ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban"

Átírás

1

2

3 ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban

4 VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 7 th International Congress of Hungarian Studies Cluj-Napoca/Kolozsvár, augusztus A Kongresszus szervezői / Organizers Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság / International Association of Hungarian Studies Babeş Bolyai Tudományegyetem / Babeş Bolyai University Erdélyi Múzeum-Egyesület / Transylvanian Museum Society MTA Kolozsvári Területi Bizottsága / Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Kolozsvár Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem / Sapientia, Hungarian University of Transylvania Kriza János Néprajzi Társaság / Kriza János Etnographycal Society Nemzeti Kisebbségek Kutatóintézete Romanian Institute for Research on National Minorities

5 ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Szimpóziuma Kolozsvár, 2011 TRANSITION AND DIFFERENCE Hungarian Studies in East-Central-European Context Symposium for PhD Students, 7 th International Congress of Hungarian Studies Cluj-Napoca, 2011 Szerkesztő / Edited by FENYVESI KRISTÓF Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság International Association for Hungarian Studies 2012

6 Lektorálták / Reviewers BENE SÁNDOR, DOBOS ISTVÁN, TUOMO LAHDELMA Nyelvi szerkesztők / Editorial Assistants NYERGES JUDIT és KARIZS KRISZTINA Borítón felhasznált fotó / Cover photo GYENIS TIBOR: Gravitáció-Tyborman, 2003, Moszkva tér, Budapest Borító / Cover SAXON SZÁSZ JÁNOS Technikai szerkesztés / Technical Editing DETRE ILDIKÓ A kötet megjelenését támogatták / Supported by International Association for Hungarian Studies, 2012 ISBN

7 TARTALOMJEGYZÉK / TABLE OF CONTENTS Fenyvesi Kristóf Bevezető... 9 Introduction Tuomo Lahdelma A nemzetközi doktorjelölt konferenciák jelentősége a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság munkájában Dobos István Átmenet és különbözőség. Szemléletek kölcsönhatása a nemzetközi magyarságtudományi kutatásokban ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG A MAGYARSÁGTUDOMÁNYOKBAN Fenyvesi Kristóf Orbán Jolán Átmenet és különbözőség: a magyarságtudományok és a közép-európai különbözőség-tanulmányok egy lehetséges vázlata Kovács Sándor A fokalizáció fogalmának használhatósága a magyarságtudományban. Szemlélet(váltás) Park Soo Young A koreai hungarológia múltja és jövője a paradigmaváltásban Maria Puca Hungarian Studies as Means of Appreciation of Diversity

8 Tartalomjegyzék ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG A TÖRTÉNET- ÉS POLITIKATUDOMÁNYOKBAN Anssi Halmesvirta Reflections on the New Capitalist Culture and Identity Among Hungarian Minorities in the Romanian Banat and Eastern Slovakia Tuomas Laine-Frigren From Bourgeois Pseudo-science to Power Technique? Social Psychology and its Contexts in Post-Stalinist Hungary Nagy Vilmos Márton Moszkva helyett, Brüsszel előtt Az Európa Tanács és Magyarország az átmenet éveiben ( ) Takács Izolda Régi nemzetkoncepciók újraértékelése. Széchenyi István magyarságfogalma, a jelentősebb műveiből kirajzolódó nemzeti karakter Grišinas Arvydas Sanctifying the Political: Lithuania s Struggle Towards National Independence ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ IRODALOMTUDOMÁNYOKBAN Ilyés Bartha Hajnalka 17. századi kolozsvári kalendáriumaink Hriczó Ágnes Műfaji metamorfózis a barokk irodalomban Brutovszky Gabriella Kánonok interakciója: a kuruc költészet ideológiai megítélései Fleisz Katalin A köztesség tapasztalatai. Reflexiók medialitás, kultúra, valamint az irodalom viszonyáról

9 Tartalomjegyzék Petres Csizmadia Gabriella A peremműfajúságtól a hétköznapi írásmódig. (Az önéletírói szövegek helye a műfajtörténeti kánonban és az oktatásban) Németh Ákos Közép-Európa utasai. A kulturális átmenet és különbözőség tapasztalatai az 1930-as évek közép-európai témájú magyar útirajzaiban Tóth Csilla Polgár és kontextusa. Márai Sándor Egy polgár vallomásai című művének recepciója Szarvas Melinda Az átmenettel járó különbözőség. A hazaemigráló magyar irodalom megítélése (Gion Nándor tetralógiája) Lajtos Nóra A forma artisztikuma (Sánta Ferenc rövidprózai munkáiról) Zakariás István Egy maszk funkciómódosulásai. A Don Quijote téma a kortárs erdélyi magyar irodalomban Patócs László A délszláv háború generálta perspektívaváltás a kortárs vajdasági magyar prózairodalomban Novák Anikó az ember ugyanis mindig önmagát gyűjti. Gyűjtőszenvedély Tolnai Ottó műveiben Sinka Annamária A különbözőség és az azonosság intertextuális alakzatai Szabó Magda A pillanat című regényében

10 Tartalomjegyzék ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG A NYELVTUDOMÁNYOKBAN Kiss Attila Gyula Hungarian as a Second Language in Oradea / Nagyvárad: Cultural Reflexions and Language Ideologies Gleb Pilipenko A vajdasági magyarok nyelvi helyzete különös tekintettel a szerb és a magyar nyelv használatára Hoboth Katalin Tankönyvértékelés az átmenetiség és különbözőség tapasztalatainak tükrében ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIÁBAN ÉS A FILMTUDOMÁNYOKBAN Balatonyi Judit Közösségi ünnepek a gyimesi társadalom és helyi vallás kontextusában Csergő Melinda Egy családi levélhagyaték a mindennapiság tükrében Ege C. Reinuma Connecting Dystopian Society: Female Characters in the Films of Béla Tarr László Lilla Nemi reprezentációk a 21. század első évtizedének magyar filmjeiben A kötet szerzői English Summaries of the Hungarian Papers

11 Fenyvesi Kristóf Bevezető Átmenet és különbözőség Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2005 óta hirdeti meg doktorjelölteknek szóló nemzetközi konferenciáit. A magyarságtudomány műhelyei (Budapest, 2005), A magyarságtudományok önértelmezései (Budapest, 2008) és a Határátlépések (Kolozsvár, 2010) című tanácskozások után a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus ismét széleskörű nemzetközi fórumot kínált a világ magyarságtudományok és Kelet-Európa-tanulmányok iránt érdeklődő PhDhallgatói számára, hogy megismerkedhessenek egymás kutatásaival, megoszthassák tapasztalataikat. Szimpóziumunk az átmenet és a különbözőség fogalmainak előtérbe állításával a Hungarológiai Kongresszus tematikájához kapcsolódott (Nyelv és kultúra a változó régióban), és egyúttal széles játékteret biztosított a változatos szempontokat érvényesítő doktori kutatásoknak. Az átmenetiség tapasztalatai Az elmúlt két évtized kelet-európai rendszerváltozásai, forradalmai és háborúi gyökeres átalakulásokat indítottak el, amelyek a magyar kultúra egészére hatással vannak. A földrajzi határok átrendeződése és az Európai Unió bővülésével politikai átértelmezése mellett a társadalmi, kulturális és tudományos gyakorlatoknak is számolniuk kell az átrendeződés és az átértékelés kihívásaival. Míg az úgynevezett posztmodern állapot a nagyelbeszélések, monolitikus tradíciók válságával szembesített, addig a kelet-európai posztkommunista állapotot vizsgálva az átmeneti elbeszélésekre, valamint a hiány és a helyettesítés társadalmi-kulturális alakzataira vetül a figyelem. Az átmenetiség alakzatai között a krízis és az innováció formációi egyaránt jelen vannak, ezért egyre nagyobb az igény az átmenetiség kultúrájának jelenségeit, valamint az áthelyeződéseket, áttételeket és hiányokat számba vevő társadalmi, kulturális és tudományos reflexióra. Szimpóziumunk előadói közül többen is megfontolás tárgyává tették, hogy a magyarságtudományi perspektíva miként járulhat hozzá az átmeneti jelenségek vizsgálatához. Az átmenetiség és a különbözőség akár korábbi 9

12 Fenyvesi Kristóf időszakokban, más jelenségcsoportokban jelentkező mintázatai miként jutnak szerephez a magyarságtudományi kutatásokban? Az átmenetiség fogalmának különféle értelmezései milyen módon játszhatnak szerepet az önálló kutatói pozíciók, szempontrendszerek kialakításakor? Egyéni kutatásokban és szakmai együttműködésekben milyen módokon aknázható ki a magyarságtudományok nyújtotta nemzetközi inter- és multidiszciplináris (tehát ugyancsak az átmenetiség bizonyos fajta működtetésén alapuló) mozgástér? A különbözőség tapasztalatai Napjainkban, amikor egyre nagyobb az érdeklődés a Kelet- és Közép- Európa, valamint a Balkán-tanulmányok iránt, s amikor a használatban lévő politikai nemzetfogalmak alig néhány száz éves koncepcióinak alapjait több irányból is erőteljes kritika éri, akkor a kelet-európai térség nemzeti tudományaira, így a magyarságtudományokra is számos új feladat vár. A tudományos igényű reflexió megfogalmazása különös felelősséget ró a nemzeti tudományokra a populista retorikák, az újnacionalista irányzatok, az új rasszizmus és más extrémizmusok előretörése, valamint az antiemigráns és kisebbségellenes politikákat érvényesítő európai kormányintézkedések idején. Mindazonáltal a magyarságtudomány nem utolsósorban éppen nemzetköziségen alapuló intézményrendszerénél fogva az elsők között járulhat hozzá a magyar kultúra kontextusában a reflektálatlanság és a veszélyes bezáródás jegyeit hordozó nemzeti kultúra-reprezentációk felnyitásához. Fontos, hogy figyelemmel legyünk az olyan nemzetközi tendenciákra, mint az Európai Unió Egység a sokféleségben jelmondatában is megfogalmazott kulturális decentralizáció és a regionális öntudatok reneszánsza, amelyek újra a különbözőségek és az azonosulás összjátékában megképződő értékeket állítják a középpontba. Minden eddiginél nagyobb nemzetközi igény mutatkozik ugyanis az eltérő kulturális tapasztalatok, a társadalmi, kulturális különbözőségek széles körben értelmezhető megfogalmazására, a kultúra lokális alakzatainak helyi többletként való átértékelésére és a nemzetközi kontextusban is versenyképes hozzáférhetővé tételére. Ebben egyaránt fontos a magyarországi kulturális és tudományos kontextusra irányuló kritikus figyelem, akárcsak a magyar kulturális reflexió iránti várakozások felmérése és a fogadókészség felismerése a nemzetközi tudományos, kulturális és társadalmi diskurzusokban. Döntő kérdés tehát, hogy a kelet- és közép-európaiság eltérő tapasztalatainak megfogalmazásában, átadásában és az ebben a sajátos tapasztalatkincsben való eligazodásban milyen nemzetközi eredmények érhetők el 10

13 Bevezető a magyarságtudományok szempontrendszerének érvényesítésével. A magyarságtudományok sajátos érdeklődése és intézményrendszere milyen kiegészítő kompetenciákat adhat hozzá a nemzetközi diskurzusban érvényesíthető szaktudományos kompetenciáinkhoz? Pályakezdő kutatóként milyen új, a korábbiaktól különböző magyarságtudományi nézőpontokat és megközelítéseket javasolhatunk az általunk kutatott jelenségek vizsgálatához? Kölcsönösség és reflexió: kutatási tervek, kutatások és kutatói eredmények bemutatása a magyarságtudományi doktoriskolák bemutatkozása A kolozsvári doktorandusz szimpózium a magyarságtudomány újabb tendenciáinak megismerése mellett az egyes kutatóhelyek és egyéni kutatási programok iránti érdeklődés felkeltésére is jó alkalmat kínált. Az előadók részéről komoly tanulságokkal szolgált olyan kérdések felvetése, mint például milyen motivációk, szándékok határozzák meg kutatási tervezeteik összeállítását, kutatásaik alakítását. Milyen módszereket, teóriákat és előfeltevéseket érvényesítenek kutatásaik során? Milyen társadalmi, kulturális, etikai és politikai vetületei vannak a kutatásaiknak? Miként lehet témájukat, eredményeiket nem feltétlenül szakértő közönség számára is izgalmasan, élményszerűen megfogalmazni? Miként értelmezhetők, vizsgálhatók kutatásaik eredményei a továbbiakban? Milyen jellemzőkkel bírnak és kiknek szólnak mindazok az eredmények, azok az új tudások, amelyeket kutatásaikkal előállítanak? Kooperáció és innováció: utak és irányok a magyarságtudományokban a Közép- és Kelet- Európa-tanulmányok felé A magyarságtudományok kutatói és műhelyei közötti kapcsolatfelvétel és együttműködési lehetőségek mellett ugyancsak fontos alkalmat jelentett ez a szimpózium azoknak az együttműködési lehetőségeknek a számbavételére is, amelyek a kelet- és közép-európai térség történelmi, társadalmi és kulturális egymásrautaltságából adódnak. Az előadásokat követő diszkussziókban szóba kerültek olyan lényeges kérdések is, mint például, hogy milyen platformjai lehetségesek a magyarságtudományok és a kelet-európai térség többi nemzeti tudománya közötti párbeszédnek és együttműködésnek. A magyarságtudományok milyen utakon indulhatnak el egy a térség más nemzeti tudományaival és intézeteivel kialakított intézményi kölcsönösségen, reflexión, kooperáción és innováción alapuló Kelet- és Közép-Európa-tanulmányok felé? Mi minden lehet a kelet- és közép-európai nemzeti tudományok, s így a magyarságtudományok jelenlegi és jövőbeni megkülönböztetett feladata az átalakuló 11

14 Fenyvesi Kristóf kelet-európai kulturális gyakorlatokra nézve? Mindez milyen módon csatornázható be a globális tudományosságba? A szimpózium előkészítése és lebonyolítása A szimpóziumot csaknem egyéves előkészítő munka előzte meg. Az utolsó negyedévben a szimpózium résztvevői egymás absztraktjait kommentálták, előadás-tervezeteiket többször is átdolgozták. A résztvevők kommentárjait mindenki számára elérhető formában, a szimpózium műhely-honlapján tettük közzé. Az előadók interakciója új, interdiszciplináris szempontokkal gazdagította az egyes prezentációkat, valamint a résztvevők arra vonatkozóan is hasznos tanácsokkal látták el egymást, hogy az előadások minél szorosabban kapcsolódjanak a szimpózium általános tematikájához. Köszönetnyilvánítás A doktorandusz szimpózium megvalósításában nyújtott támogatásukért köszönet illeti a kongresszus szervezőbizottságának tagjait, mindenekelőtt Pozsony Ferencet, Szabó Árpád Töhötömöt és a Babeş Bolyai Tudományegyetem munkatársait. A szimpózium előkészítése, lebonyolítása, majd pedig a konferenciakiadvány szerkesztése során biztosított állhatatos szakmai és emberi támogatásukért köszönet illeti a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság részéről Tuomo Lahdelmát, Monok Istvánt, Bene Sándort, Dobos Istvánt, Nyerges Juditot, Csapó Mónikát és a Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának gyakornokát Karizs Krisztinát és doktoranduszát Kiss Attila Gyulát. A szimpózium kísérőprogramjaként a magyar nyelvű kreatív írás témájában megrendezett kerekasztal beszélgetésben történő közreműködésüket köszönjük Balázs Imre Józsefnek, a kolozsvári Korunk folyóirat főszerkesztőjének, Csehy Zoltánnak és Orbán János Dénesnek, valamint a Korunk Akadémia kreatív írás műhelye tagjainak. A kötet borítóján Gyenis Tibor képzőművész Tyborman című alkotása látható, amely a Moszkva tér gravitáció projekt keretében valósult meg 2003-ban. Köszönjük az alkotónak, hogy a képet a rendelkezésünkre bocsátotta. 12

15 Kristóf Fenyvesi Introduction Transition and Difference Hungarian Studies in East-Central-European Context The International Association for Hungarian Studies has offered international conferences for PhD students since Following the Workshops of Hungarian Studies (Budapest, 2005), Self-Interpretation of Hungarian Studies (Budapest, 2008), and Border Crossings (Cluj-Napoca, 2010), the 7 th International Congress of Hungarian Studies provided the widest ever international forum for those PhD students interested in Hungarian Studies and East-European Studies from all over the world. The aim of the symposium was to provide the means for the participants to learn of each other s research and exchange experiences. Our symposium approached the main theme of the 7 th International Congress of Hungarian Studies Language and Culture in a Changing Region through the concepts of transition and difference. Experiences of Transition The transformations initiated by political transitions, revolutions, and wars during the past two decades in Eastern Europe are affecting the entirety of Hungarian culture. Along with the change and political reinterpretation of the European geographical borders with the expansion of the European Union, social, cultural, and scientific practices are faced with the challenge of change and revaluation. The so-called postmodern condition brought into focus the crisis of grand narratives and monolithic traditions, while in the Eastern-European post-communist condition, transitive narratives and socio-cultural constellations of different shortages and replacements attracted more attention. Formations of crisis and innovation are both present among the different forms of transitivity, therefore there is a growing demand for social, cultural, and scientific reflection on the phenomena of the culture of transition : the removals, shifts, and shortages in society. The symposium addressed the following questions: How can the perspectives of Hungarian Studies contribute to the study of transitory phenomena? How may the patterns of transitivity and difference in earlier ages 13

16 Kristóf Fenyvesi or other discourses gain ground in the field of Hungarian Studies? How may the different concepts of transition be applied to carve out individual positions and viewpoints in research? Is individual and collaborative research able to take advantage of international, inter- and multidisciplinary structure provided by Hungarian Studies? Experiences of Difference As is the case with all national studies of the Eastern European region, several new tasks have recently fallen on Hungarian Studies. Parallel to the growing interest in Eastern and Central European Studies, the Enlightenment-based concepts of nation have been brought under heavy scrutiny. There is a special call for the formulation of scientific reflections in the time of anti-immigrant and anti-minority government decisions, the rise of populist political rhetoric, neonationalist movements, new racism, and other extremities. Drawing on its international, multidisciplinary foundations, Hungarian Studies can be among the first to contribute to the opening up of the unreflected and dangerously hermetic representations of nations, at least in the context of Hungarian culture. At the same time it is important to pay attention to such international tendencies as the cultural decentralization or the renaissance of regional selfawareness, manifested also in the European Union s slogan Unity in Diversity that reinscribes the interplay of differentiation and identification. There is an unpreceded international interest in the interpretations of different cultural experiences, social and cultural differences, local phenomena, and in rendering accessible the local surplus in an internationally viable and competitive form. At the same time, giving critical attention to the Hungarian cultural and scientific context is important, along with the assessment of the expectations towards cultural reflection in the international scientific, cultural, and social discourses. Which kind of international results can be achieved within Hungarian Studies in the communication and transmission of the different experiences of East- and Central-Europeanness? Which competences can be added by the specific interests and institutions of Hungarian Studies to our specific competences, which we use in international discourse? What kind of new perspectives and approaches are there for a novice researcher to draw on the field of Hungarian Studies in relation to the phenomena we study? 14

17 Introduction Reciprocity and Reflection: Introduction of Research Plans, Research and Research Results Introducing the Doctoral Schools of Hungarian Studies As the post-graduate studies function as a transitionary phase toward different academic discourses, our symposium was useful in the introduction of researchers and research institutions as well. We had several occasions for discussion about questions like: what are the motivations and intentions that determine the composition of research plans and research is conducted? What methods, theories, patterns and preconceptions are applied in this process? What social, cultural, ethical and political aspects do the beginner scholars research include? How is it possible to present research results in an interest-engaging, experience-centered way, e.g., for a non-professional audience? Do we have any concept about the ways our research results will be observed and interpreted later? What is this new knowledge we produce like, and to who is it addressed? Cooperation and Innovation: Hungarian Perspectives On East and Central European Studies Besides the connection and cooperation between the researchers and the workshops of Hungarian Studies, it was also important to map those alternatives for cooperation that emerge from the historical, social, and cultural interdependence of the Eastern and Central European region. What platforms are possible for the dialogue and cooperation between Hungarian Studies and the other national sciences of the Eastern European region? What possible joint or intersecting paths are there for Hungarian Studies and the other national sciences and institutions of the region to envision an Eastern and Central European Studies, which is based on reciprocity, reflectivity, cooperation and innovation? What could be the present and future priorities of the Eastern and Central European national sciences in thematic terms as it comes to transforming Eastern European cultural practices? Preparation and realization of the symposium Almost one year long preparation period preceded the doctoral symposium. Finally, the participants reworked the abstracts and drafts of their presentations and commented on each other s work. We published the participants discussion materials and commentaries in an open-access online form on the symposium s webpage. The interaction of the presenters before 15

18 Kristóf Fenyvesi the symposium enriched the presented works with new aspects and information, moreover the participants helped each other align their lectures more distinctly with the general thematics of our symposium. Acknowledgements For their help in the realization of the symposium, we are thankful to all members of the Hungarian Studies Congress Organizing Committee, especially Ferenc Pozsony, Árpád Töhötöm Szabó and their colleagues at the Babeş Bolyai University. For their support during the preparation of the symposium and the publication of this proceedings, we are thankful for the Directory Board and colleagues of the International Association for Hungarian Studies, especially Tuomo Lahdelma, István Monok, Sándor Bene, István Dobos, Judit Nyerges, Mónika Csapó and Krisztina Karizs, teaching assistant and Attila Gyula Kiss, doctoral student at the Hungarian Studies Program at the University of Jyväskylä. For their participation in the round table discussion on Hungarian language creative writing organized as an accompanying event of our symposium, we are thankful to Imre József Balázs, editor of Korunk Journal (Cluj-Napoca), Zoltán Csehy and János Dénes Orbán and the members of the Korunk Academy s creative writing workshop. We are thankful to the artist Tibor Gyenis for the permission to use his artwork Tyborman on the cover of the book. Gyenis s work was created in the framework of the Moscow Square gravitation project in

19 Tuomo Lahdelma A nemzetközi doktorjelölt konferenciák jelentősége a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság munkájában Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság: visszatekintés Minden egyes lokális kultúra önálló alkotóeleme a globális emberi kultúrának, azon belül egyedi színt, értéket képvisel, amelynek ápolása és kutatása közös emberi érdek. Ezen elgondolás jegyében alakították meg a világ számos országában tevékenykedő hungarológusok nemzetközi tudományos szervezetüket. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2001 augusztusa előtti nevén: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság) abból a felismerésből született, hogy a magyar filológia, tágabban a hungarológia immár nemzetközi tudományos diszciplínává vált, hasonlóan olyan más nyelvek és irodalmak, illetve kultúrák kutatására kifejlődött tudományszakokhoz, mint például a germanisztika, turkológia, szlavisztika stb. A Társaság létrehozását a világ különböző országaiban tevékenykedő hungarológusok ismételt ösztönzésére a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte 1977-ben. Az Akadémia meghívására a mintegy száz magyar és nem magyar szakember Nyíregyházán gyűlt össze és az augusztus 25-én tartott alakuló közgyűlésen határozta el a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság megalapítását. Ezzel megszületett az a nemzetközi szervezet, amely a már régebben működő, hasonló társaságok mintájára a világ magyar filológiában érdekelt más-más nemzetiségű és tudományos felfogású kutatóit fogja össze. Az 1970-es és 1980-as években Klaniczay Tibor főtitkár hazai és nemzetközi tekintélyének köszönhetően a Társaság kivételes helyzetbe került: a korszakban csaknem egyedülálló módon sokirányú nemzetközi együttműködést folytathatott, azzal a hivatalos indoklással, hogy kiemelt feladatai közé tartozik az országhatárokon kívüli magyar kisebbség támogatása. A magyar kultúrát is alapjaiban érintő globális társadalmi változások következtében az 1990-es évektől kezdődően folyik a Társaság új identitásának felépítése. Ezzel kapcsolatban a Társaság vezetősége az alábbi prioritások szerint koordinálja a munkát: 17

20 Tuomo Lahdelma 18 a társaság nemzetközi karakterének, nemzetközi intézményi beágyazottságának erősítése, párhuzamosan a nemzetközi tudományosságba történő minél aktívabb bekapcsolódással a világ magyarságtudományi kutatásokat is folytató egyetemeivel, kutatóintézeteivel, tudományos műhelyeivel való együttműködés intenzitásának fokozása a hungarológia fogalmának a fenti igényeknek megfelelő, egyre inkább a Hungarian Studies irányában történő újragondolása a pályakezdő kutatók támogatása A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság kongresszusai A Társaság 1981 óta ötévenként egy-egy jelentős hungarológiai műhelynek helyet adó egyetemmel közösen tartja meg kongresszusait: I. kongresszus: Hungarológiai oktatás régen és ma. A magyar vers. Budapest, augusztus II. kongresszus: Magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében. Bécs, szeptember 1 5. III. kongresszus: Régi és új peregrináció: Magyarok külföldön külföldiek Magyarországon. Szeged, augusztus IV. kongresszus: A magyar művelődés és a kereszténység. Róma Nápoly, szeptember V. kongresszus: Hatalom és kultúra. Jyväskylä, augusztus VI. kongresszus: Kultúra, nemzet, identitás. Debrecen, augusztus A Nyelv és kultúra a változó régióban címmel Kolozsvárott és Marosvásárhelyen megrendezett legutóbbi világkongresszus (2011. augusztus ) mintegy 30 országból több mint hatszáz előadót látott vendégül, s mind a magyarországi, mind pedig a romániai kormányzat és kulturális irányítás támogatását élvezte. A kongresszus tematikájának kifejtésén párhuzamos szimpóziumokban (filozófia, hungarológia, irodalomtudomány, nyelvészet, művészettörténet, néprajz, szociológia, politológia, demográfia, történelem, zene-, színház- és filmtudomány) dolgoztak a résztvevők. A szakmai munkába szervesen illeszkedett az ugyancsak a kongresszus keretében megrendezett magyarságtudományi doktorandusz szimpózium is, amely mintegy negyven, többek között Londonból, Moszkvából, Szöulból, Finnország, Magyarország

21 A nemzetközi doktorjelölt konferenciák jelentősége az NMT munkájában és a környező országok egyetemeiről érkező résztvevőjével a kongresszus legnépesebb, intenzív interdiszciplináris munkát végző tanácskozásává vált. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus egyik leglényegesebb tulajdonsága interdiszciplináris jellege. A különböző tudományterületek között a magyar kultúra teremti meg a közös diskurzus, az együttgondolkodás lehetőségét. A konferencia programjában a köztesség, mozgalmasság, változatosság, sokszínűség játszotta a főszerepet, és erőteljes tendencia volt minden szekcióban a regionalizmus. Az idei kongresszus címében is megjelenő régió a helyszínt is adó Erdélyt is jelentette, hiszen szinte mindegyik szekcióban találkozhattunk a lokális vonatkozások bemutatására vállalkozó előadásokkal. Másodsorban a marginális, kisebbségi kultúrák, léttapasztalatok is előtérbe kerültek mindenütt. 1 írja a kongresszusról készült tartalmas beszámolójában a doktorandusz szimpózium egyik fiatal résztvevője. A 2016-ban sorra kerülő VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusnak Pécs ad majd otthont. A magyarságtudományi doktori iskolák konferenciái és szimpóziumai A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2005 óta hirdeti meg doktorjelölteknek szóló nemzetközi konferenciáit. A doktorjelölt konferenciák témaadásában a kezdetektől fogva hármas motiváció érvényesült: (1) a doktori hallgatók megismertetése a magyarságtudományok szempontrendszerének sajátosságaival; (2) a kutatói generációk közötti párbeszéd kibontakoztatása révén a doktori hallgatók bevezetése a magyarságtudományi társaság munkájába és közösségébe (3) aktuális, friss szempontokat hordozó tudományos kérdésfelvetések, témacsoportok vizsgálata, amelyek a fiatal kutatók innovatív megközelítéseit igénylik, valamint olyan egyedi kutatói pozíciók kialakítására késztetnek, amelyek a magyarságtudományok rendszerét is új tendenciákkal gazdagítják. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus minden eddiginél szélesebb körű nemzetközi fórumot kínált a világ magyarságtudományok és Kelet- Európa-tanulmányok iránt érdeklődő PhD-hallgatóinak. Az Átmenet és különbözőség Közép- és Kelet-Európában: Magyarságtudományi irányok a Közép- és a Kelet- Európa-tanulmányok felé tematikával meghirdetett doktorandusz szimpózium a 1 NOVÁK Anikó, Nyelv és kultúra a változó régióban: Beszámoló a 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusról, Létünk, 2011/4.,

22 Tuomo Lahdelma Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság legutóbbi időszakban meghirdetett új prioritásainak mindegyikét újszerűen képviselte, a pályakezdő kutatók támogatását azzal is megerősítve, hogy a diákság mellett dél-koreai, angliai, finnországi és orosz kutatóhelyek képviseletében több kiemelkedő nemzetközi kutató is előadással kapcsolódott a programhoz. 20

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja 2014. március 13. 13.00-14.00: Regisztráció 14.00-15.00: Plenáris ülés 15.00-16.40: Szekcióülések 16.40-17.00: Kávészünet 17.00-19.00: Szekcióülések 19:00: Vacsora SZEKCIÓK: CONTENT

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK SZEREPE A GAZDASÁGBAN

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK SZEREPE A GAZDASÁGBAN 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 ÁLTALÁNOS 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 VÁLLALKOZÁSI 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890 34567890

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Magyar Tudomány humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Einstein és a Fizika Nemzetközi Éve Mobiltárs a szélessáv sodrában A tudomány szabadsága a pénz világában 2006 7 781 Magyar Tudomány

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM Doktori Iskola DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Filmoktatási módszertan a hátrányos helyzetűek szociális- és kulturális kompetenciafejlesztésére a magyargéci és miskolctapolcai akciókutatások

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2011/8 9 konferencia tanulmány

is ko la kul tú ra 2011/8 9 konferencia tanulmány konferencia Dobos István Bevezető 3 Szalma Anna-Mária Oldódó és merev határok privát fényképek tükrében 5 Magyari Sára Az idő nyelvi képe a magyar és a román nyelvben 17 Bíró Enikő Nyelvtanulási stratégiák

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD-School of Linguistics JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben Témavezető: Ablonczyné Dr. habil Mihályka

Részletesebben

Tematika, program, absztraktok

Tematika, program, absztraktok IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6 7. Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem Budapest, I. Táncsics Mihály utca

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 DOKTOROK ÉS DOKTORANDUSZOK.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 DOKTOROK ÉS DOKTORANDUSZOK. 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Szász Erzsébet egyetemi docens Lektorálta: Dr. Maczelka Csaba egyetemi adjunktus

Szerkesztette: Dr. Szász Erzsébet egyetemi docens Lektorálta: Dr. Maczelka Csaba egyetemi adjunktus Programfüzet 2015 Szerkesztette: Dr. Szász Erzsébet egyetemi docens Lektorálta: Dr. Maczelka Csaba egyetemi adjunktus Szervezőbizottság: Dr. Szász Erzsébet egyetemi docens, főszervező Veres Ottilia egyetemi

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

1992-ben, amikor Magyarországon sorra indultak be a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok,

1992-ben, amikor Magyarországon sorra indultak be a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, kritika Középiskolai vademecum Vademecumnak nevezhetjük a,mindenki középiskolája című kötetet, azaz útikalauznak, hasznos gyakorlati tudnivalók esszenciális gyűjteményének, amely szükséges segédkönyv mindennemű

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

iskolakultúra 99/9 tanulmány szemle Csapó Benõ Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi társadalmi kontextusa 3

iskolakultúra 99/9 tanulmány szemle Csapó Benõ Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi társadalmi kontextusa 3 tanulmány szemle Csapó Benõ Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi társadalmi kontextusa 3 Gordon Gyõri János A közvetlen gondolkodási készség-fejlesztés pedagógiája az elmúlt évtizedek nemzetközi

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács ISBN 978-86-89095-03-6 Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Budapest TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 REZÜMÉKÖTET Vajdasági

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben