Követelmény Értékelés NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú Matematika (TÁMOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP"

Átírás

1 Helyi tanterv a kifutó nyelvi előkészítő és human osztályokhoz ANGOL NYELV HELYI TANTERV... 3 Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához... 6 nyelvi előkészítő osztály haladó csoportjának angol nyelvtan tantárgyának tanításához... 7 Angol olvasásértés 9.c. osztály... 8 Angol, nyelvi előkészítő Angol nyelvtan, 9.c kezdő csoport Angol 9. (nyek.) évfolyam kezdő angolos csoportjának szerepjáték tantárgyának tanításához Angol olvasott szöveg értése és szókincs Angol nyelv, brit országismeret, 9.C nyelvi előkészítő Angol nyelvi ek., US Civilization / USA országismeret Angol kezdő csoport 10. c. osztály Angol nyelv, 10.C Osztály Angol nyelv, 11. c. Angol kezdő csoport Angol nyelv, 11/C osztályhaladó csoport Angol kezdő csoport, 12.c Angol nyelv 12/C osztály haladók Angol Emelt szintű érettségire felkészítő óra Angol nyelv, 9. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv 10. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv 11. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv 12. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv B osztály (9. évf.-6 óra, 10. évf. -6 óra, 11 évf. -5 óra, 12. évf. -5 óra) Német nyelv helyi tanterv BEVEZETÉS Magyar nyelv és irodalom tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú BEVEZETÉS évfolyam Témakörök Cél Követelmény Értékelés évfolyam Témakörök Cél Követelmény Értékelés évfolyam Témakörök Cél Követelmény Értékelés A NYELVTAN ALAPFOGALMAI A SZERKEZETI ELEMZÉS MÓDSZEREI A NYELVTAN ALAPFOGALMAI A SZERKEZETI ELEMZÉS MÓDSZEREI. 142 A NYELVI VÁLTOZÁS ÉS A NYELVVÁLTOZATOK évfolyam Témakörök Cél

2 Követelmény Értékelés NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú Matematika (TÁMOP előtti, gyakorlatban kipróbált) c, Nyelvi előkészítő évfolyam, matematika, évfolyam, matematika évfolyam, matematika évfolyam, matematika évfolyam, érettségi előkészítő Fizika tanterv 9 12, kompetencia alapú Fizika (TÁMOP előtti, gyakorlatban kipróbált) INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve a 9. osztályos nyelvi előkészítő évfolyam számára Informatika évfolyam Földrajz tantárgy, évfolyam Biológia, évfolyam BIOLÓGIA (KOMPETENCIA ALAPÚ) Témakör KÉMIA TANTERV évfolyam Testnevelés és sport évfolyam GYÓGYTESTNEVELÉS Történelem TÖRTÉNELEM (heti 3 órás, évfolyam) TÖRTÉNELEM TÖRTÉNELEM 9. évfolyam, heti 2 órás TÖRTÉNELEM 10. (heti 2 órás) Történelem tantárgy, 11. és 12. évfolyam évfolyam emelt szintű történelem évfolyam emelt szintű történelem TÁRSADALOMISMERET 11. évfolyam Osztályfőnöki órák témajavaslata RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉNEK-ZENE évfolyam Belépő tevékenységek Szakmai alapozó tárgyak szociális szakmacsoport ÉLETMÓD 11. évfolyam ÉLETMÓD 12. évfolyam TÁRSADALMI KÖRNYEZET 12.évfolyam Szakmai orientáló és alapozó tárgyak egészségügyi szakmacsoport Kommunikáció helyi tanterv Életpálya-építési(kompetencia alapú) 9-12.évfolyam(Pályaorientáció, önismeret) Életpálya tanterv a 9. osztályban a pályaorientáció tantárgy keretében Önismereti tábor (18 óra)modul Egészségtan 10.évfolyam Egészségtan(Kompetencia alapú) Emberi test tanterv 11. évfolyam Környezettan tanterv 11. évfolyam Környezettan gyakorlat 11. évfolyam (Moduláris program)

3 Gondozástan helyi tanterve, 11. évfolyam, heti 2 óra Gondozástan (kompetencia alapú) Az ált. és sz.lélektan alapjai (11. évfolyam) Általános és személyiség lélektan helyi tanterv (kompetencia alapú) Szociálpszichológia Szociálpszichológia helyi tanterv (kompetencia alapú) A fejl.lélektan és szocializáció alapjai Fejlődéslélektan és szocializáció alapjai helyi tanterv (kompetencia alapú) Tantárgytömbösített Oktatásjavaslat Mentálhigiéne HELYI TANTERV SNI tanulók számára FEJLESZTŐ PROGRAM AZ ENYHE FOKBAN HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SPECIÁLIS FEJLESZTÉSÉHEZ FEJLESZTŐ PROGRAM AZ ENYHE FOKBAN LÁTÁSSÉRÜLT (GYENGÉNLÁTÓ) TANULÓK SPECIÁLIS FEJLESZTÉSÉHEZ FEJLESZTŐ PROGRAM AZ ENYHE FOKBAN BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK SPECIÁLIS FEJLESZTÉSÉHEZ Alapvetés: a helyi tanterv a Nemzeti Alaptanterv, a NAT 2003-as felülvizsgálatát követően, a 17/2004. OM rendelet 1. és 3. mellékletében (Magyar Közlöny 2008/20/II.szám) megjelent kerettantervek, figyelembe véve a kompetencia alapú kerettanterveket is, valamint az iskola jelen módosítást megelőző helyi tantervének felhasználásával készült. Az érettségi tárgyak esetében ahol ez külön nem deklarált a tananyagtartalmat az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló, többszörösen módosított 40/2002. (V.24.) OM rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló, 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet mindenkor hatályos változata határozza meg. A kötelező és választható érettségi tantárgyakat az Iskola Nevelési Programja tartalmazza, jelen dokumentumban tantárgyanként cask zárójeles megjegyzésként utalunk rá. A tankönyvek kiválasztásának elveit szintén a Nevelési Program rész tartlmazza. Ahol ez külön nem kerül említésre, a tantárgy tanításához használt tankönyveket a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27. OM rendelet határozza meg. A kompetencia alapú oktatásban TÁMOP érintett tanulócsoportok a Sulinova Adatbank letölthető programcsomagjait is felhasználják tanáraink, illetve a tankönyvválasztásnál 2008 után megjelent (kompetencia központú) tankönyveket preferálnak. ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1 (idegen nyelvként kötelező érettségi tárgy (angol vagy német) Alapelvek, célok: Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek 1 Készítette Hegedűs Anikó 3

4 mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti: (1) A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni. (2) A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és motiváció. (3) Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. Fejlesztési feladatok: A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. A tankötelezettség végére minden diáknak az első nyelvből legalább az önálló nyelvhasználói szintre (B1) kell eljutnia. Emelt szintű nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb szintű, önálló nyelvhasználóvá kell válnia (B2). A évfolyamra többféle követelményt fogalmazunk meg aszerint, hogy a nyelvtanuló az adott nyelvből milyen szintre szeretne eljutni a kötelező iskolázás végére, nyelvtanulása mennyire intenzív, illetve milyen szintű érettségi vizsgát kíván tenni. Ha a 12. évfolyam végére a diák a B1-es szintet kívánja elérni, a 10. évfolyam végére az A2-es szintet kell elérnie Ha a 13. évfolyam végére a cél a B2-es szint, a 11. évfolyam végére a B1-es szint teljesítése a kívánatos [NYEK]. Ez esetben 13. évfolyam feladata az elért nyelvtudási szint megtartása és elmélyítése. Második idegen nyelvből a 12. évfolyam végére legalább az A2-es szintet kell elérni. Ha a diák a második idegen nyelvből B1-es szintre szeretne eljutni, és ebből vizsgázni kíván, azt lehetővé kell tenni számára. A nyelvi előkészítő évfolyam alapelvei, céljai: Mivel a nyelvi előkészítő évfolyam a közoktatás része, ezért céljai a közoktatás általános céljaival azonosak, valamint megegyeznek a NAT 2003-as idegen nyelvi fejezetében megfogalmazott átfogó célokkal. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás céljai: A középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást, a nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére. Így esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással bír, megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon. Az ilyen képzési formába bekapcsolódó tanulók megnövekedett eséllyel indulhassanak a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. A 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelvből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt, a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére. Tanulói tevékenységek, tevékenységi formák a célok, feladatok tükrében: 4

5 - a célnyelv, illetve a nyelvtanulás iránti motiváció és pozitív attitűd megteremtése és megőrzése, - a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása, - a gyerekek teljes személyiségének fejlesztése, - minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása, - a mozgás, az érzelmek, a kreativitás és a fantázia szerephez juttatása, - a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés, - a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele, - az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele, - a tanulók sikerélményhez juttatása, - autentikus anyagok, szövegek, irodalmi művek alkalmazása, - megfelelő mennyiségű és minőségű kihívások és a differenciálás biztosítása, - kognitív, érzelmi, fizikai képességek változatos módon történő fejlesztése, - kooperatív munkaformák alkalmazása A tevékenységi formák meghatározzák a felhasználandó témaköröket és tartalmakat. A tartalom kiválasztásánál fontos szempont a learning by doing elvének megvalósítása, amely azt jelenti, hogy a tanuló indirekt módon, a végzett tevékenységen keresztül (cselekvés, szituáció, érzékelés) tanul. A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a pedagógust. Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos, és az adott tevékenységi formákhoz leginkább illő munkaformák megválasztása. Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka), ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma alapvető ismérve, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében, melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe/feladata van. Házi feladat, önálló tanulás elvei: A nyelvtanulás, mint készségfejlesztés rendszeres, folyamatos gyakorlást igényel. Ebben fontos szerepe lehet a házi feladatoknak, hiszen az otthoni tanulás nagyon fontos része a nyelvtanulásnak: a tanuló újra találkozik az órán feldolgozott nyelvi elemekkel, azokat gyakorolja, esetleg más kontextusban használja. Ezen kívül a házi feladat kialakít és fejleszt olyan tanulási szokásokat, melyek végső soron a tanuló önálló, független nyelvtanulóvá válását segítik elő, s növelik nyelvi tudatosságát. Ahhoz, hogy a házi feladat hatékony legyen, arra van szükség, hogy érdekes és változatos legyen, a tanulók is hasznosnak találják, legyen szerves része, épüljön az iskolai anyagra, ne csak írásbeli készségeket fejlesszen, hanem a többi készség fejlesztését is szolgálja, a nyelvi készségeken túl fejlessze a tanuló egyéb készségeit, képességeit is, rendszeresen ellenőrizzük: a házi feladat ne legyen se túl sok (megterhelő), se túl kevés, figyeljünk tanulóink különböző tanulási szokásaira, lehetőség szerint kapjanak személyre szabott feladatokat is. A tanulói tevékenység értékelése: 5

6 A tanév során az értékelés és ellenőrzés folyamatos és a négy alapkészség (írás, olvasás, hallás, beszéd) mérésén alapszik. Az egyes évfolyamokon a nagydolgozatok száma eléri legalább a heti óraszámot. A dolgozatok témájának, anyagának megválasztásakor javasoljuk figyelembe venni az adott évfolyam sajátosságait, fejlesztési követelményeit. A nagydolgozatokon kívül természetesen szükség van a tanulók nyelvtudásának állandó ellenőrzésére mind szóban, mind írásban. Írásbeli feladattípusok lehetnek: - nyelvtani teszt, szódolgozat: az értékelés pontozással történik. Az elégséges eléréséhez a feladat nehézségi fokától függően kell meghatározni a százalékhatárt ( %). - szövegértési feladatok: az ilyen típusú feladatok célja a célnyelvi szövegek mind globális, mind szelektív értésének mérése. Az értékelés a szerint történik, képes-e a tanuló a megadott kérdésekhez tartozó összes információt a szövegből kiszűrni, felismeri-e az összefüggéseket. - fogalmazás/levélírás: a nyelvtan és a lexika helyes alkalmazását, a változatos szókincset jeles osztályzattal értékeljük. - hallás utáni értés: igaz/hamis állítások, kiegészítés, kérdésekre való válaszadásszavakkal, rövid mondatokkal. Szóbeli készség mérésére szolgáló feladattípusok: - társalgás a szaktanárral az adott évfolyamon feldolgozott témákból. A legfontosabb értékelési szempont a kommunikatív érték, a szókincs gazdagsága, a beszédtempó. Értékelni kell azt is, mennyire képes a tanuló szintjének megfelelően véleményt nyilvánítani, állást foglalni. - szituációs párbeszédek: adott párbeszédek megtanulása, ill. ezek továbbfejlesztése a tanulói kreativitás függvényében. - olvasás (ismert és ismeretlen szöveg): az értékelés szempontjai a helyes kiejtés, hangsúly és hanglejtés, valamint a folyamatosság. - hallás utáni értés: fontos részinformációk, információk kiszűrése, a hallott szöveg rekonstruálása részben ill. teljesen Az általunk javasolt feladattípusokat nem tartjuk kizárólagosnak: a szaktanár mindenkori igényei, elképzelései szerint és tanulócsoportja szintjének figyelembevételével választja meg azokat a feladattípusokat, amelyek segítségével átfogó képet kaphat diákjai tudásszintjéről. Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához 2 Szint: A1 Heti 2 óra, évi 72 óra Cél: A tanuló képes legyen egyszerű szavak és kifejezések megértésére Képes legyen egyszerű instrukciókat követni és egyszerű útbaigazítást követni. Megismerje különböző angol nyelvi kultúrák kiejtését. Autentikus szövegekkel is megismerkedjen. Ismerje meg az anyanyelvi beszélők kiejtésének különbségeit. 2 Készítette Hegedűs Anikó 6

7 Ki tudja szűrni a közlések lényegi tartalmát. Meg tudja szerezni a neki fontos lényegi információt. Általános fejlesztési célok: Növekedjen a tanuló érdeklődése az anyanyelvi kultúra iránt. Legyen tudatában az emberi élethelyzetek sokszínűségével és azonosságával. Ismerje meg az anyanyelvi beszélők szokásait. Legyen képes az internet kínálta lehetőségeket saját tanulási céljaira használni. A szövegek és dialógusok a következő témákat érintik: Bemutatkozás Napi tevékenység, időbeosztás Család, barátok Lakóhely Ételek, étterem Ruházat Iskola Sportok Természet Orvos, betegségek Internet nyelvi előkészítő osztály haladó csoportjának angol nyelvtan tantárgyának tanításához 3 Heti 3 óra/éves óraszám: 111. Bemeneti szint: A1, kimeneti szint: A1 Elementary Grammar in Use c. tankönyv alapján Cél: A tanuló tanuló megismerje az angol nyelvtan alapját képző nyelvtani szerkezeteket és azokat biztonsággal alkalmazni tudja. Nyelvtani témák: 1.egyszerű jelen (5 óra) 2. folyamatos jelen(5 óra) 3. egyszerű múlt(5 óra) 4. folyamatos múlt(5 óra) 5. befejezett jelen(6 óra) 6. egyszerű jövő(5 óra) 7. going to(5 óra) 8. egyszerű jelen jövőbeli jelentéssel(5 óra) 9 folyamatos jelen jövőbeli jelentéssel(5 óra) 10. used to szerkezet(5 óra) 11. segédigék (15 óra) 12. névelők(5 óra) 13. elöljárószavak(5 óra) 14. ugye utókérdés(5 óra) 15. melléknévfokozás(5 óra) 3 Készítette Dr. Molnárné Szilágyi Boglárka 7

8 16. indirekt kérdés(5 óra) 17. szórend(5 óra) 18 felszólító mondatok(5 óra) 19. udvarias kérések(5 óra) 20.javaslatok(5 óra) Angol olvasásértés 9.c. osztály 4 Nyelvi előkészítő osztály Angol kezdő csoport Cél: kommunikatív nyelvi kompetencia elsajátítása, kérdések és válaszok könnyített szövegek alapján; Olvasott szöveg értelmezése, információ keresésétől a részletek megértéséig Week Vocabulary, topics Reading Workbook 1. Hello Numbers, colours, school At school, instructions in class, 2. What s your name? People, relationships Labelling pictures 3. Countries and What is in a name? nationalities 4. How s work? Telling the time, Days of Jobs, workplaces, the week,working in a routines, duties at work hotel 5. Have a good time? Going out, Watch out! Entertainment, free-time Here comes: B-Zarr activities, Adverbs of frequency 6. Nearest and dearest All about twins, Family Family relationships, tree Appearance, Personal items 7. Writing s from Noel 8. Revision and practice, Test 9. My home is my castle Everyday activities, House, rooms, furniture 10. In the city Location and directions, Places in a city, buildings, Ordinals, Prepositions of The invisible dome home, answering questions SeaWorld Orlando Adventure park, Crosswords Matching questions and answers The Topbeats and The Moondogs A year in China Crosswords The week s designer Vienna-Budapest 4 Készítette Ármós Zoltán 8

9 movement 11. Nice and tasty Food and drink, Cooking, Quantities and containers, 12. Ready to wear Clothes and accessories, Shopping list, Special fried rice Prices and sizes, American fit.com Directions Order of sentences Containers Ethnic Dishes Clothes items 70 s style Shopping for clothes 13. International cruises Royal Caribean Crosswords All about Sean Rondals 14. Revision and Practice, Test 15. School days Education, School subjects Education in ancient times. Greece and Rome Find the wods int he grid 16. Fields of study, Years Braille Answer the questions 17. Do your best Sports, Talents and abilities, Athletics Jesse Owens, a great athlete Writing practice 18. Fiesta time! Months and seasons 19. Best mates Celebrations and festivals 20. People s Personality, Errands and farours 21. Adjectives discribing people Wishes Two festivals in East Leisure activities What kind of friend are you? Personality quiz 22. Questions and answers Grinstead college events board, Answer the questions 23. Revision and practice, Test 24. Mother Nature Wet and dry Animals and measurements 25. Geographical features, Landscapes 26. Take a break Holiday and adventure, Holiday activities 27. Means of transportation, Travelling Tanzania-An African Paradise A Norwegian Adventure The Olympic Games Greeting cards Wedding bells from around the world Matching pictures with text Chinese Horoscopes Names of the animals General knowledge quiz Granite Island T/F exescise Matching halves of sentences A Guide to Interrailing 28. Health matters, Ailments Crosswords 9

10 29. Doctor, doctorailments and injuries, Accidents A good night s sleep? 30. Online Are you dogging to me? Technology 31. Communication That s incredible, T/F statements 32. A century of change, What do the number s refer to? 33. Revision and practice Test 34. National emblems Mistery of Forthwick castle, What s the trick? 35. Eating out and about Mmm smells good! All about coffee 36. What do you collect? Strange collections 37. Revision and practice Test Find the correct order of the sentences Tips for healthy living Correcting statements Computer History Museum Angol 5, nyelvi előkészítő Osztály: 9/C Tankönyv: Channel Pre-Intermediate Óraszám: 144 Óraszám (számon kérésekkel együtt) Fejezetek Nyelvtan Beszédkészség Íráskészség Hallott szövegértés 1-14 Unit1 Népek, nemzetiségek Unit2 Furcsa események Unit3 Étkezési szokások Present Simple Present Cont. Past Simple Past Cont. Időhatározók Mennyiségjelző k too/enough Bemutatkozás Történet elbeszélés Ételrendelés magamról Rövid történet egy furcsa eseményről Újságcikk egy nemzeti ételről Rádióműsor Japánról Rádióműsor furcsa lényekről Rövid beszélgetések ételrendeléssel 5 Készítette Abonyi Tímea 10

11 36-45 Unit4 Szabadidős tevékenységek Unit5 Kommunikáció s eszközök Unit6 Élet a városban Unit7 Közlekedés Unit8 Környezetünk Unit9 A pénz világa Unit10 Régi idők Present Perfect A függő kérdés Vonatkozói névmások used to Melléknevek fokozása Módbeli segédigék Jövő idő: will be able to Igei alakok: infinitive, gerund Szenvedő szerkezet (Pr. S. és P. S.) Hobbi Múltbeli események elbeszélése Városi és vidéki élet összehasonlítás a Engedély, kötelezettség és tiltás kifejezése Jóslás a jövőt illetően Pénzváltás, vásárlás Filmek Információ kérés e- mailben Köszönetnyi lvánítás e- mailben Beszámoló a lakóhelyemről Levélírás a terveimről Újságcikk a jövőt illetően Vásárlói panaszlevél Beszámoló egy filmről kapcsolatban Telefonbeszélg etés hobbikról Rádió kvíz a világ nyelveiről Egy idegenvezető beszámolója Párbeszédek az utazásról Beszélgetések a környezet védelemről. Rövid beszélgetések egy londoni vásárlásról Rádió kvíz híres emberekről Óraszám (számon kérésekkel együtt) Fejezetek Nyelvtan Beszédkészség Íráskészség Hallott szövegértés Unit11 Sport Feltételes mód may, might, could Unit12 A munka világa Present Perfect Cont. so, neither, too, either Szerepjáték egyéni sportokról Vita az egyetemi életről Esszéírás egy veszélyes sportról Önéletrajz Rádió interjú egy sportolóval Állásinterjú Angol nyelvtan, 9.c kezdő csoport 6 Angol nyelvtan Tankönyv: Essential Grammar in Use by Raymund Murphy Cél: alapszintű nyelvi struktúrák alkalmazása; egyszerű mondatok alkotása; általános beszédhelyzetekben való megnyilvánulás célnyelven 1. Létige 6 Készítette Ármós Zoltán 11

12 Létige kérdő mondatban Folyamatos jelen Kérdés, tagadás folyamatos jelenben Egyszerű jelen idő Tagadás egyszerű jelenben Kérdés egyszerű jelenben Egyszerű jelen vs. folyamatos jelen Have és have got Revision and test 2. Létige múlt időben Egyszerű múlt Kérdés egyszerű múltban Tagadás egyszerű múltban Folyamatos múlt Revision and test 3. Befejezett jelen 1 Just, already és yet befejezett jelenben Have sou ever? How long have you? For, since és ago befejezett jelenben Befejezett jelen vs. egyszerű múlt Revision and test 4. Szenvedő szerkezet Szenvedő szerkezet folyamatos jelen és múlt Segédigék Rendhagyó igék Revision and test 5. Folyamatos jelen jövőre vonatkozólag Módbeli segédigék (will, shall, might, can, could) Módbeli segédigék (must, need, have to, would like) 6. Van, vannak (There is/are) Volt, voltak (There was, were, has been, have been) Létige és a do segédige Auxiliary igék Egyetértés tagadással, vagy állítással (so, neither + inverzió) Revision and test 7. Utókérdés (ugye?) Kérdés do, does, did segédigékkel Alanyra kérdezés (segédige nélkül) Kiegészítő kérdés, kérdőszavak Take (How long does it take?) Indirect kérdés Függő beszéd (said, told) Revision and test 12

13 8. Szótári alak és gerund Teljes főnévi igenév és gerund Célhatározói mellékmondat Go with prepositions and gerund Get, do, have and make Revision and test 9. Személyes névmások alany és tárgyesetben Birtokos névelők Kié? Birtokos névmások I, me, my, mine Visszaható névmások Birtokos s Revision and test 10. Határozatlan névelő Egyes és többes szám Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Határozatlan és határozott névelő (a/an, the) Határozott névelő használata (nevek, helyekelőtt) Revision and test 11. Mutató névmások Határozatlan névmások (one, ones) Some és any használata Compounds (somebody, anywhere, nothing) Every és all All, most, some, any, no/none Mindkettő, egyik, egyik sem (both, either, neither) A lot, much, many A little, a few Revision and test 12. Melléknevek Határozószók Melléknevek fokozása (than, as as) Eléggé, túlzottan (enough, too) Szórend, gyakoriságot kifejezó határozószók helye a mondatban Közvetett és közvetlen tárgy Prepozíciók időhatározókkal Revision and test 13. Prepozíciók helyhatározókkal In, at, on To, in, at Under, behind, opposite Up, over, through On, at, by, with, about Prepozíciók kifejezésekben Revision and test 13

14 14. Phrasal verbs Go, fall, run Put, take Kötőszavak (and, but, or, so, bacause) Revision and test 15. Feltételes mód 1 (jövő) Feltételes mód 2 (jelen) Vonatkozói mellékmondat Hiányzó vonatkozó névmás Revision and test Angol 9. (nyek.) évfolyam kezdő angolos csoportjának szerepjáték tantárgyának tanításához 7 Szint : A1 Heti 2 óra, évi 72 óra Cél: Növekedjen a tanuló kreativitása azáltal, hogy szerepekbe helyezkedik bele és problémákat old meg. Legyen képes ötletek és javasalatok közül kiválasztani a legjobbat. Legyen képes megállapodásra jutni, közös döntést hozni társaival. Legyen képes kifejezni a véleményét, érveket és ellenérveket felhozni. Legyen képes tiszteletben tartani társa munkáját, saját és társa hibáját felismerje és kijavítsa. Növekedjen érdeklődése idegen kultúrák szokásai iránt. Legyen képes személyes kapcsolatot teremteni anyanyelvi beszélőkkel. A következő témákban tudja az alatta található felsorolt tanulói tevékenységeket: 1. Bemutatkozás alapvető személyes információk cseréje (nemzetiség, cím, név, telefonszám, életkor) kérdésképzés 2. Napi tevékenység beszélgetés a napi időbeosztásról munka bemutatása óra állandó helyzetekről beszélgetni 3. Szórakozás, szabadidős tevékenység közölni, hogy mit szeret/nem szeret/nem bán szabadidős tevékenységekről kérdezni és reagálni véleménykifejezés képesség kifejezése 4. Családi kapcsolatok tulajdonokról beszélni 7 Készítette Hegedűs Anikó 14

15 családtagok bemutatása kérdezni és leírni külső tulajdonságokat 5. Ház, lakás felajánlást tenni okokat felsorolni időszakos eseményekről beszélni lakóhely leírása 6. Városban útbaigazítást kérni, válaszolni és követni térképolvasás települések jellemzése felajánlani különböző helyeket látogatás céljából 7. Ételek kérdezni és válaszolni mennyiségekről rendelni tudjon étteremben párbeszéd előadása pincér és vásárló szerepében is beszélgetni étkezési szokásokról és ételekről 8. Ruházat vélemény kifejezése ruhákkal kapcsolatban kérdezni és a saját öltözködési szokásokról beszélni vásárló és eladó szerepét eljátszani segítséget felajánlani, elfogadni és visszautasítani 9. Iskola múltbeli eseményről beszélni iskolai időbeosztásról beszélni tanulmányokról nyilatkozni 10. sport képességekről és tehetségről beszélni sajnálatot kifejezni 11. Hónapok terveket készíteni megbeszélést lebonyolítani egyetérteni és elutasítani partit szervezni 12. Barátok kérés, meghívás telefonbeszélgetés 13. Természet összehasonlítást tenni méretekről és távolságról beszélni országok információit összehasonlítani 14. Nyaralás tapasztalatokról beszélni nyaralás leírása, kérdéseket feltenni mások élményeivel kapcsolatban 15. Orvosnál tanácsot kérni egészségügyi problémákról beszélni hivatalos telefonbeszélgetést tudjon lebonyolítani, időpontot kérni 16. Internet beszélni tudjon háztartási eszközökről, internetes oldalakról 15

16 Angol olvasott szöveg értése és szókincs 8 Heti 3 óra, évi 108 óra A2 szint Célok: 1. Angol szókészlet fejlesztése, elsősorban az alapvető (basic vocabulary) szókészleté, nem annyira a speciális szókészleté (professional vocabulary), ami az európai A2 szintnek körülbelül megfelel. 2. Megadott tankönyv (pl., de nem kizárólag Enterprise 2 Elementary Coursebook és Workbook) alapján szövegértési feladatok, fordítás, érettségi típusú feladatok kitöltése, elemzése. Kompetenciák: Nyelvi kompetenciák erősítése. (Nyelvi szerkezetek {grammar competence}, diskurzus { = discourse competence}, pragmatikus írásbeli és szóbeli készségek (pragmatic communicative competence), melyek egyéb nyelvi órákon is előtérbe kerülnek {pl. Present Perfect, Past Simple, going to szerkezet, kommunikációs helyzetek megoldása pl. perifrázissal,stb.) A diákok legyenek alkalmasak projektmunkára. Pl. a coursebook kiegészítéseképpen csoportban meghatározott idő (pl. 2-3 hét) alatt együtt, egy produktumot előállítani egyeztetett témában (pl. illnesses; environment protection, hobbies). Ez lehet falra kirakható plakát, táblázat, stb. A speciális kompetenciák, nyelvi struktúrák az alábbi táblázatban vannak feltüntetve. (Nem mindig esik egybe a szókészlet bővítése új nyelvi struktúrák elsajátításával. Természetszerűleg vocabulary revision -re is szükség van. Ezt külön nem jelöli a táblázat. Némely óra vagy óraegység fókusza lehet szimplán nyelvi, másoké lexikai.) Nyelvi/szegmentális/szupraszegmentális struktúrák/jelenségek megnevezése Present Simple Present Continuous Past Simple Irregular Past Used to szerkezet 8 Készítette Bea Csaba Kommunikációs készség fejlesztése, kommunikációs funkció Embertársunk leírása (description) Véleményalkotás Idő közlése ( telling the time ) Levélírás/ informális stílus Levélírás/ formális stílus Érvelési, cáfolási technikák, formulák Szókészlet bővítése/ téma(kör) Megjelenés Jellemvonások Munka világa Napi rutin Színek Tantárgyak Érvelés, cáfolás szókincse (agree, disagree, etc.) 16

17 Present Perfect Ragok, képzők /suffixes, prefixes Szóképzés (melléknév, főnév, ige, határozó) Bevezetés a fonetikai szimbólumokba/ IPA Artikuláció: msh-k Artikuláció: mgh-k /short vowels/long vowels Artikuláció: diphtongusok /triphthongusok Intonáció Szó és mondathangsúly Melléknevek fokozása Melléknevek sorrendje Gyakorisághatározók Future Simple /will, shall Will versus be going to (kiegészítés: be about to) Past Continuous The imperative / the quasi-imperative (e.g. you can go now )/ ide vágó segédigék Feltételes mód Polite formulas/ udvariassági formulák Érzelmek kifejezése / szándék kifejezése Do s and dont s/ Rules and Warnings Egészséges/ egészségtelen életmód: sport, étrend, stb. Szinonimák, antonimák never, rarely, seldom, sometimes, usually, generally, frequently, always, hardly ever, occasionally, constantly, continuously Udvariassági frázisok, segédigék (may, might, can, would, etc.) Ételek, italok Bevásárlás Betegségek/ alap egészségügyi szókincs (pl. az orvosnál, fogorvosnál, kórházban, tünetek) Celebvilág, hírességek Pl. KRESZ Segédigékből: must, should etc. 17

18 Angol nyelv, brit országismeret, 9.C nyelvi előkészítő 9 9. évfolyam Évi 36 óra, heti 1 óra Célok: 3. Interkulturális síkon a brit kultúra iránti fogékonyság elmélyítése. 4. A magyar és a brit kultúra különbözőségeinek, illetve hasonlóságainak kimutatása. 5. A felsőbb évfolyamokon zajló irodalom és történelem tantárgyi órákra való előkészület, alapvető ismeretek továbbítása. (Pl. A százéves háborúról, illetve Shakespeare-ről angol nyelvű cikkek olvasása. Ezen ismeretek később, évfolyamon magasabb szinten kerülnek ezen tárgyakból elő.) 6. Angol szókészlet fejlesztése, mind az alapvető (basic vocabulary) szókészleté, mind a speciális szókészleté (professional vocabulary), mely a történelem és irodalom tantárgyak és tudományok szókincséhez köthető. (Pl. industrial revolution, kingdom, beefeaters, constitutional monarchy, etc.) Kompetenciák: 1. Alapvető (pl. kulturális) sztereotípiák felismerése. 2. A brit és magyar kultúra összehasonlításának képessége, interkulturális érzékenység kialakítása. ( Intercultural sensitivity and awareness ) 3. Lényeglátás: fontos, illetve kevésbé jelentős jelenségek, sztereotípiák különválasztása. 4. Nyelvi kompetencia erősítése országismeret tanítása mellett. (Nyelvi szerkezetek {grammar competence}, diskurzus { = discourse competence}, pragmatikus írásbeli és szóbeli készségek (pragmatic communicative competence), melyek egyéb nyelvi órákon is előtérbe kerülnek, bár jelen esetben nem élveznek prioritást a kulturális ismeretekkel szemben {pl. Present Simple, Past Simple, used to szerkezet, kommunikációs helyzetek megoldása pl. körülírással,stb.) Témakörök: Megjegyzendő, hogy a témakörökön belüli témák és altémák sorrendisége, valamint mélysége nem feltétlenül adott, azt a mindenkori diákok igényeihez, szintjéhez rugalmasan viszonyítani kell. Témakör Nagy Britannia korunkban Téma Államrendszer (alkotmányos monarchia, parlamentarizmus, íratlan alkotmány, szokásjog, politikai váltógazdaság) Kulturális sztereotípiák és asszociációk: Nagy Britannia turista szemszögből (double decker, Scotland Yard, futball, hidegvér, tea, angol humor, stb.) Élővilág Mindennapi élet ( everyday life ) Skócia kultúrája Wales kultúrája nemzetiségek 9 Készítette Bea Csaba 18

19 Brit nacionalizmus kontra skót/ír/wales-i nacionalizmus/lokálpatriotizmus Angol kultúrával kapcsolatos sztereotípiák Nagy Britannia történelme A kezdetektől a rómaiakig Britannia, mint római provincia (Caesar sikertelen inváziói, Claudius, Boadicca felkelése, Hadrianus fala, romanizáció, urbanizáció, stb. A kora középkor (angolszász inváziók, Arthúr király mondaköre és történeti háttere, Alfréd nemzeti király, stb.) Az érett középkor (Normannok, a francia nyelv hatásai az angolra, udvari kultúra, Magna Charta, Oroszlánszívű Richárd, Földnélküli János, stb.) A Tudorok London jelentősége (világbirodalom születése, a nagy tűzvész, stb.) A politika forradalma (chartizmus, választójog, munkások helyzete, middle class society, emancipáció) Az ipar forradalma (találmányok, a klasszikus ipari forradalomban Anglia vezető szerepe, a második ipari forradalomban konkurenciaharc Franciaországgal és Németországgal) A XX. század kihívásai Nagy Britannia számára (világháborúk, globalizáció, gyarmatbirodalom szétesése, Commonwealth, USA előtérbe kerülése, hidegháború évei, stb.) A Monarchia jelvényei Nagy Britannia irodalma A brit/angol irodalom korszakai Old English, Middle English Reneszánsz (különös tekintettel Shakespeare, Marlowe, Ben Johnson életművére) Irodalom a XVIII-XIX. században (különös tekintettel az ismertebb írókra, költőkre, mint Defoe, Swift, Dickens) Szövegértés feladatok: dráma, próza, poetika: szövegrészletek angolról magyarra fordítása közösen, illetve magyar fordítások elemzése Science fiction (H.G.Wells) Önálló kiselőadások (diákok által) választott 19

20 írókról, költőkről, művekről (Pl. Oscar Wilde élete, novellái) Projektmunka a jelentősebb irodalmi géniuszokból (e.g. Beckett, Burns, Chaucer, Defoe, Dickens, Golding, Joyce, Kipling, Marlowe, Orwell, Shakespeare, G.B.Shaw, Stevenson, Swift, Wells, Wilde, V.Woolf) Angol nyelvi ek., US Civilization / USA országismeret évfolyamos, nyelvi előkészítő osztályok részére, csoportbontásban Évi 36 óra (heti 1 órás bontásban) Felhasznált szakirodalom: Bryn O Callaghan, An Illustrated History of the USA, Longman, 1990., és a Nemzeti Tankönyvkiadó forrásközpontú történelem tankönyvsorazatának vonatkozó fejezetei (Száray Miklós: Történelem II., Történelem III., ill. Száray Miklós Kaposi József: Történelem IV.) A kezdetektől a függetlenségi háborúig A függetlenségi háborútól a polgárháborúig Az amerikai kontinens elhelyezkedése, jellemzői. Az emberi vándorlás utolsó állomásának sajátos földrajzi és éghajlati viszonyai. A kontinens benépesítésére vonatkozó elképzelések. A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb mozznatai; Észak- Amerika első európai telepesei/gyarmatosítói. Az angolszász kolonalizáció kezdetei. Interakció az amerikai őslakosokkal (indiánokkal). A kezdeti kudarcok és a későbbi sikerek okainak összevetése, különös tekintettel az eltérő táplálékforrásokra, és túlélési technikákra. A keleti part benépesülése: a spontán és szervezett betelepülés. A vallási sokszínűség megjelenése, és annak hatásai. A gyarmati lét mindennapjai; az amerikai brit gyarmatok gazdaságának jellemzői. A French and Indian War hatása az északi terjeszkedésre. Konfliktusok az anyaországgal, a helyzet eszkalációja és a háború kitörése. A háború menetének (a legfontosabb személyek, csaták, célkitűzések) rövid ismertetése. Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte. A kialakuló politikai/társadalmi rendszer kulcselemeinek vizsgálata. A XIX. századi forradalmakra, és a XX. századi modern demokráciákra gyakorolt hatása. Nemzetté válás: az amerikai tudat kialakulása; az ún. old migration integrálása. A nyugati és déli irányú terjeszkedés kezdetei; annak oakai és problematikája. Az utolsó Éden hanyatlása: az amerikai indián törzsek legfontosabbjai; azok életvitele, és konfrontációja az európai származású telepesekkel. Az amerikai gazdaság legfontosabb jellemzői. Innováció és gyakorlati alkalmazás. Észak és Dél eltérő fejlődése, az eltérő gazdasági érdekek által gerjesztett konfliktus. A rabszolgaság eredete; az ókori és modern rabszolgaság eltérő 10 Készítette Kávássy János 20

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium

Miskolci Magister Gimnázium Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 Tanév Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 9.osztály English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila Haladási ütem hónap Szeptember

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Szalai Nóra 5 perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Budapest, 2007 Szalai Nóra nori.szalai@5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. info@5percangol.hu Írta és szerkesztette: Szalai

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Success Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret B1/B2 szintjeinek deskriptorai és

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: 1-100 Tárgyak az osztályteremben

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve.

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. NT-56473 Sebők Judit: English for You 2 Tanmenetjavaslat Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. A készségfejlesztéshez,

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium

Miskolci Magister Gimnázium Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 Tanév Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 10.osztály English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila Haladási ütem hónap Szeptember

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Megjegyzések: 1 New Opportunities Pre-Intermediate Interactive CD-ROM

Megjegyzések: 1 New Opportunities Pre-Intermediate Interactive CD-ROM Megjegyzések: A New Opportunities Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben