PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila Telefon: /3120

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila Telefon: /3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi problémái. Környezetvédelmi tanulmányok 3. (Társszerzık: Benesoczky Józsefné, Dezsı Zoltán, Hohman Péter, Keresztes László, Tarnai Péter). Szerkesztette: Sántha Attila és Péter Sándor. Kiadó: Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. Tempó Nyomda. Pécs, p., p., p., p Buday-Sántha Attila (1990): Agrártermelés és környezetvédelem. Akadémiai Kiadó Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1990): A mezıgazdasági melléktermékek hasznosítása és a környezetvédelem. Akadémiai Kiadó. Budapest p. Buday-Sántha Attila (1993): Környezetgazdálkodás (Általános rész) Akadémiai Kiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1993): Környezetgazdálkodás (Részletes rész) Tankönyvkiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1996): Környezetgazdálkodás (Részletes rész) Második, átdolgozott kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1997): State of the Hungarian environment. Pollution and Water Resources. Columbia University Seminar Proceedings. Volume XXIX Environmental Protection in Agriculture of the Carpathian Basin. Editor: George J. Halasi-Kun, Miklós Neményi Pannon Agricultural University, Faculty of Mosonmagyaróvár and Hungarian Academy of Sciences. Agricultural Science Section Mosonmagyaróvár p. Buday-Sántha Attila (1998): Környezetkímélı agrárium ( p.). Teendık az állattenyésztésben ( p.) In: Termelés, piac természeti környezet. Szerk.: Kerekes Sándor Kiss Károly (Magyarország az ezredfordulón stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Sorozatszerkesztı: Glatz Ferenc). MTA. Budapest, Buday-Sántha Attila (1999): Környezetgazdálkodás (Részletes rész) Harmadik átdolgozott kiadás Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1999): Környezetgazdálkodás (Általános rész) University Press. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2001): Agrárpolitika Vidékpolitika. Dialóg Campus Kiadó. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2001): Agrárgazdaság a nemzetközi környezetben. In: Poór J. Farkas F. (szerk.): Nemzetközi menedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, p.

2 Buday-Sántha Attila (2002): Környezetgazdálkodás (Általános rész) Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, p. Láng István (szerk., 2002): Környezetvédelmi lexikon I.-II. Akadémiai Kiadó. Budapest, Címszavak: biológiai kamatláb, biological interest rate; fiskális politika; gazdasági hatékonyság; infrastruktúra; közömbösségi görbe; megújítható erıforrások; monopólium; munkaintenzív gazdaság; optimális szennyezési szint; Pareto-hatékonyság, Pareto-optimum; royalty; technológiai elıírások; tulajdonjog; végsı javak Buday-Sántha Attila (2003): Természeti erıforrás gazdálkodás. In.: Bulla Miklós- Tamás Pál (szerk.): Magyarország környezeti jövıképe. Országos Környezetvédelmi Tanács. MTA Szociológiai Intézete. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (2004): Az agrárgazdaság környezeti hatása. In.: Bulla Miklós Kerekes Sándor (szerk.): Környezetügy Országos Környezetvédelmi Tanács Friedrich Ebert Alapítvány. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (2004): A természeti tıke és az agrárgazdaság szerepe a területi versenyképességben. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2006): Környezetgazdálkodás (Általános rész). Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2007): A Balaton-régió fejlesztése. Saldo Kiadó Budapest p. Buday-Sántha Attila, Rácz Gábor (2007, szerk.): Évkönyv PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs. 389 p. Buday-Sántha Attila, Erdıs Katalin, Gebauer György (2007, szerk.): Kistérségi fejlesztési esettanulmányok. PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs p. Buday-Sántha Attila (2007): Development Issues of the Balaton Region No.61. Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2009): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs 240 p. Buday-Sántha Attila (2009): Controdictions of the Hungarian agricultural and rural development, with regard to the aspect of the environment In: Béla Baranyi-István Fodor (edited): The role of environmental industry in the regional reindustrialisation in Hungary. Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Debrecen- Pécs, p. Monográfiák Sántha Attila: A Balaton vízgyőjtı területén folyó mezıgazdasági termelés helyzetével és fejlesztési lehetıségeivel foglalkozó tanulmányok fıbb megállapításainak összefoglalása és a kutatási szempontok és célkitőzések meghatározása. Soksz.: Pécs, p. Készült az MTA, OKTH és MKKE megbízásából. Sántha Attila és társai: Az agrártermelés helyzete, fejlesztési lehetısége és a fejlesztés feltételrendszere a Balaton Somogy megyei vízgyőjtı területén. Soksz.: Pécs, p. Melléklet: 54 p. Készült MTA, OKTH és MKKE megbízásából.

3 Sántha Attila és társai: Az agrártermelés helyzete, fejlesztési lehetısége és a fejlesztés feltételrendszere a Balaton Veszprém megyei vízgyőjtı területén. Soksz.: Pécs, p. Melléklet. 70 p. Készült az MTA, OKTH és MKKE megbízásából. Tanulmányok győjteményes kötetekben Buday-Sántha Attila (1975): A mezıgazdasági termelıszövetkezetek egyesülésének technikai-technológiai kérdései p. In: Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga. Pécs, (Szekszárdi Nyomda) MKKE Kihelyezett Nappali Tagozata. Pécs, kiadványa). Buday-Sántha Attila (1978): Iparszerő szakosított sertéstelepek környezetvédelmi problémái. In: A vállalat helye és funkciói a gazdaságban" konferencia elıadásai. Pécsi Tudomány-egyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1979): Osznovnüe problemü okranü okruzsájuscsej szredü v. professzionalnom zsivotnovodsztve krupnüh predprijátij. Készült az MTA DTI megbízásából a Suwalki KGST Környezetvédelmi Konferenciára (Házi sokszorosítás) Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1979): Iparszerő mezıgazdasági termelés környezeti hatása. KGST Környezetvédelmi Konferencia. Kézirat. MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1980): Iparszerő állattenyésztés környezeti hatása. Környezetvédelmi Konferencia, Keszthely. Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságok rendezvénye. Kézirat p. Buday-Sántha Attila (1980): A hígtrágya-hasznosítás technikai, technológiai és ökonómiai problémái. Kézirat. A Magyar Közgazdasági Társaság vitaülése. Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1981): Nagyüzemi állattenyésztés környezeti hatása. Kézirat. Magyar Közgazdasági Társaság XX. Vándorgyőlése. Tatabánya p. Buday-Sántha Attila (1982): A termıföld racionális hasznosításának követelménye a területi tervezés szempontrendszerében. In: A termelıerık és termelési viszonyok változása a mezıgazdaságban tudományos tanácskozás programja és rövidített elıadásai (Gödöllıi Tudományos Napok aug szept. 2.) Gödöllı, p. Buday-Sántha Attila (1982): A sertéstelepi trágyakezelési rendszerek összehasonlító üzemgazdasági értékelése. MTESZ Környezetvédelmi Bizottsága PROTENVITA Szakmai Napok elıadásai. Budapest, szeptember OMIKK p. Buday-Sántha Attila (1983): Iparszerő állattenyésztés hatása a Balaton vízminıségére. Kézirat. Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságok Környezetvédelmi Konferenciája. Veszprém, p. Buday-Sántha Attila (1983): A nagyüzemi állattartó telepeken keletkezı trágya hasznosításának feltétele és célszerő módja: In: Települési és egyéb szerves hulladékok ártalmatlanítása, különös tekintettel a mezıgazdasági hasznosításra c. (ISWA, MHT, ÉTE konferencia. Budapest, május június 4.) 14 p.

4 Buday-Sántha Attila (1983): A trágyakérdés megoldásának feltételei a nagyüzemi állattenyésztésben. In: A mezıgazdasági termelés gazdasági szabályozói és a környezetvédelmi tevékenység közötti összhang. A Magyar Agrártudományi Egyesület Környezetvédelmi Bizottságának Ankétja. Gödöllı május p. Buday-Sántha Attila (1983): A mezıgazdasági melléktermékek gazdasági értékelésének és elszámolásának a kérdései. In: Hulladékszegény technológiák 83 konferencia elıadásanyagai. MTESZ Környezetvédelmi Bizottság Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1984): A környezetkímélı sertéstartási technológiák kialakításának szempontjai és tapasztalatai. In: V. Országos Vándorgyőlés I. költet. Mezıgazdasági üzemek vízgazdálkodása. Magyar Hidrológiai Társaság, Szarvas, p. Buday-Sántha Attila (1984): Összegzés és elıretekintés. In: A szarvasmarha vertikum fejlesztésének agronómiai és ökonómiai kérdései c. ankét elıadásainak anyaga. Pécs- Kaposvár március 29. (Szerkesztette: Sántha Attila, Szabó Gábor) Kaposvár, Mezıgazdasági Fıiskola p. Buday-Sántha Attila (1985): Közgazdasági megfontolások a Balaton vízgyőjtıjén megvalósítandó térségi meliorációkkal kapcsolatban. In: A melioráció szerepe a termelésfejlesztésben c. MAE, MHT, ICI nemzetközi konferencia elıadásai. Budapest, augusztus , 16 p. Buday-Sántha Attila (1985): A Balaton térség mezıgazdaságának környezetvédelmi szemlélető vizsgálata. In: Társadalom - Balaton - Környezet tudományos konferencia. OKTH, MTA, Eötvös Loránt Tudományegyetem, Budapest, p. Buday-Sántha Attila (1985): Az agrotechnikai tényezık változásának szerepe a mezıgazdasági területek hasznosításában. In: A XX. század és a magyar mezıgazdaság. Mezıgazdasági Tudományos Napok elıadásai Gödöllı, p. Buday-Sántha Attila (1985): Az ökológiai és ökonómiai követelmények összhangjának szerepe az élelmiszer-gazdaság versenyképességének a fokozásában. In: A vállalati magatartást motiváló gazdasági és társadalmi tényezık c. konferencia elıadásai II. kötet. Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1985): Az agrártechnológiák fejlesztésének környezetvédelmi és gazdasági szempontjai. In: Mezıgazdasági termelés és környezetvédelem c. XXVIII. Georgikon Napok elıadásai. Keszthely, augusztus I. rész p. Buday-Sántha Attila (1986): A trágya kezelésének és hasznosításának a helyzete és célszerő fejlesztési iránya a nagyüzemi állattartó telepeken. In: Hulladékszegény technológiák '86. Nemzetközi Konferencia Budapest, szeptember p. Buday-Sántha Attila (1986): Einklang von Okonomischen und umweltschutzanforderungen bei der weiterenwicklung der grossbetrieblichen tierhaltung. In: Az Európai Állattenyésztık Szövetségének 37. Tudományos Ülésszaka, Budapest, szeptember 1-4., 18 p. Buday-Sántha Attila (1987): The Role of Harmony between the Ecological and Economic Requirements in the Development of Agrarian Production. In: Resource

5 adjustment and European agriculture v th European, Congress of Agricultural Economist. Balatonszéplak, Hungary, Working Group A5 papers p. Buday-Sántha Attila (1988): In: Állattenyésztés és környezetvédelem c. MTA PAB-VEAB konferencia. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1989): Natural resources conservation versus profitability controversial tendencies in agriculture? In: Nemzetközi Konferencia Poznan p. Buday-Sántha Attila (1989): Animal husbandry and environmental protection. In: Konferencia naulkova Poznan máj. Rozniki Akadémia Rolniczej Poznia - CCXIII (1990) p. Buday-Sántha Attila (1990): Agrártermelésünk jövıje. Reform és mezıgazdaság. In: Vállalatgazdasági Tudományos Napok. Gyöngyös III p. Buday-Sántha Attila (1990): The role of harmony between ecological and economic requirement in the development of agrarian production. In: The role of the university in environmental culture c. Alpok-Adria Környezetvédelmi Konferencia (szerk.: Ancona, E; Constantini B; Rossi, M; Zaninotto, G.) Padua University Medicine Faculty Hall Ápril 28-30, p. Buday-Sántha Attila (1990): A környezetgazdaságtan oktatásának és kutatásának tapasztalatai, a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. In: Környezetgazdálkodás a kutatásban és oktatásban. (Rendezte MTA PAB. KTM) Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1991): Az agrár átalakulás kérdıjelei. Falukonferencia - Válság és kiút. (Rendezı MTA Regionális Kutatások központja) ápr , p. Buday-Sántha Attila (1991): A környezetvédelem és a mezıgazdasági termelés összefüggései Nyugat-Európában. Európa '92. Konferencia (Rendezte: MKT Baranya megyei Szervezete, MTA Jövıkutatási Bizottsága, JPTE Közgazdaságtudományi Kar) Pécs, május Ökonómia. Kiadó: MKT Baranya megyei Szervezete p. Buday-Sántha Attila (1992): A környezetgazdálkodási szempontok érvényesülése az agrártérségek fejlesztésében. Regionális politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok- Adria térségében XXIV. Georgikon Napok. Keszthely, szept , p. Buday-Sántha Attila (1992): Idıszerő környezetgazdasági problémák a dél-dunántúli élelmiszergazdaság-ban. Az integrált élelmiszergazdaság biológiai és gazdasági alapjainak feltárása Dél-Dunántúlon c. Kaposvári Állattenyésztési Tudományos Napok. Kaposvár nov. 10., p. Buday-Sántha Attila (1993): Az agrártermelés fejlıdésének fı irányai, agrármodellek kialakulása és környezeti hatása. Természetvédelem és a mezıgazdasági termelés összhangja c. ankét. (Rendezı: Magyar Agrártudományi Egyesület Környezetvédelmi Szakosztálya.) Budapest, szeptember 23., p. Buday-Sántha Attila (1993): A hulladékkezelés gazdasági irányelvei. Országos Környezetvédelmi Konferencia. II. kötet. Siófok, (Kiadó MTESZ Veszprém Megyei Szervezete) p.

6 Buday-Sántha Attila (1993): Az agrártermelés és környezetvédelem Országos Környezetvédelmi Konferencia I. kötet. Siófok, (Kiadó: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete) p. Buday-Sántha Attila (1993): Az agrártermelés fejlıdésének fı irányai, agrármodellek kialakulása és környezeti hatásai. II. Országos Agrár- Környezetvédelmi Konferencia "Együtt a fenntartható agrártermelésért". Budapest, (Kiadó: Földmővelésügyi Minisztérium) p. Buday-Sántha Attila (1993): A természetvédelem és a mezıgazdasági termelés összhangja. (A Magyar Agrártudományi Egyesület környezetvédelmi Szakosztályának ankétja) Budapest, június p. (Megjelent 1994-ben). Buday-Sántha Attila (1994): "Agriculture and regional development. European Challenges and Hungarian Responses in Regional Policy" c. konferencia elıadása. Pécs, XI (Kiadó: MTA RKK.) Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1994): The sustainable development of rural areas. International Conference on "Environmental Policy and Practice in Eastern and Western Europe". Organized by Centre for Regional Studies and Pécs Committee of the Hungarian Academy of Sciences and Janus Pannonius University, Pécs May 30- Jun p. Buday-Sántha Attila (1995): A környezetgazdaságtan alapvetı kérdései Magyarországon. Új utak a közgazdasági üzleti és társadalomtudományi képzésben. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jubileumi Konferencia II. kötet. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem p. Buday-Sántha Attila (1995): Az agrár átalakulás nehézségei, környezeti vonatkozásai és a fejlesztés lehetséges stratégiái. Regionális politika a piacgazdasági átmenetben. Szerkesztette: Hegedős Miklós. GKI Gazdaságkutató Rt. MTA Regionális Kutatások Központja. Kiadó: MTA Regionális Kutatások Központja. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1995): The Sustainable development of rural areas. Environmental Police and Practice in Eastern and Western Europe. Conference Environmental Studies 11. Szerkesztette: Fodor István és Walker P. Gordon. Centre for Regional Studies. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (1995): A környezet állapota és védelme Magyarországon. Studia Oeconomica. Jubileumi tanulmánykötet JPTE Közgazdaságtudományi Kar p. Buday-Sántha Attila (1996): Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és környezetvédelmi követelményrendszere. XXXVIII. Georgikon Napok. Keszthely szeptember Összefoglalók. 134 p. Buday-Sántha Attila (1997): Die Landwirtschaft im Blickpunkt der EU- Osterweiterung-aus ungarischer Sicht. Europäische Perspektiven. Seminar am 23. November 1996 In: Feldbach. Europahaus Neumarkt p. Buday-Sántha Attila (1997): A térségfejlesztés aktuális kérdései, szempontjai. Regionális-agrárkutatási és vidékfejlesztési workshop. GATE "Fleischmann Rudolf" Mezıgazdasági" Kutató Intézet Kompolt p.

7 Buday-Sántha Attila (1998): Az EU-csatlakozás és az agrárkörnyezetvédelem kérdései c. tanácskozás MTA PAB Mezıgazdasági Szakbizottságok Agrárökonómiai Munkabizottsága. Kaposvár, Buday-Sántha Attila (2000): A felsıoktatási intézmények, mint a regionális fejlesztés, tervezés háttérintézményei. Forrás termelési lehetıségek a magyar felsıoktatás számára. Konferencia. Tempus Közalapítvány. Budapest, XI. 30. Buday-Sántha Attila (2001): Regionális felsıoktatás Falu, Város, Régió.: Terület és településfejlesztési folyóirat, sz 21 p. Buday-Sántha Attila (2001): Az agrártermelés szerepe a vidékfejlesztésben. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Csíkszereda: Székelyföld 2000 Munkacsoport, p.?! Buday-Sántha Attila (2001): A magyar agrár ágazat és a vidék fejlıdése a nemzetközi tendenciák tükrében (The Hungarian agrarian sector and regional development in the face of international trends). 10 éves a vállalkozó-menedzser szak a SZEF-en. c. konferencia. Szegedi Tudományegyetem V p. Buday-Sántha Attila (2001): A magyar agrárgazdaság és a vidék fejlıdése a nemzetközi tendenciák tükrében. Kihívások az európai csatlakozás küszöbén. 10 éves a vállalkozási menedzser szak a SZEF-en. c. konferencia.. Szegedi Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar. Szeged p. Buday-Sántha Attila (2000): Gazdasági és környezeti követelményrendszer a területfejlesztésben. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld konferencia. Tusnádfürdı Székelyföld Munkacsoport: Csíkszereda p. Buday-Sántha Attila (2002): A vidékfejlesztés aktuális kérdései az EU csatlakozás elıtt. Elıadás. Kaposvári Egyetem 2002.febr.21. Buday-Sántha Attila (2003): Az alternatív energiahasznosítás gazdasági kérdései. Pécsi Tudományegyetem Mandulavirágzási Tudományos Napok. Megújuló energiaforrások és a termálvíz többcélú hasznosítása. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2003): Fenntartható fejlıdés és az EU-csatlakozás gazdasági következményei a magyar agrárgazdaság számára. Európai kihívások II. Konferencia Szegedi Tudományegyetem. Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar V p. Buday-Sántha Attila (2003): The teaching of the concept of sustainable development at the Faculty of Economics at the University of Pécs. Higher Education for Sustainable Development in an Enlarged Europe. Társszezı: Raffay Zoltán. 6 th. Copernicus Conference. 2-4 July 2003 Pécs p. (megjelenés alatt). Buday-Sántha Attila (2003): The teaching of the Concept of sustainable development at the Faculty of Economics at the University of Pécs. Társszerzı: Varga Eszter. Higher Education for Sustainable Development in an Enlarged Europe 6 th Copernicus Conference 2-4 July 2003 Pécs, 2003 Poster. Buday-Sántha Attila, Varró Krisztina (2004): The impact of agricultural production on water quality in Hungary RENE Konferencia Lugo, (Spanyolország) p.

8 Buday-Sántha Attila (2005): A fejlesztési célok összhangja, a gondok eredete. Évkönyv I. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika- és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2005): Környezetvédelem regionális versenyképesség, fenntartható fejlıdés. Évkönyv I-IV. kötet. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2006): A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben. In: Turizmus a nemzetgazdaságban. Konferencia kötet. PTE Illyés Gyula Fıiskolai Kar. Szekszárd, Buday-Sántha Attila (2006): A környezetvédelem aktuális kérdései. Magyar professzorok Világszövetsége. Selmecbánya, Buday-Sántha Attila (2007): Mezıgazdasági fejlesztések a rurális térségfejlesztésben. Település-ejlesztés, térségfejlesztés, határmenti együttmőködések. Nemzetközi Konferencia IV. Buday-Sántha Attila (2007): Sikeres vidékfejlesztés feltételei. Komplex Dél-dunántúli Versenyképességi Kutatás. Nemzetközi Konferencia. Pécsi Tudományegyetem Pécs, V Buday-Sántha Attila (2007): A sikeres vidékfejlesztés feltételei, lehetıségei. VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából. Miskolci Egyetem. Miskolc-Lillafüred. I. kötet p. Buday-Sántha Attila (2007): A környezetvédelem aktuális kérdései. Régiók a Kárpát- Medencén innen és túl. Nemzetközi tudományos konferencia. Eötvös József Fıiskola. Baja p. Buday-Sántha Attila (2007): A sikeres vidékfejlesztés feltételei, lehetıségei. VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából. Miskolci Egyetem. Miskolc-Lillafüred. I. kötet p Buday-Sántha Attila (2008): Régi-új dilemmák a környezetvédelemben. In.: Veress József (szerk.): A közgazdaságtudomány tisztessége. Mőegyetemi Kiadó. Budapest p. Buday-Sántha Attila (2008): Hitek és tévhitek az agrárkörnyezet-védelemben. In: fenntartható fejlıdés és a megújuló természeti erıforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében c. konferencia kötet. Szak: Fodor István Suvák Andrea. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, p. Buday-Sántha Attila (2009): Kérdıjelek a vidékfejlesztésben. VII. Nemzetközi konferencia. Miskolc-Lillafüred V I. kötet p. Buday-Sántha Attila Budai-Sántha János Szücs Tamás (2009): A passzívházrendszer gazdasági értékelése. I. Alpok-Adria Passzívház Konferencia - Pécs IX p. Tanulmányok folyóiratokban Buday-Sántha Attila (1978): Növelni kell a szolgáltatások színvonalát. Magyar Mezıgazdaság 33. évf. 48. sz p.

9 Buday-Sántha Attila (1980): A szervestrágyázás jelentıségének üzemgazdasági megítélése. Gazdálkodás XXIV. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1980): Zsákutca-e a hígtrágya? Magyar Mezıgazdaság 35. évf sz. 11 p. Buday-Sántha Attila (1980): A hígtrágya-hasznosítás alapvetı kérdései. Iparszerő Hústermesztés VI. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1981): Szervesanyag-utánpótlás - Évi 450 milliós veszteség. Figyelı, XXV. évf sz. 11 p. Buday-Sántha Attila (1981): A hígtárgya-hasznosítás alapvetı kérdései. Pécsi Mőszaki Szemle. XXVI. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1981): Hígtrágya kezelésére és hasznosítására vonatkozó vizsgálatok tapasztalatai a dél-dunántúli szakosított sertéstelepeken. Állattenyésztés és Takarmányozás. XXX. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1983): Érdekrendszer a hulladék hasznosításban. Magyar Mezıgazdaság. 38. évf sz p Buday-Sántha Attila (1984): Aggályokkal szemben elınyök. Figyelı. XXVIII. évf. 21. sz. 2 p Buday-Sántha Attila (1984): Természeti erıforrások hasznosításának vizsgálata. (Társszerzı: Szabó Gábor). Búvár. XXXIX. évf. 6. sz p Buday-Sántha Attila (1984): A mezıgazdasági termelés feladatai a Balaton fejlesztési programjában. Búvár. XXXIX. évf. 7. sz p Buday-Sántha Attila (1985): Élelmiszergazdaságunk nemzetközi versenyképessége. Gazdálkodás. XXIX. évf. 10. sz p Buday-Sántha Attila (1985): Az állattenyésztés helyzete, ökológiai hatása és fejlesztési lehetısége a Balaton Somogy megyei vízgyőjtı területén. Állattenyésztés és Takarmányozás. XXXIII. évf. 1. sz p Buday-Sántha Attila (1989): Napjaink agrárvitáiról. Közgazdasági Szemle. XXXI. évf. X. sz p Buday-Sántha Attila (1989): Agrártermelésünk vitatott kérdései. Gazdálkodás. XXIII. évf. 11. sz p Buday-Sántha Attila (1991): Merítsünk ötletet a múltból. Gazdálkodás. XXXV. évf. 3. sz p Buday-Sántha Attila (1991): A mezıgazdasági termelés és környezetvédelem Nyugat- Európában. Kör- nyezet és Fejlıdés. II. évf. 2. sz p Buday-Sántha Attila (1993): Hulladék kezelésének hazai helyzete. Iskolakultúra. III. évf. 2. sz p Buday-Sántha Attila (1995): A környezetvédelmi kutatás és oktatás helyzete a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Környezet és Fejlıdés. V. évf. 8. sz p Buday-Sántha Attila (1995): (Egy újabb elszalasztott lehetıség). Kendızetlenül a mezıgazdaságról. Hozzászólás. Statisztikai Szemle. 73 évf. 11. sz. (1995. XI.) 930-

10 933. p. (Vitacikk: Benet Iván: A föld, az istenadta föld. Statisztikai Szemle. 73. évf. 3. sz Buday-Sántha Attila (1996): Kellenek-e még szövetkezetek? Magyar Mezıgazdaság 51. évf. 43. sz p. Buday-Sántha Attila (1996): Agrárfejlıdés - biogazdálkodás és integrált termelés. Környezet és Fejlıdés VI. évf sz p. Buday-Sántha Attila (1996): A regionális gazdaságtani képzési program. (társszerzı: Horváth Gyula): Magyar Felsıoktatás. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt szám p. Buday-Sántha Attila (1997): A XXV. Közgazdász-vándorgyőlés Élelmiszer-gazdasági Szekciójának fıbb megállapításai, következtetései. (Társszerzı: Szabó Gábor) Élelmezési Ipar LI. évf. 7. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): Régiók felemelkedése és hanyatlása. Regionális átalakulás a Brit-szigeteken. Gazdálkodás. XLII. évf. 2. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): A hazai agrártermelés aktuális kérdései. Gazdálkodás. XLII. évf. 6. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): Régiók felemelkedése és hanyatlása. Regionális átalakulás a Brit-szigeteken. Falu, Város, Régió sz p. Buday-Sántha Attila (1998): A JPTE, mint a regionális politika felsıoktatás képzési központja. Tér és Társadalom. XII. évf. 3. sz p. Buday-Sántha Attila (1998): Kelet-Közép-Európa és Magyarország agrárgazdasága az Európai Unióhoz való csatlakozás elıtt. Tér és Társadalom. XII. évf. 4. sz p. Buday-Sántha Attila (2000): Regionális felsıoktatás Falu, Város, Régió: Terület és településfejlesztési folyóirat, sz. 21 p. Buday-Sántha Attila (2003): Agrártérségek komplex fejlesztése. Tér és Társadalom XVII. évf. 1. sz p. Buday-Sántha Attila (2003): Soil protection in Hungary. European Land and Soil Alliance. Local Land & Soil News. no. 6/II/03 Osnabrueck p. Buday-Sántha Attila (2003): Székelyföld. Magyar Kisebbség Nemzetpolitikai Szemle. VIII. évf. 4. sz p. Kolozsvár, Buday-Sántha Attila (2004): Development of the Hungarian economy and its impact on the environment. Studies in agricultural economics No p. MTA AK II Budapest, Buday-Sántha Attila (2004): Az agrár- és vidékfejlesztés lehetıségei, tennivalói. Gazdálkodás XLVIII. évf. 1.sz p. Buday-Sántha Attila (2004): A környezetvédelem szerepe a regionális fejlıdésben. Falu, Város, Régió sz p. Buday-Sántha Attila (2004): A magyar agrárgazdaság fejlıdése és környezeti hatása. Controlling portal

11 Buday-Sántha Attila (2004): Az alternatív energiahasznosítás gazdasági kérdései. (The Economic Questions of Alternative Power Utilization) evilág Budapest, ápr p. Buday-Sántha Attila (2004): Székelyföld. A Kárpát-medence régió I. (szerk: Horváth Gyula) Tér és Társadalom. XVIII. évf. 2. sz p. Buday-Sántha Attila (2006): A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben. Gazdálkodás 50.évf. 5.sz p. Buday-Sántha Attila, Práger László (2006): The world (economy) and Hungary at the beginning of the 21 st century. Journal of Public Fincance Quarterly. Volume LI p. Buday-Sántha Attila, Práger László (2006): A világ(gazdaság) és Magyarország a XXI. század elején. Pénzügyi Szemle. LI. évf. 3.sz p. Buday-Sántha Attila (2007): Realitás vagy illúzió. Az ökotermelés szerepe az agrártermelésben. Magyar Tudomány évf. 5. sz p. Buday-Sántha Attila (2007): Ökológiai állattenyésztés. (Organic stock forming). Állattenyésztés és Takarmányozás. 56. évf. 5.sz p. Buday-Sántha Attila (2008): Balaton régió. Tér- és Társadalom XXII. évf. 4. sz p. Buday-Sántha Attila (2009): Új agrárstratégia alapjai. Gazdálkodás, 53. évf. 2. sz p. Buday-Sántha Attila (2009): A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai. Magyar Tudomány, 170. évf. 8. sz Buday-Sántha Attila (2010): Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai.magyar Tudomány évf. 4. sz p. Buday-Sántha Attila (2010): Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai. Közép-Európai Közlemények. III. évf. 1.sz pp. Buday-Sántha Attila (2010): Vannak még illúziók. Gazdálkodás 54. évf. 4.sz. 429.p. Tudományos kiadványok, disszertációk Buday-Sántha Attila (1973): Értékesítési lehetıségek hatása Baranya megye baromfitenyésztésének fejlıdésére. Doktori disszertáció. Keszthely, p. Buday-Sántha Attila (1977): A sertéstelepi hígtrágyakezelési rendszerek tapasztalatai és a beruházás-gazdaságossági vizsgálata (Társszerzı: Dr. Szabó Gábor). Soksz.: Pécs, p. (MKKE Közgazdasági Továbbképzı Intézet Dél-Dunántúli Regionális Bizottságának kiadványa). Buday-Sántha Attila (1977): Géphasználat és gépkihasználás vizsgálata a mezıgazdaságban. KSZE Termelési Rendszer közgazdasági tanácskozása. (KSZE Termelési Rendszer kiadványa) rész. Szekszárd, p. Földes Iván, Szabó Gábor, Benkı András, Sántha Attila (1979): Bodenrecht p. In: Beträge zu den rechtlichen Fragen des Umweltschutzes. Hrsg. von József Farkas. Pécs, (Studia Iuridica Autct. Univ. Pécs, Publ. 93.)

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ÖNÁLLÓ MŐ Törıcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás. Ember az élmény és a feladat között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 320. ISBN: 978 963 05 8397 8 Törıcsik Mária (2006): Fogyasztói

Részletesebben

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk 2009. 09. 20. PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy. 1992. Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol.

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BALÁZS KATALIN Gödöllő 2005 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

Az új európai kohéziós politika

Az új európai kohéziós politika PROGRAMTERVEZET A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE Az új európai kohéziós politika Kaposvár, 2013. november 21 22. Kaposvári Egyetem 2. körlevél 2013. november 21. 10.00 Közgyűlés

Részletesebben

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa

A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa A tudományos és publikációs tevékenység Dr. Meszlényi Rózsa Könyv, jegyzet, oktatási segédanyag (lektorált, magyar nyelven megjelent) - Képlékeny fémalakítások Fıiskolai jegyezet Tankönyvkiadó, Budapest

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben