A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12."

Átírás

1 A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u

2 Alapszabály A Casablanca TáncSport Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 61. és következő -ai alapján, a sportról szóló évi I. Törvény és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel én a módosított, ám egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az alábbi tartalommal fogadta el: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Sportegyesület elnevezése: Casablanca TáncSport Egyesület 1.2 A Sportegyesület rövidített neve: Casablanca TSE 1.3 Székhelye: 1025 Budapest, Csalán u A Sportegyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. A Sportegyesület jogi személy, melynek működési területe az egész országra kiterjed. 2. A SPORTEGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 2.1. A Sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvénnyel összhangban a cél szerinti tevékenységeinek egy részével a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a következőkben: Kszt) 26. c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 2.2 A Sportegyesület célja a táncművészet image-nek ápolása, tánctörténeti ismeretek terjesztése, a modern és klasszikus tánctevékenység (kiemelten a társastánc tevékenység) népszerűsítése, gyakorlása, oktatása, támogatása a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. A Sportegyesület bemutató és ismeretterjesztő foglalkozások, rendezvények keretében hívja fel a figyelmet a tánc fizikai és mentális közérzetet javító hatására, egészségmegőrző, rehabilitációs szerepére. Mindezek érdekében a Sportegyesület táncbemutatókat, tanfolyamokat, rendezvényeket szervez - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek koordinálásával. 2.3 A sport és mozgáskultúra, valamint a különböző táncok tömeges elterjedésének, bárki számára történő elérhetőségének, továbbá versenyszerű elterjedésének elősegítése, rendezvények, versenyek szervezése és lebonyolítása. A Sportegyesület céljai elérése érdekében, mint tagszervezet kíván részt vállalni az országos sportági szakszövetségek munkájában, tekintettel az erre vonatkozó jogszabályi előírásokra

3 2.4 A Sportegyesület egyéb célja a tagjainak szabadidejét kitöltő, szórakoztató műsorokon történő aktív közreműködés vagy azok lebonyolítása, támogatása, a tagok számára szervezendő, szabadidős vagy kulturális jellegű csoportos kirándulások, utazások egyéb programok szervezése, támogatása. 2.5 A Sportegyesület részt kíván venni a magyarországi sportélet tevékenységében és szervezésében. Aktívan támogatja az egészséges életmódot, tagjai a sport tisztaságának megőrzésére vállalkoznak. 2.6 A Sportegyesület további célja a versenyezni kívánó tagjainak felkészítése a sporttáncok különböző hobby és amatőr versenyeire, a felkészüléshez szükséges foglalkozások megszervezésével, lebonyolításával, biztosításával. Célja továbbá a versenyzők verseny- és élsport szereplésének előmozdítása, a versenyzők irányítása, a versenyek látogatásának megszervezése, a felkészüléshez szükséges anyagi és egyéb források megteremtése, a felkészülést segítő egészségügyi előadások megtartása. 2.7 A célok megvalósítása érdekében a Sportegyesület együttműködik más társadalmi szervezetekkel, kulturális vagy oktatási intézményekkel, külföldi klubokkal, nemzetközi szervezetekkel. 2.8 A fenti célokat a Sportegyesület elsősorban a tagjai által fizetendő tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból valósítja meg. A Sportegyesület vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése, megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2.9 A Sportegyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. 3. A SPORTEGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 3.1 A Sportegyesületnek alapító tagjai, rendes tagjai, tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai lehetnek. 3.2 A Sportegyesület Alapító tagjai akik a Sportegyesület alapszabályának elfogadásával a Sportegyesületet megalakították azzal, hogy az alapszabályában foglaltakkal egyetértenek, és az abban foglalt célkitűzéseket támogatják. Az alapító tagok: 1. Bánkúti Ágnes 2. Engler Felícia Ibolya 3. Zrinszkyné Éles Mónika 4. Dr. Szomolányi Gábor 5. Kiss László 6. Szigeti Gábor 7. Szigeti-Bodnár Hajnalka 8. Szima János 9. Könings Gábor 10. Fabók Julianna 3.3 Rendes tag lehet bármely természetes személy, aki a Sportegyesület alapszabályát elfogadja, a Sportegyesületi célok megvalósítását elősegíti és belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, valamint a Sportegyesületi tagdíj rendszeres fizetésére kötelezi magát. Amennyiben a Sportegyesületnek tizennegyedik életévét be nem töltött magyar állampolgár tagja kíván lenni, a Sportegyesületben őt megillető jogokat a törvényes képviselője gyakorolhatja, és kötelességeiért is gondviselője felel

4 3.4 Tiszteletbeli tag lehet az a belföldi vagy külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, illetve természetes személy, akit az Elnökség tiszteletbeli tagnak megválaszt, és aki a választást elfogadja Pártoló tag lehet az a természetes személy, aki a Sportegyesület működéséhez, tevékenységéhez, a Sportegyesület által kitűzött célok eléréséhez, az amatőr és hivatásos versenyzői tevékenységhez pártoló tagdíjat, vagy egyéb anyagi, szakmai támogatást nyújt, vagy ennek érdekében szolgáltatást végez, de a Sportegyesület munkájában tagként nem kíván részt venni. Pártoló tag lehet továbbá az a társadalmi vagy gazdasági tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, amely a Sportegyesület működéséhez a Sportegyesület által kitűzött célok eléréséhez, az amatőr és hivatásos versenyzői tevékenység végzéséhez támogatói díjat, vagy egyéb anyagi, szakmai, támogatást ad, illetve ennek érdekében szolgáltatást végez, vagy természetbeni juttatást biztosít, de a Sportegyesület munkájában tagként nem kíván részt venni. 3.6 A tagsági viszony keletkezése: a) Az alapító tagok az alakuló közgyűlésen a megjelentek közül azok a személyek, akik belépési nyilatkozatukat az alapszabály elfogadása után is fenntartják. b) Ezt követően tagsági viszonyt az létesíthet, aki az alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja és azt az elnökség elfogadja. 3.7 A tagsági viszony megszűnése: a.) Tagsági viszony megszűnése elhalálozással: A tagsági viszony megszűnésének a Sportegyesület és a tag akaratától független oka a tag elhalálozása. A tag halála önálló megszűnési jogcím. b.) Tagsági viszony megszűnése kilépéssel: Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki a szándékát az Elnöknek írásban bejelenti. Az Elnök a kilépett tagokról a következő Közgyűlést tájékoztatja. c.) Tagsági viszony megszűnése törléssel: Törléssel szűnik meg a tagsági viszonya a jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagnak. Figyelmeztetés után törléssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki huzamosan - legalább 3 hónapig - felszólítás ellenére nem fizette a tagdíjat, illetve önhibájából a Sportegyesület tevékenységében huzamosan - legalább 1 éven keresztül - nem vesz részt. A törlésről a Sportegyesület Elnökének előterjesztése alapján a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz

5 d.) Tagsági viszony megszűnése kizárással: A Közgyűlés az Elnökség javaslatára kizárással szünteti meg a tagsági viszonyát annak, akinek a magatartása a Sportegyesület céljainak elérését veszélyezteti, vagy aki jogszabályba, illetve Alapszabályba ütköző tevékenységet folytat. A kizárás kérdésében a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt az érintett taggal ismertetni kell a kizárásra vonatkozó előterjesztést, és annak indokait, valamint biztosítani kell annak lehetőségét, hogy álláspontját a közgyűlésen kifejtse, védekezését előadja. A közgyűlés jegyzőkönyvének kivonatát, amely tartalmazza a kizárásra vonatkozó rendelkezést, valamint annak indokait, az érintett taggal írásban közölni kell, és tájékoztatni kell öt arról, hogy a határozat ellen 30 napon belül keresettel élhet. 4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1 Az alapító és rendes tag (továbbiakban: tag) jogai és kötelezettségei: a) A Sportegyesület tagja jogosult a Sportegyesület tevékenységében, céljainak megvalósításában részt venni. A Sportegyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet a közgyűlésen. Részt vehet a Sportegyesület tisztségviselőinek megválasztásában, saját maga is vállalhat tisztséget. b) A tag a Sportegyesület ügyeivel kapcsolatban véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet és indítványozhatja a jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző Sportegyesületi határozatok felülvizsgálatát, megsemmisítését. c) A tag részt vehet a Sportegyesület által szervezett edzéseken, versenyeken, használhatja a Sportegyesület használatában lévő létesítményeket, eszközöket és felszereléseket, de köteles azoknak állagát megóvni, szándékos rongálás esetén az okozott kárt a Sportegyesület részére megtéríteni. Igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét és részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, jogosult a Sportegyesülettel, ha a sportszakmai követelményeknek megfelelő teljesítménye indokolttá teszi a mindenkor hatályos sportjogszabályok és a sporttörvényben meghatározott amatőr sportszerződést kötni. d) A tag köteles a Sportegyesület alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a Sportegyesület szerveinek határozatait betartani és a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni. A tag köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerű magatartás szabályait megtartani A tiszteletbeli és pártoló tag jogai és kötelességei: a) A Sportegyesület tiszteletbeli és pártoló tagja részt vehet a Sportegyesület céljainak megvalósításában. Megjelenési és tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés munkájában. A Sportegyesületi célok elérését legjobb tudása szerint támogatja, részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. b) A tiszteletbeli és pártoló tag köteles a Sportegyesület alapszabályát, valamint egyéb szabályzatait, s a Sportegyesület szerveinek határozatait betartani, a pártoló tag köteles a Sportegyesület célkitűzéseit erkölcsi és anyagi eszközökkel támogatni, valamint köteles a versenyeken és edzéseken a sportszerű magatartás szabályait megtartani

6 5. A SPORTEGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS, ELNÖKSÉG 5.1. A Közgyűlés a) A Sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Sportegyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. b) A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele megjelent. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés ugyanaznap, egy későbbi időpontban is megtartható abban az esetben, ha ezt a közgyűlési meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlést az eredeti napirendek tekintetében határozatképesnek kell tekinteni a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták. c) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással - kivéve a tisztségviselők választását a jelenlévő tagok közreműködésével, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul). d) Kétharmados többség szükséges a Sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, az alapszabály és módosításai elfogadásához, valamint a tisztségviselők megválasztásához. e) A közgyűlés a Sportegyesület elnökét és tisztségviselőit titkos szavazással, 5 éves időtartamra választja. f) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz nyílt szavazással a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. g) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor nyílt szavazással a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. h) A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. i) A közgyűlés nyilvános, határozatait az érintetteknek kézbesíteni kell, illetve a Sportegyesület székhelyén elhelyezett faliújságon ki kell függeszteni, valamint az egyesület honlapján hozzáférhetővé kell tenni

7 j) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapszabály megállapítása, módosítása és kiegészítése, a Sportegyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, valamint tiszteletdíjaik megállapítása, a tisztségviselők jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak felülvizsgálata, a Sportegyesület éves pénzügyi tervének, költségvetésének megtárgyalása, tehát a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékének, felosztásuk módjának, egyéb támogatás nyújtásának meghatározása. Az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása, a Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, jóváhagyása, a tagdíj mértékének megállapítása, az elnök éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása, a Sportegyesület más szervezettel való egyesülése, együttműködése, szétválása, feloszlásának kimondása a tagfelvétel és kizárás felülbírálása, tag törlése, döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. k) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki

8 5.2. Elnökség: a) A Sportegyesület ügyintézését és képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár. A közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja. A közgyűlés Bánkúti Ágnest elnöknek, Engler Felíciát elnökhelyettesnek, Zrinszkyné Éles Mónikát titkárnak megválasztotta. Az elnökség feladata: a Sportegyesület tevékenységének irányítása, a közgyűlések előkészítése, a tagnyilvántartás naprakész vezetése az éves költségvetés kidolgozása, az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentés készítése, A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót; - a költségvetési támogatás felhasználását; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; - a cél szerinti juttatások kimutatását; - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, illetve bármely önkormányzattól, és azok szerveitől kapott támogatás mértékét; - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve Összegét; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. az éves program, a munkaterv elkészítése és jóváhagyása, a Sportegyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint minden egyéb, amelyet jogszabály, alapszabály, vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal. b) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. c) Nem kizárt, hogy a vezető tisztségviselő személy egyedijűleg több, azonban legfeljebb három közhasznú szervezetnél töltsön be hasonló tisztséget. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy azonban köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. d) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja üléseit. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal kiküldött írásbeli meghívóval. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább két elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan helyszínen, ugyanazokkal a napirendi pontokkal meg kell ismételni, a megismételt elnökségi ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben a fentiekről az elnökségi tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták

9 e) Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul). Az elnökség döntéseinek nyilvánossága oly módon biztosított, hogy a Sportegyesület székhelyén elhelyezett faliújságon ki kell függeszteni, valamint az egyesület honlapján hozzáférhetővé kell tenni. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnökség két tagja aláírásával hitelesít. f) Az üléseket az Elnök nyitja meg, és megtárgyalásra ismerteti a napirendi pontokat. Az üléseket az elnök vezeti, de ez a funkció az elnökség bármely tagjára átruházható. g) Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosságuk oly módon biztosított, hogy azokon előzetes bejelentéssel, meghívással az adott téma megvitatásában érintettek is részt vehetnek, de nincs szavazati joguk. h) Az Elnökség jogosult a Sportegyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni. i) Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. j) A Khtv. 8. (1) bekezdésre hivatkozással, az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás

10 5.3 Az Elnök jogai és kötelességei: A Sportegyesület elnöke önállóan képviseli a Sportegyesületet, irányítja a Sportegyesület tevékenységét, szakmai munkáját, gazdálkodását, munkáltatói jogokat gyakorol, valamint intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. jogosult a Sportegyesület nevében írásbeli kötelezettségvállalást tenni. legalább évente egyszer beszámolni köteles a közgyűlésnek. a Közgyűlést bármikor összehívhatja a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja a kiadások számláit ellenőrzi megbízólevelet adhat ki a pénzügyek intézéséhez harmadik személyekkel szerződéseket köthet a tagság érszrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell, a Sportegyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőriznie kell Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni oly módon, hogy abból a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. 5.4 Az elnökhelyettes jogai és kötelességei: az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 5.5 A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei: a Sportegyesület pénzállományának kezelése, a számlák kezelése és nyilvántartása, a pénztárkönyv vezetése, mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, a számlák hitelességének ellenőrzése a Sportegyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag. 5.6 A Sportegyesületnél Felügyelő szerv nem működik. Létre kell hozni a Sportegyesület működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet akkor, ha a Sportegyesület éves bevétele az 5 millió Ft-ot meghaladja. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg

11 6. A SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE A Sportegyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti, de az elnök a képviseleti jogát átruházhatja bármelyik elnökségi tagra. A bankszámla felett az elnök az elnökség bármelyik másik tagjával együttesen rendelkezhet. 7. A SPORTEGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 7.1 A Sportegyesület elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. A fizetendő tagdíj mértékéről a Közgyűlés évenként dönt. A Sportegyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja. 7.2 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Sportegyesület vagyonát képezi. A Sportegyesület vagyona oszthatatlan. A Sportegyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Sportegyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 7.3 A Sportegyesület bevételei: a) tagok által befizetett tagdíj, b) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; c) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; e) a Sportegyesülethez befizetett pártolótagsági díjak, f) a Sportegyesület által szervezett rendezvények bevételei g) a Sportegyesület által megszervezett tanfolyamok, edzések bevételei h) különböző szervezetek által nyújtott támogatások, bevételek. i) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. j) egyéb bevételek

12 7.4 A Sportegyesület kiadásai: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (rendezvények, tanfolyamok költségei, tiszteletdíjak, ösztöndíjak, egyéb kiadások), b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (rendezvények, tanfolyamok költségei, tiszteletdíjak, ösztöndíjak, egyéb kiadások), c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (rendezvények, tanfolyamok költségei, tiszteletdíjak, ösztöndíjak, egyéb kiadások), d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 7.5 A tagsági díjakat a Sportegyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, tanfolyamokkal, versenyzéssel, fellépésekkel kapcsolatos költségek, valamint a Sportegyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. 7.6 A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 7.7 A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek. 7.8 A Sportegyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 7.9 A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha a Sportegyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani A Sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait kell alkalmazni A Sportegyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő a Sportegyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít A Sportegyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs

13

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben