Irene Hutterer-Pogány Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (ITAT) Karl-Franzens-Universität Graz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irene Hutterer-Pogány Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (ITAT) Karl-Franzens-Universität Graz"

Átírás

1 BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET MAGYAR NYELVEN EURÓPÁBA 3. szekció (április 1. de.) A tolmács-fordító (mőfordító) képzés. Pályák és profilok Klaudy Kinga professzor (ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképzı Központ) megnyitja a fordító és tolmácsképzési szekciót, elmondja, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatásában a fordító és tolmácsképzés sajátos helyzetben van, mivel hallgatókat nem mindig lehet eljuttatni a nyelvi közvetítéshez szükséges nyelvi szintre, mindazonáltal a fordítás és tolmácsolási igény erısen jelen van mind a hallgatók, mind a környezet részérıl. Megoldás lenne az, hogy a magyar szakok munkájában növelni kellene a fordítási és tolmácsolási gyakorlatok számát, anélkül, hogy a diplomába a fordítói és tolmácsi képzettség bekerülne. Ez viszont ellentmond a bolognai folyamata legfontosabb törekvésének, hogy a kimeneti oldalon jól körülhatárolható kompetenciák (ismeretek, képességek és készségek) kerüljenek bele a diplomába, erre pedig a fordítás és tolmácsolás nagyon alkalmasnak látszik. İ személy szerint nem támogatja, hogy fordításból és tolmácsolásból alapszinten (BA, BSc Bachelor of Arts/Sciences) diplomát lehessen szerezni, mert az alapképzést végzett hallgatóknak sem a nyelvtudása, sem a szaktudása, sem a háttérismeretei nincsenek a hivatásos nyelvi közvetítéshez szükséges szinten. Elmondja, hogy a magyar egyetemek és fıiskolák most a mesterszintő (MA, MSc, Master of Arts/Sciences) fordító és tolmácsképzés képzési és kimeneti követelményein dolgoznak. Errıl majd a záróülésen fog beszámolni, mert a most következı két órában hat elıadás fog elhangzani, és ha mindegyik elıadó húsz percet kap, akkor már nem lesz idı a készülı mesterképzésrıl beszélni. Irene Hutterer-Pogány Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (ITAT) Karl-Franzens-Universität Graz A mai Elméleti és Alkalmazott Fordítástudományi Intézetet (ITAT) 1946-ban Fordító és Tolmácsképzı Intézet (Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung) néven hozták létre a grázi Károly Ferenc Egyetemen, egyidejőleg a bécsi és az innsbrucki egyetemekkel. Kezdetben a nyelvszakokhoz kapcsolódva 7 féléves idıtartammal mőködött óta, tehát szinte kezdettıl fogva (jóval a Finnugor tanszék létrejötte elıtt) a magyar szak is szerepelt a választható nyelvek között, de csak olyanok jelentkezhettek, akik már beszéltek magyarul. Teljes értékő, önálló stúdium, amelyet nem kellett más szakkal (csak egy másik nyelvvel) kombinálni csak 1972-ben lett, 1988 óta van önálló tanszéke.

2 Erre az idıszakra vonatkozóan hivatkoznék egy saját cikkemre, amely 1993-ban jelent meg a Hungarológia címő szaklapban, 1 ill. az intézeti honlapunkra. Lényeges változások történtek 1999-ben, ekkor kapta az intézet a jelenlegi nevét, azóta dolgozunk a tanulmányi reformon, és okt. 1-tıl már teljesen új tanrend szerint folyik a kiképzés. Jelenleg a következı szakokra lehet jelentkezni az ITAT-nál: albán, angol, arab, bosnyák/szerb/horvát, francia, magyar, német mint idegen nyelv, olasz, osztrák jeltolmácsolás, orosz, spanyol, szlovén, török. Két idegen nyelv felvétele kötelezı, az elsıként választott idegen nyelvbıl feltétel az érettségi szintő nyelvtudás és a megfelelı kulturális ismeretek megléte. Második idegen nyelvként a németen kívül bármelyik oktatott nyelv választható. Kívánatos, hogy a tanulmányok végére mindkét nyelvet kb. egyforma szinten bírják a végzett hallgatók A képzés célja kezdettıl fogva nem elsıdlegesen filológiai jellegő, bár szükséges bizonyos szintő filológiai iskolázottság azoknak a feladatoknak az ellátásához, amelyek a tolmácsokra és fordítókra hárulnak, akik mint a kommunikáció szakemberei a különbözı nyelvek és kultúrák között közvetítenek. A hagyományos szükségletek, mint a mőfordítás és a szakfordítások mellett új tevékenységi területek is kialakultak, így a technical writing, terminológiai dokumentáció, gépi fordítások elıkészítése és utókorrekciója, szoftver és honlap fordítások, speciális fordítások a média részére a filmszinkronizációtól a képregényekig, stb. Ugyanígy a tolmácsolás terén a konszekutív és szinkrontolmácsolás mellett a konferencia-, a média- és a törvényszéki tolmácsolás és az utóbbi idıkben a community interpreting (kommunális v. közösségi tolmácsolás). Mindez megköveteli az idegennyelvi és az anyanyelvi kultúra alapos és mélyreható ismeretét, a szükséges nyelvi kompetenciát, és a transzlatológiai szaktudományi és módszertani ismereteket. Az oktatást tehát úgy kellett megreformálni, hogy eleget tehessen a fenti követelményeknek. A tolmács- és fordítóképzés jelenleg 5 évig tart, és három tanulmányi szakaszból áll, az ún. Y-modellel ábrázolható, melynek alapját a nyelvi és a kulturális tanulmányok adják. Az elsı két tanulmányi szakasz egyegy szigorlattal (diplomavizsga), a harmadik szakdolgozattal és államvizsgával zárul. Az elsı tanulmányi szakasz 1 évig tart, melynek végén sikeres írásbeli vizsgák után bizottság elıtt kell a hallgatóknak számot adniuk anyanyelven ill. mindkét idegen nyelven (egyszerre). Az elsı két évben a képzés súlypontja az anyanyelv, a választott nyelvek és a kultúrák intenzív oktatása, erre épül a transzlatológiai bázis kompetencia a 3. évben. A második szigorlat egy komplex feladat, (konkrét megbizatás) önálló megoldása írásban kb. 1 hét alatt. A szóbeli ennek megvédése. A harmadik tanulmányi szakasz a specializálódás ideje, itt szakosodhatnak a hallgatók a fordításra vagy a tolmácsolásra, ezen belül itt készülhetnek fel a késıbbi speciális munkákra, mint pl. a törvényszéki tolmácsolás a szakfordítás, vagy esetleg mőfordítás stb. Ezért itt az oktatás az ún. modulokban folyik, pl. tudomány és kultúra, gazdaság és idegenforgalom, jog ill. büntetésvégrehajtás stb. A tanulmányokat szakdolgozat, és államvizsga zárja. Az 5 év alatt a hallgatóknak összesen 150 szemeszter órát kell abszolválniuk, az egy tanulmányi évben felvehetı órák 60 kreditpontnak felelnek meg. A diplomások Mag. phil. címet kapnak. 1 Hutterer-Pogány Irene: Magyaroktatás Grazban (Ungarischunterricht in Graz) In: Hungarológia 1. Tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetek. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 1993,

3 2003 óta önálló szakként lehet tanulni a community interpretinget, azaz a közösségi tolmácsolást. Cél: hogy fıként a szociális, orvosi, gyógyászati területen a multikulturális és multilingualis társadalom minden tagjának biztosítsák a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A szakon nyelvi képzés nincs, ezért a felvétel feltétele egy bizottság elıtt letett német nyelvvizsga, és alkalmassági vizsga (érettségi v. egyenértékő v. után). A tanulmányi idı 4 félév, félévenként 30 órával. Szakdolgozat és záróvizsga. Az ITAT keretében számos kutatatási projekt mőködik jelenleg is ill. zárult le a közelmúltban, pl. a jeltolmácsolás, a feminista transzlatológia ill. a dokumentáció és a fordítási folyamat optimálása területén (vö. Adatbank: Labor für Kommunikation und Dokumentation (Lab.Doc.Com). A pécsi egyetemmel közös projekt eredményeként jelent meg egy kétnyelvő szótárunk a közelmúltban: Dragaschnig Hutterer-Pogány Muráth Zserdin: Wirtschaft Sozialpolitik Aktuell 1 2. Deutsch-Ungarisch, Ungarisch-Deutsch) Online terminológiai adatbankunk mőködik az intézet saját munkájából, (terminológiai szakdolgozatok) plusz társintézményektıl, mint pl. Johannes Gutenberg Universität Germersheim, Inst. für Translation und Mehrsprachige Kommunikation der Fachhochschule Köln stb. Prof. Dr. Alabán Ferenc, CSc. tanszékvezetı Bél Mátyás Tudományegyetem, Besztercebánya A Besztercebányai Hungarisztika Tanszék munkájáról és eredményeirıl A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Filológiai Karának Hungarisztika Tanszéke 1998-ban, tehát 8 évvel ezelıtt jött létre. A szlovákiai egyetemi karok közül a besztercebányai Filológiai Kar az, amely komplex és rendszeres tantervi programok keretében a fordítók, mőfordítók, tolmácsok és filológiai szakemberek képzését látja el. Kezdetben három tagja volt a besztercebányai tanszéknek. Ez a létszám fokozatosan bıvült, változott, jelenleg 8 oktatója van a tanszéknek és egy titkárnıje. Ebbe a létszámba beletartozik a magyar-szlovák államközi egyezmény keretében mőködı magyarországi vendégoktató, aki a képzésben ugyanúgy részt vesz, mint a rendezvények szervezésében, alkalmi magyarországi elıadók meghívásában stb. A tanszék tanárai jelenlegi kvalifikációs struktúrája: 3 prof., 5 adjunktus, ebbıl 1 tudományos fokozattal, a többi magyarországi doktorandusz képzésben vesz részt, a budapesti ELTE-n, ill. a Debreceni Egyetemen. A kreditrendszerő oktatási formát 2001-ben vezettük be, ami azt is jelenti, hogy a mostani akadémiai év végén már az ECTS szabályai szerint államvizsgáztatunk. A bolognai rendszer fokozatai szerint akkreditált tanulmányi programok szerint oktatunk. Tanszékünk akkreditálva van az alapfokú (baccalaureátusi), a mesterfokú (magiszteri) és a doktoranduszi (PhD.) program is (Ez utóbbi intern és extern formában). Ezenkívül tanszékünkön meg lehet szerezni a kisdoktori (azaz a PhDr.) fokozatot is. A megállapításától eltelt nyolc év alatt tanszékünk 12 önálló kötetet jelentetett meg. Ez a statisztika egyértelmően jelzi a szakmai érdeklıdést, irányultságot, a publikálási kedvet és az erudíciót. Monográfiák, tanulmánygyőjtemények, konferenciák

4 megjelent anyagai, egyetemi tankönyvek és jegyzetek teszik ki a könyvek sorát. A tanszék néhány tagja ezen kívül más hazai és magyarországi kiadónál is jelentetett meg mőveket, melyekre felfigyelhetı visszhangok érkeztek. Igyekszünk megfelelni annak a fontos igénynek, hogy a dolgainkat, kapcsolatainkat és eredményeinket menedzselni kell, erre tanítanak az elismert külföldi egyetemek és tanszékek példái. Eddig nyolc nemzetközi tudományos konferenciát rendeztünk, melynek anyagai tanulmánykötetek formájában meg is jelentek. A témák (nyelvi és irodalmi interpretációk, a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati kérdései, kisebbségi irodalmak fejlıdési problémái, kétnyelvőség, integráció stb.) szervesen konvergálnak azokkal a kutatói programokkal, amelyeket tanszékünk tagjai felvállaltak, ki-ki a saját szakterületén. Hazai és külföldi kapcsolataink is azokkal az intézményekkel, egyetemekkel és fıiskolákkal alakulnak ki és fejlıdnek, amelyekkel ezeken a területeken eredményesen együtt dolgozhatunk. Ilyen alapon jónak mondhatók a magyarországi felsıoktatási intézményekkel való kapcsolataink, fıként a budapesti ELTE-vel, a Szegedi Egyetemmel, a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, az egri Eszterházi Károly Fıiskolával, amelyekkel együttmőködési szerzıdés is konkretizálja a munkaterületeket. A közeljövıben kerül sor a Miskolci Egyetemmel való kölcsönös együttmőködési szerzıdés aláírására, s keressük a kapcsolatfelvétel lehetıségét a fejlett nyugati-európai országok hungarisztikai mőhelyeivel. A következı akadémiai évre kiírtuk az egyszakos magyar képzést (eddig ilyen csak a levelezı tagozaton volt), kombinációkban a magyart az angol, a német, a francia, az orosz, a szlovák és az ukrán nyelvvel hirdettük meg szintén a nappali tagozaton. Az akkreditáció késése miatt augusztusban lehetıség lesz még a magyar-lengyel és a magyar-spanyol kombináció megnyitására. Eddig diákot tartottunk meg évfolyamonként, az elkövetkezıkben szeretnénk kibıvíteni ezt a létszámot, ezért eltekintünk az eddig alkalmazott szigorú felvételi vizsgáktól, s teret adunk a magyar nyelv és irodalom után érdeklıdı minden jelentkezınek. A filológiai, fordító és tolmács szak végzısei kulturális területen, szerkesztıségekben, kutatóintézetekben, levél- és kézirattárakban, a vállalkozói szférában, a diplomácia területén, a társadalom különbözı szintő állami és magánszférájában mőködı fordítói, tolmács valamint tudományos kutatói státuszokban helyezkedhetnek el, és szakuk jellegének, egyéni képességeiknek megfelelı feladatokat láthatnak el. Bizonyítja ezt a stúdium ideje alatt végzett kötelezı szakmai gyakorlatuk, továbbá a tanulmányok végeztével történı elhelyezkedésük. Kálmán Judit Két sziget a krakkói Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének mőfordítás órái és a budapesti Hungarovox Oktatási Stúdió mőfordító kurzusa Informatív beszámoló-helyzetjelentı elıadás két (egy állami és egy magániskolai) oktatóhelyrıl. Lengyelországban három helyen folyik egyetemi színtő magyar szakos képzés (Varsó, Krakkó, Poznan). A magyar nyelv iránti behatárolt igény miatt mindhárom oktatóhely igyekszik együttmőködni, illetve szakosodni, imigyen próbálván piacképesebbé tenni a hallgatókat. A Nagy László Kálmán professzor által vezetett

5 krakkói tanszék a régi magyar irodalom, illetve a fordítástudomány mellé tette le a voksát. A mőfordítás oktatása a IV. évben, kétszemeszteres tantárgy keretében zajlik. Elsısorban mai magyar prózával foglalkozunk. Olyan alkotókkal, akikkel az irodalmi kurzusok keretében nem találkoznak a hallgatók. A mőfordítás mellett komoly hangsúlyt kap az oktatásban a szakszöveg-fordítás. Erre nincs külön órakeret, a munka a nyelvórák keretében történik. Budapesten a Hungarovox Oktatási Stúdióban többirányú tevékenység folyik: könyvkiadás, kiadói szerkesztıi képzés, mőfordító tanfolyamok, szinkrondramaturg képzés, szinkronszínész képzés. A Stúdió vezetıje Kaiser László. A fent említett tanfolyamokon tandíj van, a mai piaci helyzetet nézve közepes nagyságú. A mőfordító képzés 60 órában zajlik. A kurzus tehát kb. fél évig tart. Prózával és drámai szövegekkel foglalkozunk. A hallgatók esetében sajátos problémát jelent a magyar szak hiánya. Az órakeret adta lehetıségek között megpróbáljuk lerakni az alapokat, hogy aztán késıbb a hallgatók már önállóan folytathassák az útjukat. Hallgatóink a legkülönbözıbb korosztályokból és szakmai csoportokból kerülnek ki. Mindig vannak vidéki hallgatók is. A Stúdió honlapja: Dr. Liljana Lesznicskova Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem, Szófia Fordítóképzés az Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékén A szófiai magyar tanszéken 2001 óta folyik Magyar kultúra és fordítás címő háromszemeszteres mesterképzés. A magyar nyelv felsıfokú oktatásán kívül a 7 kötelezı és a 14 szabadon választható tantárgy felöleli a magyar mővelıdéstörténet, a kapcsolattörténet és a fordítástudomány legfontosabb kérdésköreit, a szaknyelvi oktatást, továbbá olyan képességek és szakmai ismeretek elsajátíttatását, amelyek lehetıvé teszik hallgatóink jövıbeli elhelyezkedését. A fordítás és tolmácsolás címő specializációs csomag 8 tanegységbıl áll: Különbözı szövegfajták fordításának elmélete és gyakorlata; Szakfordítas; A mőfordítás stilisztikája; Fordítás és recepció; Ügyiratok, dokumentumok, hivatalos levelek fordítása; Konszekutív és szinkrontolmácsolás; A frazeologizmusok fordítása; az EU szaknyelve. A tantárgyak oktatásában figyelembe vesszük a kontrasztivitás elvét. A képzés során a hallgatók megismerkednek a célnyelvi és a forrásnyelvi kultúra különbségeivel, a fordítástudomány legfontosabb kérdéseivel, a különbözı fordításelméletekkel, a fordítás modelljeivel, az általános fordítástechnikákkal, a fordítói stratégiákkal, az egyes fordításfajták jellegzetességeivel, szerkesztésüknek, lektorálásuknak és bírálatuknak alapelveivel. Konkrét nyelvi anyag alapján tanulmányozzák a fordításban elvégzendı átváltási mőveleteket, a nyelvi idegenszerőségeket. Olyan problémákkal is foglalkoznak, amelyek a szövegfordítás módszertani elveire, az eredeti és a lefordított szöveg interpretációjára, pragmatikai adaptációjára és olvasóközösségére vonatkoznak. Kellı hangsúly esik a fordítói döntések meghozatalában vállalt kockázat elemzésére is. A fordítás szerkesztésének szánt órákon a diákok a különféle (tartalmi, nyelvtani, megformálási, stilisztikai, helyesírási) hibák, pontatlanságok, eltérések azonosításával és kiküszöbölésével kapcsolatos képességekre tesznek szert. A képzés harmadik szemeszterében a hallgatók a diplomamunkájukat készítik.

6 Prof. Dr. Voigt Vilmos ELTE BTK, Budapest Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MATT) Több éves elıkészítés után 2005-ben megalakult a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MATT). A MATT az európai terminológiai szervezetek, különösen a német nyelvő hasonló terminológiai tanács (RADT) mintájára a magyar nyelvő terminológia kérdéseivel foglalkozik, természetesen a határainkon túli magyar nyelv vonatkozásában is. Épít arra a sokrétő hazai terminológiai kutatásra, az ezzel kapcsolatos könyvtári és informatikus munkákra, európai jogharmonizálásra, oktatási tevékenységre, nyelvhasználati vizsgálatokra és gyakorlati tanácsadásra, amelyek különösképpen az utóbbi évtizedben jelentkeztek nálunk. Magyarországon nemcsak magyar nyelvi terminológiai munkálatok folynak. Például a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskolán évek óta jelentıs európai terminológiai vizsgálatok folytak, különös tekintettel a kisebb finnugor és balti népek terminológiájára. A pécsi egyetemen jelentıs a német terminológiához kapcsolódó kutatás és oktatás. Minthogy az információk egységes és mindenki számára hozzáférhetısége az UNESCO kiemelt prioritása, mind a nemzetközi, mind a magyar terminológiai tevékenység ide is kapcsolódik. A MATT a Magyar UNESCO Bizottság albizottságaként mőködik. Jelenlegi tevékenysége elsısorban az egyes fıbb terminológiai témakörök áttekintése. Tagjai is különbözı jellegő intézményekben dolgoznak. Nagy súlyt helyezünk arra, hogy megismertessük a MATT-ot a nyelvészek, nyelvoktatók, a magyar nyelvet itthon vagy külföldön tanítók, fordítók, szakfordítók, nyelvtervezık, valamint ezek társaságai és intézményei számára. Ezért az ilyen jellegő konferenciákon igyekszünk részt venni. Feladatunknak a sokoldalú magyar terminológiai tevékenység összekapcsolását és fejlesztését tekintjük. Mellékeljük a MATT Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Bıvebb információ a honlapon található. Klaudy Kinga megkérdezi, hogy hol és milyen formában folyik még a fentieken kívül fordító- és tolmácsképzés vagy oktatás magyar nyelvbıl. A következı felszólalók számolnak be magyar nyelvi közvetítıi képzésrıl: Faragó Kornélia: Belgrádi Egyetem Hungarológiai Tanszék: BA-MA, Hizsnyai Tóth Ildikó: Coménius Egyetem, Pozsony: fordítói és mőfordítói szemináriumok, Kolláth Anna: Maribori Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: BA-MA, Gizinska Csilla: Varsó Tudományegyetem, Magyar Tanszék: szakfordítói és mőfordítói szemináriumok, Curkovic-Major Franciska: Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszék. Klaudy Kinga megköszöni a részvételt, és bezárja a szekcióülést.

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Kulcsszavak: kisebbségi felsıoktatás, nyelvi kisebbség, területi autonómia, gazdasági képzés,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a 2002-2006-os vezetıi ciklusról

Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a 2002-2006-os vezetıi ciklusról Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár 8201 V e s z p r é m Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 88/624-000/4756 Fax: 88/624-005 e-mail: foldes@almos.vein.hu Dékáni összegzés

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya. Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban

Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya. Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban A tanulmány rövid áttekintést ad a szlovén nyelv helyzetéről, illetve oktatásáról

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK Készítette: Kurtán Zsuzsa - Silye Magdolna Budapest, 2012. június TARTALOM A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI EREDMÉNYEK 1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS

Részletesebben

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI A kutatás központjában az európai és hazai rendészeti felsıoktatás mőködése, modelljei és jövıbeni lehetséges irányai álltak.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés)

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) LACZIK MÁRIA Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) Kulcsszavak: a nem összehasonlító fokozás, hasonlító szóösszetételek, melléknévi hasonlítás, olasz nyelvi kifejezı

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar

KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar Idegennyelvoktatás és felnőttképzés Az előadás elhangzott az Apáczai Napokon 2009. Győr NYME Európai és hazai dokumentumok

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben