A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy utca Az egyesület működési hatóköre: területi, meghaladja Karcag székhely település közigazgatási területét 4. Az egyesület internetes honlapja: 5. Az egyesület az egyesülési jog alapján létrehozott szervezet, az egyesület jogi személy. 6. Az egyesület nem közhasznú, de törekszik a közhasznú jogállás megszerzésére. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 1. Az egyesület célja: A Nagykunságban a legfőbb ünnepi étel a hagyományos közösségekben a birkapörkölt. Ennek elkészítése nemcsak a pásztoroknál, hanem a településeken emberemlékezet óta a férfinép feladata. Az a jellegzetessége a nagykunsági birkaételeknek, hogy a birkatestet egyszerre főzik meg. A kunsági birkapörkölt ízvilágában teljesen eltér az Alföld többi városában szokásos ételektől, de a Nagykunságon belül is a karcagi igen archaikus főzési technikát jelent. A karcagi jelző tehát nem elsősorban a helyszínt, hanem a főzési módot mutatja. Az egyesület célja - a fent megfogalmazott kunsági hagyomány ápolása, az ízletes karcagi birkapörkölt készítés tudásának életben tartása, átörökítése a felnövekvő generációnak, - a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya elem képviselete, népszerűsítése, a Jegyzékkel kapcsolatos feladatok ellátása, - a Karcagi Birkafőző Fesztivál hagyományőrző jellegének ápolása, fenntartása, - a magyar nép hagyományainak és a folklór alapvető ismereteinek bemutatása, ezáltal nemzetünk, gyökereink megőrizése, - a Nagykunság népi kultúrájának ápolása, a népművészeti jellegzetességeinek bemutatása, a nagykunsági viselet felelevenítése. 2. Az egyesület tevékenységei céljai elérése érdekében: - a karcagi birkapörkölt hagyományos elkészítési módszereinek a megőrzése, népszerűsítése, illetve továbbadása a jövő generációjának - a Karcagi Birkafőző Fesztiválon való megjelenés, a rendezvény népszerűsítése, szervezői, rendezői feladatok vállalása - a nagykunsági, illetve a karcagi hagyományos ételek megismerése, illetve megismertetése - hazai, illetve külföldi (gasztro)kulturális rendezvényeken részvétel - szakmai találkozók, versenyek, rendezvények szervezése - a Nagykunság és Karcag népi kultúrájának, hagyományainak felelevenítése, ápolása - az egyesület együttműködik, kapcsolatot tart és épít a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával, és a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére jutott elemek képviselőivel - az egyesület céljainak megvalósulása elősegítése érdekében együttműködik önkormányzatokkal, társulásokkal, cégekkel, intézményekkel, más civil szervezetekkel

2 2/11 3. Az egyesület nem közhasznú, de a közhasznú jogállás későbbi megszerzése tekintetében közhasznú tevékenységet végez. Tevékenységei közfeladatokhoz kapcsolódnak, mely közfeladatok teljesítését a települési önkormányzat részére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 76. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések írják elő. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 1. A tagsági viszony keletkezése, megszűnése 1.1. Az egyesület tagja (továbbiakban: tag) lehet minden olyan természetes személy, aki belépési nyilatkozatban az alapszabály és az egyesület belső szabályzatainak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Továbbá két tag a felvételét javasolja A tagsági viszony keletkezésére irányuló eljárás Az új tag írásbeli felvételi kérelmére indul az eljárás, a kitöltött belépési nyilatkozatot az egyesület székhelyére kell benyújtani. A belépési nyilatkozaton szerepelnie kell a két tag aláírásával ellátott írásbeli ajánlásnak. A tagfelvételi kérelem ügyében az elnökség dönt. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételt kérő a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezhet a taggyűléshez A tagsági jogviszony keletkezésének együttes feltételei: - a belépési nyilatkozat kitöltése és aláírása - a tagfelvételi kérelem elnökségi elfogadása - az első tagdíj megfizetése 1.2. Az egyesület pártoló tagja (továbbiakban: pártoló tag) lehet minden olyan természetes személy, jogi személy - kivéve költségvetési szerv -, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Továbbá két tag a felvételét javasolja A pártoló tagsági viszony keletkezésére irányuló eljárás A pártoló tag írásbeli felvételi kérelmére indul az eljárás, a kitöltött pártoló tagra vonatkozó belépési nyilatkozatot az egyesület székhelyére kell benyújtani. A belépési nyilatkozaton szerepelnie kell a két tag aláírásával ellátott írásbeli ajánlásnak. A tagfelvételi kérelem ügyében az elnökség dönt. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételt kérő a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezhet a taggyűléshez A pártoló tagsági jogviszony keletkezésének együttes feltételei: - a pártoló tagra vonatkozó belépési nyilatkozat kitöltése és aláírása - a tagfelvételi kérelem elnökségi elfogadása - a vagyoni hozzájárulás megfizetése 1.3. Az egyesület tiszteletbeli tagja (továbbiakban: tiszteletbeli tag) lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik tiszteletbeli taggá választását az elnökség vagy legalább két tag javasolja a taggyűlésnek szakmai tevékenységük, életútjuk, hazai vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken elért eredményük, az egyesület céljai területein végzett tevékenységük vagy valamely egyéb szempont alapján, és akiket a taggyűlés arra méltónak talál és tiszteletbeli taggá választ Az egyesületi tagság megszűnik: - A tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag halálával, a halál napján. - A pártoló tag, tiszteletbeli tag jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján.

3 3/11 - A tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag kilépésével, a kilépés írásbeli bejelentésével, a bejelentés napján. - Az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. - Kizárással Az elnökség kizárhatja határozatával - azt a tagot, pártoló tagot, aki a vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg vagy - azt a tagot, pártoló tagot, aki az alapszabály vagy az egyesület belső szabályzata ellen vét, az egyesület céljainak megvalósulását jelentősen veszélyezteti vagy azzal ellentétes, vagy méltatlan magatartást tanúsít, vagy az egyesület tevékenységében hosszabb időn keresztül nem vesz részt vagy - azt a tagot, aki a tagdíjat, továbbá azt a pártoló tagot, aki a vagyoni hozzájárulását tartósan, indokolatlanul, a befizetés határidejétől számított 6 hónapnál régebben nem fizeti meg, és fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. A kizárási eljárást bármely elnökségi tag vagy legalább a tagok egyharmada kezdeményezheti. Az elnök ezekben az esetekben köteles a kizárási javaslatot az elnökség elé terjeszteni. A kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot, pártoló tagot értesíteni kell, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell, és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni szükséges. Az elnökség kizárásról szóló határozata ellen az érintett tag, pártoló tag az írásbeli közléstől számított 15 napon belül az egyesület taggyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van A taggyűlés kizárhatja határozatával azt a tiszteletbeli tagot, - aki a vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg vagy - aki az alapszabály vagy az egyesület belső szabályzata ellen vét, az egyesület céljainak megvalósulását jelentősen veszélyezteti vagy azzal ellentétes, vagy méltatlan magatartást tanúsít. - A kizárási eljárást az elnökség vagy legalább a tagok egyharmada kezdeményezheti. Az elnök ezekben az esetekben köteles a kizárási javaslatot a taggyűlés elé terjeszteni. A kizárási eljárás megindításáról az érintett tiszteletbeli tagot értesíteni kell, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell, és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni szükséges Az egyesületi tagok, pártoló tagok felvétele és kizárása az elnökség, a tiszteletbeli tagok felvétele és kizárása a taggyűlés hatáskörébe tartozik. Az egyesületi tagokról, pártoló tagokról, tiszteletbeli tagokról az elnökség nyilvántartást vezet. 2. A tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 2.1. A tag jogai és kötelezettségei: - Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein. - Részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult taggyűlés döntéshozatalában, ahol javaslattételi, indítványozási, tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik. Szavazati jogát személyesen gyakorolhatja. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. - Tisztségviselőket jelölhet és választhat, tisztségviselőül jelölhető és választható. - Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait és a tagokat megillető kedvezményeket. - Jogosult betekinteni az egyesület valamennyi iratába, azokról az egyesület elnökétől tájékoztatást kérhet, feljegyzést készíthet, és saját költségére másolatot kérhet. - Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt - a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthat. - Köteles a taggyűlési határozattal megállapított mértékű tagdíjat megfizetni.

4 4/11 - Köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok és a taggyűlés által meghatározott konkrét programok megvalósítása érdekében. - Nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását. - Köteles az egyesület alapszabályát és más belső szabályzatát betartani. - Tisztségre történt megválasztása esetén az ebből eredő feladatait legjobb képességei szerint kell ellátnia A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei: - A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. - Az egyesület szerveibe nem választhatnak és nem választhatók, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. - Részt vehetnek az egyesület rendezvényein. - Igénybe vehetik az egyesület szolgáltatásait. - Jogosultak betekinteni az egyesület valamennyi iratába, azokról az egyesület elnökétől tájékoztatást kérhetnek, feljegyzést készíthetnek, és saját költségükre másolatot kérhetnek. - Érintettségük esetén az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt - a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthatnak. - Tagdíjat nem fizetnek. - Nem veszélyeztethetik az egyesület céljainak megvalósítását. - Kötelesek az egyesület alapszabályát és más belső szabályzatát betartani. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. A taggyűlés 1.1. A taggyűlés összetétele, ülésezése Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés a tagok összessége A taggyűlést az elnök hívja össze. A taggyűlésre minden tagot, pártoló tagot, tiszteletbeli tagot a napirend közlésével kell írásban meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely a taggyűlés döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint meg kell hívni. A meghívót az egyesület honlapján is közzé kell tenni Évente egyszer rendes taggyűlést kell tartani, és rendkívüli taggyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével - igényli, vagy az elnökség vagy bármelyik elnökségi tag azt szükségesnek tartja. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli A taggyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a taggyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat a szavazatok számának rögzítésével. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá a taggyűlésen végig jelenlévő két tag hitelesíti. A jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket az elnök javaslatára a taggyűlés választja meg a taggyűlés ülésének megkezdésekor Az egyesület taggyűlései nyilvánosak. A nyilvánosságot a taggyűlés a jogszabályokban meghatározott esetekben egyszerű többséggel hozott határozattal korlátozhatja Az egyesület taggyűléseit a székhely települése közigazgatási területén belül tartja.

5 5/ A taggyűlés határozathozatala A taggyűlés határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott taggyűlésen a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt azonos napon megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - taggyűlés időpontját követően egy órával későbbi időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójában is megjelölhető, azzal, hogy a megismételt taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Megismételt taggyűlésen alapszabályt módosítani nem lehet A taggyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Titkos vagy minősített szavazás bármely szavazásra jogosult tag indítványára, annak elfogadása esetén tartható. Kétharmados többség (azaz az összes tag kétharmadának szavazata) szükséges: - az alapszabály módosításához - a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához és módosításához - az elnök megválasztásához, visszahívásához - az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének vagy feloszlásának kimondásához Titkos szavazás szükséges: - tisztségviselők megválasztásakor Az elnökségi tagok választására vonatkozó titkos szavazás szabályai: A választás lefolytatásához legalább két fő szavazatszámlálót választ a taggyűlés. A taggyűlés levezető elnöke felhívja a taggyűlést elsőként az elnök, majd a többi elnökségi tag személyére vonatkozó javaslattételre. A szavazólapra jelöltként azok a személyek kerülhetnek fel, akiket az egyesület bármely szavazásra jogosult tagja javasol. Elsőként az egyesület elnökét kell megválasztani. Amennyiben a jelöltek közül az első fordulóban a szükséges kétharmados többséget senki nem kapja meg, a második fordulóban csak az a két jelölt vesz részt, akik a legtöbb szavazatot kapták, ha többen kaptak egyenlőszámú szavazatot, akkor valamennyien részt vesznek a második fordulóban. A második fordulóban már egyszerű szavazattöbbséggel kerül megválasztásra az elnök személye. Az elnök megválasztása után a többi elnökségi tagot választja meg a taggyűlés. Az eljárási szabályok ugyanazok, mint az elnökválasztásnál, azzal a különbséggel, hogy minden más elnökségi tag egyszerű többséggel megválasztottnak tekintendő. A választást követően a szavazólapokat meg kell semmisíteni A taggyűlés hatásköre A taggyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Kizárólag a taggyűlés hatáskörébe tartozik: - az alapszabály megállapítása és módosítása - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása - az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása - tiszteletbeli tag megválasztása és kizárása - az éves költségvetés megállapítása, az egyesület gazdálkodásának, annak főbb irányainak meghatározása - az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása - az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása - az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása - az elnökség éves beszámolójának az elfogadása - tagsági jogviszony kérdésében hozott elnökségi döntés elleni fellebbezés elbírálása - a tagdíj mértékének és fizetési módjának meghatározása - döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály vagy az alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a taggyűlés elé terjeszt

6 6/11 2. Az elnökség 2.1. Az elnökség összetétele Az elnökség tagjai a taggyűlés által megválasztott elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető, kulturális örökség felelős, rendezvényfelelős, média- és marketingfelelős. A taggyűlés az elnökség tagjait 3 évre választja. Időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával megegyező időpontig szól. Az elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el Az elnökség tagja az lehet - aki az egyesület tagja és - aki cselekvőképes és - a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és - aki --magyar állampolgár vagy --a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik vagy -- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik Az elnökségben betöltött tisztségviselés megszűnik: - a mandátum lejártával - lemondással - taggyűlési visszahívással - egyesületi tagság megszűnésével - ha az alapszabályban foglalt feltételeknek az elnökségi tag nem felel meg - tartós, hat hónapot meghaladó akadályoztatás esetén 2.2. Az elnökség feladat- és hatásköre: - gondoskodik az egyesület ügyeinek viteléről - koordinálja, szervezi az egyesület tevékenységét - ellátja az egyesület működéséhez szükséges pénzügyi, gazdálkodási és adminisztrációs feladatokat - megtervezi a két taggyűlés közötti tevékenységeket, és elfogadásra a taggyűlés elé terjeszti - elvégzett tevékenységéről, döntéseiről éves beszámolót készít, és a taggyűlés elé terjeszti - tagok és pártoló tagok felvétele, kizárása - tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok nyilvántartásának, azaz a tagnyilvántartás vezetése - ügyrendjének elfogadása - az elnök utasítása a taggyűlés összehívására - az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok, az éves elnöki beszámolók, a taggyűlési határozatok nyilvánosságának biztosítása - az egyesület tagságára kötelező határozatok meghozatala - döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 2.3. Az elnökség tagjainak feladat- és hatásköre: Az elnök - Az elnök az egyesület képviselője. Az elnök - a bankszámla feletti rendelkezés kivételével - önállóan jogosult az egyesület képviseletére harmadik személyek, szervezetek irányában, bíróságok és más hatóságok előtt. - Szervezi és intézi az egyesület ügyeit. - Gondoskodik a vezetőségi ülések és a taggyűlés rendszeres összehívásáról, megtartásáról.

7 7/11 - Vezeti az elnökség és a taggyűlés üléseit. - Gondoskodik az elnökség és a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról, a végrehajtás eredményéről a döntéshozónak beszámol. - A taggyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat az alapszabályban meghatározott módon az érintettekkel közli. - Előkészíti az éves beszámoló tervezetét, és jóváhagyás céljából a taggyűlés elé terjeszti. - Előkészíti az éves költségvetés tervezetét, az egyesület gazdálkodásának, annak főbb irányainak meghatározásával, és jóváhagyás céljából a taggyűlés elé terjeszti. - Gondoskodik az egyesület működésének nyilvánosságának biztosításáról. - A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a taggyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie. - Köteles a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőrizni. - Köteles az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrizni. - Gondoskodik az elnökségen és az egyesületen belüli munkamegosztásról, az egyesületi tagjait feladatokkal bízhatja meg. - Elnökségi tag - kivéve elnök, alelnök - akadályoztatása esetén gondoskodik az elnökségi tag helyettesítéséről az elnökség tagjai közül. - Gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület munkavállalói felett Az alelnök - Segíti az elnök munkáját. - Az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörben helyettesíti az elnököt A titkár - Ellátja az egyesület, az elnökség működéséhez szükséges adminisztratív, szervezési feladatokat. - Tevékenysége keretében többek között vezeti a taggyűlés és az elnökség határozatainak nyilvántartását, vezeti a tagnyilvántartást, gondoskodik az egyesület működése során keletkezett iratok kezeléséről, közreműködik a taggyűlés és az elnökség üléseinek szervezési, technikai előkészítésében A gazdasági vezető - Ellátja az egyesület működéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági feladatokat. - Tevékenysége keretében többek között közreműködik az egyesület éves beszámolójának előkészítésében, az éves költségvetés tervezetének készítésében, kezeli az egyesület pénzállományát, kezeli és nyilvántartja a számlákat, ellenőrzi a számlák hitelességét, vezeti a pénztárkönyvet, gondoskodik az egyesület pénzügyi, gazdasági szabályzatainak elkészítéséről, gondoskodik a támogatások felhasználásának előkészítéséről és az elszámolásról, a könyvelési feladatok ellátáshoz adatokat szolgáltat. - Mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnököt értesíti A kulturális örökség felelős - Ellátja az összekötői feladatokat a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága és az egyesület között. - Szervezi a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága által rendezett programokon történő részvételt, közreműködik az egyesület megjelenésének biztosításában. - Kapcsolatot tart a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére felkerült elemek képviselőivel A rendezvényfelelős - Szervezi az egyesület bemutatkozását biztosító rendezvényeket. - Koordinálja az egyesület által szervezett rendezvények lebonyolítását. - Szervezi a gasztronómiai és egyéb rendezvényekre az egyesületi tagok delegálását, koordinálja a részvételt.

8 8/11 - Határon túli bemutatkozási lehetőségeket keres, szervez, közreműködik azok lebonyolításában. - Együttműködik, kapcsolatot tart és épít gasztronómiai és kulturális rendezvények szervezőivel A média- és marketingfelelős - Ellátja az egyesület működésével kapcsolatos marketing-kommunikációs feladatokat. - Gondoskodik az egyesület marketingstratégájának elkészítéséről. - Elősegíti az egyesület minél nagyobb nyilvánosság előtti megjelenését. - Kapcsolatot tart, együttműködik a médiával. - Biztosítja az egyesület honlapjának fejlesztését, friss adattartalommal való megtöltését Az elnökség ülésezése, határozathozatala Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az elnökség ülését az elnök hívja össze, írásban, meghívó küldésével, a napirend közlésével úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint meg kell hívni. A meghívót az egyesület honlapján is közzé kell tenni. Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat a szavazatok számának rögzítésével. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá az ülésen végig jelenlévő egy elnökségi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőt az elnök javaslatára az elnökség választja meg az ülésének megkezdésekor. Az elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot az elnökség a jogszabályokban meghatározott esetekben egyszerű többséggel hozott határozattal korlátozhatja Az elnökség határozathozatala Az elnökség határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott elnökségi ülésen a tagok több mint fele jelen van. Ha az elnökség nem volt határozatképes, tizenöt napon belül újra össze kell hívni. Az elnökség - eltérő rendelkezése hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3. A felügyelő bizottság Az egyesület éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben a jogszabályi előírások alapján felügyelő szerv választás kötelező, a taggyűlés gondoskodik az alapszabály módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 1. Az elnök az egyesület képviselője. Az elnök - a bankszámla feletti rendelkezés kivételével - önállóan jogosult az egyesület képviseletére harmadik személyek, szervezetek irányában, bíróságok és más hatóságok előtt. Akadályoztatása esetén az alelnök teljes jogkörben helyettesíti. 2. Az elnök a gazdasági vezetővel együttesen jogosult rendelkezni az egyesület bankszámlája felett. Akadályoztatásuk esetén az elnököt az alelnök, a gazdasági vezetőt a titkár helyettesíti. VI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 1. A taggyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

9 9/11 Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. VII. DOKUMENTÁLÁS RENDJE 1. Az egyesület a működésével keletkezett iratokat nyilvántartja. Az iratok kezeléséről a titkár gondoskodik. 2. A taggyűlés és az elnökség határozatait, az éves beszámolót, a taggyűlés és az elnökség nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyveket bárki megtekintheti, azokról az elnöktől felvilágosítást kérhet, feljegyzést készíthet, saját költségére másolatot kérhet. Az iratbetekintést az elnök biztosítja az írásbeli kérelem beérkezését követő 15 napon belül. 3. Az egyesület a döntéseit, a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az éves beszámolóját, a működésre, szolgáltatásai igénybevétele módjára vonatkozó információkat, beszámolóit honlapján teszi közzé. 4. Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános. 5. A taggyűlés és az elnökség által hozott határozatokat a Határozatok Könyve tartalmazza, melyet a titkár vezet. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a taggyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A taggyűlés és az elnökség által hozott döntéseket az érintettekkel írásban kell közölni a döntés meghozatalát követő 15 napon belül. A döntés közlése az elnök feladata. 6. Az egyesület a jogszabályi rendelkezések alapján köteles éves beszámoló jelentést készíteni. Az így elkészült és a taggyűlés által határozattal elfogadott beszámolót, valamint annak mellékleteit, a közhasznúsági mellékletet a naptári évfordulót követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi. A letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségét az egyesület a mindenkori jogszabályok rendelkezései szerint teljesíti. VIII. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 1. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan, éves költségvetés alapján gazdálkodik. 2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak esedékes tagdíjfizetésük mértékéig felelnek. 3. Az egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 4. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a tevékenységére fordítja. 5. Az egyesület bevételeit, költségeit, ráfordításait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tarja nyilván.

10 10/11 6. Az egyesület nevében vagy javára adománygyűjtő tevékenység folytatható, az adományok gyűjtésére és nyilvántartására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 7. Az egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A beszámoló tartalmazza: - a mérleget - az eredménykimutatást - a kiegészítő mellékletet Az egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. 8. Az egyesület könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik. 9. Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az egyesület bármely cél szerinti juttatását - a taggyűlés döntése alapján - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 10. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a taggyűlés dönt. A vagyont az egyesület céljaival összhangban kell felhasználni. A taggyűlés rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. IX. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 1. Az egyesület megszűnik, ha - az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad) - a taggyűlés a feloszlásáról határoz - a bíróság feloszlatja - a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését - a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. 3. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 4. Az egyesület a törvényszéki nyilvántartásba vétellel jön létre.

11 11/11 Záradék: Jelen - a vastag betűkkel szedett módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Karcagi Birkafőzők Egyesülete Taggyűlése a Karcagi Birkafőzők Egyesülete Alapszabályának módosításáról szóló 11/2012. (VI.30.) számú taggyűlési határozattal fogadta el. Karcag, június 30. (: Nagygyörgy Jenő :) elnök

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BALKÁN HÍV EGYESÜLET

BALKÁN HÍV EGYESÜLET BALKÁN HÍV EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BALKÁN HÍV Egyesület Az egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: BALKAN CALLING Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az Alkohol- és Drogfüggőkért és Családjaikért Egyesület Alapszabálya

Az Alkohol- és Drogfüggőkért és Családjaikért Egyesület Alapszabálya Az Alkohol- és Drogfüggőkért és Családjaikért Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Alkohol- és Drogfüggőkért és Családjaikért Egyesület 1.2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület Alapszabály A Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. Általános Rendelkezések 1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben