I. Általános rendelkezések Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések. 1.3. Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége"

Átírás

1 Gyulai Sporthorgász Egyesület alapszabálya (A napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg, a módosítások vastag, dőlt betűvel kiemelve) amelyet az egyesület tagjai az alábbiak szerint határoztak meg: I. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Gyulai Sporthorgász Egyesület 1.2. Székhelye: 5700 Gyula, Szép u Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra 1.4. Az egyesület önkormányzati elven működő jogi személy. 2. Az egyesület célja, tevékenysége 2.1. Az egyesület célja: - A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. - Az egyesületi tagok részére kedvező horgászlehetőség biztosítása. - A horgászetikai normák érvényesülésének elősegítése. - Egyesületi-közösségi élet megszervezése. - Közösségi rendezvények, halfogó (kívánság esetén dobó) versenyek rendezése. - Hatályos környezetvédelmi előírások, jogszabályok ismertetése, betartása, betartatása, szakismeretek gyarapítása - A környezet- és természetvédelem elősegítése, a természet szeretetére, a környezet védelmére való nevelés. - A folyóink és tavaink halállományának védelme érdekében segíti a hatóságok munkáját az orvhalászat és az orvhorgászat elleni küzdelemben. - A horgászturizmus fejlesztésének elősegítése. - Törekvés más horgászegyesületekkel közösen olyan szövetség létrehozására, vagy olyan meglévő szövetséghez való csatlakozásra, amely ellátja a tagság érdekvédelmét és érdekképviseletét, továbbá kiemelt feladatként kezeli a Gyula és környéke vizeinek minden irányú védelmét napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve.

2 napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. 3. Az egyesületi tagság keletkezése 3.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a közgyűlés által meghatározott mértékű belépési díjat megfizeti és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A tagfelvétel előfeltétele még két meglévő tag írásbeli ajánlása A tagfelvételi kérelem tárgyában a vezetőség dönt. A felvételt elutasító döntés ellen a felvételét kérő panaszt nyújthat be az egyesület közgyűléséhez. Az alapszabályban meghatározott felvételek teljesítése esetén a felvételi kérelem nem utasítható el A tagokról a vezetőség naprakész nyilvántartást vezet. 4. Az egyesületi tagság megszűnése 4.1. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, nyilvántartásból történő törlésével vagy kizárásával A kilépést írásban, ajánlott levélben kell közölni az egyesület vezetőségével, mely bejelentés az adott év végére szünteti meg a tagsági viszonyt. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége alapos okból, egyéni elbírálás alapján egészben vagy részben mentesítheti A vezetőség határozattal törli azt a tagot, aki több mint két évi tagdíjjal hátralékban van, és kötelezettségének a felhívástól számított 30 nap alatt sem tesz eleget. A tagság megszűnésének időpontja a határozat keltének napja. A törlési határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni Kizárás folytán az veszti el tagságát, aki az egyesület alapszabályával, törekvéseivel és érdekeivel szemben szándékosan ellentétesen cselekszik, és a vezetőség jogerős határozattal kizárja az egyesület tagjai sorából. A kizáró határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a közgyűléshez. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. A tagsági viszony megszűnésének időpontja a közgyűlés döntésének napja.

3 4.5. Az elhunyt tagot a nyilvántartásból törölni kell Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. 5. A tagok jogai és kötelezettségei 5.1. Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, ott felszólalhat, indítványt tehet és szavazhat. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül az egyesület magyar és letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú, 14 életévét betöltött, és büntetlen előéletű tagja választható meg az egyéb jogszabályokban megállapított feltételek fennállása esetén Az egyesület tagja a bíróság előtt a tudomására jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja a közgyűlés törvénysértő határozatát Az egyesület tagja jogosult felszólalásának rögzítését kérni a közgyűlésről készült jegyzőkönyvekbe, és azt megtekintheti. Jogosult továbbá a közgyűlés korábbi jegyzőkönyveibe betekinteni Az egyesület tagjai kötelesek: - munkájával és magatartásával az egyesület tevékenységét elősegíteni, a feladatokban részt vállalni, - az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait, a horgászatra, környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartani és betartatni, - a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat, valamint az egyéb díjakat határidőben megfizetni, az egyesület tulajdonát, a használatban lévő tárgyakat védeni, - tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében, - a fogási naplót vezetni, és az erre megállapított határidőig az egyesület vezetőségének megküldeni, - a vizek tisztasága felett őrködni, és az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni A hátralékos tagdíjak vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető Az egyesület szervei: 6. Az egyesület szervei és működésük

4 a./ Közgyűlés b./ Vezetőség c./ napjával hatályon kívül helyezve. d./ Fegyelmi és etikai bizottságot az egyesület közgyűlése szükség szerint, eseti jelleggel fog létrehozni A közgyűlés és a vezetőség ülései nyilvánosak. 7. Az egyesület közgyűlése 7.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának A közgyűlést rendes ülésre évenként egyszer össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt - a vezetőség szükségesnek tartja, - a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri, - illetve akkor is, ha azt a bíróság elrendeli A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint fele jelen van. (50 % + 1 fő). Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás ezen jogkövetkezménye az eredeti, illetve a megismételt közgyűlési meghívóban szerepel. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölendő A közgyűlés határozatait a 6./ pont alatti esetek kivételével egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Az alapszabály módosításához, az éves beszámoló és mellékleteinek elfogadásához a jelenlévő tagok 2/3-ának, az egyesület feloszlásának (megszűnésének) és egyesülésének kimondásához a tagok összessége 2/3-ának szavazata (minősített többség) szükséges A közgyűlés: - Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát. - Kimondja az egyesület felosztását, vagy más egyesülettel történő egyesülését, társadalmi szervezetek szövetségéhez való csatlakozást, vagy ilyen szövetség létrehozásában való közreműködést,

5 - Megválasztja az alapszabályban meghatározott tisztségviselőket, azaz az elnököt, a titkárt és a pénztárost. - Megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok éves tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat, elfogadja a számviteli beszámolót, és a vagyonmérleget, felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra napjával hatályon kívül helyezve.. - Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját. - Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait. - Beszámoltatja a közgyűlés által megbízott eseti alkalomra alakuló fegyelmi bizottságot munkájáról. - Elbírálja a vezetőség tagfelvételt elutasító, illetve kizárási határozatát. - Elbírálja a vezetőségnek a tag nyilvántartásból történő törléséről szóló határozatát. - Másodfokon eljár fegyelmi ügyekben. - Dönt a közgyűlés elé terjesztett egyéb ügyekben A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell választani Tisztségviselők választása esetében az elnök javaslatára a közgyűlés 3 tagú jelölőbizottságot választ tagjai sorából. A jelölőbizottság javaslatot tesz a vezetőség tagjaira, ezen belül az elnök személyére. A jelöltek személyére a közgyűlés bármely tagja is tehet javaslatot. 8. Az egyesület vezetősége 8.1. Az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását ügyintéző és képviseleti szervként - a közgyűlés által 5 évre választott, 3 főből álló vezetőség látja el A vezetőség tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. Vezetőségi tagnak csak büntetlen előéletű, 14 életévét betöltött, magyar, vagy letelepedési, bevándorlási, tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgár egyesületi tag választható. A vezetőség tagjai újraválaszthatók A vezetőség elnöke az egyesület elnöke Az egyesület elnökén kívül a vezetőségnek 2 tagja van: a titkár és a pénztáros. A vezetőség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, de a tevékenységük során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak A vezetőség: - Fő feladata az átfogó szakmai koordináció biztosítása, valamint az ülések között rendkívüli, vagy sürgős esetekben a gyors demokratikus döntéshozatal biztosítása.

6 - Az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének rendszeres vizsgálata, - Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát - Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. - Két közgyűlés közötti időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni. - Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési kerettel, a közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat. - Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az egyesületi választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében. - Szükség szerint dönt a horgászhelyeknek a tagok közötti elosztásáról. - Megállapítja a halfogási és horgászdobósport versenyek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelölt rendezőit, bíráit, kijelöli továbbá az egyesület versenycsapatát és vezetőjét más szervezésű horgászversenyekre. - Elkészíti az éves mérleget, beszámolókat, és mellékleteiket és mindezeket a közgyűlés elé terjeszti. - Eljár a tagok felvétele és kizárása ügyében. - Eljárt a tag nyilvántartásba történő törlése ügyében. - Az egyesület tagjairól naprakész nyilvántartást vezet napjával hatályon kívül helyezve A vezetőség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. A vezetőség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik, melyet az elnök hív össze. Köteles összehívni a vezetést akkor is, ha bármely tagja azt indítványozza. A vezetőség ülésére minden tagok a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely, a vezetőség döntésében érdekelt személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni A vezetőség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást bármely tag kérésére el kell rendelni. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet valamennyi megjelent elnökségi tagnak alá kell írnia napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület elnöke: 9. Az egyesület elnöke - képviseli az egyesületet, - irányítja az egyesület tevékenységét, - vezeti és szervezi a vezetőség munkáját,

7 - összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, és azokon elnököl, - ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület törvényes alapszabályszerű tevékenysége felett, - a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, - a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja, a kiadások számláit ellenőrzi, - harmadik személyekkel a szerződéseket megköti, az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi, - az egyesület adminisztratív munkájának irányítása, illetve elvégzése, - gondoskodik az egyesület működése nyilvánosságának biztosításáról Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti Az egyesület titkára: 10. Az egyesület titkára - segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén, - előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, - gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről, - irányítja illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, - szervezi az egyesület rendezvényeit Az egyesület pénztárosa: 11. Az egyesület pénztárosa - intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről, - kezeli az egyesület pénzállományát, a számlákat, a nyilvántartást, pénztárkönyvet vezet, - értesíti a vezetőséget bárminemű visszaélés gyanúja esetén, - elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti. 12. Ügyrendi szabályok Mind a közgyűlés, mind a vezetőség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti Az elnök a közgyűlés és a vezetőség által hozott határozatokat köteles maradéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A nyilvántartás tartalmazza az ülésen hozott döntéseket az ott készült jegyzőkönyveknek megfelelően. A nyilvántartásba minden közgyűlés által hozott döntés évente 1-gyel kezdődő sorszámmal, törve az aktuális évvel, kerül bevezetésre. Az egyes döntésekről az alábbi adatokat tartalmazza a nyilvántartás:

8 - a döntés tartalma, - a döntés meghozatalának időpontja, annak időbeli hatálya, - a döntést támogatók és ellenzők számaránya, esetleg személye A határozatok érintettjeit az elnök köteles a döntésekről készült jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesíteni Az elnök köteles a közgyűlés és a vezetőség által hozott döntések nyilvántartását, illetve a tagnyilvántartást naprakészen vezetni. Az elnök őrzi az egyesület működése kapcsán keletkezett valamennyi iratot is Az vezetőség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt vagy vállalkozást az ügyviteli-könyvelési teendők ellátásával megbízni. E célra díjazás állapítható meg. A vezetés könyvvizsgálót is megbízhat. Azonban nem lehet az egyesület megbízott könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja napjával hatályon kívül helyezve napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület jogi személy 13. Az egyesület vagyona, gazdálkodása Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési joggal az elnök és az elnökség egy másik tagja együttesen bír A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés, adomány az egyesület vagyonát képezi Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg Az egyesület kiadásait tagdíjakból, egyéb díjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból és egyéb díjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási-ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

9 13.9. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tarta, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott károkért napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület megszűnése esetén megmaradt vagyona a White Club az Élővízcsatornáért Egyesületre száll. 14. Vegyes rendelkezések Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre napjával hatályon kívül helyezve Az egyesület működése felett a Békés Megyei Főügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol Az egyesület feletti adóellenőrzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését pedig az Állami Számvevőszék látja el Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók. Gyula, napja Ez az alapszabály a napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály. Schlett Árpád elnök

10 GYULAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET JEGYZŐKÖNYV Készült: február 13-án 17 órakor Helyszín: Tölgyfa Étterem Gyula Megjelentek száma 96 fő. Az egyesület elnöke, Schlett Árpád köszönti a megjelenteket. Mivel az egyesület teljes taglétszáma 456 fő, megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban feltüntetett új időpont szerint 17 óra 30 perckor függetlenül a megjelentek számától határozatképes lesz. Új közgyűlés időpontja: február óra 30 perc Megjelentek száma 119 fő. Az egyesület elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Az egyesület elnöke szavazásra bocsátja a jegyzőkönyvezetőt Puskás Adrienn személyében, és a jegyzőkönyv hitelesítőt Gyurik János személyében, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogad. Napirendi pontok: es évi beszámoló es évi pénzügyi és számviteli beszámoló 3. Ellenőrző bizottság beszámolója a 2011-es évről 4. Fegyelmi bizottság beszámolója a 2011-es évről 5. A 2011-es év beszámolóinak elfogadása es évi tervek 7. Alapszabály módosítása és közhasznúság megszüntetése 8. Kérdések, beterjesztések 1. Elnök beszámolója az egyesület évi tevékenységéről Az egyesületünk évben is támogatta a már második alkalommal megrendezésre került horgászbált és vízvédő horgászok lovagavató ünnepségét. Ezen a rendezvényen 150-fő vett részt, és 70-fő lett lovaggá avatva. Egy súlyos szívbeteg sporttársunk megsegítésére horgászversenyt rendeztünk, melynek résztvevői a gyógykezelését támogathatták. 57 fő horgásztársunk vett részt e versenyünkön. Az egyesületünk tavaszi horgászversenyét tagjainknak az Erkel és Rákóczi horgásztavon rendeztük meg 71 fő részvételével. A versenyen értékes díjakat nyerhettek és vendéglátásban részesülhettek tagjaink. A kisökörjárási horgásztavon rendezett gyermeknap egyik fő támogatója és szervezője volt egyesületünk. A tagjaink gyermekei és más gyermekek is jól érezték magukat rendezvényünkön, valamint minden gyermek ajándékokkal térhetett haza. Több mint 200 gyermek és azok szülei voltak jelen e rendezvényen, melynek során sikeresen népszerűsítette egyesületünk a sporthorgászat szépségeit és a környezetvédelmet a legfiatalabbak körében. A évben is nagy hangsúlyt fektetett egyesületünk a gyermek horgászok oktatására, táboroztatására és az átadott ismeretek alapján horgászvizsga letételére. 22 gyermeknek sikerült sikeres horgászvizsgát tennie. Egyesületünk részt vett a Munkácsy tavon rendezett halászléfőző versenyen, mint társszervező, és versenycsapatot is állított, mely meg is nyerte azt. Ezen a rendezvényen is sok horgásztárs tagunk volt jelen, amin az egyesületi csapat által főzött díjnyertes halászlével megvendégelésre is kerültek.

11 - 2 - Nyáron nagyszabású horgászversenyt rendezett egyesületünk a környékbeli horgászegyesületekkel karöltve a Fekete-Körösön. Ezen a kétnapos rendezvényen mind a főzésben, mind a díjakban részt vállaltunk. Sok tagunk vett részt ezen a jól sikerült Első Körös völgyi horgásztalálkozón. Egy elhunyt sporthorgászunk emlékére a Wesselényi horgásztavon emlék-horgászversenyt rendeztünk, és létrehozott egyesületünk egy emlék-vándorserleget is. A rendezvényünkön 64 versenyző vett részt. Őszi horgászversenyét Egyesületünk a Munkácsy tavon tartotta, mely 120 tagunk részvételével zajlott le, ahol számos kisebb nagyobb díjért versenyezhettek tagjaink es évi pénzügyi és számviteli beszámoló Egyesület elnöke átadja a szót az egyesület gazdasági vezetőjének, Szin Ferencnek. Az egyesület gazdasági vezetője ismerteti a évi közhasznú egyszerűsített beszámoló legfontosabb adatait. Az egyesület mérlegfőösszege a évben ezer Ft-ra nőtt. Ezen belül a saját tőke 65.- ezer Ft-tal ezer Ft-ra nőtt az előző évhez képest. A gazdasági vezető részletesen beszámol az eredmény levezetés tartalmáról is. Beszámolójában előadja közgyűlésnek, hogy az egyesület a évben 9 millió Ft bevételt ért el, melyből 7,8 millió a különböző állami horgászengedélyek és azokhoz kapcsolódó termékek bizományos értékesítéséből származott. A bevétel fennmaradó része a tagoktól származó tagdíjbefizetésekből állt, amely valamivel több, mint 1,2 millió Ft-ot tett ki. A bizományos értékesítés bevételeivel szemben közel azonos összegben a bizományos értékesítés ráfordítása áll. A ráfordítások között nagyjából ezer Ft összegben az egyesület általános igazgatási költségei kerültek elszámolásra. Az egyesület elnökének beszámolójában szereplő rendezvények ezer Ft ráfordítást jelentettek az egyesületnek a évben, így az eredmény 65.- ezer forint lett. A gazdasági vezető megjegyezi még, hogy az egyesület nem részesült semmilyen támogatásban a évben, valamint a vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásokban. Ezt követően megköszöni a figyelmet, majd átadja a szót az Ellenőrző bizottság elnökének, Kun Zoltánnak. 3. Ellenőrző bizottság elnökének, Kun Zoltánnak beszámolója Az Ellenőrző bizottság elnöke beszámol arról, hogy a év során több alkalommal folytatott konzultációt az egyesület elnökével és gazdasági vezetőjével a kiadások alakulásáról, egy alkalommal pedig szúrópróbaszerűen kiválasztott számlák átvizsgálására kerített sort. A kiadásokat indokoltnak és szükségszerűnek, a kiadásokat alátámasztó bizonylatokat és azok nyilvántartását pedig hiánytalannak, precíznek találta. Semmilyen szabálytalanságot nem észlelt. A továbbiakban megdicséri a vezetés munkáját, majd megköszöni a közgyűlés figyelmét. 4. Fegyelmi bizottság elnökének Kiss Mihálynak beszámolója Semmiféle szabálytalanság, és fegyelmi eljárás nem történt az egyesület tagjaival szemben. Továbbra is felhívja az egyesület tagságát, hogy az országos horgászrendet maradéktalanul tartsák be, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően járjanak el a vízparton, és csak annyi etetőanyagot használjanak, amennyi feltétlen szükséges, ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, azonnal értesítsék a megfelelő hatóságot. 5. Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el a 2011-es évi elnöki beszámolót. Igen: 118fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 1 fő Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el az egyesület gazdasági vezetője által beterjesztett pénzügyi beszámolót. Igen: 112fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 7 fő

12 - 3 - Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el az egyesület ellenőrző bizottság elnökének beszámolóját. Igen: 115fő Nem: 2 fő Tartózkodott: 2 fő Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el az egyesület fegyelmi bizottság elnökének beszámolóját. Igen: 110fő Nem: 3 fő Tartózkodott: 6 fő es évi tervek 2012-ben ugyanúgy támogatni fogjuk a 3. alkalommal megrendezésre kerülő horgász bált. Az egyesületnek ebben az évben is három tagi versenye lesz, az egyik elhunyt sporttársunk tiszteletére rendezett emlék horgászversenyt is ugyanúgy megrendezzük. A két hetes gyermek horgásztábort,a gyermekek fejlesztését, oktatását és horgász vizsgáztatását első számú feladatunknak tekintetjük, hiszen a jövő nemzedéke, horgászai ezekből a gyerekekből tevődik majd össze. Más horgász egyesülettel közösen ismét megrendezésre kerül a 2. Körös-völgyi horgásztalálkozó. 7. Alapszabály módosítása és közhasznúság megszüntetése Az egyesület elnöke elmondja, hogy az egyesület működésére vonatkozó jogszabályok az elmúlt időszakban jelentős változásokon mentek keresztül. Beszámolójában kiemeli, hogy az egyesület közhasznú jogállása a jövőben jelentős többletkövetelményt támaszt az egyesülettel szemben, melyek nem állnak arányban a közhasznú besorolás fenntartásának egyesületünk számára nyújtotta előnyeivel. Az előadottak alapján arra kéri a közgyűlést, hogy szavazza meg a közhasznúság megszüntetését, illetve a jogszabályi változások alapján az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat fogadja el. Az egyesület elnöke átadja a szót Dr. Köstner Istvánnak, az egyesület ügyvédjének, hogy terjessze be a módosításokat. Dr. Köstner István ügyvéd ismerteti azokat a módosításokat, amelyek a közhasznú szervezetként történő működés megszűnésével összefüggően az Alapszabályban szükségessé válnak. Az egyesület elnöke felkéri a tagságot, hogy kéz felnyújtással fogadják el Dr. Köstner István által beterjesztett határozati javaslatot az Alapszabály módosítására. Igen: 119 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő A közgyűlés egyhangúan meghozza az alábbi h a t á r o z a t o t A Gyulai Sporthorgász Egyesület Közgyűlése elhatározza, hogy a jövőben nem kíván közhasznú szervezetként működni, kéri a közhasznú szervezetek nyilvántartásából történő törlését. A jövőben az Egyesület kizárólag az egyesületekre vonatkozó jogi szabályozás alapján folytatja működését és ennek érdekében alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 1./A Közgyűlés az alapszabály kezdő bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe: amelyet az Egyesület tagjai az alábbiak szerint határoztak meg: 2./A Közgyűlés az alapszabály 1.4. pontjának második mondatát hatályon kívül helyezi. 3./A Közgyűlés az alapszabály pontjainak rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.

13 - 4-4./A Közgyűlés az alapszabály 5.1. pontjának harmadik mondatában a tizennyolc évesnél idősebb szövegrészt hatályon kívüli helyezi és helyébe 14. életévét betöltött szövegrész lép. 5./A Közgyűlés az alapszabály 6.1. pontjában a c./ alpont alatti rendelkezéseket hatályon kívüli helyezi. 6./A Közgyűlés az alapszabály 7.5. pontjának utolsó tagmondatát hatályon kívül helyezi. 7./A Közgyűlés az alapszabály 7.6. pontjában a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához szövegrészt hatályon kívül helyezi és helyébe mellékletei elfogadásához szövegrész lép. 8./A Közgyűlés az alapszabály 7.7. pontjának negyedik francia bekezdésében a zárszámadási szövegrészt hatályon kívüli helyezi és helyébe a számviteli szövegrész lép ugyanezen pont ötödig francia bekezdésének rendelkezéseit a Közgyűlés hatályon kívül helyezi. 9./A Közgyűlés az alapszabály 8.2. pontjának második mondatában a nagykorú szövegrészt hatályon kívül helyezi és helyébe 14. életévét betöltött szövegrész lép. 10./A Közgyűlés az alapszabály 8.5. pontjának tízedik francia bekezdésének rendelkezéseit hatályon kívül helyezi és helyükbe a következő rendelkezés lép: Elkészíti az éves mérleget, beszámolókat, és mellékleteiket és mindezeket a közgyűlés elé terjeszti ugyanezen pont tizennegyedik francia bekezdésének rendelkezéseit a Közgyűlés hatályon kívül helyezi. 11./A Közgyűlés az alapszabály pontjainak rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 12./A Közgyűlés az alapszabály pontjának utolsó mondatát valamint és pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 13./A Közgyűlés az alapszabály pontjának utolsó mondatát hatályon kívül helyezi. 14./A Közgyűlés az alapszabály pontjának második és harmadik mondatát hatályon kívül helyezi. 15./A Közgyűlés az alapszabály pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 16./A Közgyűlés az alapszabály pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. 16./A Közgyűlés az alapszabály pontjában az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága szövegrészt hatályon kívül helyezi és helyébe Nemzeti Adó- és Vámhivatal szövegrész lép. 17./A Közgyűlés az alapszabály pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezi és helyébe a következő rendelkezés lép: Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók.. 8. Hozzászólások, kérdések, beterjesztések Vidó György: Más egyesületekhez hasonlóan az első három helyezett, esetleg a legnagyobb hal fogója a nyereménytárgyak mellé kapjanak serleget, vagy kupát is kapjanak, hogy mindig emlékezhessenek a megnyert versenyekre. Az elnök szavazásra bocsájtja. Igen: 89 fő Nem: 20 fő Tartózkodott: 10 fő Az egyesület elfogadta.

14 - 5 - Kiss Gábor: Az egyesület legalább egy 24 órás horgászversenyt rendezzen. Az elnök szavazásra bocsájtja. Igen: 30 Nem: 70 fő Tartózkodott: 19 fő Az egyesület nem fogadta el. Igrici Hajnalka: Az egyesület rendezzen női ügyességi halfogó versenyt. Igen: 100 fő Nem: 15 fő Tartózkodott: 4 fő Az egyesület elfogadta. Egyéb hozzászólás nem érkezett, az egyesület elnöke megköszönte a részvételt a tagságnak, és a közgyűlést bezárta. Kmf.. elnök jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1) Az egyesület neve: Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 2) Az egyesület alakulási éve: 1989.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Békéscsaba, 2013. 1 1. Az egyesület neve, célja és feladata (1) Az egyesület neve: Békéscsabai Vízmű Sporthorgász Egyesület (2) Székhelye: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14.

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14. Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11 A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Békéscsaba 2013. március 14. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Rokka Horgász Egyesület

Részletesebben

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal.

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal. Szedres és Vidéke Horgász Egyesület Alapszabálya 1. Egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Pecsétje: Szedres és Vidéke Horgászegyesület Szedres Szedres Holt - Sárvíz Köriratban az egyesület

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1 TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET J Á S Z D Ó Z S A EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1. Az egyesület neve: TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA

Részletesebben

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje:

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/

Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/ Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/ 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Egyesület neve: Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Rövidített neve: ÉVTE (továbbiakban:

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A GYULAI MUNKÁCSY HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /egységes szerkezetbe foglalva/ (A 2012. évi január 20. napján tartott közgyűlésen megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme)

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme) DOMBÓVÁRI NYERGESVÖLGYI HORGÁSZ SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület adatai 1. Egyesület neve: Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület 2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án)

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) 1 I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Lipóti Sporthorgász Egyesület (2) Az egyesület alakulási

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve: Mozdulj Világosi Sport Egyesület (2) Székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. 1. Az egyesület neve: HORGÁSZEGYESÜLET DACSONYTÖRDEMIC

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Az egyesület neve: KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET Székhelye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 78. Működési területe: Vízterülete: Bélyegzője: Kisbér városi Park-tó

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2. E g y e s ü l e t i A l a p s z a b á l y 1.1. Az egyesület neve, székhelye: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Neve: Szent Hubertus Szituációs Lövészklub Székhelye: 8600 Siófok, Szilfa utca 1. 1.2. Törvényességi

Részletesebben

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata: 1. 1. Az egyesület neve: BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ( rövidítése: BSHE ) 2. Székhelye: Bácsbokod, Gróf Széchenyi

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Érvényes: 2012.11.10 1.. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Hatvani Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2. Székhelye: 3000 Hatvan Pázsit út 17

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. 1. Az egyesület neve: Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület 2. Székhelye: 2800 Tatabánya I. Gál ltp. 529. 3/7 3. Működési területe: Tatabánya Síkvölgy 4. Vízterülete:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 2012.12.15. A Dunavarsányi Petőfi Sporthorgász Egyesület Alapszabálya (A 2012.12.15. napján tartott közgyűlésen

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1/8 A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1.. 1. Az egyesület neve: Várpalotai Bányász Horgász Egyesület 2. Székhelye: 8100 Várpalota Beszálló akna ltp. 3.

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1. ,,Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. Az Egyesület neve: ; OFOE 1. 2. Székhelye: 1025 Budapest Zöldlomb utca 56/A 2./3. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA VÉSZTŐ, 2012. FEBRUÁR 5. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Mágori Horgász Egyesület (2) 1 Székhelye: Vésztő, Északi utca 2.

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tervezet GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE Egyesület ezen okirattal kinyilvánítja, hogy az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a mindenkor hatályos

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben