A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39. Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA / /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39. Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA /2011.11.04./"

Átírás

1

2 A Magyar Postagalamb Sportszövetség A-39 Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság ALAPSZABÁLYA / /

3 I.Az Egyesület neve: A-39.Rákosmenti MARATON -os Baráti Társaság Postagalambsport Egyesület.

4 Az Egyesület székhelye: 1173.Budapest 538.utca 6.szám. Az Egyesület képviselője: a mindenkori egyesületi Elnök. Az Egyesület bélyegzője: Kör alakú,a kör szélén a Rákosmenti MARATON-os Baráti Társaság,középen A-39.,alatta PGSE felírat. Működési területe: Rákosmente ( Budapest XVII.kerület és környéke ). II. Az Egyesület célja és feladata: -Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával,a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a Postagalambsport ( a tagok által igényelt ) tevékenységeit összefogja. - Az egyesületi tagok érdekvédelmét ellátja. - Feladata a versenyprogramok megszervezése és lebonyolítása, rövid, közép, hosszú ill. Maraton-os(1000 km. feletti )versenyeken,valamint postagalambsporttal kapcsolatos kiállításokon és rendezvényeken való részvétel. - A tagok szakmai tájékoztatása. - A tenyésztéshez és versenyeztetéshez szükséges eszközök beszerzésének elősegítése. - Egyesület a versenyeket a Magyar Postagalambsport Szövetség ill. az Országos Maraton Klub versenyszabályzatában foglaltak ill. annak adaptálásával bonyolítja. - Tevékenysége során együtt működik mindazon állami, önkormányzati, társadalmi szervekkel, melyek a postagalambsport, tenyésztés elősegítésében közreműködnek. - A tagok működésének vizsgálata Alapszabály, Sportszabályzat valamint állat egészségügyi szempontból. - Az Egyesület jogállása: az Egyesület Önálló Jogi Személy mely a Magyar Postagalambsport Szövetség tagjaként fejti ki tevékenységét. - Az Egyesület tagjainak jogállása a Magyar Postagalambsport Szövetség valamely tagegyesületének,a szövetségi tagdíjat,egyéb hozzájárulást valamint a lábgyűrű rendelést a tagegyesületnél eszközlik. III. Az Egyesület vagyona és jövedelme: A célok megvalósítására szolgáló tevékenységből eredő esetleges bevételek, adományok, egyéni felajánlások, juttatások alkotják az Egyesület vagyonát és jövedelmét. Az Egyesület vagyonát a gondnok, pénztárát a Pénztáros kezeli.

5 IV. Tagsági viszony: Az Egyesület tagja lehet aki a Magyar Postagalambsport Szövetségnek a tagdíjat az egyesületen keresztül fizeti és a lábgyűrűit az egyesületen keresztül kapja. A tagnyilvántartót a Magyar Postagalambsport Szövetség részére az Egyesület megküldi. Tagja lehet az egyesületnek, aki : - Nagykorú Magyar állampolgár, - 14 éven felüli kiskorú Magyar állampolgár,aki a szülői vagy gondozó,gyám írásbeli hozzájárulását megkapta. - Aki tagja az országos Maraton Klub-nak és célja az 1000 km feletti rendszeres versenyzés. - Aki a fenti feltételekkel bír és az alapszabályban foglalt célkitűzésekkel egyet ért, a tagsággal járó kötelezettségeinek eleget tesz. - Az egyesületnek nem lehet tagja az, aki valamely bűncselekmény miatt hozott büntető ítélet hatálya alatt áll, vagy akinél bűnvádi eljárás során a hatóságok a tagság megszüntetését kéri. A bűnvádi eljárás során a tagsági viszony felfüggesztést nyer. A tag felvételét írásban az elnöknek nyújtja be, majd arról a közgyűlés dönt. A felvett tag aláírásával veszi tudomásul az alapszabályt,tagsági jogok és kötelezettségek ettől kezdve illetik meg. A tagok az egyes bizottságainak határozatát elfogadják, ezzel szemben fellebbezéssel a közgyűléshez, egyéni versenyeredmény kérdésében a Magyar Postagalambsport Szövetség országos versenybizottságához fellebbezhetnek. A tagok jogai : - A közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, napirendi, észrevételezési, javaslat tételi, szavazati joggal rendelkeznek. - Kizáró ok hiányában az egyesületben és más postagalambsporttal kapcsolatos területeken tisztségek betöltése,megbízások elfogadása. - Az Egyesület rendezvényeinek tevékenységébe való részvétel. - Az Egyesület eszközeinek igénybevétele,az Egyesület által megállapított feltételek szerint. - Sérelem esetén érdekvédelmi tevékenységet kérhet és kap. A tagok kötelességei : - A közös eszközök védelmében és gyarapításában részt venni. - Közreműködést az alapszabályban, valamint a közgyűlési és az Egyesület bizottságainak határozataiban foglaltak szerint biztosítani.

6 - A vállalt feladatait teljesíteni. - Versenyeken történő, valamint a dúc ellenőrzést eltűrni. Rendezvényeken, sporttevékenység közben köteles magatartásával a többi tag zavartalan működését biztosítani. A tagsági viszony megszűnése : - A tag kilépésével,ha azt írásban az egyesületi Elnök tudomására hozza. - A tag halálával. - Tagdíj (egyesületi,tagszövetségi,országos szövetségi tagdíj ) fizetési kötelezettség nem teljesítésével. A tag kizárható ha : - Bíróság szándékos bűncselekményért jogerősen elítélte. - Az Egyesület Fegyelmi bizottsága tagságától megfosztotta. - Az alapszabályt a többi tag hátrányára megsérti. - Önhibájából nem vesz részt a tagszövetségi versenyeken ill. a Maraton Klub versenyein és kivonja magát a közösségi életből. Pártolói tagsági viszony : - A-39 Rákosmenti MARATON-os Baráti Társaság PGSE (továbbiakban Baráti Társaság) pártolói tagja lehet minden olyan magyar vagy külföldi állampolgár aki betöltötte a 18.életévét és a Baráti Társaság (Rákosmente és vonzás körzete) Maraton-os verseny értékelésében,valamint az egyesület által szervezett és lebonyolított tréningeken ill. regionális versenyeken részt kíván venni az országos versenyszabályzat 3. 8.alapján. - Pártolói tag lehet továbbiakban minden olyan magán vagy jogi személy (nem galambász) aki szimpatizál a Baráti Társaság elképzelésével. - A pártolói tagság egy egyszeri tetszés szerinti összeg befizetésével,vagy bármilyen tárgyi ill. szellemi támogatással jön létre,mely elősegíti a Baráti Társaság működését. -A pártolói tagság semmiféle kötelezettséggel nem jár. - Baráti Társaság a Maraton-os versenyek értékelését az országos MARATON KLUB országos listájából értékeli,a Magyar Postagalambspot Szövetség alapszabályának 4. szakasz 3. bekezdése alapján. - Pártolói tag lehet minden olyan Maraton versenyeket kedvelő,más egyesületben regisztrált tag aki sportbaráti viszonyt tart fenn,egyesületünk ( A-39 ) tagjaival ill. akinek személye ellen semmilyen kifogás nem merül fel. - A pártolói tag ha írásban kéri felvételét a A-39 Rákosmenti MARATON-os Baráti Társaság PGSE-ébe,akkor regisztrált állandó taggá minősül át. - A pártolói tag viszonya automatikusan megszűnik : - Tag halálával. - Bíróság bűncselekményért jogerősen elítélte. - Magyar Postagalambsport Szövetség mindennemű szabályainak megsértéséért.

7 - Viselkedésével bomlasztja a Baráti Társaságot. - Eltanácsolás esetén a pártolói tag fellebbezéssel nem élhet. - A pártolói tagság megszűnése ill. megszüntetése esetén vagyoni ill. erkölcsi követeléssel nem élhet. V. Az Egyesület szervezete : Az Egyesület ügyeit a közgyűlés,az Egyesület bizottságai,tisztségviselői intézik. Állandó szervek : a./ Közgyűlés b./ Vezetőség c./ Ellenőrző Bizottság d./ Fegyelmi Bizottság e./ Verseny Bizottság Egyszemélyben betöltött feladatkörök : a./ Elnök b./ Titkár c./ Pénztáros d./ Gondnok Nem lehet a felsorolt szervek tagja az, akinek a tagsági jogát jogerős határozattal felfüggesztették. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb testületi szerve. A Közgyűlést a tagok alkotják,a tagok által megilletett jogokkal. A Közgyűlés lebonyolítását az Egyesület elnöke ill. az Egyesület vezetősége végzi. Az Egyesület rendes évi közgyűlését tárgy év Február 28.napjáig kell összehívni. A rendes évi közgyűlést a vezetőség az ok megjelölésével hívhat össze. A Közgyűlés írásbeli értesítő alapján hívható össze. A Közgyűlés határozat képes,ha a tagok 50%-a + 1 Fő személyesen vagy más személy által (írásbeli meghatalmazás alapján) képviselteti magát. Alapszabály,megszűnés,költségvetés,vezetőség,tisztségviselők választása tekintetében 2/3- os létszám szükséges a határozat képességhez. A Közgyűlés hatásköre : - Alapszabály módosítás,tagfelvétellel kapcsolatos döntések,alakulás után jelölő bizottság,tisztségviselők választása,költségvetés jóváhagyása,együttműködési megállapodások megkötése más szervekkel,személyekkel.

8 Az Egyesület bizottságainak döntéseit a közgyűlés másodfokon bírálja felül annak megtámadása esetén. A Közgyűlés a bizottságokat és a tisztségviselőket 3 évre választja. A Közgyűlés lemondás vagy valamely kizáró okból történő felmentés esetén új tisztségviselőt, bizottsági tagot választ. A Közgyűlés összehívását az Elnök végzi, meghívó alapján,napirendi pontok megjelölésével. A Közgyűlés összehívását kezdeményezheti a tagság 1/3-ának aláírásával ellátott meghívón bármely tagja. VI. A vezetőség : A közgyűlések lebonyolítása és a közgyűlések közötti időben szükséges szervezési, tájékoztatási feladatok ellátására. Indítványok a bizottságok részére. A bizottságok működési feltételeinek megteremtése. A vezetőség a bizottságok döntéseit nem bírálhatja felül,azok végrehajtásáról köteles gondoskodni. A Közgyűlés összehívását kezdeményezheti. a./ Elnök : - Az egyesületi ügyek első számú irányítója és törvényes képviselője. - Képviseleti jogát csak eseti alkalmakkor és csak írásban ruházhatja át. - Visszahívható a közgyűlés által. - Összehívhatja és vezetheti a taggyűléseket és vezetőségi értekezleteket. - Tevékenységéért a közgyűlésnek felel. - Aláírási jogkört gyakorol. - Felelős a törvényesség és az alapszabályszerű működés betartásáért. b./ Titkár : - Helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén,írásbeli felhatalmazás birtokában. - Gondoskodik az Egyesület technikai fejlesztéséről, az eszközök kiválasztására javaslatot tesz a közgyűlésnek,vezetőségnek. - A gondnokkal együtt szervezi a versenyprogramok ill. a kiállítások technikai lebonyolítását. - Nyilvántartja az Egyesület tárgyi eszközeit. c./ Pénztáros :- Vezeti a pénztárkönyvet és jelentést készít a közgyűlésnek a gazdálkodásról. - Házipénztárban legfeljebb forintot azon felüli összegeket takarékkönyv formájában elhelyezi az Egyesület elnökének jóváhagyásával. - Elvégzi az Egyesület gazdálkodásához szükséges adminisztrációt.

9 d./ Gondnok : - A titkár és a vezetőség munkáját segítő személy. - Megszervezi a versenyzéssel összefüggő tárgyi eszközök biztosítását és karbantartását. - A titkárral együtt szervezi a versenyprogramok ill. a kiállítások technikai lebonyolítását. e./ Ellenőrző Bizottság : - Elnökből és két tagból áll. - A közgyűlésnek alárendelt szerv. - Ellenőrzi a tagsági viszonyból eredő jogok, kötelezettségek biztosítását, valamint az Egyesület gazdálkodását, vagyonkezelését. - Ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását. - Évente legalább egyszer a rendes évi közgyűlésen beszámol. - Hiányosságok esetén figyelmeztet, feljegyzést, súlyosabb mulasztás esetén közgyűlés összehívását kezdeményezi. f./ Fegyelmi Bizottság : - Elnökből és két tagból áll,a jogszabályokon túlmenő etikai alapok betartásáról gondoskodik. - Hatásköre az egyesületi tagokra terjed ki. - Fegyelmi eljárást folytat le a versenyeknél, versenyszabályok szándékos megszegéséért. - Szándékosság felmerülését kivizsgálja. - A versenyszabályzaton túl fegyelmi eljárás kezdeményezhető az Egyesület jó hírnevének rontásáért, az Egyesület vagyonának pazarlásáért,az alapszabályban foglaltak megsértéséért. - Fegyelmi eljárást a fegyelmi vétségről szerzett információtól 3 hónapon belül lehet kezdeményezni, erről az érintettet írásban értesíteni kell. - A bizottság által hozott határozatok : - Szóbeli figyelmeztetés, - Írásbeli figyelmeztetés, - Versenyekről, kiállításokról való határozott időre szóló eltiltás. g./ Verseny Bizottság : - Közgyűlésnek alárendelt szerv, elnökből és kettő vagy négy versenybizottsági tagból áll. - A verseny adminisztráció, a verseny ellenőrzés, a versenyek hitelesítésével kapcsolatos feladatokat szervezi és az ezekhez szükséges döntéseket hozza. - Felelősséggel tartozik az Egyesület, a Tagszövetség, az Országos Sportszövetség és Országos Maraton Klub szabályainak betartásáért és betartatásáért valamint hitelesíti minden versenyformában a verseny eredményeket. - A Magyar Postagalambsport Szövetség Országos napján jóváhagyott versenyszabályzat alapján végzi tevékenységét. - Tájékoztatja a tagokat a versenyek lebonyolítási rendjéről. - A versenyek végén beszámoló jelentést készít a közgyűlésnek. - A közgyűlési döntéseket végrehajtja ill. a végrehajtást megszervezi. - Az újdonságokról és változásokról, szabálymódosításokról az Egyesület tagjait minden esetben tájékoztatja.

10 VII. Az Egyesület megszűnése : - ha a feloszlatást a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja, - ha más egyesülettel, klubbal egyesül, - ha a felügyelőszerv felosztatja, - ha a létszáma tartósan 10 Fő alá csökken, - az Egyesület megszűnésekor az Egyesület vagyonával-tartozása kiegyenlítése után-a közgyűlés rendelkezik, - a vagyonnal történő eljárásokat, a közgyűlési határozatnak megfelelően a volt vezetőség bonyolítja. Az Egyesület törvényességi felügyeletét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szerv látja el. Budapest,2011.November 04. Az alapszabályt elolvastam, megértettem, betartom és betartatom, aláírásommal hitelesítem :

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A 2 A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 1989. november 7. napján az 515- ös sorszám alatt

Részletesebben

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19 Tartalom Általános rendelkezések... 4 1..... 4 2..... 4 3..... 4 A Társaság célja és tevékenysége... 5 4..... 5 5..... 5 6.....

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet

Alapszabály. I. fejezet Alapszabály I. fejezet 1.. Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 2.. Az Egyesület székhelye: 5515, Ecsegfalva, Ady u. 5. 1. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a tagsági viszonnyal rendelkező,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. l./ Az egyesület célja: az egyesületbe tömörült kereskedelmi, vendéglátói

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ A WSPA és az RSPCA tagja. Székhely: 1113 Bp. Nagyszőlős utca 21. Tel.: 06 (1) 331 8380 Tel./Fax: 06 (1) 332 8542 Számlaszám: OTP 11707024-20156213

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben