A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről"

Átírás

1 A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről Vincze Veronika Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Elméleti nyelvészet alprogram, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Kivonat Dolgozatom a félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításának lehetőségeit vizsgálja meg. Mivel a félig kompozicionális szerkezetek csoportjai lexikai függvényeknek feleltethetők meg, illetve a szerkezetek főnévi és igei komponensei között lexiko-szemantikai összefüggések találhatók, a dolgozat kétféle lehetséges utat vázol fel: egyfelől a lexikai függvények segítségével történő módszert, másfelől a statisztikai, pontosabban a főnév és ige közti szemantikai viszonyokon alapuló módszert mutatja be. A módszerek alkalmazása nagyban megkönnyíti és pontosabbá teszi a félig kompozicionális szerkezetek gépi úton történő fordítását. 1 Bevezetés Dolgozatom főnév + ige komplexumok gépi fordítási lehetőségeit vizsgálja meg. E szerkezetek nem alkotnak egységes kategóriát, hiszen találhatunk köztük egyfelől produktív komplexumokat (újságot olvas, levelet ír), másrészt idiomatikus kifejezéseket is (csütörtököt mond, lépre csal). Ezek mellett léteznek olyan, nem produktív, de nem is idiomatikus kifejezések, amelyek jelentése nem teljesen kompozicionális (vagyis jelentésük nem számítható ki alkotórészeik jelentéséből és azok összekapcsolódási módjából). Utóbbi kifejezésekre (1)-(7) mutat példát: magyar: előadást tart, virágba borul, lehetőség nyílik angol: to give a lecture egy előadást ad, to come into bloom virágba jön, a possibility emerges egy lehetőség felmerül német: halten eine Vorlesung egy előadást tart, in Blüte stehen virágban áll, es gibt eine Möglichkeit egy lehetőséget ad francia: faire une présentation egy előadást tesz, être en fleur virágban van, l occasion se présente az alkalom megmutatkozik portugál: fazer uma conferência egy előadást csinál, lançar flores virágokat dob, se oferecer ocasião alkalom megmutatkozik olasz: tenere una conferenza egy előadást tart, essere in fiore virágban van, emerge la possibilità a lehetőség felbukkan orosz: čitat doklad előadást olvas, pokryt sja cvetami beborítódik virágokkal, predstavljačetsja vozmožnost lehetőség adódik I. Alknyelvdok Konferencia kötet. Szerk.: Váradi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, ISBN

2 Vincze Veronika: A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről 207 A szakirodalomban nincs egységes elnevezésük ezeknek a szerkezeteknek (Dobos 1991, 2001, Langer 2005). A németben Funktionsverbgefüge (funkcióigés szerkezetek) a leggyakoribb megnevezés, az angolban complex verb structures (komplex igei szerkezetek) vagy light verb constructions (könnyű igés szerkezetek) használatos, a franciában constructions à verbe support (támasztóigés szerkezetek), az oroszban opisatel nye vyraženija (leíró kifejezések), az olaszban costruzioni a verbo supporto (támasztóigés szerkezetek), a portugálban construções com verbo suporte (támasztóigés szerkezetek) vagy construções com verbo leve (könnyű igés szerkezetek) elnevezéseket találunk. A magyarban a komplexumok megnevezésére a körülíró szerkezetek (Sziklai 1986), leíró kifejezések (Dobos 1991), illetve funkcióigés szerkezetek (Keszler 1992 nyomán) terminusok használatosak, ugyanakkor a némi értékítélettől sem mentes terpeszkedő szerkezetek kifejezés mind a Nyelvművelő kéziszótárban (Grétsy, Kemény 1996: 571), mind pedig újabb szakirodalmi tételekben is előfordul (például Heltai, Gósy (2005) a terpeszkedő szerkezetek hatását vizsgálja a nyelvi feldolgozásra). Mint látható, mind a külföldi, mind a magyar nyelvű szakirodalom többnyire az igei komponensről nevezi meg a szerkezetet azt sugallva ezzel, hogy az a szerkezet feje. Mivel azonban a komplexum fejének csak szintaktikai szempontból tekinthető az ige, hiszen szemantikai szempontból a főnév funkcionál a kifejezés fejeként (Dobos 2001), talán nem szerencsés egyik komponenst sem kiemelni. Emiatt dolgozatomban Langer (2005) nyomán félig kompozicionális szerkezeteknek fogom nevezni e komplexumokat. Dolgozatom célja, hogy a félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításának lehetőségeiről számot adjak. Ehhez először részletesebben megvizsgálom a félig kompozicionális szerkezetek jellemzőit, majd az általában vett kollokációk gépi fordításának problémáit és az ezekre nyújtott lehetséges megoldásokat tekintem át, végül bemutatom, hogy a lexikai függvények alkalmazása miként segítheti a félig kompozicionális szerkezetek gépi fordítását. 2 A puszta köznév + ige komplexumok státusáról Ebben a részben először a puszta köznév + ige komplexumok jellemzőit mutatom be, majd a szerkezetek egy lehetséges osztályozását mutatom be röviden. 2.1 A puszta köznév + ige komplexumok korábbi vizsgálatai a magyarban A puszta köznév + ige szerkezetekre már a korábbi szakirodalom is nagy figyelmet fordított. Komlósy (1992) például négy különböző csoportba sorolja e szerkezeteket. Az első csoportba tartoznak az idiómák vagy idiomatikus egységek, amelyek jelentése az általános jelentésszabályokra támaszkodva nem számítható ki olyan jelentésekből, amelyeket részeik az adott egységen kívül hordozhatnak (1992: 488). Az idiómák közé sorolhatók a következő kifejezések: fűbe harap, tüzet okád, tőrbe csal, csütörtököt mond.

3 208 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia A második csoportba azok a szerkezetek kerülnek, ahol az ige mellett egy köznévi vonzat szerepel. Az igéből és köznévi vonzatából álló egység jelentése nem kompozicionális, ennek ellenére a szerkezet mégsem tekinthető idiómának, hiszen a névszó eredeti jelentésében szerepel, továbbá az ige alapjelentése is fontos a szerkezet jelentésének kiszámításában. Ebbe a csoportba tartoznak a fát vág, kórházba visz, moziba megy, iskolába jár, intézetbe küld szókapcsolatok. A harmadik csoportot az idiómaszerű kifejezések alkotják: fejbe csap, orrba vág, vállon csíp, hason szúr, hátba vág A kifejezéseknek mind a főnévi, mind az igei komponensére szemantikai megkötések vonatkoznak: jelen esetben a főnév testrészt jelöl, az ige pedig fizikai kontaktust. A negyedik csoportba sorolhatók az állandó fordulatok. Szemantikai központjuk a névszó, az ige csak a szerkezet igeiségéért felelős. Ide sorolhatók a következő kifejezések: alkalom nyílik vmire, lehetőség kínálkozik vmire, módot ad vmire, okot ad vmire Kiefer Ferenc több publikációjában is (Kiefer , 2003, illetve Kiefer, Ladányi 2000) érinti a névelőtlen tárgyragos köznév + ige komplexumok vizsgálatát is. Két fő csoportba sorolja ezeket a szerkezeteket a kompozicionalitás alapján: produktív szerkezetek és idiómák. A szerkezet főnévi tagjával kapcsolatos megállapításai szerint a puszta névszói igemódosító mindig vonzata az igének, és soha nem lehet referenciális kifejezés. A tárgyas igét és egy köznévi tárgyat tartalmazó komplexumok igemódosítós szerkezetként nem nominalizálhatók, vagyis az *újságot olvasás nemlétező alak. A nem tárgyas igét tartalmazó szerkezetek nominalizációja azonban lehetséges: ilyenkor elsőként az igét nominalizáljuk, majd utána társul hozzá vonzatként a főnév: (moziba) jár járás moziba járás, (vízbe) ugrik ugrás vízbe ugrás. A nominalizáció esetéhez hasonló az -ó/-ő melléknévi igenévképző alkalmazási lehetősége is. A főnévből és az igéből létrejött komplex ige könnyen lexikalizálódik, vagyis a szerkezet jelentése kevésbé áttetsző: az ajánlatot tesz, vizsgát tesz, esküt tesz szerkezetekben ugyanaz az ige (tesz) fordul elő, a háromféle cselekvés mégis különbözik egymástól. 2.2 A puszta köznév + ige komplexumok egy lehetséges osztályozása Ahogy a korábbi vizsgálatokból kitűnik, a puszta köznév + ige komplexumok két tagja között levő viszony elemzésében nagy szerepe van a produktivitásnak és a kompozicionalitásnak (vö. Gábor és Héja (2006), illetve Kálmán (2006) a régensek és bővítményeik vizsgálatáról). Ezek alapján egy korábbi munkámban megadtam egy olyan szempontrendszert, amely alapján a puszta köznév + ige komplexumokat részletesebben is lehet jellemezni (Vincze 2006). A különféle szintaktikai és szemantikai tesztek felállításakor a magyar nyelvű puszta köznév + ige komplexumok korábban leírt jellemzőit (Komlósy 1992, Kiefer , Kiefer, Ladányi 2000 és Kiefer 2003), illetve Langer (2005) angol, német és francia nyelvre megadott tesztjeit vettem figyelembe. Az alkalmazott tesztek közül néhány (teljesség igénye nélkül): a kérdőszó tesztje (kérdezhetünk-e a főnévi komponensre?), a nominalizáció tesztje (nominalizálható-e a szerkezet?), az ige elhagyhatósága (az ige elhagyása esetén rekonstruálható-e az eredeti cselekvés?), illetve a variativitás tesztje (állhat-e (a főnévvel azonos tőből képzett) ige a komplexum helyett?) stb.

4 Vincze Veronika: A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről 209 Az általam felállított tesztek alapján a puszta köznév + ige komplexumokat három fő csoportba lehet sorolni. Először, a produktív szerkezetek esetében a tesztek legtöbbje grammatikus eredményt ad. Kiefer ( ) és Komlósy (1992) példái közül a teszteredmények például a (8) alatt található kifejezéseket minősítik produktív szerkezeteknek: újságot olvas, moziba megy, levelet ír, zenét hallgat, iskolába jár, házat épít Az ide sorolható komplexumok nagy többsége konvencionalizált cselekvéseket ír le. A szerkezetek szemantikailag áttetszőek, jelentésük könnyen kiszámítható az igének, a köznévnek és a köznév esetragjának jelentéséből (azaz kompozicionalitásuk nagy fokú), emiatt nagy a produktivitásuk innen az elnevezésük. (A kompozicionalitás és a produktivitás mértékének viszonyáról l. Kálmán 2006). Másodszor, az idiómákra a tesztek agrammatikus eredményt adnak. Néhány példa (9)-ben látható: csütörtököt mond, áruba bocsát, gyökeret ver, hátat fordít Az ide sorolt szerkezetek szemantikailag nem áttetszőek, a kifejezés részeinek jelentéséből nem számítható ki a kifejezés egészének jelentése, emiatt igen kicsi a produktivitásuk. Harmadszor, van a kifejezéseknek egy olyan csoportja, amelyre a tesztek változó mértékben alkalmazhatóak. A puszta köznév + ige komplexumoknak ezt a csoportját a továbbiakban félig kompozicionális szerkezeteknek nevezzük, mivel a (teljesen) kompozicionális produktív szerkezetek és a nem kompozicionális idiómák között helyezkednek el. A félig kompozicionális szerkezetek alcsoportokra bonthatók tovább annak függvényében, hogy a tesztek során mutatott viselkedésük a produktív szószerkezetekéhez vagy az idiómákéhoz áll közelebb. Az első alcsoportba tartozó szerkezetek a produktív szerkezetekhez állnak közelebb, mivel több tulajdonságon osztoznak a produktív szerkezetekkel, mint az idiómákkal. Ebbe a csoportba tartoznak: előadást tart, parancsot ad, döntést hoz, intézkedést tesz, órát ad, órát vesz, bejelentést tesz, módot ad A második alcsoportba sorolható szerkezetek az idiómákhoz állnak közelebb viselkedésüket tekintve. Ilyen szerkezetek a következők: virágba borul, igénybe vesz, igényt tart, áruba bocsát, gyanút fog, tetten ér, csapra ver, figyelembe vesz A harmadik alcsoportba tartozó komplexumok a teszteredmények alapján egyformán közel állnak az idiómákhoz és a produktív szerkezetekhez (vagyis nem állnak közelebb se a produktív szerkezetekhez, se az idiómákhoz). Tipikus példák: alkalom / lehetőség / esély nyílik / kínálkozik / adódik

5 210 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia 3 A kollokációk gépi fordításáról A gépi fordításban a kollokációk megfelelő kezelése jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Kollokációnak számít minden olyan többtagú kifejezés, amelynek tagjai viszonylag gyakran szerepelnek együtt, és formájuk többé-kevésbé (vö. Siepmann 2005, 2006, Sag, Baldwin, Bond, Copestake, Flickinger 2002, Oravecz, Varasdi, Nagy 2004, Váradi 2005). Néhány példa: gyáva nyúl, hatos lottó, gyengén látó, kreol bőrű, ízig-vérig, eb ura fakó A kollokációk fordítása általában nehézséget jelent mind az emberi, mind a gépi fordító számára, hiszen ezek nem teljes mértékben kompozicionálisak, így a kifejezés részeinek lefordításából előállt szókapcsolat a legtöbb esetben nem tekinthető a kifejezés idegen nyelvű megfelelőjének. 3.1 Problémák a kollokációk gépi fordítása során A kollokációk gépi fordítása kapcsán két fő probléma merül fel. Egyfelől a kollokáció tagjai nem mindig szerepelnek egymás mellett a szövegben (megszakított kollokációk). Ilyenkor a a számítógépnek fel kell ismernie, hogy a kifejezés tagjai összetartoznak (Oravecz, Varasdi, Nagy 2004), amihez az adott szó többszavas környezetét kell figyelembe venni. Másfelől a kompozicionalitás kisebb foka (vagy hiánya) miatt a kifejezések fordítása nem történhet szóról szóra (Siepmann 2005, 2006). A problémák illusztrálásához következzék néhány példamondat, amelyek félig kompozicionális szerkezeteket tartalmaznak. Az angol nyelvű mondatokat a MetaMorpho angol magyar fordítóprogram (elérhető: fordításában adom meg, ezt követi a szándékolt jelentés. All the trees have already come into bloom. (eredeti) Minden, ami a fáknak már van, bejön virágba. (MetaMorpho) Már minden fa virágba borult. (jelentés) No lecture has he given this year. (eredeti) Nincs előadás neki ezt az évet adtak. (MetaMorpho) Ebben az évben még nem tartott előadást. (jelentés) (14)-ben folytonos kollokációval találkozunk: a come into bloom kifejezés tagjai egymás mellett szerepelnek, a program azonban nem ismeri a kifejezést, ezért a szavakat külön-külön fordítja le. Mivel azonban a kifejezés nem kompozicionális, a szóról szóra történő fordítás nem ad megfelelő eredményt. (15)-ben megszakított kollokáció szerepel: a give a lecture tagjai nem szerepelnek egymás mellett (a szótári alaktól való egyéb eltéréseknek nyelvtani okai vannak). A program nem kezeli a kollokációt egy egységként, ezért nem is ad tökéletes fordítást.

6 Vincze Veronika: A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről Egy lehetséges megoldás Váradi (2005) a többszavas kifejezések gépi fordítására háromféle megoldást lát. Először, a teljesen kötött kifejezéseket szerepeltetni kell a szótárban: az angol French fries sült krumpli kifejezés tagjainak jelentése nem feleltethető meg a magyar kifejezés tagjai jelentésének, ezért külön lexikai tételben kell felvenni ezt a kifejezést. Másodszor, a produktív kifejezések teljesen szabadon fordíthatók: a French wines francia borok kifejezés esetében a részek lefordítása is helyes eredményt ad, ezért a French wines nem szerepel a szótárban külön egységként. Harmadszor, az úgynevezett félig kötött kifejezéseket nem érdemes felsorolni a szótárban, ezek ugyanis a szavak egy (szemantikai) csoportjára nézve produktívak: a French-speaking population francia nyelvű lakosság kifejezés mintájára könnyen előállíthatóak a Spanish-speaking population spanyol nyelvű lakosság, Chinese-speaking population kínai nyelvű lakosság kifejezések. A félig kötött kifejezések kezelésében a számítógépes fordításban a lokális grammatikáknak jut fontos szerep. A többszavas kifejezések háromféle kezelése párhuzamba állítható a puszta köznév + ige komplexumok háromféle csoportjával. A produktív szerkezetek fordítása történhet szabadon, vagyis ezeket nem szükséges felvenni a szótárba, míg az idiómák esetében a teljesen kötött kifejezéseknek megfelelően kell eljárni, vagyis szerepeltetni kell őket a szótárban. A félig kompozicionális szerkezetek azonban túlságosan kompozicionálisak a szótárban való felsoroláshoz, mivel a szerkezet tagjai közt állandó viszony van. Ez a viszony a lexikai függvények segítségével formalizálható, amelyet a következő részben fejtek ki részletesen a lexikai függvények bemutatása után. 4 Lexikai függvények és gépi fordítás 4.1 Lexikai függvények A lexikai függvények elmélete az Értelem Szöveg Modell részeként jött létre (a modellről l. Mel'čuk 1974, 1989, 1996, 1998, 2004a, 2004b, Mel'čuk és Žolkovskij 1984, Mel'čuk és mtsai , Mel'čuk, Clas, Polguère 1995, Wanner 1997, magyarul Melcsuk 2001, Melcsuk, Zsolkovszkij 2001, Zsolkovszkij, Melcsuk 2001). A modell egyik legfontosabb elméleti hozadéka a lexikai függvények elmélete, amely univerzális: minden nyelvben képes leírni az adott nyelv lexémái között létező viszonyokat. Az orosz, francia, angol, német nyelvű vizsgálatok mellett a magyarban eddig csak a Magn intenzifikáló lexikai függvény alkalmazási lehetőségeit írták le (Répási, Székely 1998, Székely 2003). A lexikai függvények matematikai értelemben is függvények: f (x) = y formájúak, ahol f a lexikai függvény, x a függvény argumentuma és y a függvény értéke. A továbbiakban a lexikai függvény argumentumát a lexikai függvény kulcsszavának fogjuk nevezni az argumentum terminus túlságos túlterheltsége és poliszémiája miatt. A függvény kulcsszava tehát egy lexéma, a függvény értéke pedig egy lexéma(halmaz). Egy adott lexikai függvény mindig ugyanazt a szemantikaiszintaktikai relációt fejezi ki, tehát egy kulcsszó és értéke között ugyanolyan viszony

7 212 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia van, mint ugyanazon lexikai függvény egy más kulcsszava és értéke között. A lexikai függvény így lexémák közti szemantikai viszonyokat fogalmaz meg. Ezek a viszonyok olyan szókapcsolatok között létesülnek, melyek nem teljesen kompozicionálisak, így meg kell őket tanulni (Mel'čuk, Clas, Polguère 1995). A továbbiakban nagyobb részletességgel az igei szintagmatikus lexikai függvényeket mutatom be a dolgozat témájának megfelelően. Az első csoportba Melcsuk és Zsolkovszkij szavával élve (2001: 91) a félsegédigék tartoznak. Az Oper i lexikai függvény esetén a szituáció (vagy kulcsszó) i-edik szereplője az ige első mély aktánsa és alanya, magának a szituációnak a neve pedig az ige második mély aktánsa (és első bővítménye, gyakran a tárgya). Az esetleges további aktánsok a szituáció további résztvevőinek a nevei. Egy példa: Szituáció: vki(1) engedélyez vmit(2) vkinek(3), Oper 1 (engedély) = [~t] ad, Oper 3 (engedély) = [~t] kap. A Func i lexikai függvény esetén az ige első mély aktánsa (és alanya) a szituáció neve, második mély aktánsa (és első bővítménye) a szituáció i-edik szereplője: Szituáció: vki(1) engedélyez vmit(2) vkinek(3), Func 1 (engedély) = ered, származik valakitől, Func 2 (engedély) = vonatkozik valamire. Ha nincs bővítménye az igének, a 0 index használatos: Func 0 (eső) = esik. A Labor ij lexikai függvénynél a szituáció i-edik szereplője az ige első mély aktánsa (és alanya), a szituáció j-edik résztvevője az ige második mély aktánsa és első bővítménye, a szituáció neve pedig az ige harmadik mély aktánsa és második bővítménye. Például: Szituáció: vki(1) kihallgat vkit(2) vmivel kapcsolatban(3), Labor 12 (kihallgatás) = [~nak] vet alá. A következő hármas csoport a fázisigék jelentésének megadásakor használatos: az Incep valaminek a kezdetét, a Fin valaminek az abbamaradását, a Cont pedig valaminek a folytatását jelöli. Ezek a lexikai függvények gyakran kapcsolódnak össze más lexikai függvényekkel, mint például: IncepOper 2 (hatás) = [~ alá] kerül. A Caus, Perm és Liqu lexikai függvények a kauzativitással állnak kapcsolatban. A Caus a szituáció okozását jelenti, a Perm megengedi, hogy fennálljon az adott szituáció, a Liqu pedig megszünteti az adott szituációt. Ezek a függvények is gyakran kombinálódnak az Oper, Func és Labor lexikai függvényekkel:

8 Vincze Veronika: A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről 213 LiquOper 1 (tűz) = [~et] szüntet. Az Oper, Func és Labor függvényekkel egyenértékűek szintaktikai téren a Real, Fact és Labreal függvények, ez utóbbiak azonban meghatározott jelentéssel rendelkeznek: teljesíteni a szituációban bennfoglalt követeléseket. Például: Real 1 (vád) = bizonyít [egy ~at], Fact 1 (kísérlet) = sikerül, Labreal 12 (ebéd) = eszik [valamit ebédre]. 4.2 Lexikai függvények és félig kompozicionális szerkezetek Korábbi vizsgálatok A félig kompozicionális szerkezetek és a lexikai függvények összefüggéseit vizsgáló kevés kutatás egyike Apresjan nevéhez fűződik (2004): ő az orosz nyelvben a különféle igei lexikai függvényekhez társítható igei szerkezeteket vizsgálja. Megállapítja, hogy összefüggés van az adott lexikai függvény és egyfelől a predikátum osztálya, másfelől a szerkezet főnévi komponensének szemantikai típusa között. Mivel az Oper 1 lexikai függvény jelentését a következőképpen adja meg: delat X, imet X ili byt v sostojanii X X-et tenni, X-szel bírni, vagy X állapotban lenni (Apresjan 2004: 6), ezért ezzel összhangban az Oper 1 értékei a cselekvés predikátumai között olyan igék lesznek, amelyek jelentésében szerepel a tesz elem. Reuther (1996) három orosz funkcióige a vesti vezet, provodit átvezet, elvezet, és a proizvodit gyárt, termel tulajdonságait vizsgálja tanulmányában. Példáit az orosz Értelmező-kombinatorikus szótárból meríti (Mel čuk, Žolkovskij 1984), ezekben az Oper 1 lexikai függvény teremt viszonyt a funkcióige és a főnévi komponens között. Vizsgálata során megállapítja, hogy mindhárom ige esetében markáns szemantikai csoportokba lehet sorolni a főnévi komponenseket, például a provodit 'szervezett szociális tevékenység', illetve 'komplex rendszerű procedúra' jelentésű főnevekkel állhat együtt. Az orosz nyelvre épülő fenti vizsgálatok arra utalnak, hogy létezik kapcsolat egyfelől az ige választása és a főnévi komponens szemantikai típusa között, másfelől a lexikai függvény és a predikátum osztálya között. Vajon érvényesek-e ezek az összefüggések az általunk vizsgált félig kompozicionális szerkezetekre is? Összefüggések a főnévi komponens szemantikai típusa, az alkalmazott igei komponens és a lexikai függvény között Egy korábbi kutatásom során (Vincze 2005) félig kompozicionális szerkezetekből kiindulva összefüggéseket állítottam fel a főnévi komponens szemantikai típusa, az igei komponens és az alkalmazott lexikai függvények között. Az adatok a Szeged Korpusz jogi szövegeiből származnak (az évi 144. törvény a Gazdasági társaságokról, illetve az évi 76. törvény a Szerzői jogról, l. bővebben: A korpuszból az ad, hoz, tesz, vesz és végrehajt igék valamelyikét tartalmazó szerkezeteteket választottam ki. A vizsgált szerkezetek alapján tehetünk néhány általánosítást, amelyek alapján a

9 214 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia főnévi komponens szemantikai típusa bizonyos mértékig képes előre jelezni a mellé társuló igét. A lehetőséget jelentő főnevek az ad igével társulnak az adatok alapján. A végrehajt mellett pedig az elvárást, illetve változást kifejező főnevek állhatnak. A nyelvileg végrehajtható cselekvéseket, illetve beszédaktusokat jelölő főnevek az ad, tesz és hoz igék valamelyikével szerepelnek együtt. Az igék szótári definícióinak és a lexikai függvények szemantikai tartalmának összevetéséből kiderült: az igék és a lexikai függvények szemantikai komponensei (részben) egyezést mutatnak. Azok az igék, amelyek tartalmazzák a tesz szemantikai primitívet (ad és tesz), az Oper 1 lexikai függvény értékei lesznek. A vesz jelentésének része a kezd jelentéselem, így az Incep függvény társítja a főnévi komponenséhez. A végrehajt funkcióige és a Real lexikai függvény szemantikai tartalmában egyaránt szerepel a teljesíteni a követeléseket komponens, a hoz funkcióige és a Caus függvény pedig az okoz jelentéselemben egyezik meg. A vizsgálat eredményei tehát azt mutatják, hogy a magyar nyelvben is létezik kapcsolat a főnévi komponens szemantikai típusa és az ige választása között, illetve bizonyos igék tipikusan egy adott lexikai függvény értékeként fordulnak elő Lexikai függvények és a félig kompozicionális szerkezetek alcsoportjai Térjünk vissza a félig kompozicionális szerkezetek csoportosításához! Ahogy azt korábban ( l. 2.2) bemutattuk, a szerkezetek három alcsoportot alkotnak. A különböző alcsoportok különböző lexikai függvényekkel hozhatók összefüggésbe. Először, a produktív szerkezetekhez közelebb álló csoport esetében a főnévi komponens nagyon gyakran az ige szintaktikai tárgya, például: előadást tart, parancsot ad, döntést hoz Lexikai függvénnyel kifejezve az Oper függvénnyel írható le a kifejezés két tagja közti viszony (Mel'čuk, Clas, Polguère 1995), például: Oper 1 (döntés) = [~t] hoz. Másodszor, a idiómákhoz közelebb álló csoport esetében a főnévi komponens többnyire obliquus-i esettel rendelkezik: virágba borul, igénybe vesz, csapra ver Ezt a viszonyt a Labor lexikai függvény képes kifejezni (Mel'čuk, Clas, Polguère 1995): Labor 12 (számítás) = [~ba] vesz. Harmadszor, a produktív szerkezetek és az idiómák között félúton elhelyezkedő szerkezetek főnévi komponense legtöbbször alany: alkalom nyílik, esély kínálkozik, lehetőség adódik Ennek a szintaktikai viszonynak a leírására a Func lexikai függvény alkalmas (Mel'čuk, Clas, Polguère 1995): Func 1 (alkalom) = nyílik. Láthatóvá vált, hogy a félig kompozicionális szerkezetek csoportjai nagyrészt megfeleltethetők a lexikai függvények csoportjainak, vagyis egy alcsoport egy lexikai függvénynek feleltethető meg. Mivel korábban láttuk, hogy a lexikai függvények és értékeik (jelen esetben az igék) szemantikai tartalma között összefüggés van (4.2.2), ezért várhatóan a félig kompozicionális szerkezetek különböző csoportjaira is adott

10 Vincze Veronika: A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről 215 igék lesznek jellemzők, vagyis például a produktív szerkezetekhez közelebb álló szerkezetekben tipikusan más igék fordulnak elő, mint az idiómákhoz közelebb álló szerkezetekben. 4.3 Félig kompozicionális szerkezetek, lexikai függvények és gépi fordítás Magyar nyelvű anyagon végzett korábbi vizsgálataim (Vincze 2005, 2006) eredményei arra engednek következtetni, hogy egyfelől a főnév szemantikai típusa képes megjósolni, milyen igei komponens szerepel vele az adott lexikai függvény által kifejezett viszonyban, másfelől bizonyos igék tipikusan egy adott lexikai függvény értékeként fordulnak elő. Továbbá, jelen dolgozat megmutatta, hogy a félig kompozicionális szerkezetek csoportjai megfeleltethetők a lexikai függvények csoportjainak. Így tehát a magyarban bizonyos mértékig képesek vagyunk megjósolni azt, hogy a félig kompozicionális szerkezetek esetében egy adott kulcsszó (főnév) mellett milyen ige fog előfordulni egy adott szintaktikai viszony kapcsán. Egy példa: ha a tájékoztatás főnév tárgyesetű alakja mellé keresünk igét, akkor figyelembe vesszük egyfelől, hogy a tárgy ige szintaktikai viszonyt az Oper függvény írja le, és az Oper gyakori értékei a magyarban az ad, tesz, hoz, vesz, kap stb. igék, másfelől pedig hogy a tájékoztatás nyelvileg végrehajtható cselekvés, amelyet leggyakrabban a tesz, ad és hoz igék fejeznek ki. Ezek alapján kiszámíthatóak a tájékoztatást ad, illetve tájékoztatást tesz kifejezések (mindkettőre akad példa a Szeged Korpusz jogi szövegeiben). Ezek az eredmények a gépi fordításban is alkalmazhatóak. Az eredményes fordításhoz azonban az kell, hogy ezek a viszonyok mindkét nyelvre meg legyenek adva. A viszonyok leírásához nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak az értelmező kombinatorikus szótárak (idáig az orosz nyelvre (Mel'čuk, Žolkovskij 1984) és a francia nyelvre (Mel'čuk és mtsai ) készültek el a szótár töredékei, ezenkívül próbaszócikkek íródtak lengyelből, angolból és németből), amelyek tartalmazzák egy-egy lexikai egység más lexémákhoz való viszonyát lexikai függvények segítségével leírva. A lexikai függvények gépi fordításban való alkalmazhatóságára Apresjan és Cinman (2002) is felhívja a figyelmet (ők angol orosz nyelvpárral dolgoznak). Ha mindkét nyelvben megtalálható az a lista, amely a lexikai függvényeknek a remény kulcsszóra adott értékeit tartalmazza, akkor a gépi fordítás jelentősen könnyebbé és pontosabbá tehető, hiszen csak a két listát kell összevetni (a kifejezések fordítását ezúttal a megfelelő magyar lexikai függvény bemutatása helyettesíti): (28) Oper 1 (nadežda) = [~u] pitat (29) Oper 1 (hope) = cherish (30) Oper 1 (remény) = [~t] táplál A félig kompozicionális kifejezések gépi fordítása tehát két úton is megkönnyíthető. Egyrészt a kifejezések lexikai függvények formájában történő tárolása segíthet, ebben az esetben a szótár mérete nő ugyan, de a fordítás pontos lesz. Másrészt a főnév és ige szemantikai tartalma közti kapcsolat segítségével adhatunk meg fordítást az adott kifejezéshez. Ez a módszer statisztikai alapú: minden, egy adott

11 216 I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia szemantikai típushoz sorolható főnév mellett nagy valószínűséggel egy adott ige fordul elő, például a beszédaktusokat jelölő főnevek a magyar nyelvben nagyon gyakran az ad, tesz és hoz igék valamelyikével együtt alkotnak félig kompozicionális szerkezetet (Vincze 2005), az orosz nyelvben pedig a davat vagy a delat igékkel használatosak az ugyanebbe a szemantikai csoportba sorolt főnevek (Apresjan 2004). A fordítóprogram az adott szemantikai típusú főnevekhez társított igék közül az adott főnévhez tartozó megfelelő igét egy tanulókorpusz alapján készített gyakorisági mutató segítségével választja ki: így az esküt tesz szerkezet fordítása során a kljatva szó mellé a davat kerül, mivel a davat kljatvu szókapcsolat sokkal gyakoribb, mint a?delat kljatvu. Mindkét módszerhez azonban gondos előkészítés kell: vagy a lexikai függvények értékeit tartalmazó listákat kell mindkét nyelvre felállítani, vagy pedig a főnév és ige közti szemantikai típusú összefüggéseket feltérképezni mindkét nyelvben. E feladatok azonban hosszas elméleti munkát igényelnek. 5 Összegzés E dolgozat a félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításának lehetséges módszereit mutatta be. Kétféle lehetséges utat vázolt fel: a lexikai függvények segítségével történő, illetve a statisztikai, a főnév és ige közti lexiko-szemantikai viszonyokon alapuló módszer egyaránt pontosítaná a félig kompozicionális szerkezetek gépi úton történő fordítását. Mindkét módszer azonban előzetes elméleti előkészítést követel meg, amelynek eredményeit a számítógépes nyelvészet, különösen a gépi fordítás tudná kiemelkedően hasznosítani. Remélhetőleg ezen elméleti feladatok elvégzése már nem várat sokáig magára. Irodalom Apresjan, Ju. D O semantičeskoj nepustote i motivirovannosti glagol nyx leksičekix funkcij. Voprocy jazykoznanija Vol Apresjan, Ju. D., Cinman, L. L Formal naja model perifrazirovanija predloženij dlja sistem pererabotik tekckov na estestvennyx jazykax. Russkij jazyk b naučnom osveščenii Vol. 2. No Dobos, Cs Leíró kifejezések az orosz jogi szaknyelvben. Doktori értekezés. Kézirat. Dobos, Cs A funkcióigés szerkezetek vizsgálata (különös tekintettel az orosz jogi szaknyelvre). Doktori (PhD) értekezés, kézirat, Debrecen. Gábor, K., Héja, E Predikátumok és szabad határozók. In: Kálmán L. (szerk): KB 120 A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest: Tinta Kiadó, Heltai, P. Gósy, M A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra. Magyar Nyelvőr Vol Kálmán, L Miért nem vonzanak a régensek? In: Kálmán L. (szerk): KB 120 A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest: Tinta Kiadó, Keszler, B A mai magyar nyelv szófaji rendszere. In: Kozocsa S. G. és Laczkó K. (szerk.): Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Budapest: ELTE,

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY

ÉN, MAGAM, ÖNMAGAM RÁKOSI GYÖRGY RÁKOSI GYÖRGY 1. Bevezetés * A modern nyelvtudomány egyik leggyakrabban kutatott területének számít a főnévi csoportok koreferenciaviszonyainak vizsgálata. Az alábbi mondatpár egy, a korerefencia nyelvtani

Részletesebben

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában

Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában Nagy C. Katalin MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Összefoglaló Jelen írás a történeti pragmatika, ezen belül a grammatikalizációs

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

A főnévi csoport egyeztetése

A főnévi csoport egyeztetése Általános nyelvészeti tanulmányok XVII (1989): 183-211 c 1989 Akadémiai Kiadó. 1 A főnévi csoport egyeztetése Kornai András MTA Nyelvtudományi Intézet 0 Bevezetés A mozgató szabályok (transzformációk)

Részletesebben

NOVA POSONIENSIA III.

NOVA POSONIENSIA III. KALLIGRAM NOVA POSONIENSIA III. NOVA POSONIENSIA III. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK Szenczi Molnár Albert Egyesület Kalligram Kiadó 2013 Szerkesztette:

Részletesebben

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325

Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 325 SCHIRM ANITA Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők 1. Bevezetés: előzmények és a dolgozat tartalmi kérdései A diskurzusjelölők újabban a nyelvészeti kutatások

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2008 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllô, Gazdaság-

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI

A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 99. A KOMMUNIKÁCIÓ NYELVÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette GECSŐ TAMÁS SÁRDI CSILLA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR

Részletesebben

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika*

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* Fehér Krisztina Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék krfeher@gmail.com A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* 1. A morfoszintaktikai elméletek és a pszicholingvisztika Szilágyi

Részletesebben

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése A homoszexualitás nyelvi kifejeződése [nyelvészeti záródolgozat] írta: Miklós Eszter Gerda www.ketely.hu Miklós Eszter Gerda: A homoszexualitás nyelvi kifejeződése 1 Tartalomjegyzék A homoszexualitás nyelvi

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon

Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon 432 Pethő Gergely Verécze Viktória Fehér Krisztina Az -ó/ ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírá sáról korpusznyelvészeti alapon 1. Az írásgyakorlat és a helyesírási szabályok által meghatározott

Részletesebben

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban Hegedűs Attila Habilitációs dolgozat tézisei 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egy kutatás során arra tettem kísérletet, hogy a magyar nyelvjárásokban meglevő

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

A -ban/-ben és az -n ~ -on/-en/-ön jelentésrendszere

A -ban/-ben és az -n ~ -on/-en/-ön jelentésrendszere 432 Kothencz Gabriella active and one passive: 1. one that lives (intransitive), 2. one that makes sy live (transitive), and 3. one that is lived (passive). A fourth meaning, one that subsists/feeds on

Részletesebben

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem

Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem Az operátorfejek negatív jegyének morfológiai megvalósulása a magyarban: a sem OLSVAY CSABA 1. Bevezetés A természetes nyelvek tanulmányozása során előfordul, hogy olyan elemekre bukkanunk, amelyek szerepe

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

Nyelv Nyelvtechnológia Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok

Nyelv Nyelvtechnológia Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok MANYE25 Nyelv Nyelvtechnológia Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 2015. március 30. - április 1. ABSZTRAKTFÜZET PPKE BTK PPKE ITK MANYE Budapest, 2015 A

Részletesebben

Az eszperantó tervezett nyelv

Az eszperantó tervezett nyelv Bujdosó Iván ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék www.eszperanto.hu Az eszperantó tervezett nyelv PhD értekezés, doktori disszertáció Tartalomjegyzék: 1 AZ ESZPERANTÓ MINT NYELVI JELENSÉG

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés)

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) LACZIK MÁRIA Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) Kulcsszavak: a nem összehasonlító fokozás, hasonlító szóösszetételek, melléknévi hasonlítás, olasz nyelvi kifejezı

Részletesebben

Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1. 1. A jelenlegi tudományos irodalomhoz való hozzájárulás

Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1. 1. A jelenlegi tudományos irodalomhoz való hozzájárulás Intermoduláris megközelítések: az észt ige, aspektus és eset kölcsönhatásai 1 Anne Tamm A cikkem összefoglalja a Tamm (2004) készült disszertációmban található intermoduláris jelenségekről szóló eredményeket

Részletesebben

Panaszlevelek automatikus kategorizálása szerkezeti egységek és jellemző kifejezések figyelembevételével

Panaszlevelek automatikus kategorizálása szerkezeti egységek és jellemző kifejezések figyelembevételével Panaszlevelek automatikus kategorizálása szerkezeti egységek és jellemző kifejezések figyelembevételével Bártházi Eszter 1,2 3,4, Héder Mihály 1 MTA SZTAKI Géppel Támogatott Megértés Kutatócsoport, barthazi@sztaki.hu

Részletesebben

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1

A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 Schirm Anita Szegedi Tudományegyetem A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről 1 1. Bevezetés Tanulmányomban a retorikai kérdésekben megjelenő diskurzusjelölők jellegzetességeit és funkcióit mutatom be.

Részletesebben

A MULTIMEDIÁLIS SZÖVEGEK MEGKÖZELÍTÉSEI

A MULTIMEDIÁLIS SZÖVEGEK MEGKÖZELÍTÉSEI A MULTIMEDIÁLIS SZÖVEGEK MEGKÖZELÍTÉSEI KÉRDÉSEK VÁLASZOK Bevezetés a statikus verbális elem + kép/diagram/ -típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába Petőfi S. János Benkes Zsuzsa Iskolakultúra-könyvek

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben