Követelmény Értékelés NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú Matematika (TÁMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP"

Átírás

1 Helyi tanterv a kifutó nyelvi előkészítő és human osztályokhoz ANGOL NYELV HELYI TANTERV... 3 Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához... 6 nyelvi előkészítő osztály haladó csoportjának angol nyelvtan tantárgyának tanításához... 7 Angol olvasásértés 9.c. osztály... 8 Angol, nyelvi előkészítő Angol nyelvtan, 9.c kezdő csoport Angol 9. (nyek.) évfolyam kezdő angolos csoportjának szerepjáték tantárgyának tanításához Angol olvasott szöveg értése és szókincs Angol nyelv, brit országismeret, 9.C nyelvi előkészítő Angol nyelvi ek., US Civilization / USA országismeret Angol kezdő csoport 10. c. osztály Angol nyelv, 10.C Osztály Angol nyelv, 11. c. Angol kezdő csoport Angol nyelv, 11/C osztályhaladó csoport Angol kezdő csoport, 12.c Angol nyelv 12/C osztály haladók Angol Emelt szintű érettségire felkészítő óra Angol nyelv, 9. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv 10. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv 11. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv 12. évfolyamos (A) osztályok számára, csoportbontásban Angol nyelv B osztály (9. évf.-6 óra, 10. évf. -6 óra, 11 évf. -5 óra, 12. évf. -5 óra) Német nyelv helyi tanterv BEVEZETÉS Magyar nyelv és irodalom tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú BEVEZETÉS évfolyam Témakörök Cél Követelmény Értékelés évfolyam Témakörök Cél Követelmény Értékelés évfolyam Témakörök Cél Követelmény Értékelés A NYELVTAN ALAPFOGALMAI A SZERKEZETI ELEMZÉS MÓDSZEREI A NYELVTAN ALAPFOGALMAI A SZERKEZETI ELEMZÉS MÓDSZEREI. 142 A NYELVI VÁLTOZÁS ÉS A NYELVVÁLTOZATOK évfolyam Témakörök Cél

2 Követelmény Értékelés NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú Matematika (TÁMOP előtti, gyakorlatban kipróbált) c, Nyelvi előkészítő évfolyam, matematika, évfolyam, matematika évfolyam, matematika évfolyam, matematika évfolyam, érettségi előkészítő Fizika tanterv 9 12, kompetencia alapú Fizika (TÁMOP előtti, gyakorlatban kipróbált) INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve a 9. osztályos nyelvi előkészítő évfolyam számára Informatika évfolyam Földrajz tantárgy, évfolyam Biológia, évfolyam BIOLÓGIA (KOMPETENCIA ALAPÚ) Témakör KÉMIA TANTERV évfolyam Testnevelés és sport évfolyam GYÓGYTESTNEVELÉS Történelem TÖRTÉNELEM (heti 3 órás, évfolyam) TÖRTÉNELEM TÖRTÉNELEM 9. évfolyam, heti 2 órás TÖRTÉNELEM 10. (heti 2 órás) Történelem tantárgy, 11. és 12. évfolyam évfolyam emelt szintű történelem évfolyam emelt szintű történelem TÁRSADALOMISMERET 11. évfolyam Osztályfőnöki órák témajavaslata RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉNEK-ZENE évfolyam Belépő tevékenységek Szakmai alapozó tárgyak szociális szakmacsoport ÉLETMÓD 11. évfolyam ÉLETMÓD 12. évfolyam TÁRSADALMI KÖRNYEZET 12.évfolyam Szakmai orientáló és alapozó tárgyak egészségügyi szakmacsoport Kommunikáció helyi tanterv Életpálya-építési(kompetencia alapú) 9-12.évfolyam(Pályaorientáció, önismeret) Életpálya tanterv a 9. osztályban a pályaorientáció tantárgy keretében Önismereti tábor (18 óra)modul Egészségtan 10.évfolyam Egészségtan(Kompetencia alapú) Emberi test tanterv 11. évfolyam Környezettan tanterv 11. évfolyam Környezettan gyakorlat 11. évfolyam (Moduláris program)

3 Gondozástan helyi tanterve, 11. évfolyam, heti 2 óra Gondozástan (kompetencia alapú) Az ált. és sz.lélektan alapjai (11. évfolyam) Általános és személyiség lélektan helyi tanterv (kompetencia alapú) Szociálpszichológia Szociálpszichológia helyi tanterv (kompetencia alapú) A fejl.lélektan és szocializáció alapjai Fejlődéslélektan és szocializáció alapjai helyi tanterv (kompetencia alapú) Tantárgytömbösített Oktatásjavaslat Mentálhigiéne HELYI TANTERV SNI tanulók számára FEJLESZTŐ PROGRAM AZ ENYHE FOKBAN HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SPECIÁLIS FEJLESZTÉSÉHEZ FEJLESZTŐ PROGRAM AZ ENYHE FOKBAN LÁTÁSSÉRÜLT (GYENGÉNLÁTÓ) TANULÓK SPECIÁLIS FEJLESZTÉSÉHEZ FEJLESZTŐ PROGRAM AZ ENYHE FOKBAN BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK SPECIÁLIS FEJLESZTÉSÉHEZ Alapvetés: a helyi tanterv a Nemzeti Alaptanterv, a NAT 2003-as felülvizsgálatát követően, a 17/2004. OM rendelet 1. és 3. mellékletében (Magyar Közlöny 2008/20/II.szám) megjelent kerettantervek, figyelembe véve a kompetencia alapú kerettanterveket is, valamint az iskola jelen módosítást megelőző helyi tantervének felhasználásával készült. Az érettségi tárgyak esetében ahol ez külön nem deklarált a tananyagtartalmat az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló, többszörösen módosított 40/2002. (V.24.) OM rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló, 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet mindenkor hatályos változata határozza meg. A kötelező és választható érettségi tantárgyakat az Iskola Nevelési Programja tartalmazza, jelen dokumentumban tantárgyanként cask zárójeles megjegyzésként utalunk rá. A tankönyvek kiválasztásának elveit szintén a Nevelési Program rész tartlmazza. Ahol ez külön nem kerül említésre, a tantárgy tanításához használt tankönyveket a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27. OM rendelet határozza meg. A kompetencia alapú oktatásban TÁMOP érintett tanulócsoportok a Sulinova Adatbank letölthető programcsomagjait is felhasználják tanáraink, illetve a tankönyvválasztásnál 2008 után megjelent (kompetencia központú) tankönyveket preferálnak. ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1 (idegen nyelvként kötelező érettségi tárgy (angol vagy német) Alapelvek, célok: Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek 1 Készítette Hegedűs Anikó 3

4 mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti: (1) A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni. (2) A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és motiváció. (3) Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. Fejlesztési feladatok: A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. A tankötelezettség végére minden diáknak az első nyelvből legalább az önálló nyelvhasználói szintre (B1) kell eljutnia. Emelt szintű nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb szintű, önálló nyelvhasználóvá kell válnia (B2). A évfolyamra többféle követelményt fogalmazunk meg aszerint, hogy a nyelvtanuló az adott nyelvből milyen szintre szeretne eljutni a kötelező iskolázás végére, nyelvtanulása mennyire intenzív, illetve milyen szintű érettségi vizsgát kíván tenni. Ha a 12. évfolyam végére a diák a B1-es szintet kívánja elérni, a 10. évfolyam végére az A2-es szintet kell elérnie Ha a 13. évfolyam végére a cél a B2-es szint, a 11. évfolyam végére a B1-es szint teljesítése a kívánatos [NYEK]. Ez esetben 13. évfolyam feladata az elért nyelvtudási szint megtartása és elmélyítése. Második idegen nyelvből a 12. évfolyam végére legalább az A2-es szintet kell elérni. Ha a diák a második idegen nyelvből B1-es szintre szeretne eljutni, és ebből vizsgázni kíván, azt lehetővé kell tenni számára. A nyelvi előkészítő évfolyam alapelvei, céljai: Mivel a nyelvi előkészítő évfolyam a közoktatás része, ezért céljai a közoktatás általános céljaival azonosak, valamint megegyeznek a NAT 2003-as idegen nyelvi fejezetében megfogalmazott átfogó célokkal. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás céljai: A középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást, a nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére. Így esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással bír, megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon. Az ilyen képzési formába bekapcsolódó tanulók megnövekedett eséllyel indulhassanak a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. A 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelvből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát, a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt, a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére. Tanulói tevékenységek, tevékenységi formák a célok, feladatok tükrében: 4

5 - a célnyelv, illetve a nyelvtanulás iránti motiváció és pozitív attitűd megteremtése és megőrzése, - a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása, - a gyerekek teljes személyiségének fejlesztése, - minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása, - a mozgás, az érzelmek, a kreativitás és a fantázia szerephez juttatása, - a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés, - a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele, - az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele, - a tanulók sikerélményhez juttatása, - autentikus anyagok, szövegek, irodalmi művek alkalmazása, - megfelelő mennyiségű és minőségű kihívások és a differenciálás biztosítása, - kognitív, érzelmi, fizikai képességek változatos módon történő fejlesztése, - kooperatív munkaformák alkalmazása A tevékenységi formák meghatározzák a felhasználandó témaköröket és tartalmakat. A tartalom kiválasztásánál fontos szempont a learning by doing elvének megvalósítása, amely azt jelenti, hogy a tanuló indirekt módon, a végzett tevékenységen keresztül (cselekvés, szituáció, érzékelés) tanul. A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a pedagógust. Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos, és az adott tevékenységi formákhoz leginkább illő munkaformák megválasztása. Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka), ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma alapvető ismérve, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében, melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe/feladata van. Házi feladat, önálló tanulás elvei: A nyelvtanulás, mint készségfejlesztés rendszeres, folyamatos gyakorlást igényel. Ebben fontos szerepe lehet a házi feladatoknak, hiszen az otthoni tanulás nagyon fontos része a nyelvtanulásnak: a tanuló újra találkozik az órán feldolgozott nyelvi elemekkel, azokat gyakorolja, esetleg más kontextusban használja. Ezen kívül a házi feladat kialakít és fejleszt olyan tanulási szokásokat, melyek végső soron a tanuló önálló, független nyelvtanulóvá válását segítik elő, s növelik nyelvi tudatosságát. Ahhoz, hogy a házi feladat hatékony legyen, arra van szükség, hogy érdekes és változatos legyen, a tanulók is hasznosnak találják, legyen szerves része, épüljön az iskolai anyagra, ne csak írásbeli készségeket fejlesszen, hanem a többi készség fejlesztését is szolgálja, a nyelvi készségeken túl fejlessze a tanuló egyéb készségeit, képességeit is, rendszeresen ellenőrizzük: a házi feladat ne legyen se túl sok (megterhelő), se túl kevés, figyeljünk tanulóink különböző tanulási szokásaira, lehetőség szerint kapjanak személyre szabott feladatokat is. A tanulói tevékenység értékelése: 5

6 A tanév során az értékelés és ellenőrzés folyamatos és a négy alapkészség (írás, olvasás, hallás, beszéd) mérésén alapszik. Az egyes évfolyamokon a nagydolgozatok száma eléri legalább a heti óraszámot. A dolgozatok témájának, anyagának megválasztásakor javasoljuk figyelembe venni az adott évfolyam sajátosságait, fejlesztési követelményeit. A nagydolgozatokon kívül természetesen szükség van a tanulók nyelvtudásának állandó ellenőrzésére mind szóban, mind írásban. Írásbeli feladattípusok lehetnek: - nyelvtani teszt, szódolgozat: az értékelés pontozással történik. Az elégséges eléréséhez a feladat nehézségi fokától függően kell meghatározni a százalékhatárt ( %). - szövegértési feladatok: az ilyen típusú feladatok célja a célnyelvi szövegek mind globális, mind szelektív értésének mérése. Az értékelés a szerint történik, képes-e a tanuló a megadott kérdésekhez tartozó összes információt a szövegből kiszűrni, felismeri-e az összefüggéseket. - fogalmazás/levélírás: a nyelvtan és a lexika helyes alkalmazását, a változatos szókincset jeles osztályzattal értékeljük. - hallás utáni értés: igaz/hamis állítások, kiegészítés, kérdésekre való válaszadásszavakkal, rövid mondatokkal. Szóbeli készség mérésére szolgáló feladattípusok: - társalgás a szaktanárral az adott évfolyamon feldolgozott témákból. A legfontosabb értékelési szempont a kommunikatív érték, a szókincs gazdagsága, a beszédtempó. Értékelni kell azt is, mennyire képes a tanuló szintjének megfelelően véleményt nyilvánítani, állást foglalni. - szituációs párbeszédek: adott párbeszédek megtanulása, ill. ezek továbbfejlesztése a tanulói kreativitás függvényében. - olvasás (ismert és ismeretlen szöveg): az értékelés szempontjai a helyes kiejtés, hangsúly és hanglejtés, valamint a folyamatosság. - hallás utáni értés: fontos részinformációk, információk kiszűrése, a hallott szöveg rekonstruálása részben ill. teljesen Az általunk javasolt feladattípusokat nem tartjuk kizárólagosnak: a szaktanár mindenkori igényei, elképzelései szerint és tanulócsoportja szintjének figyelembevételével választja meg azokat a feladattípusokat, amelyek segítségével átfogó képet kaphat diákjai tudásszintjéről. Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához 2 Szint: A1 Heti 2 óra, évi 72 óra Cél: A tanuló képes legyen egyszerű szavak és kifejezések megértésére Képes legyen egyszerű instrukciókat követni és egyszerű útbaigazítást követni. Megismerje különböző angol nyelvi kultúrák kiejtését. Autentikus szövegekkel is megismerkedjen. Ismerje meg az anyanyelvi beszélők kiejtésének különbségeit. 2 Készítette Hegedűs Anikó 6

7 Ki tudja szűrni a közlések lényegi tartalmát. Meg tudja szerezni a neki fontos lényegi információt. Általános fejlesztési célok: Növekedjen a tanuló érdeklődése az anyanyelvi kultúra iránt. Legyen tudatában az emberi élethelyzetek sokszínűségével és azonosságával. Ismerje meg az anyanyelvi beszélők szokásait. Legyen képes az internet kínálta lehetőségeket saját tanulási céljaira használni. A szövegek és dialógusok a következő témákat érintik: Bemutatkozás Napi tevékenység, időbeosztás Család, barátok Lakóhely Ételek, étterem Ruházat Iskola Sportok Természet Orvos, betegségek Internet nyelvi előkészítő osztály haladó csoportjának angol nyelvtan tantárgyának tanításához 3 Heti 3 óra/éves óraszám: 111. Bemeneti szint: A1, kimeneti szint: A1 Elementary Grammar in Use c. tankönyv alapján Cél: A tanuló tanuló megismerje az angol nyelvtan alapját képző nyelvtani szerkezeteket és azokat biztonsággal alkalmazni tudja. Nyelvtani témák: 1.egyszerű jelen (5 óra) 2. folyamatos jelen(5 óra) 3. egyszerű múlt(5 óra) 4. folyamatos múlt(5 óra) 5. befejezett jelen(6 óra) 6. egyszerű jövő(5 óra) 7. going to(5 óra) 8. egyszerű jelen jövőbeli jelentéssel(5 óra) 9 folyamatos jelen jövőbeli jelentéssel(5 óra) 10. used to szerkezet(5 óra) 11. segédigék (15 óra) 12. névelők(5 óra) 13. elöljárószavak(5 óra) 14. ugye utókérdés(5 óra) 15. melléknévfokozás(5 óra) 3 Készítette Dr. Molnárné Szilágyi Boglárka 7

8 16. indirekt kérdés(5 óra) 17. szórend(5 óra) 18 felszólító mondatok(5 óra) 19. udvarias kérések(5 óra) 20.javaslatok(5 óra) Angol olvasásértés 9.c. osztály 4 Nyelvi előkészítő osztály Angol kezdő csoport Cél: kommunikatív nyelvi kompetencia elsajátítása, kérdések és válaszok könnyített szövegek alapján; Olvasott szöveg értelmezése, információ keresésétől a részletek megértéséig Week Vocabulary, topics Reading Workbook 1. Hello Numbers, colours, school At school, instructions in class, 2. What s your name? People, relationships Labelling pictures 3. Countries and What is in a name? nationalities 4. How s work? Telling the time, Days of Jobs, workplaces, the week,working in a routines, duties at work hotel 5. Have a good time? Going out, Watch out! Entertainment, free-time Here comes: B-Zarr activities, Adverbs of frequency 6. Nearest and dearest All about twins, Family Family relationships, tree Appearance, Personal items 7. Writing s from Noel 8. Revision and practice, Test 9. My home is my castle Everyday activities, House, rooms, furniture 10. In the city Location and directions, Places in a city, buildings, Ordinals, Prepositions of The invisible dome home, answering questions SeaWorld Orlando Adventure park, Crosswords Matching questions and answers The Topbeats and The Moondogs A year in China Crosswords The week s designer Vienna-Budapest 4 Készítette Ármós Zoltán 8

9 movement 11. Nice and tasty Food and drink, Cooking, Quantities and containers, 12. Ready to wear Clothes and accessories, Shopping list, Special fried rice Prices and sizes, American fit.com Directions Order of sentences Containers Ethnic Dishes Clothes items 70 s style Shopping for clothes 13. International cruises Royal Caribean Crosswords All about Sean Rondals 14. Revision and Practice, Test 15. School days Education, School subjects Education in ancient times. Greece and Rome Find the wods int he grid 16. Fields of study, Years Braille Answer the questions 17. Do your best Sports, Talents and abilities, Athletics Jesse Owens, a great athlete Writing practice 18. Fiesta time! Months and seasons 19. Best mates Celebrations and festivals 20. People s Personality, Errands and farours 21. Adjectives discribing people Wishes Two festivals in East Leisure activities What kind of friend are you? Personality quiz 22. Questions and answers Grinstead college events board, Answer the questions 23. Revision and practice, Test 24. Mother Nature Wet and dry Animals and measurements 25. Geographical features, Landscapes 26. Take a break Holiday and adventure, Holiday activities 27. Means of transportation, Travelling Tanzania-An African Paradise A Norwegian Adventure The Olympic Games Greeting cards Wedding bells from around the world Matching pictures with text Chinese Horoscopes Names of the animals General knowledge quiz Granite Island T/F exescise Matching halves of sentences A Guide to Interrailing 28. Health matters, Ailments Crosswords 9

10 29. Doctor, doctorailments and injuries, Accidents A good night s sleep? 30. Online Are you dogging to me? Technology 31. Communication That s incredible, T/F statements 32. A century of change, What do the number s refer to? 33. Revision and practice Test 34. National emblems Mistery of Forthwick castle, What s the trick? 35. Eating out and about Mmm smells good! All about coffee 36. What do you collect? Strange collections 37. Revision and practice Test Find the correct order of the sentences Tips for healthy living Correcting statements Computer History Museum Angol 5, nyelvi előkészítő Osztály: 9/C Tankönyv: Channel Pre-Intermediate Óraszám: 144 Óraszám (számon kérésekkel együtt) Fejezetek Nyelvtan Beszédkészség Íráskészség Hallott szövegértés 1-14 Unit1 Népek, nemzetiségek Unit2 Furcsa események Unit3 Étkezési szokások Present Simple Present Cont. Past Simple Past Cont. Időhatározók Mennyiségjelző k too/enough Bemutatkozás Történet elbeszélés Ételrendelés magamról Rövid történet egy furcsa eseményről Újságcikk egy nemzeti ételről Rádióműsor Japánról Rádióműsor furcsa lényekről Rövid beszélgetések ételrendeléssel 5 Készítette Abonyi Tímea 10

11 36-45 Unit4 Szabadidős tevékenységek Unit5 Kommunikáció s eszközök Unit6 Élet a városban Unit7 Közlekedés Unit8 Környezetünk Unit9 A pénz világa Unit10 Régi idők Present Perfect A függő kérdés Vonatkozói névmások used to Melléknevek fokozása Módbeli segédigék Jövő idő: will be able to Igei alakok: infinitive, gerund Szenvedő szerkezet (Pr. S. és P. S.) Hobbi Múltbeli események elbeszélése Városi és vidéki élet összehasonlítás a Engedély, kötelezettség és tiltás kifejezése Jóslás a jövőt illetően Pénzváltás, vásárlás Filmek Információ kérés e- mailben Köszönetnyi lvánítás e- mailben Beszámoló a lakóhelyemről Levélírás a terveimről Újságcikk a jövőt illetően Vásárlói panaszlevél Beszámoló egy filmről kapcsolatban Telefonbeszélg etés hobbikról Rádió kvíz a világ nyelveiről Egy idegenvezető beszámolója Párbeszédek az utazásról Beszélgetések a környezet védelemről. Rövid beszélgetések egy londoni vásárlásról Rádió kvíz híres emberekről Óraszám (számon kérésekkel együtt) Fejezetek Nyelvtan Beszédkészség Íráskészség Hallott szövegértés Unit11 Sport Feltételes mód may, might, could Unit12 A munka világa Present Perfect Cont. so, neither, too, either Szerepjáték egyéni sportokról Vita az egyetemi életről Esszéírás egy veszélyes sportról Önéletrajz Rádió interjú egy sportolóval Állásinterjú Angol nyelvtan, 9.c kezdő csoport 6 Angol nyelvtan Tankönyv: Essential Grammar in Use by Raymund Murphy Cél: alapszintű nyelvi struktúrák alkalmazása; egyszerű mondatok alkotása; általános beszédhelyzetekben való megnyilvánulás célnyelven 1. Létige 6 Készítette Ármós Zoltán 11

12 Létige kérdő mondatban Folyamatos jelen Kérdés, tagadás folyamatos jelenben Egyszerű jelen idő Tagadás egyszerű jelenben Kérdés egyszerű jelenben Egyszerű jelen vs. folyamatos jelen Have és have got Revision and test 2. Létige múlt időben Egyszerű múlt Kérdés egyszerű múltban Tagadás egyszerű múltban Folyamatos múlt Revision and test 3. Befejezett jelen 1 Just, already és yet befejezett jelenben Have sou ever? How long have you? For, since és ago befejezett jelenben Befejezett jelen vs. egyszerű múlt Revision and test 4. Szenvedő szerkezet Szenvedő szerkezet folyamatos jelen és múlt Segédigék Rendhagyó igék Revision and test 5. Folyamatos jelen jövőre vonatkozólag Módbeli segédigék (will, shall, might, can, could) Módbeli segédigék (must, need, have to, would like) 6. Van, vannak (There is/are) Volt, voltak (There was, were, has been, have been) Létige és a do segédige Auxiliary igék Egyetértés tagadással, vagy állítással (so, neither + inverzió) Revision and test 7. Utókérdés (ugye?) Kérdés do, does, did segédigékkel Alanyra kérdezés (segédige nélkül) Kiegészítő kérdés, kérdőszavak Take (How long does it take?) Indirect kérdés Függő beszéd (said, told) Revision and test 12

13 8. Szótári alak és gerund Teljes főnévi igenév és gerund Célhatározói mellékmondat Go with prepositions and gerund Get, do, have and make Revision and test 9. Személyes névmások alany és tárgyesetben Birtokos névelők Kié? Birtokos névmások I, me, my, mine Visszaható névmások Birtokos s Revision and test 10. Határozatlan névelő Egyes és többes szám Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Határozatlan és határozott névelő (a/an, the) Határozott névelő használata (nevek, helyekelőtt) Revision and test 11. Mutató névmások Határozatlan névmások (one, ones) Some és any használata Compounds (somebody, anywhere, nothing) Every és all All, most, some, any, no/none Mindkettő, egyik, egyik sem (both, either, neither) A lot, much, many A little, a few Revision and test 12. Melléknevek Határozószók Melléknevek fokozása (than, as as) Eléggé, túlzottan (enough, too) Szórend, gyakoriságot kifejezó határozószók helye a mondatban Közvetett és közvetlen tárgy Prepozíciók időhatározókkal Revision and test 13. Prepozíciók helyhatározókkal In, at, on To, in, at Under, behind, opposite Up, over, through On, at, by, with, about Prepozíciók kifejezésekben Revision and test 13

14 14. Phrasal verbs Go, fall, run Put, take Kötőszavak (and, but, or, so, bacause) Revision and test 15. Feltételes mód 1 (jövő) Feltételes mód 2 (jelen) Vonatkozói mellékmondat Hiányzó vonatkozó névmás Revision and test Angol 9. (nyek.) évfolyam kezdő angolos csoportjának szerepjáték tantárgyának tanításához 7 Szint : A1 Heti 2 óra, évi 72 óra Cél: Növekedjen a tanuló kreativitása azáltal, hogy szerepekbe helyezkedik bele és problémákat old meg. Legyen képes ötletek és javasalatok közül kiválasztani a legjobbat. Legyen képes megállapodásra jutni, közös döntést hozni társaival. Legyen képes kifejezni a véleményét, érveket és ellenérveket felhozni. Legyen képes tiszteletben tartani társa munkáját, saját és társa hibáját felismerje és kijavítsa. Növekedjen érdeklődése idegen kultúrák szokásai iránt. Legyen képes személyes kapcsolatot teremteni anyanyelvi beszélőkkel. A következő témákban tudja az alatta található felsorolt tanulói tevékenységeket: 1. Bemutatkozás alapvető személyes információk cseréje (nemzetiség, cím, név, telefonszám, életkor) kérdésképzés 2. Napi tevékenység beszélgetés a napi időbeosztásról munka bemutatása óra állandó helyzetekről beszélgetni 3. Szórakozás, szabadidős tevékenység közölni, hogy mit szeret/nem szeret/nem bán szabadidős tevékenységekről kérdezni és reagálni véleménykifejezés képesség kifejezése 4. Családi kapcsolatok tulajdonokról beszélni 7 Készítette Hegedűs Anikó 14

15 családtagok bemutatása kérdezni és leírni külső tulajdonságokat 5. Ház, lakás felajánlást tenni okokat felsorolni időszakos eseményekről beszélni lakóhely leírása 6. Városban útbaigazítást kérni, válaszolni és követni térképolvasás települések jellemzése felajánlani különböző helyeket látogatás céljából 7. Ételek kérdezni és válaszolni mennyiségekről rendelni tudjon étteremben párbeszéd előadása pincér és vásárló szerepében is beszélgetni étkezési szokásokról és ételekről 8. Ruházat vélemény kifejezése ruhákkal kapcsolatban kérdezni és a saját öltözködési szokásokról beszélni vásárló és eladó szerepét eljátszani segítséget felajánlani, elfogadni és visszautasítani 9. Iskola múltbeli eseményről beszélni iskolai időbeosztásról beszélni tanulmányokról nyilatkozni 10. sport képességekről és tehetségről beszélni sajnálatot kifejezni 11. Hónapok terveket készíteni megbeszélést lebonyolítani egyetérteni és elutasítani partit szervezni 12. Barátok kérés, meghívás telefonbeszélgetés 13. Természet összehasonlítást tenni méretekről és távolságról beszélni országok információit összehasonlítani 14. Nyaralás tapasztalatokról beszélni nyaralás leírása, kérdéseket feltenni mások élményeivel kapcsolatban 15. Orvosnál tanácsot kérni egészségügyi problémákról beszélni hivatalos telefonbeszélgetést tudjon lebonyolítani, időpontot kérni 16. Internet beszélni tudjon háztartási eszközökről, internetes oldalakról 15

16 Angol olvasott szöveg értése és szókincs 8 Heti 3 óra, évi 108 óra A2 szint Célok: 1. Angol szókészlet fejlesztése, elsősorban az alapvető (basic vocabulary) szókészleté, nem annyira a speciális szókészleté (professional vocabulary), ami az európai A2 szintnek körülbelül megfelel. 2. Megadott tankönyv (pl., de nem kizárólag Enterprise 2 Elementary Coursebook és Workbook) alapján szövegértési feladatok, fordítás, érettségi típusú feladatok kitöltése, elemzése. Kompetenciák: Nyelvi kompetenciák erősítése. (Nyelvi szerkezetek {grammar competence}, diskurzus { = discourse competence}, pragmatikus írásbeli és szóbeli készségek (pragmatic communicative competence), melyek egyéb nyelvi órákon is előtérbe kerülnek {pl. Present Perfect, Past Simple, going to szerkezet, kommunikációs helyzetek megoldása pl. perifrázissal,stb.) A diákok legyenek alkalmasak projektmunkára. Pl. a coursebook kiegészítéseképpen csoportban meghatározott idő (pl. 2-3 hét) alatt együtt, egy produktumot előállítani egyeztetett témában (pl. illnesses; environment protection, hobbies). Ez lehet falra kirakható plakát, táblázat, stb. A speciális kompetenciák, nyelvi struktúrák az alábbi táblázatban vannak feltüntetve. (Nem mindig esik egybe a szókészlet bővítése új nyelvi struktúrák elsajátításával. Természetszerűleg vocabulary revision -re is szükség van. Ezt külön nem jelöli a táblázat. Némely óra vagy óraegység fókusza lehet szimplán nyelvi, másoké lexikai.) Nyelvi/szegmentális/szupraszegmentális struktúrák/jelenségek megnevezése Present Simple Present Continuous Past Simple Irregular Past Used to szerkezet 8 Készítette Bea Csaba Kommunikációs készség fejlesztése, kommunikációs funkció Embertársunk leírása (description) Véleményalkotás Idő közlése ( telling the time ) Levélírás/ informális stílus Levélírás/ formális stílus Érvelési, cáfolási technikák, formulák Szókészlet bővítése/ téma(kör) Megjelenés Jellemvonások Munka világa Napi rutin Színek Tantárgyak Érvelés, cáfolás szókincse (agree, disagree, etc.) 16

17 Present Perfect Ragok, képzők /suffixes, prefixes Szóképzés (melléknév, főnév, ige, határozó) Bevezetés a fonetikai szimbólumokba/ IPA Artikuláció: msh-k Artikuláció: mgh-k /short vowels/long vowels Artikuláció: diphtongusok /triphthongusok Intonáció Szó és mondathangsúly Melléknevek fokozása Melléknevek sorrendje Gyakorisághatározók Future Simple /will, shall Will versus be going to (kiegészítés: be about to) Past Continuous The imperative / the quasi-imperative (e.g. you can go now )/ ide vágó segédigék Feltételes mód Polite formulas/ udvariassági formulák Érzelmek kifejezése / szándék kifejezése Do s and dont s/ Rules and Warnings Egészséges/ egészségtelen életmód: sport, étrend, stb. Szinonimák, antonimák never, rarely, seldom, sometimes, usually, generally, frequently, always, hardly ever, occasionally, constantly, continuously Udvariassági frázisok, segédigék (may, might, can, would, etc.) Ételek, italok Bevásárlás Betegségek/ alap egészségügyi szókincs (pl. az orvosnál, fogorvosnál, kórházban, tünetek) Celebvilág, hírességek Pl. KRESZ Segédigékből: must, should etc. 17

18 Angol nyelv, brit országismeret, 9.C nyelvi előkészítő 9 9. évfolyam Évi 36 óra, heti 1 óra Célok: 3. Interkulturális síkon a brit kultúra iránti fogékonyság elmélyítése. 4. A magyar és a brit kultúra különbözőségeinek, illetve hasonlóságainak kimutatása. 5. A felsőbb évfolyamokon zajló irodalom és történelem tantárgyi órákra való előkészület, alapvető ismeretek továbbítása. (Pl. A százéves háborúról, illetve Shakespeare-ről angol nyelvű cikkek olvasása. Ezen ismeretek később, évfolyamon magasabb szinten kerülnek ezen tárgyakból elő.) 6. Angol szókészlet fejlesztése, mind az alapvető (basic vocabulary) szókészleté, mind a speciális szókészleté (professional vocabulary), mely a történelem és irodalom tantárgyak és tudományok szókincséhez köthető. (Pl. industrial revolution, kingdom, beefeaters, constitutional monarchy, etc.) Kompetenciák: 1. Alapvető (pl. kulturális) sztereotípiák felismerése. 2. A brit és magyar kultúra összehasonlításának képessége, interkulturális érzékenység kialakítása. ( Intercultural sensitivity and awareness ) 3. Lényeglátás: fontos, illetve kevésbé jelentős jelenségek, sztereotípiák különválasztása. 4. Nyelvi kompetencia erősítése országismeret tanítása mellett. (Nyelvi szerkezetek {grammar competence}, diskurzus { = discourse competence}, pragmatikus írásbeli és szóbeli készségek (pragmatic communicative competence), melyek egyéb nyelvi órákon is előtérbe kerülnek, bár jelen esetben nem élveznek prioritást a kulturális ismeretekkel szemben {pl. Present Simple, Past Simple, used to szerkezet, kommunikációs helyzetek megoldása pl. körülírással,stb.) Témakörök: Megjegyzendő, hogy a témakörökön belüli témák és altémák sorrendisége, valamint mélysége nem feltétlenül adott, azt a mindenkori diákok igényeihez, szintjéhez rugalmasan viszonyítani kell. Témakör Nagy Britannia korunkban Téma Államrendszer (alkotmányos monarchia, parlamentarizmus, íratlan alkotmány, szokásjog, politikai váltógazdaság) Kulturális sztereotípiák és asszociációk: Nagy Britannia turista szemszögből (double decker, Scotland Yard, futball, hidegvér, tea, angol humor, stb.) Élővilág Mindennapi élet ( everyday life ) Skócia kultúrája Wales kultúrája nemzetiségek 9 Készítette Bea Csaba 18

19 Brit nacionalizmus kontra skót/ír/wales-i nacionalizmus/lokálpatriotizmus Angol kultúrával kapcsolatos sztereotípiák Nagy Britannia történelme A kezdetektől a rómaiakig Britannia, mint római provincia (Caesar sikertelen inváziói, Claudius, Boadicca felkelése, Hadrianus fala, romanizáció, urbanizáció, stb. A kora középkor (angolszász inváziók, Arthúr király mondaköre és történeti háttere, Alfréd nemzeti király, stb.) Az érett középkor (Normannok, a francia nyelv hatásai az angolra, udvari kultúra, Magna Charta, Oroszlánszívű Richárd, Földnélküli János, stb.) A Tudorok London jelentősége (világbirodalom születése, a nagy tűzvész, stb.) A politika forradalma (chartizmus, választójog, munkások helyzete, middle class society, emancipáció) Az ipar forradalma (találmányok, a klasszikus ipari forradalomban Anglia vezető szerepe, a második ipari forradalomban konkurenciaharc Franciaországgal és Németországgal) A XX. század kihívásai Nagy Britannia számára (világháborúk, globalizáció, gyarmatbirodalom szétesése, Commonwealth, USA előtérbe kerülése, hidegháború évei, stb.) A Monarchia jelvényei Nagy Britannia irodalma A brit/angol irodalom korszakai Old English, Middle English Reneszánsz (különös tekintettel Shakespeare, Marlowe, Ben Johnson életművére) Irodalom a XVIII-XIX. században (különös tekintettel az ismertebb írókra, költőkre, mint Defoe, Swift, Dickens) Szövegértés feladatok: dráma, próza, poetika: szövegrészletek angolról magyarra fordítása közösen, illetve magyar fordítások elemzése Science fiction (H.G.Wells) Önálló kiselőadások (diákok által) választott 19

20 írókról, költőkről, művekről (Pl. Oscar Wilde élete, novellái) Projektmunka a jelentősebb irodalmi géniuszokból (e.g. Beckett, Burns, Chaucer, Defoe, Dickens, Golding, Joyce, Kipling, Marlowe, Orwell, Shakespeare, G.B.Shaw, Stevenson, Swift, Wells, Wilde, V.Woolf) Angol nyelvi ek., US Civilization / USA országismeret évfolyamos, nyelvi előkészítő osztályok részére, csoportbontásban Évi 36 óra (heti 1 órás bontásban) Felhasznált szakirodalom: Bryn O Callaghan, An Illustrated History of the USA, Longman, 1990., és a Nemzeti Tankönyvkiadó forrásközpontú történelem tankönyvsorazatának vonatkozó fejezetei (Száray Miklós: Történelem II., Történelem III., ill. Száray Miklós Kaposi József: Történelem IV.) A kezdetektől a függetlenségi háborúig A függetlenségi háborútól a polgárháborúig Az amerikai kontinens elhelyezkedése, jellemzői. Az emberi vándorlás utolsó állomásának sajátos földrajzi és éghajlati viszonyai. A kontinens benépesítésére vonatkozó elképzelések. A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb mozznatai; Észak- Amerika első európai telepesei/gyarmatosítói. Az angolszász kolonalizáció kezdetei. Interakció az amerikai őslakosokkal (indiánokkal). A kezdeti kudarcok és a későbbi sikerek okainak összevetése, különös tekintettel az eltérő táplálékforrásokra, és túlélési technikákra. A keleti part benépesülése: a spontán és szervezett betelepülés. A vallási sokszínűség megjelenése, és annak hatásai. A gyarmati lét mindennapjai; az amerikai brit gyarmatok gazdaságának jellemzői. A French and Indian War hatása az északi terjeszkedésre. Konfliktusok az anyaországgal, a helyzet eszkalációja és a háború kitörése. A háború menetének (a legfontosabb személyek, csaták, célkitűzések) rövid ismertetése. Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte. A kialakuló politikai/társadalmi rendszer kulcselemeinek vizsgálata. A XIX. századi forradalmakra, és a XX. századi modern demokráciákra gyakorolt hatása. Nemzetté válás: az amerikai tudat kialakulása; az ún. old migration integrálása. A nyugati és déli irányú terjeszkedés kezdetei; annak oakai és problematikája. Az utolsó Éden hanyatlása: az amerikai indián törzsek legfontosabbjai; azok életvitele, és konfrontációja az európai származású telepesekkel. Az amerikai gazdaság legfontosabb jellemzői. Innováció és gyakorlati alkalmazás. Észak és Dél eltérő fejlődése, az eltérő gazdasági érdekek által gerjesztett konfliktus. A rabszolgaság eredete; az ókori és modern rabszolgaság eltérő 10 Készítette Kávássy János 20

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz 11 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 + 2 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben