HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa LÉNÁRT SÁNDOR JÓZSEF mérnök őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai

2 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Lénárt Sándor József mérnök őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos bírálatai Témavezető: Dr. Grósz Zoltán alezredes, PhD egyetemi docens BUDAPEST, 2003

3 1 A tudományos probléma megfogalmazása A Magyar Honvédségben rendszerben tartott haditechnikai eszközök és alkalmazott hadianyagok, technológiai folyamatok környezetvédelmi problémák sorát vetik fel a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után. Napjainkban e problémákat elmélyíti a kivonás után keletkező nagy mennyiségű és jelenleg kényszertárolt inkurrencia környezetvédelmének rendezetlensége is. A probléma gyökereinek feltárása érdekében a témát komplexen, elsősorban műszakitechnológiai, hulladékgazdálkodási és gazdaságossági oldalról tartottam szükségesnek megvizsgálni. Célkitűzések 1. Vizsgálni és feltárni a haditechnikai eszközök rendszerben tartása (üzemeltetése) során és a rendszerből történő kivonás után jelentkező hulladékgazdálkodási problémákat, valamint az eredményeket egybevetni a nemzetközi és hazai szakirodalomban (jogszabályokban, szabványokban) fellehető környezetvédelmi követelményekkel. 2. Vizsgálni a fenntartási rendszer és a környezetvédelmi megfelelőség elvi összefüggéseit, a műszaki állapot és a korszerűség szintjének figyelembe vételével. Kidolgozni a környezetvédelmi megfelelőség lehetséges stratégiáit, összehasonlítani azok előnyeit és hátrányait. 3. Vizsgálni és értékelni a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után jelentkező környezetvédelmi igények beszerzést megelőző korai megfogalmazásának előnyeit, valamint a haditechnikai eszköz rendszeresítése, illetve beszerzése folyamatában alkalmazható legfontosabb környezetvédelmi irányelveket. 4. Vizsgálni a haditechnikai eszközök életciklusának a Magyar Honvédségben elterjedt értelmezését. Bizonyítani a környezetvédelmi költségek figyelembevételének szükségességét az életciklus költségeknél. Kutatási módszerek Célkitűzéseimet a szakirodalomban számomra elérhető információk és adatok gyűjtésével és rendszerzésével, az összefüggéseknek az analízis és szintézis, az indukció és dedukció módszerének alkalmazásával történő feltárásával és bemutatásával kívántam elérni. A kitűzött

4 2 célok vázolt módszerekkel történő eléréséhez a következő részfeladatok elvégzését tartottam szükségesnek. Elvégzett vizsgálatok A választott téma kutatása során egy határterületet, a haditechnikai eszközök életciklusa és a környezetvédelem közötti összefüggéseket vizsgáltam. Külön vizsgáltam a téma három nagy területét: a haditechnika rendszeresítésének, rendszerben tartásának, valamint rendszerből történő kivonásának környezetvédelmi aspektusait. A rendszerben tartás, valamint a rendszerből történő kivonás környezetvédelmi megfelelőségét elemezve jutottam azokra a következtetésekre, amelyeket fel tudtam használni a rendszeresítésre, illetve a beszerzésre vonatkozó megállapításaimhoz. Ezért került ez utóbbi folyamat vizsgálata a dolgozat ötödik, egyben a jövő feladatait tárgyaló fejezetébe. Az első fejezetben vizsgáltam a honvédelem, környezetbiztonság és környezetvédelem hármas viszony-rendszerét, ennek alapján következtetéseket vontam le a haditechnikai eszközök (hadianyagok) környezeti problémáinak feltárásával, rendszerezésével és lehetséges megoldásával kapcsolatban. A második fejezetben vizsgáltam a NATO-követelmények, az EU környezetvédelmi irányelvek, a hazai elsősorban hulladékgazdálkodási jogszabályok magyar haderőn belüli érvényesülését, illetve érvényesítését. A harmadik fejezetben vizsgáltam a rendszerben tartás környezetvédelmi problémáit, a haditechnikai eszközpark műszaki állapotának környezeti hatásait, az üzemfenntartás és a környezetvédelmi megfelelőség elvi összefüggéseit. A környezetvédelmi megfelelőség lehetséges stratégiáit. A negyedik fejezetben vizsgáltam a haditechnikai eszközök, anyagi készletek rendszerből történő kivonása utáni időszakban a keletkező inkurrencia kezelésének környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási problémáit. Az ötödik fejezetben a harmadik és a negyedik fejezetben feltárt összefüggések felhasználásával elemeztem a haditechnikai eszközök beszerzésének és rendszeresítésének folyamatában alkalmazható a környezetvédelmi igények korai megfogalmazásán alapuló, és a környezetvédelmi problémák preventív kezelésére lehetőséget biztosító legfontosabb irányelveket.

5 3 Összegzett következtetések 1. A hidegháború idején a környezetbiztonság és a környezetvédelem másodlagos szempont volt. Nem vették figyelembe a bölcsőtől a sírig elvet. Nem vizsgálták a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után keletkező hulladék és inkurrencia kezelésének, illetve megsemmisítésének kérdését és költségvonzatát sem. 2. A haditechnikai eszközök környezetterhelésének mértéke függ a konstrukció és az üzemeltetési technológia korszerűségétől, az aktuális műszaki állapottól, az üzemfenntartás minőségétől. Az elavult és előírt üzemidején túl üzemeltetett haditechnika magában hordozza a környezetszennyezés és a környezetkárosítás fokozott kockázatát. A környezetvédelmi megfelelés alapvető feltételei: a.) A technológiai fegyelem betartása, a technikai kiszolgálások és javítások előírásszerű végrehajtása. b.) A környezetvédelmi szempontból is megfelelő utasítások, szabályzatok megléte és alkalmazása, szükség szerinti korszerűsítése. c.) A felhasznált anyagok és eszközök célszerű megválasztása. d.) A személyi állomány jó szakmai és környezetvédelmi felkészítése. 3. A preventív környezetvédelem elvének érvényesítése a felhasználói igények, és a környezetvédelmi követelmények közötti egyensúly költség-hatékony megteremtését jelenti. Ehhez szükség van az eszköz várható környezeti hatásainak ismeretére. 4. A haditechnikai eszközök, hadianyagok, alkalmazott technológiák környezeti hatásai elsősorban az életciklus egymással kapcsolatban lévő és szorosan összefüggő, de ugyanakkor logikailag elkülöníthető folyamatszakaszainak vizsgálatával tárhatók fel 5. Az életciklus elemzése során a bekerülési költség mellett figyelembe kell venni az üzembentartás, üzemfenntartás során keletkező hulladékokkal kapcsolatos, és a kivonást követő megsemmisítéssel, a hulladékok hasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatos költségeket. 6. A haditechnikai eszközök váltását az életciklusra vonatkozó költség-elemzésnek, környezetvédelmi szempontból életciklus-értékelés vizsgálatnak kell megelőznie. 7. A jövőben minden rendszeresítésre kerülő új haditechnika, hadianyag komplex megfelelőségi vizsgálata a környezeti hatások, és a környezetvédelmi megfelelés elemzését igényli. A Magyar Honvédségnek még legalább egy évtizedig kettős környezetvédelmi feladatrendszert kell kezelni: egyrészt a régi még rendszerben tartható

6 4 haditechnika és üzemeltetési technológiák környezetvédelmi modernizációjára van szükség, másrészt az új haditechnika rendszeresítése, beszerzése esetében meg kell fogalmazni a velük szemben támasztott környezetvédelmi elvárásokat. 8. A környezetvédelmi elvárásoknak történő megfelelés érdekében a rendszeresítés és a rendszerben tartás során különböző stratégiákat lehet alkalmazni. E stratégiák segítségével a környezetvédelmi ráfordítások nem megkerülhetőek, de alkalmazásukkal a kiadások mértéke és gyakorisága változtatható. Ugyanakkor az előre tervezhető felújításokkal, korszerűsítésekkel a rendszerben tartás során megvalósítható a költséghatékony környezetvédelmi megfelelőség. 9. A haditechnika és hadianyag környezetre gyakorolt negatív hatása a rendszerből történő kivonás után nem szűnik meg. A kivont haditechnika átalakítása, hatástalanítása környezetvédelmi szempontból elfogadható szétszerelése vagy bontása valamint a keletkező hulladékok hasznosítása vagy ártalmatlanítása jelentős munka- és költségráfordítást igényel. 10. A rendszerben tartás során, és a rendszerből történő kivonás után jelentkező környezetvédelmi problémák nagy része megelőzhető, ha a vonatkozó igényeket már a beszerzést megelőzően megfogalmazzuk és a későbbiekben érvényre juttatjuk. A beszerzés és rendszeresítés folyamatában az alábbi alapvető módszerek alkalmazását tartom szükségesnek: a.) Ösztönözni kell olyan környezetbarát hadfelszerelés kifejlesztését és gyártását, amely támogatja a rendszerből történő kivonás utáni hasznosítás előkészítését és végrehajtását. b.) Beszerzéseknél előnyben kell részesíteni az inkurrens haditechnikai eszközök, hadianyagok hasznosításában vagy ártalmatlanításában aktív szerepet vállaló pályázókat és beszállítókat. c.) Környezetvédelmi szempontból is indokoltnak tartom a modularitásra való törekvést. A moduláris felépítés lehetővé teszi az élettartam végén a hasznosítható és a veszélyes komponensek elválasztását. Ezzel csökken a magas költséggel ártalmatlanítható veszélyes hulladékok mennyisége, és megvalósulhat a nagyobb mértékű újrahasznosítás. Elősegíti a korszerűsítések rendszeres elvégzését is. 11. A preventív környezetvédelem megvalósulása érdekében szükségesnek tatom az élettartam szemlélet két irányba történő kiterjesztését egyrészt az igények korai

7 5 megfogalmazásának irányába, másrészt a kivonás utáni időszakra, vagyis a keletkező hulladékok hasznosításának, vagy megfelelő kezelésének időszakára. Ennek megfelelően a haditechnikai eszközök életciklusa az általam javasolt szélesebb értelmezésben 3 szakaszból áll: a.) A rendszerbe állítást megelőző időszakból amikor meg kell fogalmazni a haditechnikai eszközökre vonatkozó környezetvédelmi igényeket. b.) A rendszerben tartás időszakából amely magában foglalja az üzemeltetés során jelentkező emissziók csökkentésének igényét is. c.) A kivonás utáni időszakból amely során meg kell valósulnia a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosításának és jogszabályokban megkövetelt ártalmatlanításának. Ez utóbbi viszont nem valósulhat meg anélkül, hogy az ilyen irányú igények a folyamat kezdetén ne fogalmazódjanak meg. Új tudományos eredmények 1. Kimutattam, hogy a haditechnikai eszközök alkalmasságának értékelése során a katonai, műszaki és gazdasági szempontok mellett szükség van a környezetvédelmi megfelelőség vizsgálatára is. Kidolgoztam a környezetvédelmi megfelelőség lehetséges stratégiáit. Megállapítottam, hogy a környezetvédelmi ráfordítások nem megkerülhetőek, de megfelelő környezetvédelmi stratéga alkalmazásával a kiadások mértéke és gyakorisága csökkenthető. 2. Bizonyítottam a Magyar Honvédség haditechnikai eszközváltása (fejlesztésekorszerűsítése) során a környezetvédelemre fordított költségek életciklus költségekben való figyelembe vételének, és az ezt lehetővé tévő (megalapozó) életciklus-értékelés alkalmazásának szükségességét. Kimutattam, hogy a haditechnikai eszközök váltására vonatkozó döntést legalább két szempontból kell megalapozni: egyrészt a rendszerben tartás és a kivonás utáni időszak gazdaságosságát életciklus költség-elemzéssel, míg a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után a környezetvédelmi követelmények teljesülését az életciklus-értékelés elvégzésével kell alátámasztani. 3. Megállapítottam, hogy a rendszerben tartás során és a rendszerből történő kivonás után egyaránt költségkímélő a környezetvédelmi igények beszerzést megelőző korai megfogalmazása és érvényesítése. Meghatároztam a haditechnikai eszközök

8 6 rendszeresítésének és beszerzésének folyamatában alkalmazható a környezetvédelmi problémák kezelésére lehetőséget biztosító legfontosabb irányelveket. 4. Kimutattam, hogy a haditechnikai eszközök környezetvédelmi megfelelőségének vizsgálata nem szűkíthető le a rendszerbe állítástól a rendszerből történő kivonásig terjedő időszakra. Napjainkban elkerülhetetlen az élettartam szemlélet környezetvédelmi szempontokra alapozott kiterjesztése az életciklusra. A tervezés és a gyártás, rendszeresítés, majd a rendszerben tartás időszakában is érvényesíteni kell a környezetvédelmi követelményeket, a rendszerből történő kivonás után pedig meg kell oldani a hulladékok jogszabályokban előírt kezelését. Megállapítottam, hogy két irányba kell kiterjeszteni a vizsgálandó időszakot: a haditechnikai eszközzel, anyaggal szembeni környezetvédelmi igények megfogalmazásának, és az életciklus végén keletkező hulladékok kezelésének irányába. Az értekezés ajánlásai Az értekezésben kidolgozott elemzések és következtetések egységes rendszert alkotnak. Javaslom felhasználásukat kiképzési, oktatási anyagként a környezetvédelemmel kapcsolatba kerülő, haditechnikát üzembentartó, üzemfenntartó szakállomány részére. Az anyagban szereplő elemzések és javaslatok a továbbiakban forrásanyaggá válhatnak egyes részterületek további tudományos kutatásához. A dolgozat segítséget nyújt a haditechnikai eszközök rendszerben tartása folyamán fellépő környezetvédelmi problémák (környezeti hatások) feltárásában és megoldásában, valamint a haditechnikai fejlesztés-korszerűsítés döntés-előkészítésének környezetvédelmi információ-tartalmának meghatározásában. Olyan háttéranyagként alkalmazható, amely a jövőben segíti a döntéshozókat a haditechnikai eszközök rendszerben tartása során fellépő környezetterhelő, környezetkárosító tényezők figyelembevételében az üzemeltetés, a fenntartás, a rendszerből történő kivonás és a korszerűsítés, valamint az új beszerzések folyamatában egyaránt. A kutatási eredmények elméleti alapul szolgálhatnak a MH környezetvédelmi stratégiája egyes elemeinek, valamint hulladékgazdálkodási tervének megfogalmazásához.

9 7 Saját publikációk jegyzéke 1. Lénárt Sándor: Haditechnika és környezetvédelem. "Tavaszi Szél" Fiatal magyar tudományos kutatók és doktoranduszok IV. és V. világtalálkozója utókiadvány. Budapest, p Lénárt Sándor, Molnár István: Magyar Honvédség haditechnikai szolgálatainál keletkező veszélyes hulladékok környezetvédelmi problémái. XXIV. OTDK Műszaki Tudományi Szekció Vízépítés és környezetvédelem tagozat III. helyezett pályamunka. Budapesti Politechnikum Budapesti Műszaki Főiskolák Szövetsége. Programfüzet és rezümé kötet. Budapest, április 7-9. p Lénárt Sándor: NATO egységesítési egyezmények és Magyar Katonai Nemzeti Szabványok kapcsolata a nemzetgazdasággal. Szabványügyi Közlöny, a Magyar Szabványügyi Testület lapja. 52. évf. 12. szám december 1. p Lénárt Sándor: NATO egységesítési egyezmények és a magyar katonai nemzeti szabványok kapcsolata a nemzetgazdasággal. Magyar Minőség 10. évf. 2. szám, február. A Magyar Szabványügyi Közlöny decemberi számából másodközlésre átvett cikk. p Lénárt Sándor: A haditechnika üzemeltetésében, üzemfenntartásában alkalmazott kőolajszármazékok és egyéb anyagok környezetvédelmi problémái. Katonai logisztika Anyagi-technikai Biztosítás, 7. évf. 2. szám, p Lénárt Sándor: Kenőanyagok és egyéb anyagok alkalmazásának környezetvédelmi kérdései a haditechnika üzemeltetésben, üzembentartásában (The application of the lubricants and other materials in the environmental protection in aspect military technology and maintenance) "Fiatal kutatók írják" Internet publikáció. Budapest, Lénárt Sándor, Andrejcsik Gyula, Szatter Gyula: A NATO csatlakozáshoz kapcsolódó szabvány, STANAG és AP nyilvántartó és feldolgozó számítógépes adatbázis rendszer. Szabványügyi Közlöny, a Magyar Szabványügyi Testület lapja. 53. évf. 2. szám február 1. p Lénárt Sándor, Andrejcsik Gyula, Szatter Gyula: NATO STANAG és AP nyilvántartás magyar számítógépes adatbázis rendszer. Haditechnika. 34. évf. 4. szám október-december. p

10 8 9. Lénárt Sándor: A NATO egységesítés és a magyar katonai nemzeti szabványok. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 54. évf. 9. szám szeptember. p Lénárt Sándor, Fierpasz Flórián: NATO-szabványosítási egyezmény a környezetvédelemről. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata 54. évf. 11. szám november. p Lénárt Sándor, Dr. Halász László: A társadalom honvédelemmel szemben támasztott minőségi elvárása: a környezetvédelem. Magyar Minőség, 10. évf. 5. szám, május. p Lénárt Sándor, Molnár István: Egyes haditechnikai eszközök üzemeltetési, üzemfenntartási technológiai folyamatai során fellépő környezetvédelmi problémák és megoldási lehetőségeik. Hallgatói Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja. 5. évf. 1. szám p Lénárt Sándor, Dr. Grósz Zoltán, Sipőcz András: Környezetvédelmi oktatás-képzés a honvédelmi ágazatban. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 56. évf. 4. szám április. p Lénárt Sándor, Dr. Grósz Zoltán, Sipőcz András: Környezetvédelmi oktatás, képzés, továbbképzés rendszere a Magyar Honvédségben. ZMNE Doktoranduszi Konferencia kiadványa, Budapest, november. p Lénárt Sándor: A Magyar Honvédség néhány aktuális környezetvédelmi problémája. A Természet és a Környezet Védelme Virtuális Világkonferencia. Rendező: Közép és Keleteurópai Környezetfejlesztési Intézet. Budapest, április Lénárt Sándor: Környezetbiztonság, Környezetvédelem, Honvédelem. Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 56. évf. 8. szám augusztus. p Lénárt Sándor: Környezetvédelmi problémák a Magyar Honvédségnél. Kard és Toll. Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból. HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály. Budapest, szám. p Lénárt Sándor, Dr. Grósz Zoltán, Dr. Solymosi József: Haditechnikai eszközök életciklusának értékelése. Új Honvédségi Szemle. Elfogadva, folyamatban. 19. Lénárt Sándor: A mezőkeresztesi csata. (részlet a készülő tanulmányból) Magyar Honvéd 7. évf szám december 20. p

11 9 20. Lénárt Sándor: A mezőkeresztesi csata. (1596. október ) Új Honvédségi Szemle. A Magyar Honvédség Központi Folyóirata. 51. évf. 6. szám június. p Lénárt Sándor: Borsodi Mohács. TDK nyertes dolgozat szerkesztett változata. Hallgatói Közlemények. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Lapja hadtörténelmi különszám. p Lénárt Sándor: Mezőkeresztesi csata (1596. október 26.) XXIV. OTDK Hadtudományi Szekció Hadtörténelem tagozat. I helyezet pályamunka. BJKMF Rezümé füzet. Budapest, április 7-8. p Lénárt Sándor: "Őszi ködben múló remények" Mezőkeresztes A Magyar Millennium évében kiadja a szerző a Mezőkeresztesi Nagyközségi Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Diákok a tudományért" szakalapítvány támogatásával. ISBN Budapest, Lénárt Sándor: Hogyan lesz egy tudományos diákköri dolgozatból könyv? Diáktudós, az Országos Tudományos Diákköri Tanács időszaki kiadványa. Budapest, évfolyam 2. szám. p

12 10 Szakmai-tudományos életrajz Személyes adatok: Név: Lénárt Sándor József Anyja neve: Kévés Magdolna Szül. hely, idő: Miskolc, december 30. Lakcím: 2000 Szentendre, Rózsaköz u. 1/2. Telefon: ; HM Családi állapot: nős, két gyermek (10 és 13 évesek) Tanulmányok: 2002: Environmental Protection of Military Forces Course, NATO (SHAPE) környezetvédelmi szaktanfolyam. Oberammergau, Németország : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Doktori Iskola nappali PhD hallgatója : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vezetés és Szervezéstudományi Kar, haditechnikai menedzser szak, haditechnikai (műszaki) menedzser : Kossuth Lajos Katonai Főiskola, kollégiumi nevelőtanár szak, kollégiumi nevelőtanár : Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, általános fegyverzeti összfegyvernemi fegyverzettechnikai biztosító szak, műszer és szabályozástechnikai mérnök : Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskola, érettségi. Eddigi munkakörök: : Tápiószecső, (MN 7211) Fegyverzettechnikai Tiszthelyettes Kiképző bázis, kiképzőtiszt : Tápiószecső, Fegyverzettechnikai Katonai Szakközépiskola, szakmai ismereteket oktató tanár : Szentendre, Kossuth Lajos Katonai Főiskola Tüzér tanszék, üzemeltető szakcsoport, oktató.

13 : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Katonai Főiskolai Kar Tüzér tanszék, megbízott tanársegéd. Tudományszervezői tevékenységek: : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács Elnöke : Országos Tudományos Diákköri Tanács megbízásából a XXV. OTDK Hadtudományi Szekció szervezőbizottság hallgatói képviselője. Tudományos elismerések, kitüntetések és ösztöndíjak: 1998: ZMNE Tudományos Diákköri Konferencia I. helyezés 1998: ZMNE Tudományos Diákköri Konferencia REKTORI különdíj 1999: XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Budapest) Hadtudományi szekció I. helyezés 1999: XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Budapest) Műszaki tudományok szekció III. helyezés 1999: Fáy András Alapítvány díja 1999: Pro Scientia Aranyérem 2000: PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE ALAPÍTVÁNY, Diákok a tudományért szakalapítvány kutatási ösztöndíja Nyelvtudás: 1983: Orosz alapfokú állami nyelvvizsga 1998: Német, középfokú katonai szakanyaggal bővített C típusú nyelvvizsga 2002: Angol alapfokú C típusú nyelvvizsga Tagság társadalmi szakmai szervezetekben: 1999: Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) tagja 2002: MHTT Csata és Hadszíntér Kutató Szakosztályának alapító tagja

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető:

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI PhD ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Grósz

Részletesebben

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban PhD értekezés

Részletesebben

Lévai Zoltán mk. ezredes

Lévai Zoltán mk. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lévai Zoltán mk. ezredes A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok A védelmi tervezés és a kockázatcsökkentés jelentőségének kutatása a

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM. Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében. Absztrakt

HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM. Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében. Absztrakt Réti Tamás mk. ezredes HM Védelemgazdasági Főosztály HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében Absztrakt A munka rövid áttekintést ad

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett területek havária mentesítése az elsődleges beavatkozó tűzoltó egységek aspektusából

Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett területek havária mentesítése az elsődleges beavatkozó tűzoltó egységek aspektusából ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONA MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA TÉZISFÜZET Lauer János tűzoltó mérnök alezredes A doktori (PhD) értekezés címe: Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács. Lippai Péter alezredes A KÜLDETÉSORIENTÁLT VEZETÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács. Lippai Péter alezredes A KÜLDETÉSORIENTÁLT VEZETÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lippai Péter alezredes A KÜLDETÉSORIENTÁLT VEZETÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI egy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva ( Tavaszi ébredés 1945. március

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Kissné Akli Mária Katonai légi rádiónavigációs rendszerek és a digitális televízió műsorszórás elektromágneses

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése

Részletesebben

DR. SZABÓ GYULA. A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei

DR. SZABÓ GYULA. A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori és Habilitációs Tanács DR. SZABÓ GYULA A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei című doktori

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN című

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KORSZERŰ ÜZEMFENNTARTÁSI MENEDZSMENT RENDSZEREK HADITECHNIKAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI Cs. Nagy Géza 1 I. Bevezetés Az elmúlt közel két évtized

Részletesebben