I. Általános rendelkezések Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések. 1.3. Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége"

Átírás

1 Gyulai Sporthorgász Egyesület alapszabálya (A napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg, a módosítások vastag, dőlt betűvel kiemelve) amelyet az egyesület tagjai az alábbiak szerint határoztak meg: I. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Gyulai Sporthorgász Egyesület 1.2. Székhelye: 5700 Gyula, Szép u Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra 1.4. Az egyesület önkormányzati elven működő jogi személy. 2. Az egyesület célja, tevékenysége 2.1. Az egyesület célja: - A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. - Az egyesületi tagok részére kedvező horgászlehetőség biztosítása. - A horgászetikai normák érvényesülésének elősegítése. - Egyesületi-közösségi élet megszervezése. - Közösségi rendezvények, halfogó (kívánság esetén dobó) versenyek rendezése. - Hatályos környezetvédelmi előírások, jogszabályok ismertetése, betartása, betartatása, szakismeretek gyarapítása - A környezet- és természetvédelem elősegítése, a természet szeretetére, a környezet védelmére való nevelés. - A folyóink és tavaink halállományának védelme érdekében segíti a hatóságok munkáját az orvhalászat és az orvhorgászat elleni küzdelemben. - A horgászturizmus fejlesztésének elősegítése. - Törekvés más horgászegyesületekkel közösen olyan szövetség létrehozására, vagy olyan meglévő szövetséghez való csatlakozásra, amely ellátja a tagság érdekvédelmét és érdekképviseletét, továbbá kiemelt feladatként kezeli a Gyula és környéke vizeinek minden irányú védelmét napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve.

2 napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. 3. Az egyesületi tagság keletkezése 3.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a közgyűlés által meghatározott mértékű belépési díjat megfizeti és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A tagfelvétel előfeltétele még két meglévő tag írásbeli ajánlása A tagfelvételi kérelem tárgyában a vezetőség dönt. A felvételt elutasító döntés ellen a felvételét kérő panaszt nyújthat be az egyesület közgyűléséhez. Az alapszabályban meghatározott felvételek teljesítése esetén a felvételi kérelem nem utasítható el A tagokról a vezetőség naprakész nyilvántartást vezet. 4. Az egyesületi tagság megszűnése 4.1. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, nyilvántartásból történő törlésével vagy kizárásával A kilépést írásban, ajánlott levélben kell közölni az egyesület vezetőségével, mely bejelentés az adott év végére szünteti meg a tagsági viszonyt. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége alapos okból, egyéni elbírálás alapján egészben vagy részben mentesítheti A vezetőség határozattal törli azt a tagot, aki több mint két évi tagdíjjal hátralékban van, és kötelezettségének a felhívástól számított 30 nap alatt sem tesz eleget. A tagság megszűnésének időpontja a határozat keltének napja. A törlési határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni Kizárás folytán az veszti el tagságát, aki az egyesület alapszabályával, törekvéseivel és érdekeivel szemben szándékosan ellentétesen cselekszik, és a vezetőség jogerős határozattal kizárja az egyesület tagjai sorából. A kizáró határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a közgyűléshez. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. A tagsági viszony megszűnésének időpontja a közgyűlés döntésének napja.

3 4.5. Az elhunyt tagot a nyilvántartásból törölni kell Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. 5. A tagok jogai és kötelezettségei 5.1. Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, ott felszólalhat, indítványt tehet és szavazhat. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül az egyesület magyar és letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú, 14 életévét betöltött, és büntetlen előéletű tagja választható meg az egyéb jogszabályokban megállapított feltételek fennállása esetén Az egyesület tagja a bíróság előtt a tudomására jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja a közgyűlés törvénysértő határozatát Az egyesület tagja jogosult felszólalásának rögzítését kérni a közgyűlésről készült jegyzőkönyvekbe, és azt megtekintheti. Jogosult továbbá a közgyűlés korábbi jegyzőkönyveibe betekinteni Az egyesület tagjai kötelesek: - munkájával és magatartásával az egyesület tevékenységét elősegíteni, a feladatokban részt vállalni, - az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait, a horgászatra, környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartani és betartatni, - a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat, valamint az egyéb díjakat határidőben megfizetni, az egyesület tulajdonát, a használatban lévő tárgyakat védeni, - tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében, - a fogási naplót vezetni, és az erre megállapított határidőig az egyesület vezetőségének megküldeni, - a vizek tisztasága felett őrködni, és az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni A hátralékos tagdíjak vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető Az egyesület szervei: 6. Az egyesület szervei és működésük

4 a./ Közgyűlés b./ Vezetőség c./ napjával hatályon kívül helyezve. d./ Fegyelmi és etikai bizottságot az egyesület közgyűlése szükség szerint, eseti jelleggel fog létrehozni A közgyűlés és a vezetőség ülései nyilvánosak. 7. Az egyesület közgyűlése 7.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának A közgyűlést rendes ülésre évenként egyszer össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt - a vezetőség szükségesnek tartja, - a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri, - illetve akkor is, ha azt a bíróság elrendeli A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint fele jelen van. (50 % + 1 fő). Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás ezen jogkövetkezménye az eredeti, illetve a megismételt közgyűlési meghívóban szerepel. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölendő A közgyűlés határozatait a 6./ pont alatti esetek kivételével egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Az alapszabály módosításához, az éves beszámoló és mellékleteinek elfogadásához a jelenlévő tagok 2/3-ának, az egyesület feloszlásának (megszűnésének) és egyesülésének kimondásához a tagok összessége 2/3-ának szavazata (minősített többség) szükséges A közgyűlés: - Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát. - Kimondja az egyesület felosztását, vagy más egyesülettel történő egyesülését, társadalmi szervezetek szövetségéhez való csatlakozást, vagy ilyen szövetség létrehozásában való közreműködést,

5 - Megválasztja az alapszabályban meghatározott tisztségviselőket, azaz az elnököt, a titkárt és a pénztárost. - Megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok éves tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat, elfogadja a számviteli beszámolót, és a vagyonmérleget, felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra napjával hatályon kívül helyezve.. - Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját. - Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait. - Beszámoltatja a közgyűlés által megbízott eseti alkalomra alakuló fegyelmi bizottságot munkájáról. - Elbírálja a vezetőség tagfelvételt elutasító, illetve kizárási határozatát. - Elbírálja a vezetőségnek a tag nyilvántartásból történő törléséről szóló határozatát. - Másodfokon eljár fegyelmi ügyekben. - Dönt a közgyűlés elé terjesztett egyéb ügyekben A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell választani Tisztségviselők választása esetében az elnök javaslatára a közgyűlés 3 tagú jelölőbizottságot választ tagjai sorából. A jelölőbizottság javaslatot tesz a vezetőség tagjaira, ezen belül az elnök személyére. A jelöltek személyére a közgyűlés bármely tagja is tehet javaslatot. 8. Az egyesület vezetősége 8.1. Az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását ügyintéző és képviseleti szervként - a közgyűlés által 5 évre választott, 3 főből álló vezetőség látja el A vezetőség tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. Vezetőségi tagnak csak büntetlen előéletű, 14 életévét betöltött, magyar, vagy letelepedési, bevándorlási, tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgár egyesületi tag választható. A vezetőség tagjai újraválaszthatók A vezetőség elnöke az egyesület elnöke Az egyesület elnökén kívül a vezetőségnek 2 tagja van: a titkár és a pénztáros. A vezetőség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, de a tevékenységük során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak A vezetőség: - Fő feladata az átfogó szakmai koordináció biztosítása, valamint az ülések között rendkívüli, vagy sürgős esetekben a gyors demokratikus döntéshozatal biztosítása.

6 - Az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének rendszeres vizsgálata, - Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát - Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. - Két közgyűlés közötti időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni. - Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési kerettel, a közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat. - Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az egyesületi választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében. - Szükség szerint dönt a horgászhelyeknek a tagok közötti elosztásáról. - Megállapítja a halfogási és horgászdobósport versenyek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelölt rendezőit, bíráit, kijelöli továbbá az egyesület versenycsapatát és vezetőjét más szervezésű horgászversenyekre. - Elkészíti az éves mérleget, beszámolókat, és mellékleteiket és mindezeket a közgyűlés elé terjeszti. - Eljár a tagok felvétele és kizárása ügyében. - Eljárt a tag nyilvántartásba történő törlése ügyében. - Az egyesület tagjairól naprakész nyilvántartást vezet napjával hatályon kívül helyezve A vezetőség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. A vezetőség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik, melyet az elnök hív össze. Köteles összehívni a vezetést akkor is, ha bármely tagja azt indítványozza. A vezetőség ülésére minden tagok a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely, a vezetőség döntésében érdekelt személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni A vezetőség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást bármely tag kérésére el kell rendelni. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet valamennyi megjelent elnökségi tagnak alá kell írnia napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület elnöke: 9. Az egyesület elnöke - képviseli az egyesületet, - irányítja az egyesület tevékenységét, - vezeti és szervezi a vezetőség munkáját,

7 - összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, és azokon elnököl, - ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület törvényes alapszabályszerű tevékenysége felett, - a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, - a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja, a kiadások számláit ellenőrzi, - harmadik személyekkel a szerződéseket megköti, az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi, - az egyesület adminisztratív munkájának irányítása, illetve elvégzése, - gondoskodik az egyesület működése nyilvánosságának biztosításáról Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti Az egyesület titkára: 10. Az egyesület titkára - segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén, - előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, - gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről, - irányítja illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, - szervezi az egyesület rendezvényeit Az egyesület pénztárosa: 11. Az egyesület pénztárosa - intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről, - kezeli az egyesület pénzállományát, a számlákat, a nyilvántartást, pénztárkönyvet vezet, - értesíti a vezetőséget bárminemű visszaélés gyanúja esetén, - elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti. 12. Ügyrendi szabályok Mind a közgyűlés, mind a vezetőség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti Az elnök a közgyűlés és a vezetőség által hozott határozatokat köteles maradéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A nyilvántartás tartalmazza az ülésen hozott döntéseket az ott készült jegyzőkönyveknek megfelelően. A nyilvántartásba minden közgyűlés által hozott döntés évente 1-gyel kezdődő sorszámmal, törve az aktuális évvel, kerül bevezetésre. Az egyes döntésekről az alábbi adatokat tartalmazza a nyilvántartás:

8 - a döntés tartalma, - a döntés meghozatalának időpontja, annak időbeli hatálya, - a döntést támogatók és ellenzők számaránya, esetleg személye A határozatok érintettjeit az elnök köteles a döntésekről készült jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesíteni Az elnök köteles a közgyűlés és a vezetőség által hozott döntések nyilvántartását, illetve a tagnyilvántartást naprakészen vezetni. Az elnök őrzi az egyesület működése kapcsán keletkezett valamennyi iratot is Az vezetőség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt vagy vállalkozást az ügyviteli-könyvelési teendők ellátásával megbízni. E célra díjazás állapítható meg. A vezetés könyvvizsgálót is megbízhat. Azonban nem lehet az egyesület megbízott könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület jogi személy 13. Az egyesület vagyona, gazdálkodása Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési joggal az elnök és az elnökség egy másik tagja együttesen bír A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés, adomány az egyesület vagyonát képezi Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg Az egyesület kiadásait tagdíjakból, egyéb díjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból és egyéb díjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási-ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

9 13.9. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tarta, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott károkért napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület megszűnése esetén megmaradt vagyona a White Club az Élővízcsatornáért Egyesületre száll. 14. Vegyes rendelkezések Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület működése felett a Békés Megyei Főügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol Az egyesület feletti adóellenőrzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését pedig az Állami Számvevőszék látja el Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók. Gyula, napja Ez az alapszabály a napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály. Schlett Árpád elnök

10 GYULAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET JEGYZŐKÖNYV Készült: február 13-án 17 órakor Helyszín: Tölgyfa Étterem Gyula Megjelentek száma 96 fő. Az egyesület elnöke, Schlett Árpád köszönti a megjelenteket. Mivel az egyesület teljes taglétszáma 456 fő, megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban feltüntetett új időpont szerint 17 óra 30 perckor függetlenül a megjelentek számától határozatképes lesz. Új közgyűlés időpontja: február óra 30 perc Megjelentek száma 119 fő. Az egyesület elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Az egyesület elnöke szavazásra bocsátja a jegyzőkönyvezetőt Puskás Adrienn személyében, és a jegyzőkönyv hitelesítőt Gyurik János személyében, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogad. Napirendi pontok: es évi beszámoló es évi pénzügyi és számviteli beszámoló 3. Ellenőrző bizottság beszámolója a 2011-es évről 4. Fegyelmi bizottság beszámolója a 2011-es évről 5. A 2011-es év beszámolóinak elfogadása es évi tervek 7. Alapszabály módosítása és közhasznúság megszüntetése 8. Kérdések, beterjesztések 1. Elnök beszámolója az egyesület évi tevékenységéről Az egyesületünk évben is támogatta a már második alkalommal megrendezésre került horgászbált és vízvédő horgászok lovagavató ünnepségét. Ezen a rendezvényen 150-fő vett részt, és 70-fő lett lovaggá avatva. Egy súlyos szívbeteg sporttársunk megsegítésére horgászversenyt rendeztünk, melynek résztvevői a gyógykezelését támogathatták. 57 fő horgásztársunk vett részt e versenyünkön. Az egyesületünk tavaszi horgászversenyét tagjainknak az Erkel és Rákóczi horgásztavon rendeztük meg 71 fő részvételével. A versenyen értékes díjakat nyerhettek és vendéglátásban részesülhettek tagjaink. A kisökörjárási horgásztavon rendezett gyermeknap egyik fő támogatója és szervezője volt egyesületünk. A tagjaink gyermekei és más gyermekek is jól érezték magukat rendezvényünkön, valamint minden gyermek ajándékokkal térhetett haza. Több mint 200 gyermek és azok szülei voltak jelen e rendezvényen, melynek során sikeresen népszerűsítette egyesületünk a sporthorgászat szépségeit és a környezetvédelmet a legfiatalabbak körében. A évben is nagy hangsúlyt fektetett egyesületünk a gyermek horgászok oktatására, táboroztatására és az átadott ismeretek alapján horgászvizsga letételére. 22 gyermeknek sikerült sikeres horgászvizsgát tennie. Egyesületünk részt vett a Munkácsy tavon rendezett halászléfőző versenyen, mint társszervező, és versenycsapatot is állított, mely meg is nyerte azt. Ezen a rendezvényen is sok horgásztárs tagunk volt jelen, amin az egyesületi csapat által főzött díjnyertes halászlével megvendégelésre is kerültek.

11 - 2 - Nyáron nagyszabású horgászversenyt rendezett egyesületünk a környékbeli horgászegyesületekkel karöltve a Fekete-Körösön. Ezen a kétnapos rendezvényen mind a főzésben, mind a díjakban részt vállaltunk. Sok tagunk vett részt ezen a jól sikerült Első Körös völgyi horgásztalálkozón. Egy elhunyt sporthorgászunk emlékére a Wesselényi horgásztavon emlék-horgászversenyt rendeztünk, és létrehozott egyesületünk egy emlék-vándorserleget is. A rendezvényünkön 64 versenyző vett részt. Őszi horgászversenyét Egyesületünk a Munkácsy tavon tartotta, mely 120 tagunk részvételével zajlott le, ahol számos kisebb nagyobb díjért versenyezhettek tagjaink es évi pénzügyi és számviteli beszámoló Egyesület elnöke átadja a szót az egyesület gazdasági vezetőjének, Szin Ferencnek. Az egyesület gazdasági vezetője ismerteti a évi közhasznú egyszerűsített beszámoló legfontosabb adatait. Az egyesület mérlegfőösszege a évben ezer Ft-ra nőtt. Ezen belül a saját tőke 65.- ezer Ft-tal ezer Ft-ra nőtt az előző évhez képest. A gazdasági vezető részletesen beszámol az eredmény levezetés tartalmáról is. Beszámolójában előadja közgyűlésnek, hogy az egyesület a évben 9 millió Ft bevételt ért el, melyből 7,8 millió a különböző állami horgászengedélyek és azokhoz kapcsolódó termékek bizományos értékesítéséből származott. A bevétel fennmaradó része a tagoktól származó tagdíjbefizetésekből állt, amely valamivel több, mint 1,2 millió Ft-ot tett ki. A bizományos értékesítés bevételeivel szemben közel azonos összegben a bizományos értékesítés ráfordítása áll. A ráfordítások között nagyjából ezer Ft összegben az egyesület általános igazgatási költségei kerültek elszámolásra. Az egyesület elnökének beszámolójában szereplő rendezvények ezer Ft ráfordítást jelentettek az egyesületnek a évben, így az eredmény 65.- ezer forint lett. A gazdasági vezető megjegyezi még, hogy az egyesület nem részesült semmilyen támogatásban a évben, valamint a vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásokban. Ezt követően megköszöni a figyelmet, majd átadja a szót az Ellenőrző bizottság elnökének, Kun Zoltánnak. 3. Ellenőrző bizottság elnökének, Kun Zoltánnak beszámolója Az Ellenőrző bizottság elnöke beszámol arról, hogy a év során több alkalommal folytatott konzultációt az egyesület elnökével és gazdasági vezetőjével a kiadások alakulásáról, egy alkalommal pedig szúrópróbaszerűen kiválasztott számlák átvizsgálására kerített sort. A kiadásokat indokoltnak és szükségszerűnek, a kiadásokat alátámasztó bizonylatokat és azok nyilvántartását pedig hiánytalannak, precíznek találta. Semmilyen szabálytalanságot nem észlelt. A továbbiakban megdicséri a vezetés munkáját, majd megköszöni a közgyűlés figyelmét. 4. Fegyelmi bizottság elnökének Kiss Mihálynak beszámolója Semmiféle szabálytalanság, és fegyelmi eljárás nem történt az egyesület tagjaival szemben. Továbbra is felhívja az egyesület tagságát, hogy az országos horgászrendet maradéktalanul tartsák be, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően járjanak el a vízparton, és csak annyi etetőanyagot használjanak, amennyi feltétlen szükséges, ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, azonnal értesítsék a megfelelő hatóságot. 5. Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el a 2011-es évi elnöki beszámolót. Igen: 118fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 1 fő Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el az egyesület gazdasági vezetője által beterjesztett pénzügyi beszámolót. Igen: 112fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 7 fő

12 - 3 - Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el az egyesület ellenőrző bizottság elnökének beszámolóját. Igen: 115fő Nem: 2 fő Tartózkodott: 2 fő Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el az egyesület fegyelmi bizottság elnökének beszámolóját. Igen: 110fő Nem: 3 fő Tartózkodott: 6 fő es évi tervek 2012-ben ugyanúgy támogatni fogjuk a 3. alkalommal megrendezésre kerülő horgász bált. Az egyesületnek ebben az évben is három tagi versenye lesz, az egyik elhunyt sporttársunk tiszteletére rendezett emlék horgászversenyt is ugyanúgy megrendezzük. A két hetes gyermek horgásztábort,a gyermekek fejlesztését, oktatását és horgász vizsgáztatását első számú feladatunknak tekintetjük, hiszen a jövő nemzedéke, horgászai ezekből a gyerekekből tevődik majd össze. Más horgász egyesülettel közösen ismét megrendezésre kerül a 2. Körös-völgyi horgásztalálkozó. 7. Alapszabály módosítása és közhasznúság megszüntetése Az egyesület elnöke elmondja, hogy az egyesület működésére vonatkozó jogszabályok az elmúlt időszakban jelentős változásokon mentek keresztül. Beszámolójában kiemeli, hogy az egyesület közhasznú jogállása a jövőben jelentős többletkövetelményt támaszt az egyesülettel szemben, melyek nem állnak arányban a közhasznú besorolás fenntartásának egyesületünk számára nyújtotta előnyeivel. Az előadottak alapján arra kéri a közgyűlést, hogy szavazza meg a közhasznúság megszüntetését, illetve a jogszabályi változások alapján az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat fogadja el. Az egyesület elnöke átadja a szót Dr. Köstner Istvánnak, az egyesület ügyvédjének, hogy terjessze be a módosításokat. Dr. Köstner István ügyvéd ismerteti azokat a módosításokat, amelyek a közhasznú szervezetként történő működés megszűnésével összefüggően az Alapszabályban szükségessé válnak. Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el Dr. Köstner István által beterjesztett határozati javaslatot az Alapszabály módosítására. Igen: 119 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő A közgyűlés egyhangúan meghozza az alábbi h a t á r o z a t o t A Gyulai Sporthorgász Egyesület Közgyűlése elhatározza, hogy a jövőben nem kíván közhasznú szervezetként működni, kéri a közhasznú szervezetek nyilvántartásából történő törlését. A jövőben az Egyesület kizárólag az egyesületekre vonatkozó jogi szabályozás alapján folytatja működését és ennek érdekében alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 1./A Közgyűlés az alapszabály kezdő bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe: amelyet az Egyesület tagjai az alábbiak szerint határoztak meg: 2./A Közgyűlés az alapszabály 1.4. pontjának második mondatát hatályon kívül helyezi. 3./A Közgyűlés az alapszabály pontjainak rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.

13 - 4-4./A Közgyűlés az alapszabály 5.1. pontjának harmadik mondatában a tizennyolc évesnél idősebb szövegrészt hatályon kívüli helyezi és helyébe 14. életévét betöltött szövegrész lép. 5./A Közgyűlés az alapszabály 6.1. pontjában a c./ alpont alatti rendelkezéseket hatályon kívüli helyezi. 6./A Közgyűlés az alapszabály 7.5. pontjának utolsó tagmondatát hatályon kívül helyezi. 7./A Közgyűlés az alapszabály 7.6. pontjában a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához szövegrészt hatályon kívül helyezi és helyébe mellékletei elfogadásához szövegrész lép. 8./A Közgyűlés az alapszabály 7.7. pontjának negyedik francia bekezdésében a zárszámadási szövegrészt hatályon kívüli helyezi és helyébe a számviteli szövegrész lép ugyanezen pont ötödig francia bekezdésének rendelkezéseit a Közgyűlés hatályon kívül helyezi. 9./A Közgyűlés az alapszabály 8.2. pontjának második mondatában a nagykorú szövegrészt hatályon kívül helyezi és helyébe 14. életévét betöltött szövegrész lép. 10./A Közgyűlés az alapszabály 8.5. pontjának tízedik francia bekezdésének rendelkezéseit hatályon kívül helyezi és helyükbe a következő rendelkezés lép: Elkészíti az éves mérleget, beszámolókat, és mellékleteiket és mindezeket a közgyűlés elé terjeszti ugyanezen pont tizennegyedik francia bekezdésének rendelkezéseit a Közgyűlés hatályon kívül helyezi. 11./A Közgyűlés az alapszabály pontjainak rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 12./A Közgyűlés az alapszabály pontjának utolsó mondatát valamint és pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 13./A Közgyűlés az alapszabály pontjának utolsó mondatát hatályon kívül helyezi. 14./A Közgyűlés az alapszabály pontjának második és harmadik mondatát hatályon kívül helyezi. 15./A Közgyűlés az alapszabály pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 16./A Közgyűlés az alapszabály pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 16./A Közgyűlés az alapszabály pontjában az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága szövegrészt hatályon kívül helyezi és helyébe Nemzeti Adó- és Vámhivatal szövegrész lép. 17./A Közgyűlés az alapszabály pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi és helyébe a következő rendelkezés lép: Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók.. 8. Hozzászólások, kérdések, beterjesztések Vidó György: Más egyesületekhez hasonlóan az első három helyezett, esetleg a legnagyobb hal fogója a nyereménytárgyak mellé kapjanak serleget, vagy kupát is kapjanak, hogy mindig emlékezhessenek a megnyert versenyekre. Az elnök szavazásra bocsájtja. Igen: 89 fő Nem: 20 fő Tartózkodott: 10 fő Az egyesület elfogadta.

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben