Történelmi Szemle. HUNGARIÁri HISTORICAL REVIEW REVISTA HISTÓRICA HÚNGARA TARTALOM: ^ A G Y A R E R T É K E I N K, A D A T t A' R ' 1. K.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelmi Szemle. HUNGARIÁri HISTORICAL REVIEW REVISTA HISTÓRICA HÚNGARA TARTALOM: ^ A G Y A R E R T É K E I N K, A D A T t A' R ' 1. K."

Átírás

1 Történelmi Szemle HUNGARIÁri HISTORICAL REVIEW ' 1. REVISTA HISTÓRICA HÚNGARA TARTALOM: K. SHIRATORI sura n y i i s t v Xn FEHÉR M ÁTYÁS JENŐ TOKAY JÁNOS ERDÉLYI F. ISTVÁN KORBULY DOMONKOS BENDEFY LÁSZLÓ A csinai évkönyvek hun adatai Magyar tisztségnevek két grtizlai feliratban. A z avár nagyfejedelm i jogai oroszlánjai Négysávos oroszlán Déloroszországban Les relati(xis húngaro - khazares Régi magyar templomok örmény kapcsolatai A Xm. századi keleti magyarság szállásföldjeinek térbehelyezése "A Mongolok titkos története alapján ^ FÓRUM FÖLDVÁRY GÁBOR SÁRKÁNY KÁLMÁN MAGYAR ARNOLD O. F. M Remarks on C. A. M acartney's paper Koholmány-e az 1. András kcn'abeli magyar ima Középkori történészeink téves szóhasználata a "minoriták" körül. ^ A G Y A R E R T É K E I N K, FR. V. de VALUCROSA DOMOKOS PÁL PÉTER Caballeros Centroeuropeos en la corte Aragonesa Vadász Miklós "Compendium a " 1428-ból A D A T t A' R B. VILLELA de ALDANA Carta de Transylvania del año 1552 ( Pars II.) SZEMLE A szegedi Nem zetközi Szláv Régész Konferencia

2 MAGYAR TÖRTÉNELMI SZEMLE Tomp II. No. 2. lunlo A «inai évkönyvek hun-adatai. K.SHIRATORl : "Sinologísche Beitráge zűr G*.'chichte dér Türk-Volker '* alapján. M3BtCTIfl imnepatopckow AKAAEMM HAVKl CEHTflEPb. T. XVII. Kurakicsi áhiratori l >02-bcn in lanulinánya óta a hun-csinai kapc.<uiaiok- ről több jeleuios munka jelem meg, köztük Chavannes: Les pays d Oc - cldeni d'apres le Heou - Han - Hu {1^07),dc a legtisztább fonetika birtokában mindig Shiiatori maradt a legjelentősebb. Ké>obbi tanulmánya a Toyo Bunkó kiadásban szereplő : A study on the su-i»e or Sogdi- ana történelmileg nagyon sok adatot bogozott ki a csinál évkönyvekből. A z alább közölt adatok, amelyek a cári korszak Tudományos Akadémiájának kiadványában jelentek meg. szinte ismeretlenek sok magyar szakember előtt is. A hiungnu néptörzs neve a Cheu dinasztia uralma kezdetén Hien-yu volt, amelyeket a hunok m e 1lékneve iné k lehet tekintem, a Hi un-juh. ^ ) változattal együtt. Ez a három név téves másolások eredményének tekintendő, a csmaiak valójában megvetésből alkalmazták ezeket a neveket a nomád északi törzsekre, a- melyeket apró csatározásokból ismertek meg. így a keleti hunok törzseinek neve helyenként változott a csinai nép előtt, nemcsak harcmodorukat illetőleg, hanem foként a sok tájszólás és a még sűrűbben előforduló hangtani eltérések miatt. Eredeti és leggyakrabban használt nevük amit mai nyelven Hiungnunak ejtenek a Mongolia határainak tájszólásaiban. Ez a forma azonban a K.e. századokban Kiungnu volt. z bizonyítható, hogy Wang-mang Q E # ) trónbitorló idejében a Hiungnu törzset az Annalesekben *'r o r z s " névvel illette i ^ ) amelynek a kiejtése Kungnu, vagy másik változatában Kung, v a g y ( ^ ) Hiung lormában szerepel Amióta DEGUIGNES bebizonyította, hogy a hun törzsek valamilyen török nyelvei beszéltek és ehhez a fajhoz tartoztak, nagyon sok történész és nyelvész elfogadta tételéi; köz í S á

3 tqk KLAPROTH, RITTER és KOSKINEN. Ellenvéleménnyel jelentkeztek HYACINTH és NEU MANN. akik viszont a mongol fajhoz és nyelvhez sorolták okét. A nagy ñnnologus CAS TREN salamoni bölcsességgel "ketté vágta" a problémát azzal a feltevéssel, hogy fajilag to* rőkok, de nyelvileg mongolok lehettek. Még nagyobb zavart okozon LACOUPERIE állítása. hogy a hunok valójában nem voltak egységes emikum, sót vérségi kapcsolat sem állt fenn az egyes törzsek kozott, hanem politikai szervezet formájában alapítónak meg b í rod akmukat. Ezért ötlik fel a kérdés, hogy ennyi ellentmondás és részletmegoldás m ellen valójában tehát tőröknek ava y mongolnak tekinteado-e a hun nép? Bár az em lített "torok irányzatú" véleményeket sokan elvetettéig a kutatások folyamán annyi torökos szóval csak az erre a népre illő epizóddal találkozunk a csinai Annalesekben, hogy eredményként a hunokat törököknek kell tekintenünk. A tétel igazolására rövid tanulmányban felsorakoztatjuk ezeket az adatokat, amelyek természetszerűleg történelmiek és nyelvészetiek, egymással párhuzamban. 1."^ Th 'an g-li a hunok nyelvében ennek a csina szónak a hangzása * Tangri volt azaz a torok Tangri-vel azonos. Meg kell jegyeznem, hogy KLAPROTH és MGUIGNES erre az egyetlen szóra épftetiék fel elméletüket a hunok nyelvének torok voltáról, és amely helyes és a valóságnak m egfelelő ugyan, de eltekintve attól, hogy egyetlen szóra épített feltételezés önmagában véve már gyengelábon állhatott. A * tangri szó a mongolban is megtalálható és a jelentébe irr is "ég" - menny. 2." King-lo Gyilok,* Kard. Ezt a hun szavat a csinai Annalesekben egy korabei i nyelvész 1L\vj SHAO j I) elem ezte a HAN-SHU uralkodók idejébea Szerinte ez a "gyilok" a hunok dísze* ékszernek számítható "tor volt. A hunok egyik törzsi nek ilyszerü fegyverét ugyancsak a csinai Annalesek szerint *Ki- li-nek neveztek jegyekkel jelölve. Miután törökül a "gyilok" vagy "tör" *Kilici, amely szó * k i 1- vágni szóból ered, tulajdonképpeni jelentése * levágó. 3.-KÜ-SÜ ( * Leánya valakinek. A szó a torok * kyzil - ^leányka hangtani körüliiá* sa és Így eredete sem kétséges. 4.* Shen-Yu ( H í ) * Hatalmas. Régebbi kiejtése, főleg a fehér hunoknak ( aftal) Shenku vagy "Zsengu voii, amelyet a csagatáj nyelvjárás még ma is használ és jelentése * nagy, *e - rös, hatalmas. 5.^ Gyen-esi o W " Feleség. A hiungnu nvelvben * királyné a jelentése. 6.'" Tag ( : f t ) *'íöld. Az u.n. Wei-shu ( g történeti feljegyzésekben a bevezető részében szerepel a következő "névelemzés"; Az északi barbárok nyelvében a főidnek a neve 46 tag. 7.'' Bal (S í) 'flr, parancsoló. Ugyancsak az előbbi né velem zésből- 8."* Wu-csi (.1^ ' Halász.(Tulajdonképpen egy törzs neve,) amelyről a Sianpi Annalesek a következökei mesélik: "Mikor a Tansi-wai törzs főnöke egy alkalommal a Wuh-csi folyó partján lovagolt kíséretével, a csendes vízben rengeteg halat látott, amelyekből azonban senkinek sem sikerült egyet sem kihalásznia. Akkor hallotta, hogy a vidéken él egy nép, amelyet "Han -nak neveznek ( ^ ) nagyon ügyes a halászat terén. Meghódította tehát a népet és e2ser családot letelepített belőlük a víz partján, hogy neki halat szállítsanak. Ennek a népnek halat(tam ga jelet?) kellett viselnie.mint meg* különböztető jelvényt. Hogy a szónak a kiejtése m egközelíti a * bese lőrőkszót. amely halászóm adarat jelent, az kétségtelen. 9.*K oh-csun *fe 1eség. Lásd a törők ^Katun *királynét,

4 10.*^ T'uh-bah - ^ ) * takaró, magyarul * suba. 11.* Chen(cseu) ^ szóvészés. foglalkozást jelölve. 12. * Ko-pho-csen ('1^ *kapus, ajtónálló, 13.*^ Pi-teh H i ) '' ira&. Mongolul e z ^ ^ ) - *BicsikDek hangzik. A hunok e- gyik törzsénél a x * M?tort hfvták Pi-tch-cseii-iicK 1 4. Ko-sun * Császárné. Ez is a torok Kntun átírása. 15.-» Na-do Királyszállás. * Udvar. 16.* Ku'wa ( 2 * ko. * evémánt. 17. ' Ilo-shu (Vvo-.>uu> * vas. Ennél a ^ n a l SCHlRAKyRI m egjegyzi, hogy " e z t a torokók nem használták", mert a *vas szó helyen a *temur fogatommal jelslték meg a Címet. 18.^ Ka-li ( w a > * Qnnepí ebéd, * vendégség ( ami Gocsejbeíi a lakodal<»nkor a násznép közt még ma ij.**\llni szokon foiiottas kalács kalinko" nevére utal). 19. ^Csao-wa K ) *ííólyom. 20.* Csao-wu-er ' ffi. * csata. 21.-Sa-ln rllíj,^1) Cha-la Dofu^iiordó. Mandzsu nyelven az edényt, amelyből a bon kiöntik néven nevezik. Az u jgur nyelven a * bor neve * surma(erjesztett ital), ó-jnpáiii iiyciven ^ shiru, törőkben ** Se^a, magyarul *sőr. A hunoktól ered tehát a S a l a - Z.1 '.1 folyó neve is, mint jó bortermo vidéké. 22.*' Bo-li < jg.) rossz. 23.* Wu-la icrhu-lj) (IL ) * nyáj, csorda, * gulya. A csinai Annalesek, (Yuen-csi története) giíiiyolódvn ne\rr7.uh a hunok vezérét * Ku-la-csih ( 2 ^ néven..24." A-csu (p ^ OS. Magyarul * Acsád és * Acs^a helynevekben. 25.' Ku-sa-liaii ( JÍS S * f) * Kusan, * uralkodó,* méltóságnév. 26.-^ Chao-1 ^ l<alap. 27.^^ Kot-li (*^1 * el-kőtni (p l.lo v a t),lo p n i. 28.* Tar-Heh megművelt fold, * tarló. 29. Liang-hu jjj]) * v5r5shajú leány (egy istenns neve Liaoshi kap. 15.szerint). Mcmgol ban hilan - * vöro>. 30.' Su-lu * irha Takaró, * szúr Wo-lu-T<» (! ^ ) * palota. 32." Swaii ( ^ ) bij'.ilnm #*mher íispán!) 33. ' * palota ispán, ndvarl ispán. 34.* Uralkodók cím ei, iviéiióságnevek: * Bak-ga-tot ^ P{ {) * Tu-tun (Tu-dun ) Í(H le '» é s ^ -Y a b -g u S S S E ze k v o lt a k a fo k ir á ly o k, n a gy le jc d e lm e k n e v e i.k is e b b m é h tóvág volt a Bak-pui (1^ % ) ahol a második iel fejezte ki a méltóság jellegét. Rövidítve is használták ez uióbi>i mélióságnevet * Bat t ' ^ ) formában, amelynek a jelentése általánosságban * űr értelmében fordítható. 35. Mu-ku-li * kopaszfeju. Ezzel a kifejezéssel kapcsolatban, amely kétségtelenül törzsi név volt az un. "juan-juan" Annalesek Weishu történetíró tollából (kap S.l.) a kővetkező epizódot em líti K.SCHIRAT(MU: "Egy topái lovas fogságba ejtett egy embert, aki a nevét "elfelejtette"és így a lovas clitóvezte o t* Muh-kuhlu -nak ami valóban "kerekfejut" jelent, mert ennek a népnek ez a neve. "A név tokéleceseu ráiüett a más forrásokból * m u kr i -nak ismert hun törzsre, amely nyugatra is elkerü lt. 36.* A-lu-tun (p if ^ * előkelő, * h íes, * hírneves. 37.* A i-tien * előkelő, ^húneves, (a z előbbi rövidítése.) Folytatjuk.

5 UNE FALSIFICATION DEVALORISE DES CENTAINES DE LIVRES ENTIFIQUES, SCI- ( Prague ) CTK (L agencie de nouvelles tcheque ) Une falsilication irés habile d un supposé manuscrit tcheque du Moycn Age íut découvertepar que nombreux savants, politiciens et staticiens parmi eux le Pape Pie XI. furent induits en erreur. D* aprés les renseignements foumis par 1 agencie de nouvelles tcheque, la falsification fut decouverte aprés application des " rayons Laser" dans les laboratoires technoliques cri minels de la police de Prague. Le manuscrit moyanageux tch^que, nomme "Kralov Dvur" trouvé en 1 année 1817 garantí avoir été écrit au 9^ siécle était en réalité une falsification mise a jour au debut du 19^ síécle et faite par 1 administrateur du Musé National Tchéque, Vaclav Hanka. L' agence de nouvelles tchéque a fait connsítre egalement qu' aprés cette decouverte des centaínes de livres et d études scientifiques furent perdus le valeur. En effet de nombreux chercheurs en linguistíque, en linerature et en histoíre tchsque avaient utilisé le manuscrit comme base de leur études. L authenticité du manuscrit fut mise en doute des 1 année 1880 cependant la falsification ne fut découverte que trés récemment. Le motif de cette altération est du probablement parait-íl á la tentative de demontrer la prí orité de la culture bohemienne sur la culture germaine, que les allemands imposaieni aux tchéques des le début du XVII. siecle. E G Y CSEH HAMISÍTVÁNY KIADVÁNYOK SZAZAIT ERTÉKTELENNE T E S Z I... A németországi "Kleine Zeitung',' V. 12. közlése. (Prága). - Egy rendkívül ügyesen hamisúott, állítólag a középkorból származó cseh kéziratot lepleztek le, amely számos tudóst, politikust és államférfit, köztük XI. P i us pápát is megtévesztett. Mint a C TK (Cseh Távirati Iroda) jelentette, sikerült a prágai rendőrség bűnügyi laboratóriumában Laser -sugarakkal végérvényesen bebizonyítani, hogy az un. "Kralov - Dvur " kézirat, amelyről azt hitték,hogy a 9.századból származik és a- melyet 1817-ben fedeztek fel, valójában a 19. század elejéről származik és HANKA VACLAV a cseh Nemzeti Múzeum kurátorának a h am is ít v ány a. A CTK közlése szerint ezzel a leleplezéssel könyvek és tanulmányok százai v á l nak makulatúrává, mert számos tudós nyelvészeti, irodalmi és történelmi kutatásainak eredményeit erre a kéziratra alapozta a korai középkori Csehországgal kapcsolatban. A kézirat hitelét egyébként már 1880 óta sokan vitatták, de hamisítvány voltát csak most sikerült felderíténi. A kézirat hamisításának motívuma az a szándék lehetett, hogy bebizonyítsák, mi szerintacseh kultura korábbi, mint a német, amelyet a 17. század óta kényszerítettek a németek a csehekre.

6 Magyar tisztségnevek két grúziai feliratban SURXn YI ISTVÁN Griízia ősi fővárosa M zcheta területén, a mai Tiflis és Gcritől kb. 20 kilométernyire északnyugati irányban^ 1942-ben a grdziai Tudományos Akadémia vezetésével folytatott ásaiasok alkalmával többezemyi arany, ezüst, drágakő és jelentős mindennapi használatra szánt tárgy került felszínre. A leletek közt azonban szellemtudományi és egyben ma gyár őstörténeti szempontból azonban egy ugyancsak ez alkalommal felbukkant k é t n y e l vű sírfelirat a legjelentősebb. Tsereteli, a legképzettebb grrfz nyelvész már az ásatás évében ben foglalkozott a görög és arameus szövegge^(l) amely az ázsiai korai történészek és nyelvészek sorában nagy figyelm et és érdeklődést keltett. Még a második világháborúi a- latt többek közt M.N. Tód (2 ) és H. W. Bailey (3 ) foglalkoztak a kétnyelví sirkőfelirat- tal, amely hozzászólásokra Tsereteli 1948-ban a "Westnik drewwnej istorii má* sodik kötetében válaszolt, most már szélesebb kapcsolatokat keresve első tanulmányához. A magyar őstörténet szemp<xitjáből, de főként a hun rovásírásra vonatkozólag azonban fontosságban jóval felülmúlja F. Altheim "D ie Bilinguis von Mzcheta " c. tanulmányai 4 ), amely a tőle megszokott alapos tájékozottsággal bővíti ki az értékes lelet vonatkozásait. Jelen tanulmányunkban ez utóbbi adatfelsorolást óhajtom magyar őstörténeti kapcsolatokkal gyarapítani, amelyek nemcsak a Kaukázus vidékén, hanem a hunok és avarok nyomán alsóbbrangú magyar tisztségviselők nevében, címeiben is felfedezhetők. Nem érdektelen ez irányú kutatásunk, hiszen a már többek által tárgyalt alán s magyar kulttírkapcsolatokon tdl ősibb érintkezési lehetőségeket is bizonyítanak, mint a két nevezett nép egyszeri! egymásmellettélés földrajzi szomszédsága. F. Altheim megem líti, hogy a kétnyelvít sírfelirat lelőhelyén már 1867-ben is e- lőkerült egy görög nyelvű felirat : Vespasian és T i t u s társcsászárok ajándékát jelezve az ibér, a grúzok ősi neve. királyának Mithridatesnek.(5) Ugyancsak innét e- red két 1940-ben kiásott töredék, szintén görög feliratokkal. Ezek két egymásfelé forduló a- lakot ábrázolnak, nyilván a halottak dombor faragásií képei. A feliratuk nagyon jelentős magyar őstörténeti szempontból : " *Aa7iaQOvxi^ " = Asparukis pitiazés" mert az avarokkal szoros együttélésben szereplő ó-bolgár fejedel - mi nevet egyúttal tisztségjelzővel is e 11átja. A jelzett sírban egy ezüsttál szerepelt, mint a halottnak szánt ajándék. Ennek szövege ugyancsak görög, pontozott fe l írással n, Dades Flavius király ajándékoztam Bersuma Pitiaxes-nek" Ezek a felírások az ősi ibér vidék, a mai Grdzia helytartóinak a névsorához tartoznak. De a tanulmányban részletesen tárgyalt kétnyelvű sírfelirat ezeknél sokkal többet mond és célunk a már említettek m ellett a Mzchetában talált emlék adatait az előbbiekkel együtt kiértékelni. A nevek talán nem is annyira jelentősek és inkább csak a szereplők idő- és tér-. beli keretbeíllesztésénél van szerepük. Tanulmányunk szempontjából sokkal jelentősebb a tisztségnevek következetes feltüntetése és kb. Szent László koráig nyúló szereplése. i 5 7

7 A tanulmány tárgyát képezd sirkő^az alsó részén nyersen faragott, felső részén ke* rckre csiszolt kemény terméskő. A görog szöveg a kő felső. körolbeial e^ty harmadát tölti ki, m íg az arámi nyelvű felírat az alsó kétharmadrészt borítja be. Mindkét.szöveg tiz-tiz scvból áll és T se rete 11 átírásában a következők : ZflQanelrig Ztfováxov ro v retúzégov nixtá^ov OvyáxiiQ, JIofmXiMÍov 'A yqixna w ítídfot) vtov 'lat^/jtavydvov ywrj xov noxxáí veíkag nouqaavxo^t htirgánov fteyéxov EijqntQVOiÓY^^» Oave v ú»x Qa it& v xa^ TÓ xáxxoc d/uifujtov elxb. Az arámi szöveg, ugyancsak G. Tsereteli átírásában és F. A 1th e lm kiegészité.<évcl a következő : *nh s'rapyi brty zy zywh qlyl bflis zy prsmn mik *ntt zy ywdmrgn wn yh wkbyr 'rml *byd* rb Irbs zy hsypmwg mik bry 'gryp rb trb^ zy prsmn mik hbl bblyk m* zy prruos l* gmyr whky*n fb wspyr yhwh hyk zy br *yns r dm* yhwh mn ibwl wm'ylyn bsni 21. Magyar fordítása : "Én vagyok Serapit. a király Parsman bítaxának. az ifjabb Zewaxnak a leánya, Gyodmanganak a neje, aki g y ő zelmeket aratott és arat, a király Csefarnungjái ak udvarmestere és Agrippa fia, aki a király par&manjának udvarmestere. Sirj, sirj.sirj^ felette, aki az öregkort nem érte el és olyan jó és szép volt.hogy* senki sem volt hozzá hasonló és aki 21 éves korában már m e g h a lt. A felirarban szereplő nevek közul már most ki kell emelnünk a " n ixtáíí^í " nevet a görög szövegből, az arámiból pedig az ennek m egfelelő rövidített formát " b ita tí " alakban. Jelentése, mint már a közölt szövegrészből is kitűnik, azonos ;i"parsm an" m ás váliozatban "Pa$m an" vagy még inkább "Passman " tisztségnéwel, amelyet később a kaukázusi népek történetében már személynévként is használtak, mint a pártus eredetű ki* rályok gruzíúl helytartóit jelölő nevet. így tartja számon az ókori történelem I. és II. Par» man ibcr királyok neveit.(g ) A sírfeliratban szereplő Parsman nevét egyedül e z a lelet rette iíinertté a kutatók előri. ) Ugyancsak jelentős adat, hogy a görög szöveg két

8 esetben használja a " " = pitiaxes címet a halon Serapit apősára Agrlppára és saját apjára Zewxra.aklt az ibér történelem kutatók Z e b a c s néven tartanak számon. (8 ) A z arameus szöveg azonban különbséget tesz Agríppa és 2^bacs cím eí között, mert az elsőt RB TRBS, a másodikat BTHS névvel illeti. Miután a görög szöveg a régebbi arameus szöveg szavainak fonetikus átirása. fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy az arameus ősibbnek tekintendő már.csak azért is, mert a mágus vallás képviselőinek tisztségneveiből eredőknek tarjuk. Mielőtt azonban a két cím és a hozzájuk az idők folyamán kapcsolódó személynevek és szerepük elemzéséhez fognánk, időbelileg rögzítve Hadrián és Antonius Pius u- ralkodási éveire kell tennünk a sírfelirat megszerkesztésének és a rajta szereplő történelmi személyek működési idejét. ( 9 ) A "bitaxs" és "pitaxa" tisztségnév, teljes értelmében "egyenértékűséget, vagy F. Altheim szerint "Gleíchwertig m it... " jelent, vagyis a "király he> lyettese ( Stellvertreter des Königs) és Tsereteli iy48-ban megjelent tanulmányában több történelmi szem éllyel kapcsolatban is előfordul, főként a mágusok vallá* si képviselői között. Mindjárt az első ilyen név /laricfíorji; mágus, aki Hero- dotos szövegében, mint az ál-smeredis testvére szerepel és papi funkciói mellett hatalmi törekvései is voltak.h e rod ot o s szerint ő volt az a "mágus", akire Kambyses király, mikor Egyptom meghódítására készült és ors2:ágát őreá bizta, Patizeithes saját öccsét igyekezett a trónra juttami. (1 0 ) Herodotos történelmi munkáihoz irt kommentárjaiban a m i le tosí Dy on isi US a mágus nevét már JIav^oé0T q formában használja. ( 11) A név további változatai egyre gyarapodtak. így pl Diogenes Laertus- nál ria^áxtjg, az un. C hr on icon Pas cale-ban pedig IJaxCáxrjg, ahol még mindig az intrikus mágusról beszélnek. (12 ) A másik nagy görög történetiró, Prokopios is használja többizben a nevet de ő már személynévnek tünteti fel, A hires "Be llum persicum " -ban használt változatai a következők : 13, 16 Ilirv á írjg (nirvácr g P ) 14, 3 Ih rv d irjv V, IlttváCTjv G, IliriáC rjv P 14,38 (JIixváóf G, IlixtiíC i] P ) T h. N ö Id e ke (1 3 ) tanulmányában a TInxiáÍr g = a z örmény BDEASK-őr- gróf ( Markgraf) fogalmával, szirnyelvben pedig PTHS, a talmudi nyelvben PTKS azonosak hangtani és tartalmi értékben, j. m ar qu a r t a georgiai "pitiaxsi, de még inkább "patiaxsi" alakra bontotta fel. (1 4 ) Hogy a felsorolás teljes legyen, megemlítjük F. Altheim tanulmányának fontos adatát K. u, ből, amely szerint a pamiri Dura városában is ismerték ezt a tiszt ségnevet. A tanulmányrészletet jelentősége miatt szószerint közlöm :"Be son dere Auf- merksamkeit verdienen zwei Formen, die in unmíttelbare Nahe des von unserer Inschrift (a jelzen M zcheta m ellett talált kétnyelvű sírfelirat!) g e - botenen BTHS gegenüber jiixiá^rjí dér griechischen Fassung, führen. D ér Kontrakt von Dura aus dem Jahr nennt M annesos, Str ate- gen von Mesopotamian und Parapotamien.den Herrn dér Araber.Er- tragt den Titel fiaxrfaa dér etymologisch mit dem unseren zusam- mengehört und als einziger das anlautende "b" aufweist. " A kezdeti

9 "b " hang a görögben tehát "p "-vé változott és így a tisztségnév még több variánst, változatot tud felmutami.(15 )Althelm azonban még mindig nem merül ki az adatok fclcorldsában és a magyai őstörténelem nyomaira még biztosabban vezeti a kutatőt,"n orii merk- wurdiger ist ein zveiter Fali. Bei Thcophancs unter dem Jahrfí erscheint ein Herrscher dér Alánén mit dem Titel «.\ i t a x e». Er zeigt, dass, wie zu erwarten, anlautendes "b" m PTH? a ls "w g e s prochen verden konnte, und Viti-xae bei Ammianu>.'.dr- cellinus erbringen die Best2Ttigung. '*(1 6 )A közölt adailio/. idézem Ammia- nus Marcellinus so ra it:"s u n t autem in omni Perside haec regiones maximae,quas- vitaxae(id est magistri equitum) curant et reges et satrapae,magyarra fordir- va: Vannak egész Perzsiában nagy vidékek, melyeket a "vitax'-ok, vagyis a lov.i'sáv ; rancsnokai gondoznak... (17 ) A nyelvészeti kutatások azt mutatják. ho>í\^ a jelzett tiíztségnév nuir a leeő>*ibh i- dők őta hangzásban némileg eltér ugyan, de végső fokcxi kétségtelenül a suniér p a t e s f névből ered és a városállamdc legfőbb urai a theokratikus eszme körében az i^te nek a- vagy istennők voltak. A világtörténelem lecelso mitol6gikus államfcn-málnak földi képviselői a papkirályok, a patesi*k gy akorolták haralnuikar sumér város.illamokban. Későbben, m ik (» már az asszírok lettek Mezopotámia urai es azcnye? uralkodók "diviniticaloü- tak", vagyis isteni rangra emelték önmagukat, helyetteseik. or;>zágrészeil( helytartói, al*k> rályai viselték a patesi tisztségnév külctoféle változatait. Részben pedig megmaradt név használatban a királyi környezetben élő legfőbb papi méltóság jelzésére. A mágus vallás főpapjai közül többnek a nevét megőrizte a történelem. így pl. I. Saphur felirataiban. a sasanida, arsacida királyi udvarokban egyformán szerepel a "pa le^i" - " vitaxa " részint a mágus vallás és változatainak főpapi szerepében, avagy, mint a mindenkori királyok helyettese államkormányzati hatalmat gyakorolva. A "patesi" suniér szereplésével Bidez-Cumont foglalkoztak alapvető munkájukban a "Les maces hell^fni- s é s "-bení 18 ). ahol még a városi istenségek megtestesítőiként szerepelnek és a nép kulti* kus tisztelettel hódol nekik. A már em litett l. Saph ur idejéből származó Ka bai Zardust felírat sasanidakorszaki pahlévi nyelvén BYTHSKN. az arsacida korszakban pedig BTHS formában vannak m egem lítve,eltérőleg a görög torzító formától, a vésett sorok következő egymásutánjában: mxvá^ov. 64 nixt^iyov = sás. hglliikn, ars. hthékn 66 fiíd ií = sas. bulh^, ars. bth g mxá^ov. 61 ^ (1 9 ) F. Altheim nyelvészeti alapon levezetett következtetéseiben a magas kultúrájú choresmi birodalom fővárosának^toprak-kalai várpalotájában, az Amu-darja alsó folyásánál K. u. 300-ból 57ármazó feliratos emlékek felhasználásával szintén ki tudta mutatni a tisztségviselők nevelt, bár még nem tekinti végérvényesnek eredményeit a szovjet tu- á6sck féltékeny zárkózottsága m iatt.(2 0 ) Mlndenestre S. P. Tolstov töredékes közlése alapján ezekből a chcwezmi feliratokból 1948-ban az említett Toprak-kalai várpalota déli épflletszámyában eddig legalább 80 darab bőrre, fára. papírra és pergamenre rótt és irt szöveg került elő (2 1 ) amelyek a sumér történelmi időktől kezdve egészen a K. u. Ili. századig írott és személyekhez kötött fc»mában örökítik meg a sok nyelvi átalakulás után is lényegében hangzati és tartalmi, jelentési azonosságon alapuló tiszi$égnevct.(22 )

10 őstörténelmi kutat.isunk szempontjából a a sumér patesí és az elgörögösitett és a legtöbb kaukázusi vagy iráni névben bitaxa.arnmianus vitaxae formáinak kezdeti " i hangja a mai modern nyelvészet módszerei szerint egyenesági fejlődés folytán nehezen alakulhatott át "a" hanggá, bár mint láttuk Herodotosnál is Patizeithes né ven szerepel a hatalomra törő főmágus. Ebben a névben a történetírás atyja még az ősök kiejtési módján a grecizálás ferdítéseit elkerülte a kezdeti " a hang megtartásával, mint kommentátorai is, köztük a míletosi Dionysius és Diogenes Laertus, bár ez utóbbiak a név második felét annál jobban torzították. ( 23) Ugyancsak az ősi sumér kezdőhanggal jelölte durai szerződéstöredék, amely - A Ithe im véleménye szerint - az egyetlen " b" kezdőhanggal induló forma és az arabok helytartóját bates a névvel illeti. ( 24)T o. vábbi "p a kezdetüek még az Altheim által annyira kiemelt "pari" alakzat, amelyről a következőket irja:"pati " scheint hier die Bedcutung "glechwertig mit" - ( egyenértékű valam ivel,.. ) zu besitzen, die durch eine Reihe awestischer- Stellen gesichert ist".(25) Szükségesnek láttam a teim nyelvészeti kutatások és történelmi szereplők ismételt és csoportositon felsotolását, mert igy töretlen vonalnak tarthatjuk ennek a tisztségnévnek több évezredes használatát a népek és nyelvek nagy találkozóhelyeihez rögzítve. Eme szándékomban csak megerősít az ó-iráni nyelvek szótárának nagymestere Chr. Bartholomae.aki pl a "padsah " óperzsa királynevet "pat-sax" ból vezeti le azzal, hogy a rövidhangú "páti" megnyujtott formáját, páti alakításban rögzíti, ( 26 ) A z eddig felsorolt adatok mellett megemlítem még a párizsi BibliothSque Nationale- ban lévő numizmatikai gyűjtemény egy jelentős darabját, amely a "T as nép" hercegét áb. rázolja egy óníxlapba bekarcolva. Szerencsére a tisztségnév m ellett "pitiaxes" ó-georgiai és betűzött formában " bdcaskh "-nak feloldható alakja mellett személyneve is szerepel a feje körül irt és elég nehezen olvasható szavakkal:arsusa az ibérek vitaxa " -ja. Í27' A pajzsszerü óníxlap idejét és A r sus a személyét eddig nagyon sok tudós kutatta és magát a képet Ennio Visconti görög ikonográfiája (2^) is közli, éremta- ni szempontból pedig V. Langlois foglalkozott vele. (29) Legjobb leírását Chabouillet katalógusa közli. f30) Arsusa a régi, keletről bevándorolt M amikoni és Kam- s ara kan pártus családokkal állt közeli rokonságban Í3I) és szerepéről a sasanida korszakból az örmények két nagy történetírója P*a r p i I á z á r és bizánci F a u s t is m egem lékeznek munkáikban, az első " pqjrut2ju az ibérek vitaxa' formában r<2) inig a másikuk a Goghten nép helytartójának nevezi. Legfontosabb a történelmi szereplés szempontjából az, hogy a hunokkal és később már a perzsa uralom idején az ava okkal a nevezett "Vitaxa"-k, vagy később "bates "-e k állandó harcban álltak, mint a királyok királyának a helytartói.íj3) Ugyancsaku lmrő' ennek a tisztségviselőnek a feladatköre a mágus vallás továbbélése szempontjából, amelyre a korai georgiai-örmény hagiografíában nagyon sok adatunk van, amellyel különösen a ;í o 11 a n d í st á k foglalkoztál' átfogó, rendszerező munka még nem jelent meg. (34) részleteiben de teljesen A griíziai leletek felsorolása nem lenne teljes az 1942-ben amarr Institut által közölt, ún. bori ezüsttál felírása nélkül, amelyet nyelvészetileg szintén G. Tsereteli dolgozott fel elsőnek és R. Stíehl kapcsolt hozzá F. Altheim eddigiekben alapvető kiindulásként felhaszált tanulmányához. (35) A z ezüst edény belső felületén bevésett és hat szóból álló arameus szöveg található jobbról balra folvó olvasatban. A szöveg feloldása a következő : BW Z MYHR BYTY HS TB, fordítása pedig, melyet egyöntetüleg minden em lített kutató elfogadott Buz Mihrnek, a jóságos Patiaxa-nak.(36) Ez

11 a szöveg már K. 5 t i e h l szerint a Mitra-kultuszt is bekapcsolta a a "királyhetyettes*'- '*alki> rály" tisztség név m ellé. Bennünket azonban egész különösen is érdekel a felirat B W Z részlete, mert mint a nagyszentmiklősi arany leletek sorozatában Csallány Dezső a legjárt» sabb magyar és avar rovásírás szakértő megállapította a 6. és 2. számú korsók feliratait,a bo- ri ezüst tál BWZ = "bu z", vagy "b é z -z e l az<mos, amely mint nemzetség* vagy személynévként szerepel. Ugyancsak a "p a t **, vagy "bat névről is a battonyai rovásir ásos gyűrűn, valamint a nagyszentmiklósí lő. és 16.számd d a ra b ja in -C sa llá n y Dezső o l vasata szerint - bizoiyos hasonlatosságot állapíthatunk meg. nemcsak a szereplő nevek jelentéstartalma és hangzásf(»nája alapján, hanem a magyarországi és griíziai rovásbetuk vonatko* zásában is.( ~)Csallány Dezső tanulmányának ene vonatkozó részletét az alábbiak ban közlöm :.Miiiií'irv 14 c/rlön ItiLMiiIkd/lain a l>ailon\ai ik «s<'*tuyiírñ rovásíí»liralával, a/.onl)aii akknii i'jiihmi'lrm m«ni Irhrtöxr a '!z<')vcjr viii;- lalí'í n u 'jro ld á s á ia nwiílrji(«si kí>«rl<*il ui a kú\«ik< /n \oll; D - a 11^ a á7/- ö /- ii ij'-n' i' > / ' //- ö / // A ImHIouvhí i-dvásfi'linitátiak ihtíuiív és Mi*/.ítív kt* )i. 2: 1. ' C m UtUty D., I t o N - i U í n i m w ü v ű r ű k I V I a t f y a r o r K / i t K d t i. K o U - a tv. r u i i i n i n i t j H e t i x k i t i i p ih /.» iikiiu: Á ivh. É r i 1 7 í > - -Sö. í62

12 12 n A i * K l m v a s j f l s i i r H. rcrn ic''s/.i l ( * s r «a s /.íiv r jí ln l v i < n i( <i;ul(lákál r s iik l«ir íiu ü l Uiilii s/siki'inlicr \ «! I lo /.z á s / ó ll a n ir ^ ^ lr jlr s i k í s r r! r i Ii<*/ l'r a n / A l l l n * i m. - X t iii f o i í a d t a v\ u n ir ^ 'o ld á s o iiia l ««s a k«i\rík<v.<> trv < *s o l v a s a t n i a ílt a ; / h is V/'r-i/-n--\s-f~tJ - I ÍÍlt /// Nns n íshifffl k th t... i. a i i i r r * ( i i n < l ) ( s e j ) i l a s C r l i n y ^ n i. D i c s / i i \ v ü n s ( < l i i M i s í e l i ( t I i i u I k m u I d i e S k l a \ i n ". A lia / a i k i i l a t á s a i a p j á l k r jm v.o n a jí\ s / i-iii m ik ló s i r o v á s j o l o k, a m o l y c k i 'i a k k o r < 11 i> a la p u l \ r n» 'i n ( i. i n.. I. kc- )). 1 < il»í)s ('^ iik l> rn l ő v f s h s in ^ ő r t ( k ii< k. > / i ( \ r i r i n o j í l o j l í 's i i k I ll'll [M 'íliíí 1«l j í s r n h iu á s a k v o l t a k. A. s / ('k r lv - t n a ír y n r r o v á s í r á s v r l á r i s v o n a lk o / ú s a iit si*m í s i n o r l i i k. mmu» a t (in 'ik á l i r c ó k ImM u ik H iin M y h a n ^ <»k k a l jf 'lö lik.'* A k u m a n i i n i v á s f o i i r a l o k Iíi,1. >-Ih 11 iih 'if p i i i i l i k á l a t l a n o k v o lt a k. ^.\ n a if\.s / í* n tiiiik ló s i a r a i i y k i n c s r o \ á s - I r l i r a t a i i hmiíií ihmii s ik e r ü lt 1i.s y.lá / in u u / A U a t i o i i x a i p c í'.s ó t u y íir ű rovússy.<»v<*ií( l. a j f i r k o t j o l i l i r ó l h a ln i o l v a s v a a i i i r k irá s r< n<ls/.cn*k s o ^ it s í *i <*ví'l it ie ^ M ld h a lju k..\ 12 r o \ á s j r l k ó z u l v o lt a i i K 'íília t á r o z á s ó s l i a i i u é r t é k : a 2. ó s 7. r o v á s j r l i u 'l. A k é t j e l a z o n o s, a z // I x 't u r o v á.s jc le, a m e l y tn iiic le n iit t a z o n o s a la k l> a ii m a r a d t in e ^. A S. irá.s je l is v á l t o z a t l a n, a f e l i r a t o k o n a z x z ( Af) r o v á s j e l e...n e m z e lk < >,i j e l n ( k " s y.á in ít, l i K l o k o l l a 4. Im I u ft n iv á s je h * is..\ z O r e l i o n -. l e n i s z o j é s N íi^ y s z i- n t m ik lő s f e l i r a t a i n a z o u o v h a lié ié r t é k k i»l é s j e l l e l s z e r e p «* l.. \ r í. l» e t ű a z.v ( = j5) r <» v á s j i * U. A z ( ) r e l i o n - l < * n i. s z e j í V ' l i r a t o k o n a z o n o s á l k e l t é s s e l t a l á l j u k.,\z S».. (}.. I t i é s 12. r o v á s j e l n é l n e m v o l t h e ly e s a n ie iííild á s o n i..\ 12. j e l h a n t r é r t é k e é s je lz é.s e?. N o v o e s e r k a s z k,. M o ja c k o je. X a»ív.'!z (* n t- i n i k l i is IV 'lir a t a ln t a l á l k o z u n k v e le. - /'run'..h U trtin, * i l «T M u m i k - i i, J. H e H i i i l i l. l H, 27 X. l» i r l i i s t ' h r i r i e i i «Ifs S í - h «l y. «s \ o ii X» i ; f y s 7: «' i i l m i k l t» s : i t i l i l i «i t ( i «f i i O r i e n l u l i s I l i i i i L ' i i r U ' M. I I. h H - s l I! K { 2. ' //../fftmti,, I )i* Sc'lirift in V fiv iit iu e n lw ii niul <í<*iíeiiurtrl. it«rliii lí».*»s, 4(M* 404. í'x.»/. fu t';/ i )., A s/.f*ke y.inn»íy»ir w iv iu íw s líir íé iii U'*lM*/ K i.'</.l(irít sy.rk«ly.*</.k«i*vi*iiu'«-i - s/.kopi niiii«'si's/.k<hm pi.s/.nih. - /ui* < «M liie lile «h*i* H/.ékl«-r-uii^aris«*lii-ii K f H i w l ir i r t ;.\ri*h. K r i., límilí, - 4ri.. 1. M. ScMtriHik-, I ^ * s iiim < M -i ilí4i II S i i i i ' o i i i i i i i S s u r U *s p i i T i ^ * s f i i * K l u i i i i i i i i r a ( a i < ( 'aiii*ii.s<> i n. \ ( > r < l ) <>l ti> p i o l t l é i n r < l r t i l p i i H l M ' l n i n ú i i «' l«-.'< T t i n * s ( w c i d c i i l i i i i N :. A d u n r í f i i l a l i t i. I ) ( I Í H i '2 ), 21(0. r.. 1. X a i l p Í H / i K i m m n n s - /. k i ' o l í o n H Ü s í - s i i : S /. o \ j i > (.. «/ k a j a. V t v l i e ^ i l o t r i j a, I ( H M» : ) ). 2!» s : < ( M. " (.««///»»/ // /f.,, \ i i» i ^ y s /. f i i t i i i i k l «R < í H r M i i y k i i i c s n i v M s f f l t i x l a i a a k i i i i t í l ' «j t * ^ * é f» l «"» r U i H l i l i á l t i T * *. I»!«K i l l /. i r i i T U i n í «l e r K «T l i s «' l i r i f l» ii < li-s <; c» i l i «h a l / «v \«hi N a u y s x e i i l i i i i k k» * I l i i d i l i r l i i s i o r i s r l i i T I l i i i l c i - i r M i i K l. s t «i i - i «- «, < / k i j p l i i i i i r iu < /.s ir ii> \ k a r i i i i i i * «* s /, k i l i i m d - p í s /. f j / «> l < > f (» u ( i k l a d a i/. \ a «l s /. f n t i i i i k l. < í «; i i \ i n - j í v l i á /. i J ó s a A i i t l m s.\ iri/.«> tiiii K v - k < * i i _ \ \» '.. \. l í H i T. ( I 968 ) : t i ' ' 4.

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS Magánkiadás Budapest 1996 Fiamnak, Botos Zoltán Gregorynak ajánlom ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy ez irányban folytatja a kutatásomat. A magyarok Istene adjon neki tudást,

Részletesebben

ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig

ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig Összeállította Podmaniczky Miklós 1 Péter fiamnak, Márti lányomnak, drága Feleségemnek 2013. Májusban

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Emese álma. Demény István Pál

Emese álma. Demény István Pál Demény István Pál Emese álma 1. Az Emese álma egyike az eredetét, tipológiai jellegzetességeit és talán első feljegyzését tekintve is legkorábbi mondáinknak. Ránk maradt formájában nyilvánvalóan nem jöhetett

Részletesebben

ÉPÍTETT TÁJAK (5. BEFEJEZő RÉSZ)... REJTÉLY VAGY ÁLDOZAT? (AZ ANONYMUS KÉRDÉS)... SZÁZ ÉV, AVAGY HOVÁ TűNT A HONFOGLALÓ...

ÉPÍTETT TÁJAK (5. BEFEJEZő RÉSZ)... REJTÉLY VAGY ÁLDOZAT? (AZ ANONYMUS KÉRDÉS)... SZÁZ ÉV, AVAGY HOVÁ TűNT A HONFOGLALÓ... MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 Elhunyt FORRAI SÁNDOR, a rovásírás-kutatás legnagyobb magyar alakja Forrai Sándor 1913. március 18-2007. május 25. Sanyi bácsi távozott közülünk, békésen, szelíden, ahogyan

Részletesebben

A Székely Nemzet története és alkotmánya

A Székely Nemzet története és alkotmánya A Székely Nemzet története és alkotmánya írta: Dr. Szádeczky Kardoss Lajos egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia tagja E kiadás a "Hargitaváralja" J. Sz. K. a Franklin-Társulat bizománya Budapest,

Részletesebben

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK Okok, kezdetek A katolikus egyház 13 A vallás tényleges vezetői? 20 A kereskedők Vatikánja 33 A latin népek Franciák 40 A latin kultúra -Hispánia 59 Spanyolok 63 Katalánok 77 Portugálok 79 Mórok 87 -Olaszok

Részletesebben

UNGARLAND, MEIN VATERLAND..

UNGARLAND, MEIN VATERLAND.. UNGARLAND, MEIN VATERLAND.. (PROF. JOHANNES EBENSPANGER, 1876) COMITATUS: MOSON, SOPRON ET VAS Ml MAGYAROK EGYETLEN BARÁZDÁRÓL SEM MONDHATUNK LE SOHA! (MINDS2ENTY, A HITVALLÓ BÍBOROS HERCEGPRÍMÁS) DABAS

Részletesebben

ROMÁNOK ÉS MAGYAROK A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN

ROMÁNOK ÉS MAGYAROK A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN ALAIN DU NAY ROMÁNOK ÉS MAGYAROK A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Második, javított és bővített kiadás 2008 MATTHIAS CORVINUS KIADÓ Buffalo Toronto 2 3 Lucian Boia (Történelem és mítosz a román nemzettudatban 1997)

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

In memoriam: Dúcz László (1944-2009)

In memoriam: Dúcz László (1944-2009) 2009 januær dobog :augusztus 2009.02.08. 22:15 Page 3 MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM In memoriam: Dúcz László (1944-2009) 3 Kinyílt az ég kapuja és a Szent Lélek madara talán a velünk élő Turulmadár? eljött,

Részletesebben

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról

Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról Középkori eredetmondák Gondolatok magunkról és másokról 1 2 Halmágyi Miklós Középkori eredetmondák. Gondolatok magunkról és másokról JEGYZET Szeged, 2014 3 A jegyzet megjelenését támogatta: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT SZEMLE

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT SZEMLE KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT SZL töredék. Szeged 1931. (Széphalom Könyv- BÁRÁNY GRŐ: Kőnigsbergi tár.) Szerző ebben a füzetben kőnigsbergi útja közben támadt gondolatait, eszmevillanásait foglalja össze. Valóban

Részletesebben

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1990-02 História 1990-02 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ROMÁNOK A KÖZÉPKORI MAGYAR OKLEVELEKBEN

AZ ERDÉLYI ROMÁNOK A KÖZÉPKORI MAGYAR OKLEVELEKBEN RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 157. SZ. AZ RDÉLYI ROÁNOK A KÖZÉPKORI AGYAR OKLVLKBN IRTA AKKAI LÁSZLÓ AZ RDÉLYI ÚZU-GYSÜLT KOLOZSVÁR, 1943 KIADÁSA .. r-i >1 > w r RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK ' 157. SZ. AZ RDÉLYI ROÁNOK

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Etana mennyei utazásától Emese álmáig

Etana mennyei utazásától Emese álmáig Szili István Etana mennyei utazásától Emese álmáig Bérczi Szaniszló rajzaival Mikes International Hága, Hollandia 2013. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám HALMÁGYI MIKLÓS ItK ÖNAZONOSSÁG ÉS IDEGENFELFOGÁS A KORAI MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁSBAN ÉS ENNEK EURÓPAI ÖSSZEFÜGGÉSEI * (ItK), 113(2009). Abban, hogy egy embercsoport néppé, nemzetté kovácsolódjék, nagy szerepe

Részletesebben

ÖSMAGYAR MITOLÓGIA ÖRÖKSÉGE

ÖSMAGYAR MITOLÓGIA ÖRÖKSÉGE AZ ÖSMAGYAR MITOLÓGIA SUMIR ÉS URAL-AtTÁJI ÖRÖKSÉGE írta: DR. VARGA ZSIGMOND ny. egyetemi tanár 1956 A HÍDFŐ BARÁTI KÖRÉNEK KIADÁSA Fabó László 22 Hancock Street, San Francisco, C aliíbrnia 94114 Amikor

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

Magyarok Világszövetsége - Magyarságtudományi Füzetek 21, 65-93 o. Gálfi Aba Az avarokról Salzburg - az egykori magyar-avar sóvár

Magyarok Világszövetsége - Magyarságtudományi Füzetek 21, 65-93 o. Gálfi Aba Az avarokról Salzburg - az egykori magyar-avar sóvár Magyarok Világszövetsége - Magyarságtudományi Füzetek 21, 65-93 o. Gálfi Aba Az avarokról Salzburg - az egykori magyar-avar sóvár Mindenekelőtt dicséret illeti a mai nevén Salzburg, eredetileg Sóvár városának,

Részletesebben

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele.

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. 4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz,

Részletesebben