésezik, szükség esetén ennél gyakrabban is összehívható. VI.9.2. Az üléseket az elnök hívja össze nyolc nappal az időpont előtt, írásban, a napirend megjelölésével. VI.9.3. Az Elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt két elnökségi tag írásban kéri. VI.9.4. Az elnökség ülése határozatképes, ha az ülésen az elnökségi tagok közül legalább kettő jelen van. VI.9.5. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat egyenlőség esetén az ülést levezető elnök szava dönt. VI.9.6. Az elnökség ülései nyilvánosak, ha személyi jogot érintő kérdés kerül tárgyalásra, többségi határozattal a nyilvánosság kizárható. VI.9.7. Az elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amely alapján a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek tartalma, ideje, hatálya és a döntés mellett és ellen szavazók aránya egyértelműen megállapítható. VI.9.8. Az Elnökség köteles az általa meghozott határozatokat a HATÁROZATOK Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.h VI.10. Határozat hozatalból való kizáró ok: VI A Közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

13 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Elnökség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. VII. Az egyesület bizottságai VII.1. A közgyűlés három főből álló Felügyelő Bizottságot választ 3 éves időtartamra. Amenyiben a IV. 1.3 alapján alkalmi bizottság létrehozására kerül sor meghatározott feladatok ellátására, akkor ezen bizottságok működésére is a jelen fejezetben foglaltak az irányadóak. VII.2. A bizottságok a Közgyűlés irányítása szerint végzik munkájukat, a Közgyűlésnek beszámolni tartoznak. Működési és ügyrendjüket, valamint tisztségviselőiket a bizottságok maguk határozzák, illetve választják meg. VII.3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki: VII.3.1.elnökség elnöke vagy tagja VII.3.2.az Egyesület a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik. VII.3.3.Az Egyesület cél szerinti juttatásából részesült kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve VII.3.4.az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. VII.4. A felügyelő bizottság közvetlenül a közgyűlésnek tartozik beszámolni, mástól utasításokat nem fogadhat el. VII.5. A felügyelő Bizottság feladata: VII.5.1.Figyelemmel kísérni az Egyesület jogszerű és Alapszabálynak megfelelő működését

14 VII.5.2.Ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, különösen a támogatások rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználást. VII.5.3.Megvizsgálni az Egyesület mérlegét VII.5.4.és tájékoztatni a vizsgálat eredményeiről Közgyűlést. VII.6. A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy VII.6.1.A szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,- illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé. VII.6.2.A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel VII.6.3.Az Elnökséget a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. VII.6.4.Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállitasa érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. VII.7. Ha az Egyesület Alapszabályával ellentétes működést állapít meg joga van a Közgyűlést összehívni, vagy fegyelmi eljárást indítványozni az Elnökség tagjai, illetve az Egyesület alkalmazottai ellen. VII.8. A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület ülésén tanacskozási joggal részt vehetnek,- betekinthetnek az Egyesület gazdasági és egyéb irataiba, azokat megvizsgálhatják, az Elnökségtől jelentéseket, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatást kérhetnek. VIII. Az Egyesület gazdálkodása VIII.1.Az Egyesület bevételei: VIII.1.1. tagdíjak

15 VIII.1.2. a közhasznú tevékenysége végzéséhez közvetlenül kapcsolódó bevétel VIII.1.3. bevétel VIII.1.4. VIII.1.5. VIII.1.6. VIII.1.7. egyéb célszerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel vállalkozási tevékenységből származó bevétel egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel adomány (adományozótól kapott támogatás) VIII.2.Az Egyesület költségei: VIII.2.1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) VIII.2.2. az egyéb cél szerint, tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) VIII.2.3. a vállalkozási tevélenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) VIII.2.4. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevetelarányosan kell megosztani. VIII.3.Az Egyesület gazdálkodás során elén eredményeket nem oszthatja fei, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre kell fordítani. VIII.4.A gazdálkodás közvetlen irányításáért az Elnök, illetve az Elnökség, esetleges megbízás esetén az esetleges ügyvivő a felelős. VIII.5.Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabalynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem reszesítheti. VIII.6.Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú

16 tevékenységet veszelyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereiből kapott tamogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. VIII.7.Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. VIII.8.Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba ideértve a közhasznúsági jelentést is, az Elnökséggel történt előzetes egyeztetés után, az Egyesület irattárában bárki betekinthet. Az Egyesület működése, szolgáltatásai, igénybevételének módja, beszámolóit, a közgyűlési, és elnökségi donteseket sajtón keresztül hozza nyilvánosságra. VIII.9.Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. VIII.10. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köznasznúsági jelentést készít a jogszabályban meghatározott tartalommal. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet. VIII.11. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: VIII VIII VIII VIII a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasznalását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a cél szerinti juttatások kimutatását VIII a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól es mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. VIII.12. Az Elnökség kiemelkedően közhasznú jogállásának esetleges

17 megszűnésekor az esedékes köztartozásait rendezi, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéses kötelezettségeit időarányosan teljesíti. IX. Az Egyesület megszűnése IX.1. Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy más Egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés egyhangú határozattal kimondja, valamint ha az erre illetékes állami szerv feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését. IX.2. Az Egyesület megszűnése esetén, a Közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában, felszámolóként a megszűnt Egyesület Elnöksége jár el. IX.3. Az Egyesület megszűnése esetén, a Közgyűlés határoz a megmaradó vagyonnak az Egyesület céljának megfelelő vagy ahhoz közelálló közérdekű felhasználásáról. Az Alapszabály szövege egységesen tartalmazza án elfogadott eredeti Alapszabály szövegét és a november 27.-án elfogadott kiegészítést; a február 12-i, augusztus 19-i, május 22-i és a március 7-i módosításokat.... elnök Várpalota, március 7.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület Alapszabály I. Általános rész I/1. Az Egyesület alapadatai: - Teljes neve: AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. - Rövid neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1 Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1) A mellékelt jelenléti ívben szereplő alapító tagok, az 1989. évi II. törvény alapján biztosított jogunkkal élve, a szabadban tölthető

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülésről szóló

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA 1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület 1. Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület 2./ Az

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Sun Bin Ököl Harcművészeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlésén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben