JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ"

Átírás

1 JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ A specializáció célja A jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan nyelvi ismeretek elsajátítása, amelyek a jogi ismeretek mellett a végzett hallgatókat képessé teszik arra, hogy idegen nyelvi környezetben is maradéktalanul tudják szakmai feladataikat megoldani és anyanyelvükre szakmai szövegeket átültetni. A specializáció további célja, hogy hozzásegítse a hallgatókat azon idegen nyelvi ismeretek és készségek megszerzéséhez, amelyek szükségesek, illetve nélkülözhetetlenek a hazaitól eltérő politikai, gazdasági és társadalmi környezetben működő Európai Uniós jog értelmezéséhez és alkalmazásához. A kurzus hasznos segítséget nyújt külföldi tanulmányokhoz és munkavállaláshoz. A specializáció nyelve: angol és német A specializáción való részvétel feltétele: - ÁJK hallgatói viszony (osztatlan jogász képzés, BA képzés, MA képzés, felsőfokú szakképzés, PhD képzés). Levelező hallgatók is részt vehetnek, amennyiben a rendszeres óralátogatást vállalják. - középfokú nyelvvizsga és/vagy ennek megfelelő szintű nyelvtudás A specializáció időtartama: 7 félév Teljes óraszám: 585 óra (kötelező alternatív tárgy és nyelvi órák együttes óraszáma), összesen 0 kredit. A részvétel térítésmentes, a képzés a. félévben indul. Minimum 10 fő szükséges egy új csoport indulásához. A specializáció szaknyelvi vizsgával (írásbeli és szóbeli) zárul. A sikeres teljesítést egyetemi tanúsítvány igazolja. Táblázatos összefoglalás Nyelvi Szakmai tartalom félév 1... Jogi tanulmányok (jogász képzés Magyarországon és a célnyelvi országban) Jogterületek és a jogászi pálya, a célország és Magyarország jogrendszere (jogelméleti alapok, jogforrások, jogtörténet) Magyarország és a célország állami berendezkedése és Tantárgy Kontrasztív és funkcionális nyelvtan kommunikáció 1. kommunikáció. Óra szám Fordítástechnika 1. kommunikáció közigazgatási rendszere Fordítástechnika. Kredit 1

2 Nemzetközi jog. Az Európai Unió jogrendszere és intézményei. kommunikáció 4. Jogharmonizáció Fordítástechnika. Polgári eljárásjog és polgári jog I. (dologi jog, kötelmi jog, kommunikáció 5. személyek joga, családjog) Fordítástechnika 4. Polgári jog II (szerződés-típusok, kommunikáció 6. kereskedelmi jog, cégjog), Bevezetés a munkajog tolmácsolásba 1. Fordítástechnika 5. Büntetőjog és büntető eljárási jog (büntető törvénykönyv, bírósági kommunikáció 7. rendszer, a büntetőeljárás) Bevezetés a kriminalisztika tolmácsolásba. Fordítástechnika Kontrasztív és funkcionális nyelvtan A tantárgy célja a fordítástechnika oktatásának elméleti és módszertani megalapozása, az adott tartalom adott kontextusban való kifejezésére alkalmas magyar és célnyelvi eszközök vizsgálata és az ezekre vonatkozó konkrét grammatikai ismeretek elsajátítása, valamint a jogi szövegekben leggyakrabban előforduló nyelvtani szerkezetek áttekintése és összevetése a magyarral. A szakmai szövegek legfontosabb grammatikai, mondattani sajátosságai A szenvedő szerkezetek fordítása A melléknévi igeneves szerkezetek fordítása A hátravetett jelzős szerkezetek fordítása Főnévi igeneves szerkezetek A feltételes mód alkalmazása A függő beszéd használata Összetett mondatok Rendszeres óralátogatás (min. 70%) Az évközi zárthelyi dolgozatok legalább 60%-os teljesítése kommunikáció 1-7 A tantárgy célja az interkulturális kompetencia szerepének hangsúlyozása, a földrajzi, történelmi, gazdasági és kulturális háttérismeret fejlesztése, a magyar jogrendszer összevetése a célnyelvi ország jogrendszerével, a terminológiai különbségek kiemelése, a szövegolvasási és kommunikációs készségek erősítése, valamint mindezen készségek felhasználása a minél árnyaltabb fordítások és tolmácsolási információközvetítés megvalósítása céljából. A történelmi eltérések és ezek hatásainak nagy szerepe a nyelvtudásban, így a fordításban és tolmácsolásban is kiemelten kezelendő kérdés.

3 A szaknyelvi kommunikáció tantárgy lehetővé teszi, hogy a hallgatók különféle szakmai szituációkban képesek legyenek a folyamatos, igényes szóbeli és írásbeli kommunikációra, bőséges és választékos szaknyelvi szókinccsel rendelkezzenek, és tudatosan használják az egyes közléstípusok formai, tartalmi és nyelvi stílusjegyeit. A beszédkészség fejlesztése, a jogi nyelvhasználatra jellemző beszédszándékok és lexikai-grammatikai eszközök gyakorlása, a kiejtés javítása (prezentációs technikák, jogszabálymagyarázat, vita, érvelés, előadás, tárgyalási technikák, esetfelvétel, hivatalos megbeszélés stb.) Az íráskészség fejlesztése, a jogi gyakorlatban előforduló legfontosabb műfajok lexikai-grammatikai jellemzőinek megismerése és gyakorlása, a pontos és szabatos fogalmazás készségének fejlesztése (hivatalos levéltípusok, beadványok, jogszabályok, szerződések és egyéb dokumentumok szerkesztése) A hallás utáni értés készségének fejlesztése, a célnyelvi dialektusok jellemzőinek megismertetése, a globális és konkrét értés fejlesztése a jogi nyelvre jellemző szóbeli megnyilatkozások hallgatása által (ld. a beszédkészségnél felsoroltakat) Rendszeres óralátogatás (min. 70%) A félév során előirt feladatok megfelelő szintű teljesítése Fordítástechnika 1-6 A tantárgy célja: A hallgatók fordítási készségének fejlesztése, az idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre történő írásbeli és szóbeli fordítás gyakorlatának és technikájának elsajátítása. A jogi szaknyelv alapszókincsének és jellemző nyelvtani szerkezeteinek elsajátítása. A magyar nyelvhelyesség és kifejezőkészség fejlesztése. Az idegen nyelvű szövegértési és olvasási készség fejlesztése. A különféle jogi szövegek műfaji sajátosságainak megismerése. A teljes fordítási folyamat oktatása: szövegismeret, a fordítás előkészítése, átváltási műveletek, a megoldási kísérletek csoportszintű megbeszélése, fordítási stratégiák, hatékony szótárhasználat, forráskutatás. A számítógép felhasználása a fordításban. Olvasási és szövegértési készségek: általános (globális) szövegértés konkrét (specifikus) információ keresése Fordítástechnikai alapismeretek: - a különböző jogi szövegek műfaji sajátosságainak, jellemző terminológiájának elemzése szemelvények alapján o szövegszervező elemek áttekintése és gyakorlása o szóképzés, szóösszetétel o bővített névszói és igei szerkezetek - grammatikai átváltási műveletek és ezek alkalmazása - szavak jelentésének áthelyezése - szavak jelentésének összevonása - szavak jelentésének felbontása - mondatok felbontása - mondatok összevonása - mondatszerkezetek átalakítása - nyelvtani betoldás, kihagyás, áthelyezés

4 rendszeres óralátogatás (min. 70%) a félévi zárthelyik és fordítási feladatok sikeres teljesítése A szaknyelvi vizsgára bocsátás feltétele: egy kb. tízoldalas jogi szöveg fordítás elkészítése célnyelvről magyar nyelvre. Bevezetés a tolmácsolásba 1- A tantárgy célja: A képzés két féléven át tart. Célja a bevezetés a tolmácsolás elméletébe, a fogalmak és tolmácsolási típusok megismerése, a tolmácsoláshoz szükséges alapismeretek megszerzése, a készségek fejlesztése. Az utóbbi területen kiemelten foglalkozunk a memória, a jegyzetelési technikák, a terminológia, kollokációk, átváltási műveletek, a magyar nyelvi szabatosság és a kulturális háttérismeret kérdéseivel. Tematika: Elméleti bevezető - a tolmácsolás alapfogalmai, típusai - a készségek koordinálásának jelentősége - a kulturális háttérismeret szerepe - az elektronikus segédeszközök szerepe a felkészülésben Készségfejlesztő feladatok - memóriafejlesztő gyakorlatok - logikus összefoglalás - jegyzetelési technikák - kollokációk és szinonímák - blattolás - konszekutív tolmácsolási feladatok (B-A) (B = első idegen nyelv/ A = anyanyelv) - retour tolmácsolás - konferencia szimuláció és tolmácsolás Rendszeres (min. 70%) és aktív részvétel az órákon A félévközi írásbeli feladatok sikeres teljesítése A tolmácsolási feladatok sikeres teljesítése A specializáció javasolt szaknyelvi tankönyvei Angol: 1. Alison Riley: English for Law, Magyar Macmillan, David Riley: Check your Vocabulary for Law, Peter Collin Publishing, Francis Russel Christine Locke: English Law and Language. Cassell, Michael Molyneux: Legal Problems, Cassell, Richard Powell: Law Today. Longman Harlow, Mag. Franz Heidinger Andrea Hubalek dr. Bárdos Péter: Angol-amerikai jogi nyelv, hvhorac Collins Cobuild Key Words in the Media. HarperCollins Publishers, London, Nick Brieger: Test Your Professional English: Law. Penguin English Guides, Longman Harlow, 00 4

5 9. Judit Ormai Marietta Pókay: English for Law Students. Janus Pannonius University, Franz J. Heidinger Andrea Hubalek Michael Pramberger Helyes Imre Sárközy Péter: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe. Angol-magyar nyelven. Hvgorac, Bart István Klaudy Kinga: EU fordítóiskola. Európai Uniós szövegek fordítása angolról magyarra. Corvina, The British Council: Communicating in a Changing Europe. An English course in day-to-day professional communication with EU partners Német: 1. Dr. Zelényi Annamária: Wo man deutsch spricht. Landeskunde einmal anders. Aula Verlag GmbH, Budapest. Universität für Wirtschaftswissenschaften Lothar Jung: Fachsprache Deutsch. Rechtswissenschaft. Lese und Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag. Dieszler László: Német szakmai társalgás joghallgatók részére. Nemzeti tankönyvkiadó 4. Deutsche Juristen im Gespräch. Klett Verlag 5. Wolfgang Heide: Justiz in Deutschland. Bundesanzeiger Verlag 6. Dr. M. Jakoby H. Kruse: Handbuch für Rechstanwaltsfachangestellte. Luchterhand 5

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A német nemzetiségi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:

C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma: C kreditek Tantárgyleírás Birodalmak, vallások, világképek Tantárgy kódja NE 3401 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1107 Tantárgyfelelős

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben