A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.1 Az Egyesület neve: Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség Egyesület 1.2 A rövidített neve: MATISZ 1.3 Az Egyesület székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út Az Egyesület működési területe: Magyarország egész területe 1.5 Az Egyesület: Jogi személy 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE Az Egyesület fő célkitűzése (küldetése): Vezető szerepet vállal a tisztítás-technológiai szakma elméletének és gyakorlatának fejlesztésében, a tisztítás-technológiai piac szereplői közötti kommunikáció fejlesztésében. Ellátja tagsága általános, tulajdonosi és munkáltatói érdekképviseletét Magyarországon és az ez irányú nemzetközi szervezetekben. Tevékenysége során a Szövetség képviseli a Magyarországon működő tőke és tőkét működtető vállalkozók, menedzserek érdekeit. Az Egyesület független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal együttműködésre törekszik Az Egyesület céljai Az Egyesületbe tömörült tagok egészét, vagy egy-egy csoportját érintő szakmai és társadalmi kihatású kérdésekben a tagok véleményét összefogja, és azt az adott tárgykörben, hatáskörrel rendelkező szervek előtt képviseli. Tudatosan kedvező irányba formálja a professzionális tisztítás-technológia területén tevékenykedő vállalkozások, és szakemberek társadalmi megítélését. Segíti, és koordinálja tagjai szakmai felzárkózását Európa, és a világ szakmai elitjének szintjére. Képviseli a szakma, és ezen belül különösen tagjai érdekeit a kormányzati szervek, hatóságok, politikai döntéshozók, belföldi- és külföldi szakmai Egyesületek, és a gazdasági élet többi szereplője előtt. Támogatja épített kulturális örökségünk megóvását, és épített környezetünk jövőbeni alakítását oly módon, hogy a tisztítás-technológiai szakma specifikumából adódó 1

2 lehetőségeket és igényeket megismerteti, és széles körben propagálja az építészek, kivitelezők, és üzemeltetők körében. Kezdeményező szerepet vállal, és élen jár abban a munkában, amely meghonosítja a tisztítás technológia szakszerű alkalmazását, és ezzel segít megvédeni környezeti értékeinket. Ehhez kapcsolódva kezdeményezi, és támogatja az intézményekben, (különösen a gyermek-, és egészségügyi intézményekben), valamint a gazdálkodó szervezeteknél azokat a törekvéseket, melyek a szakszerű tisztítás-technológia elterjesztését célozzák. Támogatja a tisztítás-technológiai oktatás szakszerűségének fejlesztését. A környezetbarát tisztítás-technológia feltételrendszerének megteremtésében való közreműködés, és meghonosításának segítése. Tagságának fejlesztése annak érdekében, hogy képessé váljon a tisztítás technológiai szakma reprezentatív képviseletére. Az Egyesület célja, hogy a tagságot érintően belföldön érdekegyeztetésekben, továbbá nemzetközi szervezetekben részvételével érvényre juttassa tagsága érdekeit Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el Minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a szakszerű takarítás ismérveinek fejlesztését, és azok igénybevételének kultúráját. Ugyanakkor tagjai körében alakítja e szolgáltatási termékek marketingjének- és értékesítésének etikáját, és ösztönzi a piac szereplőit azok betartására. Kezdeményezője és koordinátora a környezetbarát tisztítás-technológiai módszerek kialakításának, a Környezetbarát tisztítás-technológiai szolgáltatás tanúsítvány feltételrendszere kidolgozásának, majd annak alkalmazása elterjesztésének tagjai körében. Kapcsolatokat épít és tart fenn, tapasztalatcseréket szervez minden olyan - belföldi és külföldi - társadalmi szervezettel és intézménnyel, akik céljai megvalósítását elősegíthetik, és akinek a specifikus szakmai információkra szükségük lehet. Elősegíti és támogatja az elérhető külföldi szakmai irodalom magyar nyelvre fordítását, szintetizálását, rendszerezését. A nemzetközi szakirodalom és gyakorlat eredményeinek figyelembevételével a Magyarországi körülményeknek megfelelően szakmailag és etikai szempontból egyaránt igyekszik hatást gyakorolni - a megfelelő intézményekkel együttműködve - a tisztítás-technológia szakmai oktatás rendszerére. Ösztönzi szakmai szempontból arra alkalmas tagjait, hogy vegyenek részt, ill. saját eszközeikkel segítsék a tisztítás-technológiai képzéssel foglalkozó intézmények oktatási tevékenységét annak érdekében, hogy a szakmunkásképzés színvonala emelkedjen. Részt vesz a szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozásában. Részt vesz, és előadásokkal, bemutatókkal, prezentációkkal képviseli a tisztítás-technológiai szakma álláspontját olyan szakmai rendezvényeken, ahol épített környezetünk alakítása, megóvása, alakítása érdekében segítheti a részvevőknek szakmánkkal kapcsolatos ismereteinek és nézeteinek fejlesztését. 2

3 Lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a létesítmény üzemeltetőknek tisztítástechnológiával kapcsolatos ismereteik gyarapításában (napi gyakorlati kérdésekben, minőségmérési kérdésekben, pályázatok előkészítésében stb.). Szakmai és gazdasági információkkal látja el a tagokat, ennek érdekében előadásokat, vitaüléseket szervez, publikációs, kiadói és propaganda tevékenységet fejt ki, honlapot üzemeltet a tagság igénye szerint. Folyamatosan keresi a kapcsolatot a tisztítás-technológia területén tevékenykedő szolgáltatókkal, és párbeszédet kezdeményez velük, ennek keretében kikéri véleményüket az aktuális szakmapolitikai kérdésekről. Felvállalja a különböző felek közti érdekegyeztetést, tagjai révén szakértői tevékenységet folytat. Előmozdítja a tagok egymás közötti, valamint a gazdaság más résztvevői közötti etikus együttműködést, segíti szakmai és üzleti-gazdálkodási tevékenységük fejlesztését. Követi, nyilvántartja, és minősíti a tagok és az egész ágazat szereplőinek szakmai tevékenységét Az Egyesület egyéb tevékenysége Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem végez. Szolgáltatásait a tagdíj ellenében, vagy különböző gazdasági társaságokkal kötött jogdíjas szerződések keretében, térítés ellenében biztosítja tagjai részére Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Szolgáltatásait bárki igénybe veheti az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSzF) szerint Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott céljai elérése érdekében, deklarált feladatai, és munkaterveiben foglalt tevékenységeire fordítja Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján (www.matisz.org) nyilvánosságra hozza. 3

4 3. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 3.1. Az Egyesület tagjai Az Egyesület tagjai lehetnek azok a tisztítás-technológiai szolgáltató, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, ezen kívül társadalmi szervezetek, amelyek a) nyilatkoznak a belépési szándékról, b) elfogadják az Egyesület célját (céljait), c) a létesítő okirat alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalják, d) megfelelnek a Tagfelvételi Követelményeknek (TK), és e) tagfelvételi kérelmüket az Elnökség jóváhagyja Az Egyesületben a tagok jogaikat képviselőjük vagy annak meghatalmazottjai útján gyakorolják. A képviselők képviseleti jogosultságát teljes bizonyítóerejű magánokiratban kell igazolni Tagfelvételi Követelmények (TK): a) az egyesületbe tagként jelentkező szervezet nem állhat csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg végelszámolás hatálya alatt, b) tagként történő felvételét nem kérheti olyan szervezet, mely tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, c) tagként történő felvételét nem kérheti olyan szervezet, akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha a tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta, d) az egyesületbe tagként jelentkező szervezetnek nem lehet 6 hónapnál régebben lejárt és nem teljesített adó-, vámfizetési vagy járulékfizetési kötelezettsége kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott, e) tagként történő felvételét nem kérheti olyan szervezet, mely a tevékenységei között szereplő szolgáltatás(ok) nyújtásához előírt hatósági engedéllyel nem rendelkezik, f) tagként történő felvételét nem kérheti olyan szervezet sem, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 50%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a fenti a)-e) pontokban írt kizáró feltételek bármelyike fennáll A tagsági viszony keletkezése A tagfelvétel írásbeli kérelem alapján történik, amit az Egyesület székhelyére kell benyújtani. A felvételt kérőnek írásban előterjesztett kérelmében nyilatkozatot kell tennie belépési szándékáról, továbbá arról, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri, és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét és értékrendjét magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint a létesítő okirat alapján az Egyesület tagjait terhelő 4

5 kötelezettségek teljesítését vállalja. Ezen felül a kérelem mellékletét képező adatlapok, melyek a gazdasági társaság gazdasági és egyéb mutatóit tartalmazzák, kötelezően kitöltendőek, azok kötelező részei a tagfelvételi kérelemnek. Hamis adatszolgáltatás, vagy az adatok megadásának megtagadása a felvétel elutasítását, automatikus kizárást eredményez Az Elnökség a tagfelvételi kérelem felől a kérelem beérkezését követő legközelebbi ülésén köteles határozni. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. Az Egyesületbe való belépés, illetve az onnan való kilépés önkéntes A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételt kérő panasszal fordulhat az Egyesület Közgyűléséhez. A panaszkérelem elbírálását, a benyújtást követően megtartott legközelebbi Közgyűlésen napirendre kell venni és döntést hozni benne. A Közgyűlés az ügyben hozott határozatát az érintett tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja A tagokról és a tagdíjak befizetéséről nyilvántartást kell vezetni. Az éves tagdíjat egy összegben kell befizetni, a kiadott számla szerint, az erre a célra nyitott bankszámlára A tagsági viszony megszűnése A tagsági viszony megszűnik: a) a tag kilépésével, írásban bejelentett, az Egyesület székhelyére megküldött nyilatkozattal, b) a tag jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnés napján, c) a tag kizárásával, a kizárást kimondó határozat hatályba lépésének napján d) törléssel, a tagdíj befizetésének határidőre történő elmulasztása miatt, amennyiben a tag a hátralékos tagdíjat az Elnökség felszólítása ellenére, a felszólításban írt póthatáridő alatt sem fizeti meg, e) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, f) ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban (a bejelentés átvételének napján) hatályos, a kilépés bejelentésével a tagsági viszony automatikusan megszűnik, arról az Elnökségnek külön döntést hoznia nem kell. A kilépés nem köthető feltételhez. A kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít Az Elnökség (az általa lefolytatott fegyelmi eljárás után) határozattal kizárhatja az Egyesületből azt a tagot, amely a) az alapszabály rendelkezéseit vagy az Egyesületi tagságból eredő kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megsérti vagy b) az Egyesület érdekeit súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít vagy c) olyan cselekményt követ el, amely az Egyesület hátrányos megítélésére, avagy az abba vetett bizalom megingatására alkalmas vagy 5

6 d) az Egyesület vagyonát szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megkárosítja és ezzel az Egyesületnek vagyoni vagy egyéb hátrányt okoz A tagot az Egyesületből kizárni vagy más fegyelmi büntetéssel sújtani csak a Közgyűlés által elfogadott Fegyelmi rendelkezésekben meghatározott eljárás lefolytatást követően lehet. A Közgyűlés fegyelmi ügyben hozott határozatát az érintett tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja Fegyelmi eljárásra irányuló indítványt az Egyesület bármely tagja tehet. Az indítványt az Elnökségnél kell előterjeszteni írásban, indokolással ellátva. Az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal dönt a fegyelmi eljárás megindításáról vagy megtagadásáról, illetve az esetleges megszüntetéséről. Az Elnökség ezen döntéseiről a fegyelmi eljárás alá vont személyt és a fegyelmi eljárás kezdeményezőjét írásban értesíti A tagot törölni kell a tagdíj határidőre történő befizetésének mulasztása miatt akkor, ha az Elnökség a törlést megelőzően írásban, igazolható módon felhívta (mely felhívás tartalmazza a mulasztás esetére alkalmazandó szankciót) a tagot a tagdíjhátraléknak a felhívás kézhezvételétől számított, a felhívásban meghatározott póthatáridőn belüli megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az Elnökség törlést elrendelő határozatát az Elnökségnek közölnie kell a taggal Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban a taggá válással szemben támasztott feltételeknek, az Elnökség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel, írásban felmondhatja. Az Elnökség tagsági jogviszonyt felmondó határozatával szemben a tag a felmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnél kell előterjeszteni, és azt a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Közgyűlés az Elnökség felmondó határozatát helybenhagyja vagy megváltoztatja Akinek a tagsága kilépéssel, kizárással illetve törléssel szűnt meg, csak új tagként, új tagfelvételi eljárás keretében vehető fel, a kilépést, kizárást, illetőleg törlést követő egy év múlva Fegyelmi rendelkezések Fegyelmi eljárásra irányuló indítványt az Egyesület bármely tagja tehet. Az indítványt az Elnökségnél kell előterjeszteni írásban, indokolással ellátva. Az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal dönt a fegyelmi eljárás megindításáról vagy megtagadásáról, illetve az esetleges megszüntetéséről. Az Elnökség ezen döntéseiről a fegyelmi eljárás alá vont személyt és a fegyelmi eljárás kezdeményezőjét írásban értesíti A fegyelmi eljárást az Elnökség az indítvány beérkezésétől számított 60 napon belül folytatja le. A fegyelmi eljárás során az Elnökség fegyelmi tárgyalást tart, amin a fegyelmi eljárás alá vont tagot meghallgatja, egyúttal részére lehetőséget 6

7 biztosít védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. Az erről szóló értesítést legalább nyolc nappal előbb meg kell küldeni az érintett tag részére. Fegyelmi ügyben az érintett tag távollétében döntés csak akkor hozható, ha a fegyelmi tárgyalásra szóló értesítést igazolhatóan átvette és távolmaradását előzetesen nem mentette ki Az Elnökség a következő fegyelmi büntetéseket alkalmazhatja: figyelmeztetés, megrovás, tisztségből menesztés, kizárás. Az Elnökség fegyelmi kérdésben egyszerű szótöbbségi határozattal dönt, amit írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni Az Elnökség fegyelmi határozatával szemben a fegyelmi eljárás alá vont tag (fegyelmi büntetés kiszabása esetén), illetőleg a fegyelmi eljárás kezdeményezője (az eljárás megtagadása vagy megszüntetése esetén) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnél kell előterjeszteni, és azt a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Közgyűlés az Elnökség fegyelmi határozatát helybenhagyja vagy megváltoztatja. Kérése esetén az érintett tagot a döntéshozatal előtt, a Közgyűlésen is meg kell hallgatni. Fellebbezés esetén az Elnökség fegyelmi határozatát nem lehet végrehajtani. A Közgyűlés fegyelmi kérdésben egyszerű szótöbbségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok többségével dönt Tiszteletbeli tagság Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság a felkérés írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, és egyben köteles az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. A tiszteletbeli tagság nem jár tagdíjfizetési kötelezettséggel. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés egyszerű többségi határozattal, jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít Pártoló tagság Az Egyesület pártoló tagjává olyan személy vagy szervezet válhat, aki/amely a) az Egyesület pártoló tagja kíván lenni és b) az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja, valamint c) az Egyesület Elnöksége pártoló taggá választja. Az Elnökség a pártoló tagok felvételéről egyszerű szótöbbséggel dönt. 7

8 A pártoló tagi címet a Közgyűlés egyszerű többségi határozattal, jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag az Egyesület felé vállalt anyagi támogatásának fizetését az esedékességtől számított 6 hónapnál hosszabb időn át elmulasztja és mulasztását nem menti ki. Az Egyesület Alapszabályában, továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra és a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a tiszteletbeli tag, pártoló tag kifejezést Tagsági jogok és kötelezettségek Az Egyesület tagja jogosult: a) részt venni az Egyesület tevékenységében, b) a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni és szavazni, c) a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjához javaslatot tenni, d) ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz az Egyesület bármely tisztségére választható, e) igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, f) tájékoztatást kapni az Egyesület bármely szervezetének, testületének működéséről, döntéseiről Az Egyesület tagja köteles: a) az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, b) az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, azokat nem veszélyeztetve tevékenykedni, c) az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni, d) az évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, e) az Egyesület részére tett vállalásait (anyagi támogatás, önkéntes munka) teljesíteni, f) az Egyesületben vállalt megbízatásokkal összefüggő feladatait teljesíteni, g) az Egyesület vagyonát megóvni. 4. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4.1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyvezető szerve, az Elnökség irányítja és látja el. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése és törvényes, alapszabályszerű működésének felügyelete. 8

9 4.3. Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökségi tagok, közöttük az Elnök, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai. 5. A KÖZGYŰLÉS Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, és amelyet évente legalább egy alkalommal, minden év március 31-ig össze kell hívni. A Közgyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni A Közgyűlés összehívása A Közgyűlés összehívásáról az Elnök, gondoskodik. A Közgyűlést az Elnök, az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján, 30 napon belül jogosult összehívni egyéb alkalmakkor is, továbbá köteles azt összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; vagy az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az ennek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni A Közgyűlést az Elnökség hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével (postai úton vagy a tag által erre a célra megadott címre kiküldve). A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlési meghívót egyidejűleg az Egyesület honlapján is közzé kell tenni A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az Elnökségen kívül az Elnökség által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 9

10 5.2. A Közgyűlés hatásköre A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a) Az Egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása; b) az éves munkaterv és költségvetés meghatározása, a bevételi fő összegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása; c) Az Egyesület éves számviteli beszámolójának az elfogadása; d) az Egyesület tagjainak sorából történő törlés és kizárás; e) az Elnökség tagjainak és az Elnök megválasztása; f) az Elnökség tagjainak és az Elnök visszahívása; g) döntés az Elnök, az Elnökség beszámolójának elfogadásáról; h) a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) és a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat elfogadása, módosítása; i) a Tagdíjszabályzat elfogadása, módosítása; döntés az éves tagdíj mértékéről, j) döntés az Egyesület megszűnéséről, egyesüléséről, szétválásáról; k) döntés arról, hogy az Egyesület gazdasági társaságot alapít, vagy meglévő gazdasági társaságban tulajdonjogot szerez, illetve megszünteti azt; l) az Elnök, Elnökség éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása; m) döntés a tagfelvétel elutasítását és a kizárást kimondó határozattal szembeni panaszkérelemről; n) döntés az Egyesület tisztségviselőinek díjazásáról, o) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll, p) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, q) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, r) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása, továbbá a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása, s) a végelszámoló kijelölése A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-ot meghaladó része jelen van A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés, az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében, a jelenlévők számától függetlenül 10

11 határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. A megismételt Közgyűlés az eredeti taggyűlési meghívóban az eredeti Közgyűlés napjára is összehívható A Közgyűlés a költségvetés és az éves számviteli beszámoló elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazáson hozza A levezető elnök és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, az Elnökség javaslatára határoz A Közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, adott kérdésben az Egyesület Elnöke dönt Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe rögzíteni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható A Közgyűlési határozatot az érintettekkel az átvételt igazolható módon 15 napon belül közölni kell (ajánlott, tértivevényes postai küldeményként, a kimenő iratból egy eredeti példányt az Egyesület iktatásában elhelyezve) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben szerepelni kell a közgyűlésen történteknek, kezdési, és befejezési időpontoknak, a határozatképességnek, ill. változásainak, a határozati javaslatoknak, a hozzászólásoknak tartalmuk szerint, a határozatoknak szó szerint, és a szavazások lebonyolításának, illetve azok eredményének a számszerű adatok feltüntetésével. Amennyiben valamely tag hozzászólását írásban leadja, kérésére az a jegyzőkönyvbe szó szerint bekerülhet. A jegyzőkönyvet a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető készíti el, és rajta kívül a levezető elnök, és 2 személy, a közgyűlésen megválasztott hitelesítő hitelesíti. A közgyűlések jegyzőkönyveit az SZMSZ-ben meghatározott módon és ideig meg kell őrizni, abból a tagok külön kérésükre elektronikus úton, nem módosítható formátumban másolatot kaphatnak. 6. AZ ELNÖKSÉG 6.1. Az Egyesület ügyvezető szerve az 5 (öt) tagú Elnökség. Az Elnökség 1 (egy) fő Elnökből, és 4 (négy) fő elnökségi tagból áll, akiket a Közgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással három év időtartamra közvetlenül választ. Az Elnökség a feladatait az Alapszabály előírásai, a Közgyűlés által elfogadott éves, féléves munkaterve, valamint a Közgyűlés egyéb határozatai szabják meg. Tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek beszámolni. 11

12 6.2. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze az Elnökség munkatervében foglaltakhoz igazodó tartalommal, valamennyi Elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. Az elnökségi ülés elektronikus levélben is összehívható, a tag által erre a célra megadott címére kiküldve. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább három naptári nappal (sürgős döntést igénylő esetben legalább egy naptári nappal) meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Ha az Elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az Elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja. Az Elnök akadályoztatása esetén megbízást adhat bármelyik elnökségi tagnak az Elnökség összehívására Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok több mint fele azaz legalább 3 (három) tag jelen van. Az Elnökségi ülésén az Elnökség tagjai és az Elnökség által (állandó vagy esetei jelleggel) meghívottak vehetnek részt. Az Elnök indokolt esetben zárt ülést rendelhet el. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet két elnökségi tag (mint jegyzőkönyvhitelesítő) és a jegyzőkönyv vezetője aláírásukkal látnak el Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettekkel az átvételt igazolható módon 15 napon belül közölni kell (ajánlott, tértivevényes postai küldeményként vagy elektronikusan, az Elnökség rendelkezésére bocsátott címre megküldve, a kimenő iratból egy eredeti példányt az Egyesület iktatásában elhelyezve) Az Elnökség rendkívüli ülését kell összehívni, ha az Elnök vagy legalább 2 (két) Elnökségi tag vagy a Felügyelő Bizottság az ok és cél megjelölésével ezt írásban indítványozza Az Elnökség hatáskörébe tartozik: a) az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe nem tartozó határozatok meghozatala; b) az Egyesület tevékenysége körében nyilatkozatok tétele; c) az Elnökség ügyrendjének, és munkatervének elfogadása; d) a költségvetés és a számviteli beszámoló, továbbá az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése; e) a tagfelvétel és a tagság nyilvántartása; f) fegyelmi eljárást követően tag kizárásának, a tiszteletbeli tagi-, pártoló tagi cím visszavonásának előterjesztése a Közgyűlés részére; g) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására; h) Közgyűlési napirendi pontjainak kidolgozása, a Közgyűlés összehívása, valamint a tagság és az egyesületi szervek értesítése; i) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése, j) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, k) a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSzF) előkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése; l) az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése; m) az Egyesület vagyona feletti tulajdonosi jogkör gyakorlása, annak kezelése; 12

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben