Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján"

Átírás

1 A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete a l a p s z a b á l y á n a k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l á s á r ó l a január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján 1

2 MAGYAR ÖKOLÓGUSOK TUDOMÁNYOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Az alapító tagok létrehozták a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületét, amely egyesületet a Szegedi Törvényszék a Pk /1997/3. számú jogerős határozatával szeptember 23. napján, nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vett. Az egyesület mai napon megtartott közgyűlése az alapszabályt részben megváltoztatta. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés a 1/2015. számú határozatával elfogadta. A jelen egységes szerkezetű okiratban a módosított szövegrészek dőlt betűvel kerülnek feltüntetésre. I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete; angolul: Hungarian Ecological Society. 2. Rövidített neve: MÖTE 3. Az Egyesület működési területe: Magyarország 4. Székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor Az Egyesület honlapjának címe: 6. Bélyegzője: Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Hungarian Ecological Society feliratú körbélyegző és hosszúpecsét 7. Az egyesület logója: 8. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból és saját gazdálkodási tevékenységéből fedezi. II. Az egyesület jogállása, tartós célja Az Egyesület jogállása: Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 2. 6.b) pontja szerinti civil szervezet és a Civil törvény 32. -a szerinti közhasznú szervezet. 2.2 Az Egyesület tartós célja: - az ökológiát művelő magyar szakemberek (továbbiakban ökológusok) alap- alkalmazott kutatási munkájának összefogása, segítése és szervezése; - fórum biztosítása a magyar ökológusok tudományos eredményeinek ismertetéséhez, hatékony információ- és tapasztalatcsere biztosítása; - a hazai, valamint nemzetközi kapcsolatok ápolása; - tagjainak és az ökológia tudományának érdekvédelme az egyesületi keretek adta lehetőségeken belül; 2

3 - az ökológia ismereteinek, kutatási eredményeinek népszerűsítése; - a természet védelme. 2.3 Az Egyesület által ellátott közhasznú tevékenységek: Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek: - együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában. - a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása Egyéb tevékenység, amellyel az Egyesület az adott közhasznú tevékenységet megvalósítja: - oktatási és nevelési intézményekkel kapcsolattartás, együttműködés a fenti oktatási, képzési, ismeretterjesztési tevékenység megszervezése körében A közhasznú tevékenységet a következő közfeladathoz kapcsolódóan végzi az Egyesület: - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról történő gondoskodás [a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (1), c), g), h), i), n)] Az Egyesület ezen közhasznú tevékenysége az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladat teljesítését: - a tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításának elősegítése, együttműködés a tudományos élet képviselőivel és tudományos műhelyekkel [2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3)] - a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásával a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedésének elősegítése [a természet védelméről szóló évi LIII. törvény. 64. (1)] 2.4 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 2.5 Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységei A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete termelő tevékenységet nem folytató (nonprofit), közhasznú szervezet, amely a magyar ökológusokat tömöríti, akik ezt a tudományt szigorú szakmai és etikai elvárásoknak megfelelően művelik, és akik ezzel kapcsolatos szakértői tevékenységet folytatnak. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében, a jogszabályok előírásai szerint, kizárólag másodlagos, kiegészítő jelleggel, gazdasági tevékenységet folytathat. Az Egyesület főtevékenysége a vállalkozási tevékenység nem lehet. Az Egyesület különösen az alábbi tevékenységeket folytatja azzal, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez: 3

4 - konferencia-, rendezvényszervezés - szakértői munka végzése - kiadványok (papír alapú és elektronikus) szerkesztése, kiadása és terjesztése 2.6 Az Egyesület az ökológia fogalmát az MTA Ökológiai Bizottságának állásfoglalásában foglaltak szellemében, mint az egyed feletti szerveződés okait és háttérmechanizmusait vizsgáló biológiai tudományt értelmezi. III. Az Egyesület tagsága 3. A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja bármely magyar magánszemély, aki felsőfokú diplomával rendelkezik, az ökológia tudományát műveli, és eleget tesz a tagsági viszony feltételeinek. 4. A tagsági viszony feltételei: 1. Tagok az alapító tagok 2. További tagok belépéséhez szükséges: - belépési nyilatkozat, - két alapító tag vagy legalább egyéves tagsággal rendelkező tag ajánlása, - felsőfokú végzettség igazolása, - tudományos munkásság dokumentálása, - az Alapszabály elfogadása, - a tagdíj befizetése. 3. Az ajánlók személye és az ajánlás szövege a tagság előtt nyilvános. Az ajánlók az ajánlott személyre erkölcsi felelősséget vállalnak. 4. Az új tagok felvételéről az Elnökség dönt A tag jogai: - részt vehet az Alapszabályban rögzítettek szerint az Egyesület testületeinek munkájában, - az Egyesület bármely szervének javaslatot tehet, - az ügyrendben meghatározott feltételek mellett igénybe veheti az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket, - egyéves tagság után új tag felvételére tehet javaslatot, - az Egyesület bármely tisztségére választható, - egy szavazattal rendelkezik, - pályázatokban, folyamodványokban egyesületi tagságára hivatkozhat, - az Elnökség igazolása alapján az Egyesület nevében szakértői tevékenységet folytathat. 2. A tag kötelességei: - az Alapszabályt és az Egyesület szellemiségét figyelembe véve az Egyesület célkitűzéseit képviselni és tekintélyét növelni, - az Egyesületben vállalt feladatainak a legjobb tudása szerint megfelelni, - a tagdíj rendszeres fizetése, - az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét A tagsági díj mértékét az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés állapítja meg. 2. A folyó év tagdíjának esedékessége január 1. Türelmi idő május 31-ig való befizetésekre vonatkozik. 3. A tagsági díj befizetése történhet az Egyesület folyószámlájára történő átutalással, vagy az Egyesület rendezvényein készpénzes befizetéssel. Az utóbbi lehetőségről a tagokat a rendezvény meghívójában értesíteni kell. 4

5 7. A tagsági viszony megszűnik: a tag kizárása vagy törlése esetén. 1. Az Egyesületből kizárható az a tag, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy az Egyesület szerveinek határozatait, súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást tanúsít. Így különösen kizárható a tag, ha egy évnél régebben lejárt esedékességű tagdíjat a legalább 8 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólításra sem fizette be. 2. Az Elnökség egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, aki büntettet vagy a közerkölcsöt súlyosan sértő cselekményt követ el, szembehelyezkedik az Alapszabály rendelkezéseivel, nyilvánosan sérti az Egyesület érdekképviseleti elveit. 3. A tagság az Elnökség határozata alapján felfüggeszthető. A felfüggesztés hatálya az ügy elbírálásáig tart. 4. Az Elnökség a tagok köréből törli azt a tagot, akinek legalább két évi tagdíjhátraléka van. Az ily módon törölt tag újra kérheti felvételét és az újrafelvételékor nem kerül diszkrimináció alá. 5. Annak a tagsága megszűnik, aki kilépési szándékát az elnöknek írásban jelzi vagy elhalálozott. A bejelentéssel szűnik meg a tagsági viszony. 6. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezést az Egyesület postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásra kerülő tag a közgyűlésen írásban vagy szóban válaszolhat a felmerült vádakra, és előadhatja a mentő vagy enyhítő körülményeket Az Elnökség a titkár tevékenységének részeként tagjairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: - a tag nevét, - születési helyét és idejét, - lakhelyének és munkahelyének címét, - címét, - ajánlóinak nevét, - foglalkozását. 2. Az Elnökség a tagok felhatalmazása nélkül csak a hatóságok írásbeli kérésére adhatja meg a tagok nevéhez tartozó adatokat. Egyéb megkeresésre csak arról adhat tájékoztatást, hogy a megnevezett személy szerepel-e az Egyesület tagnyilvántartásában. IV. Az Egyesület szervezeti felépítése 9. A Közgyűlés Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. 1. A Közgyűlésen a tagok önmagukat képviselik. 2. A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 3. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre - az Alapszabály elfogadása és módosítása, - az Egyesület ügyrendjének meghatározása, - az Elnökség megválasztása és felmentése, - a jelölőbizottság megválasztása, 5

6 - az Egyesület évi költségvetésének és munkatervének jóváhagyása, - a tagdíj megállapítása, - az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének és feloszlatásának kimondása, - kizárással és a törlés elleni fellebbezéssel kapcsolatos döntések. 4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az Elnökség dönt. 5. A Közgyűlés három évre választja az Elnökséget. 6.A Közgyűlésen a tagok tanácskozási és szavazati joggal bírnak. 7. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Továbbá 30 napon belül össze kell hívni az Elnökség határozatára, vagy a tagok legalább egyharmadának, a cél megjelölésével írásban benyújtott kérelmére. 8. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendi pontjait a tagokkal legalább 15 nappal előre írásban kell közölni. A napirend kiegészítését annak indoklásával bármely tag legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 4. napig kérheti. Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak. 9. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak legalább 50%-a jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott és ismételten összehívott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban. Ha a megismételt Közgyűlést ugyanarra a napra hívják össze időpontja és helyszíne, továbbá az arról történő tájékoztatás, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontokra nézve határozatképes lesz, közölhető az eredeti Közgyűlés meghívójában, s ez esetben újabb meghívó kiküldése nem szükséges. Ellenkező esetben a megismételt közgyűlésre új meghívót kell kiküldeni, amelyben tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. 10. Az Egyesület elnökének javaslata alapján közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyv vezetőt és a kéttagú szavazatszámláló bizottságot. Az egyesület bármely a közgyűlésen tagja jogosult a szavazás előtt szóban az elnökétől eltérő javaslatot tenni. Kettőnél több jelölt esetén, ha egyik jelölt sem kapott többséget, a szavazást meg kell ismételni a két legtöbb szavazatott kapott jelöltre A jelenlevők legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben: - az Alapszabály módosítása, - az Egyesületnek más egyesületekkel való egyesülése, - az Egyesület megszüntetése, 12. A Közgyűlés az Elnökség előterjesztése alapján egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, külön, külön dönt az Egyesület éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról. Az Egyesület a jóváhagyott beszámolót és közhasznúsági mellékletet, azok jóváhagyását tartalmazó jegyzőkönyv hitelesítését követően, honlapján legalább 30 napra közzéteszi. 13. A Közgyűlés határozatait a háromnegyedes szótöbbséget igénylő ügyek kivételével egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Személyi ügyekben titkos szavazással dönt. 14. A Közgyűlésről két példányban jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnök vagy az Elnökség egy tagja, a jegyzőkönyvezető írja alá és két jelenlevő tag hitelesíti. A jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza a jelenlevő tagok névsorát. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a szavazások eredményét, a határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet az Egyesület irattárában kell tárolni. 15. A Közgyűlés határozatairól az Egyesület titkára Határozatok Tára elnevezéssel nyilvántartást vezet, amelybe a Közgyűlés határozatait a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését követően nyomban köteles bevezetni. A bevezetett határozatokat az elnök és a titkár aláírásával hitelesíti. A Határozatok Tárában fel kell tüntetni a határozatok teljes szövegét, azok meghozatalának időpontját, a döntés támogatok és ellenzők számarányát. A Közgyűlés határozatait az Egyesület internetes honlapján legalább 15 napra közzé kell tenni. 6

7 16. A Közgyűlés határozatiról az Egyesület Elnökségét az elnök a jegyzőkönyv egy másolati példányának megküldésével (átadásával) tájékoztatja. Amennyiben az elnök bármely oknál fogva nem vett részt a Közgyűlésen, úgy Őt és az Elnökség többi tagját a határozatokról az Elnökség a jegyzőkönyvet aláíró tagja tájékoztatja, a jegyzőkönyv egy másolati példányának a megküldésével (átadásával). A Közgyűlés határozatáról a közvetlenül érintetteket, a határozat szövegének a megküldésével a titkárnak tájékoztatni kell. 17. A Közgyűlés köteles az Elnökség részére adandó felmentvényről dönteni. Amennyiben a Közgyűlés ezt elmulasztja, a felmentvényt elfogadottnak kell tekinteni. 10. Az Elnökség Az Elnökség a Közgyűlés által három évre megválasztott testület, amely két Közgyűlés közötti időszakban biztosítja az Egyesület feladatainak végrehajtását és ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait. Az alakuló közgyűlésen elnökből, titkárból és pénztárosból álló ideiglenes elnökséget kell választani, amelynek megbízatása a következő közgyűlésig tart. 1. Az Elnökségnek hét tagja van: az Egyesület elnöke, két alelnök, titkár, az Egyesület pénztárosa és két választott tag. 3. Az Elnökség két közgyűlés között szükség szerinti számban, de évente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain kívül csak az adott ülésre tanácskozási joggal meghívott Egyesületi tagok vehetnek részt. 4. Az Elnökség határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 5. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza a napirendet, a határozatképességet, a szavazások végeredményét és a határozatokat. Az elnökség határozatairól a titkár Határozatok Tára elnevezésű nyilvántartást vezet. A bevezetett határozatokat az elnök és a titkár aláírásával hitelesíti. Az Elnökség határozatairól a közvetlenül érintetteket a határozat szövegének megküldésével a titkárnak értesítenie kell. 6. Az Elnökség üléseire a napirendet tartalmazó meghívót az elnökség tagjainak az ülést megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni. 7. Az Elnökség hatásköre: - az éves munkaterv elkészítése, - az éves költségvetés elkészítése, - két közgyűlés között az egyesület irányítása, - új tagok felvétele, tag törlése, - rendes és rendkívüli közgyűlést hív össze - a rendes Közgyűlésen beszámol az előző Közgyűlés óta végzett munkáról, előterjeszti a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet - a Közgyűlés felhatalmazása alapján nyilatkozatot adhat ki és az elfogadott Alapszabály értelmében nyilatkozik az Egyesület nevében. - az Elnökség tagjai a polgári jog általános szabályai szerint az Egyesületet képviseleti jogával rendelkeznek. A Közgyűlés és az Elnökség képviseleti joggal más tagot is felruházhat. - továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokban, így különösen a Ptk-ban megjelöltek. 11. Az Egyesület elnöke és alelnökei 1. Az Egyesület elnöke: - jogosult képviselni az Egyesületet állami, hatósági és társadalmi szervek valamint harmadik személy előtt, aláírási joggal rendelkezik; - előkészíti, összehívja az Elnökség üléseit, azokon elnököl; - gondoskodik az Elnökség határozataink végrehajtásáról; - a Közgyűlést levezeti. 7

8 2. Az alelnökök: - az elnök távollétében és annak megbízásából az elnök helyettesei; - az alelnökök az Egyesület előző és az előre megválasztott következő elnökei. 12. A titkár Az Egyesület titkárának feladatai: - a Közgyűlés és az elnökségi ülések szervezése; - elnökségi döntések betartása, végrehajtása; - az éves költségvetés előkészítése az Elnökséggel együtt; - tagfelvétel és a tagok nyilvántartása; - formális ügyiratkezelés. 13. A pénztáros A pénztáros az Egyesület gazdasági vezetője. Feladatai: - a pénztárkönyvet vezeti, adminisztrál a felügyeleti szervek kérésére (NAV, OEP, KSH stb.), - anyagi felelősséggel vezeti a pénztárat, -vezeti a tagdíj- és egyéb gazdasági nyilvántartásokat. Összeférhetetlenségi szabályok A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A fentiek szerint a határozathozatalból kizárt személyt a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. Az egyesületben vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 8

9 jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. Jelen alapszabály alkalmazásában vezető tisztségviselők az elnökség tagjai. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. V. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaikból és pályázatokból származik. Az Egyesület nem fogadja el a politikai pártok vagy azokkal kapcsolatban álló politikai szervezetek, alapítványok támogatását. Politikai pártot nem támogat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj fizetésén túl a tartozásokért vagyonukkal nem felelnek. 3. Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat, amely azonban közhasznú céljait nem veszélyeztetheti (2011. évi CLXXV. tv. 17. (3) bekezdés). 4. Pénzeszközeit pénzintézeti számlán kezeli. A bankszámla feletti rendelkezési joga az Elnökség 5 tagjának, az elnöknek, két alelnöknek, titkárnak és a pénztárosnak van, pénzt vagy az elnök, vagy bármely két másik aláírási jogosultságú tagja aláírásával lehet felvenni. 5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti közhasznú tevékenységeire fordítja. 6. Az Egyesület gazdálkodására, nyilvántartásainak vezetésére, beszámolási kötelezettségére egyebekben a évi CLXXV. tv ainak előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók. 7. Az Egyesület éves bevétele az ötvenmillió forintot nem éri el, ezért külön a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre (2011. évi CLXXV. tv. 40. (1) bekezdés). 8. Az Egyesület éves beszámolóját és annak a évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészített közhasznúsági mellékletét, azok elfogadását követően, legalább 30 napra, internetes honlapján közzéteszi. VI. Záró rendelkezések 15. 9

10 1. Az Egyesület által hozott, jogszabályba vagy az Alapszabályba ütköző határozat megsemmisítését bármely tag indítványozhatja, a határozatot hozó szervnél, amely jogának gyakorlása nem zárja ki a határozat bíróság előtti megtámadásának a jogát. Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármelyik tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 2. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Erre vonatkozó igényét az elnöknek írásban be kell jelentenie. Az iratokba történő betekintés két elnökségi tag jelenlétében, egyezetett időpontban, az Egyesület központi ügyintézésének helyén történik. 3. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevétele módjára vonatkozó hirdetményeit internetes honlapján teszi közzé Az Egyesület megszűnik, ha - a közgyűlés kimondja a feloszlást; - más egyesülettel egyesül; - továbbá a törvényben meghatározott egyéb módon. 2. A megszűnés kimondása után az Egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt Egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 3. Az Egyesület vagyona más egyesülettel való egyesülés esetén a befogadó egyesületet illeti meg. 17. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Civil törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelen Alapszabály az Egyesület május 13-án, december 3-án, május 15-én, illetve a január 22-én megtartott Közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza. A jelen egységes szerkezetű alapszabályt az Egyesület május 15. napján összehívott Közgyűlése fogadta el a 2/2014. Kgy. számú határozatával, amelyben felhatalmazta az Egyesület elnökét az okirat aláírására. Záradék: Alulírott Dr. Samu Ferenc, mint az Egyesület elnöke igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a korábbi alapszabálynak a 1/2015. Kgy. számú közgyűlési határozattal történő hatályon kívül helyezése és a jelen alapszabály (amelyben a módosított részek dőlt betűvel vannak jelölve) elfogadása adott okot. Szeged, január elnök 10

11 11

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv Készült a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület megismételt közgyűlésén 2014. február 21, péntek 17:30 órai kezdettel a Prága Kávézó (1089 Budapest, Baross

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapítványt hoz létre. Ez az

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 1 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az egyesület neve: Halásztelki Üdülő Horgászegyesület 2.) székhelye: Szarvas, Nagyfoki holtág 11459 hrsz II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 1.) A Szarvas 0180

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben