TARTALOM. Az éneklô villamos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Az éneklô villamos"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LV. évfolyam, 9. szám szeptember TARTALOM Az éneklô villamos Mai román irodalom Összeállította: Florin Bican, a bukaresti Román Kulturális Intézet munkatársa Szerkesztette Lakatos Mihály TUDOREL URIAN Európai írók, akik román nyelven írnak (Balázs Imre József fordítása) ADELA GRECEANU Kvázi kisasszony (Fekete Vince fordítása) DOINA RUS²TI Cristian (László Noémi fordítása) ADELA GRECEANU A piros zoknis menyasszony (Lakatos Mihály fordítása) LUCIAN DAN TEODOROVICI Néhány kilométerrel visszafelé (Demény Péter fordítása) DAN LUNGU Hogyan felejtsünk el egy nôt (Lakatos Mihály fordítása) PETRE BARBU Fásultak (Balázs Imre József fordítása) RADU PARASCHIVESCU A vasúti bunkó (Lakatos Mihály fordítása)

2 DOINA IOANID Félidô (Lövétei Lázár László fordítása) ANA MARIA SANDU Lány a vagonházból (Vallasek Júlia fordítása) GABRIEL CHIFU Halálom jegyzôkönyve (Karácsonyi Zsolt fordítása) DOINA RUS²TI A gyôztes (László Noémi fordítása) ION MANOLESCU Város a városban (Szonda Szabolcs fordítása) T O. BOBE Vukli (Fekete Vince fordítása) LUCIAN DAN TEODOROVICI Az éneklô villamos (Demény Péter fordítása) DOINA IOANID Utóirat (Lövétei Lázár László fordítása) SZERZÔINK E számunk megjelenését a bukaresti ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE (Román Kulturális Intézet) támogatta Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 TUDOREL URIAN Európai írók, akik román nyelven írnak A Ceaus²escu-rendszer két évtizeddel ezelôtt megszûnt, és a román társadalmat átláthatatlan köd borítja. Fél évszázadnyi enyhe kifejezéssel autoriter hatalomgyakorlás után, majd a kezdetek kirobbanó energiákat hordozó pillanatait követôen mindenki úgy boldogult, ahogy szerencséje és inspirációja engedte. Legtöbben egyszerûen kifordították a régi értékrendet, mint egy kesztyût. Mindaz, ami a kommunisták szerint fehér volt, egyik pillanatról a másikra fekete lett. Azok a dolgok, amelyekrôl a régi rendszer elítélôen szólt, visszanyerték hitelüket. A volt kommunista párt aktivistái harcos antikommunistákká lettek. A pártkörökhöz tartozó, fordulékony intézményvezetôk, akik hozzáférhettek a Román Kommunista Párt, a Kommunista Ifjak Szövetsége vagy a Romániai Kommunista Diákok Szervezeteinek Szövetsége vagyonához, vagy azok a szakértô patrióták, akik a volt Szekuritáté cégeit igazgatták, nem finnyáskodtak sokat, és a kapitalizmus úttörôivé, az átmeneti évek milliárdosaivá vedlettek át. A tudományos szocializmus és a politikai gazdaságtan exprofesszorai hirtelen megingathatatlan érvekkel kezdtek a politikai pluralizmus és a piacgazdaság elônyeirôl beszélni diákjaiknak. A tévébemondók háromszínû szalagot kötöttek a karjukra, komor arcot öltöttek, és elmagyarázták a meglepett tévénézôknek, hogy a hôn szeretett és tisztelt Nicolae Ceaus²escu elvtárs és Elena Ceaus²escu elvtársnô idôközben förtelmessé és balvégzetûvé váltak. Az új demokrácia lehetôvé tette, hogy a diákok kirúgassák tanáraikat (egyeseket egyszerûen azért, mert túl szigorúak voltak), a sajtócenzúra megszûnt, az informálódási lehetôségek megsokszorozódtak, az egyetlen országos adó napi kétórás tévémûsorát pedig gyorsan elfeledte mindenki, ahogy megjelent a kábeltévé névre hallgató új csoda. 801

4 A változás szele persze nem kerülte el az irodalmat sem különösen a regényben éreztette hatását. Az 1989 elôtti román irodalomban a regény volt a király. Komoly információhordozó szerepe volt, betöltötte a sajtóhírek szerepét (egy olyan kemény cenzúrát alkalmazó országban, mint Románia, a regényekbôl lehetett megtudni azokat a dolgokat, amelyek a rádióban és tévében beolvasott hivatalos közleményekbôl kimaradtak), és egyáltalán nem mellékes szórakoztató funkcióval rendelkezett (miközben tévémûsor gyakorlatilag nem létezett, a mozifilmek gügyék voltak, az igazán jó minôségû színielôadások pedig csak kevesek számára voltak láthatóak a nagyobb bukaresti színháztermekben és elvétve egy-egy vidéki színpadon). A kommunizmus bukása után az irodalmi élet játékszabályai gyökeresen átalakultak. Az áthallásos regényeknek már nem volt tétjük, hiszen a sajtó most már valóban betöltötte a maga funkcióját, és bármely információhoz könnyedén hozzá lehetett jutni. A szórakoztató funkciót is jelentôsen visszaszorította a videóipar, az egyre változatosabb mozimûsor, az egyre merészebb színházi kínálat, de a szubkulturális termékek (pornómagazinok, horrorfilmek, képesújságok) széles körû elterjedése is. Késôbb, a személyi számítógépek megjelenésével az irodalomnak újabb konkurenciával kellett számolnia: a multimédiás mûfajokkal. Másfelôl az emberek életmódja is radikális változásokon ment át az elmúlt években. A kommunizmus idején a munkahely-változtatás utópia volt, de legalábbis óriási kaland. Normális esetben az, akinek volt valamilyen munkahelye, tudta, hogy az adott intézményben idôvel elôléptetések várnak rá, és a folyamat végén ott a nyugdíj. Ma egyetlen alkalmazott sem indulhat ki abból az illúzióból, hogy az éppen aktuális munkahelyérôl megy majd nyugdíjba. Épp ezért egyesek egyszerre több munkát vállalnak, hogy félretehessenek némi pénzt nehezebb idôkre, mások átképezik magukat, és jövedelmezôbb vagy jobb távlatokkal kecsegtetô szakmákat tanulnak. Mások a stressz áldozataivá válnak attól való félelmükben, hogy elveszítik az állásukat, és családjuk az utcára kerül. Nyilvánvaló, hogy a hétköznapi élet nyüzsgésében egyre kevesebben vannak, akikben megvan az a belsô nyugalom és biztonságérzet, ami szükséges ahhoz, hogy valaki elmerüljön egy irodalmi mû világában. És még az ô figyelmük is megoszlik, hiszen választhatnak a román szerzôk mûvei, illetve a legértékesebb világirodalmi mûvek fordításai között beleértve az összes, irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett szerzôt is. A félreértések elkerülése végett jelezni szeretném, hogy azokat a változásokat, amelyek az átmeneti idôszak román társadalmában bekövetkeztek (és itt elsôsorban a kulturális szférával kapcsolatos változásokra gondolok), 802

5 nem tekintem elítélendônek. Szükséges és természetes, hogy létezzen egy szabad sajtó (amelynek akár libertinus szélsôségei is vannak), és egy olyan kulturális kínálat, amely tartalmazza az ágazat csúcsteljesítményeit a világkultúrából, és tartalmazza az underground típusú kulturális termékeket is. Minden mûnek megvan a maga csillaga, az égbolt pedig eléggé nagy ahhoz, hogy mindegyiknek helye legyen rajta. Korlátozni valamelyik ágazatot (vagy, ami még rosszabb, betiltani) annak érdekében, hogy több hely jusson másvalaminek, azt gondolom, nem felel meg a demokratikus játékszabályoknak. Tetszik nekünk vagy sem, alkalmazkodnunk kell az új társadalmi paradigmához. Milyen funkciót tölt be tehát jelen körülmények között a romániai irodalom? Az információközvetítô funkciót átvette a sajtó. A szórakoztató funkciót igen nehéz igazolni és beazonosítani az éles versenyhelyzetben, amelyben a show-biznisz és az igencsak változatos média áll nyerésre, és amely mindenfajta ízlésnek kínál kikapcsolódási lehetôséget, mindenfajta árfekvésben. Végül az esztétikai funkció is állandó nyomásnak van kitéve, a világirodalmi fordításoknak köszönhetôen. Ha mindehhez hozzászámítjuk a lakosság 1989 utáni elszegényedését és a biztonságérzet hiányát, amely egyre szélesebb társadalmi rétegekre jellemzô (különösen a jelenlegi gazdasági válság kirobbanása óta), máris lehet némi elképzelésünk arról, milyen lehetôségek kínálkoznak a kortárs román írók számára, hogy hallassák a hangjukat egy olyan közegben, amely, lássuk be, nem igazán kedvez az irodalomnak. És mégis... mintegy évtizednyi elbizonytalanodás és mindenféle kísérletek után mintha a normalitás ideje következett volna el a román irodalomban. Egyre több rendszerváltás után fellépett író jelenléte válik érzékelhetôvé az irodalmi életben: számukra nem léteznek a korábbi idôszak íróinak tabui és gátlásai, olvasottságuk naprakész, európai uniós kutatói és alkotói ösztöndíjak kedvezményezettjei. Véleményük, álláspontjuk egyre többet nyom a latban a könyvkiadók és az irodalmi sajtó világában, és ez természetes is, hiszen könyveiket mára a világ legjelentôsebb kiadói jelentetik meg. Azok a román szerzôk, akik ebben a Nagyvilág-számban együtt mutatkoznak be, egyetlen kivétellel (Gabriel Chifura gondolok), a rendszerváltás után jelentették meg elsô köteteiket. A román kritika abba a kilencvenes nemzedékbe sorolja ôket, amely végrehajtotta az átmenetet a nyolcvanas nemzedék (Mircea Ca rta rescu, Alexandru Mus²ina, Florin Iaru, Ioan Gros²an stb.) textualizmusa és az ezredfordulós nemzedék (Marius Ianus², Ioana Baetica, Elena Vla da reanu, Oana Ca ta lina Ninu), mondjuk így, frakturizmusa között. 803

6 Az 1969-es születésû T. O. Bobe a Ceaus²escu-rendszer összeomlása idején éppen húszéves volt, és már akkor egyértelmû irodalmi érdeklôdéssel rendelkezett. A finom hangulatiság, a kulturális utalások, az intertextualitás, az irónia és önirónia, tehát a nyolcvanas poiétika jó néhány alapeleme megtalálható hosszúverseiben, amelyek próza és vers határvidékén helyezkednek el. A gyors változások közepette Gica, a világ legnagyobb borbélya, eszközeinek gyûrûjében biztos igazodási pontot jelent a közelmúlt külvárosi környezetében. Szakmájában abszolút tekintély, és az egész városnegyedben élô legendának számít. Azok a minôségi retróslágerek, amelyek létezésének hangulati alapját biztosítják (Ella Fitzgerald, Édith Piaf, Joe Dassin), egyfajta várfalként veszik körül és védelmezik ôt. Gica bá valamennyire a kifinomult Alfredóra, az idôs mozigépészre emlékeztet Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso címû filmjébôl. Ahogy Marius Chivu jegyzi meg találóan kritikájában, ebben a versben a mesterkéltségbôl nem hiányzik az erôs érzelem, a giccs emberivé válik, a festôi környezet boldogtalanságot takar, a nevetségesség mögött fölsejlik a dráma. Közvetett módon az egész vers a nyolcvanas évek irodalmának szóló hommage, azoknak a törekvéseknek a felidézése, amelyek során az akkori írógeneráció az élet banalitását próbálta meg érzékeltetni. Doina Ioanid, aki 1968-ban született, viszonylag késôn, harmincéves korában debütált egy antológiában, amelyet Mircea Ca rta rescu állított össze (Ferestre 98, azaz 98-as ablakok). Elsô önálló kötete, a Duduca de marţipan (A marcipán kisasszony) két évvel késôbb jelenik meg. Köteteiben prózaverseket közöl ez viszonylag ritka a mai román irodalomban. Az egymást követô kötetekbôl a szerzô adott életkorára jellemzô problémakatalógus rajzolódik ki. Ezek a prózaversek, amelyek többnyire nem haladják meg a féloldalnyi terjedelmet, mintha egy egzisztenciális napló részletei lennének. Mindaz, ami elsô látásra redundánsnak vagy akár unalmasnak tûnik, a mûvészi megformáltság színvonala révén átbillen valami másba. Bár formájukat tekintve prózában íródnak, a szövegekben erôs poétikai töltet érzékelhetô. Ennek a moll hangnemben íródó egzisztenciális költészetnek egyik vállalt mintája Mircea Iva ncescu munkássága. A szebeni születésû Adela Greceanu (Adela Maria Duþu, sz. 1975) igen látványosan bukkant fel a román irodalom színpadán ban a munkásságával sok vitát kavaró kritikus, Marin Mincu, terjedelmes kritikai antológiát tett közzé Poezia româna actuala. De la Adela Greceanu la Leonid Dimov (A kortárs román költészet Adela Greceanutól Leonid Dimovig) címmel. Sokakat zavart, hogy az antológia címében egy olyan fiatal szerzô neve szerepelt, akirôl akkoriban nem sokat lehetett tudni. Mindössze néhány hónap- 804

7 pal korábban debütált egy olyan verseskönyvvel, amelynek a nyolcvanas nemzedék ízlésére valló címe (Titlul volumului meu, care ma preocupa atât de mult / A kötetem címe, amely olyannyira foglalkoztat) nem ígért túl sokat. Az antológia megjelenése után természetesen a szerzô költészete gyorsan reflektorfénybe került. A visszhang vegyes volt, akadtak jóindulatúbb és erôsen kritikus vélemények is, de egy biztos: a szerzô neve gyorsan ismertté vált. A Domnis²oara Cvasi (Kvázi kisasszony) címû újabb kötete nyomán egy új terminus honosodott meg a román irodalomkritikában: a kváziirodalom. Ez a szövegek egy olyan, bizonytalan hovatartozású csoportját jelöli, amelyek a közvetlen átélés egyszerû rögzítése és a szépirodalom határvidékén helyezkednek el. Adela Greceanu Flaubert nyomdokain haladva nyugodtan állíthatná: Kvázi Kisasszony én vagyok! Bár elsô látásra úgy tetszik, radikális regiszterbeli változást hoz a szerzô pályáján, a Mireasa cu s²osete ros²ii (A piros zoknis menyasszony) címû regény valójában a versbeszéd meghosszabbítása, új eszközökkel. A könyv két különálló részbôl tevôdik össze (az elsô egy esküvôjére készülôdô menyasszony reális vagy fiktív élményeit, tapasztalatait rögzíti, a második rész naplóformát követ), és a regény, mint ahogy Adela Greceanu munkái általában, határokat feszeget. Octavian Soviany egyik kritikája szerint a szerzô mûvei vers és próza, fikció és élet, vers és naplójegyzet találkozási pontján helyezhetôk el. Úgy tûnik, európai szinten Adela Greceanu írásmódja sikeres mûveit máris több nyelvre fordították le. Lucian Dan Teodorovici (sz. 1975) a fiatal generáció egyik legelismertebb prózaírója és forgatókönyvírója. Azoknak az epizódoknak a forgatókönyve, amelyek a Celelalte poves²ti de dragoste (A többi szerelmi történet) címû kötetben jelentek meg (és amelyekbôl kettô a Nagyvilágban is olvasható), nagymértékben hasonló logikát követ. Ennek ellenére egyikrôl sem mondható el, hogy érdektelen volna. Ellenkezôleg: mindegyik intelligenciáról, érzékenységrôl és erôs elbeszélô tehetségrôl tanúskodik. Az elbeszélô figura, aki alapvetôen optimista és racionális lény, és tökéletesen képes alkalmazkodni az új évezred által megkövetelt életformához, éppen teljességgel banális élethelyzetben van, amikor közbejön valamilyen zavaró elem, és kibillenti ôt magabiztosságából. Olyan kérdéseket kell feltennie, amelyekre normális körülmények között nem gondolt volna, fôleg az adott élethelyzetben. A fordulópontokon a történet egyfajta alkonyzónába kerül át, ahol a kommunikációs akadályok, a gyanakvás, a nehezen elviselhetô megaláztatás és félelem elidegeníti a fôszereplôt önmagától és a többiektôl, beleértve családtagjait is. Az elbeszélés szenvtelensége, a stílus természetes hangneme, illetve az ismétlôdô életrajzi elemek megteremtik a kapcsolatot a könyv 805

8 szövegei között, és nagyfokú hitelességet kölcsönöznek az elbeszélô figurájának. Lucian Dan Teodorovici szövegeiben nagy árnyalatgazdagsággal jelennek meg a lélektani határhelyzetek, az egzisztenciális dilemmák és a kiúttalanság állapotába került emberi sorsok. Dan Lungu (sz. 1969), aki szakmáját tekintve szociológus, Filip Florian mellett alighanem a legtöbbet fordított román szerzô jelen pillanatban. Regénye, a Cum sa uiþi o femeie (Hogyan felejtsünk el egy nôt) egy örök érvényû történetet mesél el. Andit, az újságírót teljesen váratlanul elhagyja barátnôje, Marga, akivel másfél évet élt együtt. A szokványos házi teendôk egész rendszere omlik ezáltal össze, és az egzisztenciális szorongás mármár elviselhetetlenné válik, ahogy az újságíró egyre inkább belátja, a nô nem fog visszatérni. Az, ami eleinte egyszerû viccnek tûnt, bizonyossággá válik, ami annál is inkább meglepô, mivel semmi nem jelezte elôre. Hogyan felejtsünk el tehát egy nôt? És mire számíthatunk a posztmodernség kellôs közepén egy olyan regénytôl, amely címével Ion Minulescu költészetének románcos hangulatait idézi? Érzelmi drámára? Vagy humoros regényre, Radu Paraschivescu modorában? Nagy vonalakban ezek lennének a fôbb opciók, amelyekkel számolhatunk. De ha a regényírót Dan Lungunak hívják, további lehetôségek is felmerülnek. Az író azt teszi ebben a regényében is, amihez a legjobban ért: kitûnô körképet fest a posztkommunista romániai társadalom (túlságosan is) hosszú átmeneti korszakáról. Az érzelmi dráma csupán ürügye a kortárs médiavilág és a színes emberi viszonyok terepén tett igencsak realista nézôpontú írói kirándulásoknak. A szereplô megfordul az átmeneti évek újgazdagjai között, megzsarolt, korrupt és illúziótlan újságírók között, egy elmegyógyintézet ápoltjainak körében, de a pünkösdista egyház tagjai közt is. Mint Dan Lungu minden regénye, a Hogyan felejtsünk el egy nôt is letehetetlen mû: egy szuszra kell végigolvasni. És bár nem remekmû, az a fajta színvonalas, saját ígéreteit beteljesítô munka, amely az igazán jelentôs írók életmûvében szokott felbukkanni. Ion Manolescu (sz. 1968) olyan író, akit mindeddig rangján alul kezelt a kritika. Bár könyveit általában jól, olykor lelkesen fogadták, a neve igencsak ritkán bukkan fel a kortárs román prózáról szóló átfogó tanulmányokban. Regénye, a Derapaj (Kisiklás) egyfajta ötvözetét nyújtja Mircea Ca rta rescu prózájának és Dan Brown összeesküvés-elméletekre épülô cselekményszövésének, a háttér pedig egy teljesen naprakész technológiai univerzum, amilyennel a Mátrixban is találkozhatunk. Nyilvánvaló, hogy ez felkeltheti egy szélesebb olvasóközönség figyelmét is, a regény tökéletesen megragadja azt, ami a levegôben van, anélkül, hogy lebecsülné a múlt egyfajta nosz- 806

9 talgikus megidézését. Ion Manolescu könyvének legfontosabb erénye azonban kétségkívül a stílus: már az elsô soroktól leköti olvasóját, jól adagolja az érzelmeket anélkül, hogy melodramatikussá válna, és minden szónak jól körvonalazott szerepe van a mondat-építményekben. A regény 650 oldalas, de mindvégig érdekfeszítô olvasmány. Az egyetlen szerzô az összeállításban, aki már 1989 elôtt is köteteket publikált, a költô és prózaíró Gabriel Chifu (sz. 1954) ban jelent meg elsô verseskönyve Sa las² în inima (Szívbéli otthon) címmel. Elsô prózakötetét 1987-ben publikálta (Unde se odihnesc vulturii / Ahol a sasok megpihennek). Elsô pillantásra Chifu regénye, a Relatare despre moartea mea (Beszámoló saját halálomról) olyan kombinációnak tûnik, amelyben találkozik Dumitru Þepeneag fondorlatos narrációs technikája (a Hotel Europa regényciklusból vagy a La Belle Roumanie címû újabb regénybôl) Jack Kerouac Úton címû könyvével. Egy térben és idôben igencsak kiterjedt regényvilágban (amelyben az aranykorszak Romániája ugyanúgy feltûnik, mint napjaink Kanadája vagy az egyesült Európa fontosabb fôvárosai) az író végrehajtja a bravúrt, hogy mindössze 233 oldalba sûrít egy olyan anyagot, amelybôl öt-hat különbözô fajta regényt lehetett volna írni: egy detektívtörténetet (amelyben Anne Wellington/Ana-Cristina Sta nescu titokzatos levelezôpartnere után nyomozhatunk), egy egzisztenciális regényt (amely elbizonytalanodásról, szabadságvágyról, énkeresésrôl szól, és a már említett Ana-Cristina a fôhôse, de végsô soron az összes többi szereplôt hasonló problémák foglalkoztatják), egy kudarc és illúzióvesztés regényét (amely a könyv elején közölt naplórészletekre épülhetne), egy utazásregényt vagy egy metafizikus-parabolikus történetet (amely a fôhôsnô regény végén végrehajtandó feladatát állítaná középpontba), egy szövegközpontú, francia új regény-típusú könyvet (amely másképpen használná a szövegbeli stílusok, hangok, narratív technikák sokféleségét). És mégis, ha kissé eltávolodunk tôle, és mindazt lehántjuk róla, ami fölöslegesnek tûnik, a Beszámoló saját halálomról úgy marad meg olvasói emlékezetünkben, mint egy autentikus regény, amelynek középpontjában az utóbbi évek román prózájának egyik legemlékezetesebb nôalakja áll: Ana- Cristina Sta nescu (Anne Wellington). A nemzedéki vitáktól távol, magányos irodalmi portyázóként bukkan fel elôttünk Petre Barbu (sz. 1962). Ô a kilencvenes évek elején igencsak sajátos regényekkel debütált. A galaþi származású író saját, a kommunizmus idején fontos ipari központnak számító városáról ír tragikomikus hangnemben, arról, ahogyan az acélmunkáscsaládok életének drámája kibontakozik az 1989-es változások után. A szülôk és gyermekek értékrendje között szakadék tátong, az öregeknek fogalmuk sincs, merre tart a társadalom, teljes 807

10 életfilozófiájuk romokban hever. A könyvek hangulata a glasznosztykorszak szovjet filmjeit idézi vagy Emir Kusturica hiperrealista filmjeit. Itt már semmi nem függ össze semmivel, a családtagok mélységesen lenézik egymást, és a szegénység mellett csupán az tartja ôket együtt, hogy félnek véglegesen szakítani azzal az életformával, amelyet örökre adottnak gondoltak. Sanda Cordos² Románia tabutlanításának programját olvassa ki Petre Barbu prózájából. Egy olyan Romániát látunk itt, amelyik nincs agyonkozmetikázva, ideológiáktól mentes, és az átlagember hétköznapjai felôl mutatkozik meg. Bár születési évét tekintve a nyolcvanasok közé tartozna, Doina Rus²ti (sz. 1959) a rendszerváltás után közel tíz évvel tûnt fel az irodalmi életben. Mára az egyik legjelentôsebb prózaíróként tartják számon. Cristian címû remek elbeszélése egyfajta poétikus meditáció az emberi létezésrôl. Egy meg nem hallott kiáltás, a vágy, hogy hamarabb érj oda ahhoz, akivel találkoznod kell, a rossz idôzítés, és semmi sem érvényes már abból az életbôl, amely egy perccel korábban még a tiéd volt. Madi meghal egy ostoba autóbalesetben, Cristian megpróbálja folytatni saját életét, családot alapít, de nem tudja elhessegetni életébôl az árnyékot és a kínzó kérdést: Mi lett volna, ha?... Doina Ruş ti vérbeli prózaíróként nem analizál, csak leír mikroszkopikus pontossággal követi a tudat rezdüléseit. Ha van olyan író, akinek megvannak az eszközei az emberi lélekre való ráhangolódáshoz, akkor Doina Ruşti az. Ana Maria Sandu (sz ) ugyancsak Mircea Ca rta rescu köpenyébôl bújt elô. Regénye, a Fata din casa vagon (A vagonlakó lány) egy vidéki nô boldogtalanságának szimfóniája, amely három hangra és három nézôpontra íródott: a gyermek Ileana reményeinek és csodavárásainak történetére, az Ileana Ina nevû lányának hangjára, aki édesanyja nyomorult életérôl számol be iszákos és agresszív férje oldalán, illetve a középiskolás, kamasz Ileana hangjára, aki egy costineşti-i táborban majdani férjével találkozik. Az egymásba illeszkedô perspektívák, amelyekbôl kirajzolódik a nôi sors, hitelessé teszik a figurát, erôt kölcsönöznek a narrációnak. Mircea Ca rta rescu, a könyv elôszavának írója szerint a regény legerôsebb pontja az a felidézô erô, amely a szereplôk emlékeinek, vágyainak poétikus megjelenítésébôl fakad, és amelyek végsô soron ugyanannak a nôi hangnak a kivetülései. Egészen más jellegû Radu Paraschivescu (sz. 1960) írásmódja. Bár a téma, a könyv címe és a szerzô elôélete (David Lodge regényeinek román fordítójáról van szó) egyaránt azt vetítik elôre, hogy a Ghidul nesimţitului (Az arcátlanság kézikönyve) egy komikus mû lesz, mégsem errôl van szó. Mûfaját nehéz lenne meghatározni valahol a próza és a(z anti)kézikönyv között helyezkedik el, a könyv legalább annyira horrorélményt nyújt, mint amenynyire komikusat. Ha egy regényben találkoznánk azokkal a példákkal, ame- 808

11 lyek itt tízparancsolat-szerûen irányítják az arcátlanok társasági életét, akkor jókat derülnénk rajta, ahogy a jó minôségû humoron általában. Ahogy I. L. Caragiale a karcolataiban, Paraschivescu mindent átérez és mindent lát, az a természetes hangnem pedig, amellyel kertelés nélkül kimondja a dolgokat, sûrûn megnevettet. Mégis, a tudományos tanulmány hangnemét idézô paródia az arcátlanok viselkedésérôl visszafogja a kirobbanó nevetést. Talán a megjelenített tények mennyisége, a sûrítettség miatt van, hogy az ember lélegzet után kapkod, miközben olvas. Mintha egy kötéltáncos-mutatványt néznénk, amely felemészti az energiáit annak is, aki a kötélen lépeget, és annak is, aki nézi ôt. Lehet, hogy a téma túlságosan közel áll hozzánk, lehet, hogy túl kevés a fikciós áttétel, hiszen lépten-nyomon az az érzésünk, hogy a szereplôk és történetek a saját hétköznapjaink rémálmaiból származnak. A könyv elôszavában Andrei Ples²u arról beszél, hogy az arcátlanság vizsgálata végsô soron»az új ember«színképelemzésével egyenértékû. Az elhülyítés igencsak hatékony programja, amelyet a kommunisták dolgoztak ki, látványosan fordult termôre az átmenet éveinek antropológiai mutánsai ban, akik kiválóan alkalmasak arra, hogy pokollá tegyék a körülöttük élôk hétköznapjait. A szocialista etika és méltányosság csúcsterméke, a faragatlan és alkalmazkodásra bármikor képes új ember készen áll arra, hogy az egyesült Európa polgárainak sorába lépjen. BALÁZS IMRE JÓZSEF fordítása 809

12 ADELA GRECEANU Kvázi kisasszony Mindenféle pihékbôl, szöszmöszökbôl készítettem modelleket. Zavart, hogy nem egyszínû, hanem meglehetôsen tarka volt az abrosz, és ezért a modelljeim nem tûntek ki rajta eléggé. Kedvenceim a könnyen lehúzható címkék voltak. A lehetô legapróbb darabokra téptem ôket, majd elôkészítettem, aztán nekiálltam pihéket keresni a szônyegen. Bármilyeneket. A pihékbôl apró galacsinokat gyúrtam, és amikor már elég volt belôlük, akkor összekombináltam ôket az apró papírdarabkákkal. Ezeket az apró szemétkéket aztán párhuzamos sorokba rendeztem, a lehetô legegyenesebb és egymáshoz egészen közeli sorokba, sohase kör alakba. A legtöbbet azzal fáradoztam, hogy megtartsam a tökéletesen egyenes vonalakat. Félve dolgoztam, hogy rajtakaphatsz megint. Ezért siettem. És te éppen ekkor léptél be. Ránéztél a soraimra. Én szófogadóan ültem a széken. Már nem dolgoztam. Tudtam, hogy megharagítottalak. Haragszol, amikor ezt játszom, igaz? Összegyûjtötted a szöszmöszöket az egyik tenyeredbe, és bedobtad a szemétbe. Majd kézen fogtál és elvittél lefeküdni. Nem akartalak megharagítani. Nagyon ragaszkodtam hozzád. A hallgatás azonban félelemmel tölt el. Miért nem beszéltél velem? Másokkal vajon beszélsz? És hová mész el reggel, és néha délután is? Emberekkel találkozol. Velük vajon beszélsz? Éreztem, hogy a hallgatásom megnô és betölti a szobát. Az ajtó be volt zárva. Te sehol se voltál. Sötétedett. Visszatértem a szobába, és meggyújtottam a villanyt. * Bevontam zölddel a széket. Már rég foltos volt, találtam egy hasonló színû régi szoknyát és ráhúztam. Azóta ez az én székem. Mielôtt ráültem volna, valami zaj megzavarta a gondolataimat. A széken megjelent egy folt, amelyet csak másnap vettem észre. Nem ültem le többé a székre, hanem kivittem a napfényre. Harmadnap, ahelyett hogy eltûnt, és helyette csak egy elmosódott, homályos kontúr maradt volna, a folt még jobban kiütközött. Két napig rá se néztem. Hatodik nap véletlenül rátévedt a tekintetem, és észrevettem, ahogy lassan megmozdul a folt, mint valami 810

13 ragacsos folyadékban, és hogy már egészen tisztán kivehetô alakja van. A hetedik napon a folt szûkölni kezdett. * Tízéves kislány vagyok. Egyedül vagyok otthon. Áthívom a szomszéd fiút papás-mamást játszani. Levetkôzünk és letusolunk. Aztán kimegyünk, és belehempergünk a homokba, míg az egész testünk meg nem telik a napfényben csillogó aranyló szálacskákkal. Ó, hogy ragyogunk! Bemegyünk a lakásba, majd a pokrócból és négy székbôl készített házacskánkba. Bent sötétség van és szûkös a hely. Ô már-már unatkozik. Akkor az a mentô ötletem támad, hogy szülök egy gyereket. Boldogok vagyunk, elhatározzuk, hogy nevet adunk neki, ám ô fenntartja magának, hogy neki jutott elsônek eszébe ez a dolog. Jó, mondom, a te ötleted volt. De nem kell az ötleted. Úgyis én fogom megszülni! Beleegyezik. De még sokáig büszkélkedett az ötletével. Aranyszôke hajú gyerekünk lesz, mondja. Le kell mosnunk magunkról a homokot, és fel kell öltöznünk közeledik az idô, amikor érkeznek a szüleim. Majd holnap folytatjuk a játékot. Ma ismét itthon nálam találkozunk. Azt szeretné, ha a pokrócból és székekbôl összeeszkábált házban szülnék, és megmutatnám neki, hogyan is történik a dolog. Nézd, mit hoztam! mondja. Mi ez? Egy darab hús. Minek? kérdezem csodálkozva. Hogy megszüljed! Nevetni kezdek: Nem így szülnek. Hiszen neked errôl fogalmad sincs! Odadobom a húst a kutyának. Megharagszik. Azt hiszi, hogy szülni anynyi, mint húspotyolóval natúrszeletnek kipotyolni egy darab húst. Mondom neki, hogy csak legyen türelme, mert mindjárt szülni fogok, de ezért be kell mennem a fürdôbe. A fürdôbe? csodálkozik, és be akar jönni velem. Azt mondom neki, hogy ehhez egyedül kell lennem. Erôszakoskodik, hogy mutassam meg, hogyan szülnek. Azt mondom, hogy ez titok, ez egy csoda. Erre a szóra, hogy csoda, megadja magát. Bezárkózom a fürdôbe, és nem jut eszembe semmi. Nincs semmi ötletem, hogy hogyan is oldom meg ezt a dolgot. Ô alig várja már, hogy megszüljek. Miközben a kád szélén ülök és lógatom a lábamat, észreveszem az ajtóküszöböt, amelyrôl az idôk folyamán lekopott a barna festék. Eszembe jut, hogy amióta észrevettem azt a foltot, ahányszor csak a fürdôbe megyek, mindig átugrom, nem akarok rálépni. 811

14 Így született meg: rá gondolva. Kijövök a fürdôbôl diadalmasan, és mondom neki, hogy nevet is találtam a gyereknek: Tündér húgocska. Hol van? kérdezi. Megmutatom a helyet a küszöbön, ahol lekopott a festék. Nézd, hogy ragyog! Te tudtad, hogy egy aranyszôke gyerek lesz! A foltnak faszíne volt. * A csend helye a falon. Bonyolult galériákat ásott benne, amíg át nem hatolt egy repedésen a szobánkba. A nevetésének repedés formája volt. * Van egy barátom, akit Udónak hívnak. Kertjeinket egy drótkerítés választja el egymástól. Amikor találkozni akarunk, vagy én kiáltok neki, hogy: Udo, gyere a kerítésheeeez!, vagy ô kiált át nekem. Egy alkalommal felfedeztem egy nyílást a kerítésen, amelyet kitágítottam, hogy átkúszhassunk rajta. Apa észrevette, és megjavította a kerítést. Mi újra kitágítottuk, apa újra megjavította, és megint és megint. Szülinapomra az anyukája könyveket hoz a kerítéshez és megkérdezi: Megvan ez a könyv neked? Igen, megvan. És ez? Ez nincs. És elküldi Udóval ajándékba azt a könyvet, amelyik nincs meg nekem. Az egyetlen nap az évbôl, amikor találkozunk, az a születésünk napja. Udo autóbuszost játszik. Van egy rollere, amelyikkel a Szeben Medgyes szakaszt járja az autóbusz-megállókkal telerakott kertjükben. Egyik nap Udo a 11-es, más napon az áthúzott 11-es Én otthon ülök, és ételt készítek. Szôlôlevélbe töltött káposzta mészhabarcs töltelékkel vízzel kevert föld. Néha sárgarépát is teszek bele. Egyik nap a rózsaszín rúzst keresem, amit nemrég fedeztem fel az egyik fiókban. Olyan az illata, mint a romlott margarinnak a kamrában. Kifestem az ajkamat, teszek kicsit az arcomra is belôle, és felveszem a kedvenc szoknyámat, a pörgôset. Eszembe jut anyám tûsarkú cipôje, amelyet nem szokott felvenni, mert szorítja a lábát. Felveszem, és a tükörbe nézek. Akkor hallom hogy: Adila! Gyere a kerítésheeez! Megyek. Nézd, hogy pörög a szoknyám! És megpördülök elôtte. Gyere, házasodjunk össze! mondom neki. Jól van mondja. 812

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Alan Glynn. Csúcshatás

Alan Glynn. Csúcshatás Alan Glynn Csúcshatás Eithne-nek Messziről érkezett erre a kék párákba borult pázsitra, és olyan közel jutott álmának megvalósulásához, hogy szinte elérte a kezével. Nem tudta, hogy ez az ábránd már réges-régen

Részletesebben

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és 2014 1 Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és Rigán Lóránd, Szőcs Géza, György Péter, Csetri

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

Kosztolányi újragombolva

Kosztolányi újragombolva Kosztolányi újragombolva Válogatás a Kosztolányi kritikai kiadás honlapjának (www.kosztolanyioldal.hu) pályázatára beérkezett szépirodalmi alkotásokból Budapest, 2011. 1 Tartalomjegyzék Arany Zsuzsanna:

Részletesebben

HAJÓTÖRÖTTEK - KISREGÉNY

HAJÓTÖRÖTTEK - KISREGÉNY HAJÓTÖRÖTTEK - KISREGÉNY - ELSŐ, JAVÍTANDÓ KIADÁS 2011. I. FEJEZET Miért játszanak a rádiók kizárólag olyan dalokat, amelyek már úgyis mindenki könyökén jönnek ki? M. számtalanszor feltette már ezt a kérdést,

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007.

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. SZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. 1. VÁROSKÉP, ÉJJEL Egy panelváros, egy lakótelep képét látjuk. Szürke kockatömbök, körülöttük apró terek bújnak meg, fák lombjai próbálják takarni a csúfságot.

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK...

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK... LVII. évfolyam, 11. szám 2012. november TARTALOM KISS MARCELL Kao Hszing-csien...1002 KAO HSZING-CSIEN A Tökéletes Adomány temploma...1004 Az irodalom védelmében...1010 Egyszemélyes Biblia (Kiss Marcell

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 167 167 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM Petőcz András: Fordul az idő 1 Mester Györgyi: Belvárosi dupla ablak 2 Mester Györgyi: Más világ 4 Nagy Zopán fotói 6 Darázs Enikő: Messze a mindentől,

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

SHEILA HOCKEN Emma meg én

SHEILA HOCKEN Emma meg én SHEILA HOCKEN Emma meg én EGY GYEREK, AKI MÁS MINT A TÖBBI Iskolás koromig fogalmam sem volt arról, hogy nem látok rendesen. Homályos, bizonytalan képek és színek között éltem; mintha mindent fátyol borított

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Aki nem teszi le a lantot

Aki nem teszi le a lantot Honlapunkról ajánljuk Tõzsér Árpád Soha már Temetõben olvasgattam, ültem, s elmerültem Kantban, sír süppedezett alattam. Egyszer hallom: lent zár kattan. Kattan egyet, kattan hármat, tán az alvilági árnyak

Részletesebben

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon)

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Tartalom: 3. o.: Tombol a nyár ; (Karaffa Gyula írása) 4. o.: Vidám verseket kellene már írnom; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Minek venni; (Móritz

Részletesebben

KÖNYVRÕL KÖNYVRE MAGYAR VILÁG. TELLÉR GYULA Született-e Orbán-rendszer 2010 és 2014 között?... 346. KüLFÖLDI SZERZÕINK... 368

KÖNYVRÕL KÖNYVRE MAGYAR VILÁG. TELLÉR GYULA Született-e Orbán-rendszer 2010 és 2014 között?... 346. KüLFÖLDI SZERZÕINK... 368 LIX. évfolyam, 3. szám 2014. március TARTALOM ANDREJ ASZTVACATUROV Pétervár és Moszkva között (Horváth Iván fordítása)... 233 GRZEGORZ KWIATKOWSKI versei (Nagypál István fordításai)... 261 NEMES ANNA Philip

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2002. JÚNIUS 27. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ferge Zsuzsa Kertész Ákos Két század két kor II. Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 1. Tarján

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak.

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak. Konrád György: Inga Sopotnik Zoltán: Futóesõ Ferdinandy György: Hetedíziglen Lapszámunkat Antal Éva festményeivel illusztráltuk. A mûvésznõ bemutatása a 29. oldalon Kenéz Ferenc A hírek szerelmeseinek

Részletesebben

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva TERÁPIUM 2015./I. évfolyam 1. szám A Félúton Alapítvány kiadványa Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség Visszavezetni lassan, kézen fogva Vissza akartak kapni mint apát

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben