BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú pályázati felhívásra A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 332/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő, DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú pályázati kiírásra és a pályázat megvalósításához szükséges önrészt az intézmény saját költségvetésébıl biztosítsa. Határidı: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet fenntartója egyetért azzal, hogy az intézmény kapacitásátcsoportosítási eljárás keretében kezdeményezze a meglévı 91 rehabilitációs krónikus ágyainak terhére 7 db krónikus ágy rehabilitációs nappali kórházi ággyá történı átkonvertálását. Határidı: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott kapacitás átcsoportosításra irányuló eljáráshoz a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet által elkészített fenntarthatósági számítások alapján a kapacitás-átcsoportosítással létrejövı új szakellátási forma fenntarthatóságáról a nyilatkozatot megtegye. Határidı: szeptember 30. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyőlés 17 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 15/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 18. (2) bekezdésében, a 21. -ában, a 29. -ában, valamint a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 26. -a helyébe a következı rendelkezés lép. 26. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. (2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátásokhoz kapcsolt feladatait a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ intézményén keresztül látja el. (3) A gyermekek napközbeni ellátásához rendelhetı intézményi térítési díjjal kapcsolatos rendelkezés valamennyi, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézménnyel (bölcsıde, óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, diákotthon, kollégium) jogviszonyban álló gyermekre és tanulóra kiterjed. (4) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjait az 5. melléklet 1. számú táblázata tartalmazza. (5) Az intézményi térítési díj békéscsabai lakóhellyel rendelkezık esetében a vonatkozó jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó kedvezményeken túlmenıen az 5. melléklet 2. számú táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok figyelembe vételével, az eset összes körülményeire tekintettel kérelemre csökkenthetı, illetve elengedhetı. (6) Az intézményi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket bölcsıdék, óvodák esetén beíratáskor, gyermekek napközbeni ellátását biztosító más intézményekben minden év szeptember 1-je és szeptember 15-e között az intézmény vezetıjénél lehet benyújtani. A kérelmek elbírálására a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézmény vezetıje jogosult. 2. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. A Rendelet 6. mellékletében 3.

3 3 2. Az intézményi térítési díj mértéke 1.144,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. szövegrész helyébe 2. Az intézményi térítési díj mértéke 2.777,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. szövegrész lép. A Rendelet a jelen rendelet 2. mellékletét képezı 7. melléklettel egészül ki Ez a Rendelet július 1. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet 4.melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (II. 28.) rendeletéhez 5. A helyettes szülıi ellátás igénybevételéért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó jövedelem Ft/nap Ft/hó 0,- Ft ,- Ft térítésmentes térítésmentes ,- Ft ,- Ft 80,- Ft 2.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 100,- Ft 3.000,- Ft ,- Ft ,- Ft 140,- Ft 4.200,- Ft ,- Ft ,- Ft 160,- Ft 4.800,- Ft ,- Ft ,- Ft 180,- Ft 5.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 200,- Ft 6.000,- Ft ,- Ft ,- Ft 260,- Ft 7.800,- Ft ,- Ft 300,- Ft 9.000,- Ft 5.1 Az intézményi térítési díj mértéke 2.540,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. 2. melléklet 7. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (II. 28.) rendeletéhez 1. A gyermekek átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó jövedelem Ft/nap Ft/hó 0,- Ft ,- Ft térítésmentes térítésmentes ,- Ft ,- Ft 80,- Ft 2.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 100,- Ft 3.000,- Ft

4 ,- Ft ,- Ft 140,- Ft 4.200,- Ft ,- Ft ,- Ft 160,- Ft 4.800,- Ft ,- Ft ,- Ft 180,- Ft 5.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 200,- Ft 6.000,- Ft ,- Ft ,- Ft 260,- Ft 7.800,- Ft ,- Ft 300,- Ft 9.000,- Ft Az intézményi térítési díj mértéke 5.675,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. Karácsonyi Vásár megrendezése A közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 333/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte a Békéscsabai Kulturális Központ ajánlatát a évi Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozat rendezésérıl, azt elfogadja. A Közgyőlés megbízza a Békéscsabai Kulturális Központot a Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozat lebonyolításával. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozathoz szükséges közterületet díjmentesen biztosítja a Békéscsabai Kulturális Központ részére. 3. A Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozat lebonyolításához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése ,- Ft-ot biztosít a évi általános tartalék terhére. Felelıs: Szente Béla, a Békéscsabai Kulturális Központ igazgatója Határidı: december 31. A Körös Volán Zrt. menetrend-módosítási javaslatai A közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 334/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Körös Volán Zrt. Békéscsaba belvárosrehabilitációja I. ütem megvalósítása során kialakuló forgalmi rendhez igazodó tömegközlekedési hálózatra és a menetrendre vonatkozó javaslatait áttekintette, és az abban foglaltakat megismerte. A javaslatban foglaltakat a lakossággal meg kell ismertetni (városi honlap, helyi sajtó, lakossági fórum), majd a lakossági vélemény ismeretében döntés céljából ismét a Közgyőlés elé kell terjeszteni. Határidı: december 31.

5 5 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Körös Volán Zrt. vezetése által a évi költségek csökkentése érdekében tett, a 3-as, a 9-es, és a 11- es járatot érintı menetrend módosítási javaslat július 1-jével történı bevezetését jóváhagyja. Határidı: július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az oktatás racionalizálása során végbemenı változások menetrendi lekövetése érdekében a Millennium ltp. - Kazinczy utca 2. Sz Általános Iskola viszonylatban kiegészítı járatvonal július 1-jével történı bevezetését jóváhagyja. Határidı: július 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés 13 igen szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában és 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésrıl szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja: A KÖLTSÉGVETÉS FİÖSSZEGE 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés fıösszege ezer Fttal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási fıösszeg bevételi fıösszeg fedezetszükséglet

6 6 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében a évi összes bevétel ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. (5) bekezdése módosul, az (1) bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények, az önkormányzati társulás és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen, a 2/a., a 2/c. és a 3/a. mellékletek alapján az alábbiak szerint változnak: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatás kölcsön visszatérülése (4) A rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevétele ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (5) A rendelet 2/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép. (6) A rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei ezer Ft-tal emelkedik, így az ezer Ft-ra módosul. (7) A rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. (8) A rendelet 3/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/b. melléklete lép. (9) A rendelet 2/c. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. melléklete lép. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében a évi összes kiadás ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

7 7 (3) A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdése módosul, az (1) bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények, az önkormányzati társulás, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen, a 2., a 2/c. és a 3. mellékletek alapján az alábbiak szerint változnak: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft személyi jellegő kiadások munkaadót terhelı járulékok dologi jellegő kiadások ellátottak pénzbeli juttatása szociálpolitikai ellátások támogatás értékő kiadás véglegesen átadott pénzeszköz felújítási kiadás fejlesztési kiadás támogatási kölcsönnyújtás AZ INTÉZMÉNYEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSÁNAK KIADÁSAI 4. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében az önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak intézményenkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási elıirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 6. (4) bekezdésében a más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul, amelyet e rendelet 3. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez.

8 8 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 6. (1) A rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. FEJÚJÍTÁSI KIADÁSOK 7. (1) A rendelet 8. (1) bekezdésében az önkormányzati felújítások elıirányzata ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. KÖTELEZETTSÉGEK 8. (1) A rendelet 9. (1) bekezdésében a több évre áthúzódó kötelezettségek évben fennálló összege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, változásainak évenkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. TARTALÉKOK 9. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. VEGYES RENDELKEZÉSEK 10. A rendeletnek az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép.

9 9 Ez a rendelet június 27-én lép hatályba. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó szerzıdések jóváhagyása A közgyőlés 12 igen, 4 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 335/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte és hozzájárul az alábbi szerzıdések az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel történı megkötéséhez a mellékletben foglaltak szerint: - Megbízási szerzıdés - Keretszerzıdés - FX Prémium betét keretszerzıdés 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az 1. pontban megjelölt szerzıdések aláírására felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Határidı: június 30. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása A közgyőlés 11 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 336/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányításának megszervezésérıl szóló elıterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése úgy határoz, hogy január 1-jétıl megvalósítja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egységes irányítását, törzsház-konszern létrehozásával. Az egységes vállalatirányítási rendszer (törzsház-konszern) megvalósítandó fıbb elemei a következık: A törzsház-konszern irányító vállalata a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.

10 10 A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.-be beolvad a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. a következı, többségi önkormányzati tulajdonú vállalatok üzletrészeit apportálás útján veszi át: - Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft., - Békéscsabai Városfejlesztési Kft., - Békéscsaba 1912 Elıre Kft., - Békés Megyei Temetkezési Kft. A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. vagyonkezelési szerzıdés keretében ellátja az alábbi társaságok üzletrészeinek kezelését: - Békés Airport Kft., - Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztı és Üzemeltetı Kft., - Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft., - DAREH (Hulladékgazdálkodási rendszer), - Dél-Kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft., - Forrás Nyrt., - Kırösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., - Normon Tool Kft. Közvetlenül az önkormányzat irányítása alatt maradnak a következı társaságokban meglévı önkormányzati tulajdoni részesedések: - Békés Megyei Vízmővek Zrt., - Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelı és Beruházó Kft., - Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft. Határidı: január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése úgy határoz, hogy az elıterjesztésben szereplı, a törzsház megvalósítására vonatkozó ütemtervet jóváhagyja és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy az egységes vállalatirányítási rendszer (törzsház-konszern) elıkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye és az egyeztetéseket lefolytassa. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Közremőködik: Kozma János cégvezetı, Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Határidı: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése úgy határoz, hogy az egységes irányítási rendszer elıkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében nevesítve a törzsház-konszern kialakításától függetlenül, korábban az állami adóhatóság felé bejelentett tevékenységeket is kiegészíti a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. tevékenységi körét. Ezzel összhangban a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Alapító Okiratának 3. pontja helyébe a következı lép: 3. A társaság tevékenységei: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (fıtevékenység) 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 3530 Gızellátás, légkondicionálás 5210 Raktározás, tárolás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 5510 Szállodai szolgáltatás

11 Italszolgáltatás 5814 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 6420 Vagyonkezelés (holding) 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7711 Személygépjármő kölcsönzése 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8110 Építmény-üzemeltetés 8130 Zöldterület-kezelés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény mőködtetése 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység 9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás Kozma János cégvezetı, Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Határidı: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megbízza a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.-t, mint a törzsház-konszern irányító vállalatát, hogy független könyvvizsgáló felkérése útján bonyolítsa le: a törzsház-konszern kialakítása miatt szükséges átalakításokban érintett, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló alábbi gazdasági társaságok könyvvizsgálatát és vagyonértékelését: Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt., Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft., Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft., Békéscsabai Városfejlesztési Kft. a törzsház-konszern kialakítása miatt szükséges átalakításokban érintett, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában álló alábbi gazdasági társaságok önkormányzati üzletrészének könyvvizsgálatát és vagyonértékelését: Békéscsaba 1912 Elıre Kft., Békés Megyei Temetkezési Kft. Felelıs: Kozma János cégvezetı, Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Határidı: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása érdekében felmerülı kiadások fedezeteként a felhalmozási céltartalék elıirányzatát jelöli ki. Határidı: december 31.

12 12 A HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpátmedencében Egyesületbe való belépésre vonatkozó döntés meghozatala A közgyőlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 337/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának belépését a A HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületbe, és egyúttal felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát az egyesület közgyőlésén képviselje. A évi egyesületi tagdíj összege ,- Ft, amelynek forrása a költségvetés általános tartalék kerete. Határidı: június 24. A Lencsési Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázatok elbírálása A közgyőlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 338/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Dr. Erdeiné Gergely Emıke Magdolnát (ln.: Gergely Emıke Magdolna, szül.: Békéscsaba, , an.: Kertes Katalin, lakcím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 41/3.) a Lencsési Óvoda óvodavezetıi (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával, egyben augusztus 1. napjával határozatlan idıre kinevezi a Lencsési Óvoda közalkalmazottjává. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta:

13 13 339/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Apáti-Nagy Gábor Lászlónét (ln.: Fabula Ágnes Magdolna, szül.: Békéscsaba, , an.: Ferenczi Ilona Márta, lakcím: 5600 Békéscsaba, Kamilla u. 13.) a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával, egyben augusztus 1. napjával határozatlan idıre kinevezi a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda közalkalmazottjává. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. A Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 340/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Hajnal Györgynét (ln.: Seben Éva Mária, szül.: Békéscsaba, , an.: Balastyák Judit, lakcím: 5600 Békéscsaba, Zsálya u. 12.) a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31.

14 14 A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 341/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Vida Andrást (szül.: Gyula, , an.: Szabó Irma, lakcím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 10. II/5.) a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 342/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Szeleczki Erzsébet Évát (ln.: Szeleczki Erzsébet Éva, szül.: Békéscsaba, , an.: Maliga Erzsébet, lakcím: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 7. III/9.) a Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg.

15 15 Határidı: július 31. A Gerlai Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 343/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Petrovszki Zoltánnét (ln.: Kiszely Katalin, szül.: Békéscsaba, , an.: Szaszák Mária Magdolna, lakcím: 5600 Békéscsaba, Hargita u. 12.) a Gerlai Általános Mővelıdési Központ igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapító okiratának módosítása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 344/2011. (VI. 24.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

16 16 1. Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérıl és kiadásáról szóló 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján az alapító okirat 9. pontjában az alapfokú mővészetoktatásban megjelölt tanszakok helyébe az alábbi rendelkezés lép: alapfokú mővészetoktatási intézmény (12 évfolyamos) - tanszakok, amelyekben a megkezdett képzések felmenı rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 2010/11-es tanévben tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésıbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni: szolfézs, ének, zongora, hegedő, gordonka, bıgı, gitár, furulya, fuvola, blockflöte, oboa, fagott, klarinét, trombita, harsona, kürt, népzene, kamarazene, orgona, ütı; - tanszakok, amelyeket elsı alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre kell felmenı rendszerben alkalmazni: Klasszikus zene fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyős, vonós, vokális, zeneismeret, kamarazene; Népzene vonós és tekerı, fúvós, pengetıs, akkordikus, ütıs, vokális, zeneismereti, kamarazene. 2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyőlés 34/2011. (VI. 24.) közgy. határozatával elfogadva, egyben egységes szerkezetbe foglalva. Békéscsaba, június 24. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: XII. 18. Az Alapító okirat sorszáma: 28/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: VI Intézmény neve: Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Szabadság tér 4. (elméleti és gyakorlati oktatás) Telephelye: Békéscsaba, József Attila utca l. (elméleti és gyakorlati oktatás) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje

17 17 Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Jogállása: Önálló jogi személy 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevık foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 8. Illetékességi és mőködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdés szerint a mőködési (felvételi) körzete: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Dél-alföldi Régió. 9. Típusa: Szakképzési évfolyam nélkül mőködı szakközépiskola. Tagja a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamint a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) bekezdés b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai II. Számú Térségi Integrált Szakképzı Központnak. Tanulóit a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint fogadó intézményként mőködı Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a tanulmányok szakképzésbe történı beszámításával a szakképzési évfolyam követelményeire. Összetett iskola mővészeti szakközépiskola: 9-12., illetve 9-13., évfolyamok alapfokú mővészetoktatási intézmény (12 évfolyamos) - tanszakok, amelyekben a megkezdett képzések felmenı rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 2010/11-es tanévben tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt

18 18 tagozata: nincs legkésıbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni: szolfézs, ének, zongora, hegedő, gordonka, bıgı, gitár, furulya, fuvola, blockflöte, oboa, fagott, klarinét, trombita, harsona, kürt, népzene, kamarazene, orgona, ütı; - tanszakok, amelyeket elsı alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre kell felmenı rendszerben alkalmazni: Klasszikus zene fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyős, vonós, vokális, zeneismeret, kamarazene; Népzene vonós és tekerı, fúvós, pengetıs, akkordikus, ütıs, vokális, zeneismereti, kamarazene. 10. Felvehetı maximális tanulólétszám: szakközépiskola: alapfokú mővészetoktatás: 120 fı 550 fı 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti oktatás, alapfokú mővészetoktatás szakközépiskolai 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv., a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv alapján: Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó oktatás az alábbi szakmacsoportban: mővészet, közmővelıdés, kommunikáció szakmacsoport) Kötelezı és nem kötelezı tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Érettségi vizsga szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: képességkibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdı gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása)

19 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncmővészeti oktatás párhuzamos képzésben) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncmővészeti oktatás párhuzamos képzésben) A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport száma Zenész Népzenész Egyházzenész Énekes Táncos 4 Szakképzés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Szakmacsoport száma Egyházzenész Kántor-énekvezetı 4 Egyházzenész Kántor-kórusvezetı 4 Egyházzenész Kántor-orgonista 4 Klasszikus zenész Hangkultúra szak 4 Klasszikus zenész Klasszikus zenész (tenorkürt, hegedő, fagott, trombita, zongora, klarinét, fuvola, bıgı, orgona) Klasszikus zenész Magánénekes 4 Klasszikus zenész Zeneelmélet-szolfézs 4 szak Népzenész Népi énekes 4 Népzenész Népzenész (népi hegedő, cimbalom, népi brácsa, népi bıgı) 4 Táncos Néptáncos Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Szakképzési és felnıttképzési támogatások 13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 14. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 4

20 Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a hrsz.-ú, 1858 m 2 Békéscsaba, József Attila u. 1. sz. alatti ingatlan, a hrsz.-ú, 1110 m 2 Békéscsaba, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. 1.), a 82/1998. (III. 19.), a 718/2000.(XII. 14.), a 373/2001. (VII. 12.), a 137/2003. (II. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 95./2005. (II. 24.), a 377/2005. (VII. 14.), a 456/2007. (IX. 20.), a 47/ (I. 24.), a 277/2008. (IV. 24.), a 398/2008. (VI. 19.), az 534/2008. (X. 16.), a 108/2009. (II. 19.), a 268/2009. (V. 14.), az 545/2009. (IX. 24.), a 143/2011. (III. 25.), valamint a 344/2011. (VI. 24.) közgy. határozattal. Békéscsaba, június 24. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: június 24. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elıírja a Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapdokumentumainak módosítását. Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: augusztus 1. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: augusztus 1. Közalkalmazotti létszámváltozások engedélyezése A közgyőlés 12 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 345/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a következı álláshelyek végleges megszüntetését:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülı közfeladatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25.

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25. A Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. a./ Neve: Városi Intézményi Központ Füzesabony Rövidített név: VIK Füzesabony b./ Székhelye: Füzesabony, Ifjúság út 17.

ALAPÍTÓ OKIRAT. a./ Neve: Városi Intézményi Központ Füzesabony Rövidített név: VIK Füzesabony b./ Székhelye: Füzesabony, Ifjúság út 17. Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. augusztus 25-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: Füzesabony Város Képviselı-testületének 102/2008./VIII.25./ h a t á r o z a t a : Füzesabony

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben