EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1

2 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a évi I tv. A sportról 16. (1) bekezdése és a 17. rendelkezései alapján önkéntes elhatározásukkal létrehozott egyesület törvényes működési szabályzatként jelen alapszabályt tekintik. 1.1 A Mátra Aero Club Egyesület (továbbiakban Egyesület) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény valamint az évi I. törvény 16. (1) bekezdése és a 17. alapján működő önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. 1.2 Az egyesület neve: Mátra Aero Club Egyesület 1.3 A név röviditése: MAC 1.4 Postacíme: 5000 Szolnok Hild Viktor u.13 II.em Székhelye: 5000 Szolnok Hild Viktor u.13 II.em Jelvénye: lásd melléklet 1.7 Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 1.8 Az Egyesület által végzett tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. II. Az Egyesület célja és feladatai 2.1 Az egyesület céljai -Sportrepülés és annak népszerűsítése -A hazai sportrepülés utánpótlásának nevelése, felkészítése, kiképzése. -A hazai és nemzetközi repülős kapcsolatok létesítése, fenntartása, ápolása -A régió népszerűsítése -Az egyetemes hazai aviatika hagyományainak ápolása. 2.2 Az egyesület feladatai -Tagjai részére rendszeres repülés, versenyzés és felkészülés szakmai, valamint hatósági feltételeinek biztosítása -A repülés népszerűsítése érdekében rendezvények szervezése. 2

3 III. Az Egyesület tagsága és a tagságra vonatkozó rendelkezések 3.1 Az Egyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján: - Teljes jogú tagok (3.2) - Pártoló tagok (3.3) - Tiszteletbeli tagok (3.4) 3.2 Az Egyesület teljes jogú tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, továbbá vállalja a belépése idején érvényes tagsági díj megfizetését és betöltötte a 17. életévét. Teljes jogú tagok felvételét a 3.10 pontban leírt eljárás szerint kell lefolytatni. 3.3 Az Egyesület pártoló tagja lehet természetes és jogi személy, magán-, illetve jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társasága (továbbiakban pártoló tag), ha az Egyesülettel kötött megállapodásban az Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, illetve támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik a tag halálával, valamint az Elnökhöz benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozatával. 3.4 Az Egyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport, illetve az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit esősorban erkölcsileg támogatja, vagy támogatta, illetőleg az Egyesület színeiben kiemelkedő eredményt elért sportoló. A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik a tag halálával, valamint az Elnökhöz benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozatával. 3.5 Az Egyesület működési területe szerinti Önkormányzat Polgármestere valamint a székhely szerinti bázis repülőtér kezelőjének képviselője, az Egyesület olyan tiszteletbeli tagja lehet, aki tanácskozási joggal részt vehet az egyesület vezetőségi ülésein. 3.6 Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 3.7 A tagság nyilvántartásba vétellel vagy felvétellel keletkezik és - kilépéssel - törléssel, - kizárással szűnik meg. 3.8 A pártoló tagokkal történő megállapodás a vezetőség hatáskörébe tartozik, melyről a tagságot a megállapodást követő 15 napon belül tájékoztatja. 3.9 Tiszteletbeli tagok személyére az Egyesület teljes jogú tagja tehet javaslatot a közgyűlésnek, amely egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt Teljes jogú tag felvétele: Teljes jogú tag felvétele az alábbiak szerint történik: A tag írásos felvételi kérelme és nyilatkozata arról, hogy a jelentkező elfogadja az Egyesület alapszabályában foglaltakat, valamint kifejezésre juttatja szándékát a Közgyűlés által megjelölt anyagi kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. A felvételi kérelem mellé önéletrajzot kell csatolni. 3

4 A felvételi kérelem alapján a vezetőség a felvételt kérő részére tagnyilvántartó lapot állit ki és önéletrajzával együtt, betekintésre az Egyesület teljes jogú tagjai részére rendelkezésre bocsátja A tag részére, a vezetőség megjelöli a teljesítendő anyagi kötelezettség befizetésének határ idejét Anyagi kötelezettségek -Belépési díj Ft melyet egyszer egy összegben 30 naptári napon belül a tagfelvételi döntést követően teljesíteni kell a Mátra Aero Club Egyesület felé. - Éves Tagsági díj 5000 Ft ezt az összeget a vonatkozó naptári év január 31-ig kell a Mátra Aero Club Egyesület pénztárába készpénzben befizetni, vagy a Mátra Aero Club Egyesület bankszámlájára átutalni A meghatározott belépési anyagi kötelezettség teljesitése alól csak különös és méltányossági esetben lehet eltérni, melyhez a határozatképes közgyűlés egyhangú, beleegyező döntése szükséges A tagfelvételről nyílt, egyhangú szavazással az alábbi személyek döntenek: 1. Elnök 2. Szakmai vezető 3. Gazdasági vezető Az elutasított tagfelvételi kérelemmel szemen fellebbezésnek van helye, melyet 15 napon belül a Mátra Aero Klub Egyesület közgyűléséhez az elnök útján írásbeli formában lehet benyújtani. A Közgyűlés titkos szavazással, minősített többséggel ( a jelenlevő tagok 75 % + 1 fő igen szavazattal ) dönt a tagfelvételről. A tagsági viszony törlésére a vezetőség tesz javaslatot a Közgyűlésnek. A javaslattételnek tartalmaznia kell az indoklást. A Közgyűlés bírálja el a javaslatot titkos, minősített ( 75%+ 1 fő) szavazással Kizárt tag, tagsági viszonyát megújítani nem lehet A tagok nyilvántartó lapjait sorszámmal ellátva kell tárolni. A nyilvántartó lapokat a tagsági viszony megszűnését követően egy év időtartamig meg kell őrizni Az Egyesületből való kilépést az Egyesület vezetőségéhez írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsági idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési és egyéb kötelezettsége teljesítése alól Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén. Valamint akkor, ha a tag anyagi kötelezettségeinek írásban történt felszólítás után a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellet (30) napon belül nem tesz eleget Az Egyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős fegyelmi büntetésként lehet alkalmazni, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. 4

5 3.16 Az Egyesület teljes jogú tagjának jogai: - részt vehet az Egyesület közgyűlésein - részt vehet az Egyesület vezető tisztségviselőinek és képviselőinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában - részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein - választható az Egyesület tisztségeibe - észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben - az Egyesület vezetőségének, vagy a közgyűlésnek törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadja - használhatja az Egyesület létesítményeit sportszereit és felszerelését 3.17 A tiszteletbeli tag, pártoló tag jogai: - részt vehet az Egyesület közgyűlésén - részt vehet az Egyesület tevékenységében és azok rendezvényein - észrevételeket és javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat, az Egyesületet érintő bármely kérdésben - használhatja az Egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit Az Egyesület tagjának kötelezettsége: - az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak és a vezetőség határozatainak betartása - a sportversenyeken induló tag esetén a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása szerinti szereplés - sportszerű magatartás - az Egyesület és vezetőszervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése - tagdíj megfizetése és egyéb anyagi kötelezettsége befizetése - az Egyesület közgyűlésen jelen lenni, annak munkáját elősegíteni. IV. Az Egyesület működési szervezete 4.1 Az egyesület demokratikus, sportszerű és törvényes működését a következő szervek biztositják: - Közgyűlés - Vezetőség - Ellenőrző bizottság - Fegyelmi bizottság 4.2 A Vezetőség, Ellenőrző bizottság és a Fegyelmi bizottság tagjai az egyesület tisztségviselői. Megválasztásukról a 6.1, a 7.1 és a 8.1 rendelkezik. Visszahívásukról csak a rendkívüli közgyűlés dönthet az 5.2 pontban leírt feltételek alapján. 5

6 V. Az Egyesület közgyűlése 5.1 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, a tagok összességéből áll. A 2004 évi I törvény a Sportról 17. (1) bekezdés a. pontjának értelmében a közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni amelyen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Az első negyed évében kell össze hívni a közgyűlést, a hely és az időpont megjelölésével. A tagnyilvántartásban szereplőket a közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal igazolható módon értesíteni kell. A közgyűlést a napirendet is tartalmazó meghívóval kell összehívni. 5.2 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 25%-a vagy az ellenőrző bizottság a cél és az ok megjelölésével közgyűlés összehívására tesz javaslatot A vezetőség bármelyik tagja jogosult a közgyűlést összehívni, ha az elnök bár annak a feltételei fennállnak nem hívja össze, vagy azt nem képes összehívni 5.4 A közgyűlést előre meghirdetett napirenddel kell összehívni. A meghívóban kiértesített napirendtől csak akkor lehet eltérni, ha a tagság valamennyi szavazásra jogosult tagja jelen van, és egyhangúan hozzájárulnak a meghívóban eredetileg közölt napirend módosításához. 5.5 Közgyűlésre szóló meghívót igazolható módon, postai úton is kézbesíteni kell a tagoknak. 5.6 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az alapszabály a szervezeti és működési szabályzat, valamint fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása - más szervezetekkel való egyesülés, vagy az egyesület feloszlásának kimondása - nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása - éves sporttevékenységről szóló beszámoló elfogadása - az éves gazdálkodásról beszámoló elfogadása - tisztségviselők választása, visszahívása, beszámoltatása, tag kizárása - a tagdíj, belépési díj valamint a működés egyéb díjainak megállapítása - mindazon egyéb ügyek, amelyeket a jogszabály közgyűlés-határozat hatáskörébe utal - éves gazdálkodási terv elfogadása - döntés a szokásos tevékenységbe nem tartozó ügyekben - visszahívási eljárás lefolytatása ( visszahívást csak a fegyelmi bizottság javaslatára fegyelmi büntetés ként lehet alkalmazni ) 5.7 Az Egyesület összes teljes jogú tagjának egyhangú határozata szükséges a feloszlás kimondásához 5.8 Szavazati rend -Az egyesület minden jelenlevő teljes jogú tagja szavazati joggal rendelkezik, közülük mindenkit egy-egy szavazat illet meg. - A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. -A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést kell összehívni 15 napon belül. A megismételt közgyűlésre a meghívót azonos feltételekkel kell kiküldeni, mint az eredeti közgyűlésre történő meghívót. A megismételt közgyűlést csak az eredeti napirendi pontokkal lehet összehívni. 6

7 Csak akkor határozatképes a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, ha mind az eredeti, mind a megismételt közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza ezen jogkövetkezményre való figyelmeztetést. -A közgyűlés szavazással hozza határozatait. -A közgyűlés által hozott határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni és két jelenlévő tag aláírásával kell hitelesíteni. -A közgyűlésen bármely tag kérésére a hozzászólást szó szerint a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. -A tag hozzászólási jogát elvenni nem lehet. A közgyűlés a hozzászólások idejét maximálhatja. -Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben és bármilyen esetben, ha a közgyűlés jelenlévő tagjainak 20%+1 fő azt kívánja. -Tagfelvétel és tagkizárás, visszahívás esetén az alábbi minősített többséggel lehet döntést hozni: A jelenlevő szavazásra jogosult tagok 75%+1 szavazatával -Minden más szavazásra feltett kérdésben egyszerű többséggel ( 50% + 1 fő). 5.9 Visszahívási eljárás A tisztségviselők visszahívása fegyelmi vétség esetén fegyelmi büntetésként lehetséges. A Tisztségviselők visszahívására a Tagság 25%-ának kérésére összehívott rendkívüli közgyűlés által kijelölt fegyelmi bizottság, fegyelmi eljárása után, fegyelmi határozattal tesz, tehet javaslatot a közgyűlésnek. A fegyelmi határozat elbírálását a közgyűlés az 5.8 pontban meghatározott szavazati rend alapján végzik. Tehát személyi kérdésekben titkos valamint a Tagfelvétel tagkizárás és visszahívás esetén a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 75%+1 fő szavazati aránnyal. VI. A Vezetőség 6.1 A Vezetőség létszáma: 3 fő. A közgyűlés teljes jogú tagjai közül titkos szavazással, Elnököt, Szakmai vezetőt, Gazdasági vezetőt, azaz vezetőséget választ saját soraiból, 1 éves időtartamra. 6.2 A Vezetőségnek csak az lehet tagja, aki teljes jogú tagja az Egyesületnek, és nincs eltiltva a közügyektől való gyakorlásától. 6.3 A Vezetőség egyes tagjainak feladatai Elnök: Önállóan képviseli az Egyesületet, összehívja és vezeti a vezetőség üléseit. Tartós távolléte esetén képviseleti jogát a vezetőség tagjára átruházhatja. Ellátja a közgyűlés és/vagy a vezetőség által meghatározott feladatokat. Irányítja és koordinálja az Egyesülettel munkaviszonyban állók munkáját és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. Akadályoztatása esetén képviselheti bármelyik vezetőségi tagot. Vezeti és ellenőrzi a tagnyilvántartással kapcsolatos adminisztrációt. Gazdasági vezető: Kezeli az Egyesület vagyonát, vezeti a könyvelést, elkészíti a következő év költségvetési tervjavaslatát, és figyelemmel kíséri a költségvetés teljesülését, gondoskodik a tagdíj beszedéséről, kezeli és megőrzi az egyesület pénzügyi bizonylatait. Önálló aláírási és utalványozási joga csak az éves költségvetés 5 %-át meg nem haladó kifizetésekre van. Ezen összeg feletti utalványozást az elnökkel együttesen végzi. 7

8 Szakmai vezető: Szervezi a tagok szakmai felkészülését, vezeti a szükséges nyilvántartásokat. Kapcsolatot tart a szakmai, felügyeleti és hatósági szervekkel. Szakmai fórumokon képviseli a repülőklubot. Szervezi és irányítja a tagokat érintő társadalmi munkákat. Vezeti a repüléshez szükséges, az Egyesület tulajdonát képező technikai, műszaki eszközök használhatóságát, szükséges karbantartási feladatok végrehajtásának teljesülését. 6.4 A vezetőség ülésén annak tagjai vesznek részt szavazati joggal. A vezetőségi üléseket az elnök hívja össze, az ülések előtt legalább 8 naptári nappal, igazolható írásbeli formában. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha mind a három vezetőségi tag jelen van. A vezetőségi határozatok meghozatalánál 2/3-os szavazati arány szükséges, egyszerű kézfeltartásos nyílt szavazással. A vezetőségi ülésekről az Elnök jegyzőkönyvet készít, amit a három vezetőségi tag aláírásával ellenjegyez. A vezetőségi ülések jegyzőkönyveihez a betekintést biztosítani kell a tagság számára. 6.5 Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a vezetőség irányítja. A vezetőség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat a ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 6.6 A vezetőség feladata és hatásköre - Az Egyesület közgyűlésének összehívása az alpszabály 5.1 és 5.2 pontjai szerint - Az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és felügyelete - A közgyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése és a végrehajtás ellenőrzése - Az Egyesület szabályzatának kidolgozása, valamit a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala - Az Egyesület fejlesztési tervének, éves programjainak kidolgozása, az éves program jóváhagyása - Az évi részletes költségvetés megállapítása, annak közgyűlés elé terjesztése - Megállapodások jóváhagyása egyéb szervezetekkel - Szerződés kötése a pártoló taggal - A teljes jogú tagfelvételi eljárás lefolytatása, a tagnyilvántartás vezetése és anak betekintésre közzététele - Javaslat a közgyűlésnek az éves tagdíjra - Beszámoló a közgyűlésnek a gazdálkodásról - Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály, az alapszabály, illetve a közgyűlés az elnökség hatáskörében utal. 6.7 A vezetőség dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, de a fentiek nem haladhatják meg az éves költségvetés 10 %-át. A döntéshez a vezetőség egyhangú határozata szükséges. 6.8 A vezetőség tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 8

9 6.9 Vezetőség tagjainak jogai és kötelezettségei: - a vezetőség határozatainak meghozatalában való részvétel - észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban - javaslattétel rendkívüli közgyűlés, vezetőségi ülés összehívására, - Az Egyesület képviselete A Vezetőség tagjai tisztségükben újraválaszthatók A Vezetőségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával - lemondással - visszahívással A Vezetőség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét A Vezetőség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 1 havonként ülésezik. Vezetőségi ülést kell összehívni, ha ezt az Elnök vagy a vezetőségi tagok a cél megjelölésével kérik A Vezetőség ülései nem nyilvánosak, azokon a Vezetőség tagjain kívül csak meghívott személyek lehetnek jelen. A Vezetőség ettől eltérően is rendelkezhet A Vezetőség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét A Vezetőség határozatairól a tagságot 8 napon belül nyilvánosan tájékoztatja. VII. Az Ellenőrző Bizottság 7.1 A közgyűlés az Egyesület gazdálkodásának és alapszabály szerinti működésének, illetve vagyonkezelésének ellenőrzésére 1 éves időtartamra Ellenőrző Bizottságot (továbbiakban EB) választ. Az Ellenőrző bizottság 3 tagból áll, 2 fő Ellenőrző bizottsági tagot és 1 fő Ellenőrző Bizottsági Elnököt aki képviseli az EB-t a klubfórumokon és vezetőségi üléseken. 7.2 Az EB tagja az Egyesületben más tisztséget nem viselhet. Az EB-nak nem lehet tagja Egyesülettel munkaviszonyban álló, illetőleg a gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki az Egyesület vezetőségének tagjával, illetve pénztárosával hozzátartozói kapcsolatban áll. Az EB tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. 7.3 Az EB tevékenységét a bizottság képviselője irányítja. A bizottság képviselője tanácskozási joggal részt vesz az vezetőség ülésein. 7.4 Az EB éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a közgyűlést tájékoztatja. 7.5 Az EB feladatai és kizárólagos hatásköre: - az Egyesület pénz- és vagyoni helyzetének vizsgálata - a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályon és egyéb kötelez előírások betartásának ellenőrzése - a tagdíjak befizetésének ellenőrzése - az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata - a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata 9

10 - a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése - az egyesületi tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 7.6 Az Egyesület alapszabályszerű és törvényes működésének ellenőrzését évenként egy alkalommal átfogó ellenőrzést keretén belül kell lefolytatni melynek tárgya az egyesület gazdálkodása. Az ellenőrzés eredményéről az éves főközgyűlésen kell beszámolni. 7.7 Az EB tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, akik a feltett kérdésekre 15 napon belül fegyelmi felelősségre vonás terhe mellett válaszolni kötelesek. 7.8 Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét. Az ellenőrzés során az EB a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 7.9 Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Vezetőséget, szükség esetén a tagságot. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal felhívja a figyelmet annak megszüntetésére A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül az EB utóvizsgálat keretében ellenőrzi Ha a kifogásolható gyakorlat fennállását az vezetőség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem állapítja meg a szabálytalanság vagy a rendellenesség megszüntetését, a bizottság elnöke kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását Az EB tagság megszűnik: - a mandátum lejártával - lemondással - visszahívással 7.13 Az Ellenőrző bizottság üléseket a Bizottság elnöke hívja össze, az ülések előtt legalább 8 naptári nappal, igazolható írásbeli formában. Az Ellenőrző bizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három tag jelen van. A bizottsági határozatok meghozatalánál 2/3-os szavazati arány szükséges, egyszerű kézfeltartásos nyílt szavazással. A bizottsági ülésekről az Ellenőrző bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, amit a három tag aláírásával ellenjegyez. A bizottsági ülések jegyzőkönyveihez a betekintést biztosítani kell a tagság számára. VIII. A Fegyelmi Bizottság 8.1 A közgyűlés szavazással 3 fős Fegyelmi Bizottságot 2 fő Fegyelmi Bizottsági tagot és 1 fő Fegyelmi Bizottsági Elnököt (továbbiakban FB) választ 1 éves időtartamra a teljes jogú tagjai közül. 8.2 A FB tagjai az Egyesületben más funkciót nem tölthet be. 8.3 A FB Elnöke képviseli az FB-t a klubfórumokon és ha szükséges a vezetőségi üléseken. 10

11 8.4 A FB feladata A vezetőség vagy a tagság 20%-a kezdeményezése alapján a fegyelmi vizsgálat lefolytatása, határozathozatal valamint javaslattétel a fegyelmi eljárások megváltoztatására. 8.5 A FB döntése ellen benyújott fellebbezéseket a közgyűlés bírálja el. IX. A fegyelmi eljárások menete 9.1 Általános rendelkezések Az egyesület tagjainak, pártoló tagjainak repüléssel kapcsolatos, valamint az egyesületben végzett egyéb tevékenységük során kötelesek a hatósági, szakmai, etikai és egyéb szabályok fegyelmezett betartására. 9.2 A repüléssel kapcsolatos fegyelmi vétségek feletti jogkört a szakmai vezető, egyéb fegyelmi vétségek feletti jogkört a FB gyakorolja. 9.3 Fegyelmi vétség Fegyelmi vétséget követ el az, aki - Az egyesület alapszabályát és egyéb elfogadott szabályzatokat megszegi - a közgyűlés és a vezetőség határozatait megszegi - a repülésre vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket megszegi - a repüléssel összefüggésben magának vagy másnak bármilyen módon jogtalan előnyt szerez vagy nyújt - egyesületi taghoz nem méltó magatartást tanúsít. 9.4 Fegyelmi büntetések: - Szóbeli figyelmeztetés - írásbeli figyelmeztetés - eltiltás egyesületi repülőtevékenységtől - anyagi kártérítés - javaslat a közgyűlésnek az egyesületből való kizárásra. - javaslat a közgyűlésnek a tisztségből való visszahívásra 9.5 Fegyelmi eljárás lefolytatása Az eljárás idejére az eljárás alatt álló személy az Egyesület keretein belüli repülőtevékenység alól eltiltható. 9.6 A vezetőség tagjai ellen fegyelmi eljárást rendkívüli közgyűlés összehívásával lehet kezdeményezni. Az eljárás lefolytatására a közgyűlés jelöl ki a Fegyelmi Bizottságot 9.7 A fegyelmi büntetést minden eseten írásban kell rögzíteni. 9.8 A FB-nek legkésőbb 30 napon belül le kell folytatnia az eljárást, amelynek eredménye a fegyelmi határozat. A fegyelmi határozat rendelkező és indokló részből áll. A rendelkező rész tartalmazza a fegyelmi büntetés módját és mértékét. Az indokló rész tartalmazza az eljárás során megállapított tényeket és a döntés indoklását. A fegyelmi határozat egy példányát az eljárás alatt álló személy kapja meg, egy példányát pedig nyilvántartásba kell venni. 11

12 9.9.1 Sportfegyelmi vétség lefolytatása A 2004 évi I törvény a Sportról 12. (1) bekezdése, a sportfegyelmi eljárás lefolytatását a Sportszövetség hatáskörébe utalja ezért az Egyesület sportfegyelmi eljárást nem folytathat le Fellebbezés A fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel lehet élni. Ezt írásban kell a vezetőséghez beadni a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a közgyűlésnek címezve. A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya nincs Elévülés Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a fegyelmi vétség elkövetésétől számítva egy évnél több telt el. X. Az Egyesület jogképessége 10.1 Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnök önállóan képvisel. E jogkört esetenként és az ügyek meghatározott csoportjára nézve, illetve tartós távolléte esetén a vezetőség más tagjára is átruházhatja A 10.1 szerinti jogkör átruházásának tényét, okát valamint időtartamát a tagság tudomására kell hozni. XI. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 11.1 A 2004 évi I törvény a Sportról 17. (1) bekezdésének b. pontja értelmében az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet ( ide értve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is ) csak kiegészítő tevékenység ként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minősül Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik 11.3 Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiak: - tagsági díjak és belépési díjak (pártoló tagok hozzájárulásai) - magán és jogi személyek támogatásai - alapítványok és közérdekű kötelezettség felajánlások - rendezvények bevételei - televíziós és rádiós közvetítések jogdíjai - reklámtevékenységből származó bevételek - állami, társadalmi és szövetkezeti szervek által nyújtott támogatások - immateriális javak - egyéb bevételek 11.4 Az Egyesület vagyona: - készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg) - készpénzre szóló követelés - értékpapír - ingatlan és ingó vagyon 12

13 11.5 Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a befizetett belépési és tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek Az egyesület bankszámlája fölött az Elnök és a Gazdasági Vezető együttesen jogosult rendelkezni. XII. Az Egyesület megszűnése 12.1 Az Egyesület megszűnik: - feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával - feloszlatásával, illetve megszűntnek nyilvánításával 12.2 Az Egyesület megszűnése esetében vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell fordítani ( 2004 évi I törvény a Sportról 17. (6) bekezdés ) XIII. Záró rendelkezések 13.1 Az Egyesület működését, a vezetőség, a tisztségviselők és az Egyesület egyéb szerveinek feladatait és működését érintő, az alapszabályban nem szabályozott kérdéseket az Egyesület szervezeti és működési szabályzata és egyéb szabályzatok határozzák, határozhatják meg. Ezen szabályzatok nem állhatnak ellentétben az alapszabállyal. XIV. Az Egyesület nyilvántartásba történő vétellel jön létre. Fenti okirat a Mátra Aero Club Egyesület 2008 április 12. napján megtartott alakuló közgyűlése által elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövegét tartalmazza. Szolnok április hó 12 nap 13

14 Mellékletek 1. Az Egyesület jelvénye Az Egyesület jelvénye 2. számú melléklet 14

15 Tagnyilvántartó lap minta 3. Számú melléklet 15

16 Szervezeti ábra 16

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések I.1. A sportegyesület neve: Nádudvari Sportegyesület I.2. Rövidített név: Nádudvari SE I.3. A sportegyesület székhelye: 4181 Nádudvar

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

HONVÉD SPORTREPÜLŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

HONVÉD SPORTREPÜLŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉD SPORTREPÜLŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 2 - I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban Egyesület) olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet,

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben