a széthúzást szitok aknamunkája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a széthúzást szitok aknamunkája"

Átírás

1 V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG S KIADÓHIVATAL: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 61 Hirdetések árai díjszabás szerint. Kézitatkat nem adnk vissza. Á l d z a t t. A nagy létharban és életversenyben, melyet ;nem sak az egyének, hanem inkább a népek és nemzetek vivnak meg egymással, a magyarság is a küzdök.közt áll és mst ereje megfeszítésével egy vértelen hart '.v a léte, az áiiasisága fenntartásáért. Vívjk a ihari összeszríttt ökó'illel, bár vérezve, de tnég\: elszántan, hiszen saját éksstíkrői' és tódaink srsáról, jövendőjéről van szó. A har egy piikimtíra sem sendesül s így sliesera szabad dlvijtenünl:, hgy teljesen egyedül állnk srsnk irányításai magnknak kell kezünkbe venni s nekfittk kell megkeresni az tat, amely minden segítség' nélkül iis kivezet az ingványból. Tagadhatatlanl nehéz ez.az t, mert erőnk véges és a válság mélyre szánttt. Az állandó létharban ennélfgva a tflzvpalba kell dbnnk gazda- Sági erőnk minden maradékát, minden súlyát még akki- is, ha az áldzatt követelne. Az államháztartás egyensúlya pedigsajns megköveteli, hgy minden áldzattal pénzügyiekkel és erkölsiekkel segítségére siessünk'. agy áldzatai kell óznnk mst is, amikr j adók lépnek életben, fizetéseket sökkentenék. agy áldzatk, melyek nemsak az állampénztár vagyni mérlegét beflyáslják, hanem a gazdasági élet körírgásában is erősen érezheti hatását. Az j terheket \ trmán megérzi a várs Igársága és a fal népe, megérzi a fizikai mnkás és a diplmás kategória is. S mégis meghzzk, mert a világversenyben mst az egész nemzet áldzatkészségére szükség van. Az életversenyben mindig az erősebb, a jbban.megszervezett és öntdaísabb marad felül. Vigyázni kell tehát maradékerőnkre, hgy V á l a s z a széthúzást szitk aknamnkája azt meg ne törje. A magyar plgárság nem egyszer adta tanújelét öntdatának és hazafiasságának, mely mst ismét a megpróbáltatás nehéz idejét éli. gységes akarattal hzznk áldzatt a szebb magyar jövőért. a Kmárm-sztergm vármegyei Hirlap" 4-ik számában megjelent Győr várs anyagi helyzete, kiadásai, bevételei, tisztviselői létszáma s azk fizetése 6 4 imü ikkre. Azt gndlm, helyesen selekszem akkr, amidőn a fenti ikknek több tévedését gy a vars adózó plgárai, valamint.az lvasóközönség elöli is fellátm. gy perig sem vitatm dr. Pákh Jáns vársi bizttsági ta r mint a fenti imü Cikk írójának jóhiszeműségét, de igenis helytelenítem azt, hgy a vars vezető tisztviselőinek fizetése feltüntetésénél nem jart el ly gndssággal, mint amelyet a tárgykör megérdemelt vlna. ielőtt a ikk számszaki részére térílék, ki kell jelentenem, hgy nekünk sins titklni valónk. ig a várs képviselőtestülete a költségvetés kinymtatását elrendelte, addig Kmarm várs költségvetése is közkezén frgtt s ha nem tévedek, valahányszr a tiszteli ikkíró r is kért, mindenkr rendelkezésre bsátttam egy példányt, mert vlt. a aznban a költségvetést takarékssági szempntból s ellenzésem daára sak négy példányban írják le. ami a felterjesztésekhez szükséges, ennélfgva példányszámt nem adhatk senkinek sem, de bárki j!t, vagy jöjjön hzzám, mindenkr szívesen álltain és állk rendelkezésére. (Azt hiszem, hgy ezt alá méltóztatik írni.) De egyébként is, mi és hl lehet tt titk, ahl a költségvetést ép gy, minta zárószáma-.dást 4 vármegye, a pénzügyminisztérim s végül legvégső fkn a belügyminisztérim felülvizsgálja. egnygtatm Ügyved Urat nins titklni valónk. i is besülettel, tisztességgel és teljes daadással dlgznk a vars és annak összlakssága érdekében és bldglásáért annyival is inkább, mert itt születtünk és ez a föld a mi szűkebb hazánk Ha pedig a ikkíró Ur mást gndl, mint amit ir, gy e helyen is felkérem, hgy irja vagy mndja meg azt őszintén és férfiasan személyválgatás nélkül. zeknek előrebsátása tán rátérek a ikk számszaki részére. időn a ikk e részét lvastam, önkéntelenül is eszembe jttt az a biznys sanda mészárs, aki nem da néz, ahva tlajdnképen ütni akar. Dr. Pákh Jáns Ur, mitán szavai szerint több ízben fglalkztt már sztergm, de meg több ízben Kmárm várs gazdálkdásával ami nagyn helyeslendö és érthető ezúttal a győri gazdálkdást veszi bnkése alá. ngedjen meg az ügyvéd Ur, de aki akár Kmármban, akár mástt a vársi tisztviselők járandóságairól ir a mai válságs időben kell, hgy a valót irja meg annyival is inkább, mert hiszen az állami adók és egyéb közterhek súlya aiatt rskadzó plgárság feltételezi a ikk írójáról azt, hgy az, amit ir, valóság és szent igaz. Távl áll tőlem minden személyeskedő szándék, de le kell szögeznem, hgy Kmárm várs tisztviselőinek létszámát és* azknak fizetését feltüntető számk nem helyesek és nem jelelnek meg a valóságnak a győri tisztviselői létszámra vnatkzó adata sem. gy mndatt sem irtani vlna, ha az általam igen tisztelt ikkíró Ur a fizetések öszszehasnlitásanál tárgyilagsan jár el ; de sajnálatsan érdekes, hgy még a győri fizetéseknél az évre megállapíttt vagyis a mar lényegesen lesökkentett fizetéseket ailitja be, í\úúig a kmármi illetményeknél az évit szerepelteti. iért nem állíttta be nálnk is az évit? Felelet hgy nagybb legyen a fizetési külömbözet. Ugye igy van ez ügyvéd Ur?! Itt fekszik előttem Győr várs évi költségvetési előirányzata s ez mindennél szebben beszél". Hát lássk sak, mit is mnd ez arra a biznys 92 tisztviselői létszámra: a győri plgármester fgalmazó személyzete 13, az árvaszéké 4, az anyakönyvi hivatalé 4, a mérnöki hivatalé 13, a közigazgatási sztályé 27, a községi bíróságé 1, a levéltáré 3, a számvevőség és háztartási számviteli hivatal 18, főpénztár 6, segédhivatal 25, altiszti személyzet 11, mezőőr 7, tűzltóság 41, adóhivatal 58, közegészségügy 18, temető és ravatalzó 3, szemétfvarzás 1, állategészségügy 2, szegényügy 21, vársépítés 18, vagynigazgatás 5 tagból áll, vagyis összesen és kereken 300 fő. Szükségesnek tartm itt megjegyezni, hgy a fenti kimtatásba sak azkat vettem fel az állandó illetményt élvezők közül és sak azknál a sprtknál, melyek bár szerényebb keretek között de nálnk is megvannak. Van aznban Győr vársának még egyéb alkalmazttja is, kik állandó illetményt élveznek (üzemek, papk, tanárk, stb. stb.) kiknek száma bár jóval meghaladja a főt, de ben-

2 nünket ez nem érdekel, mert hasnintézményeink ninsenek. zzel szemben Kmárm várs plgármesterének fgalmazó személyzete 3 (13), árvaszéké 1 (4), anyakönyvé (4), mérnöki hivatalé 2 (13), közigazgatási sztály (27), községi bíróság 1 (1), levéltár (3), számvevőség és háztartási számviteli hivatal 3 (18), pénztár 2 (6), segédhivatal 5 (2j), altiszti személyzet 3 (il), mezőőr 1 (7), tűzltóság 3 (41), adóhivatal 8 (58), közegészségügy 4 (18), temető és ravatalzó 1 (3), szeméit varzás (i), állategészségügyi 2 (2),szegényügy (2í), vársépítés 4 (18), vagynigazgatás 1 (5), gépész l ( ), takarító 1 ( ), vagyis Kmárm várs összes alkalmazttainak a száma 40 mnd negyvenhat. (A zárójelbe tett színink a győri létszámt tüntetik fel.) bben a számban mindenki benne van, aki a varsnak tisztviselője vagy alkalmazttja. ár mst aránysítsk a a tisztviselők és alkalmazttak létszámát a két várs összlaksságáhz ; Győrnek van laksa s ezzel szemben 300 szigrúan vett közigazgatási alkalmazó ja ; Kmármnak van laksa s ez/el szemben 46 tisztviselője és alkalmazttja, tehát az arányszám Győrben 5.7, Kmarmban 5.85 ezer leiekre. Hangsúlyzm ismételten, hgy mig Győrnél sak a szigrúan vett közigazgatási tisztviselő és alkalmazttakat véltein figyelembe, addig Kmarmnál az összes tisztviselő és az szszes alkalmazttakat szamitasba vettem. st nézzük a lizeiésekei: Győr- Kmármben : ban: Plgárm. össziil F P. Főjegyző I2.3n Tiszti Főügyész Tanásnké ,, rvsé 6.011,, Főszámvevő ,, 5.986,, Főmérnök (m. tan.) 8.6j ó hhez a táblázathz njnes mit hzzátennem. ég sak azt jegyzem meg, hgy Kmárm várs négy főtisztviselője a plgármester, a főügyész, a főrvs, a főszámvevő a m. kir. belügyminiszter r rendelkezése értelmében szerzett jgaik alapján törvényhatósági vársi tisztviselőknek tekintendők. Igen tisztelt ügyvéd Ur! zek tán ismételten kérdem, mért helyez súlyt.ara, hgy az Ön által feltüntetett illetmények B ú t r t L ő w y-töi GYÖR, Gr. Tisza I. tér 5. az évi költségvetésből ellenőrizhetők? i köze van az évnek az évhez? Aki ilyen kmly ikknek a megírására vállalkzik, annak sk-sk mindennel tisztában kell lennie. Tdnia kellene, hgy az évi költségvetés már év májs havában készült, tdnia kellene azt, hgy akkr, amidőn az evi költségvetés szerkesztetett, még sak árnyéka sem vlt a fizetéssökkentésnek ; tdnia és ismernie kellene az 5.000( es sz. rendeletek létezéséről, melyek mind zetés és lakbérsökkentést tartalmaznak, melyek szigrúan fganatsíttattak és végrehajtattak. A satrnailleték kérdésre helyszűke miatt ezúttal nem válaszlhatk, de Ígérem Ügyved Umak, hgy visszatérek ra. ég egyet! Győr várs műit évi pótadója a költségvetés szerint P. z a miniszteri felülvizsgálat flyamán meg emeltetett. Kmárm varsáé az elmúlt évben P vlt. z az összehasnlítás nem érdekelte Pákh dr. Urat? A számkkal való dlgzás nehéz mesterség ügyvéd Uram, mert ez nem tür semmi nevén nevezendő siirést-savarást! Kétszeres Friedrih Jáns vársi főszámvevő. nenezségekkel küzd K mármban az iparsság s a kereskedelmi érdekeltség. Többször rámtattt mar a Kmármmegyei Hírlap arra, hgy az általáns, nehéz gazdasági helyzet elviselhetetlensége nálnk Kmármban hatványzttabban mtatkzik mint egyeegyebütt. ert ha az iparsk janár hó 27-én megtarttt rszágs értekezleten hangztattt sérelmek és pedig a mnkaaltnak hiánya, a terhek elviselhetetlen mérve és súlya, a karteltőrvény szigrú végre nem hajtása, a kn tár kérdés rendezetlen vlta, a közszállitásk szigra feltételei, a kisipari hitel akió sődje és még sk megldatlan prl léma az ka a magyar kézműves ipar nymrának és kétségbeesésének, gy Kmárm ipara- és kereskedelemé ezen rszágs bajkn fefül a helyi körülmények flytán még siralmasabb helyzetbe került A kmármi ipar és kereskedelem pangásának legfőbb kát az általáns visznyktól eltekintve abban kell keresnünk, hgy maga a várs és a környékbeli falvak laksai szükségleteiket nem tthn hanem mástt szerzik be. Fölösleges szót vesztegetnünk, hgy rámtassnk annak jelentőségére, mit jelent az, ha a fal és vars népe nem a lakóhelyén szerzi be szükségletét s a környékbeli laksság messzebb fekvő várskba megy vásárlni. Az ipars és kereskedő jó adóalany. De sak akkr, ha mnkája van, frgalmat td lebnylítani. Ha nem pihen a szerszám, ha mzg az üzlet. A vársi közterhek szempntjából sem közömbös, hgy megy-e az iparsnak, kereskedőnek az üzlete, mert a közterhek ennek arányában szlanak meg a lbbi laksság javára avagy terhére. gyetemes érdek tehát, hgy rászkjnk a helybeli ipar és kereskedelem támgatására és da törekedjünk, hgy a szmszéds községek iaksaii is rábírjk arra, hgy szükségletüket Kmármba szerezzék be. De a helyzet az, hgy Kmárm lakssága ma gyakran jár at a túlsó felre, aztán meg Győrbe, Tatára és Bdapestre vásárlni. A környékbeli falvak laksait pedig egy kedvezőbb közlekedési lehetőséggel (atóbszjárat) engedjük Kmármtól elszakítani s Győr érdekkörébe kapslódni. Kérdjük ezektán, hgyan éljenek meg a mi iparsaink es kereskedőink a mi adóalanyaink, mit teszünk vársnk tvábbi fejlődése érdekében. Tdjk azt, hgy ha az ipars és kereskedő üzlete mzg, akkr nagybb raktárt tarthat, építhet, alkalmazttakat fglalkztathat gyárat alapithat, szóval üzletét fejlesztve nagybb mennyiséget vásárlhat, miáltal lsóbban tdja kiszlgálni vevőkörét. KellŐ frgalm mellett iparnkat és kereskedelmünket rövidesen fővársi nívóra emelhetjük. Rá kell végre eszmélni mindenkinek tehát, hgy a helyiipar é^ kereskedelem pártlása nem egyéni, nem sztályérdek, miért is legszélesebb körű prpagandával da kell hatni, hgy Kmárm iparának és kereskedelmének frgalmát emeljük és a vidéki frgalmat ide knentráljk. így legyen! Kérje mindenütt a Kmártnmegyei Hírlapt! Dbz és iöé levéipapirk külömbözö, színekben nagy választékban beszerezhetők: lsón H A C K R D Z S Ő papirkereskédesében, Kmárm. Várakzásn felül sikerült a Szent Imre Dalkör műsrs estje. Kevés társadalmi egyesület van Kmármban, amely ly nagy kitartással és szrgalmmal áldzza idejét a kltúrának, mint éppen a Szent Imre Dalkör, amely agilis dalegyesületünk szerd.in este rendezte meg műsrs tánestélyét Az elsőrendű műsrt szép számú közönség hallgatta végig, akiknek sraiban sajns, de megkell állapitannk, -- hgy épen azk hiányztak, akiknek intelligeniájknál, társadalmi állásknál fgva különöskép tt keliett vlna lenniök. A nagy hzzáértéssel összeállíttt műsr nívóját a Szent Imre Dalkör fegyelmezett s kitűnően betaníttt férfikara bizttsittta, melyet Bishff Géza karnagy vezényelt a tőle megszktt preizitással. Az énekszámk leadásánál a tiszta összhang, a meglepő könnyed hangszínezés emelte magas színvnalúvá előadáskat éneküket. eg kell állapitannk, hgy a legtóbbi hangverseny óta férfikarnk igen skat s nagy előnyére fejlődött. Lehózky Attila dr. hegedűjátékával gyönyörködtette a hallgatóságt, s a klassziks zene örökbesű müveiből játsztt zngra kiséret mellett sk tapst aratva. Kiss Lajs két mély tartalmit hazafias költeményt szavalt. A köitő minden érzését kifejezésre jttatva nagy hatást ért el tökéletes előadásával. A szereplök sikerében sztzkdtt az előad is keretén belül Bishff Géza karnagy is, mert a szép énekszámk összeválgatása, a karnak tökéletes betanítása az ö érdeme, de sztzkdtt a siket ben mint szerző is, mert két énekszám az ő sikerült szerzeménye vlt A műsr tán tán következett, melyet Alapy Gáspárné Bishff Gézával nyittt meg. A mlatság a legkitűnőbb hanglatban a reggelig tarttt. A Kma rmmegyei Hírlap a plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lapnkra. F I L S Z Í H Á Z Kmárm Kn iklós Telefn Febrár 4-én, szmbatn 61 r és fél 9 Órai kezdettel Febrár 5-én, vasárnap 4 4, 615 és fél 9 órai kezdettel A leghatalmasabb filmsda Tarzám az ő s e r d ő k ra Főszereplők fhnny és areen ' Weissmiiller Sliivan. Pénztár nyitás előadás alkalmával d.e. fél 12 réi l-ig és ke/dés előtt 1 órával.

3 1933. febrár 4. Kmármmegyei Hirlap. Hgy fest az a d ó m r á l n k? A béke időkben is köztdmású tény vlt az, hgy agyarrszágn az adómrál az adózási készség gyenge lábn áll. finnek egyik ka az vlt, hgy a Bak-krszakban, a nemzeti ellenállás idején hazafias jelszó, nemzetiérzésből fakadó kötelesség vlt az adófizetés megtagadása mindannyiszr, valahányszr az államhatalm a nemzettel szemben fglalt állást. Visznt aztán az igy keletkezett hatás megmaradt,i nép lelkében, hnnan bizny még ma sem lehet kiirtani. Pedig az adómrál az egyes államplgár pénzügyi kötelességtdása az állammal vagyis az államplgárk közösségével szemben, melynek erősségétől függ az állam minden anyagi, szellemi és hatalmi ereje. Hisz az adómrál bir sak kapslatt tartani az államplgár és maga az állam között, a plgárk adófizetési készsége adja a lehetőségét annak, hgy az állam a plgárai iránt igndskdó kötelességét teljesíthesse. Sőt ezen tlmenőleg az adómrál szerves kapslatban van a közéleti mrállal is, mert valahányszr a közéleti mrál terén bajk támadnak, valahányszr a közéletben megnyilvánló erkölsi alap meging, mindannyiszr lermlik az adómrál is. Az adófizetési készség bevallhatjk, bizny nem a legerősebb alapn nygszik. Hiánys az adómrál, mert hsszú éveken át nem vlt lyan intézkedés, mely az adófizetési készséget emelte vlna. Sőt bün vlna a leplezés számtalan lyan intézkedés történt, mely egyenesen annak lermlását ered- Heti fthireink. Hirt adtt a Kmármmegyei Hirlap arról a hatalmas hóviharról, mely az elmúlt héten a vasúti frgalmra is zavarral hattt. agy mnkát kztak akkr a méteres hóakadályk elhárítása, különösen a kmárm kisbéri vnaln, ahl a legnagybb erőfeszítés mellett sem tdták áttörni a hirtelen keletkezett hóhegyeket, ahl a mzdnyk is bennrekedtek a feltrnyslt hóhányáskban. Heti fthireink a hófúváskkal eltrlaszlt vnalrészről mtat be gyönyörű felvételeket, kibővítve több aktális eseményt megörökít képpel. Heti fthireink anyaga: 1) Rbbantják a hatalmas hóhegyet. Lants Pál felvétele. 2) A hóakadálykban hóktrós mzdnyaink is bennrekedtek. Lants Pál felvétele. 3) A szibériai időben a megfagytt vizpára jégréteggel bríttta mzdnyainkat. Lants Pál felvétele. 4) A hófúvás hóhegyet támaszttt a vasúti vnaln. Lants Pál felvétele. 5) A távzót búsúztatják... felvétele. 6) gy mesteri kép. Gaál Ils felvétele. 7) Febrári napsgaras verőfény. óvák B. felv. ményezte. Ily előzmények tán mst már nagy sziszifszi mnkával lehet sak az adózó adófizetési kézségét fkzni. A gazdasági válság meg épen nem kedvez az adózóknak, hgy adófizetési törekvésüket megvalósíthassák, mert az adózók ma képtelen anyagi helyzetbe jtttak. Ipars, kereskedő, de különösen a földmiveléssel fglalkzó, gazdálkdó adózók úgyszólván fizetésképtelenek. Az adómrál terén tehát a hsszú évek mlasztását ma márólhlnapra helyre hzni alig lehet. Kivezető tat találni pedig egy zseniálisabb szakemberre vlna szükség, ki feladatát sak a plgárság megértésével, bizalmával, áldzatkészségével kihatná meg. Súlysbítja még a jelenlegi helyezetet a fizetések flytns sökkentése és az ijesztő mérvet öltő jabb és jabb adóterhek bevezetése, melyek kiszámíthatatlan hatással rntják az adófizetési készséget. A magyar élet természetének és jelenségeinek világs felismerése nélkül a nemzet erkölsi erejét bántja ily körülmények között a sk adóvégrelijtás is. A pénztelenség, fizetésképtelenség súlys helyzetében egy elhamarkdtt lépés méginkább bnylltabbá teszi a gazdasági válság leküzdését. Az összes illetékes tényezőknek elsőrangú kötelessége tehát a helyzet mélyreható tanlmányzása s ennek alapján a megfelelő intézkedések fganatsítása, mert félő, hgy a kibntakzás helyett még veszélyesebbé tesszük, a helyzetet. ár a név is kifejezésre jttathatja magyarságnkat. A napkban egy lelkes és hazafias mnkásságú s igazán ideális élkért küzdő társaság, az rszágs évmagyarsitó Társaság vezetősége kereste fel a belügyminisztert és egy emlékiratt adtt át neki. Az emlékirat elmndja, hgy a mlt évben ötezer névváltzást engedélyezett a belügyminisztérim, hltt Csnka-agyarrszág területén még mindig hárm és félmillió magyar ember él, akik idegen hangzású nevet viselnek, akiknek meg kellene váltóztatnik neveiket, hgy ezáltal is kifejezésre jttassák nemzeti érzésüket, faji hvatartzáskat. A társaság könnyítéseket kért a névmagyarsitási eljárásknál. Kérték, hgy a kérvény bélyegkötelezettségét szüntessék meg, hgy a satlandó kmánykat a legkevesebbre redkáljak, hgy gyanazn testülethez, intézményhez, egyesülethez tartzók együttesen, tömegesen kérhessék a magyarságt kifejező névhasználat engedélyezést. A névmagyarsításért flyó mnkát, azt a jóravaló törekvést, hgy az rszágban a nevek is hirdessék az egységet és összefrrást, nem szabad lekisinyelni, lemslygni. Különösen nem térhetünk a kérdés felett napirendre azért sem, mert erópaszerte mindenütt látjk a krmányhatósági intézkedéseket, melyek nagy eréllyel, a faji öntdat kmlyságával igyeznek minden névben az államfenntartó nemzetiség jelleget szimblizálni. Az idegen hangzású nevek talán egyetlen rszágban sem lyan nagy mérvűek, mint épea nálnk. Szembetűnő, elszmritó jelenség, hgy példál külföldi tárgyalásknál, sprt vagy bármily nemzetközi nagyfntsságú világeseményeknél agyarrszágt rendszerint idegen hangzású nevek képviselik. A külföldről idetazó idegenek, ha az egyes várskban a égtáblák neveit lvassák, azt mndhatják, hgy agyarrszágban sk léle nemzetiség éi, mert a névfelirá sk német, hrvát, tót, stb. nemzetiségre enged következtetni. És nem akarja senki elhinni, hgy legtöbb esetben az idegen hangzású nevek gazdái kifgástalan, jó m igyark. Vagy fssk át a ímtár néhány ldalát, melyek sajns szintén idegen nevektől hemzsegnek. A névmagyarsítást néhány államintézményünk az tóbbi időben igen szép eredménnyel felkarlta. A katnaságnál, sendőrségnél, pstánál szrgalmazzák és hivatalból elősegítik. De hl vannak az állam többi intézményei, a szabad pályák rganizáiói, vagy társadalm egyéb szervei, hgy az rszág laksságának minden rétegén keresztül vezetve eredményessé tegyük a névmagyarsítást. Törvényt kellene hzni, hgy egy biznys határidő letelte tán a nem magyar nevű egyéneket ne is lehessen alkalmazni és kinevezni közhivatalkhz és közintézményekhez. Aznkívül hatéknyabb társadalmi mzgalmat kellene indítani a névmagyarsítás érdekében, hgy a társadalmi egyesületek is intenzivebben lépjenek akióba az idegen hangzású nevek ellen. inél előbb váltzzék meg ez a fnák külszine az rszágnak s hazánkban a plgárság névleg is, külsőleg is magyarabb legyen az eddiginél. I l i t í á r n D r s a y K ö I n i dekája 24 fillér. Gyári lerakat: Kapható és megrendelhető: özv. Lkesh D e z s ő né illatszertárában, Kmárm, Uri-ta 2. szám. Farsangi naptár. Febrár 4-én a kmármi vang. Jót. őegylet tánestélye. Febrár 4-én a tatabányai Bányatárslati tiszti kaszinó mlatsága. Febrár 4-én a tatabányai Altisztek és Felvigyázók köre jelmezes tánmlatsága. Febrár 5-én a kmármi aria Kngregáió műkedvelői előadása. Febrár 5-én a kmármi Refrmáts Ifjúsági gyesület műsrs tánestéiye. Febrár 5-én a szőnyi igány zenészek mlatsága. Febrár 11-én a kmármi Sz. issz. tánestélye. Febrár 12-én a nagyigmándi Ref. Énekkar hangversennyel egybekötött tánmlatsága. Febrár. 11. és 12-én a szőnyi Refrmáts Énekkar agyar estje. Febrár 18-án az Almásfüzitői VC. ipars ifjak tánmlatsága. Febrár 18-án a tatabányai sprt lb tánmlatsága az altiszti kaszinóban. Febrár 19-én a bányatelepi levente gyesület baija Tatabányán a vlt ait. kaszinóban. Febrár 25-én a K. F. C. álarsbálja. Febrár 25-én a tatabányai lvasó Kör balja a népházban. Febrár 2ö án a Tatabánya Bánya és Ipartelepek dalköre tánmlatsága a ll vendéglőben Páratlanl sikerült műkedvelői előadás a zárdában. Febrár 2-án az igazi művészet és a farsangi jókedv jegyében pergett le a közönség előtt a gazdag, nivós müsr előadás, melyet a ária Kngregáió és a leányiskla műkedvelői adtak elő. A közönség legteljesebb megelégedéssel nézte végig. A kismama. vígjátékban a hmr,a kmiks tielyzetek srzata kaagtatta majdnem háláira a közönséget. Brbála és rslya vénkisassznyk, illetőleg Kkella ária és Szőke lza kiiünöek vltak, Hanzmann Évi nagyn bájsan és bátran szerepelt. Teljesen beleélte magát egyéniségéhez kitűnően simló szerepébe észárs Bözsike is. A Virágmese a Lepketánal a rhák ragygó kiállításával, a kis szereplők ügyes mzgéknyságával, megható, hazafias tartalmával nyert nagy tetszést. Külön kell megemlékezni a görög tánról, melyben a mzdlatk üteme és preiz fegyelmezettsége vlt lenyűgöző. Pótlhatatlan veszteséget könyvelhetne el, aki nem nézné meg, febrár 5-én, vasárnap déltán mégegyszer bemtatják a műsrt.

4 4. ldal febrár 4. H Í R K. A bál t á n. A régi bálk fiatalsága ma már sak mint sendes szemlélő vesz részt a bálkn, átüldögéli az éjszakát s igy van ideje emlékezni és keseregni is. Persze, akkr a bál is más vi/. iatalemberek, leányk jbban várták a farsangi balk idejét, mert egy báli éjszaka gyakran az egész élet bldgságát meghzta. Ámr tündéikéinek ilyenkr vlt legtöbb dlgk, ekkr szőtték hálóikat, ilyenkr lőtték ki szivsebzö nyilaikat és lánlták össze a fiatalk szivét. a?! mi a bál egy fiatalembernek? ttó-mló ismeretség spán, egy jól átmlattt éjszaka, melynek hlnap már sak az emléke van meg talán. Könynyii szórakzást, búfeledést varnak tőle, denem tt találják meg életük jövendő párját s bizny a lányk is jól ismerve a gavallérk gndlkdását nem nagy reményekkel néznek egy-egy bal elé. Az öregek még mindig előnyben vannak a fiatalknál. ekik legalább emlékeik vannak az igazi bálkról. A fiatalknak emlékezetükben sins meg, valóságban sins meg a régi, jó, igazi báli múlatás. Tíz éves papi jbilem. Rzmán Feren hitktató, lapnk belső mnkatársa janár 30-án ünnepelte tizedik évét annak, hgy Fetser Antal győri megyéspüspök őt a nagyszeminárim káplnájában áldzópappá felszentelte. z alkalmmal számsan keresték fel jókivánataikkal. i is szivböl üdvözöljük jbilema alkalmából. Zihy rnő gróf előadása. Kiváló földink, Zihy dr. febrár 3.-án, pénteken déltán hat órakr a agyar rnő gróf Külügyi Társaságban Az erdélyi magyar isklaügy a népszövetségi ligák nemzetközi niója előtt" immel előadást tarttt. A lrdesi jelenés 75 éves jbilema. F. hó 11-én szmbatn 75 éve annak, hgy a Bldgságs Szűz először jelent meg bldg Bernadettének a massabiellei sziklafal barlangmélyedésében. jbilem alkalmával a kmármi plébániatemplmban Szűz ária-ltáránál negyednyl órakr ünnepi énekes sz. misét mndttak Belizay ndre. élyen megrendülve, nagy részvéttel vettük a hirt, mely Belizay ndre ny. földmivelésügyi miniszteri sztálytanáss halálát jelentette. Hétfőn hajnalban, életének 56-ik évében Bdapesten halt meg, gyógyíthatatlan idegbajban szenvedvén. Kmármban skan szeretettel emlékeznek reája. A hábrú előtti évben a túlsó kmármi kltrmérnökségnél működött 1912-ig amikr Bdapestre helyezték át. Az akkri társadalmi életünkben élénk és vezető szerepet vitt és kedvelt tagja lett a legjbb társaságknak. int jeles sprtember elnöke vlt a Kmármi Ftball Clbnak. Az ő tervei alapján készült el a régi Ráz-temetö helyén a gyönyörű sprttelep. Rkni kötelékek is fűzték Kmármhz. Itt vette nőül Knkly Thege rzsike úrhölgyet, Knkly Thege Kálmán ny. vármegyei főpénztárs leányát, akivel közel negyedszázadn a legbldgabb saládi életet élte. A váratlan haláleset a régi jóbarátk és ismerősök körében megdöbbentő fájdalmat és az egész gyászló salád iránt érzett mélységes részvétet válttta ki. A tavasz első hírnöke. A athner Ödön részvénytársaság diszes, képes magár jegy zeke megjelent, amelyet minden érdeklődő díjtalanl kap meg. A ég áldzatkészségére jellemző, hgy a mai nehéz gazdasági visznyk daára, meglévő Kssth Lajs ta 4. szám alatti fióküzlete mellett a vevőközönség kényelmére Vilms sászár-t 59. szám alatt a ygati pályadvar közelében j fióküzletet nyittt. Az vangéliks Jót. őegylet tánestélye. Az j Crs kávéházban, kereskedésekben, fdrászknál ma mindenki sak a kmármi evangéliks őegylet által rendezendő tánestélyről beszél, mert mindenkinek legnagybb gndja az, hgy résztvehessen a febrár hó 4-én, szmbatn este 9 órai kezdettel, a Crs-kávéház összes termeiben megtartandó tánestélyen. Az estély sikere érdekében a fáradhatatlan rendezőség nagy áldzatt hzva sem riadt vissza s igy vált lehetővé, hgy a nagyszabású farsangi tánestélyen két zenekar, jazz és igányzenekar felváltva húzza a talp alá való zenét. Halálzás. Őszinte részvéttel vettük a szmrú hirt, hgy a tlsófélen lakó Fekete Győző Kmárm szentpéteri r. k. igazgató-tanitó hőn szeretett hitvese, született Smgyi Anna életének 56-ik évében janár hó 23-án meghalt és 25-én temették el nagy részvét mellett. Uri, női divat-árk, P 9g r katnai ikkek leglsóbb S beszerzési frrása HH H A J A L SZKÁR. Kellner (Kenéz) József kétheti fgházbüntetését a Kúria is jóváhagyta. Abban a sajtóperben, amelyet vitéz Szivós- Waldvgel ny. tábrnk, esztergmi laks indittt Kellner (Kenéz) József tatai hirlapiró ellen, mst a m. kir. Kúria is döntött. A döntés szerint mst már jgerőssé és végrehajthatóvá vált az Ítélet, amely szerint Kellner (Kenéz) Józsefet feltűnően drva besületsértésért kétheti fgházbüntetésre itélte. Pénzt takarit meg, ha fűszer- és semege-ár szükségletét Spielmann Imre fűszer- és esemegekereskedőnél szerzi be. Kmárm, Igmándi-t. Térfy Dezső dr. kúriai tanáselnök. A magyar birói karnak egyik nagytehetségű kiváló tagját, Kmárm várs kitűnő képzettségű jeles fiat, Térfy Dezső dr. bdapesti Ítélőtáblai tanáselnököt az elmúlt heten nevezték ki kúriai tanáselnökké. A szép sikert elért rszágsan ismert nagy tdású kitűnő jgásznk, Térfy Dezső dr ben Kmármban született, itt végezte elemi és alsógimnázími tanlmányait évben mint jggyakrnk itt kezdte meg bírói pályaftását ben aztán Szegeden már mint törvényszéki biró működött, majd pár év múlva a balasagyarmati törvényszék elnöke lett. A kitűnő biró ritka tehetsége, tdása és jgászi kiválósága nemskára rszágs névre tett szert s sakhamar Ítélőtáblai biró, aztán elnök s mst kúriai tanáselnök lett. agas méltóságában örömmel, megbesülő ragaszkdással üdvözöljük szülővársa nevében jeles földinket. Anyakönyvi statisztika janár hóról. Születések: Rádi rzsébet r. kath. Regn Gizella argit r. kath., Sebestyén Ilna ref., Brs György József rk., Kvás Hajnalka ref., Vörös Kárly rk., Reiner Zszsanna izr. Csmr Teréz rk., Raez ária ref., Kristóf ihály ándr rk., Kársai Vilma szter Teréz ref., Vörös Irén rzsébet rk., Vörös Dénes Jáns rk., Kbrák rzsébet rk. Házasságkötések: Kefei József r. kath. és Ksztlányi argit r. kath., Smgyi Sándr r. kath. és Tri ária r. kath. Halálzás: Hllósi Dezső rk. 3 hó, Samai Gyláné, sz. Herbszt ária r. kath. 54 éves, Iblya György r. kath. agyar est. A szőnyi Refrmáts Énekkar f. hó 1 1-en este 8 és 12-én este fél 7 órai kezdettel műsrs agyar est-et rendez a Hangya vendéglő nagytermében a következő műsrral: 1. Temetnek a fal végen. lő adja a ref. Énekkar Tarzy Zltán vezetése mellett. 2. Költemények. Szavalja Édes Kálmán. 3. Séta-paltás. Tán. 4. agyar dalk, igányzene kísérettel énekli dr. Lehózky Attila. 5. Rajta, rajta, vigjáték 1 felv. 6. essze, valahl, éneki az Énekkar. 7. agyar ének 1919-ben, szávaija Brbély András. 8. Kr dalk, előadja a igányzenekar dr. Lehózky Attila vezetésével. 9. agyar tán. 10. Beszéd, tartja: Várady Lajs ref. lelkész. 11. Hiszekegy, énekli az énekkar. hatalmas és minden vnatkzásában magyar műsrt a megyéből és vársnkból is skan fgják felkeresni. A szőlőfgyasztás prpagálása az isklákban, Hóman Bálint közktatásügyi miniszter elrendelte, hgy a közvetlen rendelkezése alatt álló isklák és intézetek a természetrajzi és gazdaságtani órákn a szőlőfgyasztás kedvező hatásaira a tanlóifjúság figyelme különös nymatékkal felhivassék. Cigánybál. A szönyi igánymzsiksk febrár hó 5 én es 4 e 7 órai kezdettel tartják Steiner Sámel v e n d é g 1 ö j é n e k nagytermében farsangi mlatságkat. A refrmáts ifjúsági egyesület műsrs tánestélye. Bár az inflenziás járvány skban akadályzza a kmármi refrmáts ifjúsági egyesület tagjait, a megbetegedések műsrváltzást is eredményezhetnek, mégis fáradhatatlan szrgalmmal flynak a próbák, erős prpaganda innkat lejtenek ki, hgy a vasárnapi műsrs est erkölsi sikere biztsítva legyen, hgy az est minden bevételéből minél nagybb összeggel törleszthessék a harangk beszerzése alkalmával igénybe vett kölsönüket. ivós műsrkn szerepelni fg az ifjúsági egyesület jjá szervezett énekkara, mely Slasik Lajs föszámtanáss, számvevőségi főnök betanításában és vezénylésével egy brdalt és több népdalegyveleget énekel el, Klpaszky Bözsike bájs szpránjával Pethe Lajs nótáiból énekel hási Gyla zngra kísérete mellett, Csrna Sándr Ady verseinek legszebbjeit fgja elszavalni s meglepetésként esetleg hárm szóló kvarteltet fgnak még beiktatni. A farsangi szezn eseményszámba menő műsrs tánestélyen találkzni fg Kmárm minden társadalmi rétege, mert meg van győződve mindenki, hgy febrár hó 5 én valóban a szépben gyönyörködhet, gndtalanl szórakzhat az, ki elmegy a refrmáts ifjúk műsrs tánestélyére. eperp llanta, dinnyeindg, fajrisztán leglsóbban a aszályi Szőlőbérgazdaságnál, aszály, KAPHATÓK. Kmárm megye ismeretlen hlla a Dnában. Tát határában a határörök egy év közöttinek lá i szó, m. magas, erős testalkata, földműves bebenymisái keltő egyen hlláját fgtak ki a Dnából. A hllán sötétkék kötény, sötétszürke mellény, kabát és vastag harisnya vlt. rvsi megállapítás szerint 2 3 hónap óta lehetett a vizben, Rhája zseében nem találtak igazló iratt. Személyaznsságának megállapítása végett a sendőrség nymzást indittt. W^^' : mm< :: '' ' ID SZBAT IDÜTT

5 febrár 4. Kmármmegyei Hirlap. Hangverseny. A agyigmándi Refrmáts Énekkar í. hó 12 én Kiss óri vendéglőjében saját alapja javára hangversenyin el egybekötött Zártkörű tánmlatságt rendez. Kezdete este 7 órakr. IVlülíize léseket köszönettel fgadnak. épművelés Kmármban. Az ismeretterjesztő előadásk Sfán a helyi épművelési Bizttságnk kedd este ismét egy tartalmas es tanlságs előadást adtt, melyet közönségünk nagy szeretette! ígailíf. A hatalmas mzitermünk zsúflva telve vlt. Szabó Sándr di. főrvs kitűnő meglátással, könnyed előadói kés/seggel érdekfeszítően ismertette a népbetegségeket. Ray Gyla igazgató-tanító pedig Btnd mndáját lvasta iel vetített képek kíséretében. Kssa rzsébet és Kiss Lajs * agv művészi előadásban költeményeket szavallak el. Lehzky Attila dr. kedves hegedüjátékavai, Péhy Pál pedig szóló énekszamával gyönyörködtették a közönséget. Befejezésül egy tanlságs filmet peregtettek le. agy, íé! áiló almavásár Kramer Sándr fűszer- és Csem egeké reskedésé ben Kmárm. Valláss est. A kmármi refrmáts egyházközség flyó évi janár hó 30-án, vasárnap leikiekben gazdag valláss estét tarttt. A körültekintő és agilis rendezőség által összeállíttt műsr szerint imát mndtt és bibliát magvaráztt árks Jenő hitktató, tatabányai s. lelkész. Hatássan szavalt Kvás Jáns. A bdhizms vallástant összehasnlítva a keresztény hitelvekkel s az rópába is mindinkább befészkelő bdíia vallás kárs hatását tökéletes tárgyismerettel, megkapó előadói képzeitseggel ismertette árks Jenő, vármegyénk e nagytdás kiváló papja. Szavalt meg Büji András, majd Slasik Lajs főszám tanáss kitűnő vezénylésével a Ref. gy. gyeskara Hzsana" énekeket énekeltek művészi előadásban. Végül Sári Imre ref. leikesz mély hatású imája s az ájtats hivek éneke zarta be a valláss estet. űsrs tánestély. A kmármi Refrmáts Iijtisági gyesület f, hó 5-én, vasárnap este 8 órai kezdettel az Ipartestületi székház nagytermében zártkörű műsrs estély ét. A szép és hatalmas mmr is külön vnzani fgja a közönséget és reméljük, hgy a rendezőség kitartó és fáradságs mnkáját : siker [ i krnázni. űsrt helyszint ad a rendezőség. Halálba ment reménytelen szerelme miatt. Felsőgallán Jhász Briska 18 éves leány beleszeretett T. I. 20 éves falbeli legénybe. A fin is megszerette a leányt és a fiatalk néhány na}) múlva tarttták vlna eljegyzésüket. A fm szülei aznban gyermekük fiatal kra miatt nem egyeztek bele a háta ágba. A szerensétlen tereimé.-, efölötti bánatában megmérgezte magát és meghalt. jelmezestély. A kmármi Ftbal Clb f. hó 25-én este 8 órai kezdettel Ray Imre vendéglőjében tartja jelméz estély ét. Az elnökség bőven gndskdik mindenről, hgy a mlatni vágyó közönség jól érezze magát. Gndskdik dijakról, mellyel a szépségverseny, valamint a női és térti jelmezverseny győzteseit dijjazzák. Az értékes dijakat felajánltták: Brbély Gsztáv a legtöbb szavazólapt eladó hölgy részére. Sebestyén Kálmán egy ftbail mérkőzéseken legtöbbet megjelenő hölgy részére. Kiss Lajs pedig egy a ftbail látgató férfi részére, Jelmezes igazlványk már kaphatók físher (i) la Fiai égnél. épműveés Tatabányán..\ tatabányai népmüvelődési biztts ig ismeretterjesztő előadását janár 25-én a következő prgrammal tarttta meg : i. Bányász indló, előadták a szénipari előkészítő iskla énekkara. 2. Szeresd a virágt. Szavalta Pashitz Klára elemi isklai tanló. 3. a) Hbay : Sűrű erdő sötét erdő, Kreitzler: Szép rzmaring, előadta Pinzker Feren qartetja. 4. Viragkltsz, előadta jhs Jánsné Péterffy Ilna banyatárslati tanítónő. 5. Vándrl a darmadár, énekelte Gldshmied mma és Fjt József elemi isk. tanlók Kvás Béla tanító zrtgra kísérete mellett. 6. Tmpa : Virágregék, ismertette Fris Dezsőné bányatárslati tanítónő. 7. Kr dalk. lőadta a szénipari előkészítő iskla énekkii ra v i íé z Severjes Jáns karnagy bányatárslati tanító vezényletével. 8. Czóbel. : Fehér virágkhz. Szavalja Király Irma plgári isklai tanló. 9. a) Kéler Béla : Hnvágy, b) Berlit : Sene de Ballett, lőadták Pinzker Feren qartetja. 10. A szent Jbb története. Fümelőadás. A népmüvelődési előadásn megjelent Bárds Ádám ki rá I y i tanfelügyelő es Wiesenbaher József vármegyei népmüvelődési titkár. A fagy áldzata. A inesés és a hideg szerte az rszágban igen sk szerensétien i-éget ktt. ipl József baji szőlősgazda a szőlőhegyről hazafelé tartva leüli a hóba és elaldt Az arrajáró községbehek sak pár óra múlva vették észre, amikr giagyii. A Vüágvársi Regények e heti számat Km: 'stván irta Szürke láz ímen. Az író küiönös, frsa al tkk közé, ismeretlen világban vezeti az lvasót. Uj ötletek, meglepő frdlatk hsz sra ez a regény, amelyét méltó hely illet meg a Világvársi Regények gndsan válgattt, közked /t srzatában. A Képes Krónika j száma. A Közpnti Sajtóvállaiat népszerű hetüapj nak, a Képes Krónikának j száma a héten igen váltzai s és gazdag tartalmmal jelent meg. A nagy éi -.mi és ő ««in ilm szépird ilmi részen kivül igen gazdag a lap képanyaga, amely a viiag legfntsabb eseményeiről és a legfntsabb s/inna/i és ftlmjdnságkrói száml be. Közel hetven szebbnél-szebb kep díszíti a Képes Krónika e heti számát, amelynek ara 30 fillér. lőfizetési ára egy negyedévre 3.80 pengő. Kapható mindenütt. 11-én lesz a Sz. issz. bál. A farsangi szezn egyik leghíresebb, legfényesebb, legsikerültebb bálja szktt lenni a Kmármi Sziális issziótárslat által rendezett tánestéíy, amelyen Kmárm várs és vármegye szórakzást kereső elittközönsége a legmeghittebb vidámságban szkták eltölteni az estet. A flyó évben mst febr. hó 11-én tartják meg a nagyszabású tánesíélyüket, melyet a jótéknykdásban felülmúlhatatlan egy sülét már is nagy gnddal késztt elő. int értesti lünk a tánestéíy helyisége, az ipartestület székház összes termei ez alkalmmal pazar fénnyel s,.nek kivilágítva, a tánterem padlója speiális tánviasszal bevnva, maga a terem impzáns keretekben ízlésesen feldíszítve, hgy a külsőségek kellemes hatása annál inkább fkzza az est hanglatát. A Sziális issziótárslat tánestedének remlezőbiztísága az esté yre szóló meghívókat mst v ltja széjjel s ezútn is kéri az arra igényt támasztókat, ha mittden szándéksság kizárásával tévedésből bárki ímére meghívó nemment vlna, szíveskedjenek a titkárnak tdmására hzni (Kmárm, Vársház 22.), hgy meghívó még időben kikézbesithető legyen. épművelési ismeretterjesztő előadás Ás községben. Az ási épművelési Bizttság janár hó 20-án este 6 órakr a községháza kitr termében ismeretterjesztő előadást tarttt, Kiss Lajs községi jegyző a magánjgt, Lkásy József tanító a temesvári leventepört, Csere Terézia tanítónő pedig egy elbeszélést ismertetett. Kmka rvin, Zsidi József, agy Zltán szavalatai és egy film egészítették ki a műsrt. A tatabányai iparsk és kereskedők közgyűlése. A tatabányai iparsk és Kereskedők Köre janár 29-én, vasárnap tarttta tisztújító közgyűlését Petrisek Rezső bányatarslati főintéző egyesületi elnök elnöklésével. Az egyesület eddigi elnöke Petrisek Rezső bányatárslali főintéző az újból való jelölést nem vállalta el, hanem in lyette Tatár István bányatárs latí számtisztet ajánltta megválasztásra. A távzó egyesületi elnököt egy díszes iparművészeti mapp tval lepte meg az Ipars és Kereskedő Köre, tiszteletének és hálájának a kifejezéséül. lnökké Tatár Istvánt egyhangúlag ügyv.elnökké lnár József asz. vágót, alelnökké Shnder József választtták meg. egválaszttták aznkívül még a tisztikar többi tagjait, valamint a választmány, számvizsgáló és vígalmi bizttsági tagjait. Italmérők adótartzása. A pénzügyminiszter megengedte, hgy az íyan itaimérők, akik tartzáskat egy összegben megfizetni nem tdják, külön beadandó kérelmükre a pénzügyigazgatóság részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, S a részletek pnts betartása esetén az engedély elvnására vnatkzó eljárás megindítása függőben tartassék. Álarsbál Tatabányán. A tatabányai Ipars és Kereskedők Köre febrár 19-én, vasárnap este a saját helyiségében és a ll-féle társlati vendéglő összes termeiben tartja meg a szigrúan zártkörű jelmezes farsangi bálját a bányavidék legjbbhirü igányzenekarának a közreműködésével. egfagytt a bkr alatt. Varga István 35 éves ipész ási laks összezördült az tthniakkal és lakásáról a krsmába ment, ahl brba feledtette bánatát. Késő éjszaka vlt, amikr brgőzös fejjel nekivágtt a hideg téli éjszakának. Több helyen bekpgtattt, de sehl sem eresztették be, haza pedig nem akart menni. Aztán nyma veszett. Felesége bejelentette a sendőrségen eltűnését. Serény ktatás tán végre Pskás Lajs etel ka-telepi laks Ás községtől két kilméternyire egy bkr alatt találta meg a szerensétlen embert ülő állaptban megfagyva. Az elmit szerdán temették el. Feleségen kivül 7 gyermek maradt tána. gyelőre szünetelnek a filléres gyrsk. Az államvastak igazgatósága közli, hgy egyrészt a zrd időjárás miatt, másrészt a vidéki kereskedők érdekeire való tekintettel a filléres gyrsvnatk közlekedését tvábbi intézkedésig szüneteltet!. Kevezményes brgnyadíjszabás a Dnántúlról yírségbe. A kereskedelemügyi minisztérim a yírség elfajlt brgnyatermésének felfrissítésére a Dnántúlról da ksirakmánykban szállítandó vetőbrgnyára visszavnásig de legkésőbb májs hó végéig terjedő időre a VI. szt. díjtételeit engedélyezte. AZ ilyen élkra szállíttt brgnyaküideményekhez a m. kír. övénytermelési Hivatal két példányban kiállíttt, srszámztt igazlvány satlandó, amely a kedvezményes szállításra vnatkzó igenyjgsltságt és a szállítandó mennyiséget igazlja. Az egyik igazlvány a fvarlevélhez satlandó, a másdik a feladási állmásn marad. A szállítmányk imezettje a leadási állmás körzetében levő birtks, gazdaság, elöljáróság, gazdakör vagy gazdaegyesület lehet. Védjük meg a kis inkéinket. Haszns madárkáink közül a leghasznsabb a inke, amely kertjeinkben, szölőinkb óriási psztítást visz végbe a kártékny rvark között. gegy inke-pár fiókát kő i ki egyszerre s míg apróság fölneveli, ezer darab rvart hrd össze kisinyeinek. Télen nem költözik el tőlünk, de skat is szenved a téli havas időben, aminő példál az idei is. Táplálékt nem talál, üe menedéket is nehezen a hideg ellen. Igen sk inke megfagy ilyen időben. Pedig igen sk. megmenthetnénk az ellenhatástól, ha élelmükről gndskdnánk. egelégszik a naprafrgómaggal, amelyet kiválóan szeret. Szívesen megdézsmálja a szalnnát, klbászt s más hsféiéi, ha hzzájthat. Tegyünk ki védett helyre egy-egy mark naprafrgó magt, rövid idő múlva reá taiáinak az éhező madárkák.

6 6. ldal. Kmármmegyei Hirlap. 3 febrár 4. K m á r m m e g y e i H i t e l b a n k R. T. K m á r m - Ú j v á r s. Alaptöke és tartalékalap: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. A bank működése kiterjed a bankszakma minden ágazatára: betétek; betétkönyveskékre és flyószámlákra. Értékpapírk vétele és eladása. Tőzsdei megbízásk lebnylítása a bdapesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi sekkek és kereskedelmi talványk behajtása. Áttalásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltása mindenkr a hivatals napi árflyamn. agyar-frania Biztsító Részvénytársaság Kmármmegyei Vezérügynöksége. GYŐZŐDJÉK G! A legújabb, lemsható, papir ftószönyegről, mely tartós és lsó árban, többféle mintával kapható : H QpK p r Pl a 7 A könyv és papirkereskedőnél dli\cl U t ^ U Kmárm, Igmdáni-út. Apróhirdetések. Lakás kiadást, házeladást vagy egyéb hirdetni valóját gyrsan és eredmenyesen eszközölheti, ha ezen rvat alatt hirdet. Áraink mérsékeltek és előre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető a hirdetési diját. Hirdetések tánni érdeklődésre vidékről válaszbélyeg beküldése mellett válaszlnk. KRSK májs l.-re lehetőleg a vársháza közelében 2 szbás lakást fürdőszba,vízvezeték és mellekhelyiségekkel. gyedül lakható házak, kerttel előnyben. Ajánlatkat lehetőleg febrár l-ig a kiadóhivatalba kérek. GYTI HALLGATÓ, jelesen érettségizeti, kiváló matematiks és nyelvész, jtánysán elvállalja középés plgáriisklai tanlók tanítását. A tanítás esetleges lsóbbá tétele érdekében több, gyanazn sztályú tanlók összevnását is vállalja. Külön német tanflyam Berlitz módszerrel gy gyermekek, mint felnőttek részére. Érdeklődni : Fdr izr. lelkésznél, Klapka György-út 47 a. LADÓ egy jó karban lévő pédals imbalm. Cim a kiadóban. 3 SZBÁS mdern lakást keresek májs elsejére. Címeket a kiadóhivatalba kérek. KRSK 2-3 szbás, fürdőszbás lakást legkésőbb májs l.-re. Cim a kiadóban. GYÖYÖRŰ SZBADÍSZ Zala György müve, a Bdai Hnvedszbr kisinyített mása lsón eladó. Ára a kiadóban megtdható. HIRDSS kiadni vagy eladnivalóját,. m. : lakását, zngráját, házát, biiklijét, rhaneműjét, ezüsttárgyait, bútrát, gazdasági felszereléseit stb. stb Állást keresők részére bizts eredményt, sikert y érhetnek el, ha a lapnkban hirdetik szám végreh. Árverési hirdetmény. zen árverés kitűzésének alapját képező végrehajtás évi de. hó 27-én hivatalból lett fganatsítva. Allírtt kir. bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszem, hgy a kmármi kir. jbirósagnak Pk sz. végzése flytán dr. Trsányi József ügyvéd által képviselt Cseh-Szmbathy L.-né és társai végrehajtást szenvedett ellen 471 pengő 21 fillér tökekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás flytán végrehajtást szenvedőtől lefglalt és 2450 Pengőre besült ingóságkra a kmármi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a krábbi vagy felülrglaltatk követelése erejéig is amennyiben azk törvényes zálgjgt nyertek vlna, kielégítési jgk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset flyamatban nins végrehajtást szenvedőnél Bana kö/.ség hatarában levő tanyán leendő megtartására határidőül évi febr. hó 22-én d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikr a bíróilag lefglalt termények, állatk, górék, szalma s egyéb ingóságk a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén besárn all is, de legalább a besérték 2'3-ának megfelelő összegért elfgnak adatni. Felhívatnak mindazk, kik az elárverezendő ingóságk vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jgt tartanak, hgy amennyiben részükre a fglalás krábban eszközöltetett vlna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mlasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek e bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számíttatik. Kelt Kmárm, évi janár hó IS. napján. Brsitzky László kir. bírósági végrehajtó. H i r d e t é s e k f e l v é t e t n e k i V _ 5 "x CU 9 d I 'J ti U *<1 ymattt Haker Dezső könyvnymdájában Kmárm, Igniámii-t I T3 s s l *a i S p î C «-«i i a s 3 s s s i QD n m ö m w i e r r n x r < «C^l Tt m JÏ 'r- r~ in - -i- ij en - -t i 30 m in r - S g 1 1 I a 22 S. D n in hm * Tf r j n ; I I I 1 ^ CD.8 r*- C C iq C, ï m in *0 l IC C i C i m rj«8 00 ij 1913).SS s S r Ì8t88SS rfc *< =3 I f S -es.i "x l» en ^ -s» t_ L e CQ «55 *0 + -r3 r-. e 3 v (6 «e i r C r.5 S Prága fie es a x a i g r 5* m i Q C 35 r- "l* h-g? CC = x ' m h- j -r»n ÇCD i e»0 (D<h* 2 g S S S s i i icd r C Tf re i r b ri a^' rei 92» x ifî C i " CD t C?Í S * '» 1 C ^ mt i CC ^1 C/5 " C3 Z s _ -) C/3 d V3 SD *-» QJ C U ^d 1! lmásk t. pótló ( * lmásk S s? 00 s i " r i f Q # i in - - G ^1 CJi t 8 8 r 25 ' x r i 1 m p í -ÍB C p- rj)!l W pi r^i" Tí- 30 iti ar iti ehérvár -< en - - S L { Vv. i Q) ' r r^ r -t r b s r ' ) a <d -a G» CU S3d -CD (S) ^ C -C 0 ^ í * CU. CU C/J S! 0 0 " 0 l i - C i Cl ï r ir ^ r- ' i Vra x ü: r = m n ^ l -0 Tf Tt "ÎS S r CD 5 * S < Állmásk -r H < D. l i î Kmárm é 1 Almásfüzitő Dnaalmás eszmély é sztergm i ) -e - CD CD ' -D S m CJi «y- * s S. S! 00S Ô) - S 8. h«h- m r a G 00 i <t^-r r ^.'G.S.ràfîi r rt m m i '5- d CL a; i Û e CJ 2 " S d r e e t3 CC3 e d dlin, itei l Ç Q C»fî 5 SS r-- x x jî C ^ ss.^t ^ C *W ^ ^ ^ e l^. 00 CTrs m 10. y-, GJ i r tj* _ ^ 1 i* ic l i i 1 Pélels kiadó: Haker Dezső.

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18.

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizttság közleményei 15. évflyam - összevnt szám (1-4) 2007.augusztus hó A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. Díjak és Citrmk Hrler Miklós az

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Társadalmi és közgazdászati hetilap. 1 2 - i k s z á m. G y u l a, 1 8 9 8. m á r c z i u s 2 0 - á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt SZAKDOLGOZAT Nagy Gábr Zslt 2015 Eszterházy Kárly Főiskla Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Csabai Klbászfesztivál turisztikai hatásainak bemutatása Knzulens Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Készítette Nagy Gábr

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF.

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF. Komárom. 1916 március 30 XVI. évfolyam 13. szám Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap A Komáromi Vörös K reszt Egylet és a Komáromvármegye Tözoltószövetségének hivatalos lapja.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birodalom államháztartása sohasem volt mentes pénzügyi zavaroktól,

MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birodalom államháztartása sohasem volt mentes pénzügyi zavaroktól, FAZEKAS RÓZSA MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birdalm államháztartása shasem vlt mentes pénzügyi zavarktól, de a XVIII. századra különösen megnőttek kiadásai.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes.

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes. ü6sz«április hó 13-án 15. szám 00. é folyni i05ze6 VIDEKE ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: Helyben házhoz szállítva 1-50 Pengő Vidékre póttár. 1-80 Pengő Külföldre egy évre 3 dollár Megjeléuik minden rnsárntip.

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program Egészségnevelési prgram Mttó: Hgy az emberek megtanulják és megértsék, hgy az egészség kincs, a legbecsesebb kincs, úgy az egészre, mint az egész nemzetekre nézve, akkr az emberiség gndlkdását kell átalakítani.

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

a Mi Lapunk ÚJÉVI GONDOLATOK

a Mi Lapunk ÚJÉVI GONDOLATOK a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. január XVII. évf. 1. szám ÚJÉVI GONDOLATOK Tisztelt olvasók! Kedves szatymaziak! December végén az ünnepekre ráhangolódva és mások véleményére is

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben