a széthúzást szitok aknamunkája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a széthúzást szitok aknamunkája"

Átírás

1 V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG S KIADÓHIVATAL: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 61 Hirdetések árai díjszabás szerint. Kézitatkat nem adnk vissza. Á l d z a t t. A nagy létharban és életversenyben, melyet ;nem sak az egyének, hanem inkább a népek és nemzetek vivnak meg egymással, a magyarság is a küzdök.közt áll és mst ereje megfeszítésével egy vértelen hart '.v a léte, az áiiasisága fenntartásáért. Vívjk a ihari összeszríttt ökó'illel, bár vérezve, de tnég\: elszántan, hiszen saját éksstíkrői' és tódaink srsáról, jövendőjéről van szó. A har egy piikimtíra sem sendesül s így sliesera szabad dlvijtenünl:, hgy teljesen egyedül állnk srsnk irányításai magnknak kell kezünkbe venni s nekfittk kell megkeresni az tat, amely minden segítség' nélkül iis kivezet az ingványból. Tagadhatatlanl nehéz ez.az t, mert erőnk véges és a válság mélyre szánttt. Az állandó létharban ennélfgva a tflzvpalba kell dbnnk gazda- Sági erőnk minden maradékát, minden súlyát még akki- is, ha az áldzatt követelne. Az államháztartás egyensúlya pedigsajns megköveteli, hgy minden áldzattal pénzügyiekkel és erkölsiekkel segítségére siessünk'. agy áldzatai kell óznnk mst is, amikr j adók lépnek életben, fizetéseket sökkentenék. agy áldzatk, melyek nemsak az állampénztár vagyni mérlegét beflyáslják, hanem a gazdasági élet körírgásában is erősen érezheti hatását. Az j terheket \ trmán megérzi a várs Igársága és a fal népe, megérzi a fizikai mnkás és a diplmás kategória is. S mégis meghzzk, mert a világversenyben mst az egész nemzet áldzatkészségére szükség van. Az életversenyben mindig az erősebb, a jbban.megszervezett és öntdaísabb marad felül. Vigyázni kell tehát maradékerőnkre, hgy V á l a s z a széthúzást szitk aknamnkája azt meg ne törje. A magyar plgárság nem egyszer adta tanújelét öntdatának és hazafiasságának, mely mst ismét a megpróbáltatás nehéz idejét éli. gységes akarattal hzznk áldzatt a szebb magyar jövőért. a Kmárm-sztergm vármegyei Hirlap" 4-ik számában megjelent Győr várs anyagi helyzete, kiadásai, bevételei, tisztviselői létszáma s azk fizetése 6 4 imü ikkre. Azt gndlm, helyesen selekszem akkr, amidőn a fenti ikknek több tévedését gy a vars adózó plgárai, valamint.az lvasóközönség elöli is fellátm. gy perig sem vitatm dr. Pákh Jáns vársi bizttsági ta r mint a fenti imü Cikk írójának jóhiszeműségét, de igenis helytelenítem azt, hgy a vars vezető tisztviselőinek fizetése feltüntetésénél nem jart el ly gndssággal, mint amelyet a tárgykör megérdemelt vlna. ielőtt a ikk számszaki részére térílék, ki kell jelentenem, hgy nekünk sins titklni valónk. ig a várs képviselőtestülete a költségvetés kinymtatását elrendelte, addig Kmarm várs költségvetése is közkezén frgtt s ha nem tévedek, valahányszr a tiszteli ikkíró r is kért, mindenkr rendelkezésre bsátttam egy példányt, mert vlt. a aznban a költségvetést takarékssági szempntból s ellenzésem daára sak négy példányban írják le. ami a felterjesztésekhez szükséges, ennélfgva példányszámt nem adhatk senkinek sem, de bárki j!t, vagy jöjjön hzzám, mindenkr szívesen álltain és állk rendelkezésére. (Azt hiszem, hgy ezt alá méltóztatik írni.) De egyébként is, mi és hl lehet tt titk, ahl a költségvetést ép gy, minta zárószáma-.dást 4 vármegye, a pénzügyminisztérim s végül legvégső fkn a belügyminisztérim felülvizsgálja. egnygtatm Ügyved Urat nins titklni valónk. i is besülettel, tisztességgel és teljes daadással dlgznk a vars és annak összlakssága érdekében és bldglásáért annyival is inkább, mert itt születtünk és ez a föld a mi szűkebb hazánk Ha pedig a ikkíró Ur mást gndl, mint amit ir, gy e helyen is felkérem, hgy irja vagy mndja meg azt őszintén és férfiasan személyválgatás nélkül. zeknek előrebsátása tán rátérek a ikk számszaki részére. időn a ikk e részét lvastam, önkéntelenül is eszembe jttt az a biznys sanda mészárs, aki nem da néz, ahva tlajdnképen ütni akar. Dr. Pákh Jáns Ur, mitán szavai szerint több ízben fglalkztt már sztergm, de meg több ízben Kmárm várs gazdálkdásával ami nagyn helyeslendö és érthető ezúttal a győri gazdálkdást veszi bnkése alá. ngedjen meg az ügyvéd Ur, de aki akár Kmármban, akár mástt a vársi tisztviselők járandóságairól ir a mai válságs időben kell, hgy a valót irja meg annyival is inkább, mert hiszen az állami adók és egyéb közterhek súlya aiatt rskadzó plgárság feltételezi a ikk írójáról azt, hgy az, amit ir, valóság és szent igaz. Távl áll tőlem minden személyeskedő szándék, de le kell szögeznem, hgy Kmárm várs tisztviselőinek létszámát és* azknak fizetését feltüntető számk nem helyesek és nem jelelnek meg a valóságnak a győri tisztviselői létszámra vnatkzó adata sem. gy mndatt sem irtani vlna, ha az általam igen tisztelt ikkíró Ur a fizetések öszszehasnlitásanál tárgyilagsan jár el ; de sajnálatsan érdekes, hgy még a győri fizetéseknél az évre megállapíttt vagyis a mar lényegesen lesökkentett fizetéseket ailitja be, í\úúig a kmármi illetményeknél az évit szerepelteti. iért nem állíttta be nálnk is az évit? Felelet hgy nagybb legyen a fizetési külömbözet. Ugye igy van ez ügyvéd Ur?! Itt fekszik előttem Győr várs évi költségvetési előirányzata s ez mindennél szebben beszél". Hát lássk sak, mit is mnd ez arra a biznys 92 tisztviselői létszámra: a győri plgármester fgalmazó személyzete 13, az árvaszéké 4, az anyakönyvi hivatalé 4, a mérnöki hivatalé 13, a közigazgatási sztályé 27, a községi bíróságé 1, a levéltáré 3, a számvevőség és háztartási számviteli hivatal 18, főpénztár 6, segédhivatal 25, altiszti személyzet 11, mezőőr 7, tűzltóság 41, adóhivatal 58, közegészségügy 18, temető és ravatalzó 3, szemétfvarzás 1, állategészségügy 2, szegényügy 21, vársépítés 18, vagynigazgatás 5 tagból áll, vagyis összesen és kereken 300 fő. Szükségesnek tartm itt megjegyezni, hgy a fenti kimtatásba sak azkat vettem fel az állandó illetményt élvezők közül és sak azknál a sprtknál, melyek bár szerényebb keretek között de nálnk is megvannak. Van aznban Győr vársának még egyéb alkalmazttja is, kik állandó illetményt élveznek (üzemek, papk, tanárk, stb. stb.) kiknek száma bár jóval meghaladja a főt, de ben-

2 nünket ez nem érdekel, mert hasnintézményeink ninsenek. zzel szemben Kmárm várs plgármesterének fgalmazó személyzete 3 (13), árvaszéké 1 (4), anyakönyvé (4), mérnöki hivatalé 2 (13), közigazgatási sztály (27), községi bíróság 1 (1), levéltár (3), számvevőség és háztartási számviteli hivatal 3 (18), pénztár 2 (6), segédhivatal 5 (2j), altiszti személyzet 3 (il), mezőőr 1 (7), tűzltóság 3 (41), adóhivatal 8 (58), közegészségügy 4 (18), temető és ravatalzó 1 (3), szeméit varzás (i), állategészségügyi 2 (2),szegényügy (2í), vársépítés 4 (18), vagynigazgatás 1 (5), gépész l ( ), takarító 1 ( ), vagyis Kmárm várs összes alkalmazttainak a száma 40 mnd negyvenhat. (A zárójelbe tett színink a győri létszámt tüntetik fel.) bben a számban mindenki benne van, aki a varsnak tisztviselője vagy alkalmazttja. ár mst aránysítsk a a tisztviselők és alkalmazttak létszámát a két várs összlaksságáhz ; Győrnek van laksa s ezzel szemben 300 szigrúan vett közigazgatási alkalmazó ja ; Kmármnak van laksa s ez/el szemben 46 tisztviselője és alkalmazttja, tehát az arányszám Győrben 5.7, Kmarmban 5.85 ezer leiekre. Hangsúlyzm ismételten, hgy mig Győrnél sak a szigrúan vett közigazgatási tisztviselő és alkalmazttakat véltein figyelembe, addig Kmarmnál az összes tisztviselő és az szszes alkalmazttakat szamitasba vettem. st nézzük a lizeiésekei: Győr- Kmármben : ban: Plgárm. össziil F P. Főjegyző I2.3n Tiszti Főügyész Tanásnké ,, rvsé 6.011,, Főszámvevő ,, 5.986,, Főmérnök (m. tan.) 8.6j ó hhez a táblázathz njnes mit hzzátennem. ég sak azt jegyzem meg, hgy Kmárm várs négy főtisztviselője a plgármester, a főügyész, a főrvs, a főszámvevő a m. kir. belügyminiszter r rendelkezése értelmében szerzett jgaik alapján törvényhatósági vársi tisztviselőknek tekintendők. Igen tisztelt ügyvéd Ur! zek tán ismételten kérdem, mért helyez súlyt.ara, hgy az Ön által feltüntetett illetmények B ú t r t L ő w y-töi GYÖR, Gr. Tisza I. tér 5. az évi költségvetésből ellenőrizhetők? i köze van az évnek az évhez? Aki ilyen kmly ikknek a megírására vállalkzik, annak sk-sk mindennel tisztában kell lennie. Tdnia kellene, hgy az évi költségvetés már év májs havában készült, tdnia kellene azt, hgy akkr, amidőn az evi költségvetés szerkesztetett, még sak árnyéka sem vlt a fizetéssökkentésnek ; tdnia és ismernie kellene az 5.000( es sz. rendeletek létezéséről, melyek mind zetés és lakbérsökkentést tartalmaznak, melyek szigrúan fganatsíttattak és végrehajtattak. A satrnailleték kérdésre helyszűke miatt ezúttal nem válaszlhatk, de Ígérem Ügyved Umak, hgy visszatérek ra. ég egyet! Győr várs műit évi pótadója a költségvetés szerint P. z a miniszteri felülvizsgálat flyamán meg emeltetett. Kmárm varsáé az elmúlt évben P vlt. z az összehasnlítás nem érdekelte Pákh dr. Urat? A számkkal való dlgzás nehéz mesterség ügyvéd Uram, mert ez nem tür semmi nevén nevezendő siirést-savarást! Kétszeres Friedrih Jáns vársi főszámvevő. nenezségekkel küzd K mármban az iparsság s a kereskedelmi érdekeltség. Többször rámtattt mar a Kmármmegyei Hírlap arra, hgy az általáns, nehéz gazdasági helyzet elviselhetetlensége nálnk Kmármban hatványzttabban mtatkzik mint egyeegyebütt. ert ha az iparsk janár hó 27-én megtarttt rszágs értekezleten hangztattt sérelmek és pedig a mnkaaltnak hiánya, a terhek elviselhetetlen mérve és súlya, a karteltőrvény szigrú végre nem hajtása, a kn tár kérdés rendezetlen vlta, a közszállitásk szigra feltételei, a kisipari hitel akió sődje és még sk megldatlan prl léma az ka a magyar kézműves ipar nymrának és kétségbeesésének, gy Kmárm ipara- és kereskedelemé ezen rszágs bajkn fefül a helyi körülmények flytán még siralmasabb helyzetbe került A kmármi ipar és kereskedelem pangásának legfőbb kát az általáns visznyktól eltekintve abban kell keresnünk, hgy maga a várs és a környékbeli falvak laksai szükségleteiket nem tthn hanem mástt szerzik be. Fölösleges szót vesztegetnünk, hgy rámtassnk annak jelentőségére, mit jelent az, ha a fal és vars népe nem a lakóhelyén szerzi be szükségletét s a környékbeli laksság messzebb fekvő várskba megy vásárlni. Az ipars és kereskedő jó adóalany. De sak akkr, ha mnkája van, frgalmat td lebnylítani. Ha nem pihen a szerszám, ha mzg az üzlet. A vársi közterhek szempntjából sem közömbös, hgy megy-e az iparsnak, kereskedőnek az üzlete, mert a közterhek ennek arányában szlanak meg a lbbi laksság javára avagy terhére. gyetemes érdek tehát, hgy rászkjnk a helybeli ipar és kereskedelem támgatására és da törekedjünk, hgy a szmszéds községek iaksaii is rábírjk arra, hgy szükségletüket Kmármba szerezzék be. De a helyzet az, hgy Kmárm lakssága ma gyakran jár at a túlsó felre, aztán meg Győrbe, Tatára és Bdapestre vásárlni. A környékbeli falvak laksait pedig egy kedvezőbb közlekedési lehetőséggel (atóbszjárat) engedjük Kmármtól elszakítani s Győr érdekkörébe kapslódni. Kérdjük ezektán, hgyan éljenek meg a mi iparsaink es kereskedőink a mi adóalanyaink, mit teszünk vársnk tvábbi fejlődése érdekében. Tdjk azt, hgy ha az ipars és kereskedő üzlete mzg, akkr nagybb raktárt tarthat, építhet, alkalmazttakat fglalkztathat gyárat alapithat, szóval üzletét fejlesztve nagybb mennyiséget vásárlhat, miáltal lsóbban tdja kiszlgálni vevőkörét. KellŐ frgalm mellett iparnkat és kereskedelmünket rövidesen fővársi nívóra emelhetjük. Rá kell végre eszmélni mindenkinek tehát, hgy a helyiipar é^ kereskedelem pártlása nem egyéni, nem sztályérdek, miért is legszélesebb körű prpagandával da kell hatni, hgy Kmárm iparának és kereskedelmének frgalmát emeljük és a vidéki frgalmat ide knentráljk. így legyen! Kérje mindenütt a Kmártnmegyei Hírlapt! Dbz és iöé levéipapirk külömbözö, színekben nagy választékban beszerezhetők: lsón H A C K R D Z S Ő papirkereskédesében, Kmárm. Várakzásn felül sikerült a Szent Imre Dalkör műsrs estje. Kevés társadalmi egyesület van Kmármban, amely ly nagy kitartással és szrgalmmal áldzza idejét a kltúrának, mint éppen a Szent Imre Dalkör, amely agilis dalegyesületünk szerd.in este rendezte meg műsrs tánestélyét Az elsőrendű műsrt szép számú közönség hallgatta végig, akiknek sraiban sajns, de megkell állapitannk, -- hgy épen azk hiányztak, akiknek intelligeniájknál, társadalmi állásknál fgva különöskép tt keliett vlna lenniök. A nagy hzzáértéssel összeállíttt műsr nívóját a Szent Imre Dalkör fegyelmezett s kitűnően betaníttt férfikara bizttsittta, melyet Bishff Géza karnagy vezényelt a tőle megszktt preizitással. Az énekszámk leadásánál a tiszta összhang, a meglepő könnyed hangszínezés emelte magas színvnalúvá előadáskat éneküket. eg kell állapitannk, hgy a legtóbbi hangverseny óta férfikarnk igen skat s nagy előnyére fejlődött. Lehózky Attila dr. hegedűjátékával gyönyörködtette a hallgatóságt, s a klassziks zene örökbesű müveiből játsztt zngra kiséret mellett sk tapst aratva. Kiss Lajs két mély tartalmit hazafias költeményt szavalt. A köitő minden érzését kifejezésre jttatva nagy hatást ért el tökéletes előadásával. A szereplök sikerében sztzkdtt az előad is keretén belül Bishff Géza karnagy is, mert a szép énekszámk összeválgatása, a karnak tökéletes betanítása az ö érdeme, de sztzkdtt a siket ben mint szerző is, mert két énekszám az ő sikerült szerzeménye vlt A műsr tán tán következett, melyet Alapy Gáspárné Bishff Gézával nyittt meg. A mlatság a legkitűnőbb hanglatban a reggelig tarttt. A Kma rmmegyei Hírlap a plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lapnkra. F I L S Z Í H Á Z Kmárm Kn iklós Telefn Febrár 4-én, szmbatn 61 r és fél 9 Órai kezdettel Febrár 5-én, vasárnap 4 4, 615 és fél 9 órai kezdettel A leghatalmasabb filmsda Tarzám az ő s e r d ő k ra Főszereplők fhnny és areen ' Weissmiiller Sliivan. Pénztár nyitás előadás alkalmával d.e. fél 12 réi l-ig és ke/dés előtt 1 órával.

3 1933. febrár 4. Kmármmegyei Hirlap. Hgy fest az a d ó m r á l n k? A béke időkben is köztdmású tény vlt az, hgy agyarrszágn az adómrál az adózási készség gyenge lábn áll. finnek egyik ka az vlt, hgy a Bak-krszakban, a nemzeti ellenállás idején hazafias jelszó, nemzetiérzésből fakadó kötelesség vlt az adófizetés megtagadása mindannyiszr, valahányszr az államhatalm a nemzettel szemben fglalt állást. Visznt aztán az igy keletkezett hatás megmaradt,i nép lelkében, hnnan bizny még ma sem lehet kiirtani. Pedig az adómrál az egyes államplgár pénzügyi kötelességtdása az állammal vagyis az államplgárk közösségével szemben, melynek erősségétől függ az állam minden anyagi, szellemi és hatalmi ereje. Hisz az adómrál bir sak kapslatt tartani az államplgár és maga az állam között, a plgárk adófizetési készsége adja a lehetőségét annak, hgy az állam a plgárai iránt igndskdó kötelességét teljesíthesse. Sőt ezen tlmenőleg az adómrál szerves kapslatban van a közéleti mrállal is, mert valahányszr a közéleti mrál terén bajk támadnak, valahányszr a közéletben megnyilvánló erkölsi alap meging, mindannyiszr lermlik az adómrál is. Az adófizetési készség bevallhatjk, bizny nem a legerősebb alapn nygszik. Hiánys az adómrál, mert hsszú éveken át nem vlt lyan intézkedés, mely az adófizetési készséget emelte vlna. Sőt bün vlna a leplezés számtalan lyan intézkedés történt, mely egyenesen annak lermlását ered- Heti fthireink. Hirt adtt a Kmármmegyei Hirlap arról a hatalmas hóviharról, mely az elmúlt héten a vasúti frgalmra is zavarral hattt. agy mnkát kztak akkr a méteres hóakadályk elhárítása, különösen a kmárm kisbéri vnaln, ahl a legnagybb erőfeszítés mellett sem tdták áttörni a hirtelen keletkezett hóhegyeket, ahl a mzdnyk is bennrekedtek a feltrnyslt hóhányáskban. Heti fthireink a hófúváskkal eltrlaszlt vnalrészről mtat be gyönyörű felvételeket, kibővítve több aktális eseményt megörökít képpel. Heti fthireink anyaga: 1) Rbbantják a hatalmas hóhegyet. Lants Pál felvétele. 2) A hóakadálykban hóktrós mzdnyaink is bennrekedtek. Lants Pál felvétele. 3) A szibériai időben a megfagytt vizpára jégréteggel bríttta mzdnyainkat. Lants Pál felvétele. 4) A hófúvás hóhegyet támaszttt a vasúti vnaln. Lants Pál felvétele. 5) A távzót búsúztatják... felvétele. 6) gy mesteri kép. Gaál Ils felvétele. 7) Febrári napsgaras verőfény. óvák B. felv. ményezte. Ily előzmények tán mst már nagy sziszifszi mnkával lehet sak az adózó adófizetési kézségét fkzni. A gazdasági válság meg épen nem kedvez az adózóknak, hgy adófizetési törekvésüket megvalósíthassák, mert az adózók ma képtelen anyagi helyzetbe jtttak. Ipars, kereskedő, de különösen a földmiveléssel fglalkzó, gazdálkdó adózók úgyszólván fizetésképtelenek. Az adómrál terén tehát a hsszú évek mlasztását ma márólhlnapra helyre hzni alig lehet. Kivezető tat találni pedig egy zseniálisabb szakemberre vlna szükség, ki feladatát sak a plgárság megértésével, bizalmával, áldzatkészségével kihatná meg. Súlysbítja még a jelenlegi helyezetet a fizetések flytns sökkentése és az ijesztő mérvet öltő jabb és jabb adóterhek bevezetése, melyek kiszámíthatatlan hatással rntják az adófizetési készséget. A magyar élet természetének és jelenségeinek világs felismerése nélkül a nemzet erkölsi erejét bántja ily körülmények között a sk adóvégrelijtás is. A pénztelenség, fizetésképtelenség súlys helyzetében egy elhamarkdtt lépés méginkább bnylltabbá teszi a gazdasági válság leküzdését. Az összes illetékes tényezőknek elsőrangú kötelessége tehát a helyzet mélyreható tanlmányzása s ennek alapján a megfelelő intézkedések fganatsítása, mert félő, hgy a kibntakzás helyett még veszélyesebbé tesszük, a helyzetet. ár a név is kifejezésre jttathatja magyarságnkat. A napkban egy lelkes és hazafias mnkásságú s igazán ideális élkért küzdő társaság, az rszágs évmagyarsitó Társaság vezetősége kereste fel a belügyminisztert és egy emlékiratt adtt át neki. Az emlékirat elmndja, hgy a mlt évben ötezer névváltzást engedélyezett a belügyminisztérim, hltt Csnka-agyarrszág területén még mindig hárm és félmillió magyar ember él, akik idegen hangzású nevet viselnek, akiknek meg kellene váltóztatnik neveiket, hgy ezáltal is kifejezésre jttassák nemzeti érzésüket, faji hvatartzáskat. A társaság könnyítéseket kért a névmagyarsitási eljárásknál. Kérték, hgy a kérvény bélyegkötelezettségét szüntessék meg, hgy a satlandó kmánykat a legkevesebbre redkáljak, hgy gyanazn testülethez, intézményhez, egyesülethez tartzók együttesen, tömegesen kérhessék a magyarságt kifejező névhasználat engedélyezést. A névmagyarsításért flyó mnkát, azt a jóravaló törekvést, hgy az rszágban a nevek is hirdessék az egységet és összefrrást, nem szabad lekisinyelni, lemslygni. Különösen nem térhetünk a kérdés felett napirendre azért sem, mert erópaszerte mindenütt látjk a krmányhatósági intézkedéseket, melyek nagy eréllyel, a faji öntdat kmlyságával igyeznek minden névben az államfenntartó nemzetiség jelleget szimblizálni. Az idegen hangzású nevek talán egyetlen rszágban sem lyan nagy mérvűek, mint épea nálnk. Szembetűnő, elszmritó jelenség, hgy példál külföldi tárgyalásknál, sprt vagy bármily nemzetközi nagyfntsságú világeseményeknél agyarrszágt rendszerint idegen hangzású nevek képviselik. A külföldről idetazó idegenek, ha az egyes várskban a égtáblák neveit lvassák, azt mndhatják, hgy agyarrszágban sk léle nemzetiség éi, mert a névfelirá sk német, hrvát, tót, stb. nemzetiségre enged következtetni. És nem akarja senki elhinni, hgy legtöbb esetben az idegen hangzású nevek gazdái kifgástalan, jó m igyark. Vagy fssk át a ímtár néhány ldalát, melyek sajns szintén idegen nevektől hemzsegnek. A névmagyarsítást néhány államintézményünk az tóbbi időben igen szép eredménnyel felkarlta. A katnaságnál, sendőrségnél, pstánál szrgalmazzák és hivatalból elősegítik. De hl vannak az állam többi intézményei, a szabad pályák rganizáiói, vagy társadalm egyéb szervei, hgy az rszág laksságának minden rétegén keresztül vezetve eredményessé tegyük a névmagyarsítást. Törvényt kellene hzni, hgy egy biznys határidő letelte tán a nem magyar nevű egyéneket ne is lehessen alkalmazni és kinevezni közhivatalkhz és közintézményekhez. Aznkívül hatéknyabb társadalmi mzgalmat kellene indítani a névmagyarsítás érdekében, hgy a társadalmi egyesületek is intenzivebben lépjenek akióba az idegen hangzású nevek ellen. inél előbb váltzzék meg ez a fnák külszine az rszágnak s hazánkban a plgárság névleg is, külsőleg is magyarabb legyen az eddiginél. I l i t í á r n D r s a y K ö I n i dekája 24 fillér. Gyári lerakat: Kapható és megrendelhető: özv. Lkesh D e z s ő né illatszertárában, Kmárm, Uri-ta 2. szám. Farsangi naptár. Febrár 4-én a kmármi vang. Jót. őegylet tánestélye. Febrár 4-én a tatabányai Bányatárslati tiszti kaszinó mlatsága. Febrár 4-én a tatabányai Altisztek és Felvigyázók köre jelmezes tánmlatsága. Febrár 5-én a kmármi aria Kngregáió műkedvelői előadása. Febrár 5-én a kmármi Refrmáts Ifjúsági gyesület műsrs tánestéiye. Febrár 5-én a szőnyi igány zenészek mlatsága. Febrár 11-én a kmármi Sz. issz. tánestélye. Febrár 12-én a nagyigmándi Ref. Énekkar hangversennyel egybekötött tánmlatsága. Febrár. 11. és 12-én a szőnyi Refrmáts Énekkar agyar estje. Febrár 18-án az Almásfüzitői VC. ipars ifjak tánmlatsága. Febrár 18-án a tatabányai sprt lb tánmlatsága az altiszti kaszinóban. Febrár 19-én a bányatelepi levente gyesület baija Tatabányán a vlt ait. kaszinóban. Febrár 25-én a K. F. C. álarsbálja. Febrár 25-én a tatabányai lvasó Kör balja a népházban. Febrár 2ö án a Tatabánya Bánya és Ipartelepek dalköre tánmlatsága a ll vendéglőben Páratlanl sikerült műkedvelői előadás a zárdában. Febrár 2-án az igazi művészet és a farsangi jókedv jegyében pergett le a közönség előtt a gazdag, nivós müsr előadás, melyet a ária Kngregáió és a leányiskla műkedvelői adtak elő. A közönség legteljesebb megelégedéssel nézte végig. A kismama. vígjátékban a hmr,a kmiks tielyzetek srzata kaagtatta majdnem háláira a közönséget. Brbála és rslya vénkisassznyk, illetőleg Kkella ária és Szőke lza kiiünöek vltak, Hanzmann Évi nagyn bájsan és bátran szerepelt. Teljesen beleélte magát egyéniségéhez kitűnően simló szerepébe észárs Bözsike is. A Virágmese a Lepketánal a rhák ragygó kiállításával, a kis szereplők ügyes mzgéknyságával, megható, hazafias tartalmával nyert nagy tetszést. Külön kell megemlékezni a görög tánról, melyben a mzdlatk üteme és preiz fegyelmezettsége vlt lenyűgöző. Pótlhatatlan veszteséget könyvelhetne el, aki nem nézné meg, febrár 5-én, vasárnap déltán mégegyszer bemtatják a műsrt.

4 4. ldal febrár 4. H Í R K. A bál t á n. A régi bálk fiatalsága ma már sak mint sendes szemlélő vesz részt a bálkn, átüldögéli az éjszakát s igy van ideje emlékezni és keseregni is. Persze, akkr a bál is más vi/. iatalemberek, leányk jbban várták a farsangi balk idejét, mert egy báli éjszaka gyakran az egész élet bldgságát meghzta. Ámr tündéikéinek ilyenkr vlt legtöbb dlgk, ekkr szőtték hálóikat, ilyenkr lőtték ki szivsebzö nyilaikat és lánlták össze a fiatalk szivét. a?! mi a bál egy fiatalembernek? ttó-mló ismeretség spán, egy jól átmlattt éjszaka, melynek hlnap már sak az emléke van meg talán. Könynyii szórakzást, búfeledést varnak tőle, denem tt találják meg életük jövendő párját s bizny a lányk is jól ismerve a gavallérk gndlkdását nem nagy reményekkel néznek egy-egy bal elé. Az öregek még mindig előnyben vannak a fiatalknál. ekik legalább emlékeik vannak az igazi bálkról. A fiatalknak emlékezetükben sins meg, valóságban sins meg a régi, jó, igazi báli múlatás. Tíz éves papi jbilem. Rzmán Feren hitktató, lapnk belső mnkatársa janár 30-án ünnepelte tizedik évét annak, hgy Fetser Antal győri megyéspüspök őt a nagyszeminárim káplnájában áldzópappá felszentelte. z alkalmmal számsan keresték fel jókivánataikkal. i is szivböl üdvözöljük jbilema alkalmából. Zihy rnő gróf előadása. Kiváló földink, Zihy dr. febrár 3.-án, pénteken déltán hat órakr a agyar rnő gróf Külügyi Társaságban Az erdélyi magyar isklaügy a népszövetségi ligák nemzetközi niója előtt" immel előadást tarttt. A lrdesi jelenés 75 éves jbilema. F. hó 11-én szmbatn 75 éve annak, hgy a Bldgságs Szűz először jelent meg bldg Bernadettének a massabiellei sziklafal barlangmélyedésében. jbilem alkalmával a kmármi plébániatemplmban Szűz ária-ltáránál negyednyl órakr ünnepi énekes sz. misét mndttak Belizay ndre. élyen megrendülve, nagy részvéttel vettük a hirt, mely Belizay ndre ny. földmivelésügyi miniszteri sztálytanáss halálát jelentette. Hétfőn hajnalban, életének 56-ik évében Bdapesten halt meg, gyógyíthatatlan idegbajban szenvedvén. Kmármban skan szeretettel emlékeznek reája. A hábrú előtti évben a túlsó kmármi kltrmérnökségnél működött 1912-ig amikr Bdapestre helyezték át. Az akkri társadalmi életünkben élénk és vezető szerepet vitt és kedvelt tagja lett a legjbb társaságknak. int jeles sprtember elnöke vlt a Kmármi Ftball Clbnak. Az ő tervei alapján készült el a régi Ráz-temetö helyén a gyönyörű sprttelep. Rkni kötelékek is fűzték Kmármhz. Itt vette nőül Knkly Thege rzsike úrhölgyet, Knkly Thege Kálmán ny. vármegyei főpénztárs leányát, akivel közel negyedszázadn a legbldgabb saládi életet élte. A váratlan haláleset a régi jóbarátk és ismerősök körében megdöbbentő fájdalmat és az egész gyászló salád iránt érzett mélységes részvétet válttta ki. A tavasz első hírnöke. A athner Ödön részvénytársaság diszes, képes magár jegy zeke megjelent, amelyet minden érdeklődő díjtalanl kap meg. A ég áldzatkészségére jellemző, hgy a mai nehéz gazdasági visznyk daára, meglévő Kssth Lajs ta 4. szám alatti fióküzlete mellett a vevőközönség kényelmére Vilms sászár-t 59. szám alatt a ygati pályadvar közelében j fióküzletet nyittt. Az vangéliks Jót. őegylet tánestélye. Az j Crs kávéházban, kereskedésekben, fdrászknál ma mindenki sak a kmármi evangéliks őegylet által rendezendő tánestélyről beszél, mert mindenkinek legnagybb gndja az, hgy résztvehessen a febrár hó 4-én, szmbatn este 9 órai kezdettel, a Crs-kávéház összes termeiben megtartandó tánestélyen. Az estély sikere érdekében a fáradhatatlan rendezőség nagy áldzatt hzva sem riadt vissza s igy vált lehetővé, hgy a nagyszabású farsangi tánestélyen két zenekar, jazz és igányzenekar felváltva húzza a talp alá való zenét. Halálzás. Őszinte részvéttel vettük a szmrú hirt, hgy a tlsófélen lakó Fekete Győző Kmárm szentpéteri r. k. igazgató-tanitó hőn szeretett hitvese, született Smgyi Anna életének 56-ik évében janár hó 23-án meghalt és 25-én temették el nagy részvét mellett. Uri, női divat-árk, P 9g r katnai ikkek leglsóbb S beszerzési frrása HH H A J A L SZKÁR. Kellner (Kenéz) József kétheti fgházbüntetését a Kúria is jóváhagyta. Abban a sajtóperben, amelyet vitéz Szivós- Waldvgel ny. tábrnk, esztergmi laks indittt Kellner (Kenéz) József tatai hirlapiró ellen, mst a m. kir. Kúria is döntött. A döntés szerint mst már jgerőssé és végrehajthatóvá vált az Ítélet, amely szerint Kellner (Kenéz) Józsefet feltűnően drva besületsértésért kétheti fgházbüntetésre itélte. Pénzt takarit meg, ha fűszer- és semege-ár szükségletét Spielmann Imre fűszer- és esemegekereskedőnél szerzi be. Kmárm, Igmándi-t. Térfy Dezső dr. kúriai tanáselnök. A magyar birói karnak egyik nagytehetségű kiváló tagját, Kmárm várs kitűnő képzettségű jeles fiat, Térfy Dezső dr. bdapesti Ítélőtáblai tanáselnököt az elmúlt heten nevezték ki kúriai tanáselnökké. A szép sikert elért rszágsan ismert nagy tdású kitűnő jgásznk, Térfy Dezső dr ben Kmármban született, itt végezte elemi és alsógimnázími tanlmányait évben mint jggyakrnk itt kezdte meg bírói pályaftását ben aztán Szegeden már mint törvényszéki biró működött, majd pár év múlva a balasagyarmati törvényszék elnöke lett. A kitűnő biró ritka tehetsége, tdása és jgászi kiválósága nemskára rszágs névre tett szert s sakhamar Ítélőtáblai biró, aztán elnök s mst kúriai tanáselnök lett. agas méltóságában örömmel, megbesülő ragaszkdással üdvözöljük szülővársa nevében jeles földinket. Anyakönyvi statisztika janár hóról. Születések: Rádi rzsébet r. kath. Regn Gizella argit r. kath., Sebestyén Ilna ref., Brs György József rk., Kvás Hajnalka ref., Vörös Kárly rk., Reiner Zszsanna izr. Csmr Teréz rk., Raez ária ref., Kristóf ihály ándr rk., Kársai Vilma szter Teréz ref., Vörös Irén rzsébet rk., Vörös Dénes Jáns rk., Kbrák rzsébet rk. Házasságkötések: Kefei József r. kath. és Ksztlányi argit r. kath., Smgyi Sándr r. kath. és Tri ária r. kath. Halálzás: Hllósi Dezső rk. 3 hó, Samai Gyláné, sz. Herbszt ária r. kath. 54 éves, Iblya György r. kath. agyar est. A szőnyi Refrmáts Énekkar f. hó 1 1-en este 8 és 12-én este fél 7 órai kezdettel műsrs agyar est-et rendez a Hangya vendéglő nagytermében a következő műsrral: 1. Temetnek a fal végen. lő adja a ref. Énekkar Tarzy Zltán vezetése mellett. 2. Költemények. Szavalja Édes Kálmán. 3. Séta-paltás. Tán. 4. agyar dalk, igányzene kísérettel énekli dr. Lehózky Attila. 5. Rajta, rajta, vigjáték 1 felv. 6. essze, valahl, éneki az Énekkar. 7. agyar ének 1919-ben, szávaija Brbély András. 8. Kr dalk, előadja a igányzenekar dr. Lehózky Attila vezetésével. 9. agyar tán. 10. Beszéd, tartja: Várady Lajs ref. lelkész. 11. Hiszekegy, énekli az énekkar. hatalmas és minden vnatkzásában magyar műsrt a megyéből és vársnkból is skan fgják felkeresni. A szőlőfgyasztás prpagálása az isklákban, Hóman Bálint közktatásügyi miniszter elrendelte, hgy a közvetlen rendelkezése alatt álló isklák és intézetek a természetrajzi és gazdaságtani órákn a szőlőfgyasztás kedvező hatásaira a tanlóifjúság figyelme különös nymatékkal felhivassék. Cigánybál. A szönyi igánymzsiksk febrár hó 5 én es 4 e 7 órai kezdettel tartják Steiner Sámel v e n d é g 1 ö j é n e k nagytermében farsangi mlatságkat. A refrmáts ifjúsági egyesület műsrs tánestélye. Bár az inflenziás járvány skban akadályzza a kmármi refrmáts ifjúsági egyesület tagjait, a megbetegedések műsrváltzást is eredményezhetnek, mégis fáradhatatlan szrgalmmal flynak a próbák, erős prpaganda innkat lejtenek ki, hgy a vasárnapi műsrs est erkölsi sikere biztsítva legyen, hgy az est minden bevételéből minél nagybb összeggel törleszthessék a harangk beszerzése alkalmával igénybe vett kölsönüket. ivós műsrkn szerepelni fg az ifjúsági egyesület jjá szervezett énekkara, mely Slasik Lajs föszámtanáss, számvevőségi főnök betanításában és vezénylésével egy brdalt és több népdalegyveleget énekel el, Klpaszky Bözsike bájs szpránjával Pethe Lajs nótáiból énekel hási Gyla zngra kísérete mellett, Csrna Sándr Ady verseinek legszebbjeit fgja elszavalni s meglepetésként esetleg hárm szóló kvarteltet fgnak még beiktatni. A farsangi szezn eseményszámba menő műsrs tánestélyen találkzni fg Kmárm minden társadalmi rétege, mert meg van győződve mindenki, hgy febrár hó 5 én valóban a szépben gyönyörködhet, gndtalanl szórakzhat az, ki elmegy a refrmáts ifjúk műsrs tánestélyére. eperp llanta, dinnyeindg, fajrisztán leglsóbban a aszályi Szőlőbérgazdaságnál, aszály, KAPHATÓK. Kmárm megye ismeretlen hlla a Dnában. Tát határában a határörök egy év közöttinek lá i szó, m. magas, erős testalkata, földműves bebenymisái keltő egyen hlláját fgtak ki a Dnából. A hllán sötétkék kötény, sötétszürke mellény, kabát és vastag harisnya vlt. rvsi megállapítás szerint 2 3 hónap óta lehetett a vizben, Rhája zseében nem találtak igazló iratt. Személyaznsságának megállapítása végett a sendőrség nymzást indittt. W^^' : mm< :: '' ' ID SZBAT IDÜTT

5 febrár 4. Kmármmegyei Hirlap. Hangverseny. A agyigmándi Refrmáts Énekkar í. hó 12 én Kiss óri vendéglőjében saját alapja javára hangversenyin el egybekötött Zártkörű tánmlatságt rendez. Kezdete este 7 órakr. IVlülíize léseket köszönettel fgadnak. épművelés Kmármban. Az ismeretterjesztő előadásk Sfán a helyi épművelési Bizttságnk kedd este ismét egy tartalmas es tanlságs előadást adtt, melyet közönségünk nagy szeretette! ígailíf. A hatalmas mzitermünk zsúflva telve vlt. Szabó Sándr di. főrvs kitűnő meglátással, könnyed előadói kés/seggel érdekfeszítően ismertette a népbetegségeket. Ray Gyla igazgató-tanító pedig Btnd mndáját lvasta iel vetített képek kíséretében. Kssa rzsébet és Kiss Lajs * agv művészi előadásban költeményeket szavallak el. Lehzky Attila dr. kedves hegedüjátékavai, Péhy Pál pedig szóló énekszamával gyönyörködtették a közönséget. Befejezésül egy tanlságs filmet peregtettek le. agy, íé! áiló almavásár Kramer Sándr fűszer- és Csem egeké reskedésé ben Kmárm. Valláss est. A kmármi refrmáts egyházközség flyó évi janár hó 30-án, vasárnap leikiekben gazdag valláss estét tarttt. A körültekintő és agilis rendezőség által összeállíttt műsr szerint imát mndtt és bibliát magvaráztt árks Jenő hitktató, tatabányai s. lelkész. Hatássan szavalt Kvás Jáns. A bdhizms vallástant összehasnlítva a keresztény hitelvekkel s az rópába is mindinkább befészkelő bdíia vallás kárs hatását tökéletes tárgyismerettel, megkapó előadói képzeitseggel ismertette árks Jenő, vármegyénk e nagytdás kiváló papja. Szavalt meg Büji András, majd Slasik Lajs főszám tanáss kitűnő vezénylésével a Ref. gy. gyeskara Hzsana" énekeket énekeltek művészi előadásban. Végül Sári Imre ref. leikesz mély hatású imája s az ájtats hivek éneke zarta be a valláss estet. űsrs tánestély. A kmármi Refrmáts Iijtisági gyesület f, hó 5-én, vasárnap este 8 órai kezdettel az Ipartestületi székház nagytermében zártkörű műsrs estély ét. A szép és hatalmas mmr is külön vnzani fgja a közönséget és reméljük, hgy a rendezőség kitartó és fáradságs mnkáját : siker [ i krnázni. űsrt helyszint ad a rendezőség. Halálba ment reménytelen szerelme miatt. Felsőgallán Jhász Briska 18 éves leány beleszeretett T. I. 20 éves falbeli legénybe. A fin is megszerette a leányt és a fiatalk néhány na}) múlva tarttták vlna eljegyzésüket. A fm szülei aznban gyermekük fiatal kra miatt nem egyeztek bele a háta ágba. A szerensétlen tereimé.-, efölötti bánatában megmérgezte magát és meghalt. jelmezestély. A kmármi Ftbal Clb f. hó 25-én este 8 órai kezdettel Ray Imre vendéglőjében tartja jelméz estély ét. Az elnökség bőven gndskdik mindenről, hgy a mlatni vágyó közönség jól érezze magát. Gndskdik dijakról, mellyel a szépségverseny, valamint a női és térti jelmezverseny győzteseit dijjazzák. Az értékes dijakat felajánltták: Brbély Gsztáv a legtöbb szavazólapt eladó hölgy részére. Sebestyén Kálmán egy ftbail mérkőzéseken legtöbbet megjelenő hölgy részére. Kiss Lajs pedig egy a ftbail látgató férfi részére, Jelmezes igazlványk már kaphatók físher (i) la Fiai égnél. épműveés Tatabányán..\ tatabányai népmüvelődési biztts ig ismeretterjesztő előadását janár 25-én a következő prgrammal tarttta meg : i. Bányász indló, előadták a szénipari előkészítő iskla énekkara. 2. Szeresd a virágt. Szavalta Pashitz Klára elemi isklai tanló. 3. a) Hbay : Sűrű erdő sötét erdő, Kreitzler: Szép rzmaring, előadta Pinzker Feren qartetja. 4. Viragkltsz, előadta jhs Jánsné Péterffy Ilna banyatárslati tanítónő. 5. Vándrl a darmadár, énekelte Gldshmied mma és Fjt József elemi isk. tanlók Kvás Béla tanító zrtgra kísérete mellett. 6. Tmpa : Virágregék, ismertette Fris Dezsőné bányatárslati tanítónő. 7. Kr dalk. lőadta a szénipari előkészítő iskla énekkii ra v i íé z Severjes Jáns karnagy bányatárslati tanító vezényletével. 8. Czóbel. : Fehér virágkhz. Szavalja Király Irma plgári isklai tanló. 9. a) Kéler Béla : Hnvágy, b) Berlit : Sene de Ballett, lőadták Pinzker Feren qartetja. 10. A szent Jbb története. Fümelőadás. A népmüvelődési előadásn megjelent Bárds Ádám ki rá I y i tanfelügyelő es Wiesenbaher József vármegyei népmüvelődési titkár. A fagy áldzata. A inesés és a hideg szerte az rszágban igen sk szerensétien i-éget ktt. ipl József baji szőlősgazda a szőlőhegyről hazafelé tartva leüli a hóba és elaldt Az arrajáró községbehek sak pár óra múlva vették észre, amikr giagyii. A Vüágvársi Regények e heti számat Km: 'stván irta Szürke láz ímen. Az író küiönös, frsa al tkk közé, ismeretlen világban vezeti az lvasót. Uj ötletek, meglepő frdlatk hsz sra ez a regény, amelyét méltó hely illet meg a Világvársi Regények gndsan válgattt, közked /t srzatában. A Képes Krónika j száma. A Közpnti Sajtóvállaiat népszerű hetüapj nak, a Képes Krónikának j száma a héten igen váltzai s és gazdag tartalmmal jelent meg. A nagy éi -.mi és ő ««in ilm szépird ilmi részen kivül igen gazdag a lap képanyaga, amely a viiag legfntsabb eseményeiről és a legfntsabb s/inna/i és ftlmjdnságkrói száml be. Közel hetven szebbnél-szebb kep díszíti a Képes Krónika e heti számát, amelynek ara 30 fillér. lőfizetési ára egy negyedévre 3.80 pengő. Kapható mindenütt. 11-én lesz a Sz. issz. bál. A farsangi szezn egyik leghíresebb, legfényesebb, legsikerültebb bálja szktt lenni a Kmármi Sziális issziótárslat által rendezett tánestéíy, amelyen Kmárm várs és vármegye szórakzást kereső elittközönsége a legmeghittebb vidámságban szkták eltölteni az estet. A flyó évben mst febr. hó 11-én tartják meg a nagyszabású tánesíélyüket, melyet a jótéknykdásban felülmúlhatatlan egy sülét már is nagy gnddal késztt elő. int értesti lünk a tánestéíy helyisége, az ipartestület székház összes termei ez alkalmmal pazar fénnyel s,.nek kivilágítva, a tánterem padlója speiális tánviasszal bevnva, maga a terem impzáns keretekben ízlésesen feldíszítve, hgy a külsőségek kellemes hatása annál inkább fkzza az est hanglatát. A Sziális issziótárslat tánestedének remlezőbiztísága az esté yre szóló meghívókat mst v ltja széjjel s ezútn is kéri az arra igényt támasztókat, ha mittden szándéksság kizárásával tévedésből bárki ímére meghívó nemment vlna, szíveskedjenek a titkárnak tdmására hzni (Kmárm, Vársház 22.), hgy meghívó még időben kikézbesithető legyen. épművelési ismeretterjesztő előadás Ás községben. Az ási épművelési Bizttság janár hó 20-án este 6 órakr a községháza kitr termében ismeretterjesztő előadást tarttt, Kiss Lajs községi jegyző a magánjgt, Lkásy József tanító a temesvári leventepört, Csere Terézia tanítónő pedig egy elbeszélést ismertetett. Kmka rvin, Zsidi József, agy Zltán szavalatai és egy film egészítették ki a műsrt. A tatabányai iparsk és kereskedők közgyűlése. A tatabányai iparsk és Kereskedők Köre janár 29-én, vasárnap tarttta tisztújító közgyűlését Petrisek Rezső bányatarslati főintéző egyesületi elnök elnöklésével. Az egyesület eddigi elnöke Petrisek Rezső bányatárslali főintéző az újból való jelölést nem vállalta el, hanem in lyette Tatár István bányatárs latí számtisztet ajánltta megválasztásra. A távzó egyesületi elnököt egy díszes iparművészeti mapp tval lepte meg az Ipars és Kereskedő Köre, tiszteletének és hálájának a kifejezéséül. lnökké Tatár Istvánt egyhangúlag ügyv.elnökké lnár József asz. vágót, alelnökké Shnder József választtták meg. egválaszttták aznkívül még a tisztikar többi tagjait, valamint a választmány, számvizsgáló és vígalmi bizttsági tagjait. Italmérők adótartzása. A pénzügyminiszter megengedte, hgy az íyan itaimérők, akik tartzáskat egy összegben megfizetni nem tdják, külön beadandó kérelmükre a pénzügyigazgatóság részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, S a részletek pnts betartása esetén az engedély elvnására vnatkzó eljárás megindítása függőben tartassék. Álarsbál Tatabányán. A tatabányai Ipars és Kereskedők Köre febrár 19-én, vasárnap este a saját helyiségében és a ll-féle társlati vendéglő összes termeiben tartja meg a szigrúan zártkörű jelmezes farsangi bálját a bányavidék legjbbhirü igányzenekarának a közreműködésével. egfagytt a bkr alatt. Varga István 35 éves ipész ási laks összezördült az tthniakkal és lakásáról a krsmába ment, ahl brba feledtette bánatát. Késő éjszaka vlt, amikr brgőzös fejjel nekivágtt a hideg téli éjszakának. Több helyen bekpgtattt, de sehl sem eresztették be, haza pedig nem akart menni. Aztán nyma veszett. Felesége bejelentette a sendőrségen eltűnését. Serény ktatás tán végre Pskás Lajs etel ka-telepi laks Ás községtől két kilméternyire egy bkr alatt találta meg a szerensétlen embert ülő állaptban megfagyva. Az elmit szerdán temették el. Feleségen kivül 7 gyermek maradt tána. gyelőre szünetelnek a filléres gyrsk. Az államvastak igazgatósága közli, hgy egyrészt a zrd időjárás miatt, másrészt a vidéki kereskedők érdekeire való tekintettel a filléres gyrsvnatk közlekedését tvábbi intézkedésig szüneteltet!. Kevezményes brgnyadíjszabás a Dnántúlról yírségbe. A kereskedelemügyi minisztérim a yírség elfajlt brgnyatermésének felfrissítésére a Dnántúlról da ksirakmánykban szállítandó vetőbrgnyára visszavnásig de legkésőbb májs hó végéig terjedő időre a VI. szt. díjtételeit engedélyezte. AZ ilyen élkra szállíttt brgnyaküideményekhez a m. kír. övénytermelési Hivatal két példányban kiállíttt, srszámztt igazlvány satlandó, amely a kedvezményes szállításra vnatkzó igenyjgsltságt és a szállítandó mennyiséget igazlja. Az egyik igazlvány a fvarlevélhez satlandó, a másdik a feladási állmásn marad. A szállítmányk imezettje a leadási állmás körzetében levő birtks, gazdaság, elöljáróság, gazdakör vagy gazdaegyesület lehet. Védjük meg a kis inkéinket. Haszns madárkáink közül a leghasznsabb a inke, amely kertjeinkben, szölőinkb óriási psztítást visz végbe a kártékny rvark között. gegy inke-pár fiókát kő i ki egyszerre s míg apróság fölneveli, ezer darab rvart hrd össze kisinyeinek. Télen nem költözik el tőlünk, de skat is szenved a téli havas időben, aminő példál az idei is. Táplálékt nem talál, üe menedéket is nehezen a hideg ellen. Igen sk inke megfagy ilyen időben. Pedig igen sk. megmenthetnénk az ellenhatástól, ha élelmükről gndskdnánk. egelégszik a naprafrgómaggal, amelyet kiválóan szeret. Szívesen megdézsmálja a szalnnát, klbászt s más hsféiéi, ha hzzájthat. Tegyünk ki védett helyre egy-egy mark naprafrgó magt, rövid idő múlva reá taiáinak az éhező madárkák.

6 6. ldal. Kmármmegyei Hirlap. 3 febrár 4. K m á r m m e g y e i H i t e l b a n k R. T. K m á r m - Ú j v á r s. Alaptöke és tartalékalap: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. A bank működése kiterjed a bankszakma minden ágazatára: betétek; betétkönyveskékre és flyószámlákra. Értékpapírk vétele és eladása. Tőzsdei megbízásk lebnylítása a bdapesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi sekkek és kereskedelmi talványk behajtása. Áttalásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltása mindenkr a hivatals napi árflyamn. agyar-frania Biztsító Részvénytársaság Kmármmegyei Vezérügynöksége. GYŐZŐDJÉK G! A legújabb, lemsható, papir ftószönyegről, mely tartós és lsó árban, többféle mintával kapható : H QpK p r Pl a 7 A könyv és papirkereskedőnél dli\cl U t ^ U Kmárm, Igmdáni-út. Apróhirdetések. Lakás kiadást, házeladást vagy egyéb hirdetni valóját gyrsan és eredmenyesen eszközölheti, ha ezen rvat alatt hirdet. Áraink mérsékeltek és előre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető a hirdetési diját. Hirdetések tánni érdeklődésre vidékről válaszbélyeg beküldése mellett válaszlnk. KRSK májs l.-re lehetőleg a vársháza közelében 2 szbás lakást fürdőszba,vízvezeték és mellekhelyiségekkel. gyedül lakható házak, kerttel előnyben. Ajánlatkat lehetőleg febrár l-ig a kiadóhivatalba kérek. GYTI HALLGATÓ, jelesen érettségizeti, kiváló matematiks és nyelvész, jtánysán elvállalja középés plgáriisklai tanlók tanítását. A tanítás esetleges lsóbbá tétele érdekében több, gyanazn sztályú tanlók összevnását is vállalja. Külön német tanflyam Berlitz módszerrel gy gyermekek, mint felnőttek részére. Érdeklődni : Fdr izr. lelkésznél, Klapka György-út 47 a. LADÓ egy jó karban lévő pédals imbalm. Cim a kiadóban. 3 SZBÁS mdern lakást keresek májs elsejére. Címeket a kiadóhivatalba kérek. KRSK 2-3 szbás, fürdőszbás lakást legkésőbb májs l.-re. Cim a kiadóban. GYÖYÖRŰ SZBADÍSZ Zala György müve, a Bdai Hnvedszbr kisinyített mása lsón eladó. Ára a kiadóban megtdható. HIRDSS kiadni vagy eladnivalóját,. m. : lakását, zngráját, házát, biiklijét, rhaneműjét, ezüsttárgyait, bútrát, gazdasági felszereléseit stb. stb Állást keresők részére bizts eredményt, sikert y érhetnek el, ha a lapnkban hirdetik szám végreh. Árverési hirdetmény. zen árverés kitűzésének alapját képező végrehajtás évi de. hó 27-én hivatalból lett fganatsítva. Allírtt kir. bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszem, hgy a kmármi kir. jbirósagnak Pk sz. végzése flytán dr. Trsányi József ügyvéd által képviselt Cseh-Szmbathy L.-né és társai végrehajtást szenvedett ellen 471 pengő 21 fillér tökekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás flytán végrehajtást szenvedőtől lefglalt és 2450 Pengőre besült ingóságkra a kmármi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a krábbi vagy felülrglaltatk követelése erejéig is amennyiben azk törvényes zálgjgt nyertek vlna, kielégítési jgk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset flyamatban nins végrehajtást szenvedőnél Bana kö/.ség hatarában levő tanyán leendő megtartására határidőül évi febr. hó 22-én d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikr a bíróilag lefglalt termények, állatk, górék, szalma s egyéb ingóságk a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén besárn all is, de legalább a besérték 2'3-ának megfelelő összegért elfgnak adatni. Felhívatnak mindazk, kik az elárverezendő ingóságk vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jgt tartanak, hgy amennyiben részükre a fglalás krábban eszközöltetett vlna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mlasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek e bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számíttatik. Kelt Kmárm, évi janár hó IS. napján. Brsitzky László kir. bírósági végrehajtó. H i r d e t é s e k f e l v é t e t n e k i V _ 5 "x CU 9 d I 'J ti U *<1 ymattt Haker Dezső könyvnymdájában Kmárm, Igniámii-t I T3 s s l *a i S p î C «-«i i a s 3 s s s i QD n m ö m w i e r r n x r < «C^l Tt m JÏ 'r- r~ in - -i- ij en - -t i 30 m in r - S g 1 1 I a 22 S. D n in hm * Tf r j n ; I I I 1 ^ CD.8 r*- C C iq C, ï m in *0 l IC C i C i m rj«8 00 ij 1913).SS s S r Ì8t88SS rfc *< =3 I f S -es.i "x l» en ^ -s» t_ L e CQ «55 *0 + -r3 r-. e 3 v (6 «e i r C r.5 S Prága fie es a x a i g r 5* m i Q C 35 r- "l* h-g? CC = x ' m h- j -r»n ÇCD i e»0 (D<h* 2 g S S S s i i icd r C Tf re i r b ri a^' rei 92» x ifî C i " CD t C?Í S * '» 1 C ^ mt i CC ^1 C/5 " C3 Z s _ -) C/3 d V3 SD *-» QJ C U ^d 1! lmásk t. pótló ( * lmásk S s? 00 s i " r i f Q # i in - - G ^1 CJi t 8 8 r 25 ' x r i 1 m p í -ÍB C p- rj)!l W pi r^i" Tí- 30 iti ar iti ehérvár -< en - - S L { Vv. i Q) ' r r^ r -t r b s r ' ) a <d -a G» CU S3d -CD (S) ^ C -C 0 ^ í * CU. CU C/J S! 0 0 " 0 l i - C i Cl ï r ir ^ r- ' i Vra x ü: r = m n ^ l -0 Tf Tt "ÎS S r CD 5 * S < Állmásk -r H < D. l i î Kmárm é 1 Almásfüzitő Dnaalmás eszmély é sztergm i ) -e - CD CD ' -D S m CJi «y- * s S. S! 00S Ô) - S 8. h«h- m r a G 00 i <t^-r r ^.'G.S.ràfîi r rt m m i '5- d CL a; i Û e CJ 2 " S d r e e t3 CC3 e d dlin, itei l Ç Q C»fî 5 SS r-- x x jî C ^ ss.^t ^ C *W ^ ^ ^ e l^. 00 CTrs m 10. y-, GJ i r tj* _ ^ 1 i* ic l i i 1 Pélels kiadó: Haker Dezső.

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

V. é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K o m á r o m, 1933. f e b r u á r 25.

V. é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K o m á r o m, 1933. f e b r u á r 25. V. é v f l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K m á r m, 1933. f e b r á r 25. /V. LŐFIZTÉSI ÁR : gész é v r e 10 P. '*'re 5 P. ; I egyévre Ha figyelemmel kísérjük gazdatársadalmnkat, sz mrúan kell megállapítannk,

Részletesebben

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07.

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07. Makröknómia 1.előadás Bevezetés és alapfgalmak, a makrgazdasági körfrgás 2011.02.07. előadó: Hnvári Jáns Minden tantárggyal kapcslats infrmáció: cspace.bgf.hu A hallgatók bejelentkezése (cspace): felhasználói

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

18. század. A műveltség közkincs

18. század. A műveltség közkincs 18. század A műveltség közkincs A felvilágsdás Európában A műveltség közkincs A haszns ismeretek terjesztésének szükségessége A magyar nemzeti művelődésplitika első rendszerezője A műveltség mentől közönségesebb

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! Mttóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jg fenntartva! E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: Ezt kell rólam tudni 2015 ben leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár.

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár. C s í k s z e r e d a, 1913. Ili, évflyam, 3. szám. Szmbat, január 18. CSIKfHIRLAP POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP E l ő f i z e t é s i á r a k : Egész évre 8 K, fél évre 4 K, negyed évre

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben:

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben: LiP akkumulátrk kezelése: LiP akkumulátrk előnyei a NiMh-val szemben: Azns teljesítménynél lényegesen kisebb súly Megfelelő kezelés esetén hsszabb élettartam Kiegyensúlyzttabb feszültséggörbe (értsd: míg

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti"» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^.

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^. 1893. XXin. évflyam 1. szám. Vasárnap, január I5i Előfizetési árak: Egy évre.. Fél évre... Negyed évre. G frt kr. 3 frt kr. 1 fit 50 kr. Szerkesztőség r s kiadóh vatal: urczaparti-utcza 31. szám, hva a

Részletesebben

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! 2013 Mttóm erre az évre: E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E-mail címem: Ezt kell rólam tudni 2013-ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

65{:. szám ú előterjesztés

65{:. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 65{:. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Humánszlgáltatási Bizttság részére az "56-s Frradalm és Szabadságharc" pályázati támgatás elszámlásáról

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel

Tóth Bea Amaraya Nem fogadod el magadat: Nem értékeled magadat / értékeidet: Gyermek kori tévhitek: Ingerszegény környezetben nőttél fel Tóth Bea Amaraya vagyk, a fejlődni akaró nők hastánc ktatója, egyiptmi hastáncs, és az Amaraya Intenzív Hastánctanflyamk kifejlesztője. Fejlődésednek két fő visszavetője van, és ezek az önbizalmhiányból

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A Szabó-emléktábla" leleplezése.

A Szabó-emléktábla leleplezése. I. évflyam. 1908. május 10. 32. szám. TÁRSADALMI, MŰSZAKI, BÁNYÁSZATI és KOHÁSZATI HETI SZAKLAP. SZERKESZTI: LITSCHAUER LAJOS kir. főmérnök, a selmeczbányai m. kir. bányaiskla ügyvezető szaktanára. Megjelenik

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Alapvető formázási műveletek a Word 2003 programban

Alapvető formázási műveletek a Word 2003 programban Frmázás Nagy Balázs Tamás Alapvető frmázási műveletek a Wrd 2003 prgramban Frmázás A begépelt, nyers szövege egyes részeit frmázzuk. A frmázás mindig a kijelölt szövegrészre vnatkzik. A szöveg frmájának,

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet ,,, ZENTANDRASI UIRADO Ára: 145 Ft XIV. évflyam 2. szám Gazdag Erzsébet Cincér lakdalm Körte csprt jelmezesei nagyn vidámak Ftó: Óvó néni Szörnyu sk a skadalm Al! a cincér lakdalm. Tücsök és a kabóca a

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARSADALM1 ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő * Ifj Krecsmárik Endre. ; SSSS22E2S nt-jüínux:isses

TARSADALM1 ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő * Ifj Krecsmárik Endre. ; SSSS22E2S nt-jüínux:isses XXII. évflyam. Szarva*, 1911. julius. hó,9 28 szám TARSADALM1 ÉS SZÉPIRDALMI HETILAP. üeliczey-ul 0, Nyilttérben egy sr SZERKESZTŐSÉG: hva a lap szellemi részét illctrj közlemények küldendők. közlési dija

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cibakháza Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 2008. július 30. napján megtarttt rendkívüli együttes nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalmból:

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE Áramlástechnikai Géek VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE A vákuumszivattyúk lyan géek, amelyek egy zárt térből gázt távlítanak el, és ezzel részleges vákuumt hznak létre.. A mérés célja Meghatárzandók egy

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk.

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk. Kedves Otthnkereső Fiatalk, kedves Családk! Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudmányegyetem kllégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kllégiumként üzemelhetünk. Célunk az, hgy

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös Vlt egyszer egy SzKI írm, nekem néhány hónap híján, 20 évig nem csak munkahelyem vlt az SzKI, hanem egy lyan közösség is, amelyhez minden egyes tagjáhz meleg érzelmi kapcsl ejezni. A másik megjegyzésem:

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Eredmények. A megkapott regisztrációs lista alapján a Vándorgyűlésen résztvevők a következőképpen oszlottak meg:

Eredmények. A megkapott regisztrációs lista alapján a Vándorgyűlésen résztvevők a következőképpen oszlottak meg: Eredmények Általáns kérdések A megkaptt regisztrációs lista alapján a Vándrgyűlésen résztvevők a következőképpen szlttak meg: Dr (a neve előtt dr van, 1-2 kivételtől eltekintve rvs): 169 fő (38%) Gyse

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ

KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ KÉRELEM EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ 9090 Pannnhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szcugy@pannnhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs

Részletesebben

:ljb. számú előterjesztés

:ljb. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere :ljb. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni.

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni. Miért kell csökkenteni a minisztériumk kiadásait? A takaréksságt az állam magán kezdi. Nincs még egy krmány, amely ilyen kmly megszrítást hajttt vlna végre a plitikán és az államn, mint a másdik Gyurcsány-krmány.

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig Testületi ülés 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig Határzat:4-15-ig (0 Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 4/2015(11.25.)számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Beszámló a két ülés közötti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY.

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Szentes, 1887. julius 23. 30. szám. Tizenhetedik évi flyam. Egy évre. Fél évre. Negyed évre Elfizetesi árak: 4 frint. 2 frint. 1 frint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hva a lap szellemi részét

Részletesebben