Tartalom XXXVIII. évf. 2012/3. Umberto ECO Az értelmezés nem fordítás (Nádor Zsófia fordítása) 225

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom XXXVIII. évf. 2012/3. Umberto ECO Az értelmezés nem fordítás (Nádor Zsófia fordítása) 225"

Átírás

1 Tartalom XXXVIII. évf. 2012/3. Tanulmány Umberto ECO Az értelmezés nem fordítás (Nádor Zsófia fordítása) 225 Anna Maria LORUSSO Eco kultúrmodelljei (Nádor Zsófia fordítása) 248 KAPPANYOS András Eco, a fordítás és mi 266 KELEMEN János Eco minore 276 SZILVÁSSY Orsolya Eco és a gondolkodás két formája 287 Michele SITÀ Hogyan olvassunk Umberto Ecót? A mintaolvasó és az empirikus olvasó (Ludmann Ágnes fordítása) 299 NÁDOR Zsófia Umberto Eco esztétikájáról módszertani aspektusok 308 NAGY József Eco ezoterizmus-kritikájáról 317

2 Szemle BENE Adrián A középpont kérdése Szabó Erzsébet (szerk.): Új elméletek a narratológiában. Grimm, Szeged, 2010 (Studia Poetica Supplementum III. lingua Hungarica editum) 324 SÖRÖS Erzsébet Borbála Veres András (szerk.): Kosztolányi Dezsõ: Édes Anna. Kalligram, Pozsony, 2010 (Kosztolányi Dezsõ Összes Mûvei) 329 Nekrológ Farkas János László ( ) (Tverdota György) 332

3 A Literatura jelen száma az idén 80 éves Umberto Eco munkássága elõtt tiszteleg mindenekelõtt a fordítás- és kultúraelmélet, az irodalomelmélet mûvelõje, a szépíró és az éles szemû publicista teljesítménye elõtt. Az ünnepelt bemutatására nincs szükség számunk tanulmányai megteszik ezt, és a magyar olvasók számos Eco-mûvet vehetnek kézbe anyanyelvükön is. Hálásan köszönjük a milánói Bompiani Kiadó engedélyét a Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione (2010) 10. fejezetének közléséhez ( 2003/2010 RCS Libri S.p.A. Via Mecenate Milano), továbbá Anna Maria Lorusso engedélyét Umberto Eco Temi, problemi e percorsi semiotici (2008) címû mûve részletéért. A számot Nádor Zsófia szerkesztette.

4

5 Tanulmány Umberto Eco AZ ÉRTELMEZÉS NEM FORDÍTÁS 1 A fordítás nyelvészeti aspektusaival foglalkozó tanulmányában 2 Jakobson a fordítás három típusát különböztette meg: a nyelven belülit, nyelvek közöttit és szemiotikai rendszerek közöttit. Akkor beszélünk nyelvek közötti fordításról, amikor egyik nyelvrõl a másikra fordítanak egy szöveget, vagyis az nyelvi jelek értelmezése valamilyen más nyelv segítségével (ez lenne a tulajdonképpeni fordítás). A szemiotikai rendszerek közötti fordítás (amely a felvetés leginnovatívabb része) nyelvi jelek értelmezése nem nyelvi jelrendszerek jelei segítségével, tehát mikor például egy regényt lefordítanak egy filmre, vagy egy mesét balettra. Ne feledjük, hogy Jakobson azt is javasolta, hogy ezt a fajta fordítást nevezzük átalakításnak (transmutation), a terminus pedig elgondolkodtató erre a pontra még késõbb visszatérünk. Ám elõbb Jakobson a nyelven belüli fordítást, avagy átfogalmazást (rewording) említi, amely nem más, mint nyelvi jelek értelmezése ugyanazon nyelv más jelei segítségével. Ez a hármas felosztás jó néhány újabb megkülönböztetés számára utat nyit. Ahogyan beszélhetünk átfogalmazásról egy természetes nyelv esetében, különbözõ formákban létezik (és ez esetben a rewording metafora lenne) más szemiotikai rendszereknél is, például, ha másik hangnembe transzponálunk egy zenemûvet. Az átalakítás kapcsán Jakobson arra gondolt, amikor egy verbális szöveget viszünk át egy másik szemiotikai rendszerbe (egy 1960-as szövegben 3 is felhozott példák: az Üvöltõ szelek filmadaptációja, egy középkori legenda tolmácsolása egy freskón keresztül, Mallarmé mûvének, az Egy faun délutánjának átalakítása balet- 1 Umberto ECO: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Bompiani, Milano, fejezet. 2003/2010 RCS Libri S. p. A. Via Mecenate Milano. 2 Roman JAKOBSON: Linguistic Aspects on Translation. In Reuben A. BOWER (ed.): On Translation. Harvard U. P., Cambridge Mass., Magyarul: Fordítás és nyelvészet. In uõ: Hang Jel Vers. Gondolat, Budapest, Uõ: Closing Statements: Linguistics and Poetics. In Thomas A. SEBEOK (ed.): Style in Language. MIT Press, Cambridge, 1960.

6 226 Umberto Eco té, sõt még az Odüsszeiáé is képregénnyé); de nem vett figyelembe a verbális nyelvtõl különbözõ rendszerek közötti átalakításokat, mint például Debussy Egy faun délutánja címû mûvének balettváltozatát, egy kiállítás néhány képének interpretálását az Egy kiállítás képei címû zenemûvel, vagy egyenesen egy festmény szóbeli változatát (ekphraszisz). De nem ez a legfontosabb probléma. Jakobson háromszor használta a fordítás három fajtájának meghatározásához az értelmezés szót nem is tehetett másként az a nyelvész, aki bár a strukturalista tradícióhoz kapcsolódott, elsõként fedezte fel a peirce-i fogalmak termékenységét. Így ez a meghatározás félreértést okozhat. Ha a fordítás mindhárom típusa értelmezés, vajon Jakobson nem azt akarta mondani, hogy a fordítás három típusa az értelmezés három típusának felel meg, tehát a fordítás az értelmezés nemének egyik faja? Ez tûnik a legnyilvánvalóbb megoldásnak, s annak lenne betudható a fordítás kifejezés állandó használata, hogy ezeket a megjegyzéseket egy On Translation 4 címû tanulmánykötetbe írta, s az volt a fontos számára, hogy megkülönböztesse a fordítás különbözõ fajtáit, hallgatólagosan odaértve, hogy mindegyikük az értelmezés egy formája. De a gondolatmenet késõbbi részeiben sokak szerint Jakobson egy ilyesféle diagramot ír le: nyelven belüli átfogalmazás Fordítás nyelvek közötti tulajdonképpeni fordítás szemiotikai rendszerek közötti átalakítás Mivel, mint látni fogjuk, az átfogalmazás címkéje alatt az értelmezés mérhetetlenül sok válfaja megtalálható, ezen a ponton könnyû engedni a kísértésnek, hogy a szemiózis totalitását folyamatos fordítási tevékenységként határozzuk meg, azaz a fordítás fogalmát azonosítsuk az értelmezésével. 1. Jakobson és Peirce Jakobsont, mint utána sokan másokat, megbabonázta, hogy Peirce az értelmezés fogalmának meghatározásához többször is a fordítás gondolatához fordult. Tagadhatatlan, hogy Peirce nem egy alkalommal fordításként beszél az értelmezésrõl. Elegendõ a C. P et 5 idézni, ahol éppen olyan gondolatmenetet találunk, amelyben központi elképzelése mellett érvel, miszerint egy jel jelentése egy 4 Reuben A. BOWER (ed.): On Translation. Harvard U. P., Cambridge Mass., Ch. S. PEIRCE: Collected Papers. Harvard U. P., Cambridge Mass., (A továbbiakban C. P.)

7 Az értelmezés nem fordítás 227 másik jellel való értelmezés révén jut kifejezésre (a legtágabb értelemben, ahogy Peirce érti a jel terminust, ahol a féltékenység jel jelentése interpretálható Shakespeare teljes Othellója által és fordítva). Itt Peirce sokadszorra teszi világossá, hogy egy kijelentés jelentése nem más (vagy nem fejtheti ki más), mint egy második állítás, melyre igaz, hogy minden, ami az elsõ állításból következik, ugyanúgy következik abból is, és fordítva. Érvelésének magva a következõ: a pragmatikai elvvel összhangban az interpretáció elve rögzíti, hogy minden többé-kevésbé érthetetlen megfelelés két kifejezés jelentése között kizárólag az általuk implikált vagy odaértett következmények azonosságából eredhet. Hogy jobban megvilágítsa mondandóját, Peirce ugyanazon gondolatmenet során megerõsíti, hogy a jelentés (meaning) elsõdleges értelmében egy jel lefordítása egy másik jelrendszerre. Ismert, hogy a peirce-i terminológia mennyire változékony és nemritkán impresszionisztikus, s nem nehéz észrevenni, hogy itt, csakúgy, mint más összefüggésekben, Peirce a translationt figuratív értelemben használja: nem metaforaként, hanem mint pars pro toto (úgy értve, hogy a fordítást az értelmezés szinekdochéjaként tételezi). 6 Ebben az összefüggésben a logikusok ( those people ) ellen érvel az immediate neighborhood jelentése kapcsán, amelyet egy részecske sebességének meghatározása során használnak. Számunkra nem a vita tartalma érdekes, hanem az a tény, hogy Peirce kétségbe vonja, hogy az immediate neighborhood egyszerû, konvencionális, másként nem definiálható kifejezés lenne. Értelmezni kell (mondjuk egy ikonnal, egy adott diagram esetében, mint ahogyan valóban meg is teszi ugyanabban a bekezdésben), és csupán így ismerhetõ meg a meaning -je. Peirce azt akarja megvilágítani, mit jelent az értelmezés, s így mintha a következõ, hiányosan kifejtett érvelés bontakozna ki: (i) A jelentés akkor adott, ha egy kifejezést egy másik helyettesít, amelybõl minden következik, ami az elsõbõl is; (ii) Ha nem értitek, mit akarok mondani, képzeljétek el azt, mi történik egy olyan folyamat során, amelynek nehézsége mindenki számára nyilvánvaló: egy mondat egyik nyelvrõl a másikra történõ (ideális) fordítása során, mikor úgy véljük, vagy azt várjuk el, hogy a célnyelv kifejezésébõl ugyanaz következzen, mint a forrásnyelvébõl; (iii) A nyelvek közötti fordítás a legszembeötlõbb példája annak, hogyan próbáljuk ugyanazt mondani különbözõ jelrendszerekkel; (iv) Ez a képesség és ez az interpretációs nehézség nem csupán a nyelvek közötti fordítás sajátja, hanem minden olyan próbálkozásé, amely egy kifejezés jelentésének tisztázására irányul. Peirce, bár soha nem foglalkozott ex professo a nyelvek közötti fordítással, azért annyira nem volt felkészületlen, hogy ne lett volna tudatában a jelenség sajátos 6 Vö. például, hogy a C. P ben hogyan szerepel a translation a transactionnal, a transfusionnal, a transcendentallal együtt, olyasvalamiként, ami lehet suggested a transuasion terminus által, mely a Thirdnesst mint közvetítést jelöli, amennyiben különbözik az Originalitytõl (vagy Firstnesstõl, mely being such as that being is, regardless of aught else ) és az Obstinence-tõl (mint Secondnesstõl).

8 228 Umberto Eco jellegének az értelmezés számos más módjához képest, s hogy képes volt köztük különbséget tenni, azt Gorlée mutatta ki. 7 De ez a szinekdochéja megbabonázta Jakobsont, aki lelkesen jelentette ki: Az egyik legszerencsésebb és legragyogóbb elképzelés, amelyet az általános nyelvészet és a szemiotika az amerikai gondolkodótól kapott, a jelentés definíciója, miszerint az»egy jel lefordítása egy másik jelrendszerre«(4.127). Mennyi hiábavaló vitát lehetett volna elkerülni a mentalizmusról és az antimentalizmusról, ha a fordítás felõl közelítjük meg a jelentés fogalmát. Peirce szempontjából alapvetõ fontosságú a fordítás problémája, amely szisztematikusan alkalmazható (és alkalmazandó). 8 Jakobson egyszerûen azt állította, hogy a jelrõl jelre való fordításként felfogott értelmezés fogalma lehetõvé teszi azon vita meghaladását, hogy a jel helye az elmében vagy a viselkedésben van-e. Azt nem mondta, hogy az értelmezés és a fordítás mindig és minden esetben ugyanaz a tevékenység lenne, ellenben azt igen, hogy hasznos, ha a jelentés fogalmát a fordítás felõl közelítjük meg (szeretném hozzáfûzni: mintha fordítás lenne). Mikor Jakobson állásfoglalásait elemeztem, egy helyütt azt írtam: Jakobson kimutatja, hogy egy szemiotikai elem értelmezése azt jelenti, hogy»lefordítjuk«azt egy másik elemre (amely lehet egy teljes diskurzus), és hogy ebbõl a fordításból az értelmezett elem mindig alkotó módon gazdagítva kerül ki. 9 Mint látható, a lefordítjuk idézõjelek között szerepel, jelezve, hogy képes beszédrõl van szó. Olvasatom cáfolható, de emlékeztetnék rá, hogy megjelenés elõtt megmutattam Jakobsonnak a tanulmányt, aki sok ponton vitába szállt vele, bizonyosan soha nem azért, hogy más következtetésekre kötelezzen, mint amelyekre jutottam (nem az õ stílusa lett volna), hanem hogy pontosítson, szinte az aggályosságig tisztázzon mindent, és olyan, más írásaival való öszszefüggésekre mutasson rá, amelyek megerõsítik olvasatomat. Ez alkalommal nem voltak ellenvetései az idézõjeleimmel szemben. Ha Jakobson úgy vélte volna, hogy félrevezetõk, mivel szinte verbatim idéztem õt, udvariasan jelezte volna, hogy õ technikai értelemben használta a to translate-et. Ha bármi vitatható az idézett jakobsoni részletben, hát a konklúzió, hogy a fordításra való hivatkozást, mivel alapvetõ fontosságú Peirce gondolataihoz, szisztematikusan kellene alkalmazni. Számomra úgy tûnik, hogy Jakobson azt akarta mondani, hogy mindig szem elõtt kell tartani a jelentés problémájának ezen aspektusát, nem pedig azt, hogy abszolút egyenlõségjelet kellene tenni fordítás és értelmezés közé Dinda GORLÉE: Semiotics and the Problem of Translation with Special Reference to the Semiotics of Charles S. Peirce. Academisch Proefschrift, Amsterdam, különösen Roman JAKOBSON: A Few Remarks on Peirce. Modern Language Notes (93) Umberto ECO: Il superuomo di massa. Bompiani, Milano, Arról, hogy Peirce-nél ha minden fordítás értelmezés is, az ellenkezõje azonban nem érvényes, lásd Siri NERGAARD: Semiotica interpretativa e traduzione. In Susan PETRILLI (ed.): Lo stesso altro. Az Athanòr folyóirat tematikus száma, XII

9 Az értelmezés nem fordítás A hermeneutikai irányzat Annak az elképzelésnek, hogy minden interpretációs aktust fordításként kell felfogni, mély gyökerei vannak a hermeneutikai hagyományban. Az okok nyilvánvalóak: hermeneutikai nézõpontból minden értelmezési folyamat mások szavainak megértésére tett kísérlet, s így a hangsúly minden, a Másik által mondott megértésére tett kísérlet lényegi egységére kerül. Ebben az értelemben a fordítás, mint Gadamer mondotta, a hermeneutikai dialógus egyik formája. Heidegger már 1943-ban (egy Héraklészrõl szóló egyetemi kurzus keretében) azonosnak nyilvánította a fordítást és az értelmezést. 11 Ricœur fordításról szóló tanulmányaihoz írt bevezetõjében Jervolino Gerhard Ebeling szövegét idézi 12 a Hermeneutik enciklopédiai szócikkbõl: A hermenéuo és származékainak etimológiája vitatott, de»beszélni«,»mondani«jelentésû gyökerekhez vezet (a latin verbum vagy sermo szavakkal összefüggésben). A szó jelentését három irányban szükséges keresni: állítani (kifejezni), interpretálni (magyarázni) és fordítani (tolmácsolni). [ ] A»megértéshez vezetni«,»megértést közvetíteni«alapjelentés módosulásairól van szó, attól függõen, hogy hogyan vetõdik fel a megértés problémája: úgy, hogy egy tényt»interpretálnak«(egyenértékû ige a latinban) szavakkal, egy diskurzust magyarázattal, vagy egy idegen nyelvû kijelentést fordítással. Már ebbõl is sejthetõ, milyen kusza elágazásai vannak a hermeneutikai problémának, melyre nem csupán ezen jelentések mindegyike önmagában utal, hanem strukturális összekapcsolódásuk is. 13 De az összekapcsolódás nem jelent azonosságot, és Jervolino helyesen jegyzi meg, hogy a probléma feltehetõen nem az, hogyan passzírozzuk az értelmezés ideáját a fordításéba, hanem inkább az, mennyit tud hasznosítani a filozófiai hermeneutika saját diskurzusán belül a fordításról folytatott antik és új viták eredményeibõl (és viszont). Gadamer 14 igen óvatosan, ám az önellentmondás nem minden veszélye nélkül jár el. Egyfelõl azt állítja, hogy minden fordítás már eleve értelmezés, 15 sõt hangsúlyozza, hogy minden fordítás egy értelmezés beteljesedéseként jön létre, amelyet a fordító adott az elõtte álló szónak. Mint látni fogjuk, teljes mértékben oszthatjuk azt az állítást, hogy a fordításhoz elõzetesen interpretálni kell a szöveget. Másfelõl megkísérli kimutatni a mély strukturális azonosságot értelmezés és fordítás között, amely mindkettõt a kompromisszum (pozitív) égisze alá rendeli, vagyis az alá, amit én alkudozásnak nevezek: 11 Lásd Martin HEIDEGGER: Heraklit. In uõ: Gesamtausgabe. Klostermann, Frankfurt, Domenico JERVOLINO: Introduzione. In Paul RICŒUR: La traduzione. Una sfida etica. Morcelliana, Brescia, In Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Mohr, Tübingen, III Hans-Georg GADAMER: Warheit und Methode. Mohr, Tübingen, Magyarul uõ: Igazság és módszer. Fordította BONYHAI Gábor. Osiris, Budapest, I. m. 426.

10 230 Umberto Eco Ahogy a beszélgetésben [ ] a megvitatás huzavonájában talán sikerül kompromisszumra jutni, s hasonlóképp a mérlegelés és megfontolás ingadozásában a fordító is a legjobb megoldást keresi, mely persze mindig csak kompromiszszum lehet. S ahogy a beszélgetésben ezzel a céllal belehelyezkedünk a másikba, hogy álláspontját megértsük, úgy próbál a fordító is teljesen belehelyezkedni a szerzõbe. De ahogy a beszélgetésben ez még nem eredményezi azt, hogy szót értünk egymással, úgy a fordító számára sem jelenti az ilyen belehelyezkedés azt, hogy sikerül az utánalkotás. [Tehát] A fordító és az interpretáló helyzete alapjában véve ugyanaz. 16 Ám rögtön ezután újfent megerõsíti, hogy minden fordító interpretátor, ami nem jelenti azt, hogy minden interpretátor fordító lenne, majd végül beismeri, hogy A fordító utánalkotó feladata nem minõségileg, hanem csak fokozatilag különbözik attól az általános hermeneutikai feladattól, amely minden szöveggel szemben fennáll. 17 Alapvetõ fontosságúnak tûnik számomra ez a fokozati különbségrõl szóló állítás. A következõ oldalakon megkísérlem ténylegesen megkülönböztetni ezeket a fokozatokat. Gadamer azt írja, igen, hogy A megértés végbemenési formája az értelmezés 18 (teszi ezt saját szempontjából, amely szerint egy szöveg jelentésének újraaktualizálása során az értelmezõ saját horizontja meghatározónak bizonyul s ezt az aspektust senki sem vonja kétségbe). De néhány oldallal késõbb olyan példát hoz, amely különösen érdemes a figyelmünkre: A megértés folyamata itt teljesen abban az értelemszférában mozog, amelyet a nyelvi hagyomány közvetít. Ezért a feliratok esetében csak akkor kezdõdik a hermeneutikai feladat, ha elõfeltételezhetjük helyes megfejtésüket. 19 Na mármost egy feliratnak ez a helyes megfejtése Peirce számára már értelmezés lenne (ahogyan értelmezés volt az is, amit Champollion hozott létre, aki a rossette-i kõ megfejtéséhez három szöveget vetett össze: egy hieroglifikus, egy démotikus és egy görög nyelvû írást). Itt látható, hogy a peirce-i értelmezés tágabb fogalom a hermeneutikáénál. Tehát arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a rosette-i kõ megfejtése Peirce számára bizonyára értelmezés volt, amely egyazon szöveg három változatának (vagy két fordításnak és egy õsszövegnek) az összehasonlításán alapult, de nem lenne még, hermeneutikai szempontból, megértés, tehát értelmezés. Steiner könyve 20 egy fejezetében, amely A megértés mint fordítás címet viseli, azt állítja, hogy a szûk értelemben vett fordítás csupán különös válfaja annak a kommunikációs ívnek, amely minden sikeres nyelvi aktus által létrejön. Késõbb 21 felte- 16 I. m I. m I. m I. m George STEINER: After Babel. Oxford U. P., London, Magyarul: uõ: Bábel után: nyelv és fordítás. Fordította BART István. Corvina, Budapest, I. m. IV. rész, 3. fejezet, 243.

11 Az értelmezés nem fordítás 231 szi, hogy a nyelvek közötti fordítás elmélete két irányban indulhat el: vagy minden értelemmel bíró csere mûködési modelljének megnevezése (beleértve a jakobsoni szemiotikai rendszerek közötti fordítást vagy átalakítást), vagy egy ilyen modell alosztálya. Steiner arra a következtetésre jut, hogy a totalizáló megközelítés a tanulságosabb, s mint olyat, magáénak vallja. Miután világossá tette preferenciáját, elég elõrelátó ahhoz, hogy beismerje, a választás szükségszerûen a kapcsolódó nyelvelmélettõl (én azt mondanám: szemiotikától) függ. Mint a következõkben látni fogjuk, én nyilvánvalóan egy másik nyelvelméletbõl indulok ki, s ezt világossá is teszem, fenntartva, hogy az én döntésem hûségesebb Peirce-éhez és minden látszat ellenére Jakobsonéhoz. Ricœurt 22 kétségkívül csábítja Steiner felvetése, valamint az a tény, hogy mind a (peirce-i értelemben vett) értelmezés, mind a fordítás során ugyanazt másként mondjuk, mint ahogyan a szótárak is teszik, vagy mikor átfogalmazunk egy meg nem értett okfejtést; és arra jut, hogy más szavakkal elmondani valamit éppen az, amit a fordító csinál. Érdekes módon és anélkül, hogy közvetlen hatásról beszélhetnénk, ugyanez az érvelés tér vissza Petrillinél. 23 Az övé volt az a bevezetésem egyik jegyzetében idézett ötlet, hogy függõ beszédnek álcázott egyenes beszédként határozza meg a fordítást. De attól az elképzeléstõl indulva, hogy egy tulajdonképpeni fordításban érvényes az implicit metanyelvi kijelentés, hogy ez és ez a Szerzõ a következõket mondja a saját nyelvén, Ricœurhöz hasonlóan arra a következtetésre jut, hogy ez a folyamat azonos az átfogalmazással, amelybe azt kell beleérteni, hogy ez a kifejezés vagy ez a mondat azt jelenti, hogy, vagy azt akartam mondani, hogy. Hogy megelõlegezzem néhány következõ megfigyelésemet, emlékeztetnék rá, hogy az Oulipo franciaországi köreiben, Queneau szakértelmének farvizén azt vetették fel, hogy Proust Recherche-ének kezdõsorait (Longtemps je me suis couché de bonne heure 24 ) ragyogóan át lehetett volna fogalmazni következtetés útján: Jó sok fáradságomba került, hogy meggyõzzem a szüleimet, hogy kilenc után kelljen csak ágyba mennem. Nyilvánvalóan az azt akartam mondani szélsõséges esetérõl van szó, amely azonban nem átalakítható azzá a metatextuális kijelentéssé, hogy Proust a következõket mondta franciául. Tehát a hermeneutikai irányzatból eredõ felszólítás láttán, miszerint az összes interpretációs folyamatban azonosítani kell egy közös magot, ugyanolyan sürgetõnek tûnik az értelmezés egyes fajtái közötti mély különbségek megállapítása. Schleiermacher egy jó fordítása segít, hogy megértsük a gondolatait, de más a funkciója és a modalitása, mint azon oldalaknak, amelyeket Gadamer szentel a szerzõnek, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy értelmezze, tisztázza a gondolatait (idõnként idézze õket), úgymond kézen fogva minket, hogy a filozófus szövegébõl (akár ere- 22 Paul RICŒUR: Le paradigme de la traduction. Esprit (253) Magyarul: A fordítás paradigmája. Fordította VIRGINÁS Andrea. Korunk (harmadik folyam) XI/ február. 23 Susan PETRILLI: Traduzione e semiosi. In uõ (ed.): La traduzione. Az Athanòr folyóirat tematikus száma, Sokáig korán feküdtem le. (GYERGYAI Albert fordítása.)

12 232 Umberto Eco deti, akár fordítás) elõtûnjenek azok a következtetések is, amelyeket nem fejt ki expliciten. Inkább Peirce-hez kapcsolódva, semmint a hermeneutikához, Paolo Fabbri, 25 úgy tûnik, ugyanarra az álláspontra helyezkedik, mint Steiner. Azt írja, hogy ha figyelmesen olvassuk Peirce-t, észrevesszük, hogy e szerint a szerzõ szerint a jel egy másik jellel való viszonyban nem egyszerû utalás; Peirce szerint valójában egy jel jelentése az a jel, melyre lefordítják azt, és ez természetesen vitathatatlan. Fabbri rögtön beismeri, hogy talán metaforáról van szó, de azt javasolja, hogy vegyük komolyan. Egy Lotmanra tett utalás után tehát határozottan kijelenti, hogy a fordítás aktusa a jelentés elsõ aktusa, és hogy a dolgok egy belsõ fordítási aktusnak köszönhetõen jelentenek. Fabbri nyilvánvalóan azt akarja mondani, hogy a fordítás elve a szemiózis alapvetõ rugója, tehát minden értelmezés elsõsorban fordítás. De ez éppen hogy a peirce-i metafora szó szerint való értelmezése. Egy metafora komolyan vétele azt jelenti, hogy kihámozunk belõle mindent, amit potenciálisan sugall, nem pedig azt, hogy a metaforikus hordozót terminus technikusszá változtatjuk. És éppen miközben maximális hozammal igyekszik mûködtetni a metaforát, Fabbri a következõ oldalon szerencséjére arra kényszerül, hogy csökkentse annak termését. Arról, amit mond, késõbb lesz szó, most elegendõ annyi, hogy észreveszi (pedig rengetegen nem), hogy van egy határa a fordításnak, mégpedig amikor a kifejezések matériája különbözik. Miután azonosítottuk ezt a határt, kénytelenek leszünk azt mondani, hogy legalább egy esetben vannak olyan formái az értelmezésnek, amelyek nem asszimilálhatók teljesen a természetes nyelvek közötti fordításhoz. Az értelmezések univerzuma tágasabb, mint a tulajdonképpeni fordításé. Valaki mondhatná, hogy az ehhez való ragaszkodás csupán szóhasználat kérdése, s ha mindig és minden esetben az értelmezés szinonimájaként kívánjuk használni a fordítást, elegendõ megegyezni róla. De mindenekelõtt, legalábbis etimológiai szempontból, a szóhasználat kérdései nem irrelevánsak. 26 A latin nyelvben a translatio kifejezés kezdetben változás, illetve szállítás/átvitel értelemben tûnik fel, a pénz banki mozgásaként, növényi oltásként, metaforaként. 27 Csupán Senecánál szerepel mint egyik nyelvrõl a másikra való átültetés. Hasonlóképpen a traducere jelentése valamin túlra vezetni volt. De ne feledkezzünk meg róla, hogy a középkorban is translatio imperiirõl beszéltek, mint Róma birodalmi hatalmának átvitelérõl, átszállásáról a germán világra. 25 Paolo FABBRI: La svolta semantica. Laterza, Bari, Montanari jegyzi meg (Tradurre metafore? In Nicola DUSI Siri NERGAARD (eds.): Sulla traduzione intersemiotica. A Versus folyóirat tematikus száma, ), hogy annak, hogy minden értelmezést a fordítás égisze alá rendelnének, szinte alig akad példája a mûalkotások önminõsítésében. Ez talán nem érv, mert a mûvészek nem látnának közös csomópontokat ott, ahol a szemiológus lát, de érdekes, hogy egy filmadaptáció rendezõje nem fordítóként, hanem szerzõként jegyzi magát, a fõcímben utalva a forrásszövegre (azon alapul, az ihlette). Mivel úgy tartják, hogy ahhoz, hogy jól mûveljük az esztétikát, figyelembe kell venni a mûvészi poétikákat, ez az öntudat nem elhanyagolható. 27 Mindig mély benyomást tesz rám, mikor Görögországban, manapság, hatalmas kamionokat látni, melyek oldalán a metaphorà felirat díszeleg: költöztetõ-szállító jármûvekrõl van szó, mint amilyenek nálunk a Gondrand-kamionok.

13 Az értelmezés nem fordítás 233 Az átmenet az átvitel egyik helyrõl a másikra kifejezéstõl a fordítás egyik nyelvrõl a másikra kifejezéshez, úgy tûnik, Leonardo Bruni egy hibájának tudható be, aki rosszul értelmezte Aulus Gelliust (Noctes atticae I, 18.): Vocabulum graecum vetus traductum in linguam romanam, 28 aki azt akarta mondani, hogy a görög szót átvitték vagy átültették a latin nyelvbe. Bárhogyan is, a tradurre a tizenötödik század során terjed el mai értelmében, és kiszorítja (legalábbis az olaszban és a franciában) a traslatarét amely ellenben tradukálódik, a kifejezés ókori értelmében, azaz átkerül mint to translate az angol nyelvbe. 29 Tehát a tradurre elsõdleges értelemként elnyeri az egyik nyelvrõl a másikra való átültetés jelentését. Semmi sem tiltja, hogy kiterjesszük a kifejezés szemantikai terét azért, hogy (bizonyos tekintetben) rokon vagy analóg jelenségeket foglaljunk bele. Mindazonáltal a szemiózis sokféleségében akadnak jelenségek, amelyeknek, ha hasznos is néha hangsúlyozni a rokonságát, szintúgy hasznos kiemelni a különbségét, legalábbis egy szemiotikai elmélet szempontjából. A laikus számára elegendõ észrevenni, hogy az emberi lények kommunikálnak, megértik, félreértik egymást, néha jól mennek a dolgok, néha rosszabbul. De ha valaki szemiotikával foglalkozik, annak pontosan az a célja, hogy megértse ezeket a különbségeket, és lássa, mennyit nyomnak a latban a szemiozikus folyamatok során. Ha aztán a különbségek ellenére és azokon túl lehet analógiákat találni, sõt talán még mást is, és például megerõsítést nyer, hogy az Isteni színjáték képregénnyé alakításával jobban vissza lehet adni annak mély jelentéseit, mint egy ügyetlen szuahéli fordítással ez a probléma késõbb következik, amikor már tudjuk, hogy más olaszul összefoglalni az Isteni színjátékot, más szuahélire fordítani, és megint más képregénnyé adaptálni. 3. Az értelmezés típusai Jakobsonon kívül más is állított fel fordítástipológiákat, például Toury, 30 Torop 31 (aki azonban fordítási paraméterek listájára tesz javaslatot) és Petrilli. 32 Nem szeretnék egy újabbat felvetni, azt kockáztatva, hogy meghatározott típusokba zárok egy olyan tevékenységet, amely éppen azért, mert szüntelen alkudozásokon keresztül halad elõre, szövegrõl szövegre (és szövegrészletrõl szövegrészletre) megfelelések, ha úgy tetszik, visszafordíthatóság vagy hûség kontinuuma mentén helyezkedik el, és pontosan ezen kontinuum gazdagságát és elõreláthatatlanságát kell tiszteletben tartani. 28 Egy régi görög szót átvesz a latin. 29 Lásd Gianfranco FOLENA: Volgarizzare e tradurre. Einaudi, Torino, Gideon TOURY: Translation. A Cultural-Semiotic Perspective. In Thomas A. SEBEOK (ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Mouton de Gruyter, Berlin New York Amsterdam, Tome Peeter TOROP: Total nyi Prevod. Tartu U. P., Tartu, PETRILLI: Traduzione e semiosi.

14 234 Umberto Eco Ellenben hasznosabbnak találom a különbségek felállításához az értelmezés különbözõ formáinak osztályozását, ahol a tulajdonképpeni fordítás végtelen sok módja egy igen tág fogalom alatt egyesítõdik ahogyan a szemiotikai rendszerek közötti fordítás végtelen sok lehetõségével is történik. 1. Átírás általi értelmezés 2. Rendszeren belüli értelmezés 2.1. Szemiotikai rendszeren belüli (egyetlen nem nyelvi szemiotikai rendszerben) 2.2. Nyelven belüli (egyetlen természetesen nyelven) 2.3. Elõadás 3. Rendszerek közötti értelmezés A szubsztancia jelentõs megváltozásával Szemiotikai rendszerek közötti Nyelvek közötti értelmezés vagy természetes nyelvek közötti fordítás Átdolgozás 3.2. A matéria megváltozásával Paraszinonímia Adaptáció vagy átalakítás Rögtön meg is szabadulhatunk az átírás, vagyis automatikus helyettesítés általi értelmezéstõl, amilyen például a morzeábécé. Az átírás egy merev kódnak rendelõdik alá, s ezért egy gép is képes megvalósítani. Az értelmezõi döntés és a kijelentés kontextusára vagy körülményeire való mindenfajta utalás hiánya a mi témánk szempontjából kevéssé érdekessé teszi az ügyet. 33 A fejezet a továbbiakban a 2. ponttal (rendszeren belüli értelmezés) foglalkozik, a rendszerek közötti értelmezés a következõ három fejezetben kerül sorra. Néhány példa, hogy az olvasó hozzávetõleges képet kapjon az egyes kategóriákról: a szubsztancia jelentõs változásával járó, nonverbális szemiotikai rendszerek közötti értelmezés például egy festmény nyomtatott reprodukciója (a matéria nem változik, mivel a grafikus-piktorikus kontinuumon belül maradunk), vagy például egy hegedûszvit átírása fuvolára. Ugyanez két természetes nyelv esetében a ritmus, hangzás stb. megváltozásának felel meg, mely leginkább a poétikai funkciójú szövegek esetében jut kulcsszerephez. Az átdolgozások egy skálán helyezkednek el a részletestõl a radikális átdolgozásig, idetartozik például, mikor egy fordító az eredeti szöveg által keltett hatás elérése vagy a mély értelem megõrzése érdekében a referencia megsértésével fordítja (dolgozza át) a szöveget. A paraszinonímia esetében egy kijelentés tisztázása végett egy másik szemiotikai matériával kifejezett interpretánshoz fordul az értelmezõ, ilyen például az osztenzió gesztusa, vagy éppen a verbális osztenzióé (például mikor Beethoven egy szimfóniáját hallgatva valaki megnevezi annak címét a másik számára). Végül adaptáció vagy átalakítás például egy zenemû szavakkal, vagy egy költemény képpel való visszaadása. (A fordító megjegyzése) 34 Minden fordítás, mivel annak alfaja, egyben értelmezés. DUSI: Introduzione (in Sulla traduzione intersemiotica. 9.) tévedésbõl Traduzione e interpretazione címû cikkemre (in i. m.) hivatkozva azt írja, hogy számomra az értelmezések univerzuma tágabb a fordításokénál, ez igaz is, de hozzáteszi: még ha be is ismeri olyan fordítások létezését, melyek képesek meghatározni, mely fõ hatását vagy célját kell

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban A kifejezés Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban Írta: Rónai András okleveles filozófia- és magyartanár Készült a Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

Az észlelési tapasztalat *

Az észlelési tapasztalat * Farkas katalin Az észlelési tapasztalat * i. Az észlelésben MEGJElEnŐ tapasztalatfüggetlen ViláG A külvilágról szerzett tudásunk fő forrása az észlelés, és ebben az írásban az észlelés egy filozófiai elméletét

Részletesebben

Bajuszbögre, lefordítatlan

Bajuszbögre, lefordítatlan KAPPANYOS ANDRÁS Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS, 2013 2 dc_566_12 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Premisszák... 13 Lehetséges versus lehetetlen...

Részletesebben

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Magyar Tudomány A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Innovációs stratégiai dilemmák Holokauszt és bioetika Környezeti változások és az emberré válás 2006 4 383

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban ambrus GerGely moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban I. bevezetés Köztudott, hogy Moore Principia Ethicája az analitikus filozófia egyik alapító irata. Az is köztudomású, hogy az analitikus

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

A metafota mint beszédaktus *

A metafota mint beszédaktus * VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Somodi Gergő A metafota mint beszédaktus * BEVEZETÉS John R. Searle elméletében a metafora mint beszédaktus a langue körébe tartozik, mert a

Részletesebben

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára Betegh Gábor (1968) filozófiatörténész, a Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója. Kutatási területe az antik filozófiatörténet, különösen a kozmológia és a metafizika. Legutóbbi írása az

Részletesebben

Ötből áll az ember. Listákba szedett tételek a páli kánonban

Ötből áll az ember. Listákba szedett tételek a páli kánonban Körtvélyesi Tibor Ötből áll az ember. Listákba szedett tételek a páli kánonban A buddhizmus tanulmányozását megnehezíti, hogy rengeteg olyan fogalmat használ, amelyre a mi nyelvünkben nincsen pontos megfelelő.

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1 Világosság 2008/1. Elmélettörténet Boda Mihály A személy fogalma * A mindennapokban számos alkalommal beszélünk személyiségjegyekről, érett személyiségről vagy személyi igazolványról. Mik is azonban a

Részletesebben

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak *

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * Lengyel Zsuzsanna Mariann Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * [A]z [ ] állítások valamiféle dialektikai küzdőteret tárnak elénk, ahol mindig az a fél kerekedik felül, amelyik engedélyt kap

Részletesebben

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL A KÖTETET SZERKESZTETTE: LUIGI TASSONI ÉS FÓRIS ÁGOTA A SZÖVEGET GONDOZTA: FÓRIS ÁGOTA LEKTOROK: ANTAL LAJOS, FARKAS MÁRIA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Plótinost (205 270) a kései antikvitás filozófusai a legjelentősebb

Plótinost (205 270) a kései antikvitás filozófusai a legjelentősebb Bene László (1968) filozófiatörténész, az ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófia Tanszékének docense. Kutatási területe az antik filozófia és recepciótörténete. Legutóbbi írása az Ókorban: Okság és kozmogónia

Részletesebben

Az Imágó Egyesület lapja

Az Imágó Egyesület lapja Az Imágó Egyesület lapja Alapítva 2010-ben Kiadja az Imágó Egyesület, Budapest 3. [24.] évfolyam, 1. szám, 2013 Fõszerkesztõ: KÕVÁRY ZOLTÁN Szerkesztõségi titkár: DEVECSERY ÁGNES A szerkesztõbizottság

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS

A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS LAZARILLO FIATAL HISPANISTÁK TANULMÁNYAI PALIMPSZESZT 2009 Szerkesztette MENCZEL

Részletesebben

Mit jelent személynek lenni?

Mit jelent személynek lenni? VILÁGOSSÁG 2003/3 4 Filozófiai kutatások a racionalitásról Tõzsér János Mit jelent személynek lenni? BEVEZETÉS Mi emberek mennyiben vagyunk többek az állatoknál, amelyek hozzánk hasonlóan ugyancsak lélegeznek,

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

Megjegyezhető kandzsik

Megjegyezhető kandzsik Megjegyezhető kandzsik Első kötet Kézikönyv a japán írásjegyek jelentésének és írásmódjának megjegyzéséhez James W. Heisig Rácz Zoltán SHIROKUMA Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz... 7 Bevezető... 9 Első

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal] VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

Részletesebben