ÚTMUTATÓ ÖNKÉNTESEKNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ ÖNKÉNTESEKNEK"

Átírás

1 EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM ÚTMUTATÓ ÖNKÉNTESEKNEK A biztosítási program kezelıje: European Benefits Administrators 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, France A jelen útmutató kivonat az Európai Bizottság (EACEA Ügynökség) által az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) javára kötött, az AXA Belgium biztosítónál jegyzett, sz. csoportos biztosítási kötvény általános feltételeibıl. A tájékoztató semmilyen esetben nem bír kötelezı erıvel a biztosító, az Európai Bizottság illetve a biztosítási programot kezelı European Benefits Administrators szervezetre nézve. A szerzıdı felekre kizárólag a szerzıdésben és az útmutató kézikönyvben foglaltak az irányadóak. EBA-GI-32-V1 Page 1/19

2 TARTALOMJEGYZÉK A. Rövid ismertetı...erreur! Signet non défini. B. Részvételi feltételek, a biztosítás megszőnése és meghosszabbítása... Erreur! Signet non défini. C. Az egészségügyi költségek megtérítése...erreur! Signet non défini. D. Hazaszállítás és segítségnyújtás...erreur! Signet non défini. E. Maradandó egészségkárosodás és életbiztosítás...erreur! Signet non défini. F. Polgári jogi felelısség...erreur! Signet non défini. EBA-GI-32-V1 Page 2/19

3 A. Rövid áttekintés A Fiatal Önkéntesek az Európai Önkéntes Szolgálatban (EVS) való részvételük idıtartamára egy csoportos biztosítási program kedvezményezettjei. A biztosítási szolgáltatás a Fiatal Önkéntesek számára ingyenes. A biztosítási program célja, hogy hozzáférést biztosítson az Ön számára egy biztosítási hálózathoz, amely orvosi vagy fogorvosi probléma, egészségkárosodás vagy felelısségbiztosítási kérdés esetén segítséget nyújt. Az AXA Csoport és az European Benefits Administrators szerepe abban áll, hogy biztosítsa az Ön számára a hatékony biztosítási szerzıdés pénzügyi biztonságát, a tartósan külföldön tartózkodó csoportok speciális igényeire szabott adminisztratív szolgáltatásokat, valamint egy 180 országban összesen 35 diszpécserközponttal és 6500 orvosi címmel rendelkezı segítségnyújtó hálózat információs, szakorvos-közvetítıi és hazaszállítási szolgáltatásait. Ön általában a European Benefits Administrators munkatársaival fog kapcsolatba kerülni, kivéve a hazaszállítási és segítségnyújtási ügyeket, amelyeket az AXA Assistance munkatársai kezelnek. Az EVS biztosítási programja a következıket foglalja magában: Egészségügyi költségek Hazaszállítási segítségnyújtás (Assistance) Megelızés: maradandó egészségkárosodás és életbiztosítás Polgári jogi felelısségbiztosítás Minden Fiatal Önkéntes jogosult a biztosításra, de csak abban az esetben válik biztosítottá, ha kitölti és aláírja a csoportos biztosítási program adatbejelentı formanyomtatványát, amit a Küldı vagy a Fogadó Szervezet képviselıje, illetve az európai szintő illetve harmadik országgal közösen mőködtetett multilaterális projektek esetén a Koordináló Szerv is aláír. A European Benefits Administrators visszaigazolja az önkéntes felvételét a Koordináló vagy Küldı Szervezetnek, valamint a Fiatal Önkéntest kiküldı Nemzeti Ügynökségnek. A biztosítás a világ minden országára, a nap 24 órájában érvényes, a saját lakhelyrıl a fogadó országba való elindulás napjától az Európai Önkéntes Szolgálat letelte utáni második hónap végéig. A biztosítás vonatkozik továbbá az indulást megelızı elıkészítı, valamint a visszatérést követı nyomon követési és kiértékelı programok idıtartamára is. Amennyiben az önkéntesség utáni idıszakra nincs érvényes biztosítása, kérheti a biztosítás érvényességének meghosszabbítását, maximum a hazaérkezést követı tizenkét hónapos idıtartamra. A biztosítás meghosszabbítása teljességgel fakultatív jellegő, és a biztosítási díj ez esetben az Önkéntest terheli. Az EVS biztosítási program pénzneme az euró (EUR), de bármely más pénznemben kiállított orvosi vagy fogászati számlák benyújthatók. Az egészségügyi költségek megtérítése általában az Önkéntes által a jelentkezési formanyomtatványon feltüntetett pénznemben történik. A bejelentkezés érvényesítése után az önkéntes személyes EVS biztosítási-segélynyújtási azonosítókártyát kap. A kártyán a munkáltató neve, az ön vezeték- és keresztneve, biztosítási ügyfélszáma (EVS XXX), a honlap ügyféloldalán történı bejelentkezéshez szükséges ügyfélazonosítója és jelszava, valamint a European Benefits Administrators elérhetıségei vannak feltüntetve. A kártya megkönnyíti a kapcsolatfelvételt és az adminisztratív ügyintézést az egészségügyi szervezetekkel. Kérjük, mutassa fel ezt a kártyát a kórházi bejelentkezéskor és jelezze, hogy lépjenek kapcsolatba az European Benefits Administrators munkatársaival a költségek átvállalása érdekében. EBA-GI-32-V1 Page 3/19

4 B. Részvételi feltételek, a biztosítás megszőnése és meghosszabbítása KI RÉSZESÜLHET AZ EVS BIZTOSÍTÁSI PROGRAMJÁBAN > Ön, mint Fiatal Önkéntes Valamint az alábbiakban meghatározott családtagjai, azzal a feltétellel, hogy elkísérik a küldetésében, Önnel egy fedél alatt laknak, és eltartásukról Ön gondoskodik. > Az ön házastársa A Fiatal Önkéntes élettársa házastársnak számít, azzal a feltétellel, ha egyikük sem házas, ha egy fedél alatt laknak, és együttélésük közismert és legalább az esemény bekövetkeztéig folyamatos: idıtartama legalább tizenkét hónapos, vagy a kapcsolatból már született gyermek. A biztosítótársaság igényelhet élettársi viszonyt igazoló okmányt, vagy ennek hiányában becsületszóra tett nyilatkozatot. > Ön, illetve felesége (élettársa) gyermekei. AZ EVS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM HATÁLYA ÉS IDİTARTAMA Hatály Az EVS biztosítási programban való tagság a Nemzeti Ügynökség, illetve a Küldı vagy Fogadó Szervezet által az internetes jelentkezési rendszerben közölt belépési naptól fogva, a kitöltött jelentkezési formanyomtatvány European Benefits Administrators szervezethez történı beérkezését követıen lép hatályba. Az Ön hozzátartozói csak olyan mértékben élvezhetik a biztosítás elınyeit, amilyen mértékben az Önkéntes maga részesül az EVS biztosítási program garanciáiból. Idıtartam Az EVS biztosítás érvényessége az egyes Önkéntesekre (és következésképpen ezzel egy idıben hozzátartozóikra) vonatkozóan a Nemzeti Ügynökség, illetve a Küldı vagy Fogadó Szervezet által az internetes jelentkezési rendszerben közölt befejezı idıpontban ér véget. Az egészségügyi költségekre vonatkozó biztosítás meghosszabbítható, kizárólag a következı feltételek mellett: Az Európai Önkéntes Szolgálat lejárta után az egészségügyi biztosítás két hónapra térítésmentesen meghosszabbítható, és ez esetben a biztosítás a kiküldetés országában és kiküldı országban is érvényes. Fakultatív meghosszabbítás a 2 hónapos, ingyenes biztosítási idıszak után A 2 hónap ingyenes biztosítási idıszak leteltét követıen, amennyiben nem rendelkezik egyéb biztosítással, lehetısége van meghosszabbítani szerzıdését, a visszatérést követı maximum tizenkét hónapra, kizárólag a hazájára szóló érvényességgel. A többi szolgáltatás ki van zárva a meghosszabbított fakultatív biztosítás körébıl. A meghosszabbítás teljesen fakultatív jellegő, a biztosítási díj a Fiatal Önkéntest terheli. A meghosszabbított biztosítás idıtartama rögzített és végleges. A meghosszabbítás a banki átutalással vagy EURÓBAN kiállított csekkel kiegyenlített biztosítási díj European Benefits Administrators-hoz történı beérkezésének idıpontjától lép érvénybe. A biztosítás meghosszabbítására irányuló szándékát egy hónappal az Európai Önkéntes Szolgálat, vagy a 2 hónapos ingyenes fedezet lejárta elıtt kell jeleznie a European Benefits Administrators szervezetnek, az alábbi címen: European Benefits Administrators (PLAN SVE) 82, RUE VILLENEUVE Clichy Cedex, France cím : Telefon : Telefax : EBA-GI-32-V1 Page 4/19

5 Nyomon követési tevékenységek Minden Fiatal Önkéntes vállalhat utólagos nyomon követési tevékenységet, a küldetése lejártát követı hat hónap folyamán, melynek színhelye a kiküldı ország vagy a fogadó ország, idıtartama pedig néhány nap, illetve maximum 1 hónap lehet. Ahhoz, hogy a biztosítás érvényes legyen erre az alkalmi esetre is, a Küldı vagy a Fogadó Szervezetnek, illetve a Nemzeti Ügynökségnek közölnie kell az European Benefits Administrators szervezettel az -címen az alábbi adatokat: - A Fiatal Önkéntes vezeték- és keresztnevét - A nyomon követési tevékenységben való részvételre vonatkozó meghívás másolatát - Az elızı EVS biztosítási kötvény számát - Az eredeti biztosítás kezdetének dátumát - Az óhajtott újabb biztosítási idıszakot - A nyomon követési tevékenységnek helyszínt adó országot C. Az egészségügyi költségek megtérítése A biztosítás a következı költségeket téríti meg: a világ bármely országában felmerülı kórházi, sebészeti, orvosi és fogászati kezelési költségek, feltéve, hogy ezeket a kezeléseket és/vagy ellátásokat a helyi egészségügyi hatóságok a betegség, a sérülés vagy a terhesség kezelése szempontjából elengedhetetlennek minısítik, és nyújtásukról képzett egészségügyi személyzet gondoskodik az engedélyében megjelölt területeken belül (a szakma gyakorlására az adott országban vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb rendelkezések tiszteletben tartásával). A biztosított személy szabadon választhatja meg a kezelést végzı orvost illetve egészségügyi intézményt. A biztosított állami vagy magánszektorban mőködı személyhez illetve intézményhez egyaránt fordulhat. Gyakorlati információ szervezetünk honlapján Keresse fel internetes honlapunkat, ahol az Ügyféloldalra kattintva megtalálja a tanácsadó orvosaink által javasolt intézmények és kezelıorvosok listáját. Az egészségügyi költségeket a biztosító csak abban az esetben téríti meg, ha az orvosi vagy fogorvosi ellátások: a tüneteknek és a diagnózisnak megfelelnek, szükségesek és alkalmasak a betegség, sérülés vagy terhesség kezelésére, illetve a költségek ésszerő határokon belül maradnak és ténylegesek Amennyiben Ön a fogadó ország vagy saját hazája társadalombiztosításának keretében is biztosított, elıször kérelmeznie kell ezektıl a szervektıl a költségek megfelelı részének megtérítését, mielıtt a különbözetre vonatkozó térítési kérelmét benyújtaná az European Benefits Administrators-hoz. A EVS biztosítási program a teljes költség, illetve a kiküldı vagy fogadó ország adott helyre vonatkozó társadalombiztosítása által megtérített költség közötti különbözetet fizeti ki. Váltsa ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amelynek segítségével visszaigényelheti a kiküldı vagy a befogadó ország társadalombiztosítási szerveitıl a helyben felmerülı egészségügyi költségeik egy részét. Ez a kártya névre szóló, ingyenes és 1 évig érvényes. EBA-GI-32-V1 Page 5/19

6 MIT TÉRIT MEG A BIZTOSÍTÁS? A biztosító vállalja a valós költségek megtérítését, amennyiben ezek az ésszerő és megszokott keretek között maradnak, az alábbi táblázatban felsorolt felsı összeghatárokig: Mit jelent, hogy ésszerő és megszokott? Az ésszerő és megszokott kifejezés az egészségügy ellátást szolgáltató országban érvényes orvosi gyakorlathoz viszonyítva értendı (kezelés típusa, a gondozás és a felszerelések minısége, földrajzi régió illetve ország). KÓRHÁZI ELLÁTÁS - Kórházi ágy költségei (beleértve az egyéni szoba esetleges költségeit is) - Sebészeti és altatóorvosi beavatkozások reanimáció - Mőtıszobai költségek - Konzultációk, vizitek - Egészségügyi kisegítı szolgáltatások - Orvosbiológiai beavatkozások (laboratóriumi vizsgálatok - Ionizáló sugárzás alkalmazása (röntgenvizsgálatok) - Gyógyszer költségek - Szállítás mentıvel - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a - a valós költségek 100%-a JÁRÓBETEG KEZELÉS Háziorvosi és szakorvosi rendelés és vizitdíjak (a fogorvosi és szemorvosi díjak kivételével) Sebészeti beavatkozások Egészségügyi kisegítı szolgáltatások Orvosbiológiai beavatkozások (laboratóriumi vizsgálatok Ionizáló sugárzás alkalmazása (röntgenvizsgálatok) Gyógyszer költségek Járóbeteg ellátás kórházban Szállítás mentıvel EGYÉB KEZELÉSEK Fogászat Sürgıs és gyógyító fogászati kezelés (állagmegóvási alapellátás, szájsebészeti beavatkozások, diagnózisok, fogtisztítás, fogágybetegségek kezelése) Fogászati protézisek Szemészet Szemészeti vizsgálatok Szemüveg (kerettel együtt) vagy kontaktlencse Mentális zavarok / Elvonókúra Mentális zavarok kezelése (idegi vagy mentális betegségek, pszichoterápiás kezelés) Elvonókúra Terhesség és szülés (a terhesség és a szülés folyamán szükséges orvosi vizsgálatok és kezelési költségek) foganként 500 és személyenként értékig személyenként 300 értékig, maximum 30 egymás utáni napra személyenként, maximum 30 egymás utáni napra személyenként A nyilvánvalóan ésszerőtlen illetve szokatlan költségek megtérítését a biztosító megtagadhatja, vagy a jótállás összegét összeghatárhoz kötheti. EBA-GI-32-V1 Page 6/19

7 KIZÁRÁSOK Az EVS biztosítási programja nem fedez bizonyos orvosi és fogorvosi költségeket: Az egészségügyileg nem szükséges beavatkozásokat, például esztétikai kezeléseket, fogszabályozást, plasztikai mőtéteket, a vény nélkül vásárolt gyógyhatású készítményeket, valamint a kórházi tartózkodás során keletkezett személyes jellegő költségeket (telefon, tévé, újság, stb.) A pszichoanalízist, A pszichiátriai, mentális vagy idegrendszeri zavaroknak, illetve az alkohol- vagy kábítószerfogyasztás okozta zavaroknak a fogadó illetve kiküldı országon kívüli kezelését, A napszemüvegeket, A hidroterápia és gyógyfürdı kúrák költségeit, Az olyan kórházi vagy orvosi költségeket, amelyek nyilvánvalóan túl magasak vagy más módon szokatlanok, elutasíthatja a biztosító, vagy csak részlegesen téríti meg. ELİZETES ENGEDÉLYEZTETÉS Tekintettel arra, hogy bizonyos orvosi kezelések térítése korlátozva van, a European Benefits Administrators a rendelkezésére bocsát egy kisegítı és ellenırzı szolgálatot, annak érdekében, hogy ne haladja túl a megszabott összeghatárokat. Az alábbi kezelésekhez a European Benefits Administrators elızetes jóváhagyását kell kérni: Egy napos kórházi tartózkodás illetve ambuláns sebészeti beavatkozás, Szülés, Olyan pszichiátriai, mentális vagy idegrendszeri zavarok, illetve alkohol- vagy kábítószerfogyasztással kapcsolatos kezelések, amelyek költsége valószínőleg meghaladná a 300 EUR-t, Minden olyan kezelés, amely öt vagy annál több orvosi vizitet igényel, Szájsebészeti beavatkozás, fogászati koronák és fogászati ellátás, ha a várható költség 600 EUR felett van. Minden elızetes engedélyeztetéshez: a dossziéját kezelı személy közli Önnel a biztosító feltételeit a költségek átvállalására, esetenként megkérheti a kezelési tervet, amelyhez csatolni kell a kezelést felíró orvos beutalóját, a röntgenfelvételeket és egy részletes árajánlatot, kívánságra a munkatárs megszervezheti a kórházi költségek vagy a szakorvos közvetlen kifizetését (nincs közvetlen fizetési lehetıség a szemorvosi kezelések esetében). A KÖLTSÉGEK ÁTVÁLLALÁSA ORVOSI VAGY SEBÉSZETI KÓRHÁZI BEUTALÁS Elıre beütemezett kórházi beutalás Legalább 10 nappal kórházi beutalása elıtt vegye fel a kapcsolatot a European Benefits Administrators szervezetével, hogy a szervezet visszaigazolhassa a kórházi költségek átvállalását. Így elkerülhetı, hogy Önnek kelljen megelılegeznie a költségeket. Önnek csak a biztosítás által nem fedezett költségeket, illetve mindenfajta személyes jellegő költségét (telefon, televízió bérlése) kell fizetnie. Sürgısségi kórházi beutalás Sürgıs kórházi beutalás esetén vegye fel a kapcsolatot a European Benefits Administrators szervezetével a kórházi felvételét követı 72 órán belül. EBA-GI-32-V1 Page 7/19

8 Mutassa fel EVS biztosítási-segélynyújtási kártyáját a kórház felvételi részlegén dolgozóknak, és kérje meg ıket, hogy hívják fel a European Benefits Administrators vagy AXA Assistance munkatársait, akik biztosíthatják ıket arról, hogy az Ön költségei meg lesznek térítve. A térítésrıl szóló visszaigazolást a biztosító faxon küldi el a kórháznak. TERHESSÉG A harmadik hónap vége elıtt juttasson el a European Benefits Administrators címére egy terhességi nyilatkozatot. Megfelelı idıben a biztosítótársaság egy a biztosítási feltételeknek megfelelı költségátvállalási nyilatkozatot fog elküldeni a szülészetnek. Ily módon elkerülheti a költségek megelılegezését. Online költségátvállalási kérelem A honlapon az EVS kártyán található azonosítójával és jelszavával lépjen be az ügyféloldalra, és a Költségtérítés menüpontban töltse ki a költségátvállalási kérelmét. HOGYAN TÖRTÉNIK A VISSZATÉRÍTÉS? Online visszatérítési kérelem Internetes honlapunk ügyféloldalán a Formanyomtatványok menüpont alatt megtalálhatja és kitöltheti a visszatérítési kérelem formanyomtatványt. A pdf dokumentumot nyomtassa ki, töltse ki, és az összes költségigazoló iratot (elızetesen kifizetett számla eredetijét, recepteket) mellékelve küldje el postán az Ön kezelıközpontjának. A mindennapos egészségügyi költségek esetében (orvosi rendelés, gyógyszertár, analízisek, röntgen, illetve fogorvosi és szemészeti ellátások is) elızetesen kell kifizetni a szolgáltatásokat, mielıtt a költségtérítést kérelmezi a kezelıközponttól. Ne felejtse el feltétlenül feltüntetni banki adatait, megkönnyítve költségei visszatértését: IBAN szám + SWIFT KÓD + a bank neve és címe + a számlatulajdonos vezeték- és keresztneve. Gyakorlati tanácsok Ne felejtsen el elıvigyázatosságból fénymásolatokat készíteni az elküldött iratokról. Próbálja összegyőjteni, csoportosítani a visszatérítendı számlákat, a kis összegek kezelésének elkerülése érdekében. Töltse ki gondosan a visszatérítési kérelem online formanyomtatványát : Ellenırizze figyelmesen saját adatait (személyes adatok, , hozzátartozók, stb.) és szükség esetén módosítsa ezeket. Minden kezelés, szolgáltatás vagy termék esetében: fel kell tüntetni a dátumot, rövid leírást kell adni, meg kell jelölni a kezelt betegség vagy sérülés jellegét illetve az országot, ahol az ellátás történt, feltőntetve a kifizetett összeget és a pénznemet, valamint a kezelıorvos illetve intézmény nevét. Miután leellenırizte és jóváhagyta a kitöltött kérdıívet, nyomtassa ki. Figyelem, az irat beküldése elıtt még a következıket kell elvégeznie : Dátummal ellátva írja alá a kérdıívet (D. fejezet). Ne feledje el mellékelni az orvosi receptek, honorárium igazolások és számlák eredeti példányát. Az iratokon szerepelnie kell a beteg vezeték- és keresztnevének, a kezelés dátumának, a kezelés vagy szolgáltatás részletes leírásának, az egyes kezelésekre külön-külön kifizetett összegeknek, a kezelıorvos vagy kórház, laboratórium illetve gyógyszerész nevének, címének és telefonszámának. Az egyszerő pénztári blokkokat, amelyek nem tartalmazzák ezeket az adatokat, a biztosító nem fogadja el. EBA-GI-32-V1 Page 8/19

9 A Franciaországban végzett ellátások esetében be kell küldeni a Társadalombiztosítás egészségügyi ellátási nyomtatványát és az öntapadó címkéket is (a gyógyszerek esetében). a szemészeti, gyógyszertári költségek, laboratóriumi vizsgálatok vagy mozgásterápiás kezelések esetében a számlákhoz mellékelni kell az ellátásokat felíró orvos receptjét is (eredeti példány). Minden 400 -t meghaladó költség esetében mellékeljen minden, az egészségügyi szolgáltató által kitöltött iratot, amely részletesen felsorolja az ellátásokat, a betegség vagy sérülés természetét és a felírt kezelés típusát. Ennek hiányában a European Benefits Administrators kiegészítı igazolásokat kérhet, ami meghosszabbíthatja egészségügyi költségeinek visszatérítési idejét. A visszatérítési kérelmek nyomon követése Az online benyújtott visszatérítési kérelmek bekerülnek a rendszer memóriájába és egy évig megtekinthetık az ügyféloldalon, a Kérelmeim menüpontban. Amennyiben Ön, partnere illetve gyerekei biztosítva vannak a hazája vagy a fogadó ország Társadalombiztosítási rendszerében (esetleg egyéb biztosítónál), vagy ha birtokában van az Európai Egészségbiztosítási Kártya, visszatérítési igényét elıször ezekhez a szervekhez kell benyújtania, mielıtt beadná visszatérítési kérelmét a European Benefits Administrators-hoz. Ebben az esetben a visszatérítési kérelemhez az összes számla másolatát, valamint az elsı szervezet által kiállított részletes elszámolás eredetijét kell csatolni. Ha a helyi társadalombiztosítási rendszer bármilyen okból elutasítja visszatérítési kérelmét, annak ellenére, hogy rendelkezik az európai egészségbiztosítási kártyával, nyújtsa be kérelmét a European Benefits Administrators szervezetéhez, egy rövid levelet csatolva, melyben elmagyarázza, miért utasították el korábbi kérelmét, valamint a helyi társadalombiztosító szerv elutasító levelének a másolatát. A kezelés keltétıl számítva 12 hónap áll a rendelkezésére a visszatérítési kérelem beküldésére. A visszatérítés elszámolása Amennyiben közli velünk címét (az internetes honlapon az Ön adatai menüpontban), automatikus üzenetet kap, ha valamelyik kérelmének kezelése megtörtént. Amint a kérelem elbírálásra került, az ügyféloldal Az Ön elszámolásai címő menüpontja alatt megtekintheti az elszámolás részleteit. AZ EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAI A internetes honlapon a biztosítási programhoz való csatlakozáskor kapott azonosítójával és jelszavával bármikor beléphet saját egyéni ügyféloldalára. Ezen az oldalon az alábbi szolgáltatások elérhetık: a személyes adatok megjelenítése és módosítása (kötvény szám, belépés dátuma, ügyfélazonosító szám, hozzátartozók, levelezési cím, banki adatok, stb.) biztosítási igazolás kérése, személyes kártya kérése, a visszatérítési kérelmek online kitöltése és kinyomtatása, az utolsó 12 hónapban történt elszámolások megtekintése, EBA-GI-32-V1 Page 9/19

10 az elızetes engedélyeztetéssel, fizetés alóli mentességgel és visszatérítési eljárásokkal kapcsolatos formaságok megismerése, költségátvállalási kérelem online kitöltése (lásd a C fejezetet Egészségügyi költségek megtérítése) Hozzáférés a Santé Expat weboldalhoz, amelyen megtalálhatja az Ön által választott országra vonatkozó adatbankot, valamint a világ összes országában számon tartott egészségügyi szolgáltatók listáját. EBA-GI-32-V1 Page 10/19

11 D. HAZASZÁLLÍTÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Az ügyfelek számára a szolgáltatások teljes skáláját ajánlunk, beleértve az egészségügyi okokból történı hazaszállítást, az orvosi információnyújtást, az orvosi és fogorvosi ellátást biztosító szakemberek felderítését, létfontosságú receptek elküldését, közúti baleset esetén elılegek folyósítását és jogi védelmet, a személyazonossági iratok és utazási jegyek pótlását. Az elızetes engedélyt az AXA Assistance illetékeseitıl kell megkérni. AZ AXA ASSISTANCE kötelezi magát az összes módjában álló lehetséges eszköz mozgósítására a szerzıdésben meghatározott segítségnyújtás megvalósítása érdekében. Az AXA ASSISTANCE nem vállal felelısséget a szolgáltatás a következı eseményekbıl kifolyólag adódó késedelméért illetve ellehetetlenüléséért: polgárháború vagy hadüzenetet követı vagy anélküli nemzetközi háború, általános mozgósítás, emberek és eszközök hatósági lefoglalása, szervezett szabotázs- vagy terrorakciók, valamint súlyos társadalmi konfliktusok, úgymint sztrájkok, zavargások, népi megmozdulások, tömeges elbocsátás, természeti csapások, radioaktív hatás, illetve minden egyéb vis major, amely lehetetlenné teszi a szerzıdés végrehajtását. A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA SEGITSÉGNYÚJTÁS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSHOZ A külföldre utazáshoz kapcsolódó egészségügyi információk - Információ a megelızı kezelésekrıl, - Kötelezı vagy ajánlott védıoltások, - Indulás elıtti gyógyszercsomag összeállítása, - Információ a gyógyszerekrıl és a mellékhatásokról, ellenjavallatok, elıvigyázatossági intézkedések terhesség vagy szoptatás idejére. - Orvosi tanácsok a helyi viszonyokhoz való megfelelıbb alkalmazkodás érdekében : idızóna eltolódás, higiénia, élelmezés, éghajlat, egészségre leselkedı veszélyek Tájékoztatás a helyi egészségügyi struktúrákról - Információ a kórházakról, szakklinikákról, orvosi felügyelet mellett mőködı idısekkel foglakozó intézményekrıl, a mozgásterápiás intézményekrıl, szakorvosok ajánlása. Egyéb információk - Információk a légköri viszonyokról, vám- és pénzügyi kérdésekrıl, nagykövetségek és konzulátusok címei, tanácsok a személyazonossági kártya ellopása vagy elvesztése esetére, hitelkártyák, csekkek, stb. Gyógyszerek küldése - A fogadó országban nem kapható létfontosságú, vényre kapható gyógyszerek küldése Korlátlan A szolgáltatás célja semmi esetben sem a telefonon keresztüli személyes orvosi konzultációs szolgáltatás vagy az öngyógyítás elısegítése. Korlátlan Korlátlan Ez a szolgáltatás csak alkalmi, nem pedig rendszeres gyógyszerküldésre illetve védıoltások küldésére vonatkozik. Az Önkéntes vállalja a gyógyszerek értékének és az esetleges vámköltségeknek a küldéstıl számított 30 napon belüli megtérítését. EBA-GI-32-V1 Page 11/19

12 UTAZÁSI SEGITSÉGNYÚJTÁS Jogi segítségnyújtás a fogadó országban bekövetkezett közúti baleset esetén A törvényes óvadék megelılegezése a fogadó országban közúti baleset esetén Segítségnyújtás a személyazonossági iratok és utazási jegyek pótlásában ezek külföldön történı ellopása vagy elvesztése esetén. Sürgıs üzenetek átadása A honorárium felsı határa 800 Euró Euró összeghatárig. Az óvadékot az Önkéntesnek az elılegezést követı három hónapon belül vissza kell fizetnie., személyekként 400 Euró összeghatárig Az üzenet ingyenes közvetítése a leggyorsabb eszközök segítségével SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Hirtelen és váratlan megbetegedés, súlyos testi sérülés vagy elhalálozás eseteire a következı szolgáltatások igényelhetık. Váratlan megbetegedés alatt az egészség hirtelen bekövetkezı és váratlan, orvosilag is megállapított megromlása értendı. Súlyos testi sérülés alatt pedig minden olyan - a biztosított személy akaratától függetlenül bekövetkezett testi sérülés, amelyet egy külsı tényezı erıs, hirtelen és váratlan hatása okoz. Minden elıbbi esetben az elsısegélynyújtás megszervezése a helyi hatóságok feladata, következésképpen az AXA ASSISTANCE nem vállalja a kapcsolódó költségek megtérítését. Egészségügyi hazaszállítás Gyógyulás utáni visszautazás a fogadó országba Egészségügyi költségek megelılegezése külföldön, a kötvény által meghatározott keretekben Meghosszabbított szállodai tartózkodás Szállásköltségek megtérítése (szoba és reggeli), amennyiben az önkéntes szolgálat végén az anyaországba való visszatérést súlyos betegség vagy baleset bekövetkezte miatt el kell halasztani. Menettérti utazási jegy biztosítása egy rokon számára, valamint a rokon szállásköltségének megtérítése (szoba és reggeli) a biztosított személy hét napot meghaladó kórházba utalása esetén. Menettérti utazási jegy biztosítása a biztosított személy részére egy közeli rokon halála, vagy legalább 10 napos kórházi kezelést igényelı hirtelen megbetegedése esetén. A holttest hazaszállítása és a szállásköltségek megtérítése (szoba és reggeli) A biztosított személy elszállítása a kezelésére legalkalmasabb illetve szakosodott egészségügyi intézménybe, vagy a rendes lakhelye szerinti országban a lakhelyéhez legközelebb található kórházba, amennyiben az egészsége ezt megengedi. Utazási jegy biztosítása a biztosított személy számára, hogy visszatérhessen a fogadó országba meggyógyulása után Az ellátások és kezelések valós költsége, az AXA Assistance orvosi csoportja által megállapított reális költséghatárokon, illetve Az egészségügyi költségek visszafizetésének feltételei keretében megszabott összeghatárokon belül. Maximum 50 Euró éjszakákként, és maximum 10 éjszakára. Maximum 50 Euró éjszakákként és maximum 10 éjszakára. Menettérti jegy biztosítása, rendes tartózkodási helyétıl, illetve anyaországi otthonától. Maximum 1000 Euró koporsó-költségig, és éjszakánként maximum 76 Euró szállásköltségig, 3 egymást követı éjszakára. EBA-GI-32-V1 Page 12/19

13 Az AXA ASSISTANCE által elvégzett hazaszállítás után az egészségügyi költségeket a European Benefits Administrators fedezi, az SVE egészségügyi biztosításban meghatározott keretek között. Általános kizárások : KIZÁRÁSOK A biztosított személy által az AXA ASSISTANCE elızetes beleegyezése nélkül viselt költségek, Az éttermi költségek, Taxi költségek, kivéve a szerzıdésben megjelölt eseteket, A csomagok elvesztésébıl vagy ellopásából származó költségek, A biztosított személy által szándékosan okozott károk, kivéve az öngyilkosságot vagy öngyilkossági kísérletet, A versenyszerő sportolás és edzés közben elszenvedett balesetek következményei, kivéve azokat a sportversenyeket, amelyekhez az EVS keretében végzett tevékenysége közvetlenül kapcsolódik (a sportoláshoz kapcsolódó kockázatok fedezésére egyedi biztosítást kell kötnie a sportszövetségnél vagy egy helyi biztosítónál), Hegyi vagy tengeri keresés és mentés költségei, Bármely más költség, amely nincs felsorolva a térített szolgáltatások listáján. Egészségügyi kizárások : Függetlenül az egészségügyi költségfedezettıl, az AXA ASSISTANCE nem foglalkozik az alábbi egészségügyi helyzetekkel: Kisebb betegségek vagy sérülések, amelyek helyileg kezelhetık, Folyamatban levı kezelés, még véget nem ért lábadozás, Olyan betegség felügyelete és/vagy kezelése, amelynek ellátása már az önkéntes fogadó országba történı elutazása elıtt be volt ütemezve, Hazaszállítást kiváltó betegség esetleges további orvosi ellátása (ellenırzések, kiegészítı kezelések, visszaesés), Diagnosztikai vizsgálatok (megelızés, ellenırzés, stb.), A terhesség, kivéve a váratlan komplikáció esetét, de minden esetben a hatodik hónap utáni idıszakban tartó terhesség és bármely esetleges komplikáció, A mesterséges megtermékenyítéssel létrejött terhesség, Az önkéntes terhességmegszakítás, Az idejében történı szülés, A plasztikai sebészeti beavatkozás. KAPCSOLATFELVÉTEL AZ AXA ASSISTANCE- SZAL SÜRGİSSÉG ESETÉN 1. Vészhelyzetben vagy potenciális életveszély esetén haladéktalanul lépjen kapcsolatba a helyi mentıkkel/orvosokkal/kórházzal/tőzoltókkal/rendırséggel a közvetlen veszély elhárítása érdekében. Az AXA ASSISTANCE nem tudja helyettesíteni a helyi vagy nemzeti sürgısségi mentı vagy keresı szolgálatokat. 2. Ezt követıen hívja fel az AXA ASSISTANCE párizsi hívószámát: Az EVS programban részt vevı Önkéntesként jelentkezzen be, és közölje az EVS biztosítási kártyáján levı számot. Azután közölje az AXA ASSISTANCE munkatársaival a következıket: - nevét és a telefonszámot, ahonnan tárcsáz - a hívást kiváltó nehézség rövid leírását, az addig foganatosított intézkedéseket, valamint hogy hol található Ön a beszélgetés pillanatában - adott esetben a kezelı orvos nevét és telefonszámát 4. Kövesse az AXA ASSISTANCE orvosi munkatársainak utasításait. EBA-GI-32-V1 Page 13/19

14 A fenti utasítások orvosi vészhelyzetre vonatkoznak. AMENNYIBEN NEM ÁLL FENN VÉSZHELYZET Amennyiben nem áll fenn vészhelyzet, hívja fel az AXA ASSISTANCE munkatársait a fenti számon, adja meg nekik nevét és az EVS biztosítási-segélynyújtási kártya számát, és mondja el, milyen szolgáltatásra van szüksége. E. Maradandó egészségkárosodás és életbiztosítás A biztosítás által fedezett idıszakra két további elıvigyázatossági opció is érvényben van: a Betegség vagy baleset következtében bekövetkezett maradandó egészségkárosodás illetve az Életbiztosítás opció. MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁLNAK EZEK AZ OPCIÓK? A biztosító a biztosítási idıszakban betegség vagy baleset következtében létrejövı maradandó egészségkárosodás esetén egy összegben kifizetett juttatást biztosit, feltéve ha a rokkantság mértéke eléri vagy meghaladja a 20% -ot (a rokkantság értékét a kötvény maradandó egészségkárosodási táblázata alapján határozzák meg) Egy összegben fizetendı juttatás balesetet vagy betegséget követı elhalálozás esetén Az elhalálozási biztosítási díj elırehozott kifizetése betegség vagy baleset következtében elıálló teljes és végleges rokkantság esetén, ha Ön 100%-osan munkaképtelenné válik, és mindennapi tevékenységei elvégzéséhez szüksége van egy másik ember segítségére. A juttatás elızetes kifizetésével megszőnik az életbiztosítás. Az életbiztosítás kedvezményezettjei Egy összegben fizetett juttatás = Euró x rokkantsági százalék Euró A juttatást az elhunyt eltérı rendelkezései hiányában a következı kedvezményezetteknek fizeti ki a biztosító: Az elhunyt jogilag külön nem vált házastársának, A fenti hiányában, egyenlı arányban az elhunyt gyermekeinek vagy képviselıiknek, illetve felesége azon gyermekeinek, amelyek eltartásáról az elhunyt gondoskodott, A fentiek hiányában egyenlı arányban az elhunyt édesapjának és édesanyjának, vagy a még élı szülınek, Az elıbbiek hiányában, a biztosított személy örököseinek. Az Önkéntes megjelölhet az European Benefits Administrators-nak más kedvezményezett személyt is. Teljes és végleges rokkantság esetén a tıkét az Önkéntesnek fizeti ki a biztosító társaság. KIZÁRÁSOK A maradandó egészségkárosodás esetén fizetendı juttatás nem vonatkozik az alábbi esetekre: Az önmagának szándékosan okozott sérülések, kivéve az öngyilkossági kísérlet következményeit, amelyekre a jótállás érvényes, Polgárháború és háború, lázongások, verekedés, terrorista cselekmények, amelyekben a biztosított személy aktívan részt vett, kivéve azokat az eseteket, amikor jogos önvédelemrıl vagy veszélyben levı ember megmentésérıl van szó, Atommaghasadás. Az életbiztosítás nem fizet a következı esetben sem: EBA-GI-32-V1 Page 14/19

15 A biztosított személy kedvezményezett általi meggyilkolása esetén. EBA-GI-32-V1 Page 15/19

16 HOGYAN KÉRELMEZHETI A SZOLGÁLTATÁSOK KIFIZETÉSÉT? A kárt követıen legkésıbb 12 hónapon belül postázni kell a European Benefits Administrators részére a szolgáltatások utáni kifizetési kérelmet. A kérelemhez a következı iratokat kell mellékelni: European Benefits Administrators (PLAN SVE) 82, RUE VILLENEUVE Clichy Cedex, France cím : Telefon : Telefax : BALESETBİL VAGY BETEGSÉGBİL SZÁRMAZÓ MARADANDÓ ROKKANTSÁG (legalább 20%-os rokkantság) - A káreset bejelentést, amely megjelöli a káreset napját, helyét és bekövetkeztének körülményeit, - Orvosi igazolást, amely részletesen leírja a sérüléseket és ezek lehetséges következményeit, - A biztosított személy egészségi állapotának stabilizálódását követıen a kezelıorvos által kiállított, teljes vagy részleges rokkantságot igazoló igazolásokat, és minden más dokumentumot, amelyek alapján pontosan megállapítható állapota és rokkantságának mértéke (a biztosítótársaság fenntartja magának a jogot, hogy saját költségére orvosi szakvizsgálatnak vesse alá a biztosított személyt). ELHALÁLOZÁS TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁG - A biztosított személy halotti anyakönyvi kivonata, - A családi állapotot igazoló okirat széljegyzetekkel együtt, vagy bármely hasonértékő okirat, - A kedvezményezettek minıségét és jogosultságát igazoló okiratok, adott esetben az illetékes jogi hatóság által kiállított közhivatali tanúsítvány vagy ezzel egyenértékő iratok, - Az elhalálozás okát feltüntetı orvosi igazolás, adott esetben a rendırségi vagy csendırségi jegyzıkönyv másolata. A European Benefits Administrators a betegségbıl vagy balesetbıl származó maradandó rokkantság, valamint az elhalálozás teljes és végleges rokkantság eseteiben további igazoló okmányok benyújtását is kérheti. Természetesen Ön bármikor felveheti a kapcsolatot a European Benefits Administrators munkatársaival, hogy megérdeklıdje, egy adott káreset fedezve van-e a biztosítás által. A European Benefits Administrators munkatársai segítséget nyújtanak a biztosítónak benyújtandó kérelem elıkészítésében. EBA-GI-32-V1 Page 16/19

17 F. Polgári Jogi Felelısség A polgári jogi felelısség keretében a biztosító védelmet nyújt Önnek az Önkéntes Európai Szolgálatának idejére az Ön polgári jogi felelısségének pénzügyi következményei ellen a harmadik felek által elszenvedett testi sértés, tulajdon megrongálódása, valamint az ebbıl adódó anyagi veszteség esetén, feltéve, hogy ezeket más helyi biztosítás nem fedezi. Néhány meghatározás: Harmadik fél: minden, a biztosított személytıl eltérı személy. Megjegyzendı, hogy az egyazon csoportszerzıdés keretében biztosított személyek egymás között csupán a testi sértések esetében számítanak harmadik személynek. Testi sértések: egy személy testi integritásának megsértésekor keletkezett bármely anyagi vagy erkölcsi következmény. Anyagi károk: egy tárgy vagy háziállat bármely nemő károsodása, tönkremenetele vagy elvesztése, kivéve a megmagyarázhatatlan eltőnés esetét. Immateriális jellegő kár-következmények: a biztosítás által fedezett testi sértések vagy anyagi károk következményeként elszenvedett pénzügyi károk. Káreset: bármely kár, amely feljogosít a jótállások alkalmazására. A JÓTÁLLÁS TERÜLETI KITERJEDÉSE A biztosítás a világ minden országára vonatkozik, az alábbi esetenkénti specifikus összeghatárokkal : Testi sértés Káresetbıl következı materiális vagy immateriális kár A FENTI ÖSSZEGEKEN BELÜL A KÖVETKEZİ RÉSZ-ÉRTÉKHATÁROK ÉRVÉNYESEK: - Az Önkéntes által bérlıként, lakóként vagy szomszédként elıidézett, tőz, robbanás, vagy elektromos zárlat általi károk illetve költségek. - Környezetkárosítási felelısség - Büntetıjogi védelem (védelem a jogi eljárások ellen), illetve alpereskénti jogi képviselet (az Ön cselekedetei következtében elszenvedett kár miatt harmadik személy által indított kártérítési eljárásban) Euró Euró Euró Euró Euró azzal a feltétellel, hogy a kár eléri a 200 euró minimális összeghatárt KIZÁRÁSOK A fıbb kizárások az alábbiakból eredı veszteségekre vonatkoznak: jogi felelısség olyan esetekben, amikor más kötelezı biztosítás megléte szükséges (az adott ország törvényei által meghatározott módon). Gépjármő használata esetén kérjük, gyızıdjön meg arról, hogy a gépjármőbiztosítás fedezi-e az Ön felelısségét, vadászat, vitorlázás, motorcsónak használata, szerencsejáték, vakmerı kihívások, súlyos hanyagság következtében illetve alkohol vagy drogok hatása alatt szándékosan okozott kár, tőz, robbanás vagy elektromosság által okozott anyagi károk, kivéve a fentebb leirt eseteket, hibás pénzügyi tranzakciók, sikkasztás, hőtlen kezelés, stb., mindenféle büntetések és pótdíjak, fogadásokban, versenyekben való részvétel, kollektív erıszakos cselekményekben (háború, zavargások, terrorizmus, sztrájk, lázongások, stb.) való részvétel, az Ön által értékesített termékek vagy az Ön által végzett munka, az Ön jogi személy igazgatójaként vagy képviselıjeként fennálló jogi felelıssége, az Ön valamely biztosított szervezet vezetése során tanúsított hanyagsága. EBA-GI-32-V1 Page 17/19

18 A keresetbenyújtás biztosító általi fedezése kizárja továbbá az olyan káreseteket, ahol Ön egy ingatlan tulajdonosaként, bérlıjeként vagy lakójaként lép fel, kivéve az Ön által az Európai Önkéntes Szolgálat ideje alatt lakott ingatlant. HOGYAN KÉRVÉNYEZHETI A SZOLGÁLTATÁSOK KIFIZETÉSÉT Káresemény bekövetkeztekor a biztosított személy köteles a legrövidebb idın belül írott European Benefits Administrators részére. bejelentést tenni a Ennek a nyilatkozatnak a következıkel kell tartalmaznia: - Az esemény idıpontját - A helyszínt - A pontos körülményeket - A kárt szenvedett harmadik fél adatait (az esetleges tanuk és a káresetben érintett harmadik felek vezeték- és keresztnevét, lakcímét) - Bármely, a káresetet bizonyító hasznos dokumentumot, idézést, stb. (például anyagi kár esetén a kárt szenvedett tárgy fényképét, a károsodott tárgyhoz kapcsolódó számlát, javítási árajánlatot, illetve a javítás értékét tartalmazó számlát). Kérjük, térítési kérelmét az alábbi címre juttassa el: European Benefits Administrators (PLAN SVE) 82, RUE VILLENEUVE Clichy Cedex, France cím : Telefon : Telefax : EBA-GI-32-V1 Page 18/19

19 KAPCSOLAT Amennyiben kérdései vannak vagy segítségre van szüksége annak megértéséhez, hogyan vonatkozik az Ön konkrét helyzetére a biztosítási jótállás, kérjük, lépjen kapcsolatba a szolgáltatásokat nyújtó és a biztosítást kezelı két szervezet munkatársaival az EVS-ben résztvevı Európai Önkéntesként bejelentkezve (kérjük, közölje EVS ügyfélazonosító számát). a következı jótállások esetében Egészségügyi költségek Maradandó Egészségkárosodás és Életbiztosítás Polgári Jogi Felelısségbiztosítás Segítségnyújtás és Hazaszállítás EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS (PLAN EVS) 82, rue Villeneuve CLICHY CEDEX France Telefon = + 33 (0) Telefax = + 33 (0) cím : Internetes honlap : AXA ASSISTANCE Le Carat 6 Rue André Gide CHATILLON FRANCE Telefon = + 33 (0) A EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS irodát személyesen is felkeresheti a legközelebbi metróállomások : Mairie de Clichy (13. metróvonal) illetve Saint-Ouen (RER C) Az European Benefits Administrators és az AXA ASSISTANCE több nyelven beszélı csapatai a nap 24 órájában elérhetık, és egy orvos is állandóan készenlétben áll. Ne habozzon telefonálni, faxolni, levelet vagy t küldeni nekünk, vagy személyesen ellátogatni hozzánk, ha kérdése van, vagy olyan problémája merül fel, amelyre úgy érzi, nálunk találja meg a megoldást, illetve ha engedélyezési vagy visszatérítési őrlapra van szüksége, ha elvesztette biztosítási-segítségnyújtási kártyáját, stb. Örülünk, ha legjobb tudásunk szerint segíthetünk. EBA-GI-32-V1 Page 19/19

CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA

CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA Comenius Egyéni diákmobilitás program CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM A COMENIUS-DIÁK ÚTMUTATÓJA A biztosítási program kezelıje: MSH INTERNATIONAL (Plan Comenius) 82, Rue Villeneuve 92587 Clichy Cedex, France

Részletesebben

Útmutató önkénteseknek

Útmutató önkénteseknek Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Foigazgatóság Ifjúság EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI PROGRAM Útmutató önkénteseknek A biztosítási programot kezeli: European Benefits Administrators

Részletesebben

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6.

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6. 5/B számú pótlap KIEGÉSZÍTİ ADATOK LENGYELORSZÁGBAN SZERZETT BIZTOSÍTÁSI/SZOLGÁLATI IDİ ESETÉN 1. Az igénylı személyi adatai 1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı:

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ELNÖKSÉG 536. ÜLÉS 2007. MÁJUS 29.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ELNÖKSÉG 536. ÜLÉS 2007. MÁJUS 29. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 7. a) PONT ELNÖKSÉG 536. ÜLÉS 2007. MÁJUS 29. Tárgy: 7. a) napirendi pont A tagok támogatása/egészségügyi és szociális szolgálat Biztosítások TÁJÉKOZTATÁSUL A jelen

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig

EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig EUB Szolgáltatások és díjak 2011. május 16-tól visszavonásig TOP EXTRA, TOP, NÍVÓ, BÁZIS TOP EXTRA TOP NÍVÓ EGYÉNI 70 éves korig összesen 1 napra: 1.350 830 660 EGYÉNI-70 éves korig 2-365 napra az elsı

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére BI061 / 20150624 IKTATÁSI SZÁM BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére Szeretnénk, ha kárigényét gyorsan, korrekt módon rendezhetnénk. Ezért arra kérjük, hogy

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Milyen jellegű halálesetre jelent be igényt? betegségből

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos 2009. december 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 7. a) pont ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. Tárgy: A napirend 7. a) pontja A tagokra vonatkozó biztosítási rendszer TÁJÉKOZTATÁSUL 2007. októberi ülésén az

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Hol találom a űrlapot? Űrlap holléte felőli érdeklődés Mikor állították ki a [dokumentumot]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Hol állították ki a [dokumentumot]? Egy dokumentum

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek Különös biztosítási feltételek A különös biztosítási feltételek sorszámozása az általános biztosítási feltételek sorszámozását úgy követi, hogy az új rendelkezésekkel érintett fejezetek azonos száma alatt

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Őrangyal szolgáltatások és díjak. Őrangyal. Legfeljebb a 70. születésnapig köthető! Díjak (HUF)

Őrangyal szolgáltatások és díjak. Őrangyal. Legfeljebb a 70. születésnapig köthető! Díjak (HUF) Őrangyal szolgáltatások és ak Legfeljebb a 70. születésnapig köthető! Díjak (HUF) 1 2 3 4 5 8 9 12 13 16 17 31 Őrangyal Legfeljebb a 70. születésnapig köthető! A 70. születésnap fölött az Őrangyal 70 Plusz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben