CIB MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁS CSOMAG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁS CSOMAG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 nnn CIB RÁNK CIB MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁS CSOMAG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS B-331/A mely létrejött egyrészről a CIBBankZrt. Székhely: 1027 Budapest, Medve u Nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedélyszám: 957/1997/F, 111/ /2002 a továbbiakban: Bank másrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u.2. Adószám: Képviseli: dr. Papcsák Ferenc a továbbiakban: Partner együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon alábbiak szerint: 1. A Megállapodás célja Szerződő felek jelen megállapodással együttműködnek annak érdekében, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott banki termékekről (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) a Partner munkavállalói (a továbbiakban: Munkavállaló vagy Munkavállalók) széles körű tájékoztatást kapjanak, és azokat jelen megállapodás mellékletében meghatározott kedvezményekkel igényelhessék, mindaddig, amíg a Partnerrel a munkaviszonyuk fennáll. 2. A megállapodás tárgya 2.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a jelen megállapodás 1.számú mellékletében meghatározott Termékekre kedvezményt nyújt a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat intézményeinek Munkavállalói számára. A Bank által biztosított kedvezmények mértékét és hatályát jelen megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza. Jelen szerződés hatályba lépését követően a Munkavállalók az 1.sz. mellékletben megadott kedvezményekre jogosultak A Bank vállalja, hogy a februárban kiadott ajánlatnak megfelelően a már megnyitott Munkavállói számlák kondícióit február 28-ig biztosítja. A megadott dátumot követően a már élő számlák kedvezményei az 1.sz mellékletben megjelölt kedvezményekre módosulnak. A Bank által korábban kiajánlott kedvezmények mértékét a 2.számú melléklet tartalmazza A szerződő felek rögzítik, hogy a Bank által nyújtott úgynevezett flotta-kedvezmények mértéke adózási szempontból megfelel a szokásos piaci kedvezményszint mértékének, ezért sem a Szerződő Feleknek, sem a Munkavállalóknak adófizetési kötelezettsége a hatályos jogszabályok alapján nem keletkezik A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Partner a Bank pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében nem folytat tevékenységet A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Partner tájékoztatja Munkavállalóit a jelen megállapodás mellékletében rögzített, a Bank által nyújtott kedvezményes lehetőségekről lf CIBBankZrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca H-1995 Budapest Telefon: (06 1) Fax:(061) Nyilvántartó 1 Bank of ÍNTES4 B S/SNIMOÍO (

2 (Intranet, belső újság, belső hírlevél, hirdetőtábla, stb.), és a Bank által átadott, a Termékre vonatkozó reklámanyagot (tájékoztatókat, szórólapokat) a dolgozók által ismert helyen elhelyezi. Továbbá a Partner lehetőséget biztosít arra, hogy csoportos igénylés esetén a Bank az igényléshez szükséges feladatokat a telephelyén elvégezhesse. Partner vállalja, hogy kiadja az egyéni, illetve csoportos igényléshez szükséges munkáltatói igazolásokat. Bank a Termékekre vonatkozó reklám-anyagot a Partner rendelkezésére bocsátja, és a Partner tájékoztatása alapján gondoskodik a folyamatos utánpótlásról Jelen megállapodás csak a Bank által nyújtott, csoportos kedvezmények alkalmazásával kapcsolatos együttműködés feltételeit rendezi, a megállapodás alapján egyik fél sem nyújt semmilyen szolgáltatást a másik fél felé. 3. Kapcsolattartás Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a CIB Munkavállalói Juttatás Csomagban nyújtott Termékek és kedvezmények igénybevételéhez és lebonyolításához az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki. Név: Telefon: Fax: Vállalati kapcsolattartó a Bank részéről Monoki-Szabó Ildikó Kapcsolattartó fiók a Bank részéről Kerepesi úti Fiók 1144 Bp. Kerepesi út 146. Kapcsolattartó a Partner részéről Dworák István 0 Dworak.istvan(53zuqlo.hu 3.2. A Partner vállalja, hogy ellenőrzi a Bank által évente benyújtott olyan listát, amely tartalmazza azon Munkavállaló(k) nevét, anyja nevét és személyi igazolvány számát, aki(k) Üzletfele(i) a Banknak és a Megállapodás alapján kedvezményben részesül(nek), és megjelöli azon Munkavállaló(ka)t, aki(k)nek az előző Banki megkeresés óta megszűnt a Partnerrel a munkaviszonya. Az adatátadás célja, hogy a Bank megszüntesse a kedvezmények biztosítását a kilépett Munkavállaló(k) számára A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymás között lebonyolítandó információcsere, a Munkavállaló tájékoztatásához és szerződéskötéshez szükséges dokumentációk, nyomtatványok, okiratok átvétele, továbbá a fel nem használt banki nyomtatványok Bankba történő továbbítása tekintetében a teljesítés helye a kapcsolattartó fiók címe A Szerződő Felek vállalják, hogy a Megállapodás fennállása alatt folyamatosan kapcsolatot tartanak, az együttműködésüket érintő lényeges kérdéseket illetően írásban tájékoztatják egymást, különös tekintettel a feltételekben, a Termékre vonatkozó kedvezmények mértékében és a kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásokra. A termékek egyéb, nem kedvezményes kondíciói a Bank Hirdetményeinek, Kondíciós listáinak változásával módosulnak. 4. Titoktartás 4.1. Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Munkavállaló által szolgáltatott adatokat, információkat, tényeket, megoldásokat szigorúan bizalmasan - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően - banktitokként kezeli A banktitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége a feleket jelen megállapodás megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül is terheli. CIBBankZrt. CIBBankLtd. H-1027 Budapest, Medve utca H-1995 Budapest Telefon: (06 1) Fax:(06 1) Nyilvántartó Bank of JNTES4 g SWiMOID (

3 5. A megállapodás felülvizsgálata A Bank jogosult a megállapodást évente felülvizsgálni, amennyiben a megállapodás keretében legfeljebb öt Munkavállaló veszi igénybe a termékeket. 6. A megállapodás időtartama, a megszűnés esetei 6.1. A Szerződő Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik. Jelen megállapodás a Szerződő Felek általi aláírás napján lép hatályba A szerződés hatályát veszti, amennyiben a Partner a CIB Banknál vezetett számú számláját megszünteti A jelen megállapodást bármelyik fél írásban, indoklás nélkül rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondhatja. Bármely fél jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban (tértivevényes ajánlott levélben) rendkívüli felmondással felmondani a másik fél szerződésszegése esetén, illetve ha a másik fél ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul, vagy ilyen fenyeget. Azonnali hatályú felmondási oknak minősül különösen: A Munkavállaló tájékoztatására vonatkozó előírásokat nem teljesíti, vagy téves, nem helytálló információt nyújt a Munkavállalónak; A Partner a Bank jó hírnevét sértő magatartást tanúsít. 7. Vegyes rendelkezések: 7.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem részletezett kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen személyes egyeztetéssel kísérlik meg intézni. Sikertelen egyeztetés esetén a Felek a bank által indított eljárások tekintetében az általános illetékességgel rendelkező bíróságok mellett kikötik hatáskörtől függően a helyi bíróságok közül a budapesti ii. és iii. kerületi bíróság, illetőleg a megyei (fővárosi) bíróságok közül a fejér megyei bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen Megállapodáshoz a Felek 2 db, lés 2. sorszámú Mellékletet csatolnak. A Mellékletek a Megállapodás részei, azokkal együtt értelmezendő. A mellékletekben meghatározott kedvezmények a piaci változások és a CIB Bank üzletpolitikájának függvényében változhatnak. A CIB Bank Zrt. a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A Felek jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a cégjegyzésre jogosultak által, hiteles aláírási címpéldányaik szerint jóváhagyólag írták alá. Budapest, február 11. BANK ZRT. _ l44 Budapest. Kerep i, TelMorv (36--0 *'', nv CIB Bank Zrt. A/lonoki-Szabó Ildikó egri Barbara * <h l^ i \rry TT> ~ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata m ^ ' CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca H-1995 Budapest Telefon: (06 1) Fax:(06 1) Nyilvántartó Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, 111/ /2002. BIC (SW1FT) kód: CIBHHUHB Bank of INTES4 SNNIMOUO /

4 nnn CIBBANK Munkavállalói juttatáscsomag Igénylőlap B-331/B Igénylő Partner megnevezése: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u.2. Képviseli: dr. Papcsák Ferenc 1) Jelen igénylés célja, hogy a Partner Munkavállalói a Bank (CIB Bank Zrt Budapest, Medve utca ) termékeiről széles körű tájékoztatatást kapjanak, és azokat a jelen igénylés 1. számú mellékletében meghatározott kedvezményes feltételekkel igényelhessék, és igénybe vehessék mindaddig, amíg a munkaviszonyuk a Partnernél fennáll. 2) Jelen igénylés Bank részére történő benyújtásával a Partner kezdeményezi, hogy a Bank a Partner munkavállalói részére a jelen CIB MJCS igénylőlap 1. sz. mellékletében meghatározott, a szokásos piaci kedvezmény szintjének megfelelő kondíciókat biztosítsa. 3) Az Igényléssel egyidejűleg a Partner a Bank felé vállalja (a megfelelő rész beikszelendő): Igen Nem hogy kiadja az igényléshez szükséges munkáltatói igazolásokat tájékoztatja Munkavállalóit a jelen megállapodás mellékletében rögzített, a Bank által nyújtott kedvezményes lehetőségekről Intraneten Belső újságban Belső hírlevélben Hirdetőn Egyéb módon, éspedig: lehetőséget biztosít arra, hogy csoportos igénylés esetén a Bank az igényléshez szükséges feladatokat a telephelyén elvégezhesse, illetve hozzájárul, hogy ennek keretében - a Bank fogadóórát, tájékoztatót tarthasson a Partnerrel előre egyeztetett feltételek szerint A Partner nem jogosult jelen Igénylés alapján a Bank pénzügyi szolgáltatási tevékenysége elősegítése céljából tevékenységet folytatni. 4) A Partner és a Bank közötti kapcsolattartásra kijelölt személyek: Kapcsolattartó a Bank részéről Név: Monoki-Szabó Ildikó Telefon: Fax: Monoki-szabo. ildiko(5).cib. hu Bankfiók a Bank részéről: Kapcsolattartó a Partner részéről Dworák István ) Partner tudomásul veszi, hogy jelen igénylés Bank általi elfogadásával Munkavállalói Juttatás csomag nyújtására vonatkozó Megállapodás jön létre, amelyhez újabb dokumentum aláírására már nincs szükség. A Megállapodás határozatlan időre szól, és bármely fél jogosult azt a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával 30 napos határidőre felmondani. A megállapodás egyidejűleg hatályát veszti, amennyiben a Partner a Banknál vezetett, fent megjelölt Bankszámláját megszünteti. CIBBankZrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca H-1995 Budapest Telefon: (06 1) Fax:(06 1) Nyilvántartó 1 Bank of ÍNTES4 H SfvNIMOlO

5 A Partner tudomásul veszi, hogy az 5. pontban foglalt megszűnés esetén jelen igénylés alapján a munkavállalóknak nyújtott kedvezmények a megszűnést követő naptári év február hónapjának utolsó napjáig irányadóak (függetlenül attól, hogy a Partnerrel meddig él a megállapodás). 7.) A Partner vállalja, hogy ellenőrzi a Bank által évente benyújtott olyan listát, amely tartalmazza azon Munkavállaló(k) nevét, anyja nevét és személyi igazolvány számát, aki(k) Üzletfele(i) a Banknak és a jelen igénylés alapján kedvezményben részesül(nek). Erre figyelemmel a Bank részére a lista kézhezvételétől számított 8 napon belül megjelöli azon Munkavállaló(ka)t, aki(k)nek az előző Banki megkeresés óta megszűnt a Partnerrel a munkaviszonya. Az adatátadás célja, hogy a Bank megszüntesse a kedvezmények biztosítását a kilépett Munkavállaló(k) számára. 8.) Jelen igényléshez a Felek 2 db, 1. és 2. sorszámú Mellékletet (Kondíciós Lista) csatolnak. A Partner tudomásul veszi, hogy az igénylés mellékletében meghatározott kedvezményeket a Bank jogosult évente felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményéről Üzletfelét írásban tájékoztatni. A jelen igénylésben eltérően nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzletszabályzata irányadó. Budapest, február 11. ( A > Az igénylést elfogadom: Budapest, február ^-7/""' tití BANK ZflL (MJJJ 4 Budapest, Kerepá níl>146. TeTeTsrrf fl-\űeo\ - Monota-sabo g rlöarí, ara ClBBankZrt, CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca H-1995 Budapest Telefon: (06 1) Fax:(06 1) Nyilvántartó Bank of SW1MOIO

6 B-332.XL1 1. számú melléklet: A Bank a megállapodás keretében az alábbi kedvezményeket nyújtja: CIB Classic Magánszámla CIB Online Számlacsomag CIB Hitelkártya CIB Bevásárló-kártya Aranykor Magánnyugdíjpénztár Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Aranykor Egészségpénztár Cili Munkavállalói Juttatás Csomag keretében nyújtott kedvezmény A kedvezmények a munkavállaló jelenlegi munkáltatóval meglévő munkaviszonya fennállásáig érvényesek Díjmentes Visa Electron bankkártya A havi első 2 tranzakció díjmentes bármely belföldi ATM-ből Díjmentes Visa Electron bankkártya A havi első 2 tranzakció díjmentes bármely belföldi ATM-ből Főkártya éves díjából 50% kedvezmény (folyamatosan) Főkártya éves díjából 50% kedvezmény (folyamatosan) A fent megjelölt kedvezmények igénybevételének feltétele a Munkavállalók munkabérének CIB-es bankszámlára történő engedményezése/utalása. A munkaviszony megszűnése után a szolgáltatásokat a Bank a mindenkori Hirdetményében szereplő standard kondíciók alapján nyújtja. o^~ J^.

7 nnn CIB BANK B " 332 (3 - csoma^ CIB MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁS CSOMAG - 2. számú melléklet Termék CIB Classic Magánszámla CIB Online Számlacsomag CIB Családi Megtakarítási Program CIB Hitelkártya CIB Bevásárló-kártya CIB Folyószámla-hitel CIB Ingatlanfedezetes hitel Aranykor Magánnyugdíjpénztár Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Aranykor Egészségpénztár CIB Munkavállalói Juttatás Csomag keretében nyújtott kedvezmény A kedvezmények 1 évig érvényesek Díjmentes bankkártya (elektronikus és dombornyomott standard is) A havi első 2 tranzakció díjmentes bármely belföldi ATM-ből Díjmentes Mobilbank Számlafigyelő Díjmentes Balesetbiztosítás Közüzemi számlák kiegyenlítése díjmentes Díjmentes állandó átutalási megbízás Díjmentes bankkártya (elektronikus és dombornyomott is) A havi első 2 tranzakció díjmentes CIB bármely belföldi ATM-ből Díjmentes Mobilbank Számlafigyelő Díjmentes Balesetbiztosítás Lakásszerviz Gyorsszolgálat biztosítás Díjmentes főkártya Társkártya éves díjából 50% kedvezmény Díjmentes Utazási Védelem biztosítás Díjmentes Hitelfedezeti Védelem Egyszerűsített hitelbírálat Díjmentes főkártya Társkártya éves díjából 50% kedvezmény Díjmentes Hitelfedezeti Védelem Egyszerűsített hitelbírálat Hitelbírálati díj nélkül Egyszerűsített hitelbírálat Kezelési költség kedvezmény A kedvezményeket a Bank február 28.-ig biztosítja ezt követően a kedvezményes szolgáltatásokat a Bank a jelen megállapodás 1.számú mellékletében felsorolt kondíciók alapján nyújtja. \ CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca H-1995 Budapest Telefon: (06 1) Fax:(06 1) Nyilvántartó A^. Oüíi T^ 1 Bank of INTES4 H SISNIMOID A

A CIB BANK ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT CIB PARTNER KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT TER- MÉKEK RÖVID ISMERTETÉSE

A CIB BANK ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT CIB PARTNER KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT TER- MÉKEK RÖVID ISMERTETÉSE Számlavezetési-, és kiegészítő banki szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás a Bank munkavállalói juttatáscsomagra szerződött partnereinek munkavállalói részére Alábbi tájékoztatónkban röviden ismertetjük

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: 10644371-2- 44, bankszámlaszáma: 14600012-00321000-00000000,

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:.

Képviselő/ kapcsolattartó személye:.. Működési /ÁNTSZ/ engedélyszám: OEP azonosító:.. Rendszergazdai feladatok ellátója:. Szerződés száma EPSZ /201 GYÓGYSZERTÁRI EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÓI SZERZŐDÉS EDI rendszeren alapuló elektronikus számla elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben