BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú pályázati felhívásra A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 332/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése címő, DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú pályázati kiírásra és a pályázat megvalósításához szükséges önrészt az intézmény saját költségvetésébıl biztosítsa. Határidı: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet fenntartója egyetért azzal, hogy az intézmény kapacitásátcsoportosítási eljárás keretében kezdeményezze a meglévı 91 rehabilitációs krónikus ágyainak terhére 7 db krónikus ágy rehabilitációs nappali kórházi ággyá történı átkonvertálását. Határidı: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott kapacitás átcsoportosításra irányuló eljáráshoz a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet által elkészített fenntarthatósági számítások alapján a kapacitás-átcsoportosítással létrejövı új szakellátási forma fenntarthatóságáról a nyilatkozatot megtegye. Határidı: szeptember 30. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyőlés 17 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 15/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 18. (2) bekezdésében, a 21. -ában, a 29. -ában, valamint a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 26. -a helyébe a következı rendelkezés lép. 26. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. (2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátásokhoz kapcsolt feladatait a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ intézményén keresztül látja el. (3) A gyermekek napközbeni ellátásához rendelhetı intézményi térítési díjjal kapcsolatos rendelkezés valamennyi, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézménnyel (bölcsıde, óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, diákotthon, kollégium) jogviszonyban álló gyermekre és tanulóra kiterjed. (4) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjait az 5. melléklet 1. számú táblázata tartalmazza. (5) Az intézményi térítési díj békéscsabai lakóhellyel rendelkezık esetében a vonatkozó jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó kedvezményeken túlmenıen az 5. melléklet 2. számú táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok figyelembe vételével, az eset összes körülményeire tekintettel kérelemre csökkenthetı, illetve elengedhetı. (6) Az intézményi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket bölcsıdék, óvodák esetén beíratáskor, gyermekek napközbeni ellátását biztosító más intézményekben minden év szeptember 1-je és szeptember 15-e között az intézmény vezetıjénél lehet benyújtani. A kérelmek elbírálására a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézmény vezetıje jogosult. 2. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. A Rendelet 6. mellékletében 3.

3 3 2. Az intézményi térítési díj mértéke 1.144,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. szövegrész helyébe 2. Az intézményi térítési díj mértéke 2.777,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. szövegrész lép. A Rendelet a jelen rendelet 2. mellékletét képezı 7. melléklettel egészül ki Ez a Rendelet július 1. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet 4.melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (II. 28.) rendeletéhez 5. A helyettes szülıi ellátás igénybevételéért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó jövedelem Ft/nap Ft/hó 0,- Ft ,- Ft térítésmentes térítésmentes ,- Ft ,- Ft 80,- Ft 2.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 100,- Ft 3.000,- Ft ,- Ft ,- Ft 140,- Ft 4.200,- Ft ,- Ft ,- Ft 160,- Ft 4.800,- Ft ,- Ft ,- Ft 180,- Ft 5.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 200,- Ft 6.000,- Ft ,- Ft ,- Ft 260,- Ft 7.800,- Ft ,- Ft 300,- Ft 9.000,- Ft 5.1 Az intézményi térítési díj mértéke 2.540,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. 2. melléklet 7. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (II. 28.) rendeletéhez 1. A gyermekek átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó jövedelem Ft/nap Ft/hó 0,- Ft ,- Ft térítésmentes térítésmentes ,- Ft ,- Ft 80,- Ft 2.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 100,- Ft 3.000,- Ft

4 ,- Ft ,- Ft 140,- Ft 4.200,- Ft ,- Ft ,- Ft 160,- Ft 4.800,- Ft ,- Ft ,- Ft 180,- Ft 5.400,- Ft ,- Ft ,- Ft 200,- Ft 6.000,- Ft ,- Ft ,- Ft 260,- Ft 7.800,- Ft ,- Ft 300,- Ft 9.000,- Ft Az intézményi térítési díj mértéke 5.675,- Ft/nap/fı, valamint ,- Ft/hó/fı. Karácsonyi Vásár megrendezése A közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 333/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte a Békéscsabai Kulturális Központ ajánlatát a évi Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozat rendezésérıl, azt elfogadja. A Közgyőlés megbízza a Békéscsabai Kulturális Központot a Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozat lebonyolításával. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozathoz szükséges közterületet díjmentesen biztosítja a Békéscsabai Kulturális Központ részére. 3. A Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozat lebonyolításához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése ,- Ft-ot biztosít a évi általános tartalék terhére. Felelıs: Szente Béla, a Békéscsabai Kulturális Központ igazgatója Határidı: december 31. A Körös Volán Zrt. menetrend-módosítási javaslatai A közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 334/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Körös Volán Zrt. Békéscsaba belvárosrehabilitációja I. ütem megvalósítása során kialakuló forgalmi rendhez igazodó tömegközlekedési hálózatra és a menetrendre vonatkozó javaslatait áttekintette, és az abban foglaltakat megismerte. A javaslatban foglaltakat a lakossággal meg kell ismertetni (városi honlap, helyi sajtó, lakossági fórum), majd a lakossági vélemény ismeretében döntés céljából ismét a Közgyőlés elé kell terjeszteni. Határidı: december 31.

5 5 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Körös Volán Zrt. vezetése által a évi költségek csökkentése érdekében tett, a 3-as, a 9-es, és a 11- es járatot érintı menetrend módosítási javaslat július 1-jével történı bevezetését jóváhagyja. Határidı: július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az oktatás racionalizálása során végbemenı változások menetrendi lekövetése érdekében a Millennium ltp. - Kazinczy utca 2. Sz Általános Iskola viszonylatban kiegészítı járatvonal július 1-jével történı bevezetését jóváhagyja. Határidı: július 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés 13 igen szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában és 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésrıl szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja: A KÖLTSÉGVETÉS FİÖSSZEGE 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés fıösszege ezer Fttal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási fıösszeg bevételi fıösszeg fedezetszükséglet

6 6 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében a évi összes bevétel ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. (5) bekezdése módosul, az (1) bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények, az önkormányzati társulás és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen, a 2/a., a 2/c. és a 3/a. mellékletek alapján az alábbiak szerint változnak: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatásértékő bevétel Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatás kölcsön visszatérülése (4) A rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevétele ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (5) A rendelet 2/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép. (6) A rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei ezer Ft-tal emelkedik, így az ezer Ft-ra módosul. (7) A rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. (8) A rendelet 3/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/b. melléklete lép. (9) A rendelet 2/c. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. melléklete lép. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében a évi összes kiadás ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

7 7 (3) A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdése módosul, az (1) bekezdés szerinti fıösszegbıl az intézmények, az önkormányzati társulás, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen, a 2., a 2/c. és a 3. mellékletek alapján az alábbiak szerint változnak: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft személyi jellegő kiadások munkaadót terhelı járulékok dologi jellegő kiadások ellátottak pénzbeli juttatása szociálpolitikai ellátások támogatás értékő kiadás véglegesen átadott pénzeszköz felújítási kiadás fejlesztési kiadás támogatási kölcsönnyújtás AZ INTÉZMÉNYEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSÁNAK KIADÁSAI 4. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében az önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak intézményenkénti és kiemelt elıirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási elıirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nı, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 6. (4) bekezdésében a más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul, amelyet e rendelet 3. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez.

8 8 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 6. (1) A rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. FEJÚJÍTÁSI KIADÁSOK 7. (1) A rendelet 8. (1) bekezdésében az önkormányzati felújítások elıirányzata ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. KÖTELEZETTSÉGEK 8. (1) A rendelet 9. (1) bekezdésében a több évre áthúzódó kötelezettségek évben fennálló összege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, változásainak évenkénti részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. TARTALÉKOK 9. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. VEGYES RENDELKEZÉSEK 10. A rendeletnek az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép.

9 9 Ez a rendelet június 27-én lép hatályba. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó szerzıdések jóváhagyása A közgyőlés 12 igen, 4 nem szavazattal a következı határozatot hozta: 335/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte és hozzájárul az alábbi szerzıdések az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel történı megkötéséhez a mellékletben foglaltak szerint: - Megbízási szerzıdés - Keretszerzıdés - FX Prémium betét keretszerzıdés 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az 1. pontban megjelölt szerzıdések aláírására felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Határidı: június 30. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása A közgyőlés 11 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 336/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányításának megszervezésérıl szóló elıterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése úgy határoz, hogy január 1-jétıl megvalósítja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egységes irányítását, törzsház-konszern létrehozásával. Az egységes vállalatirányítási rendszer (törzsház-konszern) megvalósítandó fıbb elemei a következık: A törzsház-konszern irányító vállalata a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.

10 10 A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.-be beolvad a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. a következı, többségi önkormányzati tulajdonú vállalatok üzletrészeit apportálás útján veszi át: - Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft., - Békéscsabai Városfejlesztési Kft., - Békéscsaba 1912 Elıre Kft., - Békés Megyei Temetkezési Kft. A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. vagyonkezelési szerzıdés keretében ellátja az alábbi társaságok üzletrészeinek kezelését: - Békés Airport Kft., - Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztı és Üzemeltetı Kft., - Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft., - DAREH (Hulladékgazdálkodási rendszer), - Dél-Kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft., - Forrás Nyrt., - Kırösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., - Normon Tool Kft. Közvetlenül az önkormányzat irányítása alatt maradnak a következı társaságokban meglévı önkormányzati tulajdoni részesedések: - Békés Megyei Vízmővek Zrt., - Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelı és Beruházó Kft., - Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft. Határidı: január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése úgy határoz, hogy az elıterjesztésben szereplı, a törzsház megvalósítására vonatkozó ütemtervet jóváhagyja és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy az egységes vállalatirányítási rendszer (törzsház-konszern) elıkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye és az egyeztetéseket lefolytassa. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Közremőködik: Kozma János cégvezetı, Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Határidı: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése úgy határoz, hogy az egységes irányítási rendszer elıkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében nevesítve a törzsház-konszern kialakításától függetlenül, korábban az állami adóhatóság felé bejelentett tevékenységeket is kiegészíti a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. tevékenységi körét. Ezzel összhangban a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Alapító Okiratának 3. pontja helyébe a következı lép: 3. A társaság tevékenységei: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (fıtevékenység) 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 3530 Gızellátás, légkondicionálás 5210 Raktározás, tárolás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 5510 Szállodai szolgáltatás

11 Italszolgáltatás 5814 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 6420 Vagyonkezelés (holding) 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7711 Személygépjármő kölcsönzése 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8110 Építmény-üzemeltetés 8130 Zöldterület-kezelés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény mőködtetése 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység 9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás Kozma János cégvezetı, Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Határidı: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megbízza a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt.-t, mint a törzsház-konszern irányító vállalatát, hogy független könyvvizsgáló felkérése útján bonyolítsa le: a törzsház-konszern kialakítása miatt szükséges átalakításokban érintett, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló alábbi gazdasági társaságok könyvvizsgálatát és vagyonértékelését: Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt., Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft., Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft., Békéscsabai Városfejlesztési Kft. a törzsház-konszern kialakítása miatt szükséges átalakításokban érintett, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában álló alábbi gazdasági társaságok önkormányzati üzletrészének könyvvizsgálatát és vagyonértékelését: Békéscsaba 1912 Elıre Kft., Békés Megyei Temetkezési Kft. Felelıs: Kozma János cégvezetı, Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Határidı: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása érdekében felmerülı kiadások fedezeteként a felhalmozási céltartalék elıirányzatát jelöli ki. Határidı: december 31.

12 12 A HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpátmedencében Egyesületbe való belépésre vonatkozó döntés meghozatala A közgyőlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 337/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának belépését a A HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületbe, és egyúttal felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát az egyesület közgyőlésén képviselje. A évi egyesületi tagdíj összege ,- Ft, amelynek forrása a költségvetés általános tartalék kerete. Határidı: június 24. A Lencsési Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázatok elbírálása A közgyőlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 338/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Dr. Erdeiné Gergely Emıke Magdolnát (ln.: Gergely Emıke Magdolna, szül.: Békéscsaba, , an.: Kertes Katalin, lakcím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 41/3.) a Lencsési Óvoda óvodavezetıi (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával, egyben augusztus 1. napjával határozatlan idıre kinevezi a Lencsési Óvoda közalkalmazottjává. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta:

13 13 339/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Apáti-Nagy Gábor Lászlónét (ln.: Fabula Ágnes Magdolna, szül.: Békéscsaba, , an.: Ferenczi Ilona Márta, lakcím: 5600 Békéscsaba, Kamilla u. 13.) a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával, egyben augusztus 1. napjával határozatlan idıre kinevezi a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda közalkalmazottjává. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. A Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 340/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Hajnal Györgynét (ln.: Seben Éva Mária, szül.: Békéscsaba, , an.: Balastyák Judit, lakcím: 5600 Békéscsaba, Zsálya u. 12.) a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31.

14 14 A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 341/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Vida Andrást (szül.: Gyula, , an.: Szabó Irma, lakcím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 10. II/5.) a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 342/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Szeleczki Erzsébet Évát (ln.: Szeleczki Erzsébet Éva, szül.: Békéscsaba, , an.: Maliga Erzsébet, lakcím: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 7. III/9.) a Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg.

15 15 Határidı: július 31. A Gerlai Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 343/2011. (VI. 24.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Petrovszki Zoltánnét (ln.: Kiszely Katalin, szül.: Békéscsaba, , an.: Szaszák Mária Magdolna, lakcím: 5600 Békéscsaba, Hargita u. 12.) a Gerlai Általános Mővelıdési Központ igazgatói (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a vonatkozó közgyőlési határozat szerint állapítja meg. Határidı: július 31. Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapító okiratának módosítása A közgyőlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 344/2011. (VI. 24.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. sz.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

16 16 1. Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérıl és kiadásáról szóló 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján az alapító okirat 9. pontjában az alapfokú mővészetoktatásban megjelölt tanszakok helyébe az alábbi rendelkezés lép: alapfokú mővészetoktatási intézmény (12 évfolyamos) - tanszakok, amelyekben a megkezdett képzések felmenı rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 2010/11-es tanévben tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésıbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni: szolfézs, ének, zongora, hegedő, gordonka, bıgı, gitár, furulya, fuvola, blockflöte, oboa, fagott, klarinét, trombita, harsona, kürt, népzene, kamarazene, orgona, ütı; - tanszakok, amelyeket elsı alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre kell felmenı rendszerben alkalmazni: Klasszikus zene fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyős, vonós, vokális, zeneismeret, kamarazene; Népzene vonós és tekerı, fúvós, pengetıs, akkordikus, ütıs, vokális, zeneismereti, kamarazene. 2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyőlés 34/2011. (VI. 24.) közgy. határozatával elfogadva, egyben egységes szerkezetbe foglalva. Békéscsaba, június 24. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: XII. 18. Az Alapító okirat sorszáma: 28/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: VI Intézmény neve: Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Szabadság tér 4. (elméleti és gyakorlati oktatás) Telephelye: Békéscsaba, József Attila utca l. (elméleti és gyakorlati oktatás) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje

17 17 Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Jogállása: Önálló jogi személy 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevık foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 8. Illetékességi és mőködési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bekezdés szerint a mőködési (felvételi) körzete: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Dél-alföldi Régió. 9. Típusa: Szakképzési évfolyam nélkül mőködı szakközépiskola. Tagja a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamint a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) bekezdés b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai II. Számú Térségi Integrált Szakképzı Központnak. Tanulóit a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint fogadó intézményként mőködı Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a tanulmányok szakképzésbe történı beszámításával a szakképzési évfolyam követelményeire. Összetett iskola mővészeti szakközépiskola: 9-12., illetve 9-13., évfolyamok alapfokú mővészetoktatási intézmény (12 évfolyamos) - tanszakok, amelyekben a megkezdett képzések felmenı rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 2010/11-es tanévben tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt

18 18 tagozata: nincs legkésıbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni: szolfézs, ének, zongora, hegedő, gordonka, bıgı, gitár, furulya, fuvola, blockflöte, oboa, fagott, klarinét, trombita, harsona, kürt, népzene, kamarazene, orgona, ütı; - tanszakok, amelyeket elsı alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre kell felmenı rendszerben alkalmazni: Klasszikus zene fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyős, vonós, vokális, zeneismeret, kamarazene; Népzene vonós és tekerı, fúvós, pengetıs, akkordikus, ütıs, vokális, zeneismereti, kamarazene. 10. Felvehetı maximális tanulólétszám: szakközépiskola: alapfokú mővészetoktatás: 120 fı 550 fı 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti oktatás, alapfokú mővészetoktatás szakközépiskolai 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Szakmai középfokú oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv., a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv alapján: Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó oktatás az alábbi szakmacsoportban: mővészet, közmővelıdés, kommunikáció szakmacsoport) Kötelezı és nem kötelezı tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Érettségi vizsga szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: képességkibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenességével küzdı gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása)

19 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncmővészeti oktatás párhuzamos képzésben) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (Zene és táncmővészeti oktatás párhuzamos képzésben) A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport száma Zenész Népzenész Egyházzenész Énekes Táncos 4 Szakképzés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Szakmacsoport száma Egyházzenész Kántor-énekvezetı 4 Egyházzenész Kántor-kórusvezetı 4 Egyházzenész Kántor-orgonista 4 Klasszikus zenész Hangkultúra szak 4 Klasszikus zenész Klasszikus zenész (tenorkürt, hegedő, fagott, trombita, zongora, klarinét, fuvola, bıgı, orgona) Klasszikus zenész Magánénekes 4 Klasszikus zenész Zeneelmélet-szolfézs 4 szak Népzenész Népi énekes 4 Népzenész Népzenész (népi hegedő, cimbalom, népi brácsa, népi bıgı) 4 Táncos Néptáncos Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Szakképzési és felnıttképzési támogatások 13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 14. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 4

20 Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a hrsz.-ú, 1858 m 2 Békéscsaba, József Attila u. 1. sz. alatti ingatlan, a hrsz.-ú, 1110 m 2 Békéscsaba, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyőlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 218/1995. (VI. 1.), a 82/1998. (III. 19.), a 718/2000.(XII. 14.), a 373/2001. (VII. 12.), a 137/2003. (II. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 95./2005. (II. 24.), a 377/2005. (VII. 14.), a 456/2007. (IX. 20.), a 47/ (I. 24.), a 277/2008. (IV. 24.), a 398/2008. (VI. 19.), az 534/2008. (X. 16.), a 108/2009. (II. 19.), a 268/2009. (V. 14.), az 545/2009. (IX. 24.), a 143/2011. (III. 25.), valamint a 344/2011. (VI. 24.) közgy. határozattal. Békéscsaba, június 24. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: június 24. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elıírja a Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola alapdokumentumainak módosítását. Az oktatási és mőködési dokumentumok módosításának határideje: augusztus 1. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: augusztus 1. Közalkalmazotti létszámváltozások engedélyezése A közgyőlés 12 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 345/2011. (VI. 24.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a következı álláshelyek végleges megszüntetését:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte Heves megye

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben