A felügyelő- és az audit bizottsági tagok felelősségének egyes kérdéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felügyelő- és az audit bizottsági tagok felelősségének egyes kérdéseiről"

Átírás

1 Felelősség szélcsendben és viharban Mi az ellenőrző bizottságok szerepe a társaságirányításban? A felügyelő- és az audit bizottsági tagok felelősségének egyes kérdéseiről Együttműködő partnereink dr. Klenanc Miklós Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda

2 Honnan hová? Általános felelősségi kérdések téma meghatározás A kérdés jelentősége EU-s keretszabályok A hazai szabályozás A magyar vállalatirányítási rendszer: felelősség meghatározás, megoszlás és korlátozás A polgári jogi felelősség egyes kérdései Az audit bizottság tagjainak felelőssége az angolszász gyakorlat alkalmazhatósága Átalakuló felelősség és a független tanácsadók szerepe Slide 2

3 Felelősségi formák KÁRTÉRÍTÉSI SZANKCIÓKKAL FENYEGETŐ FORMÁK REPRESSZÍV SZANKCIÓKKAL FENYEGETŐ FORMÁK Polgári jogi Munkajogi Fegyelmi Szabálysértési Büntetőjogi Slide 3

4 A kérdés jelentősége Enron-ügy Robert Maxwell Bank of Credit and Commerce International Slide 4

5 Az EU-s keretszabályok Zöld Könyv (1996), A jog szerinti könyvvizsgáló szerepe, helyzete és felelőssége az Európai Unióban Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK Irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról [ ] 41. cikk az audit bizottságról (közérdeklődésre számot tartó jogalanyok esetében, összetétel, feladatok, mentesség) Ötödik társasági jogi irányelv-tervezet a részvénytársaságok szervezetéről és irányításáról (egyszintű /francia, brit, olasz/ és kétszintű /német/ modell) Slide 5

6 A felügyelőbizottság szabályozása Magyarországon évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.), (2012. I. 1-jétől hatályos) - szabadon választható, bizonyos esetekben kötelező (dualista nyrt., 5% zrt.) - tagjait a közgyűlés választja, mvó nem lehet (kivéve a mvói képviseletet) - min. 3 tag, max. 15 tag - az ügyvezetés ellenőrzése céljából Slide 6

7 Az audit bizottság szabályozása Magyarországon I. I. Gt tagjait az nyrt.-k igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának független tagjai közül választja a közgyűlés - min. 3 tag, ebből legalább egy számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzetséggel - feladat- és hatáskör: beszámoló, könyvvizsgáló, pénzügyi beszámolási rendszer, belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer - könyvvizsgáló díjazásának kérdése - átfedések Slide 7

8 Az audit bizottság szabályozása Magyarországon II. II évi CXX. törvény a tőkepiacról, 62. (2012. I. 1-jétől hatályos) - közérdeklődésre számot tartó kibocsátók - kivétel az audit bizottság létrehozásának kötelezettsége alól III. BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlások - comply or explain (3.2. pont, feladatok és működési környezet megismerése, könyvvizsgálóval való együttműködés) Slide 8

9 A magyar vállalatirányítási rendszer szervezetábrája Stratégia Operatív döntés Igazgatóság Választ Részvényesek Menedzsment Kinevez FB Audit B. Könyvvizsgáló Slide 9

10 A magyar vállalatirányítási rendszer folyamatábrája Igazgatóság Részvényesek Ellenőriz FB Jelent Audit B. Könyvvizsgáló Slide 10

11 Társadalmi felelősség, jogi felelősség A kérdés: milyen standardok alapján dolgozik az audit bizottság: 1) könyvvizsgáló? 2) felügyelőbizottság? 3) igazgatóság? Felelősség a csalás leleplezéséért Társadalmi felelősség és a társadalmi elvárások Büntetőjogi felelősség Slide 11

12 Az általános polgári jogi felelősség I évi törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 318. (1) bek. A szerződésszegésért való felelősségre, valamint a kártérítés mértékére a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kártérítés mérséklésének - ha a jogszabály kivételt nem tesz - nincs helye. Slide 12

13 Az általános polgári jogi felelősség II. Ptk (1) bek. (szerződésen kívül okozott kár) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 1. Aki 2. Jogellenes magatartás 3. Kár 4. Okozati összefüggés 5. Felróhatóság Slide 13

14 Az igazgatósági tagok felelőssége Gt., 30. (1) bek. A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. Ptk. alkalmazott és megbízott károkozására vonatkozó szabályai: munkáltató (előtérben) és megbízó (főszabály szerint egyetemleges) felelőssége Gt., 30. (2) bek. A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és ha e törvény kivételt nem tesz, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Mit jelent ez a gondossági mérce? rossz üzleti döntés, ha kárt is okoz kp-szállítás, autóban hagyja felügyelet nélkül felelősség a beszámoló tartalmáért Slide 14

15 A felügyelőbizottsági tagok felelőssége Gt., 9. (2) bek. A gazdasági társaságoknak és tagjaiknak (részvényeseiknek) e törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Kár okozása Ellenőrzési kötelezettség (Igazgatóság) Testületi jelleg / egyetemleges felelősség (külső és belső jogviszony) Slide 15

16 Ügydöntő felügyelőbizottság Gt., 37. (1) bek. A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya, illetve a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése az igazgatóság tagjai, illetve az ügyvezetők megválasztásának, visszahívásának, díjazása megállapításának jogát a felügyelőbizottságra ruházhatja, továbbá egyes ügydöntő határozatok meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötheti... Slide 16

17 Az audit bizottsági tagok felelőssége I. Büntető / polgári / társadalmi Gt., 9. (2) bek. A gazdasági társaságoknak és tagjaiknak (részvényeseiknek) e törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Általános polgári jogi felelőssége? Társasággal szembeni felelősség 3. személyekkel szembeni felelősség a jogviszony kérdése (szerződésszegéssel/szerződésen kívül okozott kár) Van-e önálló audit bizottsági tagi felelősség? 1) igazgatósági tagok vagy feb-tagok 2) Irányelv: az ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő szerv tagjai felelősségének sérelme nélkül Slide 17

18 Az audit bizottsági tagok felelőssége II. 1) Társasággal szemben: Audit bizottsági felelősség 2) Harmadik személlyel szemben: Alkalmazottért ( ha az alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz ) / megbízottért való felelősség? Önálló kártérítési tényállás? Ptk., 350. (1) bek. A megbízott által ilyen minőségben okozott kárért a károsult harmadik személlyel szemben a megbízó a megbízottal egyetemlegesen felelős. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogí őt a megbízott megválasztásában, utasításokkal ellátásában és felügyeletében mulasztás nem terheli. (2) bek. Állandó jellegű megbízási viszony esetében a bíróság az alkalmazottért való felelősség szabályait is alkalmazhatja. Ha a társaság áll helyt (egyetemlegesség), belső jogviszony? (megbízó saját felelősségét nem tudja kimenteni, de nem feltétlenül közös károkozás; megbízó sem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, megbízott áll helyt megtérítési igény) Slide 18

19 Okozati összefüggés - Az igényérvényesítés kulcsa Slide 19

20 Az angolszász gyakorlat jelentősége Korábban: német minta (felügyelőbizottság, ellenőrző funkció, ügydöntő FEB) Audit bizottság önálló szerepe szerephez társuló felelősség Kontinentális gyakorlat hiánya, angolszász gyakorlat átalakulása Best practice Érték a befektetőknek Slide 20

21 Felelősségi kérdések az angolszász vállalatirányítási rendszer Stratégia Elnök Igazgatóság Jelent Választ Részvényesek Kinevez Audit bizottság Jelent Kinevez CEO Management Auditál Könyvvizsgáló Slide 21

22 Az audit bizottság az USA-ban Összetétel: - háromtól öt tag, cég tevékenységével kapcsolatos/céges tapasztalat, függetlenség kötelező (angol kételyek), legalább egy pénzügyi szakértő ajánlott Felelősség: - gondosság (duty of care), érdek-elsődlegesség (fiduciary duty), tájékozott döntéshozatal (business judgement rule) - szükség esetén külsős tanács -> elmaradása a fenti körben értékelhető (ld. később) Sarbanes-Oxley Act (2002) - kimentési lehetőség: független tanácsadók igénybevétele Delaware General Corporation Law - kimentési lehetőség: független tanácsra való jóhiszemű hagyatkozás Slide 22

23 Az audit bizottsági tagok felelősségének kérdése a joggyakorlat alapján I. SEC által indított perek Audit bizottsági tagok a célkeresztben (Del Global Technologies) II. Magánszemélyek által indított perek Enron (egyezség, USD 168 millió [13 millió]) Worldcom (egyezség, USD 61 millió [25 millió]) Az utóbbi kategóriában jóval kisebb a sikeresen keresztülvitt perek száma, de a trend megváltozni látszik. Slide 23

24 Átalakuló felelősség? A SEC megváltozott fellépése a DHB Industries ügy (2007) - eljárás megindítása az audit bizottság tagjai ellen is eltérő indok! - kivizsgálás hiánya ügyvédi irodák szerepe A bizottsági tagok felelőssége: feladatkörük megértése (folyamatos képzés/továbbképzés) és gyakorlása red flag észlelése esetén megfelelő intézkedés parade of auditors Slide 24

25 A független tanácsadók szerepe Az ún. gatekeeper-koncepció: Független szakértő, akinek a befektetők és egyéb érdekeltek szakmai támogatása képezi feladatát különféle információk előkészítése, hitelesítése, értékelés által. Ügyvéd szerepe: ügyfél érdeke vs. a közérdek (felfogásbeli különbség a kontinensen és az angolszász kultúrában) Értékpapír-ügyletek és SEC-szabályozás (minimumstandardok előírhatósága) Slide 25

26 Összefoglalás Befektetői bizalom megerősítése Folyamat-jellegű Pillanatfelvétel Belső (complianceosztály) Külső Belső Külső Belső ellenőrzés, Audit bizottság Független tanácsadók Könyvvizsgáló Tranzakcióhoz kapcsolódó DD Slide 26

27 Köszönöm a figyelmet! Dr. Klenanc Miklós, ügyvédjelölt Telefon: A a PricewaterhouseCoopers International Limited tagja, amelyet önálló és független jogi személyiségű könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó, valamint ügyvédi irodák alkotnak.

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Ügyrendje

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Ügyrendje A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje 1 A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Ügyrendje 1. Státusz, Cél és Szerep 1.1 A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE Jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2014. február 27-én 2/9 (2014.02.27.) sz. határozatával és a Felügyelő Bizottság 2014. március

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A Felelős Társaságirányítási jelentést a

Részletesebben

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés 2015. március 31. Tartalom Bevezetés 1 1. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok 2 2. A hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés 2014. március 29. Tartalom Bevezetés 1 1. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok 2 2. A hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

HATÉKONY-E A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG? A TÁRSASÁG ÉS A VEZETŐ KÖZÖTTI, ÉRDEKELLENTÉTET HOROZÓ SZERZŐDÉSEK PROBLÉMÁJA

HATÉKONY-E A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG? A TÁRSASÁG ÉS A VEZETŐ KÖZÖTTI, ÉRDEKELLENTÉTET HOROZÓ SZERZŐDÉSEK PROBLÉMÁJA HATÉKONY-E A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG? A TÁRSASÁG ÉS A VEZETŐ KÖZÖTTI, ÉRDEKELLENTÉTET HOROZÓ SZERZŐDÉSEK PROBLÉMÁJA SOBOR DÁVID PhD hallgató (PPKE JÁK, Université Panthéon-Assas Paris II) Bevezetés A társaság

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Emlékeztető: az új Ptk. társadalomképe Szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaság Magánautonómia 3 pillér Magántulajdon

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben