ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak) : 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Orbán Irén Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A szeminárium legfontosabb célja az idegen nyelvű olvasási és szöveghallgatási, -értési készségek fejlesztése. Ugyanakkor kapcsolódnak a beszédgyakorlat órák anyagához is: fontos elemük a szókincsbővítés, elsődlegesen a passzív szókincs fejlesztése. Emellett teret kap az általános tanulási készség fejlesztése is. A tanszék bármely oktatója megfelelő felkészültséggel rendelkezik a tárgy tanításához. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : Célunk megtanítani a hallgatókat a szöveg mint nyelvi-közlési egységgel való foglalkozásra pl. a szöveg feltevésének megértése, az új információ értelmezésére, a szöveg analizálására illetve szintetizálására, és az egyéni stílusjegyek értelmezésére. A szöveghallgatás magában foglalja autentikus szövegek elemzését, megértésének gyakorlását, a brit és amerikai angol közötti alapvető különbségek megismertetését, különös tekintettel a szóbeli nyelvi megnyilatkozásokra (pl. kiejtési különbségek, dialektusok) valamint az auditív memória fejlesztését. Fontos része a képzésnek a helyes jegyzetelési technika megismertetése, melynek elsajátítása felkészíti a hallgatókat a későbbi előadások sikeres látogatására, valamint fejleszti általános lényegkiemelő készségüket. A bibliográfia ajánlott irodalmat tartalmaz, amelyet a hallgatók otthoni munkában tudnak felhasználni. Az órák mindig aktuális szövegekre illetve hanganyagra épülnek. A tanmenetek az alábbihoz hasonlóan épülnek fel. Week 1 Housekeeping syllabus, aims of the course, etc. Children and television reading test 2 Fixing an Appointment, Moving in listening Collaborators and Heroes I. reading 3 Listening test for practice (past paper) Collaborators and Heroes II. reading 4 A Bit of a Nightmare listening Newsweek Special Report I. reading 5 Memorable Paties listening Newsweek Special Report II. reading 6 Mid-Term test listening Looking a Mile Ahead reading 7 Freinds and Freindship listening Paranoia or Politics? reading 8 Listening Test for Practice (Past paper) Reading Test for practice (Past paper) 9 Learning Languages listening Women of the New Century I. reading 10 A multicultural world listening 1

2 Woman of the New Century II reading 11 End-term Test (reading and listening) 12 Catching the Right Train listening Old Foes, new Fans I. reading 13 Catching a Plane listening Old Foes, New Fans II.- reading 14 Forecasting the weather listening 15 Course Evaluation 3. A képzés követelményei: A kurzus sikeres elvégzéséhez a hallgatóknak középfokú/elő-középfokú tudással szükséges rendelkezniük. A tárgy két félévre tervezett heti két gyakorlati órából áll. Az órarendi óraszám mellett az otthoni munka kb. heti 50 perc de ez egyénenként ennél lényegesen több is lehet a tárgy természetéből adódóan. A tárgy szöveghallgatási részéhez szükséges egy jól felszerelt nyelvi laboratórium, bizonyos esetekben videó is, mivel a kurzus nem egy adott tankönyvre épül. A tanszéki könyvtár módszertani és kézikönyvi szekcióinak tudatos fejlesztése folytán biztosítottuk, hogy az oktatók értesüljenek a legújabb módszertani kérdésekről és segédanyagokról. 4. Számonkérés módja: Az évközi ellenőrzés szódolgozatokra, feladatbeadásokra és zárthelyikre épül. A kurzus mindkét félévben gyakorlati jeggyel zárul. A 2. félév után az alapvizsga egyik részterületét képezi. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Foll, D. (1986). First Certificate Reading Skills. Nelson: Edinburgh. Greenall, S. Swan, M. (1986). Effective Reading. Cambridge University Press: Cambridge. Gude, K. (1986). First Certificate Listening Skills. Nelson: Edinburgh. Land, G. (1988). Behind the Headlines. Longman Harlow. Maley, A. Moulding, S. (1981). Learning to Listen. Cambridge University Press: Cambridge. Robinson, G. Parker, H. (1986). Themes for Listening and Speaking. Oxford University Press: Oxford. Walter, C. (1982). Authentic Reading. Cambridge University Press: Cambridge. Newsweek Articles 2

3 Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1102 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: AN 1101 Tantárgyfelelős neve: Orbán Irén Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus az olvasási készség és szöveghallgatási, -értési készség fejlesztésére irányul; a korábbiaknél komplikáltabb szövegtípusok képezik a szeminárium amyagát. A kurzus előkészíti a hallgatókat a IV. félév szépirodalmi szövegeinek olvasására, valamint fejleszti a hallgatók szövegértelmezési és jegyzetelési készségeit is a megfelelő szövegek illetve feladatok segítségével. A tanszék bármely oktatója megfelelő felkészültséggel rendelkezik a tárgy tanításához. A kurzus a Szövegértés I-II. tárgy feltételezett tudásanyagára épül. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : A kurzus felkészíti irodalmi szövegek megértésére és a szövegben található szóanyag denotatív és konnotatív jelentésének vizsgálatára, valamint alapvető szépirodalmi szövegtípusok bemutatására. Ezeket a szövegeket a hallgatók még nem irodalmi szempontból közelítik meg, de a bonyolultabb mondatszerkezetek elemzésének, valamint a szöveg absztraktabb szinten való értelmezésének gyakorlása megkönnyítik a hallgatók számára az irodalmi tanulmányok követelményeinek teljesítését. A szöveghallgatáshoz/értéshez használt felvételek autentikusak. Tematikájukat tekintve kapcsolódhatnak a főiskolán oktatott egyéb tárgyakhoz (-esszéírás, gyermekirodalom, stb.). A tárgyhoz elsődlegesen a kötelező könyveken kívül fogyó anyagra is szükség van. A tanszéki könyvtár módszertani és kézikönyvi szekcióknak tudatos fejlesztése folytán biztosítottuk, hogy az oktatók értesüljenek a legújabb módszertani kérdésekről és segédanyagokról. A tantervek az alábbi minta alapján készülnek: 1. Listening Teeth and Densits Reading- Alphabet Poems (Lawrence Stene s : Tristram Shandy) 2. Listening :Take our advice Reading: Variations on a Text (Edwin Morgan: Opening the Cage) 3. Listening :Emotions Reading: Subjectivity and Objectivity (descriptive prose) 4. Listening :Flirting with Danger Reading: Every day Rhythms (any poem with a regular meter) 5. Listening :Feet and Walking Reading: Writing the Unwritable (Owen: It is not Death) 6. Listening :Credit Cards Reading: Discussing a text I (any literary text) 7. Listening :Mid term test Reading: Discussing a text II (any literary text) 8. Listening :Friends and Friendship Reading: Mid-term test 3

4 9. Listening :Video film (chosen by students) Reading: Discussion 10. Listening :Learning Languages Reading: Discussing, interpreting a text I. (Hemingway: Hills Like white Elephants) 11. Listening :A multicultural World Reading: Discussing the Hemingway Short Story 12. Listening :Ngarrindjeri Reading: Discussing Literary Texts: Poe A Cask of Amontillado 13. Listening :End-term test Reading: Poe s Cask of Amontillado II 14. Listening :Writing an essay (Making Notes) CNN News Reading: End-term test 15. Course evaluation, Students feedback 3. A képzés követelményei: Az órarendben megadott időn kívül a hallgatóknak otthoni önálló munkaként még kb. heti 1-1,5 órát szükséges felkészülésre fordítaniuk. 4. Számonkérés módja: Az évközi ellenőrzés szódolgozatokra, feladatbeadásokra, beszámolókra és zárthelyikre épül. A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Alexander, L. G. (1968). For and Against. Longman: Harlow Forsyth, W. (1996). Reading and Speaking Advanced. Heinemann: Oxford. Gude, K. (1996). Advanced Listening and Speaking. OUP: Oxford. Bassnett, S., & Grundy, P. (1993). Language through Literature. Longman: Harlow. 4

5 Tantárgy neve Íráskészség Tantárgy kódja AN 1103 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Lektor Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az első szemeszter fő célkitűzése az, hogy a hallgatók elsajátítsák az íráskészség alapjait. Mindegyik hét egy-egy új készség megismertetését tűzte ki célul, amelyeknek összessége szükséges az íráskészség alapos elsajátításához. A képzés elemei: ötlet- és információgyűjtés, vázlatírás, a tartalom megfelelő formai elrendezése, következtetések levonása, összegzése. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : week 1 introductions, course descriptions, basis for evaluation, semester project, written paragraph week 2 analysis of audience: To whom am I writing? elements of a good paragraph: Topic sentence and development Writing practice week 3 Dictation comprehension question further development of topic sentence introductions + conclusions, writing practice week 4 - continuation of introduction + conclusions - organize your writing: the use of outlines - writing practice week 5 Dictation and comprehension question - continuation of outline use and construction week 6 TEST week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 fall break Test review introduction to essay writing - From start to finish, - essay practice summarizing, paraphrasing, quoting from a source, bibliography and documenting resources summarizing, paraphrasing, quoting from a source, bibliography and documenting resources OUTLINES DUE Dictation comprehension question Transition sentences, transition words + irrelevant sentences week 12 Dictation comprehension question 2. Transition sentences, transition words + irrelevant sentences 2. week 13 TEST - PROJECTS DUE week 14 Review test evaluations + review of problematic areas 5

6 week 15 projects returned 3. A képzés követelményei: 2 óra szeminárium/hét, 15 hét/félév 4. Számonkérés módja: Évközi ellenőrzés- aktív részvétel az órákon, hetente írásbeli feladat elvégzése, két teszt. Gyakorlati jegy. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Arnandet, M. L., & Barrett, M. E., Paragraph Development, 2 nd ed. Bean, C. J., Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Workbook Day, S. The Writer s Workbook Guth. Basic Composition, 2 nd ed. Kinsella, P. The Techniques of Writing, 3 rd ed. Langan, J. College Writing Skills with Readings Langan, J. English Skills, 2 nd ed. Legett, Mead, Charvat. Handbook for Writers, 8 th ed. Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Handbook, 2 nd ed. Reading, Writing and Thinking Wiener, S. H., Creating Compositions 6

7 Tantárgy neve Íráskészség Tantárgy kódja AN 1104 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 1103 Tantárgyfelelős neve Lektor Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A második szemeszternek két fő célkitűzése van: - elmélyíteni az első szemeszterben megszerzett tudásanyagot, valamint - a hallgatók tudásának szélesítése: hivatalos levél-, kísérő levél-, rezümé írása, üzenetek, újságírás, esszé írása. A szemeszter végén próba tesztet írnak a hallgatók, amelynek segítségével felkészülnek az első évet lezáró alapvizsgára. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : Week 1 Course description, expectations, description of semester project, review of transitions; written paragraph. Week 2 Review from last semester: summaries, paraphrase, quotes, references; written paragraph. Week 3 Dictation & comp. Question, formal letter writing and practise Week 4 Resumé and cover letter writing; writing practice Week 5 Dictation & comp. Question; ads, notes, messages, memos. Week 6 Test Week 7 Test review, review general paragraph and essay writing Week 8 Opinion essay writing; writing practise 1. Week 9 Opinion essay writing; writing practise 2. Week 10 Newspaper writing; letters to the editor, writing practice Week 11 Dictation + comp. Question, narrative writing expanding a text. Week 12 Mock skills exam; Projects due Week 13 Spring break Week 14 Review of test + problem areas Week 15 Evaluations 3. A képzés követelményei: 2 óra szeminárium/hét, 15 hét/félév 4. Számonkérés módja: Évközi ellenőrzés- aktív részvétel az órákon, hetente írásbeli feladat elvégzése, szemeszter projekt, két teszt. Gyakorlati jegy. A kurzus alapvizsgával zárul. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Arnandet, M. L., & Barrett, M. E., Paragraph Development, 2 nd ed. Bean, C. J., Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Workbook Day, S. The Writer s Workbook Guth. Basic Composition, 2 nd ed. Kinsella, P. The Techniques of Writing, 3 rd ed. 7

8 Langan, J. College Writing Skills with Readings Langan, J. English Skills, 2 nd ed. Legett, Mead, Charvat. Handbook for Writers, 8 th ed. Marius, R., Wiener, H. S. The McGraw-Hill College Handbook, 2 nd ed. Reading, Writing and Thinking Wiener, S. H., Creating Compositions 8

9 Tantárgy neve Fordítási gyakorlat Tantárgy kódja AN 1105 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Demkó Gabriella Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanársegéd 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Az idegennyelv-tudás, azaz az alapkészségek (írás, olvasás, beszédkészség és a hallás utáni szövegértés készsége) és a nyelvtan elsajátítása nem társul automatikusan jó fordítói képességgel. Az idegen-nyelvről magyarra és a magyar nyelvről angolra fordítás sem egyforma nehézségű, és különböző technikák elsajátítását igényli. Az előadások célja ezen technikák, fordítói trükkök bemutatása. Részletesen vizsgálunk olyan problémákat, melyek az eltérő kulturális háttérből fakadnak, és elemezzük azokat a fordítási feladatokat, melyek azért jelenthetnek nehézséget a fordító számára, mert az egyes nyelvek különféleképpen fejezik ki, eltérő módon foglalják lexikai egységekbe a valóságot. A gyakorlati órákon az egyes problémákra nézünk példákat, konkrét szövegeken vizsgáljuk a fent említett kérdéseket. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1. hét Általános bevezetés: A fordító ferdítő? 2. hét Az átváltási műveletekről általában 3. hét A lexikai átváltási műveletek 1. (a konkretizáló fordítás; a jelentések bővítése, generalizálása) 4. hét A lexikai átváltási műveletek 2. (a jelentések felbontása; a jelentések kihagyása; a magyarázó betoldások) 5. hét A lexikai átváltási műveletek 3. (az antonim fordítás; a teljes átalakítás) 6. hét Szólások, közmondások, aforizmák 7. hét Gyakorlás 1. Példák a lexikai átváltási műveletekre 8. hét A grammatikai átváltási műveletek 1. (a grammatikai konkretizálódás és generalizálódás) 9. hét A grammatikai átváltási műveletek 2. (a grammatikai felbontás és az összevonás) 10. hét A grammatikai átváltási műveletek 3. ( a grammatikai betoldás és a grammatikai kihagyás) 11. hét A grammatikai átváltási műveletek 4. (áthelyezések és grammatikai cserék) 12. hét Gyakorlás 2. Példák a grammatikai átváltási műveletekre 13. hét Gyakorlatok hét Gyakorlatok hét Összefoglalás 3. A képzés követelményei: Az órák rendszeres látogatása, a házi feladatok elkészítése, aktív részvétel az órákon. 4. A számonkérés módja: Az év végi gyakorlati jegyet két zárthelyi dolgozat eredménye, és az órai munka alapján kapják a hallgatók. Az előadások vizsgával zárulnak. 9

10 5. A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Baker, M In Other Words. A Coursebook on Translation. London - New York: Routledge Bart, I. Klaudy, K. eds A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Budapest:Tankönyvkiadó Bart, I. Klaudy,K. eds Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Budapest: Tankönyvkiadó Bart, I. Klaudy, K. Szöllősy, J Angol fordítóiskola. Fordítás angolról magyarra és magyarról angolra. Budapest:Corvina Gutt, E. A Translation and Relevance. Oxford: Blackwell Wilss, W Knowledge and Skills in Translator Behaviour. Amsterdam&Philadelphia: Benjamins 10

11 Tantárgy neve Fordítási gyakorlatok Tantárgy kódja AN 1106 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 1105, AN 1109 Tantárgyfelelős neve Dr. Ujszászi Zsuzsa Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tanegység specifikus célkitűzései: Angol-magyar fordítási készségek kialakítása különböző típusú angol nyelvű szövegek egynyelvű szótár segítségével történő fordításán keresztül. A hangsúly az angol-magyar nyelvtani megfelelések tudatosításán van, ezért a kurzus jelentős részben tartalmaz magyar-angol nyelvtani fordításgyakorlatokat is. Cél a magyar nyelvtanuló számára nehézséget jelentő nyelvtani megfelelések elsajátítása, mindezek eredményeként a hallgató legyen képes a magyar állami középfokú nyelvvizsga szintéjek megfelelő fordítási feladatok megoldására. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése : 1 AET 17. fejezet From Supermature by Lyall Watson (Advanced English For Translation c. könyvből) AET 18. fejezet Telephone Centenary 15 soros szöveg fordítása angol nyelvre 2 AET 19. fejezet Lorenzo s policy of expansion AET 2. fejezet Dear Mr Robinson szöveg fordítása angolra Problem English 1-1 fejezet 3 AET 21. fejezet. A bargain portfolio AET 22. fejezet Invitation to a Mad Hatter s word party szöveg fordítása angolra Problem English AET 23. fejezet From an article in The Financial Times AET 24. fejezet A cheering cuppa suits em to a T szöveg fordítása angolra Problem English AET 25. fejezet Advertisement from The Observer AET 26. fejezet From Writers on organization by D. S. Pugh szöveg fordítása angolra Problem English AET 27. fejezet. Philatelic Dictionaries AET 28. fejezet From Grammar by Frank Palmer szöveg fordítása Problem English AET 29. fejezet Probability Paradoxes AET 30. fejezet From an article in The Sunday Telegraph szöveg fordítása Problem English

12 8 AET 31. fejezet From Angus Wilson AET 32. fejezet Eric Linclater Cambridge Proficiency szöveg fordítása angolra Problem English AET 33. fejezet G. M. Trevelyan Cambridge Proficiency AET 34. fejezet Heather Gilead Cambridge Proficiency szöveg fordítása angolra Problem English AET 35. fejezet Nevil Shute Cambridge Proficiency AET 36. fejezet Daphne du maurier Cambridge Proficiency szöveg fordítása angolra Problem English Dolgozat 25 soros szöveg fordítása magyarra 15 soros szöveg fordítása angolra 12 A dolgozat értékelése és elemzése Problem English Hibaelemzés: dolgozat a Problem English Guidebook anyagából 14 Problem English Workbook, fordítás c. fejezet: fordítás magyarról angolra 15 Problem English Workbook, fordítás c. fejezet: fordítás magyarról angolra A két féléves kurzus értékelése. Kitekintéz a fordításelmélet, fordítástudomány irányába 3. A képzés követelményei: A hallgató végezze el házi feladatként az egyes órákhoz szükséges fordításokat, aktívan működjön közre az órai munkában, bővítse szókincsét, nyelvtani ismereteit és fejlessze fordítási készségeit. 4. Számonkérés módja: A folyamatos órai szóbeli számonkérés mellett heti írásbeli ellenőrzése szükséges a tanult nyelvtani szerkezetek fordításának, és a szókincs bővítésének. A fordítási készségek szintjéről zárthelyi dolgozat formájában kell számot adniuk a hallgatóknak. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Dennis Chamberlain Gillian White: Advanced English for Translation, Longman Susan Doughty Geoff Thompson: Problem English. A Practical Guide for Hungarian Learners of English, Tankönyvkiadó Helen Thomas Illés Éva: Workbook to Problem English, Tankönyvkiadó Gareth Dewar Susánszky Beáta: Szövegértés, fordítás, tömörítés a közép- és felsőfokú angol nyelvvizsgán, Lexika Kiadó Heltai Pál: Fordítás az angol nyelvvizsgán, Budapest, 1991 Szaknyelv és szakfordítás, szerk. Dróth Júlia, Szent István Egyetem,

13 Tantárgy neve Beszédgyakorlat Tantárgy kódja AN 1107 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a helyes angol szóbeli kifejezésmóddal; kiemelt szerepet kap a kiejtés, hanglejtésbeni jártasság elsajátítása. A hallgatók legyen képesek kifejezni magukat angolul kis csoport vagy akár egész osztály előtt is. A tanegység hangsúlyos pontjai szemeszterenként változik: az első szemeszterben a hallgatók a kiejtéssel és a hanglejtéssel ismerkednek írott és szóbeli anyag alapján. A második szemeszterben a hallgatók a nyilvánosság előtti beszélő készségüket egy kiselőadással tesztelik. A kiselőadás megtartása, és osztály előtti megvitatása-értékelése a szemeszter végi értékelés része. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Introduction 2 Oral speech skills; topic of the week 3 Oral speech skills; topic of the week 4 Oral speech skills; topic of the week 5 Oral speech skills; topic of the week 6 Oral speech skills; topic of the week 7 Test 1 8 Oral speech skills; topic of the week 9 Oral speech skills; topic of the week 10 Oral speech skills; topic of the week 11 Oral speech skills; topic of the week 12 Test 2 13 Oral speech skills; topic of the week 14 Oral speech skills; topic of the week 15 Course evaluation and grades 3. A képzés követelményei: Aktív részvétel az órai munkában, két teszt, kiselőadás - szóbeli ellenőrzés. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Első szemeszter: Gilbert, J.B. Clear Speech, 2 nd ed. Cambridge University Press, 1993 Második szemeszter: Dale, P. & Wolf, J.C. Speech Communication for International Students. Prentice Hall Regents,

14 Pifer, G. W. & Mutoh, N.W. Point Counterpoint: Discussion and Persuasion Techniques. Newbury House Publishers, 1988 Mindkét szemeszter: Cranmer, D. Motivating High Level Learners. Addison Wesley Longman, 1996 Morgan, J. & Rinvolucri, M. The Q Book: Practicing Interrogatives in Reading, Speaking and Writing. Longman, 1988 Rooks, G. The Non-stop Discussion Workbook, 2 nd ed. Newbury House,

15 Tantárgy neve Beszédgyakorlat Tantárgy kódja AN 1108 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) AN 1107 Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Lektor 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a helyes angol szóbeli kifejezésmóddal; kiemelt szerepet kap a kiejtés, hanglejtésbeni jártasság elsajátítása. A hallgatók legyen képesek kifejezni magukat angolul kis csoport vagy akár egész osztály előtt is. A tanegység hangsúlyos pontjai szemeszterenként változik: az első szemeszterben a hallgatók a kiejtéssel és a hanglejtéssel ismerkednek írott és szóbeli anyag alapján. A második szemeszterben a hallgatók a nyilvánosság előtti beszélő készségüket egy kiselőadással tesztelik. A kiselőadás megtartása, és osztály előtti megvitatása-értékelése a szemeszter végi értékelés része. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1 Introduction 2 Oral speech skills; topic of the week 3 Oral speech skills; topic of the week 4 Oral speech skills; topic of the week 5 Oral speech skills; topic of the week 6 Oral speech skills; topic of the week 7 Test 1 8 Oral speech skills; topic of the week 9 Oral speech skills; topic of the week 10 Oral speech skills; topic of the week 11 Oral speech skills; topic of the week 12 Test 2 13 Oral speech skills; topic of the week 14 Oral speech skills; topic of the week 15 Course evaluation and grades 3. A képzés követelményei: Aktív részvétel az órai munkában, két teszt, kiselőadás - szóbeli ellenőrzés. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Első szemeszter: Gilbert, J.B. Clear Speech, 2 nd ed. Cambridge University Press, 1993 Második szemeszter: Dale, P. & Wolf, J.C. Speech Communication for International Students. Prentice Hall Regents,

16 Pifer, G. W. & Mutoh, N.W. Point Counterpoint: Discussion and Persuasion Techniques. Newbury House Publishers, 1988 Mindkét szemeszter: Cranmer, D. Motivating High Level Learners. Addison Wesley Longman, 1996 Morgan, J. & Rinvolucri, M. The Q Book: Practicing Interrogatives in Reading, Speaking and Writing. Longman, 1988 Rooks, G. The Non-stop Discussion Workbook, 2 nd ed. Newbury House,

17 Tantárgy neve Szókincsfejlesztés Tantárgy kódja AN 1109 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) -- Tantárgyfelelős neve Dr. Szerencsi Katalin Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A kurzus célja a szókincs különböző aspektusainak vizsgálatával foglalkozó elméleti és gyakorlati kutatási eredmények megismertetése. A nyelvtudás kiemelten fontos területe a lexika állandó fejlesztése, hiszen sem az általános kommunikáció, sem az egyes szakterületeken folytatott interakció nem képzelhető el megfelelően árnyalt és imponáló méretű terminológia használatának képessége nélkül. Fontos témák a szókincs és nyelvtan viszonya, az anyanyelvi szókincs hatása az idegen nyelvre, az olvasás és szókincs kapcsolata valamint a fordítás lexikai problémái. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: 1. Issues in vocabulary acquisition 2. The organisation of vocabulary; prototype theory 3. Adding to the lexicon borrowing, coinage, conversion, shifts 4. Processes in word building compounding, reduplication, clipping, acronyms, Blends 5. Words and their meaning 6. Word difficulty and lexical errors 7. Vocabulary choice geography, gender, age, occupation, education 8. Lexical cohesion 9. Psycholinguistic theories of vocabulary acquisition; learner strategies 10. Vocabulary pedagogy and teacher strategies 11. The lexical syllabus 12. Vocabulary and reading 13. Testing vocabulary knowledge 14. Dictionaries blessing or curse? 15. End-term test; course evaluation 3. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke Carter, R., & Long, M. N. (1987). The web of words. CUP. Carter, R., & McCarthy, M. (1988). Vocabulary and language teaching. Longman. Gairns, R., & Redman, S. (1986). Working with words. CUP. Hatch, E., & Brown, C. (1995). Vocabulary, semantics, and language education. CUP. McCarthy, M. (1990). Vocabulary. OUP. Nattinger, J. R., & DeCarrico, J.S. (1992). Lexical phrases and language teaching. OUP. Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House. 17

18 Rudzka, B., Channel, J., Putsey, Y. & Ostyn, P. (1981). The words you need. London: Macmillan. Rudzka, B., Channel, J., Putsey, Y. & Ostyn, P. (1985). More words you need. London: Macmillan. 18

19 Tantárgy neve: Gyakorlati nyelvtan I Tantárgy kódja: AN 1201 Meghirdetés féléve:. 1 Kreditpont: 1 Összóraszám: 1 Számonkérés módja: Gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Dr. Katona Mártonné Tantárgyfelelős beosztása: Főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, a nyelvtani problémák empirikus megválaszolása, valamint jelentős gyakorlási lehetőség biztosítása. Kiemelt szerepet kap a tradicionális és modern nyelvtani megközelítések kombinálása, a nyelv strukturális felosztásának tanulmányozása, szófajok, mondatszerkezetek rögzítése, így szintrehozás mellett a kurzus előkészíti, megalapozza a későbbi nyelvi, nyelvészeti stúdiumokat is. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: A hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, rendszerezése az elsődleges cél, gyakorlási lehetőség biztosítása a másodlagos. A szófaj szerinti feldolgozás kiegészül a mondattani elemzéssel a mindenkori igények és lehetőségek figyelembevétele mellett. 1. Nouns; countable and uncountable 2. Gender. The possessive form of nouns 3. The articles 4. Quantifiers and distributives 5. Possessives, personal and reflexive pronouns 6. Interrogative, relative and indefinite pronouns 7. Attributive and predicative adjectives 8. Comparison of adjectives 9. Adverbs and adverbial phrases 10. Prepositions 11. Classes of verbs 12. The present tenses 13. The past tenses 14. The perfect tenses 15. The future 3. A képzés követelményei: A heti 1 óra órarendi elfoglaltság mellett a hallgatók otthoni terhelése 2-4 óra az esetleges hiányosságok függvényében. Az órák rendszeres látogatása mellett követelmény a házidolgozatok korrekt elvégzése, szemináriumi gyakorlatok teljesítése, két zárthelyi dolgozat megírása a félév folyamán. Fontos tényezõ a folyamatosság. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. A tárgy az alapvizsga részét képezi. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, Jake (1987) Cassell's Students' English Grammar. Cassell Thomson, A.J. & Martinet, A.V. (1986) A Practical English Grammar. OUP Gucker, Philip (1986) Essential English Grammar. Dove Publications 19

20 Fowler, W.S & coe, Norman (1986) English Language Tests. Nelson Walker, E. Elsworth, S. (1995) Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman 20

21 Tantárgy neve: Gyakorlati nyelvtan II. Tantárgy kódja: AN 1202 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 1 Összóraszám: 1 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Dr. Katona Mártonné Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus 1. A tanegység specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, a nyelvtani problémák empirikus megválaszolása, valamint jelentős gyakorlási lehetőség biztosítása. Kiemelt szerepet kap a tradicionális és modern nyelvtani megközelítések kombinálása, a nyelv strukturális felosztásának tanulmányozása, szófajok, mondatszerkezetek rögzítése, így szintrehozás mellett a kurzus előkészíti, megalapozza a későbbi nyelvi, nyelvészeti stúdiumokat is. 2. A tanegység tartalma, tárgykörök megnevezése: A hallgatók nyelvtani ismereteinek kiegészítése, rendszerezése az elsődleges cél, gyakorlási lehetőség biztosítása a másodlagos. A szófaj szerinti feldolgozás kiegészül a mondattani elemzéssel a mindenkori igények és lehetőségek figyelembevétele mellett. 1. Modal auxiliaries: may and can 2. Modal auxiliaries: ought, should, must, have to and need 3. Modal auxiliaries: will, should dare and used 4. Conditional sentences 5. The meaning and use of phrasal verbs 6. The infinitive 7. The gerund 8. The participles 9. The imperative 10. The passive voice 11. Indirect speech 12. Simple, compound and complex sentences 13. Relative clauses 14. Tag questions 15. Word formation 3. A képzés követelményei: A heti 1 óra órarendi elfoglaltság mellett a hallgatók otthoni terhelése 2-4 óra az esetleges hiányosságok függvényében. Az órák rendszeres látogatása mellett követelmény a házidolgozatok korrekt elvégzése, szemináriumi gyakorlatok teljesítése, két zárthelyi dolgozat megírása a félév folyamán. Fontos tényezõ a folyamatosság. 4. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. A tárgy az alapvizsga részét képezi. 5. Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke: Allsop, Jake (1987) Cassell's Students' English Grammar. Cassell Thomson, A.J. & Martinet, A.V. (1986) A Practical English Grammar. OUP Gucker, Philip (1986) Essential English Grammar. Dove Publications 21

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja 2014. március 13. 13.00-14.00: Regisztráció 14.00-15.00: Plenáris ülés 15.00-16.40: Szekcióülések 16.40-17.00: Kávészünet 17.00-19.00: Szekcióülések 19:00: Vacsora SZEKCIÓK: CONTENT

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása A kurzus kódja: BBN-NYT-221, ENN-101, ZAN-NY05, ZAN-MNF01, ZAN-SN01, ZAN- NU01 A kurzus címe: Fonológia I A kurzus címe (angolul): Phonology I A kurzus előadója: Törkenczy Miklós A kurzus előfeltétele(i):

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Választékos idegen nyelvi szókincs: előny vagy feltétel?

Választékos idegen nyelvi szókincs: előny vagy feltétel? Választékos idegen nyelvi szókincs: előny vagy feltétel? Doró Katalin SZTE Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék SZTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program 6725 Szeged, Tisza Lajos

Részletesebben

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1

Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 Alkalmazott Nyelvtudomány Angol szakos bölcsészek nyelvtudásának mérése szükségleteik alapján 1 1. Bevezetés Gombamód szaporodnak napjainkban a nyelvtudás mérését szolgáló különféle vizsgalehetőségek,

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E MIT MÉR A STANAG 2 HALLÁSÉRTÉS VIZSGA? WHAT IS ASSESSED AT THE STANAG 2 LISTENING COMPREHENSION EXAM? Minden nyelvtanár és nyelvvizsgáztató tisztában van vele, hogy a beszédkészség fejlettségét erősen

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

NYELVPEDAGÓGIAI TANULMÁNYOK. Bárdos Jenõ

NYELVPEDAGÓGIAI TANULMÁNYOK. Bárdos Jenõ NYELVPEDAGÓGIAI TANULMÁNYOK Bárdos Jenõ Iskolakultúra-könyvek 24. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Sz. Molnár Szilvia NYELVPEDAGÓGIAI TANULMÁNYOK BÁRDOS JENÕ iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs,

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés)

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) LACZIK MÁRIA Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) Kulcsszavak: a nem összehasonlító fokozás, hasonlító szóösszetételek, melléknévi hasonlítás, olasz nyelvi kifejezı

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY APA FOLYÓIRATA Alapítás éve: 1998 Megjelenik a Budapesti

Részletesebben