EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1

2 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a évi I tv. A sportról 16. (1) bekezdése és a 17. rendelkezései alapján önkéntes elhatározásukkal létrehozott egyesület törvényes működési szabályzatként jelen alapszabályt tekintik. 1.1 A Mátra Aero Club Egyesület (továbbiakban Egyesület) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény valamint az évi I. törvény 16. (1) bekezdése és a 17. alapján működő önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. 1.2 Az egyesület neve: Mátra Aero Club Egyesület 1.3 A név röviditése: MAC 1.4 Postacíme: 5000 Szolnok Hild Viktor u.13 II.em Székhelye: 5000 Szolnok Hild Viktor u.13 II.em Jelvénye: lásd melléklet 1.7 Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 1.8 Az Egyesület által végzett tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. II. Az Egyesület célja és feladatai 2.1 Az egyesület céljai -Sportrepülés és annak népszerűsítése -A hazai sportrepülés utánpótlásának nevelése, felkészítése, kiképzése. -A hazai és nemzetközi repülős kapcsolatok létesítése, fenntartása, ápolása -A régió népszerűsítése -Az egyetemes hazai aviatika hagyományainak ápolása. 2.2 Az egyesület feladatai -Tagjai részére rendszeres repülés, versenyzés és felkészülés szakmai, valamint hatósági feltételeinek biztosítása -A repülés népszerűsítése érdekében rendezvények szervezése. 2

3 III. Az Egyesület tagsága és a tagságra vonatkozó rendelkezések 3.1 Az Egyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján: - Teljes jogú tagok (3.2) - Pártoló tagok (3.3) - Tiszteletbeli tagok (3.4) 3.2 Az Egyesület teljes jogú tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, továbbá vállalja a belépése idején érvényes tagsági díj megfizetését és betöltötte a 17. életévét. Teljes jogú tagok felvételét a 3.10 pontban leírt eljárás szerint kell lefolytatni. 3.3 Az Egyesület pártoló tagja lehet természetes és jogi személy, magán-, illetve jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társasága (továbbiakban pártoló tag), ha az Egyesülettel kötött megállapodásban az Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, illetve támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik a tag halálával, valamint az Elnökhöz benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozatával. 3.4 Az Egyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport, illetve az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit esősorban erkölcsileg támogatja, vagy támogatta, illetőleg az Egyesület színeiben kiemelkedő eredményt elért sportoló. A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik a tag halálával, valamint az Elnökhöz benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozatával. 3.5 Az Egyesület működési területe szerinti Önkormányzat Polgármestere valamint a székhely szerinti bázis repülőtér kezelőjének képviselője, az Egyesület olyan tiszteletbeli tagja lehet, aki tanácskozási joggal részt vehet az egyesület vezetőségi ülésein. 3.6 Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 3.7 A tagság nyilvántartásba vétellel vagy felvétellel keletkezik és - kilépéssel - törléssel, - kizárással szűnik meg. 3.8 A pártoló tagokkal történő megállapodás a vezetőség hatáskörébe tartozik, melyről a tagságot a megállapodást követő 15 napon belül tájékoztatja. 3.9 Tiszteletbeli tagok személyére az Egyesület teljes jogú tagja tehet javaslatot a közgyűlésnek, amely egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt Teljes jogú tag felvétele: Teljes jogú tag felvétele az alábbiak szerint történik: A tag írásos felvételi kérelme és nyilatkozata arról, hogy a jelentkező elfogadja az Egyesület alapszabályában foglaltakat, valamint kifejezésre juttatja szándékát a Közgyűlés által megjelölt anyagi kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. A felvételi kérelem mellé önéletrajzot kell csatolni. 3

4 A felvételi kérelem alapján a vezetőség a felvételt kérő részére tagnyilvántartó lapot állit ki és önéletrajzával együtt, betekintésre az Egyesület teljes jogú tagjai részére rendelkezésre bocsátja A tag részére, a vezetőség megjelöli a teljesítendő anyagi kötelezettség befizetésének határ idejét Anyagi kötelezettségek -Belépési díj Ft melyet egyszer egy összegben 30 naptári napon belül a tagfelvételi döntést követően teljesíteni kell a Mátra Aero Club Egyesület felé. - Éves Tagsági díj 5000 Ft ezt az összeget a vonatkozó naptári év január 31-ig kell a Mátra Aero Club Egyesület pénztárába készpénzben befizetni, vagy a Mátra Aero Club Egyesület bankszámlájára átutalni A meghatározott belépési anyagi kötelezettség teljesitése alól csak különös és méltányossági esetben lehet eltérni, melyhez a határozatképes közgyűlés egyhangú, beleegyező döntése szükséges A tagfelvételről nyílt, egyhangú szavazással az alábbi személyek döntenek: 1. Elnök 2. Szakmai vezető 3. Gazdasági vezető Az elutasított tagfelvételi kérelemmel szemen fellebbezésnek van helye, melyet 15 napon belül a Mátra Aero Klub Egyesület közgyűléséhez az elnök útján írásbeli formában lehet benyújtani. A Közgyűlés titkos szavazással, minősített többséggel ( a jelenlevő tagok 75 % + 1 fő igen szavazattal ) dönt a tagfelvételről. A tagsági viszony törlésére a vezetőség tesz javaslatot a Közgyűlésnek. A javaslattételnek tartalmaznia kell az indoklást. A Közgyűlés bírálja el a javaslatot titkos, minősített ( 75%+ 1 fő) szavazással Kizárt tag, tagsági viszonyát megújítani nem lehet A tagok nyilvántartó lapjait sorszámmal ellátva kell tárolni. A nyilvántartó lapokat a tagsági viszony megszűnését követően egy év időtartamig meg kell őrizni Az Egyesületből való kilépést az Egyesület vezetőségéhez írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsági idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési és egyéb kötelezettsége teljesítése alól Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén. Valamint akkor, ha a tag anyagi kötelezettségeinek írásban történt felszólítás után a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellet (30) napon belül nem tesz eleget Az Egyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős fegyelmi büntetésként lehet alkalmazni, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. 4

5 3.16 Az Egyesület teljes jogú tagjának jogai: - részt vehet az Egyesület közgyűlésein - részt vehet az Egyesület vezető tisztségviselőinek és képviselőinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában - részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein - választható az Egyesület tisztségeibe - észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben - az Egyesület vezetőségének, vagy a közgyűlésnek törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadja - használhatja az Egyesület létesítményeit sportszereit és felszerelését 3.17 A tiszteletbeli tag, pártoló tag jogai: - részt vehet az Egyesület közgyűlésén - részt vehet az Egyesület tevékenységében és azok rendezvényein - észrevételeket és javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat, az Egyesületet érintő bármely kérdésben - használhatja az Egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit Az Egyesület tagjának kötelezettsége: - az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak és a vezetőség határozatainak betartása - a sportversenyeken induló tag esetén a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása szerinti szereplés - sportszerű magatartás - az Egyesület és vezetőszervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése - tagdíj megfizetése és egyéb anyagi kötelezettsége befizetése - az Egyesület közgyűlésen jelen lenni, annak munkáját elősegíteni. IV. Az Egyesület működési szervezete 4.1 Az egyesület demokratikus, sportszerű és törvényes működését a következő szervek biztositják: - Közgyűlés - Vezetőség - Ellenőrző bizottság - Fegyelmi bizottság 4.2 A Vezetőség, Ellenőrző bizottság és a Fegyelmi bizottság tagjai az egyesület tisztségviselői. Megválasztásukról a 6.1, a 7.1 és a 8.1 rendelkezik. Visszahívásukról csak a rendkívüli közgyűlés dönthet az 5.2 pontban leírt feltételek alapján. 5

6 V. Az Egyesület közgyűlése 5.1 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, a tagok összességéből áll. A 2004 évi I törvény a Sportról 17. (1) bekezdés a. pontjának értelmében a közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni amelyen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Az első negyed évében kell össze hívni a közgyűlést, a hely és az időpont megjelölésével. A tagnyilvántartásban szereplőket a közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal igazolható módon értesíteni kell. A közgyűlést a napirendet is tartalmazó meghívóval kell összehívni. 5.2 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 25%-a vagy az ellenőrző bizottság a cél és az ok megjelölésével közgyűlés összehívására tesz javaslatot A vezetőség bármelyik tagja jogosult a közgyűlést összehívni, ha az elnök bár annak a feltételei fennállnak nem hívja össze, vagy azt nem képes összehívni 5.4 A közgyűlést előre meghirdetett napirenddel kell összehívni. A meghívóban kiértesített napirendtől csak akkor lehet eltérni, ha a tagság valamennyi szavazásra jogosult tagja jelen van, és egyhangúan hozzájárulnak a meghívóban eredetileg közölt napirend módosításához. 5.5 Közgyűlésre szóló meghívót igazolható módon, postai úton is kézbesíteni kell a tagoknak. 5.6 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az alapszabály a szervezeti és működési szabályzat, valamint fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása - más szervezetekkel való egyesülés, vagy az egyesület feloszlásának kimondása - nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása - éves sporttevékenységről szóló beszámoló elfogadása - az éves gazdálkodásról beszámoló elfogadása - tisztségviselők választása, visszahívása, beszámoltatása, tag kizárása - a tagdíj, belépési díj valamint a működés egyéb díjainak megállapítása - mindazon egyéb ügyek, amelyeket a jogszabály közgyűlés-határozat hatáskörébe utal - éves gazdálkodási terv elfogadása - döntés a szokásos tevékenységbe nem tartozó ügyekben - visszahívási eljárás lefolytatása ( visszahívást csak a fegyelmi bizottság javaslatára fegyelmi büntetés ként lehet alkalmazni ) 5.7 Az Egyesület összes teljes jogú tagjának egyhangú határozata szükséges a feloszlás kimondásához 5.8 Szavazati rend -Az egyesület minden jelenlevő teljes jogú tagja szavazati joggal rendelkezik, közülük mindenkit egy-egy szavazat illet meg. - A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. -A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést kell összehívni 15 napon belül. A megismételt közgyűlésre a meghívót azonos feltételekkel kell kiküldeni, mint az eredeti közgyűlésre történő meghívót. A megismételt közgyűlést csak az eredeti napirendi pontokkal lehet összehívni. 6

7 Csak akkor határozatképes a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, ha mind az eredeti, mind a megismételt közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza ezen jogkövetkezményre való figyelmeztetést. -A közgyűlés szavazással hozza határozatait. -A közgyűlés által hozott határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni és két jelenlévő tag aláírásával kell hitelesíteni. -A közgyűlésen bármely tag kérésére a hozzászólást szó szerint a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. -A tag hozzászólási jogát elvenni nem lehet. A közgyűlés a hozzászólások idejét maximálhatja. -Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben és bármilyen esetben, ha a közgyűlés jelenlévő tagjainak 20%+1 fő azt kívánja. -Tagfelvétel és tagkizárás, visszahívás esetén az alábbi minősített többséggel lehet döntést hozni: A jelenlevő szavazásra jogosult tagok 75%+1 szavazatával -Minden más szavazásra feltett kérdésben egyszerű többséggel ( 50% + 1 fő). 5.9 Visszahívási eljárás A tisztségviselők visszahívása fegyelmi vétség esetén fegyelmi büntetésként lehetséges. A Tisztségviselők visszahívására a Tagság 25%-ának kérésére összehívott rendkívüli közgyűlés által kijelölt fegyelmi bizottság, fegyelmi eljárása után, fegyelmi határozattal tesz, tehet javaslatot a közgyűlésnek. A fegyelmi határozat elbírálását a közgyűlés az 5.8 pontban meghatározott szavazati rend alapján végzik. Tehát személyi kérdésekben titkos valamint a Tagfelvétel tagkizárás és visszahívás esetén a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 75%+1 fő szavazati aránnyal. VI. A Vezetőség 6.1 A Vezetőség létszáma: 3 fő. A közgyűlés teljes jogú tagjai közül titkos szavazással, Elnököt, Szakmai vezetőt, Gazdasági vezetőt, azaz vezetőséget választ saját soraiból, 1 éves időtartamra. 6.2 A Vezetőségnek csak az lehet tagja, aki teljes jogú tagja az Egyesületnek, és nincs eltiltva a közügyektől való gyakorlásától. 6.3 A Vezetőség egyes tagjainak feladatai Elnök: Önállóan képviseli az Egyesületet, összehívja és vezeti a vezetőség üléseit. Tartós távolléte esetén képviseleti jogát a vezetőség tagjára átruházhatja. Ellátja a közgyűlés és/vagy a vezetőség által meghatározott feladatokat. Irányítja és koordinálja az Egyesülettel munkaviszonyban állók munkáját és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. Akadályoztatása esetén képviselheti bármelyik vezetőségi tagot. Vezeti és ellenőrzi a tagnyilvántartással kapcsolatos adminisztrációt. Gazdasági vezető: Kezeli az Egyesület vagyonát, vezeti a könyvelést, elkészíti a következő év költségvetési tervjavaslatát, és figyelemmel kíséri a költségvetés teljesülését, gondoskodik a tagdíj beszedéséről, kezeli és megőrzi az egyesület pénzügyi bizonylatait. Önálló aláírási és utalványozási joga csak az éves költségvetés 5 %-át meg nem haladó kifizetésekre van. Ezen összeg feletti utalványozást az elnökkel együttesen végzi. 7

8 Szakmai vezető: Szervezi a tagok szakmai felkészülését, vezeti a szükséges nyilvántartásokat. Kapcsolatot tart a szakmai, felügyeleti és hatósági szervekkel. Szakmai fórumokon képviseli a repülőklubot. Szervezi és irányítja a tagokat érintő társadalmi munkákat. Vezeti a repüléshez szükséges, az Egyesület tulajdonát képező technikai, műszaki eszközök használhatóságát, szükséges karbantartási feladatok végrehajtásának teljesülését. 6.4 A vezetőség ülésén annak tagjai vesznek részt szavazati joggal. A vezetőségi üléseket az elnök hívja össze, az ülések előtt legalább 8 naptári nappal, igazolható írásbeli formában. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha mind a három vezetőségi tag jelen van. A vezetőségi határozatok meghozatalánál 2/3-os szavazati arány szükséges, egyszerű kézfeltartásos nyílt szavazással. A vezetőségi ülésekről az Elnök jegyzőkönyvet készít, amit a három vezetőségi tag aláírásával ellenjegyez. A vezetőségi ülések jegyzőkönyveihez a betekintést biztosítani kell a tagság számára. 6.5 Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a vezetőség irányítja. A vezetőség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat a ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 6.6 A vezetőség feladata és hatásköre - Az Egyesület közgyűlésének összehívása az alpszabály 5.1 és 5.2 pontjai szerint - Az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és felügyelete - A közgyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése és a végrehajtás ellenőrzése - Az Egyesület szabályzatának kidolgozása, valamit a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala - Az Egyesület fejlesztési tervének, éves programjainak kidolgozása, az éves program jóváhagyása - Az évi részletes költségvetés megállapítása, annak közgyűlés elé terjesztése - Megállapodások jóváhagyása egyéb szervezetekkel - Szerződés kötése a pártoló taggal - A teljes jogú tagfelvételi eljárás lefolytatása, a tagnyilvántartás vezetése és anak betekintésre közzététele - Javaslat a közgyűlésnek az éves tagdíjra - Beszámoló a közgyűlésnek a gazdálkodásról - Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály, az alapszabály, illetve a közgyűlés az elnökség hatáskörében utal. 6.7 A vezetőség dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, de a fentiek nem haladhatják meg az éves költségvetés 10 %-át. A döntéshez a vezetőség egyhangú határozata szükséges. 6.8 A vezetőség tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 8

9 6.9 Vezetőség tagjainak jogai és kötelezettségei: - a vezetőség határozatainak meghozatalában való részvétel - észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban - javaslattétel rendkívüli közgyűlés, vezetőségi ülés összehívására, - Az Egyesület képviselete A Vezetőség tagjai tisztségükben újraválaszthatók A Vezetőségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával - lemondással - visszahívással A Vezetőség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét A Vezetőség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 1 havonként ülésezik. Vezetőségi ülést kell összehívni, ha ezt az Elnök vagy a vezetőségi tagok a cél megjelölésével kérik A Vezetőség ülései nem nyilvánosak, azokon a Vezetőség tagjain kívül csak meghívott személyek lehetnek jelen. A Vezetőség ettől eltérően is rendelkezhet A Vezetőség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét A Vezetőség határozatairól a tagságot 8 napon belül nyilvánosan tájékoztatja. VII. Az Ellenőrző Bizottság 7.1 A közgyűlés az Egyesület gazdálkodásának és alapszabály szerinti működésének, illetve vagyonkezelésének ellenőrzésére 1 éves időtartamra Ellenőrző Bizottságot (továbbiakban EB) választ. Az Ellenőrző bizottság 3 tagból áll, 2 fő Ellenőrző bizottsági tagot és 1 fő Ellenőrző Bizottsági Elnököt aki képviseli az EB-t a klubfórumokon és vezetőségi üléseken. 7.2 Az EB tagja az Egyesületben más tisztséget nem viselhet. Az EB-nak nem lehet tagja Egyesülettel munkaviszonyban álló, illetőleg a gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki az Egyesület vezetőségének tagjával, illetve pénztárosával hozzátartozói kapcsolatban áll. Az EB tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. 7.3 Az EB tevékenységét a bizottság képviselője irányítja. A bizottság képviselője tanácskozási joggal részt vesz az vezetőség ülésein. 7.4 Az EB éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a közgyűlést tájékoztatja. 7.5 Az EB feladatai és kizárólagos hatásköre: - az Egyesület pénz- és vagyoni helyzetének vizsgálata - a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályon és egyéb kötelez előírások betartásának ellenőrzése - a tagdíjak befizetésének ellenőrzése - az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata - a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata 9

10 - a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése - az egyesületi tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 7.6 Az Egyesület alapszabályszerű és törvényes működésének ellenőrzését évenként egy alkalommal átfogó ellenőrzést keretén belül kell lefolytatni melynek tárgya az egyesület gazdálkodása. Az ellenőrzés eredményéről az éves főközgyűlésen kell beszámolni. 7.7 Az EB tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, akik a feltett kérdésekre 15 napon belül fegyelmi felelősségre vonás terhe mellett válaszolni kötelesek. 7.8 Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét. Az ellenőrzés során az EB a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 7.9 Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Vezetőséget, szükség esetén a tagságot. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal felhívja a figyelmet annak megszüntetésére A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül az EB utóvizsgálat keretében ellenőrzi Ha a kifogásolható gyakorlat fennállását az vezetőség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem állapítja meg a szabálytalanság vagy a rendellenesség megszüntetését, a bizottság elnöke kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását Az EB tagság megszűnik: - a mandátum lejártával - lemondással - visszahívással 7.13 Az Ellenőrző bizottság üléseket a Bizottság elnöke hívja össze, az ülések előtt legalább 8 naptári nappal, igazolható írásbeli formában. Az Ellenőrző bizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három tag jelen van. A bizottsági határozatok meghozatalánál 2/3-os szavazati arány szükséges, egyszerű kézfeltartásos nyílt szavazással. A bizottsági ülésekről az Ellenőrző bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, amit a három tag aláírásával ellenjegyez. A bizottsági ülések jegyzőkönyveihez a betekintést biztosítani kell a tagság számára. VIII. A Fegyelmi Bizottság 8.1 A közgyűlés szavazással 3 fős Fegyelmi Bizottságot 2 fő Fegyelmi Bizottsági tagot és 1 fő Fegyelmi Bizottsági Elnököt (továbbiakban FB) választ 1 éves időtartamra a teljes jogú tagjai közül. 8.2 A FB tagjai az Egyesületben más funkciót nem tölthet be. 8.3 A FB Elnöke képviseli az FB-t a klubfórumokon és ha szükséges a vezetőségi üléseken. 10

11 8.4 A FB feladata A vezetőség vagy a tagság 20%-a kezdeményezése alapján a fegyelmi vizsgálat lefolytatása, határozathozatal valamint javaslattétel a fegyelmi eljárások megváltoztatására. 8.5 A FB döntése ellen benyújott fellebbezéseket a közgyűlés bírálja el. IX. A fegyelmi eljárások menete 9.1 Általános rendelkezések Az egyesület tagjainak, pártoló tagjainak repüléssel kapcsolatos, valamint az egyesületben végzett egyéb tevékenységük során kötelesek a hatósági, szakmai, etikai és egyéb szabályok fegyelmezett betartására. 9.2 A repüléssel kapcsolatos fegyelmi vétségek feletti jogkört a szakmai vezető, egyéb fegyelmi vétségek feletti jogkört a FB gyakorolja. 9.3 Fegyelmi vétség Fegyelmi vétséget követ el az, aki - Az egyesület alapszabályát és egyéb elfogadott szabályzatokat megszegi - a közgyűlés és a vezetőség határozatait megszegi - a repülésre vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket megszegi - a repüléssel összefüggésben magának vagy másnak bármilyen módon jogtalan előnyt szerez vagy nyújt - egyesületi taghoz nem méltó magatartást tanúsít. 9.4 Fegyelmi büntetések: - Szóbeli figyelmeztetés - írásbeli figyelmeztetés - eltiltás egyesületi repülőtevékenységtől - anyagi kártérítés - javaslat a közgyűlésnek az egyesületből való kizárásra. - javaslat a közgyűlésnek a tisztségből való visszahívásra 9.5 Fegyelmi eljárás lefolytatása Az eljárás idejére az eljárás alatt álló személy az Egyesület keretein belüli repülőtevékenység alól eltiltható. 9.6 A vezetőség tagjai ellen fegyelmi eljárást rendkívüli közgyűlés összehívásával lehet kezdeményezni. Az eljárás lefolytatására a közgyűlés jelöl ki a Fegyelmi Bizottságot 9.7 A fegyelmi büntetést minden eseten írásban kell rögzíteni. 9.8 A FB-nek legkésőbb 30 napon belül le kell folytatnia az eljárást, amelynek eredménye a fegyelmi határozat. A fegyelmi határozat rendelkező és indokló részből áll. A rendelkező rész tartalmazza a fegyelmi büntetés módját és mértékét. Az indokló rész tartalmazza az eljárás során megállapított tényeket és a döntés indoklását. A fegyelmi határozat egy példányát az eljárás alatt álló személy kapja meg, egy példányát pedig nyilvántartásba kell venni. 11

12 9.9.1 Sportfegyelmi vétség lefolytatása A 2004 évi I törvény a Sportról 12. (1) bekezdése, a sportfegyelmi eljárás lefolytatását a Sportszövetség hatáskörébe utalja ezért az Egyesület sportfegyelmi eljárást nem folytathat le Fellebbezés A fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel lehet élni. Ezt írásban kell a vezetőséghez beadni a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a közgyűlésnek címezve. A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya nincs Elévülés Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelmi vétség elkövetésétől számítva egy évnél több telt el. X. Az Egyesület jogképessége 10.1 Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnök önállóan képvisel. E jogkört esetenként és az ügyek meghatározott csoportjára nézve, illetve tartós távolléte esetén a vezetőség más tagjára is átruházhatja A 10.1 szerinti jogkör átruházásának tényét, okát valamint időtartamát a tagság tudomására kell hozni. XI. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 11.1 A 2004 évi I törvény a Sportról 17. (1) bekezdésének b. pontja értelmében az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet ( ide értve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is ) csak kiegészítő tevékenység ként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minősül Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik 11.3 Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiak: - tagsági díjak és belépési díjak (pártoló tagok hozzájárulásai) - magán és jogi személyek támogatásai - alapítványok és közérdekű kötelezettség felajánlások - rendezvények bevételei - televíziós és rádiós közvetítések jogdíjai - reklámtevékenységből származó bevételek - állami, társadalmi és szövetkezeti szervek által nyújtott támogatások - immateriális javak - egyéb bevételek 11.4 Az Egyesület vagyona: - készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg) - készpénzre szóló követelés - értékpapír - ingatlan és ingó vagyon 12

13 11.5 Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a befizetett belépési és tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek Az egyesület bankszámlája fölött az Elnök és a Gazdasági Vezető együttesen jogosult rendelkezni. XII. Az Egyesület megszűnése 12.1 Az Egyesület megszűnik: - feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával - feloszlatásával, illetve megszűntnek nyilvánításával 12.2 Az Egyesület megszűnése esetében vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell fordítani ( 2004 évi I törvény a Sportról 17. (6) bekezdés ) XIII. Záró rendelkezések 13.1 Az Egyesület működését, a vezetőség, a tisztségviselők és az Egyesület egyéb szerveinek feladatait és működését érintő, az alapszabályban nem szabályozott kérdéseket az Egyesület szervezeti és működési szabályzata és egyéb szabályzatok határozzák, határozhatják meg. Ezen szabályzatok nem állhatnak ellentétben az alapszabállyal. XIV. Az Egyesület nyilvántartásba történő vétellel jön létre. Fenti okirat a Mátra Aero Club Egyesület 2008 április 12. napján megtartott alakuló közgyűlése által elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövegét tartalmazza. Szolnok április hó 12 nap 13

14 Mellékletek 1. Az Egyesület jelvénye Az Egyesület jelvénye 2. számú melléklet 14

15 Tagnyilvántartó lap minta 3. Számú melléklet 15

16 Szervezeti ábra 16

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben