Pedagógiai Program 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program 2014."

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) Fax: (42) Pedagógiai Program

2 Tartalom Bevezetés Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Drogstratégiai program Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák: A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei

3 Bevezetés "Én azok közül, akik a magyar ifjúságnak dolgát a tanulásban elősegítik a legkisebb vagyok, de szándékomra nézve, amellyel a cél elérésére törekszem nincs aki rajtam kifogjon." (Apáczai Csere János) Iskolánk szakmai fejlődése nagy utat tett meg az 1889-es dátumtól, amikor a Kereskedők és Gazdák köre először indított kereskedelmi tanfolyamot fiútanoncok részére városunkban től az elődiskola neve Nyíregyházi Alsófokú Kereskedelmi Iskola, majd 1945-től Kereskedőképző Iskola ben Kereskedelmi és Közétkeztetési Tanulóiskola néven találjuk meg a városi iskolák sorában. A középiskola a Közgazdasági Középiskolában működött, attól 1949 nyarán függetlenedett ben költözött a 2 jogelőd egy fedél alá, jelenlegi helyünkre, s közös igazgatás alatt vált a középfokú kereskedelmi,- vendéglátóipari,- idegenforgalmi szakemberképzés bázisává. Iskolánk az elmúlt évek során alkalmazkodni akart és tudott a megváltozott gazdasági-társadalmi igényekhez, szerteágazó képzési formáihoz az igényeknek megfelelően biztosította a korszerű elméletigyakorlati oktatás feltételeit. Nem volt olyan korszerűsítési program a hazai szakképzésben, amelynek ne lettünk volna részesei. A pedagógiai feladatokat 72 fős tantestület látja el, pillérei a jól működő munkaközösségek. A tantestület jó hangulatú, igényes, az iskola, a város, a régió érdekében munkáját szívesen és nagy odaadással végzi. Ez a felkészültség, igényesség, a gyermek centrikus magatartás tükröződik vissza évek óta megyei- és országos versenyeredményeinkben, rangos helyezéseinkben, végzős tanulóink szép vizsga sikereiben, s abban, hogy továbbtanuló diákjaink felvételi aránya évről évre emelkedő tendenciát mutat. Dolgoztunk, s dolgozni akarunk! Megteremtettük az iskolánk értékeit, kiépítettük hagyományrendszerét, bel- és külföldi kapcsolatait. Helyet kértünk és kaptunk a város, a megye, az ország szakképző iskolái között. Büszkék vagyunk, hogy mi vagyunk 1989 óta a SIPKAY. Rangunk van, amit meg kell tartani, eredményeink szépek, ezeket még lehet és kell is tovább fényesíteni. Pedagógusaink, tanulóink lelkesedése adott ehhez! Mindkét fél tudja a feladatát, s akarja is tenni a dolgát a jövőben is az alábbi nemes gondolatok jegyében: "Ha az ember meg tudja mutatni a gyermekeknek, ami valaha őt boldoggá tette, s a gyermek ezt megértve a saját örömével tetézi azt - nos, ez a boldogság! Aki boldog, könnyen boldogít másokat." Pájer Attila igazgató 3

4 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Pedagógiai feladataink a NAT ban és a kerettantervben rögzített egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre a követelményekre épülő differenciálás. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánkban a középpontban az egyes tanulók személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása, felkészítésük a társadalomba való beilleszkedésre és szakmai ismereteik megalapozása áll. A képzés során, de különösen az első két pedagógiai szakaszban különös figyelmet fordítunk az - önképzéssel továbbfejleszthető - általános műveltség megalapozására, a szakképzésben pedig modern, azonnal felhasználható ismereteket igyekszünk nyújtani. Közvetlen partnereink: szülők, tanulók, iskolánk dolgozói, a tanulók gyakorlati foglalkozását biztosító cégek, általános és felsőoktatási intézmények, és természetesen a fenntartó. Iskolánk nevelőtestületének hitvallása, üzenete tanulóifjúsága felé, melyet szeretne egy életre beléjük oltani, és amelyet növendékeink magukkal vihetnek az életbe az, hogy: Az iskola olyan kincsesbánya, amelyből minél több ismeretet, jó tanácsot, tudást gyűjtesz, annál gazdagabbá teheted magad az Életben. Olyan értékek birtokába juthatsz, melyeket senki, soha többé el nem vehet Tőled. Iskolánk a képességfejlesztésre és értékközvetítésre helyezi a fő hangsúlyt. Ennek érdekében alkalmassá kívánjuk tenni tanulóinkat arra, hogy ismereteik birtokában helyt tudjanak állni a személyes és a társadalmi életben. El kell sajátítaniuk az új ismeretek befogadásának képességét, azok gyakorlati alkalmazását, ezek megújítását, a változó világ igényeinek megfelelően. Iskolánk, mint szakképző iskola olyan értékeket kíván közvetíteni diákjai felé, mely kialakítja munkaszeretetét, munkakultúráját, mely alkalmassá teszi a korrekt, sikerorientált üzleti kapcsolatok kialakítására. Mindeközben közvetíteni kívánjuk azokat az általános emberi értékeket, mint a becsületesség, a tisztesség, megbízhatóság. Diákjaink olyan emberi értékek birtokába legyenek, amelyek a kulturált viselkedés alapjául szolgálnak. Ismerjék és ápolják szűkebb és tágabb környezetük nemzeti hagyományait, értékeit. Kiemelt és elsődleges célnak tekintjük a gyakorlatorientált tanítást, ezt követi a kreativitás fejlesztése és a társadalmi beilleszkedés elősegítése. Az ismeretek és tudományok tárházából főleg olyat tanítunk, amelyek újak és a gyakorlatban hasznosíthatóak. Elő kívánjuk segíteni a tanulók alkotó kedvének kibontakoztatását, szakmai és egyéb területen úgy, hogy a megszerzett ismeretet és tudást újszerűen, kreatív módon tudják alkalmazni. A gyakorlatorientált tanítás eredményeképpen alkalmassá kell válniuk arra, hogy sikeresen tudjanak beilleszkedni a mindennapi életbe és szükség esetén változtatni is képesek legyenek, elősegítve a társadalmi mobilizációt. 4

5 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei - iskolánk nevelő oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át, - kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra, - alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, - alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének, - pedagógiánkban érvényesül a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk, - a nevelés két alapvető tényezője a pedagógus és a diák egyenrangú félként vesz részt a pedagógiai folyamatokban, közöttük aktív kölcsönhatás van, - a tanár vezető, irányító szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében, - a közösségek biztosítanak terepet a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakozásához, - alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munkavégzés érdekében, - a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt a konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére, - iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek tanításával, - az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal felkészítjük tanítványainkat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, - megfelelő feltételeket teremtünk a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez, - megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni pályaépítés és az egészséges életmód kialakításának készségét, - reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve szakmaválasztást, - a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük, - törekszünk a szolgáltató szakmákban dolgozóktól elvárható tulajdonságok kialakítására: kitartás, türelem, munkafegyelem, megbízhatóság, tolerancia, kreativitás, felelősségtudat, stb, Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai céljai - megalapozni a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására, - magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejleszteni a tanulók önálló problémamegoldó képességét, készségét és kreativitását - tudatosítani a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, erősíteni a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat - segíteni diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberekké váljanak - a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszteni a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, segítőkészségét, empátiáját - hogy jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem és igazságosság - kialakítani a tanulókban a reális önértékelés képességét, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódást, az egészséges önbizalom és kockázatvállalás bátorságát - a tanulóink tehetségének helyes irányú kibontakozása oly módon, hogy tevékenységük során sikerélményhez jussanak, mert minden ember tehetséges valamiben, mindenkiben van mélyen rejlő képesség 5

6 Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai feladatai - sajátos pedagógiai és szakmai eszközökkel segítjük a tehetség felismerését, kibontakoztatását - fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek; - az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját; - hozzájuttatjuk tanítványainkat azokhoz az ismeretekhez, amelyek növelik a munkaerőpiacon a képességeiknek megfelelő elhelyezkedés, illetve a felsőoktatásban való részvétel esélyeit - az önismeret kialakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával hozzájárulunk ahhoz, hogy tanítványaink megtalálják helyüket a társas kapcsolatokban, a családban, a munkahelyen, - tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit; - tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; - vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt; - erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére; - gyarapítjuk a gyakorlatközpontú, az életvitelhez és munkavégzéshez szükséges tudást, fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást, - fontos feladatunknak tekintjük a felzárkóztatást, illetve tehetséggondozást, - növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, szerepjáték, esettanulmányok megoldása) Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai - mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; - az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének fejlesztésére; - az egészséges életvitel kialakításához a természetismeret modul gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni; - az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; - a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása; - a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; - a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; - a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; - a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával; - az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés; 6

7 - fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; - növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.). - heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét; - az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő; - a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán élethelyzetekben is érvényesítik; Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai eszközei - minden tanuló számára biztosítjuk a képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat - személyes példamutatással neveljük tanulóinkat a toleranciára, a másság elfogadására, az empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására - az iskolai tanulási folyamatban törekszünk a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható tudás gyarapítására, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére - sajátos szakmai és pedagógiai eszközökkel segítjük a tehetség felismerését, kibontakoztatását, a következő iskolafokozatra és a munkába állásra való felkészülést - törekszünk a kreativitás fejlesztésére, az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára, a tanulók egészséges terhelésére 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolai oktatás-nevelés központi kérdése a személyiségfejlesztés. Munkánk legfőbb célja, tanulóink személyiségének szervezett, tervezett kibontakoztatása, a sokoldalúan fejlett, egészséges lelkületű személyiség kialakítása. Célunk, hogy olyan diákok kerüljenek ki intézményünkből, akik helyes önismerettel, önmegvalósítási képességgel rendelkeznek, aminek segítségével a kor kihívásainak megfelelően sikeres életpályát kezdhetnek meg. Legfontosabb feladataink: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelveivel összhangban jelöltük meg: értékközvetítés, a személyiség ösztönző funkciójának fejlesztése, a konstruktív életvezetés igényének megteremtése és a tanulóinkban rejlő képességek kibontakoztatása. Törekszünk továbbá az erkölcsi, esztétikai, közösségi nevelés hatékonyságának fokozására, az előítéletek felismerésére, a szocializációban mutatkozó hiányok pótlására, a viselkedési kultúra fejlesztésére, a helyes, egészséges életmódot folytató, devianciákat kerülő személyiség kialakítására. Ezért azt várjuk a pedagógusoktól, hogy egy-személyben képviseljék: - a személyiségformálásban betöltendő fejlesztő funkciót, - az oktató, ismeretátadó funkciót, - teljesítsék a családi szocializációs mulasztásból rájuk háruló funkciót, - legyenek zavarfelismerő, szűrő diagnoszták, - a zavarhelyrehozó funkciót, megfelelő szakemberek bevonásával. 7

8 Ezen elvárásoknak csak folyamatos önképzéssel tehetünk eleget. Egy nevelési értekezletet, az osztályfőnöki munkaközösségi értekezleteket pedig igény szerint használjuk fel e témára. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási óra. A tanítási-tanulási folyamatból személyiségformáló szerepével kiemelkedik a motiváció, a tanulói aktivitás és a tanulókkal való differenciált foglalkozás. A tanulásra ösztönző motiválás során el kell juttatnunk a tanulókat olyan szintre, hogy az ismeretszerzés, a tanulás belső szükségletté váljon. A tanulói aktivitást biztosító módszerek közül a következőket helyezzük előtérbe: - interaktív úton történő tananya-feldolgozás, - élményszerű módszerek, - független, személyre szabott módszerek. A tanárközpontú módszerek, mint tanulást irányító lehetőségek jelennek meg. A differenciálás, mint módszertani lehetőséggel úgy kell élnünk, hogy igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességéhez. Ezt a célt szolgálják az alábbi tevékenységi formák: - csoportbontásban történő tanítás, - egyéni teljesítményhez igazodó munkaformák. Szakmai gyakorlat személyiségformáló szerepe Tanulók személyiségét a szakképző évfolyamokon hasonló mértékben alakítja az iskolai, és a munkahelyi hatás. Ezért szakközépiskolai tagozaton, évfolyamon, szakiskolai tagozaton pedig már 10. évfolyamon tudatosan kell foglalkozni azokkal a témákkal, amelyek a munka világa címmel foglalhatóak össze. Az iskolai személyiségfejlesztés folyamatát a jó gyakorlati munkahely segíti azzal, hogy megerősíti a kialakulóban lévő jellemvonásokat, tulajdonságokat. A folyamatos személyiségformálás akkor lehet csak sikeres, ha az iskola és a munkahely között ilyen irányban is megmarad a kapcsolat (munkahely látogatás, tanulófelelősökkel való személyes kapcsolattartás). Az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósítása nem mindig zökkenőmentes. S hogy ne sérüljön a tanuló személyisége, ezért meg kell ismertetni a legfontosabb konfliktuskezelési technikákat osztályfőnöki órákon, kommunikációs órák keretében. A legsikeresebb módszerek (élményszerű és szerepjátékok) alkalmazásával, valósághű helyzetek teremtésével, közösen keressék meg a konfliktus feloldásának lehetséges útjait, módjait. A tanulói személyiségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei: Az iskolai hagyományok rendszere A közösséghez való tartozás tudatát, értékek megbecsülését és közvetítését a hagyományok erősítik. A hagyomány biztosítja a folytonosságot a múlt, a jelen és a jövő között. Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi és bővíti hagyományait. Ezek a hagyományok teszik lehetővé, hogy az iskolában eltöltött tanulmányi idő történései több év távlatából is meghatározóvá, példaértékűvé váljanak. Az iskolánk életében a 35 év alatt számos olyan hagyomány alakult ki, amely növeli az intézményhez tartozás érzését, segít olyan egyéni arculat formálásában, amely jól megkülönbözteti más iskoláktól. Hagyományaink: Jelképek: - iskolazászló - iskolai embléma - formaruha - Sipkay-díj emlékérem 8

9 - Ifjúsági nívódíj emlékérem - maturandusok szimbólumai - verébjelvény-egységes póló, sapka az iskola nevének monogramjával Hagyományőrző tevékenységek: - A kilencedik évfolyamos tanulók beilleszkedését segíti az augusztus végi Verébtábor. - Az iskola teljes jogú polgárává fogadják be az idősebbek az új sipkaysokat a Verébavatón. - A tanulóifjúság széles körét mozgatja meg a névadó tiszteletére szervezett Sipkay-hét, mely az alábbi rendezvényekből áll: o Hétfő kereskedő nap (kereskedelmi munkaközösség bemutatkozása) o Kedd vendéglátó nap (vendéglátó munkaközösség bemutatkozása) o Szerda sport nap (csapatvetélkedők az iskola osztályainak) o Csütörtök egészségnap (az egészséges életvitel bemutatását szolgáló nap) o Péntek a Verébavató napja - Végzős tanulóink szalagtűzésére október hónapban, közös iskolai ünnepélyen kerül sor, s az Alma Matertől májusban búcsúznak. - A szórakoztatva tanulás legjobb példája a karácsonyi forgatag megrendezése. Az egészséges versenyszellem, az ízlésformálás, az értékesítés öröme ösztönzi a tanulókat e nap megrendezésére. - Az angol, a német, az orosz, az olasz és a magyar karácsony hangulata, hagyománya elevenedik meg a Nemzetek Karácsonya elnevezésű, egész napos rendezvényünkön. - A Diákönkormányzat szervezésében tartjuk meg minden évben a diáknapot. Az iskolaszintű megemlékezések sorában kiemelt helyet kapnak az alábbi ünnepek: - október 6., február március 8., április 11., június pedagógusnap Kiadványaink - évkönyv - iskolaújság - pályaválasztási információs füzet 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai A XXI. században a társadalom a testi, lelki és szociális jólétet, az emberi méltóságot, valamint az alkotóképességeket kiemelt fontosságúnak tartja. Ennek megvalósítása érdekében alkottuk meg egészségnevelési programunkat, melynek célja az egészséges iskola, egészséges társadalom kialakítása. Az egészségi állapotot elsősorban mindennapi döntéseink, közvetlen környezetünk, a család, a lakóhely, az iskola és a munkahely határozzák meg. Az utóbbi évtizedekben kedvezőtlenül alakul a népesség egészségügyi állapota. Egyre általánosabb a gyermekkori elhízás, a magas vérnyomás, az asztma. Az elmúlt 20 évben megduplázódott a fiatalok mozgásszervi megbetegedéseinek a száma. Egyre gyakoribbak a gyermekkori mentális zavarok, a szenvedélybetegségek, a fiatalkori agresszió. A kutatások arra is fényt derítettek, hogy a kedvezőtlen egészségmagatartás erősen összefügg a szocializációs folyamatok zavaraival. A helyzet kialakításáért az egészségtelen életmód: (mozgáshiány, egészségtelen táplálkozás, dohányzás, alkoholfogyasztás, a rendezetlen életmód és családi helyzet), a hiányos egészségkultúra, a környezeti tényezők és a hiányos prevenciós tevékenység a felelős. 9

10 Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely egyaránt irányul az iskola dolgozóinak és tanulóinak egészségügyi ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére irányul. Egészségfejlesztő iskola Iskolánk folyamatosan erősíti azokat a jegyeit, amelyek elősegítik, hogy a tanulóink képessé váljanak egészségük javítására, fejlesztésére, megtanulják egészségük kontrollálását. Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést, egészségügyi szolgáltatást biztosítunk. Ennek érdekében együttműködünk az egészégért, a nevelésért felelős intézményekkel, valamint a diák-tanár és szülői szervezettel. Kiemelt feladatként kezeljük az egészséges étkezés, a testedzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítását, valamint a lelki egészségfejlesztést, a személyi és környezeti higiéniát. Az egészségfejlesztés célja Egy olyan program kidolgozása, amelynek eredményeként csökkennek az ártó tényezők és erősödnek az egészségfejlesztő hatások. - A tanuló legyen képes objektíven felmérni saját egészségi állapotát, - Ismerjék meg az életkorral járó biológiai és pszichohigiénés életmód tennivalóit, - Ismerjék a tanulók saját szervezetük működését, ismerjék fel a rájuk ható káros tényezőket, - Tudják a betegségre utaló jeleket felismerni, - Alakuljon ki bennük az egészséget megőrző, mozgás gazdag életmód iránti érdeklődés, mely hosszú távon belső igénnyé válhat, - Ismerjék meg az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. Legyenek képesek az egészséget károsító tényezők elutasítására (legális, illegális drogok, önpusztító életformák), - Tegyenek eleget az előírt és javasolt orvosi vizsgálatoknak, - Testmozgás mindennapi szükségletté váljon, - Tudják a táplálkozási hibákat kiküszöbölni, - Ismerjék a drogfogyasztás veszélyeit, tüneteit, hatásait, Az egészségfejlesztő munkát segítik: - igazgatóhelyettesek - természettudományos munkaközösség vezetője - testnevelési munkaközösség vezetője - diákönkormányzat vezető tanára - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - iskolaorvos, iskolai fogorvos és védőnő - osztályfőnöki munkaközösség vezető - iskolai pszichológus - ÁNTSZ szakemberei Tantestület feladata Az iskola minden tanárának feladata, hogy az egészségnevelés közös szemléletben valósuljon meg és erősödjön a munkaközösségek együttműködése. A különböző tanítási órákon a pedagógus törekedjen az egészségneveléssel kapcsolatos ismeretek átadására, hangsúlyozza annak fontosságát. Segítő kapcsolatok szinterei Szülők-család Legfontosabb partner a tanulók érdekében végzett munkában. Támogatásuk alapja a megfelelő informáltság. 10

11 Iskolaszék, szülői szervezet Vitafórumokon és javaslatok gyűjtésével közreműködnek a megvalósításban. Forrásteremtő lehetőségük segítheti a program megvalósítását. Gyermekjóléti szolgálatok, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hivatalos, jogszabályhoz kötött feladatukat különböző dokumentumok rögzítik. Ezen lehetőségeket kell kihasználni. Iskolaorvos- védőnő ÁNTSZ Az ANTSZ Egészségvédelmi Osztálya és Családvédelmi Osztálya szakanyagok összeállításában, prospektusok biztosításában, külső szakemberek bevonásával (egészségnapon) előadások tartásával segítenek. Egyéb kapcsolatok Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) rendvédelmi szervek, kórház, más egészségügyi szervezetek. Végrehajtás szinterei Iskolai programok Tanórai foglalkozások - szaktárgyi órák: elsősorban biológia, testnevelés, áruismeret, árutan, valamint minden olyan tantárgy, mely tananyagával kapcsolódik az egészségfejlesztéshez. - biológia: - az egészséges életvezetés /bioritmus, napirend, a munka, pihenés és szórakozás egyensúlya, a jó alvás és feltételei, személyi higiénia, környezeti higiénia, az öltözködés jelentősége, egészséges szexualitás, családtervezés, nemi betegségek, AIDS, káros élvezeti szerek hatásai és következményei / - áruismeret: - a tápanyagok táplálkozástani, élettani jelentősége, az ember tápanyag- és energiaszükséglete - élelmiszerek tápanyag-összetétele és hatása a szervezetre - élvezeti szerek szervezetre gyakorolt hatása - kozmetikai szerek használata, ápoltság, tisztaság - osztályfőnöki órák: ahol minden évfolyamon feldolgozásra kerül a testi-lelki egészség változó óraszámban. A 9-12évfolyamon 5 óra életvezetés drogprevenció és 5 óra egészségvédő órát tartunk. A évfolyamon legalább 5 órát fordítunk egészségnevelésre - rendhagyó órát tartunk ütemezés szerint szakemberek meghívásával. Tanórán kívüli foglalkozások - egészségnap (az iskola egészét átfogó előre megtervezett program, mely lehet diáknapon és sportnapon is) - sportcsoportok működtetése - gyógytestnevelés órák tartása - sportnap, sítábor szervezése - szülői értekezletek - a tanárok felkészítését szolgáló szakmai tanácskozások, tréningek Iskolán kívüli rendezvények - kortársképzés az ÁNTSZ- szervezésében - úszásoktatás kedvezményes belépővel - tanulmányi kirándulások - természetjáró túra - sítábor, vizitábor - városi tömegsport rendezvények 11

12 Erőforrások: - iskolában dolgozó pedagógusok, szakmai tudásukkal, tapasztalataikkal - szakmai szervezetek (ÁNTSZ, KEF,) - segédanyagok, kiadványok, szórólapok - pályázati lehetőségek Szakmai program Testmozgás Az egészségnevelési program keretében iskolánk az oktatási törvény előírásai alapján végzi a mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot. A helyi tantervébe beépített kötelező tanórai foglalkozások időkeretében végzi: - a kötelező testnevelésórák foglalkozásait heti két alkalommal osztályonként - a könnyített testnevelési foglalkozásokat, ha a tanulók egészségi állapota szükségessé teszi, és iskolaorvosi, szakorvosi vizsgálat alapján indokolt. A foglalkozások száma nem lehet kevesebb, mint az azonos évfolyamra járó tanulók kötelező testnevelésóráinak száma. - a kötelező testnevelésórák keretében elvégezzük a tanulók fizikai állapotának mérését évente két alkalommal. A felmérés az erre kiadott tájékoztatófüzet alapján történik, eredményét számítógépes program alapján dolgozzuk fel, illetve központi adatbank rendelkezésére bocsátjuk. - Az iskola órakeretén felül végezzük: - a mozgásszervi belgyógyászati elváltozás miatt kiszűrt tanulók gyógytestnevelés foglalkozásait heti 3 órában. Ennek keretében orvosi javaslat alapján úszáslehetőséget biztosítunk tanulóink számára, melyen iskolánk tanulói egyéni igény alapján is részt vehetnek. A nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretében szervezzük meg: - az iskolai sportkör működését, mely elősegíti a mindennapos testedzés megvalósítását. Szakosztályait szeptemberben elvégzett felmérés alapján indítja. A tanulók egyéni érdeklődésük, igényük alapján kapcsolódhatnak be a sportcsoportok foglalkozásaiba, melyek bővítik a testnevelés órán kívüli sportolás, testmozgás lehetőségét. A sportcsoportok működése biztosítja az itt résztvevő tanulók diákolimpiai versenyeken való részvételét, versenyeztetését. - tömegsport foglalkozásokat, ahol a sportágak háziversenyeinek osztályok közötti bajnokságainak lebonyolítása történik. - sportnapok keretében oldjuk meg a nagyszabású iskolai versenyeket, és ennek keretében kerül sor iskolák közötti sportprogramok lebonyolítására is. - a tanulmányi kirándulások programjába is kötelező jelleggel beépítjük a testmozgás valamelyik aktív formáját (gyalogtúra, hegymászás, csapatjátékok, labdajátékok, kerékpártúra stb.) A fenti foglalkozások keretében biztosítjuk tanulóink számára a mindennapos testmozgás lehetőségét Táplálkozás - Megismertetjük biológia, élelmiszerismeret, árukezelés szaktárgyi óráin a serdülő- és ifjúkor táplálkozási elvárásait, bemutatva a kalória felvétel, az aktivitás és a testmozgás közötti összefüggést - Megvitatjuk osztályfőnöki órán a divatból, tévhitből eredő téves táplálkozási szokásokat. Számba vesszük a biztonságos fogyás és hízás módjait. - Tudatosítjuk azokat a táplálkozási jellemzőket, amelyek közreműködnek bizonyos betegségek kialakításában. - Évi egy alkalommal megtartott egészségnapon bemutatókat, kóstolókat szervezünk és szórólappal segítjük a szemléletformálást. - A korszerű táplálkozás biztosítása érdekében a Menzabizottság segítséget nyújt az üzemi konyhának a menüsor összeállításához 12

13 - szorgalmazzuk, hogy bejáró és hátrányos helyzetű tanulóink vegyék igénybe az iskolai étkeztetést - Pályamunkák, szakdolgozatok keretei között, a tanulók felméréseikre alapozott írásos munkákat készítenek, melyek a könyvtárban hozzáférhetők. Személyiségfejlődés lelki egészség védelme - Feladatait az osztályfőnöki munkaterv, tanmenet és az iskolai drogstratégia tartalmazza részletesen, különös tekintettel a dohányzás és alkoholfogyasztás ártalmaira - Nagy figyelmet fordítunk az iskolai környezetre. Tantermek felújításánál, berendezésénél, ergonómiai követelményeket is figyelembe veszünk. - Az iskola tisztaságával az udvar, a sportpálya, az előkert rendezettségével hozzájárulunk a tanulók harmonikus környezetének, jó hangulatának biztosításához. Egészség, érés fejlődés Az egészségnevelés keretén belül megismertetjük - a tanulókat saját szerveztük működésével az életkorral járó biológiai, pszichés változásokkal - különbséget tenni az egészség és a betegség jelei között - szerveztük működésének folyamatos ellenőrzését - és megszervezzük vagy biztosítjuk a kötelező szűrésen való megjelenést (fogászati szűrés évente két alkalommal, orvosi alkalmassági vizsgálat, sportorvosi vizsgálat, továbbtanuláshoz szükséges alkalmassági vizsgálat). - szakorvosok véleményét az adott témáról külön előadás keretében Kudarcnak tekintjük, ha egészségvédő programunkban vállalt feladataink teljesítése ellenére nem változtatnak tanulóink részben sem életmódjukon, kevesebbet tesznek egészségük megőrzése érdekében. - mozgáshiányos életmód miatt növekszik a gyógytestnevelés foglalkozásokon résztvevők száma - ha csökken az iskolai étkezésben rendszeresen résztvevők száma - emelkedik a pszichoszomatikus tünetek alapján nyilvántartásba vett tanulók száma Sikernek tekintjük, ha tanulóink elfogadják az általunk közvetített értékeket, valamint azt, ha korábbi évekhez viszonyítva egy konkrét dologgal napi vagy heti rendszerességgel többet tesznek egészségükért. - növekszik a rendszeres sportfoglalkozáson résztvevők száma - csökken a betegség miatti hiányzások száma - dohányzás és italozás miatti fegyelmi felelősségre vonások száma csökken Ahhoz, hogy egy gyermek egészséges és sikeres felnőtté váljon, az iskolának, mint a szocializáció intézményes színterének kiemelkedő szerepe van, mely a szükséges jártasságok és készségek kialakításában meghatározó szerepet játszik Drogstratégiai program Az iskolai stratégia célja Az oktatási drogstratégia célja, hogy tanulóink egészséges életvitel, életmód kialakításához mintát kapjanak úgy, hogy kialakítsa az igényüket a tartalmas önmegvalósító életforma iránt. Tevékenységük hajtóereje belső igényből fakadó késztetés legyen, tudják visszautasítani azon anyagok használatát, melyek sokat ígérnek, és keveset adnak, mindent ígérnek és semmit sem adnak. Drogstratégia felépítése Hosszú távú célok és cselekvési terv 2020-ig Egészséges, drogmentes életstílus váljon vonzóvá. Tiltás, megfélemlítés helyett a pozitív üzenetekre épülő prevenciót építjük fel, melynek eredményeként belső szükségletté formálódhat az egészséges életmód. 13

14 Középtávú célok és cselekvési terv Növekedjen a drogmentes programokban résztvevő tanulók száma. Fokozódjon tanulóink ismerete a drogokról, alakuljon ki elutasító magatartás az egészségre káros anyagokkal szemben. Rövid távú cél és cselekvési terv Előkészítő szakasz - Életvezetési és drogmegelőzési tevékenységben aktívan részt vevő team működése - Drogkoordinátor előkészítő, szervező munkája - Együttműködés a Szakmai Szervezettel - Akkreditált tanár továbbképzés - Folyamatos képzés - Workshop 4 alkalommal (órák tematikájának megbeszélése, metodika kialakítása, mit tekintünk sikernek, kudarcnak) Állapotfelmérés és területei - Szülők, tanárok esetében SWOT analízis - Diákok esetében teszt és a prevenciós tevékenységet mérő értékelő lap - Szülői felelősség erősítése szülők képzése - A diákok körében korrekt információ átadása - Tanár-diák személyes kapcsolatának erősítése - Legális, illegális drogok veszélyességének tudatosítása - Felnőtt dolgozók mentális egészségfejlesztése - Tájékoztatás a segítségkérés lehetőségeiről - Kortárscsoport tevékenységének erősítése Állapotfelmérés eredménye; feladat-meghatározások Helyzetelemzés Az intézményünkben végzett tájékozódás alapján megállapítható, hogy a drogot kipróbálók száma nem magas, három tendenciára azonban fel kell figyelnünk: - folyamatosan csökken azon tanulók aránya, akik semmilyen kapcsolatba nem kerültek valamelyik droggal, - az első ismerkedés egyre fiatalabb korra tevődik, - a nemek közötti esetleges drogkipróbálások aránya nem mutat szignifikáns különbséget. Tudjuk, hogy a drogprevenciós munka területén legfontosabb a tanulók megfelelő attitűdjének kialakítása. Befolyással kell lennünk azonban a drogfogyasztás okainak mindegyikére: a drogok sajátosságából, a használó jelleméből, a családi háttérből s a tágabb társadalmi, környezeti hatásokból fakadó okokra. Célunk, hogy a prevenció az iskola teljes pedagógiai munkáját áthassa. A drogveszélynek kitett fiatalokat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott belső értékké vált normakultúrával kell felruháznunk, amelyek segítségével elhárítják a személyiségüket veszélyeztető jelenségeket. A rövidtávú prevenciós tevékenység rendszere feladatok Elsődleges prevenció színterei: - tanórai foglalkozások - tanórán kívüli foglalkozások - iskolán kívüli foglalkozások Alapelvünk a konstruktív életvitel értékeinek közvetítése, a testi-lelki egészség fogalmának holisztikus megközelítése, a személyesség, az interaktivitás. Feladataink - Felvilágosítás, tájékoztatás nyújtása a tanulóknak, a szülőknek, a kollégáknak. - Megelőzés a tanulók káros szokásainak kialakulásánál. - Segítségnyújtás a tanulók és a szülők számára. - Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, a kollégákkal és egyéb segítőkkel. A drogmegelőző munka minden pedagógus feladata és kötelessége. Közreműködnek a tanuló fejlődését veszélyeztető hatások megelőzésében, feltárásában és megszüntetésben. A prevenciós munka középpontjában a tanuló áll, őt segítik a szülők, a pedagógusok és a prevenciós terá- 14

15 piában feladatot vállaló szakemberek. Elsődleges prevenció célja Legális drogok veszélyének felismerése. Legális droggal élők esetében tudatosítani az eddigi téves nézeteket. Kiemelt feladatként kell kezelni a dohányzással kapcsolatos prevenciót. Legális droggal nem élők esetében a felvilágosítás eredményeként elérni, hogy kipróbálók se váljanak belőlük. Illegális drogok esetében megőrizni az érintetlenséget. A kipróbálók száma ne növekedjen illetve stagnáljon, mindez jelenti számukra a sikert. Mit tekintünk kudarcnak? Ha a dohányzók száma nő, és nem sikerül alkohol és drogmentes iskolai rendezvényeket lebonyolítani. Elsődleges prevenció módszerei tevékenységi formái eszközök - Prevenciós osztályfőnöki, biológiai, valamint testnevelés órák tartása (előadás, vita, ötletbörze, tesztek, szerepjátékok, kérdőívek) - Sulirádió, suli TV, Kvarcz Vekker iskolaújság (cikkek, riportok, felhívások) - Kortársképzés - ISK természetjáró csoport működtetése - Előadások szakemberek bevonásával - Könyvbemutatók, könyvismertetők - Vetélkedők - Kiállítások - Filmvetítés vita - Étel- és italbemutatók, kóstolók az egészséges életmód jegyében - Maradj velünk kiscsoportos foglalkozások beindítása a szabadidő hasznos eltöltésének érdekében A résztvevők köre, belső erőforrások, szervezeti formák A tanulókra ható prevenciós munka megvalósulásának formái: szaktanári órák, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli szabadidős tevékenységek. A pedagógusok prevenciós tevékenységének szervezeti formái: tanítási óra, nevelési értekezlet, továbbképzések, esetmegbeszélések, személyes beszélgetések A szülőkkel való együttműködés lehetőségei: szülői értekezletek, ismeretterjesztő előadások, fogadóórák, személyes beszélgetések. A nevelőtestület szerepe Az igazgatóság támogatja és biztosítja a tanárok drogprevenciós és mentálhigiénés jellegű továbbképzését. A tanárok saját szaktárgyuk keretében élnek tárgyuk tartalmi és módszertani lehetőségeivel, s az iskola pedagógiai programjába beépített tartalmakat feldolgozzák a tanítási órákon. Az iskola egészségnevelési programjában foglaltak szerinti egészségtudatos nevelést sajátjuknak érzik. Az osztályfőnöki munkaközösség kidolgozza az osztályfőnöki órák keretében elsajátítandó készségek, képességek és ismeretek rendszerét a testi-lelki egészségmegóvás területén. Drogstratégiánk tematikája - A droghelyzet Magyarországon - Drogfajták, használatuk és hatásuk - Veszélyeztető tényezők - Hogyan mondjunk nemet? - Személyiségfejlesztés - A drogprevenció lehetőségei - A média hatása - A drogmegelőzés tartalmi elemei - Stressz-megelőzés (módszerei: interaktív szituációs gyakorlatok, beszélgetések, konfliktushelyzetek feldolgozása) - Kommunikációfejlesztés (módszerei: beszélgetések, szituációs gyakorlatok, viták) - Személyiségfejlesztés (módszerei: önismereti tesztek, beszélgetések, példaképek) - Életvezetési ismeretek, a drogokkal kapcsolatos ismeretek (módszerei: felvilágosítás, interaktív foglalkozások, az elutasító magatartás kialakítása) - A kábítószer fogyasztás tényének kezelése titoktartási kötelezettséggel, külső segítség igénybevételével. 15

16 - Pedagógiai eszközeink a drogprevencióban - Helyzetfelmérés a diákok körében alkalmanként, kérdőíves módszerrel. Ezek értékelése, feladatok meghatározása. - Tananyag: osztályfőnöki, biológia órák témái (pl.: önismeret, én és a környezetem, egészséges és biztonságos élet, veszélyeztető tényezők). - Külső drogprevenciós szakemberek foglalkozásai. Személyiségfejlesztő, önismereti órák. - Tematikus előadás nevelési értekezlet keretében. - Alternatív szülői értekezletek. - Diáknap, egészségnap rendezése (vetélkedők, plakátkészítés, drogkiállítás, sportversenyek, drogbusz). - Kiállítások szervezése Filmvetítések, ismeretterjesztő filmek (a Mielőtt, Budapest végállomás, Egy nap című film feldolgozása osztályfőnöki órákon). Pályázaton nyert interaktív, számítógépes drogprevenciós program alkalmazása. A szabadidős tevékenységek drogprevenciós lehetőségei: színház, koncert, kirándulás, közösségi rendezvények. A témával foglalkozó kiadványok figyelése, felvilágosító szórólapok iskolai terjesztése. Segítő kapcsolatok színterei - Szülők - Védőnő - Iskolaorvos - Iskolapszichológus - Drogambulancia - ÁNTSZ, és az ALTEREGÓ Észak-kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület - Jósa András Megyei Kórház Pszichiátriai Osztály - Gyermekjóléti Szolgálat - Rendőrség - NYÍRKEF Szerepük a folyamatos konzultációs lehetőségek biztosítása, a drogprevenciós foglalkozások tartása interaktív formában, előadások, rendezvények szervezése, a szülők bevonása és továbbképzések tartása a pedagógusok számára. Eljárás droggal kapcsolatos esetek tekintetében - Indokolt esetben a mentők vagy szakellátás, - Eljárás, esetkezelés során a titoktartási kötelezettség a gyermek és környezete érdekének függvényében alakul. Erőforrások Pályázatok, az iskola anyagi támogatása, szakmai szervezetek, kiadványok, média Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A mindennapok során számos alkalommal találkozhatunk potenciális veszélyforrásokkal, mely akár súlyosan károsíthatja egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek tartoznak ide, hanem a szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal jelentenek fokozott veszélyt az emberre. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az ellátást megkezdők gyorsasága és hatékonysága Késlekedés esetén csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a maradandó egészségkárosodás valószínűsége. Ameddig nem érkezik meg a szakszerű segítség a helyszínre jelenlevő elsősegélyben jártas tanárok és diákok szerepe kulcsfontosságú. 16

17 Célunk, hogy megismertessük a tanulókkal az elsősegélynyújtás fogalmát, célját, fontosságát, az egyes sérülések élettani hátterét, tüneteit, azok lehetséges következményeit és ellátásukat. Továbbá tudatosítsuk a lehetséges veszélyhelyzeteket, megismertessük az emberi szervezet felépítésével, működésével és az elsősegélynyújtással kapcsolatos alapfogalmakat és az egyes baleseti mechanizmusokat. A tanulók biológia óra keretében ismerkednek meg elsősegély-nyújtás legfontosabb ismereteivel. A tanárok és iskolai dolgozok részére képzett szakemberek tartanak elsősegély-nyújtás ismereteket, amelyek a következő tartalmi egységekből áll: A program tartalmának rövid ismertetése: - a tanulók ismerjék meg a korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges életmentő értékét, - az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget, - az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai - áttekintését, - az alapvető életműködések legfőbb zavarait, - az újraélesztés ABC-jének értelmét, - az elsősegélynyújtás általános szabályait. Sajátítsák el: - -az életmentésre és elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást, - az alapvető életműködések zavarainak felismerését, - az újraélesztés ABC-jéből az A és B betűkkel kapcsolatos teendőket, - a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat, - a segélyhívás helyes módját. Legyenek képesek: - a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil - oldalfekvés önálló létesítését, - a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására, - a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére, - egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, - ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására, - balesetek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére. 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskola közösségfejlesztő munkájának alapvető célja, hogy a tanulókat megtanítsa a csoportos, hatékony együttműködésre, a közös gondolkodásra és tevékenységre. Célunk, hogy tanulóinkban kialakuljanak a bizalom, megértés, támogatás, együttműködés és konszenzuskészség magatartásformák. A sokoldalú személyiségfejlesztésnek fontos szinterei a tanulói közösségek. A nevelés mikroközösségeken áthat a makroközösségre. A közösségi feladatok szinterei: A tanulók közösségei: - az iskola, évfolyam közösségei, - osztályközösségek, - csoportos órák tanulócsoportjai, - diákönkormányzat. 17

18 Felnőtt közösségek: - tantestület, - az iskola dolgozóinak közössége, - szakmai munkaközösségek, - szülői szervezet A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Fontos a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a tanulmányi- és munkaerkölcs erősítésével; - a tanulók kezdeményezéseinek támogatása, segítése; - a közvetlen tapasztalatszerzés segítése; - a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével); - a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése; - a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő évfolyamon a már elért eredményekre építés; - olyan nevelő kollektíva kialakítása, megtartása, mely összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja; - különböző változatos munkaformákkal (homogén és differenciált csoportmunka, egyéni foglalkoztatás, kísérlet, verseny stb.) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A program meghatározása: A köznevelési törvény szerint a közösségi szolgálat ( ) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. A program célja: - Sokszínű társadalmunk még befogadóbbá és egyben emberibbé váljon. - A éves korosztály melynek kiemelkedő szerepe lehet ebben megfelelő felkészítése. - Fejleszteni a tanulók kompetenciáit: pl. kritikus gondolkodás; érzelmi intelligencia; önbizalom; felelősségvállalás; felelős döntéshozatal; szociális érzékenység; együttműködés; empátia; konfliktuskezelés, stb. - A pályaorientációban is fontos szerepe lehet. A program jogszabályi háttere: - A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény. - A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. Rendelet. - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. Az iskola ezzel kapcsolatos feladatai: - Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. - A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, 18

19 d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. - Az iskola a évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére. - A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. - A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. - A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. Személyre vonatkozó előírások: - A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. - A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. - A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. - A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg - tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát és a heti 12 órát, - tanítási időben a heti 12 órát és - tanítási napon a napi 3 órát (1 nap pihenés). - tanítási napon kívül a napi három órát életév között közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi 4,5 órát és a heti 18 órát. - A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. Dokumentálás A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként - A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni. - A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni, intézményi szinten is nyomon kell követni. Ezek alapján nyomon követhető, hol,mennyi időt fordítottak a különböző feladatok ellátására. A napló további fontos részét képezi, hogy a tanuló leírja a tapasztalatait, élményeit, magát a tevékenységet. - A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így a naplóban és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. - Az iskola abban az esetben állít ki igazolást a közösségi szolgálat teljesítéséről, ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, vagy másik intézményben érettségizik. Az igazolás arról szól, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített. 19

20 1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: Diákönkormányzat Iskolánk tanulói érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre. Az önkormányzatot a tanulócsoportok egy-egy képviselői alkotják. Maguk közül évente a közgyűlésen 7 fős vezetőséget választanak. Ez a vezetőség minden hónapban értekezletet tart. Tevékenységüket az éves program alapján végzik. A diákönkormányzat döntési joggal rendelkezik. - saját működéséről - a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról - hatáskörei gyakorlásáról - egy tanítás nélküli munkanap programjáról - iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről (iskolarádió, iskolaújság, iskolatelevízió) - a tájékoztatási rendszer vezetőinek megbízásáról A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: - a jogszabályban meghatározott ügyekben - az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor - a Házirend elfogadásakor, ill. módosításakor - ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásakor A diákönkormányzat véleményt nyilvánít, javaslattal él az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat működését a szervezeti és működési szabályzata határozza meg, mely tartalmazza a diákönkormányzat felépítését, tisztségviselőit, a döntéshozatal szabályait. Ezt a szabályzatot a diákönkormányzatot megválasztó diákok közössége fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglakozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz, és hatása nem csak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is. - Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő külső szakemberekkel. - A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása. - Tartós aktivitásra ösztönzés. - Erős érzelmi-értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése. - Olyan csoportok kialakításának segítsége, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. - a tanítási órákra való felkészülés, - a tanulók dolgozatainak javítása, - a tanulók munkájának rendszeres értékelése, - a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, - érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 20

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére Közösségi szolgálat Tájékoztató a szülők részére A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A segédlet célja Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Mellékletek Alapelvek Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Alapelvek A kölcsönösség elve azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálat jellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Közösségi Szolgálat Szabályzata

Közösségi Szolgálat Szabályzata Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola 6090, Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6. www.viragh-szki.sulinet.hu Közösségi Szolgálat Szabályzata Kunszentmiklós 2012. Jogszabályi háttér A kötelezően alkalmazandó

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.

Pedagógiai Program 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálatról Április 17.

Az iskolai közösségi szolgálatról Április 17. Az iskolai közösségi szolgálatról 2013. Április 17. Vonatkozó jogszabályok 2011. Évi CXC. Törvény 4., 6., 97. 110/ 2012. (VI. 04.) Kormányrendelet (NAT bev.) 20/2012. EMMI rendelet 133. 2005. LXXXVIII

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat Iskolai közösségi szolgálat Jogszabályi háttér 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet ( a NAT kiadásáról, bevezetéséről és

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István 1 Iskolai Közösségi Szolgálat = Önkéntes

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Közösségi szolgálat szabályzata 2015.

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Közösségi szolgálat szabályzata 2015. A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Közösségi szolgálat szabályzata 2015. 1 I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény - 4. (15) bekezdés: közösségi szolgálat:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZABÁLYOZÁSA

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZABÁLYOZÁSA ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZABÁLYOZÁSA A közösségi szolgálat, szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Simonyi István Budapest, 2013. április 24. 1 Nemzetközi

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Összeállította: Marosánné dr. Gáti Gabriella, Kiss Zoltánné igazgató, koordinátor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közös kiadványa alapján.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben