HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa LÉNÁRT SÁNDOR JÓZSEF mérnök őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai

2 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Lénárt Sándor József mérnök őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai Témavezető: Dr. Grósz Zoltán alezredes, PhD egyetemi docens BUDAPEST, 2003

3 1 A tudományos probléma megfogalmazása A Magyar Honvédségben rendszerben tartott haditechnikai eszközök és alkalmazott hadianyagok, technológiai folyamatok környezetvédelmi problémák sorát vetik fel a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után. Napjainkban e problémákat elmélyíti a kivonás után keletkező nagy mennyiségű és jelenleg kényszertárolt inkurrencia környezetvédelmének rendezetlensége is. A probléma gyökereinek feltárása érdekében a témát komplexen, elsősorban műszakitechnológiai, hulladékgazdálkodási és gazdaságossági oldalról tartottam szükségesnek megvizsgálni. Célkitűzések 1. Vizsgálni és feltárni a haditechnikai eszközök rendszerben tartása (üzemeltetése) során és a rendszerből történő kivonás után jelentkező hulladékgazdálkodási problémákat, valamint az eredményeket egybevetni a nemzetközi és hazai szakirodalomban (jogszabályokban, szabványokban) fellehető környezetvédelmi követelményekkel. 2. Vizsgálni a fenntartási rendszer és a környezetvédelmi megfelelőség elvi összefüggéseit, a műszaki állapot és a korszerűség szintjének figyelembe vételével. Kidolgozni a környezetvédelmi megfelelőség lehetséges stratégiáit, összehasonlítani azok előnyeit és hátrányait. 3. Vizsgálni és értékelni a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után jelentkező környezetvédelmi igények beszerzést megelőző korai megfogalmazásának előnyeit, valamint a haditechnikai eszköz rendszeresítése, illetve beszerzése folyamatában alkalmazható legfontosabb környezetvédelmi irányelveket. 4. Vizsgálni a haditechnikai eszközök életciklusának a Magyar Honvédségben elterjedt értelmezését. Bizonyítani a környezetvédelmi költségek figyelembevételének szükségességét az életciklus költségeknél. Kutatási módszerek Célkitűzéseimet a szakirodalomban számomra elérhető információk és adatok gyűjtésével és rendszerzésével, az összefüggéseknek az analízis és szintézis, az indukció és dedukció módszerének alkalmazásával történő feltárásával és bemutatásával kívántam elérni. A kitűzött

4 2 célok vázolt módszerekkel történő eléréséhez a következő részfeladatok elvégzését tartottam szükségesnek. Elvégzett vizsgálatok A választott téma kutatása során egy határterületet, a haditechnikai eszközök életciklusa és a környezetvédelem közötti összefüggéseket vizsgáltam. Külön vizsgáltam a téma három nagy területét: a haditechnika rendszeresítésének, rendszerben tartásának, valamint rendszerből történő kivonásának környezetvédelmi aspektusait. A rendszerben tartás, valamint a rendszerből történő kivonás környezetvédelmi megfelelőségét elemezve jutottam azokra a következtetésekre, amelyeket fel tudtam használni a rendszeresítésre, illetve a beszerzésre vonatkozó megállapításaimhoz. Ezért került ez utóbbi folyamat vizsgálata a dolgozat ötödik, egyben a jövő feladatait tárgyaló fejezetébe. Az első fejezetben vizsgáltam a honvédelem, környezetbiztonság és környezetvédelem hármas viszony-rendszerét, ennek alapján következtetéseket vontam le a haditechnikai eszközök (hadianyagok) környezeti problémáinak feltárásával, rendszerezésével és lehetséges megoldásával kapcsolatban. A második fejezetben vizsgáltam a NATO-követelmények, az EU környezetvédelmi irányelvek, a hazai elsősorban hulladékgazdálkodási jogszabályok magyar haderőn belüli érvényesülését, illetve érvényesítését. A harmadik fejezetben vizsgáltam a rendszerben tartás környezetvédelmi problémáit, a haditechnikai eszközpark műszaki állapotának környezeti hatásait, az üzemfenntartás és a környezetvédelmi megfelelőség elvi összefüggéseit. A környezetvédelmi megfelelőség lehetséges stratégiáit. A negyedik fejezetben vizsgáltam a haditechnikai eszközök, anyagi készletek rendszerből történő kivonása utáni időszakban a keletkező inkurrencia kezelésének környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási problémáit. Az ötödik fejezetben a harmadik és a negyedik fejezetben feltárt összefüggések felhasználásával elemeztem a haditechnikai eszközök beszerzésének és rendszeresítésének folyamatában alkalmazható a környezetvédelmi igények korai megfogalmazásán alapuló, és a környezetvédelmi problémák preventív kezelésére lehetőséget biztosító legfontosabb irányelveket.

5 3 Összegzett következtetések 1. A hidegháború idején a környezetbiztonság és a környezetvédelem másodlagos szempont volt. Nem vették figyelembe a bölcsőtől a sírig elvet. Nem vizsgálták a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után keletkező hulladék és inkurrencia kezelésének, illetve megsemmisítésének kérdését és költségvonzatát sem. 2. A haditechnikai eszközök környezetterhelésének mértéke függ a konstrukció és az üzemeltetési technológia korszerűségétől, az aktuális műszaki állapottól, az üzemfenntartás minőségétől. Az elavult és előírt üzemidején túl üzemeltetett haditechnika magában hordozza a környezetszennyezés és a környezetkárosítás fokozott kockázatát. A környezetvédelmi megfelelés alapvető feltételei: a.) A technológiai fegyelem betartása, a technikai kiszolgálások és javítások előírásszerű végrehajtása. b.) A környezetvédelmi szempontból is megfelelő utasítások, szabályzatok megléte és alkalmazása, szükség szerinti korszerűsítése. c.) A felhasznált anyagok és eszközök célszerű megválasztása. d.) A személyi állomány jó szakmai és környezetvédelmi felkészítése. 3. A preventív környezetvédelem elvének érvényesítése a felhasználói igények, és a környezetvédelmi követelmények közötti egyensúly költség-hatékony megteremtését jelenti. Ehhez szükség van az eszköz várható környezeti hatásainak ismeretére. 4. A haditechnikai eszközök, hadianyagok, alkalmazott technológiák környezeti hatásai elsősorban az életciklus egymással kapcsolatban lévő és szorosan összefüggő, de ugyanakkor logikailag elkülöníthető folyamatszakaszainak vizsgálatával tárhatók fel 5. Az életciklus elemzése során a bekerülési költség mellett figyelembe kell venni az üzembentartás, üzemfenntartás során keletkező hulladékokkal kapcsolatos, és a kivonást követő megsemmisítéssel, a hulladékok hasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatos költségeket. 6. A haditechnikai eszközök váltását az életciklusra vonatkozó költség-elemzésnek, környezetvédelmi szempontból életciklus-értékelés vizsgálatnak kell megelőznie. 7. A jövőben minden rendszeresítésre kerülő új haditechnika, hadianyag komplex megfelelőségi vizsgálata a környezeti hatások, és a környezetvédelmi megfelelés elemzését igényli. A Magyar Honvédségnek még legalább egy évtizedig kettős környezetvédelmi feladatrendszert kell kezelni: egyrészt a régi még rendszerben tartható

6 4 haditechnika és üzemeltetési technológiák környezetvédelmi modernizációjára van szükség, másrészt az új haditechnika rendszeresítése, beszerzése esetében meg kell fogalmazni a velük szemben támasztott környezetvédelmi elvárásokat. 8. A környezetvédelmi elvárásoknak történő megfelelés érdekében a rendszeresítés és a rendszerben tartás során különböző stratégiákat lehet alkalmazni. E stratégiák segítségével a környezetvédelmi ráfordítások nem megkerülhetőek, de alkalmazásukkal a kiadások mértéke és gyakorisága változtatható. Ugyanakkor az előre tervezhető felújításokkal, korszerűsítésekkel a rendszerben tartás során megvalósítható a költséghatékony környezetvédelmi megfelelőség. 9. A haditechnika és hadianyag környezetre gyakorolt negatív hatása a rendszerből történő kivonás után nem szűnik meg. A kivont haditechnika átalakítása, hatástalanítása környezetvédelmi szempontból elfogadható szétszerelése vagy bontása valamint a keletkező hulladékok hasznosítása vagy ártalmatlanítása jelentős munka- és költségráfordítást igényel. 10. A rendszerben tartás során, és a rendszerből történő kivonás után jelentkező környezetvédelmi problémák nagy része megelőzhető, ha a vonatkozó igényeket már a beszerzést megelőzően megfogalmazzuk és a későbbiekben érvényre juttatjuk. A beszerzés és rendszeresítés folyamatában az alábbi alapvető módszerek alkalmazását tartom szükségesnek: a.) Ösztönözni kell olyan környezetbarát hadfelszerelés kifejlesztését és gyártását, amely támogatja a rendszerből történő kivonás utáni hasznosítás előkészítését és végrehajtását. b.) Beszerzéseknél előnyben kell részesíteni az inkurrens haditechnikai eszközök, hadianyagok hasznosításában vagy ártalmatlanításában aktív szerepet vállaló pályázókat és beszállítókat. c.) Környezetvédelmi szempontból is indokoltnak tartom a modularitásra való törekvést. A moduláris felépítés lehetővé teszi az élettartam végén a hasznosítható és a veszélyes komponensek elválasztását. Ezzel csökken a magas költséggel ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyisége, és megvalósulhat a nagyobb mértékű újrahasznosítás. Elősegíti a korszerűsítések rendszeres elvégzését is. 11. A preventív környezetvédelem megvalósulása érdekében szükségesnek tatom az élettartam szemlélet két irányba történő kiterjesztését egyrészt az igények korai

7 5 megfogalmazásának irányába, másrészt a kivonás utáni időszakra, vagyis a keletkező hulladékok hasznosításának, vagy megfelelő kezelésének időszakára. Ennek megfelelően a haditechnikai eszközök életciklusa az általam javasolt szélesebb értelmezésben 3 szakaszból áll: a.) A rendszerbe állítást megelőző időszakból amikor meg kell fogalmazni a haditechnikai eszközökre vonatkozó környezetvédelmi igényeket. b.) A rendszerben tartás időszakából amely magában foglalja az üzemeltetés során jelentkező emissziók csökkentésének igényét is. c.) A kivonás utáni időszakból amely során meg kell valósulnia a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosításának és jogszabályokban megkövetelt ártalmatlanításának. Ez utóbbi viszont nem valósulhat meg anélkül, hogy az ilyen irányú igények a folyamat kezdetén ne fogalmazódjanak meg. Új tudományos eredmények 1. Kimutattam, hogy a haditechnikai eszközök alkalmasságának értékelése során a katonai, műszaki és gazdasági szempontok mellett szükség van a környezetvédelmi megfelelőség vizsgálatára is. Kidolgoztam a környezetvédelmi megfelelőség lehetséges stratégiáit. Megállapítottam, hogy a környezetvédelmi ráfordítások nem megkerülhetőek, de megfelelő környezetvédelmi stratéga alkalmazásával a kiadások mértéke és gyakorisága csökkenthető. 2. Bizonyítottam a Magyar Honvédség haditechnikai eszközváltása (fejlesztésekorszerűsítése) során a környezetvédelemre fordított költségek életciklus költségekben való figyelembe vételének, és az ezt lehetővé tévő (megalapozó) életciklus-értékelés alkalmazásának szükségességét. Kimutattam, hogy a haditechnikai eszközök váltására vonatkozó döntést legalább két szempontból kell megalapozni: egyrészt a rendszerben tartás és a kivonás utáni időszak gazdaságosságát életciklus költség-elemzéssel, míg a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után a környezetvédelmi követelmények teljesülését az életciklus-értékelés elvégzésével kell alátámasztani. 3. Megállapítottam, hogy a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után egyaránt költségkímélő a környezetvédelmi igények beszerzést megelőző korai megfogalmazása és érvényesítése. Meghatároztam a haditechnikai eszközök

8 6 rendszeresítésének és beszerzésének folyamatában alkalmazható a környezetvédelmi problémák kezelésére lehetőséget biztosító legfontosabb irányelveket. 4. Kimutattam, hogy a haditechnikai eszközök környezetvédelmi megfelelőségének vizsgálata nem szűkíthető le a rendszerbe állítástól a rendszerből történő kivonásig terjedő időszakra. Napjainkban elkerülhetetlen az élettartam szemlélet környezetvédelmi szempontokra alapozott kiterjesztése az életciklusra. A tervezés és a gyártás, rendszeresítés, majd a rendszerben tartás időszakában is érvényesíteni kell a környezetvédelmi követelményeket, a rendszerből történő kivonás után pedig meg kell oldani a hulladékok jogszabályokban előírt kezelését. Megállapítottam, hogy két irányba kell kiterjeszteni a vizsgálandó időszakot: a haditechnikai eszközzel, anyaggal szembeni környezetvédelmi igények megfogalmazásának, és az életciklus végén keletkező hulladékok kezelésének irányába. Az értekezés ajánlásai Az értekezésben kidolgozott elemzések és következtetések egységes rendszert alkotnak. Javaslom felhasználásukat kiképzési, oktatási anyagként a környezetvédelemmel kapcsolatba kerülő, haditechnikát üzembentartó, üzemfenntartó szakállomány részére. Az anyagban szereplő elemzések és javaslatok a továbbiakban forrásanyaggá válhatnak egyes részterületek további tudományos kutatásához. A dolgozat segítséget nyújt a haditechnikai eszközök rendszerben tartása folyamán fellépő környezetvédelmi problémák (környezeti hatások) feltárásában és megoldásában, valamint a haditechnikai fejlesztés-korszerűsítés döntés-előkészítésének környezetvédelmi információ-tartalmának meghatározásában. Olyan háttéranyagként alkalmazható, amely a jövőben segíti a döntéshozókat a haditechnikai eszközök rendszerben tartása során fellépő környezetterhelő, környezetkárosító tényezők figyelembevételében az üzemeltetés, a fenntartás, a rendszerből történő kivonás és a korszerűsítés, valamint az új beszerzések folyamatában egyaránt. A kutatási eredmények elméleti alapul szolgálhatnak a MH környezetvédelmi stratégiája egyes elemeinek, valamint hulladékgazdálkodási tervének megfogalmazásához.

9 7 Saját publikációk jegyzéke 1. Lénárt Sándor: Haditechnika és környezetvédelem. "Tavaszi Szél" Fiatal magyar tudományos kutatók és doktoranduszok IV. és V. világtalálkozója utókiadvány. Budapest, p Lénárt Sándor, Molnár István: Magyar Honvédség haditechnikai szolgálatainál keletkező veszélyes hulladékok környezetvédelmi problémái. XXIV. OTDK Műszaki Tudományi Szekció Vízépítés és környezetvédelem tagozat III. helyezett pályamunka. Budapesti Politechnikum Budapesti Műszaki Főiskolák Szövetsége. Programfüzet és rezümé kötet. Budapest, április 7-9. p Lénárt Sándor: NATO egységesítési egyezmények és Magyar Katonai Nemzeti Szabványok kapcsolata a nemzetgazdasággal. Szabványügyi Közlöny, a Magyar Szabványügyi Testület lapja. 52. évf. 12. szám december 1. p Lénárt Sándor: NATO egységesítési egyezmények és a magyar katonai nemzeti szabványok kapcsolata a nemzetgazdasággal. Magyar Minőség 10. évf. 2. szám, február. A Magyar Szabványügyi Közlöny decemberi számából másodközlésre átvett cikk. p Lénárt Sándor: A haditechnika üzemeltetésében, üzemfenntartásában alkalmazott kőolajszármazékok és egyéb anyagok környezetvédelmi problémái. Katonai logisztika Anyagi-technikai Biztosítás, 7. évf. 2. szám, p Lénárt Sándor: Kenőanyagok és egyéb anyagok alkalmazásának környezetvédelmi kérdései a haditechnika üzemeltetésben, üzembentartásában (The application of the lubricants and other materials in the environmental protection in aspect military technology and maintenance) "Fiatal kutatók írják" Internet publikáció. Budapest, Lénárt Sándor, Andrejcsik Gyula, Szatter Gyula: A NATO csatlakozáshoz kapcsolódó szabvány, STANAG és AP nyilvántartó és feldolgozó számítógépes adatbázis rendszer. Szabványügyi Közlöny, a Magyar Szabványügyi Testület lapja. 53. évf. 2. szám február 1. p Lénárt Sándor, Andrejcsik Gyula, Szatter Gyula: NATO STANAG és AP nyilvántartás magyar számítógépes adatbázis rendszer. Haditechnika. 34. évf. 4. szám október-december. p

10 8 9. Lénárt Sándor: A NATO egységesítés és a magyar katonai nemzeti szabványok. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 54. évf. 9. szám szeptember. p Lénárt Sándor, Fierpasz Flórián: NATO-szabványosítási egyezmény a környezetvédelemről. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata 54. évf. 11. szám november. p Lénárt Sándor, Dr. Halász László: A társadalom honvédelemmel szemben támasztott minőségi elvárása: a környezetvédelem. Magyar Minőség, 10. évf. 5. szám, május. p Lénárt Sándor, Molnár István: Egyes haditechnikai eszközök üzemeltetési, üzemfenntartási technológiai folyamatai során fellépő környezetvédelmi problémák és megoldási lehetőségeik. Hallgatói Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 5. évf. 1. szám p Lénárt Sándor, Dr. Grósz Zoltán, Sipőcz András: Környezetvédelmi oktatás-képzés a honvédelmi ágazatban. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 56. évf. 4. szám április. p Lénárt Sándor, Dr. Grósz Zoltán, Sipőcz András: Környezetvédelmi oktatás, képzés, továbbképzés rendszere a Magyar Honvédségben. ZMNE Doktoranduszi Konferencia kiadványa, Budapest, november. p Lénárt Sándor: A Magyar Honvédség néhány aktuális környezetvédelmi problémája. A Természet és a Környezet Védelme Virtuális Világkonferencia. Rendező: Közép és Keleteurópai Környezetfejlesztési Intézet. Budapest, április Lénárt Sándor: Környezetbiztonság, Környezetvédelem, Honvédelem. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 56. évf. 8. szám augusztus. p Lénárt Sándor: Környezetvédelmi problémák a Magyar Honvédségnél. Kard és Toll. Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból. HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály. Budapest, szám. p Lénárt Sándor, Dr. Grósz Zoltán, Dr. Solymosi József: Haditechnikai eszközök életciklusának értékelése. Új Honvédségi Szemle. Elfogadva, folyamatban. 19. Lénárt Sándor: A mezőkeresztesi csata. (részlet a készülő tanulmányból) Magyar Honvéd 7. évf szám december 20. p

11 9 20. Lénárt Sándor: A mezőkeresztesi csata. (1596. október ) Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 51. évf. 6. szám június. p Lénárt Sándor: Borsodi Mohács. TDK nyertes dolgozat szerkesztett változata. Hallgatói Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja hadtörténelmi különszám. p Lénárt Sándor: Mezőkeresztesi csata (1596. október 26.) XXIV. OTDK Hadtudományi Szekció Hadtörténelem tagozat. I helyezet pályamunka. BJKMF Rezümé füzet. Budapest, április 7-8. p Lénárt Sándor: "Őszi ködben múló remények" Mezőkeresztes A Magyar Millennium évében kiadja a szerző a Mezőkeresztesi Nagyközségi Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Diákok a tudományért" szakalapítvány támogatásával. ISBN Budapest, Lénárt Sándor: Hogyan lesz egy tudományos diákköri dolgozatból könyv? Diáktudós, az Országos Tudományos Diákköri Tanács időszaki kiadványa. Budapest, évfolyam 2. szám. p

12 10 Szakmai-tudományos életrajz Személyes adatok: Név: Lénárt Sándor József Anyja neve: Kévés Magdolna Szül. hely, idő: Miskolc, december 30. Lakcím: 2000 Szentendre, Rózsaköz u. 1/2. Telefon: ; HM Családi állapot: nős, két gyermek (10 és 13 évesek) Tanulmányok: 2002: Environmental Protection of Military Forces Course, NATO (SHAPE) környezetvédelmi szaktanfolyam. Oberammergau, Németország : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Doktori Iskola nappali PhD hallgatója : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vezetés és Szervezéstudományi Kar, haditechnikai menedzser szak, haditechnikai (műszaki) menedzser : Kossuth Lajos Katonai Főiskola, kollégiumi nevelőtanár szak, kollégiumi nevelőtanár : Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, általános fegyverzeti összfegyvernemi fegyverzettechnikai biztosító szak, műszer és szabályozástechnikai mérnök : Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskola, érettségi. Eddigi munkakörök: : Tápiószecső, (MN 7211) Fegyverzettechnikai Tiszthelyettes Kiképző bázis, kiképzőtiszt : Tápiószecső, Fegyverzettechnikai Katonai Szakközépiskola, szakmai ismereteket oktató tanár : Szentendre, Kossuth Lajos Katonai Főiskola Tüzér tanszék, üzemeltető szakcsoport, oktató.

13 : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Katonai Főiskolai Kar Tüzér tanszék, megbízott tanársegéd. Tudományszervezői tevékenységek: : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács Elnöke : Országos Tudományos Diákköri Tanács megbízásából a XXV. OTDK Hadtudományi Szekció szervezőbizottság hallgatói képviselője. Tudományos elismerések, kitüntetések és ösztöndíjak: 1998: ZMNE Tudományos Diákköri Konferencia I. helyezés 1998: ZMNE Tudományos Diákköri Konferencia REKTORI különdíj 1999: XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Budapest) Hadtudományi szekció I. helyezés 1999: XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Budapest) Műszaki tudományok szekció III. helyezés 1999: Fáy András Alapítvány díja 1999: Pro Scientia Aranyérem 2000: PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE ALAPÍTVÁNY, Diákok a tudományért szakalapítvány kutatási ösztöndíja Nyelvtudás: 1983: Orosz alapfokú állami nyelvvizsga 1998: Német, középfokú katonai szakanyaggal bővített C típusú nyelvvizsga 2002: Angol alapfokú C típusú nyelvvizsga Tagság társadalmi szakmai szervezetekben: 1999: Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) tagja 2002: MHTT Csata és Hadszíntér Kutató Szakosztályának alapító tagja

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK ÉRTELMEZÉSE

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK ÉRTELMEZÉSE 1 Lénárt Sándor 1 HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK ÉRTELMEZÉSE Napjaink társadalmi elvárásai, a nemzetközi trendek, a hazai és nemzetközi jogszabályi, szabványügyi környezet Uniós elvárásoknak is

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET Témavezető: (Dr. Bodrogi László mk. ezredes) egyetemi tanár

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Beinschróth József Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FLEINER RITA DOMINIKA Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében című doktori (PhD)

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Kizárólag azon szakemberek tekintetében kérjük becsatolni, akik az alkalmasság igazolásában részt vesznek.

Kizárólag azon szakemberek tekintetében kérjük becsatolni, akik az alkalmasság igazolásában részt vesznek. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. habil Horváth Attila Születési, hely idő: Zalaegerszeg, 1963. május 8. Anyja neve: László Mária Lakcím: 1037 Budapest, Farkastorki 23/b I. emelet 2. Tartózkodási

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI c. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉSHEZ Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézet

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA. Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre

A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA. Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola KARÁCSONY VERONIKA A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre Doktori (PhD) tézisfüzet Tudományos

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

okl. pedagógia szakos előadó /egyetemi docens, egyetemi tanár, főigazgató, mb. rektorhelyettes/ főmunkatárs, igazgató (egyetemi docens)

okl. pedagógia szakos előadó /egyetemi docens, egyetemi tanár, főigazgató, mb. rektorhelyettes/ főmunkatárs, igazgató (egyetemi docens) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Harai Dénes Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: 29-005 Mobil: 06 (30) 919 0230 Fax(ok) E-mail(ek) harai.denes@uni-nke.hu

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ

JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ JELENTKEZÉSI LAP 2016 ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezés cím: Telefonszám: E-mail cím: Állampolgárság: Személyi ig. szám: A

Részletesebben

Komjáthy László tűzoltó őrnagy:

Komjáthy László tűzoltó őrnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy: Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

AQAP követelmények és realitások

AQAP követelmények és realitások AQAP követelmények és realitások Kerekes László minőségügyi szakértő tel: 20/777-9139 email: info@saasco.hu AQAP ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATION (SZÖVETSÉGI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADVÁNY) AQAP-2070

Részletesebben

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése

Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése Az át- és továbbképzések rendszerének bõvítése DR. FELHÁZI SÁNDOR alezredes DR. FURJÁN ATTILA alezredes DR. FÜR GÁSPÁR alezredes SZABÓNÉ DR. SZALÁNCZY ERIKA KEREZSY NORBERT százados MERTH BALÁZS mk. fõhadnagy

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető:

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI PhD ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Grósz

Részletesebben

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és

Dátum 1980-1983 Szervezet neve, címe Szolnoki Mezőgép Vállalt Beosztás CNC programozó- és gépkezelő, üzletkötő ( kooperátor) Főbb tevékenységek és Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Hegedűs Henrik alezredes PhD Cím 5000 Szolnok Lovas István út 18. 2/12 Telefon 30-515-53-43 E-mail hegedus.henrik4@chello.hu Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Kovács László mk. őrnagy AZ ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS KORSZERŰ ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI ÉS AZOK ALKALMAZHATÓSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

Kovács László mk. őrnagy AZ ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS KORSZERŰ ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI ÉS AZOK ALKALMAZHATÓSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Kovács László mk. őrnagy AZ ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS KORSZERŰ ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI ÉS AZOK ALKALMAZHATÓSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN című doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében Az épületgépészeti energetikai tervezés kezdeti problémái - a tervezés ritkán rendszerelvű

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ELJÁRÁSTECHNIKA A Miskolci Egyetem közleménye 84. kötet, 2. szám (2013) MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ 2013 A kiadvány főszerkesztője: DR. KOVÁCS FERENC az MTA rendes tagja a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29.

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29. RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29. 2. Végzettség, tudomanyos fokozat és címek, egyetemi tanári kinevezés, nyelvismeret Végzettség:

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Dr. Csery-Szücs Péter nyá. mk. alezredes A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Széchenyi István Egyetem Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. Telefon: 06 (96)

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Békési Bertold Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Neme Férfi Születési dátum 1969. május 16. Állampolgárság

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN című doktori (PhD) értekezés

Részletesebben