Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabály A magyar 2015-ös alapszabály fordítása. támpont a hivatalos angol alapszabály megértéséhez JAVASLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabály 2015. A magyar 2015-ös alapszabály fordítása. támpont a hivatalos angol alapszabály megértéséhez JAVASLAT"

Átírás

1 Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabály 2015 A magyar 2015-ös alapszabály fordítása támpont a hivatalos angol alapszabály megértéséhez JAVASLAT 2015 április 0

2 Tartalomjegyzék Definíciók Általános rész A Kultúrközpont célkitűzései Tagság Tagfelvétel Tagok jogai és kötelességei Kizárás vagy Fegyelmi Eljárás Okai Tagság megszűnése Igazgatói Tanács A Vezetőség A Vezetés Jogai és Kötelességei A Tanács mentessége Tagsági gyűlések Igazgatók és Tisztségviselők/Vezetők választása Pénzügyek Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Fegyelmi és Békéltető Bizottság (FBB) Titoktartás Az Épület Eladása és az Egyesület Megszüntetése Különleges Kikötések Hatálybalépés dátuma Korábbi alapszabályok visszavonása

3 Kanadai Magyar Kultúrközpont Alapszabálya Definiciók Ebben az Alapszabályzatban, hacsak a szövegösszefüggés másként nem kívánja: a. Tanács a Kultúrözpont Igazgatói Tanácsát jelenti; b. Alapszabály -on a jelen alapszabályt értjük (beleértve ezen alapszabály mellékleteit is) hozzávéve a Kultúrözpontminden más szabályzatát, illetve azok hatályban lévő módosításait; c. Elnök alatt a Tanács elnökét értjük; d. Kultúrközpont alatt azt az Intézményt értjük, amely megalkotta ezt az Alapszabályt a Törvény alapján vagy úgy véli megalkotta ezt az alapszabályt a Törvény alapján; e. Igazgató alatt egy olyan személyt értünk, aki a Kultúrközpont egyik igazgatói posztját tölti be, amely különböző titulusokat jelenthet ; f. Tag a Kultúrözpont egy tagját jelenti; g. Tagság a Kultúrözpont együttes tagságát jelenti; h. Vezető a Kultúrözpont egyik tisztségviselőjét jelenti a 10 vezető közül: a. Az Elnök b. Az Alelnök c. A Főtitkár d. A Pénztáros e. Az Igazgató aki a Központ működéséért felelős/háznagy f. A Közkapcsolatok igazgatója g. Sajtó és nyilvánosságot tájékoztató igazgató h. Kultúrális igazgató i. Nevelésügyi igazgató j. Ifjúsági és Sportigazgató i. egyszerű többségbeni határozat A Vezetőségi és Igazgatósági gyűléseken a betöltött pozíciók több mint fele szükséges a határozathoz. A taggyűléseken szintén több mint a tagok fele szükséges, a proxikat is beleszámítva a határozathozatalhoz. j. E szakaszban meghatározottak kivételével, a jelen alapszabályban foglalt minden kifejezés, amely a Törvény alapján lett meghatározva, azzal a jelentés tartalommal bírnak, melyet a Törvény lapján kaptak. Az egyes számban álló szavak jelentése magában hordozhatja azok többes számát és fordítva. 2

4 1. Általános Rész 1.1 A név. A szervezet neve: Kanadai Magyar Kultúrközpont (Magyar Ház) (a továbbiakban Kultúrközpont) 1.2. Székház. Torontó törvényhatósági területe, Ontárió, Kanada Hivatalos pecsét. A pecsét formája kör alakú, mélynyomatos A működési nyelv: Magyar és angol nyelv. A hivatalos dokumentáció nyelve az angol A működés alapelve: A Kultúrközpont alapelve, hogy tevékenységét politikai vagy vallási hovatartozásotól eltekintően folytassa A Kultúrközpont az alapítási Charter és annak az 1982-es évi június 15-kei Rendkívüli Közgyűlésen kibővített és elfogadott verziója alapján működik. 2. A Kultúrközpont célkitűzései 2.1. Elősegíteni a magyar származású és kulturájú Ontarió lakosok részvételét Kanada életében: a multikultúrális kanadai közösség megerősítésének előmozdítása A magyar történelmi, kulturális értékek és tradíciók ápolása, megismertetése és megértésének elősegítése a kanadai társadalomban Támogatni a magyar kulturális örökséget és hagyományokat a működési területen belül nevelési, oktatási, emberbaráti, szociális munkával vagy szolgáltatásokkal Együttműködni olyan szervezetekkel és egyesületekkel, akik célkitűzései hasonlóak vagy megegyeznek a Kultúrközpont céljaival. 3.Tagság 3.1. Rendes tagok. Minden kanadai állampolgár vagy tövényes bevándorolt, aki legalább 18-dik életévét betöltötte és aki érdeklődést tanusít a magyar történelem és kultura iránt politikai vagy vallási különbség nélkül, kérheti a Kultúrközpont tagságába való felvételét Tagszervezet. Egyesületi vagy Vállalati tagság. Bármely legalább egy éve működő kanadai magyar egyesület vagy vállalat kérheti tagfelvételét, feltéve ha célkitűzései nem ellentétesek a Kultúrközpontéval. Egy szavazatra lesz jogosult az éves szervezeti tagdíj befizetését követően A fennálló örökös tagság folytatólagos, de új örökös tagok felvétele megszünik. Az örökös egyesületi tagság megszünik ezen Alapszabály elfogadásától számított 5-ik évben. Az örökös egyéni és tagszervezeti tagság befizetett rendes tagnak tekinthető ezen időszak alatt. 3

5 4. Tagfelvétel 4.1. Az Igazgatóság hivatalbalépésekor kétévi időtartamra négytagú Felvételi Bizottságot (F.B.) nevez ki, mely mely a munkájáról az Igazgatóságot tájékoztatja Új tagok felvétele legalább 3 hónappal a választásokat megelőzően szünetel. 5. A Tagok Jogai és Kötelességei 5.1. A rendes tagok a tagság teljes jogkörével rendelkeznek. Szavazhatnak a tagság részére összehívott üléseken, választhatóak tisztségekre és vezetőknek. Minden Tag-Egyesület egy szavazatra jogosult az Egyesület írásbeli képviseleti megbizatása alapján Minden tagnak kötelessége az alapszabály és a rendszabályok betartása. Támogatniuk kell a Kultúrközpont céljait, növelni hírnevét és fizetni a tagdíjukat. 6. Kizárás vagy Fegyelmi Eljárás Okai 6.1. Nem lehet a tagja a Kultúrközpontnak az a személy, aki a. terrorcselekményeket támogat, részese vagy népszerűsít ilyen jellegű cselekedeteket az állam ellen b. bűncselekményért hatályos büntetését tölti Egy tag fegyelmezésben részesül ha: a. szégyent hoz a Központra vagy annak bármely tagjára, vagy szándékosan anyagi kárt okoz a Kultúrközpontnak. b. súlyosan akadályoz vagy megzavar bármilyen gyűlést. c. ismételten sérteget vagy hamis hireszteléseket kelt bármely tagról 6.3. Egy tag fegyelmezésben részesülhet, ha súlyosan vét a Központ céljai és érdekei ellen vagy megszegi az alapszabály bármely részét. 7. A Tagság Megszűnése 7.1 A tagság megszűnik a tag halálával. 7.2 A tagság megszűnik a tag lemondásával. 7.3 A tagság megszűnik a tag kizárása által. 7.4 Tagdíjhátralék esetén a tagsági jogok felfüggesztése történik: azonban a teljes hátralék kiegyenlítésével a tagsági állapot jogköre teljesen helyreáll, vagy egy új tagsági kérelem elfogadásával. 4

6 8. Igazgatósági Tanács 8.1 A Kultúrközpont Igazgatósági Tanácsának 17 tagja van: 10 Tiszséviselő Igazgató és 6 Igazgató, akik a Közgyűlésen lettek megválasztva és az előző ciklus Elnöke. 8.2 A Tanács tagja anyagi juttatásban nem részesülnek, önkéntesként tevékenykednek. 8.3 Az Igazgatói Tanács hatáskörébe tartozik rendeleteket hozni az alábbi témakörökben, az új Ontáriói Közhasznú Alapítványok Törvénye alapján, mely 2014 januárban lépett hatályba.: a. Egyéni vagy Egyesületi Tagság kérdése b. A Charter és Alapszabály c. Házszabályok d. Épület-használat e. Kulturális és egyéb működési irányelvek f. Költségvetés és anyagi elszámolások jóváhagyása g. Alkalmazott felvétele, fizetése és elbocsátása h. Vagy a Kultúrközponthoz kapcsolódó bármilyen más ügy beleértve a fegyelmezést és békitést is. 8.4 Együttes Felelősség. Az Igazgatósági Tanács működési alapelve a közös és együttes felelősség vállalás minden döntésükért és intézkedéseikért. A Tanács egyetlen tagja sem beszélhet vagy cselekedhet nyilvánosan a Tanács döntései vagy intézkedései ellen anélkül, hogy először le ne mondana Tanácsi pozíciójáról. 8.5 Igazgatósági Tanácsi gyűléseket legalább negyedévente kell tartani melynek vezetője az Elnök, vagy az Elnök által kijelölt igazgató. Az Igazgatósági tagokat legalább egy héttel a találkozó időpontja előtt értesíteni kell póstán, en, telefonon vagy személyesen. A gyűlés összehívása a Kultúrközpont Elnökének kérésére történik, az ő távollétében az Alelnök vagy a Bizottság 5 tagja teheti ezt meg. Ahhoz hogy a gyűlés határozatképes legyen, a betöltött igazgatósági helyek számának felénél nagyobb létszámban kell jelen lenniük az igazgatóknak. A megjelent Igazgatósági tagok többsége határozathozatali joggal rendelkezik. 8.6 Üresedés. Ha üresedés áll be egy Igazgatói tisztségben az Igazgatóság többségi szavazat által kijelölhet valaki mást, hogy betöltse a megüresedett tisztséget a legközelebbi választásokig. Megüresedett Elnöki poszt esetén az Alelnök automatikusan átveszi az Elnök szerepét. Az Igazgatóságban beállt személyi változást a legközelebbi Közgyűlésen kötelező bejelenteni. 8.7 Az Igazgatósági tag tisztség alóli felmentése. Ha az Igazgatói Tanács egyik tagja bomlasztó magatatást folytat, nyilvánosan szól és cselekszik az Igazgatói Tanács döntései ellen, vagy három (3) egymástkövető ülést elmulaszt megfelelő indok nélkül, az Igazgatói Tanács többségi szavazattal felmentheti tisztsége alól azt a bizonyos tagot. 8.8 Összeférhetetlenség. Ha az egyik Igazgatósági tagnak anyagi érdeke fűződik direkt vagy indirekt módon bármilyen javasolt vagy már létező szerződéshez vagy tranzakcióhoz, akkor ezt az összeférhetetlenségi alapon lévő információt tudatnia kell az Igazgatósági Tanáccsal. Az igazgató ne vegyen részt azon az ülésen vagy azon a részén az ülésnek, ahol az összeférhetetlenséget adó témát beszélik meg, és nem szavazhat e témakörben. 5

7 9. A Vezetőség 9.1 A Vezetőség. Az ügyintézés és a Központ folyamatos irányítása a Vezetőség feladata. Az Elnök és az Alelnök nem töltheti be ezen tisztségek egyikét sem a Központ más Egyesületeiben. 9.2 A Vezetőség kötelességei a következőek: a. A Kultúrközpont mindennapos ügyintézése b. Az épület és az ingóságok állagmegóvása c. A költségvetés és pénzügyi beszámolók elkészítése d. Bármilyen ügy, amely a Vezetőkhöz lett utalva az Igazgatósági Tanácstól 9.3 A Vezetőség által betöltendő tisztségek melyekre választva vannak a. Az Elnök b. Az Alelnök c. A Főtitkár d. A Pénztáros e. Az Igazgató aki a Központ működéséért felelős/háznagy f. A Közkapcsolatok igazgatója g. Sajtó és nyilvánosságot tájékoztató igazgató h. Kultúrális igazgató i. Nevelésügyi igazgató j. Ifjúsági és Sportigazgató 9.4 Vezetőségi gyűlések. Havonta legalább egyszer kell vezetőségi gyűlést tartani. A megjelent Igazgatósági tagok többsége egyszerű többségbeni határozattal döntőképes. 9.5 Üresedés. Ha bármely vezetőségi tisztség megüresedik, a Vezetőség kijelölhet valakit, aki betöltheti a megüresedett tisztséget a szavazatok egyértelmű többségével, majd az Igazgatósági Tanács jóváhagyásával. Ezt a személyi változást a legközelebbi közgyűlésen be kell jelenteni. 9.6 Egy Vezető tisztség alóli felmentése. Ha egy vezetőségi tagnak bármely oknál fogva nem áll módjában vagy visszautasítja a számára kijelölt feladatkör betöltését, beszédével és magatartásával nyilvánosan ellenzi a Vezetőség döntését, vagy ha elmulaszt három (3) egymást követő gyülést megfelelő indok nélkül, a Vezetőség nyilvánvaló többségi szavazattal, tisztességes és világos folyamat után, felfüggesztheti a szóban forgó tag vezetői megbízását, az Igazgatósági Tanács jóváhagyásával. 10. A Vezetés Jogai és Kötelességei 10.1 Együttes Felelősség. A vezetőség a közös és együttes felelősségvállalás alapelvén működik, minden Vezetőség által hozott döntésért és tevékenységért. A Vezetőség egyetlen tagja sem beszélhet vagy cselekedhet nyilvánosan a Vezetőség döntései vagy intézkedései ellen anélkül, hogy először le ne mondana a vezetőségi pozciójáról Az Elnök hívja össze és vezeti le a vezetőségi gyűléseket, és állítja össze a napirendi pontokat/agendát. 6

8 10.3 Az Alelnök jár el az Elnök távollétében, vagy az Elnök kérésére A Főtitkár felelős minden gyűlés jegyzőkönyvéért és annak a gyűlés előtti kiosztásáért A Pénztáros felelős a bankügyletekért, a befektetésekért és minden pénzügyi kérdésért. Közzéteszi pénzügyi jelentéseit a tagság számára a Közgyűlések előtt és az Igazgatósági Tanácsnak kérés szerint Aláirók. A fent szereplő négy Igazgató (Elnök, Alelnök, Főtitkár, Pénztáros )aláíró joggal rendelkezik. Legalább két aláírás kötelező hogy szerepeljen bármely jogi dokumentumon Az Igazgató, aki a Központ működtetéséért felelős/háznagy felelőssége a Központ nap-mint napi zavartalan és hatékony működtetése A Közkapcsolatok igazgatója kommunikál a magyar közösségen belüli, és azon kívüli szervezetekkel A Sajtó és a nyilvánosságot tájákoztató igazgató biztosítja, hogy a tagok tájékoztatva legyenek a Központ tevékenységeiről A Kulturális igazgató kulturális tevékenységeket szervez a Központon belül A Nevelésügyi igazgató szervezi a magyar nyelvű iskolát Az Ifjúsági és Sportigazgató felelős az ifjúsági és sport-tevékenységek megszervezéséért Minden igazgató felelőssége benne foglaltatik a szabályzatokban. 11. A Tanács mentessége A Kultúrközpont mentesíti a Tanács tagjait minden perköltségtől vagy az azzal járó kártérítési költségek megtérítése alól, melyek teendőik ellátása során merülnek fel, kivéve ha illegális vagy tisztességtelen tettükkel idézik elő, vagy szándékosan megsértették az Alapszabályt. Ez azt jelenti, hogy ha kötelességteljesítésük során a Tanács tagjai felé ilyen per- vagy kártérítési követelés lépne fel, e kiadások a Kultúrközpontot terhelik. 12. Tagsági Gyűlések 12.1 A gyűlésen való részvétel. Minden tag (Lásd 3.3) részt vehet a gyűléseken Az írásbeli meghatalmazás (proxi) adója, távollétéről, hivatalos meghatalmazó ívet kell hogy kitöltsön amit a meghatalmazott átad a Főtitkárnak. Egy meghatalmazott tag nem több, mint két (2) proxi szavazatra jogosult Határozatképesség. A gyűlés felszámolását kivéve (19.3), bármely közgyűlés határozatképes az arra az évre tagdíjat befizetett tagok és szervezeti tagok huszonöt (25) százalékának személyes jelenlétével, beleszámítva az örökös tagokat és azon befizetett tagokat, akik proxikkal képviselnek befizetett tagokat. (Lásd 3.3) 7

9 12.4 A véletlen mulasztás, vagy az értesítés meg nem kapása nem érvényteleníti a gyűlésen hozott döntéseket A tagok hatásköre a gyűléseken. a. A tagok a közgyűlésen jóváhagyhatnak, elutasíthatnak, módosthatnak vagy irányíthatnak bármilyen döntést, tevékenységet vagy előírást, mely a Tanács által lett hozva, nyilvánvaló többségi szavazat által, kivéve az alapszabály bármely szakaszát, mely legalább (66%) hatvan hat százaléknyi többletszavazatot kíván egy rendkívüli közgyűlésen, melyet e célból hívtak össze. b. Rendszabályok. Az igazgatósági tanács által elfogadott rendeletek azonnal hatályba lépnek. A határozatokat a következő közgyűlésen egyszerű többségi határozattal kell jóváhagyni Évzáró közgyűlés- a költségvetési év zárása, pénzügyi beszámolók előterjesztése. Az Igazgatói Tanácsnak össze kell hívnia egy évenkénti általános közgyűlést egy évben egyszer, az elmúlt költségvetési év zárását követő első négy (4) hónapban. A Közgyűlésen előterjesztésre és elfogadásra kerül az Igazgatói tanács évi jelentése, folyóévi költségvetése és a hites könyvvizsgáló jelentése. Ez a közgyűlés jelöli ki a hites könyvvizsgaló kinevezését a következő évre a. Tisztújító Közgyűlés. Az Igazgatói Tanács kétévente a naptári év utolsó két hónapja folyamán tisztújító közgyűlést köteles összehívni az Igazgatói Tanács minden tisztségének és az Ellnőrző Bizottság tagjainak megválasztására. A Főtitkárnak értesítenie kell a tagokat, a legutolsó postai címükön, tizennégy (14) nappal a közgyűlés dátuma előtt, a gyűlés időpontjáról és helyéről és a tag esetleges tagdíjhátralékáról. Az Új Tanács terminusa Január 1-én kezdődik a választások után. b. Félbeszakított terminus. Ha a teljes Tanács újboli megválasztására van szükség lemondások vagy bármilyen más okok miatt, akkor az Új Tanács terminusa a félbeszakadt két év terminusával, és az ezt követő újboli két év terminusával zárul le. c. A Kultúrközpont vezetőségének rendszeres felújítása céljából, az Elnöki, Alelnöki tisztségre nem jelölhető olyan személy, aki ezen tisztségek bármelyikét is két közvetlenül megelőző időszakban már betöltötte. d. Ez a Választó Közgyűlés választja az Ellenőrző Bizottságot is. e. A dokumentumok átadása - átvitele. A választást követő január 1.-ig megtörténik a régi és új Tanács közötti adminisztációs és pénzügyi dokumentumok átadása a. Tájékoztató Közgyűlés. Az Igazgatósági Tanács köteles összehívni egy Tájékoztató közgyűlést a nem választási év utolsó három (3) hónapja folyamán. b. Az Igazgatósági Tanács összehívhat más közgyűlést is a. A Tagság rendkívüli gyűlése. Bármikor összehívhatja az Igazgatósági Tanács, vagy a befizetett tagok harminc (30) százaléka a főtitkárhoz intézett írásbeli beadvány alapján. (Lásd 3.3) b) Az Igazgatósági tanácsnak kötelező összehívni a tagok rendkívüli közgyűlését az írásbeli kérelem beadásától számított huszonöt (25) napon belül. Az értesítés ilyen gyűlésre ugyanazon 8

10 szabályok alapján készül el, melyek egy gyűlésre vonatkoznak, vagyis tájákoztat a megvitatandó kérdésről. A rendkívüli közgyűlés csak olyan ügyeket vitat meg, melyek a gyűlésről szóló értesítésben fel voltak tüntetve Egy Igazgató eltávolítása posztjáról. A tagság eltávolíthat igazgatót a posztjáról, a rendkívüli közgyűlés egyszerű határozata alapján Nem-tagok. A tagságban nem szereplő személyek, Nem-tagok nem vehetnek részt a Tisztújító Közgyűlésen. Ha a Tanács nyilvános meghívást intéz mindenki felé, akkor a Nem-tagok is részt vehetnek más jellegű gyűléseken Eljárási Rend. A gyűlések levezetése a Robert (Rules of Order) rendszabályai szerint történnek. 13. Igazgatók és tisztségviselők választása 13.1 A Jelölő Bizottság. Az Igazgatóság legalább három (3) hónappal a választás előtt öt (5) tagból álló Jelölő Bizottságot nevez ki. Ez a Bizottság keresi és gyűjti össze a jelöléseket a tíz (10) Tisztségviselő Igazgatóra és a hat (6) Igazgatóra és öt (5) Ellenőrre. Ezen felül a Bizottság kihírdetheti a jóváhagyott jelöltek listáját, a tíz Vezetőségi pozíció mindegyikére Minden jelölés írásban kell, hogy történjen, két (2) szponzoráló tag és a jelölt aláírásával Házaspár vagy élettársi kapcsolatban élő párok csupán egyik fele indulhat az Igazgatói Tanács egy pozciójáért, illetve egy Vezetőségi pozícióért Ugyanaz a Jelölő Bizottság nevezi ki a Választási Közgyűlés Elnökét az Igazgatók és az Ellenőrök megválsztására Minden jelölésnek 10 nappal a választási közgyűlés előtt be kell érkeznie a Jelölő Bizottsághoz. Helybeni jelölések nem megengedettek. Az esetleges üres pozíciók az új Tanács dönt, amelyet a választásokat követő következő gyűlés erősít meg A Választási Bizottság Elnöke. Elnököl és levezeti a választó közgyűlést A Választási Elnök feladata: a. Tíz (10) tagot kér fel és választ ki, mint szavazatszámláló biztosokat a szavazatok megszámolására. b. A jelöltek vagy a jelölők rövid beszédet tarthatnak. c. Először az Elnök megválasztására kerül sor. Ha az Elnöki posztra jelöltek közül senki sem éri el az érvényes szavazatok ötven százalékát, a választási Elnöknek újabb szavazást vagy szavazásokat kell elrendelnie szükség szerint. A szavazás megismétlése előtt a legkevesebb szavazatot kapott elnök jelöltet törölni kell a szavazásból. 9

11 d. A további jelöltek az Elnök választása után vannak megválasztva. Az egyes tisztségekre a legtöbb szavazatot nyert jelölteket, a választási Elnök a Kultúrközpont megválasztott Igazgatói Tanácsának tagjaivá nyilvánítja. e. Minden személy csak egy tisztségre jelölhető és választható. 14. Pénzügyek 14.1 A Pénztáros jelentése. Az igazgatósági Tanács hagyja jóvá a Pénztáros által elkészített pénzügyi jelentést. Ezt a jelentést az Évzáró Közgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra A hites könyvvizsgáló felülvizsgálatot készít/reviziót vagy ellenőrzi minden szabályszerű-e (prepares an Audit or Review Engagement) melyeket az Igazgatóság az Évzáró Közgyűlés elé terjeszt Az Évzáró Közgyűlés kell, hogy kijelöljön egy professzionális hites könyvvizsgálót a következő évre. A hites könyvvizsgáló nem lehet a Kultúrközpont Igazgatósági Tanácsának tagja A Kultúrközpont költségvetési és tagsági éve január 1-től December 31-ig tart. 15. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 15.1 A három (3) tagból álló Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot és a két (2) póttagot a Tisztújító Közgyűlés választja két évre. A Bizottság joga és kötelessége minden gazdasági ügyvitelben vizsgálatot folytatni, ellenőrizni a pénzkezelés könyveit, nyugtáit, számláit, valamint a leltárt ellenőrizni, és jelentéseket készíteni az Igazgatósági Tanács részére Az Ellenőrző Bizottság kötelessége, hogy a pénzkezelést gondosan ellenőrizze legalább évente kétszer. A Pénztáros és a Tanács bármely tagja köteles minden pénzügyi dokumentumot az Ellenőrző Bizottság kérésére biztosítani Az Ellenőrző Bizottság kötelessége, hogy részletes írásbeli jelentést nyújtson be az Igazgatósági Tanácsnak. Az esetleges hibákat azonnal írásban kötelesek jelenteni és azt is, hogy a hibák maradéktalan kijavítása megtörtént-e A Bizottság elnöke minden közgyűlésnek írásban jelenti észrevételeit kivéve a tisztújító közgyűlést. Ez a jelentés kell, hogy tartalmazza az Igazgatói Tanácshoz benyújtott hiányosságokat és azok megoldásának jelenlegi mértékeit. A Kultúrközpont ügyvitelének intézése nem tartozik az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe Az Ellenőrző Bizottság segíti a Főtitkárt a gyűlések és választások megszervezésében. Ellenőrzi és bejelenti a határozatképességet. 10

12 16. Fegyelmi és Békéltető Bizottság (FBB) 16.1 a. Kiválasztás. Az FBB hat tagból tevődik össze, megbizatásuk két évig tart vagy az új FBB megválasztásáig, amely az Évzáró Közgyűlésen kerül megválasztásra a Választási/Tisztújító Közgyűlést követően. b. A korábbi Tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottsága legalább két hónappal az FBB megválasztása előtt gyűlést tart. c. A Jelölő Bizottság keresi a jelölteket és összegyűjt minden jelölést minimum hat jelölendő személyre a tagság közül, legalább egy héttel a választások megelőzéséig. Minden jelölést írásban és a megfelelő íven kell beadni. A Jelölő Bizottság elkészíti a kívánt jelöltek listáját, melyet a gyűlés elé tár. Minden jelölt a Közgyűlés elé lesz tárva, mely kiválsztja az FBB-t erről a listáról. Helybeni jelölések nem megengedettek. Ajelöltek nem tölthetnek be más tisztséget a Kanadai Magyar Kulturközpontban. d. Bármilyen üres pozícióról az Igazgatói Tanács dönt a választások után és a következő közgyűlés megerősíti ezt a döntést Működési Szabályzat. Az FBB működés részletei a Szabályzatokban találhatóak. a. Az FBB csupán írásbeli panasz esetén járhat el, amelyhez legalább három tag aláírása szükséges és egyértelmű utalást tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az Alapszabály mely pontja vagy pontjai lettek megsértve. Panaszt csak olyan tag kezdeményezhet és írhat alá, aki nem tagja a FBB-nak. b. Az FBB legalább tizenöt nap lehetőséget biztosít a bepanaszolt válaszára, mely válasz személyesen vagy irásban írásban történhet. Az intézkedések, melyekben a FBB eljárhat a békítés, megintés, a tagság felfüggesztése (1-5 évre) és kizárás. c. A felfüggesztési idő megszünése után, az örökös tag tagsági viszonya automatikusan helyreáll. Rendes tagok jogaival kapcsolatban lásd a 7.4-es bekezdést Fellebbezés. Minden FBB döntést az Igazgatósági Tanács elé kell terjeszteni jóváhagyásra, elutasításra vagy módosításra. A Tanács egyszerű többségbeni határozattal hozza meg döntését. Végső fellebbezés kérhető egy rendkívüli közgyűlésen (see 12.9). 17. Titoktartás 17.1 A KMK taglistája nem nyilvános és csak a KMK hivatalos céljaira használható az Igazgatósági Tanács által A tagsági lista csupán az Elnök, Alelnök, Főtitkár és Pénztáros birtokában lehet és alkalmakra egy ideiglenes jelöltnél. A korábbi vezetőség tagjai és bárki más, akinél taglista van, kérésre vissza kell, hogy szolgáltassa a nála levő példányokat a Főtikárnak és ki kell, hogy töröljék fájlukból. 11

13 18. Az Épület eladása és az Egyesület Megszüntetése 18.1 A Kultúrközpont ingó és ingatlan vagyona a Kultúrközpont tulajdona A székház csak akkor adható el, ha külön e célból összehívott rendkívüli közgyűlésen beleértve a proxikat is, a jelenlévő tagság ötven (50) százaléka megjelent. Döntést hozni, a proxikkal együtt legalább (66%) hatvan-hat százalék többségi szavazattal lehetséges csak Feloszlatás. Az Alapítási Okmány (Charter) rendelkezése alapján történik. Ha a tagság nem hajlandó vagy nem képes a Kultúrközpont további fenntartására és vezetésére, akkor egy rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A határozatképesség ötven (50) százalék lesz erre a gyűlésre. A jelenlévő tagok proxikat is beleértve legkevesebb hatvanhat (66) százaléka határozhat úgy, hogy feloszlatja a társulást. 19. Különleges Kikötések El van rendelve, hogy a Kanadai Magyar Kultúrközpont (Magyar Ház) feloszlása, a fő épület eladása esetén, összes adósságainak és kötelezettségeinek kiegyenlítése után fennmaradó tulajdona, jótékonycélú szervezetekre ruháztassék át, vagy kerüljön közöttük felosztásra, amelyek célkitűzései hasonlóak a társuláséhoz és amelyek a magyar kanadai közösség jótékonysági céljait szolgálják és működési területük kizárólag Ontárió tatományában van Az Igazgatósági Tanács kijelöl egy bizalmi céget, mint hagyatéki gondnokot, amely azon a rendkvüli közgyűlésen lesz megszavazva, amit a társulás feloszlatása céljából hívnak össze. 20. A hatálybalépés dátuma Ezen alapszabály azonnal hatályba lép, ahogy ezt az erre a célra összehívott rendkívüli közgyűlésen a jelenlévő tagság (proxikat is beleszámolva) legkevesebb hatvanhat százalékos (66) arányban elfogadja. 21. Korábbi Alapszabályok visszavonása Minden korábbi alapszabály, amely általában a Ház ügyvezetésére vonatkozik, ezennel hatályát veszti. Hitelesítés [dátum] Elnök Titkár 12

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság (MGyNT) Alapszabálya. 1. cikkely Általános rendelkezések

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság (MGyNT) Alapszabálya. 1. cikkely Általános rendelkezések Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság (MGyNT) Alapszabálya 1. cikkely Általános rendelkezések A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság MGyNT társadalmi szervezetet (a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI BRIT KERESKEDELMI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI BRIT KERESKEDELMI KAMARA ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI BRIT KERESKEDELMI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 1. szakasz Az egyesület neve és székhelye 1.1 Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya

A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaságot 2002. június 16-án Szegeden kulturális egyesületként alapították a J. R. R. Tolkien angol író és filológus munkásságát tisztelő, műveit

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2012. május 19.-én, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST 2006 I. fejezet AZ EGYESÜLET ÉS CÉLJAI 1. Az egyesület adatai 1) Az egyesület neve: Könyvtárostanárok Egyesülete (rövid névváltozata: KTE) a) School Librarian

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A 2 A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 1989. november 7. napján az 515- ös sorszám alatt

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben