Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára"

Átírás

1 Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára

2 A kompetencia kifejezés a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére utal. Ez a nyolc kompetencia-terület, melyek a tudás alapú társadalomban mindenki számára nélkülözhetetlennek. 1. Anyanyelvi kommunikáció Szóbeli és írásbeli kifejezés, valamint a megfelelő szintű értelmezés képessége. Megfelelő módon történő nyelvi érintkezésre való alkalmasság a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján. 2. Idegen nyelvi kommunikáció Nagyjából ugyanazokat a területeket öleli fel, mint az anyanyelvi kommunikáció. Szintje, a nyelvtudás foka az egyén általános és kommunikatív nyelvi kompetenciájára épül, igényeitől, szükségleteitől függő. Olyan készségeket is igényel, mint a közvetítés és a kultúrák közötti megértés. 3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák A matematikai kompetencia magában foglalja a négy alapművelet, a százalékok és törtek használatát, fejben és írásban végzett műveleteit, amindennapi életben való alkalmazásukat. A hangsúly inkább a tevékenységen van, mint az ismereteken. A természettudományi kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek és módszerek használatára való hajlam és képesség. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak értő alkalmazása az emberi környezet szükségszerű átalakítása során. 4. Digitális kompetencia Az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a munkában, szabadidőben és a kommunikáció során. Logikus és kritikus gondolkodáshoz, magas szintű információkezelési képességhez kapcsolódik. A kompetencia alapvetően a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását,bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációban történő részvétel képességét foglalja magában. 5. A tanulás tanulása Az önállóan és csoportban történő ismeretszerzés képességét jelenti. Része a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban történő alkalmazásának képessége. E kompetencia szintjétől függ, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására. 6. Személyközi és állampolgári kompetenciák Mindazok a viselkedésformák, amelyek szükségesek a társadalom életében történő hatékony és konstruktív részvételhez, az esetleges konfliktusok oldásához. Mind a személyes, mind a csoportos érintkezés nélkülözhetetlen részei akár a köz-, akár a magánéletben. 2

3 7. Vállalkozói kompetencia Egy aktív és egy passzív összetevője van. Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a már létező újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának képességét. Része az egyén felelőssége saját pozitív és negatív - cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, valamint a sikerorientáltság. 8. Kulturális kompetencia A gondolatok, élmények és érzések különféle módon történő kreatív kifejezését foglalja magában. Fontos szerepe van a közízlés alakulásában, az esztétikai tényezők mindennapjainkban betöltött szerepének formálásában. Tudatosítja az európai kultúra sokszínűségét, a más kultúrák elfogadása és tisztelete melletti identitástudatot. Forrás: Az Európai Tanács referenciakerete 3

4 Anyanyelvi beszédkultúra 0. évfolyam Évi 111 óra Célok A szóbeli kommunikáció fejlesztése és tudatosítása A beszélgetőtársaik véleményének megismerése és a társas kommunikáció szabályainak betartása A kommunikáció és a metakommunikáció különböző formáinak megismerése és gyakorlása A nyilvános szereplés felelősségének és gyakorlatának kialakítása Különböző kommunikációs technikák és visszaélési módszerek megismerése A kommunikáció különböző műfajainak helyes használata Az önálló véleményalkotás és kritikai gondolkodás képességének fejlesztése A szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése Az információk összegyűjtésére és rendszerezésére vonatkozó technikák megismerése Tananyag Beszédképzés, kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra 1.A megfigyelés és koncentráció gyakorlatai 1.1 Koncentrációs és lazítójátékok 1.2 Csoportkohéziós játékok 1.3 Ön- és társismereti játékok 1.4 Érzékelő játékok 1.5 Bizalomgyakorlatok 2. Kommunikáció és metakommunikáció 2.1 Bevezető gyakorlatok 2.2 A közlésfolyamat tényezői 3. Beszédtechnika 3.1 Légzés 3.2 Ritmusgyakorlatok 3.3 Hangadás 3.4 Beszédhangok képzése 3.5 Kiejtés 4. Testbeszéd - testünk részvétele a kommunikációban 4.1 Megjelenés 4.2 Testtartás 4.3 A tér felismerése és használata 4.4 A gesztusok 4.5 Mimika 4.6 A tekintet 5. Zenei kifejezőeszközök az élőszóban 5.1 Hangszín 5.2 Hangterjedelem 4

5 5.3 Hangmagasság 5.4 Hangsúly 5.5 Hanglejtés 5.6 Hangerő 5.7 Szünetek, tördelés 5.8 Beszédtempó 6. Társas kommunikáció különféle szituációkban 7. Szerepvállalás nyilvánosság előtt 7.1 A szerepbe lépés 7.2 A szónoki szerep 7.3 A hitelesség 7.4 A hallgatói szerep Bevezetés a szövegértés és a szövegalkotás folyamatába 1. Szövegtan 1.1 Vázlatkészítési gyakorlat 1.2 Szövegkohézió 2. Szövegértés, szövegművek vizsgálata, elemzése 2.1 Klasszikus szövegek, beszédek elemzése 2.2 Különböző témájú és műfajú szövegek olvasása, értelmezése 3. Szövegalkotás 3.1 Témakiválasztás 3.2 A beszéd körülményei 3.3 Anyaggyűjtés, -elrendezés 3.4 Az anyag elrendezése a beszéd szerkezete 3.5 Bevezetés, a kezdés technikái 3.6 Kidolgozás: a gondolatmenet felépítése, tárgyalás 3.7 Befejezés, a lezárás technikái 4. Tömegkommunikációs műfajok vizsgálata, elemzése 4.1 Az újságok és folyóiratok stílusa 4.2 Híradás és szórakoztatás 4.3 A rádió és a televízió szerepe 4.4 A reklám 4.5 A film és az irodalom 4.6 Színház, színjátszás, dráma Stilisztika 1 Stílusárnyalatok 2. Trópusok Disputa 1. Bevezetés 1.1 A disputáról általában 1.2 Értékek és elvek 2. A konszenzust kereső viták 5

6 2.1 A vita elemei a tétel 2.2 A vita elemei az érv 2.3 A vita elemei a definíció 2.4 A csapatok felkészülése a vitára 2.5 Bíráskodás Fejlesztési követelmények A beszédhelyzet kommunikatív összetevőinek pontos felismerése, rugalmas nyelvi alkalmazkodás a szituációhoz, a beszédpartnerhez, a témához A szóhasználat, az intonáció és a gesztusok megfelelő együttes alkalmazása ill. értelmezése A másik ember közléseinek egyre pontosabb felfogása Beszédpartnerrel való együttműködés, érvek felkutatása, rendszerezése, álláspont kialakítása, az eltérő vélemény tisztelete Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése Együttműködés csoportos beszélgetés fenntartásában, képesség kommunikációs zavarok felismerésére és korrigálására, a manipulációs szándékok felismerése A kifejező kiejtésmód eszközeinek biztonságos használata Szövegformálás képessége a kommunikációs helyzetek követelményeinek megfelelően, önkontroll és szövegjavítás Képesség élmények, belső képek megőrzésére és felidézésére, alkotott világok kialakítására Képesség az önálló véleményalkotásra és - nyilvánításra, az önismeret és a kritikai érzék folyamatos fejlesztése Módszerek A tantárgyi órakeret felhasználásának célja a tanulók készségeinek fejlesztése, ezért a középpontban a gyakorlat áll. A tanórákat a hagyományos ismeretközvetítés helyett az egyéni és csoportos tanulói tevékenységre, tréning jellegű foglalkozásokra építjük. Az ismeretek és készségek elsajátítása induktív módon történik, a tanár csak szervezője az önálló munkának. A fentiek miatt az értékelésben sem követhetőek a hagyományos módszerek. A készségek fejlődését nem lehet havi 1 osztályzattal mérni, hanem egy hosszabb időtartamot kell vizsgálni. A tanulók teljesítményét félévenként szervezett vizsgán értékeljük. A félévi és év végi osztályzat kialakításának alapja: a vizsgán nyújtott teljesítmény, az elméleti tudás és az órákon való aktív részvétel. A vizsga anyaga: Első félévben prózai és verses szöveg előadása, amely során a vizsgázó tudatosan és célszerűen használja a kommunikáció és metakommunikáció minden általa megismert elemét. A vizsgát csoportos megbeszélés követi, melyben a hallgatóság értékeli a választott megoldást, a vizsgázó pedig megindokolja, miért a választott kommunikációs elemekből építette fel munkáját. 6

7 Második félévben: vázlat alapján előadott kiselőadás szabadon választott témáról, melyben a vizsgázó egyaránt számot ad szövegszerkesztésbeli és kommunikációs ismereteiről. Eszközök Hajas Zsuzsa: Szövegértés és szövegalkotás c. tankönyv Digitális tananyag ( Toldy Ferenc Gimnázium) Technikai eszközök: magnó, CD-lejátszó, számítógép, videolejátszó, televízió, videokamera Szemléltető eszközök, forrásanyagok: lexikonok, művészeti albumok, zeneművek, ismeretterjesztő anyagok. 7

8 Óraszám: 37 tanítási hét 3 óra = 111 óra Célok: Matematika 1. Fejlesztés-központúság megvalósítása a tanulók komplex fejlesztése; valamint a matematikai tartalmak fokozatos felépítése, mélyítése, bővítése 2. Az esélyegyenlőtlenség csökkentése, a különböző adottságú, képességű tanulók felzárkóztatásának illetve tehetségük kibontakoztatásának változatos módszerekkel történő megvalósítása 3. Gondolkodási képesség erősítése, fejlesztése különböző gyakorlati életből merített matematikai problémán keresztül. A matematika problémák tálalása szövegbe ágyazottan történik, ezáltal erősíthető a matematikai feladatokhoz való problémafelismerő, gondolkodó hozzáállás. 4. A matematika hasznosságának, gyakorlati hasznosíthatóságának, más műveltségterületeken történő alkalmazásának hangsúlyosabb szerepeltetése a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében. Tananyag 1. Számolási készség fejlesztése a) számológép használata (zárójel, memória) b) fejszámolás c) közelítő értékek, kerekítés d) számok és műveletek, műveleti sorrend, zárójel e) szabályjátékok f) számok keresése számegyenesen 2. Játékok és nyerő stratégiák a) feladatok a sakktáblán b) dominó c) aknakereső d) nyerő stratégiák (gyufaszálak, amőba, korongok elhelyezése rácshálón) 3. Geometria a) térszemlélet fejlesztése, mértani testek elkészítése b) játékos feladatok egybevágóságra (párkeresés tengelyes tükörkép, középpontos tükörkép, elforgatott alakzatok közül) c) területszámítás (építkezés, tapétázás, csempézés, szükséges kőlapok és tapétatekercsek száma) d) darabolási, és területátalakítási feladatok 8

9 4. Egyenletek, szöveges feladatok a) Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása b) szöveges feladatok (mókás, régi szövegezésű feladatok ill. hétköznapi életből merített problémák, grafikus megoldás) 5. Oszthatóság, számrendszerek a) Oszthatósági szabályok b) Többjegyű szám ismeretlen jegyeinek keresése pl. 4,9,8,24,45,72-vel való oszthatóság esetén c) Maradékos osztással kapcsolatos szöveges feladatok d) a számírás és a számolás története (könyvtári keresőmunka) e) számrendszerek, átírások, műveletek f) számelméleti feladatok a hindu és arab kultúrából, illetve a középkorból és a reneszánsz korból 6. Logikai feladatok a) Számrejtvények b) Mérlegjáték c) Órák közötti kapcsolat felderítése d) Számkonstrukciók e) Logikai puzzle (kép feltárása négyzethálón, ha adott az összefüggő fekete négyzetek száma soronként és oszloponként) 7. Kombinatorika a) A skatulya elv alkalmazásai b) Ismeretségi kérdések (gráfok) c) Szerencsejátékok és a nyerési esélyek latolgatása d) Kockadobások, kockajátékok 8. Függvények 9. Statisztika a) Grafikonok elemzése, adatok kiolvasása b) Közös adatgyűjtés, táblázatkészítés, grafikonok hétköznapi kérdésekről (időjárás, betegségek, közlekedés stb.) c) Grafikus manipulációk Tanulói eszközök Belső jegyzet Négyjegyű függvénytáblázatok Nagyméretű spirálfüzet Különböző színű golyóstollak, ceruzák, radír Körző, egyenes és derékszögű vonalzó, szögmérő Számológép Tanári felszerelések és eszközök 9

10 Belső jegyzet Egységes érettségi feladatgyűjtemény MATEMATIKA I., II. Négyjegyű függvénytáblázatok Fehér és legalább négy különböző színű kréta Számológép Geometria feladatgyűjtemény I. II. Matematika feladatgyűjtemény I. II. Készüljünk az érettségire I. II. III. Iskolai felszerelések és eszközök jó minőségű, nem fénylő nagyméretű táblák kréták táblai vonalzó, körző és szögmérő szemléltető testek számítógép számítógépes szoftverek: Excel videó videokazetták, oktatóprogramok írásvetítők, fóliák Tanítási módszerek frontális oktatás páros tanulás csoportmunka projektmódszer matematikai, logikai játékok egyéb kooperatív tanulási eljárások Értékelési módszerek Témazáró dolgozatok megírása, amely csak feladatokat tartalmaz. Kisebb lélegzetű röpdolgozatok írása, mind elméleti, mind gyakorlati anyagból. Házi feladatok ellenőrzése. Tanulók táblánál történő szerepeltetése, mind elméleti, mind gyakorlati anyagból. Frontális tájékozódás. Csoportos értékelés A dolgozatok értékelése %-os formában történik. 0-20% elégtelen 21-40% elégséges 41-60% közepes 61-80% jó % jeles 10

11 A 0. osztály tanterve történelem tantárgyból A tantárgy célja, hogy: - a tanulók pozitív személyiségvonásai tovább fejlődjenek - a történelmi személyiségek példája alapján találják meg a helyüket emberként és állampolgárként. - a múlton keresztül értsék meg a jelenkor problémáinak gyökerét, környezetük időnként akár negatív megnyilvánulásait. - alakuljon ki bennük a felelős magatartás, a közösségért tenni akaró személyiségjegyek. - lássák meg, hogy egy-egy probléma megoldásához több út vezet, s az egyénnek van lehetősége a választásra, a döntésre, s ezzel élnie is kell. - a jelenre vonatkozó tudásuk miknél személyesebb és élményszerűbb legyen. - a tanulók segítséget kapjanak szocializációjukhoz, erősödjön problémaérzékenységük, döntéskészségük, az életben való eligazodás képessége. - forráselemző készségük, értő olvasásuk olyan szintre emelkedjen, hogy a következő évek során a tananyag problémaközpontú feldolgozása ne jelentsen gondot. - a mitológiai és mondai elemek megismerésével árnyaltabb képet kapjanak a múltról. - a múlt feldolgozása ürügyén lehetőség nyíljon szituációs játékokra, dramatizálásra, hogy ezzel is gyakorolják a konfliktuskezelést, kulturált vitavezetést, érvelési technikákat. - teljes képet kapjanak az információ szerzés lehetséges módozatairól. - rálátása legyen a tanulóknak egy-egy történelmi korra, árnyalt képet szerezzenek a társtudományok segítségével. - a kor aktuális problémáit értsék, probléma érzékenyek, toleránsak és nyitottak legyenek az új megoldásokra is. - A meglévő hiányosságaik pótlásával, a készségei fejlesztésével megalapozódjon a történelem tantárgy későbbi sikeres tanulására való képesség Követelmények: - értsék meg, hogy több szempontból nézhetjük a múlt eseményeit, adott konkrét történelmi esemény több akár egymásnak ellentmondó szakvéleményt is kiválthat. - ugyanígy tudják értékelni az ugyanarról az eseményről különböző aspektusból megnyilatkozó forrásokat, legyenek kritikusak a vélemények összevetésekor. - értsék, hogy a történelmi folyamatokat az adott kor embere máshogy élte meg, mint a mai ember. - tudják a tanulók az elsődleges és másodlagos forrásokat kezelni, ismerjék az anyaggyűjtés szabályait. - alakuljon ki a tájékozódási készségük (könyvtár, kézikönyv, atlasz stb.) a szakirodalomban, a társtudományok anyagaiban. - legyenek jártasak a modern ismerethordozók használatában (Internet, CD-ROM). - ismerjék fel - a tantárgy jellegéből fakadóan nagy súllyal szereplő összefüggéseket, s azt hogy ezek az összefüggések nem mindig képezhetők le egy egzakt módon, olykor igen bonyolult cselekménysorban kell a lényeget a lényegtelentől megkülönböztetni. - a történelmi példák alapján váljon világossá az egyén lehetősége a történelmi folyamatban, illetve az egyes ember felelősségvállalásának, véleményalkotásának fontossága. - a kifejezőképesség fejlesztésének e szakaszában az események elbeszélésein túl legyenek képesek a források pontos tartalmi ismertetésére, kiselőadások megtartására, az érvelés technikájának kultúrált alkalmazására. 11

12 - lássák át a szinkronizmusokat, az egyetemes és magyar történelmi események párhuzamiságát, egymásráhatását, valamint az általános kultúrtörténeti kapcsolódásokat. Órakeret: 74 óra Témakörök: Demokratikus állampolgárságra nevelés (15 óra) - A demokrácia fogalma, működése, diktatúra - Az állam irányítási formái - A helyi demokrácia megnyilvánulásai - A helyi demokrácia működése, gyakorlati példák - Látogatás a helyi önkormányzatnál - Ügyek, ügyintézés - Szabadság, szabadosság, tolerancia - Állampolgári jogok és kötelességek - Diákjogok, emberi jogok - Vita és vitakultúra - Civil szervezetek, érdekérvényesítés - Helyzetgyakorlatok életszerű példákon keresztül Források, forráselemzés (10 óra) - Tárgyi források, a múzeumok szerepe, múzeumlátogatás - Írott források, forráskritika, források felhasználása, összevetése - Magyar mondavilág - Magyar krónikák, legendák és a valóság - Mitológia (görög, római hitvilág) - Kelták, vikingek és más legendás népek történetei - Legendás hősök és a valóság (Robin Hood, Arthur király, stb.) - Mondák, regék dramatizálása, értelmezése - Szövegelemzések Információszerzés, információrögzítés (10 óra) - A könyvtár, könyvtári katalógus - Internet használat ismeretszerzés céljából - A dokumentumfilm szerepe - A játékfilm és a valóság - Interjúkészítés - Kutatás, kutatási eredmények rendszerezése - Vázlat, jegyzet, előadás, referátum - Rejtvények, játékok, versenyek - Fontos és mellékes információk elkülönítése, vélemények ütköztetése Korok és kultúrák (25 óra) - Ókor a kultúra, tudomány, művészetek, vallás, mindennapi élet tükrében. - A középkor a kultúra, tudomány, művészetek, vallás, mindennapi élet tükrében. - Az újkor a kultúra, tudomány, művészetek, vallás, mindennapi élet tükrében. - A modernkor a kultúra, tudomány, művészetek, vallás, mindennapi élet tükrében. - Projekt-munka, prezentálás - Áttekintő adatbázis készítése számítógépes segédlettel is. A kor aktuális problémái (10 óra) - Hírek és álhírek - Politika és az ember - Civilizációs ártalmak, környezetszennyezés - A média szerepe 12

13 - Újságolvasási technikák - Problémaérzékenység - Szenzáció és a valóság - Globalizáció, elidegenedés - Tolerancia, intolerancia - Élhető világ Eszközök: A témakörök feldolgozását segítő tanári, tanulói szakirodalom: Képes Történelem - sorozat (Móra Könyvkiadó) Új Magyar Lexikon (Akadémiai Kiadó) Királyok könyvek (Officina Nova) Az emberiség krónikája (Officina Nova) A technika krónikája (Officina Nova) Egyetemes Guinness Enciklopédia (Pannon Könyvkiadó) Nagy Felfedezők Utazásai (Magyar Könyvklub) Magyar Larousse (Akadémiai Kiadó) Magyarország Története (Akadémiai Kiadó) Bakos: Idegen Szavak és Kifejezések Szótára (Akadémiai Kiadó) Világpolitikai Kislexikon (Kossuth Könyvkiadó) Szemtanú sorozat kötetei Művészeti albumok, lexikonok Vallástörténelmi lexikonok Zenei lexikon Iskolai eszközök Vizuális eszközök (iskolai): Szakkönyvek, lexikonok, folyóiratok, folyóiratok, napilapok. Audovizuális eszközök: Videofilmek egy-egy történelmi korszakról, számítógépes programok, diafilmek, CD-ROM, Internet A tanítás módszerei 1. A tanulói tevékenység szervezésében és irányításában a legdöntőbb szerep a tanárra hárul. egyedül ő építheti ki a történelemtanítás folyamatát a tanulók képességeinek és fejlődésének megfelelően; ő ellenőrizheti és korrigálhatja a tanulói tevékenységet; a tanulókra döntő hatást gyakorol személyisége, meggyőződése, állásfoglalása, tekintélye stb. 2. Az élőszó, a sokféle eszközök mellett, továbbra is megőrizte a történelemtanításban a vezető szerepét. 3. A tanulók felkészítése az új anyag elsajátítására lehet sokoldalú, függ az adott anyag milyenségétől. A feldolgozás történhet: a) Gondolkodtató magyarázattal Feladat: a tanulókkal bizonyos mennyiségű ismeret közlése; érdeklődést keltsen az anyag iránt; 13

14 ösztönözze a tanulók aktivitását, megismerő tevékenységét: emlékezetét, gondolkodását, képzelőerejét, átélőképességét stb. b) Tanár irányításával, kérdések segítségével, feladatok megoldásával, az új anyag megbeszélése, feldolgozása Feladat: a tanulók gondolkodását a tények lényegének feltárására irányítani; aktivizálni a tanulók gondolkodását. c) A két eljárás ötvözetével (tanári magyarázat + gondolkodtató kérdések együtt) Az a és b változat megköveteli a tanulóktól, hogy előre készüljenek, hozzáolvassanak, hogy minél aktívabban részt tudjanak venni az óra menetében. d) Csoportos foglalkozások (lehet otthoni vagy órán való felkészüléssel) például dokumentumok bemutatása, forrásszemelvények elemzése, térképmunka. e) Beszámoló vagy kiselőadás adott témáról (tanári segítséggel, útmutatásával) f, projekt-munka Értékelés A számonkérés során a tanagyag jellegéből következően mind a szóbeli, mind az írásbeli munkára nagy hangsúlyt kell fektetni. A kitűzött tantárgyi célok elérését segíti, ha mindkét számonkérési formát rendszeresen és váltakozva alkalmazzuk. Szóbeli számonkérés - önálló felelet: egy megadott téma részletének folyamatos kifejtése, - tanári kérdésekre válaszadása - grafikonok, diagrammok, történelmi források, cikkek, dokumentumfilmek, játékfilmek, gyakorlati tapasztalatok elemzése, - kiselőadás megtartása, vita levezetés és részvétel - anyaggyűjtés egy adott témához, - kiállítás elkészítése, prizentáció Írásbeli számonkérés - nagyobb témakörök feldolgozása után felmérő teszt (főleg a készségek mérésével, ahol lehetséges adott, konkrét ismeretek mérésével) - forráselemző feladatok, forráskritika, források összevetése - filmek írásos elemzése - adatgyűjtési feladatok - adatok rendszerezése - korok áttekintése különböző aspektusokból Osztályozási szempontok: Hagyományos értelemben vett jegyekkel nem kívánunk értékelni. A megfelelt, nem felelt meg kategóriával kívánjuk lezárni a félévi, évvégi munkát. 14

15 Önismereti és személyiségfejlesztő óra Magánélettan tanterv Keretek: Heti 1 óra kiscsoportban (15-17 fő), összesen 37 óra Igény: Minden egészséges kamaszban feltámad az önismeret igénye. Az önismeret azt jelenti, hogy tudom, ki vagyok, mire vagyok képes, mi dolgom a világban. Bízom és hiszek magamban. Másoktól függetlenül, szabadon tudok dönteni a magam dolgában. Cél: A serdülőkorú gyermek megtanulja: Önmagát érdekesnek és értékesnek látni Az élete célját keresse Másokra empatikusan odafigyeljen Másokkal kommunikáljon. További cél a pozitív énkép kialakítása csoportban, csoportmódszerekkel dolgozva. A csoport egy sokszemű tükör. A pozitív énkép azt jelenti, hogy nem sodortatjuk magunkat az eseményekkel, nem kerülünk felelőtlenül helyzetekbe, és nem vagyunk függőek azoktól a helyzetektől, kapcsolatoktól, amelyekben részt veszünk. A csoportban való együttműködés feltétele: 1. elfogadó csoportlégkör kialakítása 2. bizalom 3. titoktartás 4. őszinteség, szókimondás Az önismereti csoportmódszer a következő képességeket alakítja ki és fejleszti: önismeret reális pozitív énkép emberismeret tolerancia alkalmazkodás empátia rugalmasság kapcsolatteremtés önkifejezés konfliktus felismerése, konfliktuskezelés döntésképesség, önállóság, vállalkozó kedv megbízhatóság szolgálat, segítőkészség érdekérvényesítés közéleti aktivitás közösségi szellem, szociabilitás koncentrálás, kitartás verbális készség. Feladat az órák során a fent felsorolt képességek kialakítás, fejlesztése. Természetesen személyenként változó, hogy kinek mennyi csoportidő, mennyi és milyen csoportélmény hozza meg a kívánt személyiségváltozást. 15

16 Követelmény, hogy az első év végére a tanulók önkifejezése, kommunikációs készsége fejlődjék. A csoport közösséggé alakuljon, a csoportszellem erősödjék. A csoporton belül a másság elfogadása, a tolerancia, az empatikus figyelés váljék dominánssá. Lehetőség szerint a tanulók alkalmazzák egyéb színtereken is az itt szerzett ismereteket, képességeket. Szerződéskötés, a közösen hozott szabályok vállalása: Formai keretek meghatározása (heti 1 óra, hol, pontos kezdés, részvevők, hiányzás jelzése, igazolása, értékelés). Tartalmi keretek meghatározása (óráról órára adott a téma, de ha egy kialakuló új téma van, ami nagyon érdekli a csoportot, akkor ebbe az irányba folytatódik a témafeldolgozás a csoportvezető irányításával). Titoktartási kötelezettség: minden, ami a csoportban elhangzik, az a csoport tulajdona, onnan ki nem kerülhet. Másnak elmondani tilos. Ez érvényes tanárra, tanulóra egyaránt. Mindezen formai és tartalmi szabályokat együtt kell elfogadni és a betartásukat megfogadni az első találkozó alkalmával. Nem azért jönnek el a tanulók az órákra, mert kötelező, hanem, mert így állapodtunk meg. Ismertetni kell a Magánélettan tárgy oktatása előtt ennek lényegét, célját, játékosságát. Tananyagbeosztás 1. fejezet Ők és Én (A fejlődéslélektan témáiból) Őseim, családfa (Honnan jöttem, mit örököltem?) A szülő, nagyszülők értékei, céljai (A különböző értékű családok összekerülése, értékek átadása.) A szülők etikai értékei (Miért kellenek a nevelésben etikai értékek?) Öröklött-szerzett tulajdonságok (Genetikusan hozott és tanult tulajdonságok.) A szülők célja a gyerekekkel (Joga van-e a szülőnek tulajdonként kezelni a gyermekét, lehet-e célja vele, lehet-e cél nélkül nevelni?) Lázadás, egyéni érdek, érték (Konfliktus a szülő-gyerekek érdekei között.) Felelősség, féltés, majomszeretet (A szeretet minősége.) Tekintély, példaképek, hősök (Árt-e a szeretetnek a tekintély? Kell-e példaképként viselkedni a szülőknek?) Alá-fölérendeltség (A gyerekek kiszolgáltatottsága, alárendeltsége, demokratikus nevelés.) Érdekeltérések, konfliktusok (A szülő-gyerek közötti hétköznapi konfliktusok.) 2. fejezet Ti és Én.(A szociálpszichológia témáiból) Az osztály értékei (Milyen eltérő értékekkel kerülnek a közösségbe.) Egyéni és csoport érdekek (A másság elfogadása, beilleszkedés, kirekesztettség.) Saját címer, jelvény, jelkép (Identitáskeresés, identitáserősítés.) Területfoglalás, etológia (Kinek mekkora térre van szüksége.) Rivalizálás a fiúk között (Csoport elvárások a fiúk között.) Rivalizálás a lányok között (Női rivalizálás.) Lányok és fiúk együtt (A két nem együttlétéről.) Kozmetika, ápoltság, szépség (Igényesség, életkori sajátosságok a külsőnkön.) Divat, áramlatok, divatáramlatok (Minden új és még sincs új a nap alatt.) Beilleszkedés (Helyzet a csoportban.) 16

17 3. fejezet Te és Én (A szexuálpszichológia témáiból) Ismerkedés, gátlások (Senkinek i sem kezdődött könnyen.) A barátság metamorfózisa: a szerelem (Hogyan lesz más típusú a kapcsolat.) Mit mondjak neki? (Kapcsolatteremtési nehézségek, gátlások.) Szavakkal és szavak nélkül (Kommunikáció külön neműek között.) Virág-, zsebkendő-, kesztyű-, legyezőnyelv (Régi idők kapcsolatteremtő játékai.) Egyéni stílus (Saját külső stílusunk megtalálása.) A férfiideál Tartózkodás, kacérság, nőiesség Líra, költészet, romantika (Érzelmek a szerelemben.) Szerelmed, a barátaid és Ő 3. fejezet Én és Én (A személyiségpszichológia témáiból) Ki vagyok én? Egyéni kiállítás múltról, jövőről (Identitás.) Értékrend, elvek, hit (Egyéni életértékek.) A gyermekkor terhei (A gyereknek se könnyű.) Kamaszkor (Életkori sajátosságok.) Önelfogadás, elfogadtatás (Függőség, függetlenség a csoportban.) Önismeret és változás (Fejlődés, az önelfogadás fejlődése.) Én és az önfegyelem (Tanulás és a munka.) A konfliktustól a harmóniáig (Ki lehet békülni magunkkal és másokkal.) Magánélettan záróra A témafeldolgozás módszerei: A tankönyv írásainak felhasználása közös felolvasással Szépirodalmi idézetek felhasználása, dramatikus megjelenítése Filmek, filmrészletek használata, megbeszélése Játékok, gyakorlatok használata Ábrák, kérdőívek, fotók, grafikák használata a beszélgetés indításaként Értékelés Követelmény a tanórai aktív részvétel, és egy önálló dolgozat elkészítése a témákhoz illeszkedően, szakirodalom felhasználásával. A félévi és az év végi osztályzat kialakítása az órai munka és a dolgozat értékelésével történik, esetleges gyűjtőmunkát figyelembe véve. A csoportmunkában folyamatos a tanulók megfigyelése, az önmagukhoz képest bekövetkező változás jelzése, a csoportfolyamatok alakulásának visszajelzése. Tankönyvek A tanulók által használt tankönyv: Bácskai Júlia: Magánélettan I. A csoportvezető által használt könyvek: Bácskai Júlia: Magánélettan I. - A magánélettan tanítása Bácskai Júlia: Az önismeret pszichológiája 17

18 Tanterv a nyelvi előkészítő osztállyal induló évfolyamok számára 0. évfolyamtól a 12. évfolyamig Angol nyelv I. A nyelvtanítás általános célja Az intenzív nyelvoktatás alapvető célja a nyelvi kompetenciák kialakítása, azaz a mindennapi életben használható nyelvtudással felvértezni a tanulókat. Ez a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás, írás) fejlesztésén keresztül lehetséges, amely a következőket jelenti: Cél 1. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja azt használni mind írásban, mind szóban. 2. A nyelvi készségek megfelelő szintű megalapozása tegye lehetővé számára, hogy reális választási lehetősége legyen a nyelvtanulás folytatása, illetve az angol nyelvi érettségi letétele. 3. Ismerkedjen meg az angol nyelvi közösségek mindennapi életével, társadalmával, kultúrájával. 4. A civilizációs ismeretanyag révén tegyen szert szélesebb látókörre, fejlődjön ki tolerancia képessége, ébredjen fel érdeklődése a másság iránt. 5. Szeresse meg a nyelvtanulást, jelentsen számára intellektuális élményt és élvezetet az angol nyelv használata, és segítségével gazdagodjon személyisége, bővüljenek társas kapcsolatai, ismeretei a világról. 6. Szerezzen ismereteket az emberi nyelv egyetemes természetéről, ezáltal alakuljon ki nyelvi tudatossága az idegen nyelven, illetve anyanyelvén is. Kapjon kedvet más nyelvek tanulásához. 7. Ismerkedjen meg olyan általános tanulási módszerekkel /prediction, guessing, következtetés stb./ amelyek segítik tanulási szokásainak kialakítását, és evvel az önálló tanulást. A 0. évfolyam hosszú távú célja a tanulókat olyan ismeretekhez juttatni, melyek birtokában sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek a középiskolai tanulmányaik befejezése előtt a 11. évfolyam végén. Az emelt szintű érettségi vizsga 5-ös, illetve 4-es érdemjegye elérése esetén középfokú C típusú nyelvvizsgával egyenértékű. Fejlesztési feladatok Az előkészítő évfolyam célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása, fejlesztése. A kommunikatív nyelvhasználati képességet jelenti a négy alapkészség (beszédkészség, hallás, olvasás, írás) területén. Természetesen a tanulók egyéb, személyes kompetenciájának fejlesztése is folyik. Az előrehozott, emelt szintű érettségi sikeres teljesítése után az iskola biztosítja, hogy a tanuló a nyelvi ismereteit speciális (szak-) nyelvi irányban tovább fejlessze. Az intenzív nyelvi előkészítő évfolyam hozzájárulhat a diákok egyéni képességeinek jobb kibontakoztatásához, a tanuló egész személyiségének fejlődését, látókörének és szellemi befogadóképességének bővülését, a tanár-diák közötti közvetlenebb kapcsolat kiépülését elősegíti. 18

19 Szervezési feladatok A rendelkezésre álló órakeret felosztása az alábbiak szerint történik. A 0. évfolyamon heti 11 órában 3 nyelvtanár részvételével történik a nyelvoktatás a következő felosztásban 6 óra kommunikáció 3 óra nyelvtan 2 óra média országismeret A 9. évfolyamon évi 3,5 órával gazdálkodhatunk az alábbi beosztásban: az első félévben heti 4 óra, a második félévben heti 3 óra jut idegen nyelv oktatására. Természetesen itt már egy nyelvtanár közreműködésével csoportonként. A 10.,11. évfolyamokon heti 4 órában folyik az idegen nyelv tanítása, 11. évfolyamon már belép a 2. idegen nyelv oktatása is, választható tantárgyként heti 3 órában. A 12. évfolyamon is heti 4 óra van az első idegen nyelv oktatására. Bevezető A középiskolai nyelvoktatás kimenetele kétszintű érettségi vizsga letételét teszi lehetővé. A 12. évfolyam végére minden diáknak B2-C1 szintű nyelvtudást kell szereznie. Az idegen nyelv tanulás célja a tanulók kommunikációs képességének mélyítése az adott nyelven a négy nyelvi alapkészség terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség). Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsgaszintek az Európa Tanács skálájának két-két nyelvi szintjét fogják át: középszinten az A2 B 1 szinteket, emelt szinten a B2 C1 szinteket. Az idegen nyelv tanulásának és tanításának közvetlen céljai A tanulókban olyan gyakorlati és elméleti tudást kell kifejleszteni, hogy képesek legyenek megérteni az adott idegen nyelven beszélőket és használni is tudják azt. Ki kell alakítani minden tanulóban a pozitív hozzáállást mind a saját, mind pedig egymás nyelvi fejlődéséhez, beleértve, hogy kellő figyelmet fordítsunk a toleranciára, a közös élmény lehetőségének megteremtésére, az együttműködésre. Ennek érdekében az idegen nyelvet tanító tanárnak arra kell törekednie, hogy megfelelő gyakorlatot nyújtson a tanulóknak, hogy a kommunikációs, gondolkodási képességeik fejlődni tudjanak a nyelv tanulása közben. Meg kell ismertetni a tanulókat a célnyelv irodalmával, hagyományaival, kultúrájával. Be kell bizonyítani a nyelvtudás hasznosságát, a tömegtájékoztatási eszközök, számítógépek segítségével. A nyelvtanítás leggyakorlatiasabb célja, mennyire tudja azt a tanuló hasznosítani munkába állás, illetve továbbtanulás során. Kognitív célok: ismeretek, információk közvetítése Pragmatikus célok: kommunikációs készség kialakítása Személyiségfejlesztő célok: nyitottság, tolerancia a másik iránt (tanulótárs), illetve a célnyelven keresztül más kultúra iránt. 19

20 Kommunikációs szándékok, fogalomkörök: Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: - megszólítás, - köszönés, elköszönés, - bemutatás, bemutatkozás, - telefonálásnál bemutatkozás, - telefonálásnál elköszönés, - szóbeli üdvözletküldés, - személyes és hivatalos levélben megszólítás, - személyes és hivatalos levélben elköszönés, - érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, - engedélykérés és arra reagálás, - köszönet és arra reagálás, - bocsánatkérés és arra reagálás, - gratuláció és arra reagálás, - együttérzés és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: - rokonszenv, ellenszenv, - hála, - sajnálkozás, - öröm, - elégedettség, elégedetlenség, - csodálkozás, - remény, - félelem, - bánat, - bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: - véleménykérés és arra reagálás, - valaki igazának az elismerése, - egyetértés, egyet nem értés, - érdeklődés, érdektelenség, - tetszés, nem tetszés, - dicséret, kritika, szemrehányás, - ellenvetés, - ellenvetés visszautasítása, - akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség, - ígéret, - érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: - dolgok, személyek megnevezése, leírása, - események leírása, - információkérés, információadás, - igenlő vagy nemleges válasz, - válasz elutasítása, - tudás, nem tudás, - bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés, kétely, - ismerés, nem ismerés, - emlékezés, nem emlékezés. 20

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben