A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12."

Átírás

1 A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u

2 Alapszabály A Casablanca TáncSport Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 61. és következő -ai alapján, a sportról szóló évi I. Törvény és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel én a módosított, ám egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az alábbi tartalommal fogadta el: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Sportegyesület elnevezése: Casablanca TáncSport Egyesület 1.2 A Sportegyesület rövidített neve: Casablanca TSE 1.3 Székhelye: 1025 Budapest, Csalán u A Sportegyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. A Sportegyesület jogi személy, melynek működési területe az egész országra kiterjed. 2. A SPORTEGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 2.1. A Sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvénnyel összhangban a cél szerinti tevékenységeinek egy részével a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a következőkben: Kszt) 26. c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 2.2 A Sportegyesület célja a táncművészet image-nek ápolása, tánctörténeti ismeretek terjesztése, a modern és klasszikus tánctevékenység (kiemelten a társastánc tevékenység) népszerűsítése, gyakorlása, oktatása, támogatása a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. A Sportegyesület bemutató és ismeretterjesztő foglalkozások, rendezvények keretében hívja fel a figyelmet a tánc fizikai és mentális közérzetet javító hatására, egészségmegőrző, rehabilitációs szerepére. Mindezek érdekében a Sportegyesület táncbemutatókat, tanfolyamokat, rendezvényeket szervez - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek koordinálásával. 2.3 A sport és mozgáskultúra, valamint a különböző táncok tömeges elterjedésének, bárki számára történő elérhetőségének, továbbá versenyszerű elterjedésének elősegítése, rendezvények, versenyek szervezése és lebonyolítása. A Sportegyesület céljai elérése érdekében, mint tagszervezet kíván részt vállalni az országos sportági szakszövetségek munkájában, tekintettel az erre vonatkozó jogszabályi előírásokra

3 2.4 A Sportegyesület egyéb célja a tagjainak szabadidejét kitöltő, szórakoztató műsorokon történő aktív közreműködés vagy azok lebonyolítása, támogatása, a tagok számára szervezendő, szabadidős vagy kulturális jellegű csoportos kirándulások, utazások egyéb programok szervezése, támogatása. 2.5 A Sportegyesület részt kíván venni a magyarországi sportélet tevékenységében és szervezésében. Aktívan támogatja az egészséges életmódot, tagjai a sport tisztaságának megőrzésére vállalkoznak. 2.6 A Sportegyesület további célja a versenyezni kívánó tagjainak felkészítése a sporttáncok különböző hobby és amatőr versenyeire, a felkészüléshez szükséges foglalkozások megszervezésével, lebonyolításával, biztosításával. Célja továbbá a versenyzők verseny- és élsport szereplésének előmozdítása, a versenyzők irányítása, a versenyek látogatásának megszervezése, a felkészüléshez szükséges anyagi és egyéb források megteremtése, a felkészülést segítő egészségügyi előadások megtartása. 2.7 A célok megvalósítása érdekében a Sportegyesület együttműködik más társadalmi szervezetekkel, kulturális vagy oktatási intézményekkel, külföldi klubokkal, nemzetközi szervezetekkel. 2.8 A fenti célokat a Sportegyesület elsősorban a tagjai által fizetendő tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból valósítja meg. A Sportegyesület vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése, megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2.9 A Sportegyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. 3. A SPORTEGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 3.1 A Sportegyesületnek alapító tagjai, rendes tagjai, tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai lehetnek. 3.2 A Sportegyesület Alapító tagjai akik a Sportegyesület alapszabályának elfogadásával a Sportegyesületet megalakították azzal, hogy az alapszabályában foglaltakkal egyetértenek, és az abban foglalt célkitűzéseket támogatják. Az alapító tagok: 1. Bánkúti Ágnes 2. Engler Felícia Ibolya 3. Zrinszkyné Éles Mónika 4. Dr. Szomolányi Gábor 5. Kiss László 6. Szigeti Gábor 7. Szigeti-Bodnár Hajnalka 8. Szima János 9. Könings Gábor 10. Fabók Julianna 3.3 Rendes tag lehet bármely természetes személy, aki a Sportegyesület alapszabályát elfogadja, a Sportegyesületi célok megvalósítását elősegíti és belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, valamint a Sportegyesületi tagdíj rendszeres fizetésére kötelezi magát. Amennyiben a Sportegyesületnek tizennegyedik életévét be nem töltött magyar állampolgár tagja kíván lenni, a Sportegyesületben őt megillető jogokat a törvényes képviselője gyakorolhatja, és kötelességeiért is gondviselője felel

4 3.4 Tiszteletbeli tag lehet az a belföldi vagy külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, illetve természetes személy, akit az Elnökség tiszteletbeli tagnak megválaszt, és aki a választást elfogadja Pártoló tag lehet az a természetes személy, aki a Sportegyesület működéséhez, tevékenységéhez, a Sportegyesület által kitűzött célok eléréséhez, az amatőr és hivatásos versenyzői tevékenységhez pártoló tagdíjat, vagy egyéb anyagi, szakmai támogatást nyújt, vagy ennek érdekében szolgáltatást végez, de a Sportegyesület munkájában tagként nem kíván részt venni. Pártoló tag lehet továbbá az a társadalmi vagy gazdasági tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, amely a Sportegyesület működéséhez a Sportegyesület által kitűzött célok eléréséhez, az amatőr és hivatásos versenyzői tevékenység végzéséhez támogatói díjat, vagy egyéb anyagi, szakmai, támogatást ad, illetve ennek érdekében szolgáltatást végez, vagy természetbeni juttatást biztosít, de a Sportegyesület munkájában tagként nem kíván részt venni. 3.6 A tagsági viszony keletkezése: a) Az alapító tagok az alakuló közgyűlésen a megjelentek közül azok a személyek, akik belépési nyilatkozatukat az alapszabály elfogadása után is fenntartják. b) Ezt követően tagsági viszonyt az létesíthet, aki az alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja és azt az elnökség elfogadja. 3.7 A tagsági viszony megszűnése: a.) Tagsági viszony megszűnése elhalálozással: A tagsági viszony megszűnésének a Sportegyesület és a tag akaratától független oka a tag elhalálozása. A tag halála önálló megszűnési jogcím. b.) Tagsági viszony megszűnése kilépéssel: Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki a szándékát az Elnöknek írásban bejelenti. Az Elnök a kilépett tagokról a következő Közgyűlést tájékoztatja. c.) Tagsági viszony megszűnése törléssel: Törléssel szűnik meg a tagsági viszonya a jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagnak. Figyelmeztetés után törléssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki huzamosan - legalább 3 hónapig - felszólítás ellenére nem fizette a tagdíjat, illetve önhibájából a Sportegyesület tevékenységében huzamosan - legalább 1 éven keresztül - nem vesz részt. A törlésről a Sportegyesület Elnökének előterjesztése alapján a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz

5 d.) Tagsági viszony megszűnése kizárással: A Közgyűlés az Elnökség javaslatára kizárással szünteti meg a tagsági viszonyát annak, akinek a magatartása a Sportegyesület céljainak elérését veszélyezteti, vagy aki jogszabályba, illetve Alapszabályba ütköző tevékenységet folytat. A kizárás kérdésében a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt az érintett taggal ismertetni kell a kizárásra vonatkozó előterjesztést, és annak indokait, valamint biztosítani kell annak lehetőségét, hogy álláspontját a közgyűlésen kifejtse, védekezését előadja. A közgyűlés jegyzőkönyvének kivonatát, amely tartalmazza a kizárásra vonatkozó rendelkezést, valamint annak indokait, az érintett taggal írásban közölni kell, és tájékoztatni kell öt arról, hogy a határozat ellen 30 napon belül keresettel élhet. 4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1 Az alapító és rendes tag (továbbiakban: tag) jogai és kötelezettségei: a) A Sportegyesület tagja jogosult a Sportegyesület tevékenységében, céljainak megvalósításában részt venni. A Sportegyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet a közgyűlésen. Részt vehet a Sportegyesület tisztségviselőinek megválasztásában, saját maga is vállalhat tisztséget. b) A tag a Sportegyesület ügyeivel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet és indítványozhatja a jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző Sportegyesületi határozatok felülvizsgálatát, megsemmisítését. c) A tag részt vehet a Sportegyesület által szervezett edzéseken, versenyeken, használhatja a Sportegyesület használatában lévő létesítményeket, eszközöket és felszereléseket, de köteles azoknak állagát megóvni, szándékos rongálás esetén az okozott kárt a Sportegyesület részére megtéríteni. Igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét és részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, jogosult a Sportegyesülettel, ha a sportszakmai követelményeknek megfelelő teljesítménye indokolttá teszi a mindenkor hatályos sportjogszabályok és a sporttörvényben meghatározott amatőr sportszerződést kötni. d) A tag köteles a Sportegyesület alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a Sportegyesület szerveinek határozatait betartani és a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni. A tag köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerű magatartás szabályait megtartani A tiszteletbeli és pártoló tag jogai és kötelességei: a) A Sportegyesület tiszteletbeli és pártoló tagja részt vehet a Sportegyesület céljainak megvalósításában. Megjelenési és tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés munkájában. A Sportegyesületi célok elérését legjobb tudása szerint támogatja, részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. b) A tiszteletbeli és pártoló tag köteles a Sportegyesület alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a Sportegyesület szerveinek határozatait betartani, a pártoló tag köteles a Sportegyesület célkitűzéseit erkölcsi és anyagi eszközökkel támogatni, valamint köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerű magatartás szabályait megtartani

6 5. A SPORTEGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS, ELNÖKSÉG 5.1. A Közgyűlés a) A Sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Sportegyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. b) A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele megjelent. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés ugyanaznap, egy későbbi időpontban is megtartható abban az esetben, ha ezt a közgyűlési meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlést az eredeti napirendek tekintetében határozatképesnek kell tekinteni a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták. c) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással - kivéve a tisztségviselők választását a jelenlévő tagok közreműködésével, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul). d) Kétharmados többség szükséges a Sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, az alapszabály és módosításai elfogadásához, valamint a tisztségviselők megválasztásához. e) A közgyűlés a Sportegyesület elnökét és tisztségviselőit titkos szavazással, 5 éves időtartamra választja. f) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz nyílt szavazással a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. g) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor nyílt szavazással a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. h) A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. i) A közgyűlés nyilvános, határozatait az érintetteknek kézbesíteni kell, illetve a Sportegyesület székhelyén elhelyezett faliújságon ki kell függeszteni, valamint az egyesület honlapján hozzáférhetővé kell tenni

7 j) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapszabály megállapítása, módosítása és kiegészítése, a Sportegyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, valamint tiszteletdíjaik megállapítása, a tisztségviselők jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak felülvizsgálata, a Sportegyesület éves pénzügyi tervének, költségvetésének megtárgyalása, tehát a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékének, felosztásuk módjának, egyéb támogatás nyújtásának meghatározása. Az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása, a Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, jóváhagyása, a tagdíj mértékének megállapítása, az elnök éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása, a Sportegyesület más szervezettel való egyesülése, együttműködése, szétválása, feloszlásának kimondása a tagfelvétel és kizárás felülbírálása, tag törlése, döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. k) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki

8 5.2. Elnökség: a) A Sportegyesület ügyintézését és képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár. A közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja. A közgyűlés Bánkúti Ágnest elnöknek, Engler Felíciát elnökhelyettesnek, Zrinszkyné Éles Mónikát titkárnak megválasztotta. Az elnökség feladata: a Sportegyesület tevékenységének irányítása, a közgyűlések előkészítése, a tagnyilvántartás naprakész vezetése az éves költségvetés kidolgozása, az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentés készítése, A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót; - a költségvetési támogatás felhasználását; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; - a cél szerinti juttatások kimutatását; - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, illetve bármely önkormányzattól, és azok szerveitől kapott támogatás mértékét; - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve Összegét; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. az éves program, a munkaterv elkészítése és jóváhagyása, a Sportegyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint minden egyéb, amelyet jogszabály, alapszabály, vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal. b) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. c) Nem kizárt, hogy a vezető tisztségviselő személy egyedijűleg több, azonban legfeljebb három közhasznú szervezetnél töltsön be hasonló tisztséget. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy azonban köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. d) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja üléseit. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal kiküldött írásbeli meghívóval. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább két elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan helyszínen, ugyanazokkal a napirendi pontokkal meg kell ismételni, a megismételt elnökségi ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben a fentiekről az elnökségi tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták

9 e) Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul). Az elnökség döntéseinek nyilvánossága oly módon biztosított, hogy a Sportegyesület székhelyén elhelyezett faliújságon ki kell függeszteni, valamint az egyesület honlapján hozzáférhetővé kell tenni. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnökség két tagja aláírásával hitelesít. f) Az üléseket az Elnök nyitja meg, és megtárgyalásra ismerteti a napirendi pontokat. Az üléseket az elnök vezeti, de ez a funkció az elnökség bármely tagjára átruházható. g) Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosságuk oly módon biztosított, hogy azokon előzetes bejelentéssel, meghívással az adott téma megvitatásában érintettek is részt vehetnek, de nincs szavazati joguk. h) Az Elnökség jogosult a Sportegyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni. i) Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. j) A Khtv. 8. (1) bekezdésre hivatkozással, az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás

10 5.3 Az Elnök jogai és kötelességei: A Sportegyesület elnöke önállóan képviseli a Sportegyesületet, irányítja a Sportegyesület tevékenységét, szakmai munkáját, gazdálkodását, munkáltatói jogokat gyakorol, valamint intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. jogosult a Sportegyesület nevében írásbeli kötelezettségvállalást tenni. legalább évente egyszer beszámolni köteles a közgyűlésnek. a Közgyűlést bármikor összehívhatja a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja a kiadások számláit ellenőrzi megbízólevelet adhat ki a pénzügyek intézéséhez harmadik személyekkel szerződéseket köthet a tagság érszrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell, a Sportegyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőriznie kell Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni oly módon, hogy abból a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. 5.4 Az elnökhelyettes jogai és kötelességei: az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 5.5 A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei: a Sportegyesület pénzállományának kezelése, a számlák kezelése és nyilvántartása, a pénztárkönyv vezetése, mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, a számlák hitelességének ellenőrzése a Sportegyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag. 5.6 A Sportegyesületnél Felügyelő szerv nem működik. Létre kell hozni a Sportegyesület működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet akkor, ha a Sportegyesület éves bevétele az 5 millió Ft-ot meghaladja. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg

11 6. A SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE A Sportegyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti, de az elnök a képviseleti jogát átruházhatja bármelyik elnökségi tagra. A bankszámla felett az elnök az elnökség bármelyik másik tagjával együttesen rendelkezhet. 7. A SPORTEGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 7.1 A Sportegyesület elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. A fizetendő tagdíj mértékéről a Közgyűlés évenként dönt. A Sportegyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja. 7.2 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Sportegyesület vagyonát képezi. A Sportegyesület vagyona oszthatatlan. A Sportegyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Sportegyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 7.3 A Sportegyesület bevételei: a) tagok által befizetett tagdíj, b) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; c) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; e) a Sportegyesülethez befizetett pártolótagsági díjak, f) a Sportegyesület által szervezett rendezvények bevételei g) a Sportegyesület által megszervezett tanfolyamok, edzések bevételei h) különböző szervezetek által nyújtott támogatások, bevételek. i) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. j) egyéb bevételek

12 7.4 A Sportegyesület kiadásai: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (rendezvények, tanfolyamok költségei, tiszteletdíjak, ösztöndíjak, egyéb kiadások), b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (rendezvények, tanfolyamok költségei, tiszteletdíjak, ösztöndíjak, egyéb kiadások), c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (rendezvények, tanfolyamok költségei, tiszteletdíjak, ösztöndíjak, egyéb kiadások), d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 7.5 A tagsági díjakat a Sportegyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, tanfolyamokkal, versenyzéssel, fellépésekkel kapcsolatos költségek, valamint a Sportegyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. 7.6 A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 7.7 A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek. 7.8 A Sportegyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 7.9 A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha a Sportegyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani A Sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait kell alkalmazni A Sportegyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő a Sportegyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít A Sportegyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs

13

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

SZÁZLÁ BOOGIE-WOOGIE

SZÁZLÁ BOOGIE-WOOGIE SZÁZLÁ BOOGIE-WOOGIE Kulturális, Tánc és Sportegyesület EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2001. április 21. A Sportegyesület székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Jókai út 35/A Alakulás dátuma: 1997. január

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya A Mátra Biker Közhasznú Sport Club a 2009. december. 6 napján tartott alakuló Közgyűlésén kimondta megalakulását és elfogadott Alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/

Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/ Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/ 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Egyesület neve: Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Rövidített neve: ÉVTE (továbbiakban:

Részletesebben

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1. ,,Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. Az Egyesület neve: ; OFOE 1. 2. Székhelye: 1025 Budapest Zöldlomb utca 56/A 2./3. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA A FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület módosított ALAPSZABÁLYA 1. I. pont Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Az egyesület nevének rövidítése: FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglaltan 2013. március 28. napján történt módosításokkal. Alapítva: 2007. december 07. 2 ALAPSZABÁLY A FELSŐTÁRKÁNYI SZIKLAFORRÁS

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2. E g y e s ü l e t i A l a p s z a b á l y 1.1. Az egyesület neve, székhelye: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Neve: Szent Hubertus Szituációs Lövészklub Székhelye: 8600 Siófok, Szilfa utca 1. 1.2. Törvényességi

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2004. május 27. 2 Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport Egyesület Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Veszprémi Bridzs

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Sun Bin Ököl Harcművészeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlésén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. Tihanyi Yacht Club Sport Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

1. Általános rendelkezések. Tihanyi Yacht Club Sport Egyesület (továbbiakban: Egyesület) A TIHANYI YACHT CLUB SPORT EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA az Egyesület 2006. június 17-én életbe lépett szabályzata és a 2011. május hó 10-én tartott Közgyűlésen hozott

Részletesebben

Alapszabály. 1. Általános rendelkezések Az Egyesület működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Alapszabály. 1. Általános rendelkezések Az Egyesület működése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Alapszabály A Dunakanyar Sportegyesület /továbbiakban: Egyesület/ a következőkben állapítja meg a 2014 február 07.-i módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapszabályát a Polgári Törvénykönyv és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1.1.Az Egyesület neve: Magyar

Részletesebben

2.2. Az Egyesület az alábbi sportágakban fejti ki tevékenységét:

2.2. Az Egyesület az alábbi sportágakban fejti ki tevékenységét: A ROCK AND MAGIC SPORTEGYESÜLET Közgyűlése az Egyesület alapszabályát Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben