Szegedi Vízisport Egyesület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Vízisport Egyesület"

Átírás

1 Szegedi Vízisport Egyesület ALAPSZABÁLY -módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva- Szeged, szeptember 20.

2 1 ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A Szegedi Vízisport Egyesület (továbbiakban: SzVE, Egyesület) május 22. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV törvény (Ectv.) valamint a sportról szóló évi I. tv. (Stv.) alapján az Egyesület, mint sportegyesület alapszabályát (továbbiakban: Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. tv. (Ptké.) 11. (1)-(2) bekezdésére valamint a Szegedi Törvényszék 13.Pk /1989/89. sz. végzésére is figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja a módosításokkal egységes szerkezetbe. (Az alapszabályt érintő módosítások sötétített háttérrel kerültek megjelölésre). 1. AZ EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület jogállása (a) A Szegedi Vízisport Egyesület (a továbbiakban: SzVE, Egyesület) az Stv., a Ectv. valamint a Ptk. szabályai szerint működő közhasznú sportegyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (b) Az Egyesület szakosztályai a Magyar Kajak Kenu Szövetség (MKKSZ), a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) tagjai, amelyeknek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismerik el Egyesület neve, székhelye Az Egyesület neve: Rövidített neve: Szegedi Vízisport Egyesület SzVE Az Egyesület székhelye: 6723 Szeged, Felső Tisza-part 4. (a továbbiakban: Vízitelep) 1.3. Az Egyesület egyéb adatai Az Egyesület alapítási éve: Az Egyesület színe: Az Egyesület logoja: 1987 (jogelődei 1935-től) kék-fehér egy kajak-kenus és egy evezős hajóorr egymás mögött, a közöttük kitöltött tér világoskék, a vízet szimbolizáló hullámvonal sötétkék 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA, TEVÉKENYSÉGE 2.1. Az Egyesület célja (a) Az Egyesület alapvető célja a kajak-kenu sport és az evezős sport magas szintű művelése.

3 2 Ezt a célt a saját és a jogelődei hagyományaira és eredményeire építkezve azzal kívánja elérni, hogy Szeged város ifjúságának minél nagyobb részével ismerteti meg ezeket a sportágakat és közülük a versenysport szakosztályaiban az Egyesület, a város és az ország számára eredményeket és elismerést hozó versenyzőket is nevel. (b) Az Egyesületnek célja a rendszeres, de nem versenyszerű testedzés feltételeinek a megteremtése és fenntartása mindazok számára, akik ebben az erre a célra létesült szabadidősport szakosztályban és diáksport szakosztályban részt kívánnak venni. Célja továbbá a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel kapcsolatos közfeladatok ellátásában való aktív részvétel. (c) Az Egyesület küldetését, részletes célkitűzéseit és cselekvési tervét az egyesület elnöksége által készített, mindenkori hatályos Általános Egyesületi Stratégia tartalmazza, mely dokumentum az Alapszabály mellékletét képezi Az Egyesület feladata Az Egyesület általános feladatai (a) A kajak-kenu és evezős versenysport szakosztályokban: az eredményességnek és a sportági lehetőségeknek megfelelően biztosítani a felkészülés és versenyeztetés szükséges feltételeit. A sportszellem és az olimpiai eszme szem előtt tartásával törekedni a legmagasabb szintű eredmények elérésére. (b) A szabadidősport szakosztályban: a szabadidő hasznos eltöltésére, a gyermek- és ifjúságvédelem feladataira, az egészséges életmód kialakítására valamint a preventív egészségmegőrzés, a környezetvédelem és a természetvédelem területére irányuló közfeladatokban való részvétel. (c) A diáksport szakosztályban: az egyesület oktatási intézmények és az oktatás-irányítási szervek felé fennálló kapcsolatrendszerének megerősítése, mélyítése, az együttműködés rendszerének kidolgozása és végrehajtása. (d) Az MKKSZ és a MESZ alapszabálya szerint eleget tenni a tagokra vonatkozó jogoknak és kötelezettségeknek Az Egyesület közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó közfeladatok (a) sportolás és környezetvédelem /Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdés/ (b) sporttevékenység szervezése valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése /a sportról szóló évi I. tv. 16. (1) bekezdés/ (c) a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés és szabadidősport /a sportról szóló évi I. tv. 16. (1) bekezdés/ (d) gondoskodás a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 27. (11) bekezdése szerinti mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá közreműködés ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási kollégiumokban/a sportról szóló évi I. tv. 49. b.) pont/ (e) az egészséges életmód és a szabadidő sport gyakorlása feltételei megteremtésének elősegítése /a sportról szóló évi I. tv. 49. c.) pont/ (f) az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok valamint a fogyatékosok sportjának támogatása /a sportról szóló évi I. tv. 49. e.) pont/

4 3 (g) a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építésének, karbantartásának, korszerűsítésének, akadálymentesítésének illetve fejlesztésének elősegítése /a sportról szóló évi I. tv. 49. j.) pont/ (h) részvétel a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben/a sportról szóló évi I. tv. 49. l.) pont/ (i) az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalom, Magyarország sportolóinak az olimpiákon, a paralimpiákon és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi versenyein történő részvételének támogatása/a sportról szóló évi I. tv. 49. m.) pont/ (j) a sportszakember-képzés és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenység támogatása, a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítása /a sportról szóló évi I. tv. 49. n.) pont/ (k) a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzés támogatása/a sportról szóló évi I. tv. 49. q.) pont/ (l) az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtése /a sportról szóló évi I. tv. 55. (1) d.) pont/ (m) sport, ifjúsági ügyek /a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (Ötv.) 13. (1)/ 2.3. Az Egyesület tevékenysége (a) Az Egyesület szakmai célkitűzései megvalósításához, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is végez azzal, hogy: - az egyesület ingatlanainak hasznosításáról gondoskodjon; - a vállalkozás jellegű tevékenységekkel a versenysport, a szabadidősport, a szabadidő hasznos eltöltése, az egészséges életmód kialakításához és gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, a vendéglátás, elszállásolás, rendezvények szervezése és lebonyolítása területén teremtsen bevételt; - gazdasági tevékenységet a sporttevékenységgel közvetlen összefüggésben lévő hirdetési tevékenységgel is végez, mellyel lehetővé teszi a magas szintű és folyamatos sportszakmai célok elérését. Az Egyesület, mint sportegyesület az Stv. 17. (1) b.) pontjára figyelemmel sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat azzal, hogy a sportlétesítmények használata illetve működtetése e tekintetben a sportegyesület alaptevékenységének minősül. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú illetve az Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. (b) A fentiek szerint az Egyesület a./ alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységei: Sportegyesületi tevékenység - főtevékenység Sport, szabadidős képzés Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység b./ gazdasági-vállalkozási (kiegészítő jellegű) tevékenységei: Hajó, csónak javítása

5 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Sportszergyártás (c) Az Egyesület nem zárja ki, hogy díjazás ellenében, esetileg tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, melyre tekintettel az Egyesület jelen Alapszabályban megfogalmazott céljai és tevékenységei sem korlátozhatók zárt személyi körre és az egyesületi tagokra. (d) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. (e) Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület váltót illetve már hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, továbbá gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel Az Egyesület közhasznú szervezetté minősítése Az Egyesületet fentiekre tekintettel a Szegedi Törvényszék a augusztus 21. napján kelt és szeptember 11. napján jogerőre emelkedett 8.Pk /1989/78. sz. végzésével az Ectv. szerinti közhasznú szervezetté nyilvánította azzal, hogy 60 napon belül köteles kérni közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés Ectv. szerinti feltételeinek nem felel meg illetve azok nem állnak fenn. Az Egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni illetve közszolgáltatás ellátásáéra irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 3. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 3.1. Tagság típusai (a) Az Egyesület rendes tagsága a kajak-kenu szakosztály, az evezős szakosztály tagjaiból valamint a szabadidősport szakosztály és a diáksport szakosztály tagjaiból áll. Az Egyesületnek a rendes tagokon kívül tiszteletbeli tagjai is lehetnek. (b) Tiszteletbeli tagok azok, akiknek - legalább 10 rendes tag írásbeli javaslatára - az Egyesület Elnöksége ezt a címet adományozza, és akik ezt írásbeli nyilatkozatukkal elfogadják. Tiszteletbeli taggá válik a 3.2. (c) pont szerinti eredményeket elérő rendes tag Taggá válás (a) Az Egyesület rendes tagja az a magyar állampolgárságú magánszemély lehet, aki belépési nyilatkozatában az egyesületi alapszabályt elfogadja és vállalja az abban foglalt kötelezettségek teljesítését. Külföldi állampolgárságú személy egyesületi tagságának elfogadásához az elnökség indokolt esetben külön engedélyt adhat. A tagfelvételről a belépési nyilatkozat alapján az Igazgató dönt.

6 5 (b) Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a magánszemély lehet, akit a kajak-kenu és evezős sportágban, vagy a Szegedi Vízisport Egyesület és jogelődei tevékenységében végzett eredményes munkája, illetve az Egyesület mindennapi életében való aktív és folyamatos részvétele alapján az Egyesület Elnöksége erre méltónak talál, és aki írásbeli elfogadó nyilatkozatában az egyesületi alapszabályt elfogadja, és vállalja az abban foglalt kötelezettségek teljesítését. (c) Tiszteletbeli taggá válnak azok a tagok, akik az evezős illetőleg kajak-kenu sportágakban Olimpiai Játékokon helyezést, felnőtt világbajnokságon (az Egyesület színeiben) első helyezést érnek el Tagok jogai (a) Az Egyesület tagjának főbb jogai: a./ szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, melynek során választhat és 18. életévének betöltését követően választható; b./ javaslatokat és indítványokat lehet, továbbá kérdéssel, észrevétellel, panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes szervéhez; c./ részt vehet az Egyesület és a saját szakosztálya tevékenységében, rendezvényein; d./ a vonatkozó szabályok betartásával használhatja az Egyesület nem kizárólag versenysporthoz kötődő létesítményeit, felszereléseit. (b) Az evezős és kajak-kenu szakosztály tagja jogosult továbbá: a./ használni - az edzők utasítása szerint - az Egyesület versenysporthoz kötődő eszközeit és felszereléseit, b./ igénybe venni az edzők segítségét, c./ versenyekre járni, d./ eredményei alapján amennyiben az Egyesület költségvetése lehetővé teszi anyagi támogatásban, juttatásban részesülni Tagok kötelezettségei (a) Az Egyesület tagjának kötelezettségei: a./ betartani az Egyesület alapszabályát és a többi szabályzatát, az Elnök, az Elnökség és az Egyesület igazgatójának rendelkezéseit, b./ közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, c./ tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni, d./ az Egyesület vagyonát (így különösen a Vízitelepet és az ott található minden eszközt és felszerelést) megóvni, a rendet megőrizni és sportszerű magatartást tanúsítani, e./ megfizetni a tiszteletbeli tagokat kivéve az Elnökség által meghatározott tagdíjat. (b) Az evezős és kajak-kenu szakosztályok tagja köteles továbbá: a./ betartani az edzők rendelkezéseit, b./ a versenyeken edzőtáborozásokon az edzők rendelkezései szerint részt venni A tagsági viszony megszűnése (a) A tagsági viszony megszűnik a./ kilépéssel,

7 b./ törléssel, c./ a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, d./ kizárással, e./ elhalálozással vagy a tag jogutód nélküli megszűnésével f./ tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával. 6 (b) A tag az Egyesületből az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor, indoklás nélkül kiléphet, és tagsági jogviszonyát megszüntetheti. (c) Azt a rendes tagot, aki az előírt tagsági díjjal 3 hónapos hátralékba esik, és a tagdíjhátralékát az Egyesület igazgatójának írásbeli felszólítása kézhezvételét követő 15 napon belül sem fizeti meg, az Egyesület a tagjai sorából törölheti. A törölt egyesületi tagok névsorát az Egyesület hirdetőtábláján a törlés időpontjának megjelölésével 30 napra ki kell függeszteni. Az érintett a törlést kimondó határozat ellen, a törlés időpontjától számított 15 napon belül írásbeli fellebbezést nyújthat be az Egyesület Elnökségéhez. A fellebbezést az Elnökség a soron következő ülésen elbírálja. (d) Amennyiben az Alapszabály az egyesületi tagságot a tagdíjfizetésen túlmenően egyéb feltételhez köti, és a tag ezen feltételeknek nem felel meg, úgy az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt. (e) Az Egyesületből történő kizárással kerülhet sor annak a tagnak a tagsági viszonyának megszüntetésére, aki jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít illetőleg egyébként az Egyesület céljával és tevékenységével ellentétes, azzal össze nem egyeztethető vagy azt veszélyeztető tevékenységet folytat illetve magatartást tanúsít. A tag kizárására kizárási eljárás keretében kerül sor, melynek megindítását bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv jogosult kezdeményezni az Elnökségnél, melynek alapján az Elnökség köteles 30 napon belül Közgyűlést összehívni a kizárási eljárás lefolytatása érdekében. Azzal a taggal szemben, aki a 3.4. pontban foglalt valamely kötelezettségét nem teljesíti, sportemberhez méltatlan magatartást tanúsít illetve a Fegyelmi Szabályzat szerint fegyelmi vétségnek minősülő cselekményt követ el, a Fegyelmi Bizottság is jogosult fegyelmi büntetésként az Egyesületből történő kizárását kezdeményezni. Az Elnökség vagy annak felhatalmazása alapján más egyesületi szerv köteles a kizárásra irányuló indítványt, az annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat megvizsgálni és a kizárási eljárás céljából összehívott Közgyűlés elé tárni a döntés meghozatala céljából. A kizárási eljárás keretében a Közgyűlésen szükség szerint meg kell hallgatni a kizárást előterjesztő személyt vagy szervezet képviselőjét valamint a kizárási eljárás alá vont tagot, aki az eljárás során jogi képviselő igénybevételére is jogosult. A kizárás kérdésében a Közgyűlés minősített többségű szavazással, 2/3-os többséggel dönt, melynek keretében a kizárásra irányuló indítvánnyal egyetértve a tagot kizárja, vagy a szükséges minősített többség hiányában kizárásától eltekint. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni, mely indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló illetőleg annak során mérlegelt tényeket és bizonyítékokat, továbbá a határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást. A Közgyűlés kizáró határozatát az érintett taggal az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint közölni kell, mely közlésétől számított 30 napon belül a tag a kizáró határozattal szemben bírósághoz fordulhat, és jogorvoslattal élhet.

8 7 (f) A tiszteletbeli tagságot - legalább 10 rendes tag írásbeli javaslata - az Egyesület Elnöksége írásbeli határozatával visszavonhatja, ha a tag erre méltatlanná vált. A tiszteletbeli tagságot visszavonó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 4. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 4.1. Az Egyesület legfőbb szerve (a) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot Az Egyesület vezetése Az Egyesület vezetésének feladat- és hatásköri megosztása (a) Az Egyesület Elnöksége, mint az Egyesület vezető szerve az Egyesület stratégiai irányítását látja el. (b) Az Igazgató látja el az Egyesület ügyvezetését. Az Egyesület stratégiai döntés előkészítő, ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselője, az Igazgató irányítja, feladatait az SZMSZ szerinti operatív irányító szervezeten keresztül látja el. (c) Az Egyesület gazdálkodásának rendjéért az Egyesület Elnöksége és az Igazgató felel Az Egyesület vezető tisztségviselői (a) Elnök (b) Igazgató Amennyiben az Egyesület a Ectv alapján jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezetnek minősül, úgy a vezető tisztségviselők a Ectv. 53. (7) bekezdés szerinti feltétel teljesülését alátámasztó beszámoló vonatkozásában kötelesek a Ectv. 53. (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozatot tenni a beszámoló letétbe helyezését követő 90 napon belül Az Egyesület működésének ellenőrzése (a) Az Egyesület működésének törvényességét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. (b) A Fegyelmi Bizottság a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket bírálja el Szakmai feladatok ellátása (a) Az Egyesület szakmai feladatainak az ellátását az igazgató az - SZMSZ szerinti operatív irányító szervezeten keresztül - vezeti, az edzők a rájuk bízott csoportokban folyó sportszakmai munkáért felelősek Az Elnökség, Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjaira, elnökére vonatkozó közös rendelkezések illetve összeférhetetlenségi szabályok (a) Az Elnökség, Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Ezen szervek egyes feladataik elvégzésével esetileg vagy állandó jelleggel egy vagy több tagjukat megbízhatják, ez azonban nem érinti a tagok felelősségét, sem azt a jogát, hogy az tevékenységét az adott szerv hatáskörébe tartozó más ügyre kiterjessze.

9 8 (b) Az Elnökség, Felügyelő Bizottság, Fegyelmi Bizottság tagjait a Közgyűlés választja és jogosult visszahívni. (c) A tagság a megválasztott tag elfogadó nyilatkozatával jön létre. (d) Az Elnökség, Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjává és elnökévé a tagok és a kívülállók közül csak olyan magyar állampolgárok választhatók meg, akik nincsenek a közügyek gyakorlásától eltiltva és akik kötődnek az Egyesülethez, annak céljaihoz és tevékenységéhez, valamint nem részesülnek az Egyesülettől rendszeres pénzbeli támogatásban. (e) Az Elnökség, Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjait a Közgyűlés egyszerű többséggel nyílt szavazással választja. (f) A tagok és elnökök megbízatása négy évre szól, a tagok és elnökök újraválaszthatók. (g) Amennyiben a tagok megbízatása a megbízatási idő eltelte előtt megszűnik, az időközben választott új tag megbízatása a már hivatalban lévő tagok mandátumával egyező időpontig szól. (h) Ezen tisztségviselők megbízatásukat társadalmi munkában végzik, tevékenységükért díjazás nem jár. (i) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (j) Nem lehet az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a legfőbb szerv (közgyűlés), illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, továbbá a fent megjelölt személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. 1. pont) vagy élettársa.

10 9 (k) Az Elnökség, Felügyelő Bizottság tagja, elnöke nem köthet a saját és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. 1. pont) valamint élettársa nevében vagy a saját javára az Egyesület tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha erre a Közgyűlés felhatalmazza. Ennek megszegése esetén az Egyesület kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett azt, hogy az ügyletet engedjék neki át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát kiadja. (l) A közgyűlés, mint legfőbb szerv, valamint az Elnökség, ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. 1. pont) vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. E tekintetben nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (m) A Ectv. 39. (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezet megszűntét követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. (n) Az Elnökség, Felügyelő Bizottság tagja, elnöke köteles az Egyesület üzleti titkait /Ptk. 2:47. (1)-(2)/ megőrizni. (o) Az Alapszabály illetve jogszabály alapján esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget az érintett személy köteles annak felmerülésétől illetve észlelésétől számított 30 napon belül megszüntetni vagy tisztségéről lemondani, melynek hiányában visszahívása kezdeményezhető. (p) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Egyesület szervezeti felépítésének ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza Az Egyesület Közgyűlése A közgyűlés összehívása (a) Az Egyesület legfelsőbb (döntéshozó) szerve a Közgyűlés, amely az elnökségi tagok, és az egyesületi tagok összességéből áll. A tag a 3.3. (a) pontban foglaltakkal összhangban jogosult a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket illetve indítványokat tenni, továbbá szavazati jogát gyakorolni

11 10 azzal, hogy a 3.5. (c) ponttal összhangban a tag szavazati jogának gyakorlása az Elnökség kezdeményezésére megvonható, ha esedékes tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztotta és legalább 3 havi tagdíjhátraléka áll fenn a Közgyűlés időpontjában. A közgyűléseket az Elnökség által megállapított napirenddel és időpontban az Elnök hívja össze az Egyesület székhelyére. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a pontban megjelölt döntéshozatal céljából köteles az Elnök összehívni (évi rendes közgyűlés). A rendkívüli közgyűlés összehívására a pontban foglaltak az irányadóak. (b) A közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendjéről az érintetteket legalább 15 nappal megelőzően írásban az Egyesület székhelyén jól láthatóan elhelyezett hirdetményben kell értesíteni valamint ezzel egyidejűleg ezen közgyűlési meghívót a közgyűlés nyilvánosságára figyelemmel az Egyesület honlapján ( is közzé kell tenni. (c) A meghívónak tartalmaznia kell továbbá határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés új időpontját és azt, hogy a megismételt közgyűlés a már megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. (d) Az évi rendes közgyűlések a b.) pontban megjelölt napirendi pontjáról történő döntéshozatalhoz, továbbá ha a napirendi pontok között az Alapszabály módosítása szerepel vagy egyébként az adott napirendi pont keretében történő döntéshozatalhoz elengedhetetlenül szükséges, a meghívókhoz írásos előterjesztést is mellékelni kell, vagy lehetővé kell tenni, hogy azokat a tagság előzetesen megismerhesse. (e) Az Egyesület közgyűlése nyilvános, mely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. (f) A Közgyűlést az Igazgató, vagy az Elnökség által kijelölt személy vezeti levezető elnökként A közgyűlés határozatképessége (a) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. (b) Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, azt 8 (nyolc) napon belüli időpontra, azonos napirenddel újra össze kell hívni, és az ily módon összehívott megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes feltéve, hogy a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét már az eredeti meghívóban felhívták. A megismételt közgyűlésre szóló meghívót az eredeti közgyűlési meghívó is tartalmazhatja, mely esetben a megismételt közgyűlésre külön meghívó küldése értelemszerűen nem szükséges. Amennyiben azonban a megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűléssel megegyező napon kerül sor, úgy a megismételt közgyűlésre a tagoknak újabb meghívót kell az eredetivel megegyező módon küldeni, melyben fel kell hívni a tagok figyelmét a távolmaradás fentiek szerinti következményeire és a határozatképesség megváltozott szabályaira.

12 A közgyűlés napirendje (a) A közgyűlés napirendjét a közgyűlési meghívóban történő (b) pont szerinti értesítés mellett az Egyesület elnöksége állapítja meg, és terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlési meghívó kézbesítését illetőleg közzétételét követően, de a közgyűlés előtt legalább három nappal bármelyik egyesületi tag illetve szerv kérheti az Elnöktől a napirend kiegészítését a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően és a kiegészítés iránti kérelem írásbeli indoklása mellett. A napirend kiegészítése tárgyában az Elnök dönt. Ha az Elnök a napirend kiegészítése tárgyában nem dönt vagy a kérelmet elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadása előtt külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. (b) Az Egyesület évi rendes közgyűlésének amelyet minden évben, a 7.1. (k) pontban meghatározott határidőre is figyelemmel az adott évi versenyidőszak befejezése után és még a következő idény megkezdése előtt kell összehívni az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: a./ elnökségi beszámoló az Egyesület előző évi sport-szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról; b./ a felügyelő bizottság jelentése az egyesület előző évi gazdálkodásáról; c./ az elnökségi beszámoló és a felügyelő bizottsági jelentés elfogadása; d./ a következő év sport-szakmai célkitűzéseinek és gazdálkodási tervének elnökségi előterjesztése és ennek az elfogadása; e./ az Egyesület tagjaitól előzetesen bekért és beadott kérdések, észrevételek és javaslatok megválaszolása, illetőleg megtárgyalása. (c) Az Egyesület köteles a beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, és azt a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni /Ectv. 29. (3) és 46. (1) bekezdés/ A közgyűlés hatásköre A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (a) az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása valamint az Egyesület céljának módosítása; (b) azoknak az Elnökségi beszámolóknak, az éves gazdálkodás tervének (költségvetési terv) és annak a Felügyelő Bizottsági jelentésnek az elfogadása, módosítása, amelyek az évi rendes közgyűlések napirendjén kötelezően szerepelnek azzal, hogy szükség esetén a gazdálkodási terv évközi módosításával az Elnökséget, Igazgatót bízza meg a (f) bekezdés és a (b) bekezdés szerint; (c) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; (d) az Egyesület ingatlan tulajdonával történő rendelkezés azzal, hogy az Egyesület tulajdonát képező ingatlant terhelő jelzálogjog biztosítékkal történő hitel felvételére közgyűlési hozzájárulás nélkül és a Közgyűlés felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett az Egyesület Elnöksége is jogosult, ha a felvett hitel tőkeösszege a Ft-ot, azaz Húszmillió forintot nem haladja meg, mely értékhatár tekintetében az ugyanazon ingatlant illetőleg ingatlanrészt egyidejűleg terhelő Elnökség által történt hitelfelvételek összege összeszámítandó; (e) a nettó Ft, azaz Tízmillió forint mértékű saját forrású beruházás elhatározása és jóváhagyása azzal, hogy ezen értékhatárt meg nem haladó mértékig az Egyesület Elnöksége is jogosult közgyűlési hozzájárulás nélkül és a Közgyűlés

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben