Döntés Decs Nagyközség évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés Decs Nagyközség évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Dobai Sándor jegyző Tárgyalja: Tisztelt Képviselő-testület! Decs Nagyközség Sportkoncepciójának átdolgozása és a következő ciklusra történő elfogadása szükségessé vált. A évekre vonatkozó sportkoncepció alapján a jogszabályi előírásoknak eleget téve elkészült az önkormányzat következő 5 évre szóló Sportkoncepció tervezete. A Sportkoncepció megléte több pályázat benyújtásának is a feltétele. Javasolom a testületnek a jegyzőkönyv mellékletét képező Sportkoncepció elfogadását. Decs, június 3. Antal Zsolt polgármester 1

2 DECS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA / / 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3.old. 2. Alapelvek 3.old Általános elvek 3.old Decs Nagyközség sportpolitikájának alapelvei 4.old. 3. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai 6.old. 3.1 Óvodai nevelés 6.old Helyzetelemzés 6.old A fejlesztés irányai és feladatai 6.old Iskolai testnevelés, diáksport 7.old Helyzetelemzés 7.old A fejlesztés irányai és feladatai 8.old Gyógytestnevelés, fogyatékkal élők sportja 9.old Helyzetelemzés 9.old A fejlesztés irányai és feladatai 9.old Versenysport, utánpótlás- nevelés 9.old Helyzetelemzés 10.old A fejlesztés irányai és feladatai 10.old. 3.5.Szabadidősport 10.old Helyzetelemzés 10.old A fejlesztés irányai és feladatai 11.old Település feladatai az ökoturizmussal kapcsolatban 11.old. 4. A település sportlétesítményei 12.old Sportcsarnok 12.old Decs Nagyközség Önkormányzat Decs Tesz-Vesz Óvoda 13.old Sportöltöző - futballpálya 13.old A fejlesztés iránya és feladatai 14.old Sportcsarnok 14.old Óvodai Tornaszoba 14.old Sportöltöző és futballpálya 14.old. 5. A sport támogatásának rendszere 15.old. 5.1.Költségvetési feladatok 15.old. 5.2.Sportegyesület finanszírozása 15.old. 5.3.Az egyesületek, sportszervezetek támogatása 15.old Diáksport pénzügyi feltételei 16.old. 6. Sportkoncepció végrehajtása 16.old. 3

4 1. Bevezetés A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira. (Szent-Györgyi Albert) A Magyarország Alaptörvényének XX. cikke értelmében: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. Ennek a jognak a gyakorlati érvényesülését a tisztességes játék jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét, az olimpiai eszme, mozgás- gazdag életmód terjesztését, terjedését annak hagyománnyá válását a évi CLVII. törvénnyel módosított sportról szóló évi I. törvény előmozdítja. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport, jelentős szerepet tölt be a társadalom minden tagjának erkölcsi- fizikai és személyiség formálásában. A testkultúra színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének és fejlődésének egyik pillére, és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A helyi önkormányzatok feladata a fent említett alapfeladatokon túl, hogy meghatározza a helyi közszolgáltatások körében a sport szerepét, helyét, támogatottságát. A céltudatos gondoskodás, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását. Az elmúlt évtizedekben bekövetkező gazdasági- társadalmi változások új közeget teremtettek a sportnak. Megszűnt a sportszervezetek, sportszövetségek állami irányítása és finanszírozása. A sport korábbi nagy mecénásai, - az állami vállalatok, jelentős része tönkrement, vagy privatizálták, így a támogató tevékenységük csökkent, vagy teljesen megszűnt. Az új cégek, multinacionális vállalatok nem mutatnak kellő hajlandóságot a testkultúra anyagi támogatására. Helyi szponzorok nagy része lefedett már és nem hajlandó erre a célra többet áldozni, újat találni - a mai gazdasági helyzetben - pedig nagyon nehéz. Mindezek következtében a sport az elmúlt években jelentős veszteséget szenvedett, és háttérbe szorult. Jelen koncepció évig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól. Törvényi hátteret ehhez az Európai Unió joganyagához igazodó I. sporttörvény adja. 4

5 2. Alapelvek 2.1. Általános elvek A sport egy meghatározott célú rendszeres tevékenység, a mindennapoktól különböző környezetben; célja az egészségmegőrzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény elérése, a képességek fejlesztése vagy ezeknek kombinációja. A kitűzött cél határozza meg a sport jellegét, a sportoló (vagy csapat) képességei és bátorsága mellett. Az egyes sporttevékenységeket különböző célkitűzések érdekében végezzük: Iskolai testnevelés és diáksport Szilárd alapot jelentenek, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. A testnevelés sajátosan összetett műveltségi terület. A testi képességek fejlesztése a hagyományokon alapuló mozgáskultúra megismerésén és elsajátíttatásán keresztül valósul meg. Ezt a mozgáskészletet részben az öröklött alapmozgások fejlesztésével, részben az erre építkező új, összetett mozgásanyag megtanításával lehet kialakítani. A testnevelés eredménye nem jelentheti csak a tananyag valamilyen szintű elsajátítását, mert esetében az elsajátítás olyan sajátos nevelési folyamat, amelyben a szervezet alkalmazkodása során a testi képességek a szellemi képességekkel kölcsönhatásban fejlődnek. A testnevelés, mint a pszichomotoros fejlesztés egyik kiemelt területe tanórai, iskolai tevékenységekben valósul meg. A különböző programok együttesen hatnak a tanulók fejlődésére, és a teljes iskolai tevékenységhez motivációs bázist biztosíthatnak. A teljesítménysport Célja, egy adott sportágban a lehető legjobb teljesítmény elérése. Az edzések során arra kell törekedni, hogy a teljesítményt meghatározó képességeket a lehető legmagasabb szintre lehessen fejleszteni. A sportolók és az edzők elsőszámú célja a versenyeken való győzelem. A teljesítménysportolók éveken keresztül, gyakran kisgyermekkoruktól, heti rendszeres (3-12) edzéssel készülnek a majdani csúcsteljesítményre. A fitness tréning Célja az egészség megőrzése, a civilizált életmódból fakadó megbetegedések megelőzése, és valamennyi kondícionális képesség harmonikus fejlesztése. Alapvetően az emberek külsejüket, vagy kondíciójukat akarják javítani, vagy megőrizni, rendszeres edzéssel heti 1-4 alkalommal egészen idős korig. A szabadidősport Célja, az egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása, a szórakozás, élményszerzés, kaland. Alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására. Motivációja nem hétköznapi élményekhez jutni. Olyasmiben részt venni, ami valami különleges kihívást jelent. A szórakozásból űzött szabadidősportok nem feltételeznek feltétlenül rendszerességet. A pillanatnyi kedvnek és hangulatnak megfelelően végezzük. A sportágakat erősen befolyásolják, az 5

6 életkor és az aktuális divatok. A sportpiac egészének egyre jelentősebb hasznot termelő ágazata Decs Nagyközség sportpolitikájának alapelvei Decs Nagyközség Önkormányzatának alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön: Az egészségmegőrzés, a betegség- megelőzés Az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiség formálása A mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése A közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése A szórakozás és szórakoztatás A gazdasági vállalkozások A sport-turizmus elősegítése A sport gyakorlása a település minden lakójának a Magyarország Alaptörvényéből, valamint a magyar nemzet és az európai művelődés több évezredes hagyományaiból következő elidegeníthetetlen joga. A koncepció középpontjában a település lakosságának, intézményeinek, társadalmi szervezeteinek és egyesületeinek, választott vezetőinek, illetve minden egyes állampolgárának közös felelősségén és az együttes cselekvésen alapuló, közös akarattal megvalósítható, biztosítható egészségmegőrzés, egészségvédelem programja áll. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához szükséges a helyi önkormányzatok sportra vonatkozó feladatainak ismeretét rögzíteni. A kötelezően ellátandó feladatokat a sportról szóló évi I. törvény 55. -a határozza meg: 1. Az önkormányzat- figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: a) Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) Az a.) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 2. Biztosítja az önkormányzati - iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 3. Az önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében: a) Segíti a területén tevékenykedő Humán Bizottság munkáját. b) Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. c) Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára. d) Adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. e) Ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat. 4. Az éves költségvetési rendeletben állapítja meg a sportra fordítandó összeget. 6

7 3. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai Az Önkormányzat célja, hogy támogassa a fiatalok sportolási lehetőségét, testmozgását, a településen élő lakosságnak biztosítsa az egészséges életmód kialakítása, gyakorlása, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a sportolási lehetőséget. E célok elérésének érdekében közös gondolkodásra, együttműködésre van szükség a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, sportegyesületekkel, sporttal foglakozó civil szervezetekkel Óvodai testnevelés A kisgyermekek harmonikus fejlődése, rendszeres, napi testneveléssel, sporttal biztosítható. Egységes intézményi rendszerben végzett testneveléssel először a gyerekek az óvodában találkoznak. 3-7 éves kor között gyűjtik a legtöbb tapasztalatot, élményt a mozgáskultúrájuk kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztésről elmondható, hogy nagyon fontos a motoros képességek kialakításának szempontjából Helyzetelemzés Decs településen jelenleg a Decs Nagyközség Önkormányzat fenntartásában egy óvoda működik. Az óvodában 6 óvodai csoport működik. Átlagosan fő gyermek részére biztosított a mindennapos testmozgás. Az óvodánk rendelkezik szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, így a tavasztól őszig tartó időszakban megoldhatóak a friss levegőn vezetett foglalkozások. Az óvodák a szervezett testnevelési foglalkozásokon igyekeznek megfelelő színvonalon biztosítani a kisgyermekek számára a kötetlen mozgásos tevékenységek lehetőségét és az ahhoz szükséges tárgyi, valamint személyi feltételeket. Az óvoda rendelkezik tornateremmel is. Decs Nagyközségi Önkormányzat, DECS TESZ-VESZ Óvoda működése Ssz. Intézmény/cím Decs, Ady Endre u sz. Átl. Lsz Tornaszoba/terem Játék/sportudvar A fejlesztés irányai és feladatai Az óvoda tárgyi feltételei jónak mondhatóak, de javításuk és korszerűsítésük folyamatos feladatot ró a fenntartóra. A tárgyi feltételek mellett nagyon fontos szempont az óvónők szakmai továbbképzése is. Folyamatosan figyelemmel kell követni a szakmai változásokat, amelyek a testedzés módszertanában szükségszerűen bekövetkeznek. Az óvodáknak nagy jelentőségük van a következő nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a sportnak és a rendszeres testmozgásnak az emberek életmódjának szerves részévé válásában. Önkormányzatunknak ezért érdeke, hogy az általa fenntartott óvodában dolgozó pedagógusok továbbképzését támogassa. Ezen kívül feladatunk az óvoda épületének állagmegóvása, felújítása, illetve az óvodavezetők segítése pályázatok (óvodák korszerűsítését, sporteszközökkel való felszerelését célzó) elkészítésében, benyújtásában. 7

8 3.2. Iskolai testnevelés, diáksport Az iskolai testnevelés és diáksport a pszichomotoros készségek és képességek tervszerű fejlesztése a mozgásműveltség s egyben az életmódszemlélet alakítását is jelenti 6-14 éves korig. A tananyag kiválasztása és átadásának pedagógiailag javasolt módja, a tanulói személyiség egészének fejlesztését célozza. A tananyag-elrendezés más képzési területekkel, tantárgyakkal egymást erősítő, interdiszciplináris alapon működő kapcsolatokra, a közös órakereti tömbben tanítás lehetőségének biztosítására törekszik. Célja egy sajátos, egész életen át tartó, a nemiségnek megfelelő, életmódba beépülő testkulturális tevékenységprofil kialakítása és a kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása. A testnevelés és a diáksport felkészít, az élet- és munkanehézségek elviselésére, a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének megismertetésére is. Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, használható tudás kialakítása a játék és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség alakítása. Az iskolai testnevelés és diáksport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget. Mindezek következtében az iskolai testnevelés és diáksport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag elsajátíttatásának és számonkérésének a szintjét Helyzetelemzés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 27. (12) bekezdése szerint: Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről. A (13) bekezdés alapján A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését.. A település általános iskolájában átlag 160 fő tanul és vesz részt testnevelésórákon. A Decsi Diáksport Egyesületnek (továbbiakban: DDE) minden általános iskolás tagja. A DDE keretein belül kézilabda, labdarúgás, sakk, atlétika, úszás sportág működik, a rendszeres versenyzés lehetőségét nyújtva a tanulóknak. A vízhez szoktatás és az úszásoktatás a közeli városok uszodáiban történik. Az általános iskola szabadtéri sportudvarral, és l tornateremmel rendelkezik. Az alapfokú iskola tanórai, tanórán kívüli sportfoglalkozása, sportegyesületi utánpótlás- nevelése általában a heti 70 órás nyitva tartás 70%-át teszi ki, a fennmaradó 30%-ban a lakossági igényeket szolgálják ki. Községi fenntartású sportlétesítmények Ssz Intézmény/cím Lsz. Tornaterem/szoba Sportudvar 1. Decs Nagyközség Önkormányzat Általános Iskola - Tornaterem 3000/év Decs, Haladás u 1. sz. Decs Nagyközség Önkormányzat Óvoda Tornaterem , Decs Ady E. u sz /év 3 Decs Nagyközség Önkormányzat Sportöltöző futballpálya

9 4 5 6 Hrsz.:1542/2 Játszótér 7144 Decs, Fő u. Hrsz.: 519 Játszótér 7144 Decs, Hrsz.: 1536/26 Játszótér (Domb) Hrsz.: 274/ A fejlesztés irányai és feladatai A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő mértékben és komolysággal érvényesüljenek az oktató- nevelő munkában. Célként kell megfogalmazni a mindennapos testnevelést. A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelés mellett a diáksport tevékenység is növeli. Mivel a kötelező testnevelési órák nem érik el a megfelelő hatékonyságot, biztosítani kell a diákok önszerveződésére épülő iskolai sportkörök működését, szakképzett pedagógus segítségével. Ezen kívül az iskolákban működő sportköröknek biztosítani kell azt is, hogy egyes diákok, minőségi, teljesítményorientált sporttevékenységekhez jussanak, amellyel a későbbiekben az élsport területén is megmutathatják magukat. Jelenleg a diákság 35%-a vesz részt valamilyen sporttevékenységben. A jövőben szeretnénk elérni, hogy a nagyközségben tanuló gyerekek 100%-a mozogjon rendszeresen iskolai sportkörben, vagy helyi illetve városi sportegyesületben. Ennek érdekében fontos, hogy az iskola, és az egyesületek között a kapcsolat szorosabbá váljon. A tornatermünk folyamatos karbantartásával, állagmegóvásával, illetve a szükséges felújítások elvégzésével hosszútávon biztosított a használatuk. Az önkormányzatnak feladata az iskolai sport támogatása, hiszen ez alapot jelent a versenysportban és az egészségi állapot megőrzésében, ezért érdeke, hogy az általa fenntartott iskolákban dolgozó pedagógusok továbbképzését támogassa. A feltételrendszer teljes körű megteremtése mely elősegíti már 3 éves kortól az egészséges életmódra nevelést. Ezen kívül feladata az iskola, óvoda épületének állagmegóvása, felújítása, illetve az intézményvezetők segítése pályázatok- iskolák korszerűsítését, sporteszközökkel való felszerelését célzóelkészítésében, benyújtásában Gyógytestnevelés, fogyatékkal élők sportja Gyógytestnevelés a testnevelés egyik területe, a szaktudományon belül sajátos tudományterület. Önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességekben visszamaradott tanulók stratégiai jellegű, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, kiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hypertonia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek Helyzetelemzés 9

10 A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás, hipertónia. Jelenleg a település a gyógytestnevelést a Térségi Önkormányzatok Társulása útján látják el. A Szülők a Gyermekekért Alapítvány saját keretein belül szakképzett gyógytornásszal heti egy alkalommal, lehetőséget biztosít a településen fogyatékkal élők mindennapjait segítve A fejlesztés irányai és feladatai További célunk, hogy a gyógytestnevelési szűrések hatékonyan - hatékonyabban működjenek, és a szükséges mozgásformát megtaláljuk a gyermekek számára. Ezt figyelembe véve kiemelt feladatként kezeljük, hogy intézményekben rendszeres szűréseket követően megszervezésre kerüljenek a szakszerű gyógypedagógiai foglalkozások. Támogatjuk, hogy az intézmények a fenntartó segítségével keressék a pályázati lehetőségeket és azokat ki is használják, annak érdekében, hogy a speciális testnevelési órák hatékonyabbak legyenek. Kiemelt célja a településnek, hogy az úszásoktatást óvodás kortól általános iskolás korig pályázatokból elnyert támogatásokból térítésmentesen biztosítsa. Fő célunk ez, hiszen az úszás a gyermekek gyógytestnevelésében is szerepet játszik, illetve preventív tényezőként is jelen van. Továbbfejlesztése kiemelt figyelmet képvisel a településen belül és a település környéki adottságok figyelembevételével - Szekszárd, Bátaszék - uszodáinak igénybevételével. A fogyatékkal élők segítése kiemelt feladat. A sportlétesítmény tornaterem akadálymentesítése és a fogyatékkal élők sportolási körülményeinek megteremtése kiemelt feladat. Pályázati források rendelkezésre állásával kívánjuk a későbbiekben megoldani Versenysport, utánpótlás-nevelés A verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közötti békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de az aktívan nem űzők számára is. Az utánpótlás nevelés a versenysport speciális ágazata, melynek feladata az utánpótlás korú sportolók felkészítése és versenyeztetése. Eredményes felnőtt versenysport megteremtésének az alapja az utánpótlás - nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához Helyzetelemzés A nagyközségben működő egyesületek eredményességükkel nem csak Magyarországon, de külföldön is népszerűsítik Decs jó hírnevét, felkeltik kulturális, idegenforgalmi adottságaink iránt az érdeklődést. Az egyesületek többségénél a működésükhöz szükséges anyagi hátteret nagy részben az önkormányzati támogatás biztosítja. Éppen ezért szükséges a hazai és nemzetközi eredményesség fenntartása, illetve növelése érdekében a nagyközség sportéletében a prioritás meghatározása A fejlesztés irányai és feladatai 10

11 Fontos, hogy az önkormányzat a jövőben is kiemelten kezelje azon sportági szakosztályokat, melyek eredményességükkel elősegítik a település hazai és nemzetközi elismertségét. Emellett indokolt kiemelten kezelni a csapatsportágak közül - a lakossági igényt is figyelembevéve - a sakkot, kézilabdát és a labdarúgást. A szakosztályok célkitűzése feljutni a magasabb szintű nemzeti bajnokságokba, a már ott versenyző szakosztálynak a középmezőnyben való szereplése és az utánpótlás-nevelés. Továbbá fontos, az utánpótlásnevelés kiépítettségével, eredményességével elérni, hogy a nagy csapat gerincét a saját nevelésű sportolók alkossák Szabadidősport A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, fizikai teljesítőképességének fenntartásában bír kiemelkedő jelentősséggel. Ez össztársadalmi, családi és egyéni ügy, mely elsősorban nem anyagi kérdés, hanem életmód és életvitel Helyzetelemzés A település lakosságának a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az önkormányzat sakk, kézilabda, labdarúgás, sportágakban tavaszi, őszi többfordulós rendszerben alapfokú bajnokságban szerepel. Az alapfokú bajnokságokon kívül egyéb sportprogramokat is biztosít mind a diák, mind a felnőtt lakosság részére, évente több alkalommal. Településen kiemelkedő és jelentős táborral bíró szabadidős lehetőség. Horgászat - Egyesületi keretek között működik. Tagsága és a környező települések lakosságából átlag 100 fő tesz ki. A település természetes vizei és környezet adottságok maximálisan kihasználtak. Túrázás a szekszárdi dombság a Duna Dráva Nemzeti Park közelesége a kijelölt túraútvonalak lehetőséget teremtenek a túrázásra, de a településen nincs szervezett túrázás és útvonal kijelölve A fejlesztés irányai és feladatai A településen élő szervek önkormányzat és a civil szféra képviselőinek feladata, hogy a település vonzáskörzetében lévő csodálatos természeti környezetét kihasználva a szabadidős sportok, az aktív turizmus, ökoturizmus, adta lehetőségek hátterét megteremtsük. A szabadidősport, illetve a rekreáció sport a lakosság gazdasági helyzetétől függetlenül egyre nagyobb szerepet tölt be az egészséges életmód kialakításában. Mind többen vesznek részt a településen megrendezett versenyeken, alapfokú bajnokságokon, sportnapokon. A településen élők és az idelátogató turisták számára fontos az ökoturizmus érintettjei lehetnek az alábbi csoportok egy adott térségben: Nemzeti parkok Ökoturisztikai, turisztikai szervezetek Önkormányzatok Civil szervezetek összefogása Település feladatai az ökoturizmussal kapcsolatban 11

12 tudatos motiváció alapján indulnak útnak; kis csoportokban jelennek meg és közlekednek a térségben, vagyis létszámuknál fogva belesimulnak a helyi mindennapokba; számos közösségi szolgáltatást (vonat, busz, játszótér stb.) használnak, kiadásaikkal hozzájárulnak életben tartásukhoz, fejlesztésükhöz; amennyiben lehetőségük nyílik rá, helyben előállított termékeket vásárolnak, fogyasztanak; törekednek arra, hogy a helyiek tulajdonában lévő szolgáltatásokat vegyék igénybe, így a bevételek helyben maradnak; környezetkímélő szolgáltatásokat részesítenek előnyben, tehát olyan szálláshelyet választanak, ahol a szennyvízkezelést megoldották, a napenergiát hasznosítják stb. felelősséget éreznek a turisztikai látnivalók megőrzéséért, és ennek érdekében helyi értékőrző akciókat támogatnak adománnyal, vagy önkéntes munkával; a helyi szokásokat tiszteletben tartják, és érdeklődésükkel segítik megőrizni, illetve feleleveníteni a hagyományokat, ezáltal erősítik a lakosok identitását; meg akarják ismerni a helyi nevezetességeket, hagyományokat, bele akarnak látni a lakosok életmódjába; az alapos ismeretszerzés jellemzi őket, nyitottak az újra az átlagos turistákhoz képest hosszabb ideig tartózkodhatnak a célterületen, ebből következik, hogy mélyebb kapcsolatot alakíthatnak ki a helyiekkel, sokszor kapcsolódnak a helyi munkákba 4. A település sportlétesítményei Sportcsarnok 7144 Decs, Haladás u 1. sz. A település 1979-ben építette a sportcsarnokot. A fenntartása az önkormányzat, valamint a KLIK feladata. Használója a Bíborvég Általános Iskola tanulói és Decs Nagyközség lakossága, valamint a környező települések lakói. Az intézmény kezelésébe az alábbi kiszolgáló helyiségek tartoznak: Decs Haladás u 1. sz. Sportcsarnok, 1 db sporttér /kosárlabda, röplabda, labdarúgó, tenisz, kézilabda pályák és felszerelések./ 1 db szertár 2 db öltöző - fürdővel 4 db vizesblokkok A lelátó közlekedő nem megoldott a csarnokban A sportcsarnok tevékenysége: Az intézmény éves munkáját az alábbi szempontok figyelembevételével szervezi, illetve végzi: az intézményt igénybevevő sportegyesület 12

13 egyéb intézmények, és nem sportjellegű szervezetek programjai kulturális és egyéb rendezvények Decs Nagyközség Önkormányzat DECS TESZ-VESZ Óvoda 7144 Decs, Ady E. u sz, 1 db sporttér borított sportszőnyeggel. 1 db szertár 1 db vizesblokk közlekedő A tornaszoba tevékenysége: Az intézmény éves munkáját az alábbi szempontok figyelembevételével szervezi, illetve végzi: az óvodai program kiszolgálója sport rendezvények színhelye Önkormányzati és saját bevétel: Az épület működésével nincs bevételképző tevékenysége. Kiadása a TESZ-VESZ Óvoda éves költségvetésében szerepel. Karbantartási, felújítási munkák: Az éves költségvetés az önkormányzati támogatással és az arányaiban évente növekvő saját bevételével biztosítja az intézmény alapvető zavartalan üzemeltetésének a feltételeit. Üzemelési, karbantartási feladatokon túl felújítási, fejlesztési munkákra anyagi eszközök hiánya miatt csak korlátozottan kerül sor. Az épülethez tartozó szabadtéri tér az óvoda részét képezi. Felújítás karbantartás az üzemeltető és az önkormányzat közösen végzi Sportöltöző futballpálya 1 db sporttér sportpálya futballpálya 2 db sportöltöző 1 db játékvezetői szoba 1 db szertár 4 db vizesblokk közlekedő A létesítmény tevékenysége: Az intézmény éves munkáját az alábbi szempontok figyelembevételével szervezi, illetve végzi: sportegyesület labdarúgó szakosztály labdarúgó megyei kupa rendezvényei az intézményt igénybevevő sportegyesületek 13

14 egyéb intézmények, és nem sportjellegű szervezetek programjai kulturális és egyéb rendezvények Önkormányzati kiadás és saját bevételek: A színhely bevétele a Sportegyesület pénztárát gyarapítja. Karbantartási, felújítási munkák: Az épület éves költségvetését az önkormányzati támogatással és az arányaiban évente az inflációval növekvő nagyságrendben biztosítja. Üzemelési, karbantartási feladatokon túl felújítási, fejlesztési munkákra anyagi eszközök hiánya miatt nincs lehetőség. Az épület leamortizálódott, elhasználódott. Vizesblokk, burkolatok, vakolat, öltözők teljes körű felújításra szorulnak. A szabadtéri küzdőterek, parkosított területek karbantartása a csarnok körüli fásítás, parkolók, zöldterületek karbantartása az önkormányzat feladata A fejlesztés irányai és feladatai Sportcsarnok A sportcsarnok igénybevételénél növekedést mutatnak a szabadidős sportrendezvények, illetve az aktív résztevők száma. Fontos, hogy az épületet mindenki számára jól megközelíthetővé és használhatóvá kell tenni. (akadálymentesítés) Az önkormányzat és a KLIK közös feladata, hogy a feltételeket pályázati források felhasználásával biztosítsa Óvodai Tornaszoba Kiemelkedő feladat, hogy az óvodai létesítmény működését továbbra is biztosítani tudjuk. Az épület további hasznosításához, működéséhez folyamatos fejlesztés, eszközpótlás szükséges. Az önkormányzat és az intézmény feladata, hogy a feltételeket pályázati források felhasználásával biztosítsa Sportöltöző és futballpálya A terület és a működtetés önkormányzati feladat. Az ingatlan használója a sportegyesület. Az önkormányzat hosszú távú célja, hogy modern és kulturált környezetet hozzon létre a sportolók és a nagyközönség számára. Közvetlen cél az épület teljes körű infrastrukturális felújítása. Az önkormányzat feladata, hogy a feltételeket pályázati források felhasználásával biztosítsa. 5. A sport támogatásának rendszere 5.1. Költségvetési feladatok Az óvodai, iskolai testnevelés és diáksport, valamint a lakosság szabadidősportja, a lakosság szabadidejének kulturált eltöltésének biztosítása az önkormányzatnak alapfeladata. Versenysport, élsport, utánpótlás-nevelés. 14

15 Az önkormányzatnak biztosítania kell intézményei, sportlétesítményeinek folyamatos működtetését, állagmegóvását, fejlesztését. Szabadidősport, rekreációs sport: az önkormányzat éves Rendezvénynaptárában szereplő rendezvények részben önköltséges alapon kerülnek lebonyolításra. A lakosság mindszélesebb körének bevonásához a létesítmények térítésmentes biztosítására lenne szükség Sportegyesület finanszírozása Decs Nagyközség település költségvetési rendeletében meghatározottaknak megfelelően csak olyan szakosztályokat, sportszervezeteket támogasson, amelyek elszámoltak az előző évben kapott támogatással az önkormányzat felé, illetve az önkormányzat intézményeivel szemben, és amelyeknek nincs tartozása, nincs köztartozásuk. A támogatás mértékének meghatározásánál fő szempont legyen az utánpótlásnevelés, az utánpótlás-nevelés kiépítettsége - iskolai utánpótlásnevelő-bázisok, önálló utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek, egyesületben foglalkoztatott utánpótlás felmenőrendszerű kiépítettsége Az egyesületek, sportszervezetek támogatása Az önkormányzat az éves költségvetés tervezését megelőző koncepció megalkotásakor figyelembe veszi a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság, a települési sportszervezetek, egyesületek tájékoztatását, elképzelését, és lehetőség szerint igényeit. Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatások forrása az állam által biztosított támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei. Az önkormányzat a sportcélú támogatások elosztását a bizottságok véleménye alapján végzi. Kiemelten kezelt sportágak: sakk kézilabda labdarúgás Egyéb sportágak: Szabadidős és egyéb versenysport 5.4. Diáksport pénzügyi feltételei Az iskola sport rendezvényeken való részvételét az intézményi költségvetés biztosítja. 6. Sportkoncepció végrehajtása A településen a sporttörvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni a szervező teljes felelősségével. A szervező feladata a szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése. 15

16 Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekben, intézményekben, közterületen szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek előzetes tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. Közterületre szervezett sportesemény kapcsán a közterület-használatra vonatkozó helyi rendelet rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadva Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VI.08.) számú határozata Decs Nagyközség Sportkoncepciójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs Nagyközség évekre vonatkozó Sportkoncepcióját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A határozatról értesül: Községi Sportegyesület Decs Pénzügy Irattár Decs, június 8. 16

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Sportfejlesztési Koncepciója

Nagykarácsony Község Sportfejlesztési Koncepciója Nagykarácsony Község Sportfejlesztési Koncepciója 2014 2018 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Helyzetelemzés - Óvodai testnevelés - Iskolai testnevelés - Szabadidő sport - Versenysport, utánpótlás nevelés Sportolás

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL ---------------------------------------------------------- ---- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY ISKOLAI SPORTKÖRI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA 2011. A sportkoncepció szükségessége I. BEVEZETÉS A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA Bevezetés: A mindenkori önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciójának érvényesülését segítse: - egészség

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2015-2020. évekre 1 I. BEVEZETÉS A sportról szóló 2004. évi I. törvény kinyilvánítja, hogy a nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2. számú melléklet. Ép testben ép lélek. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának

2. számú melléklet. Ép testben ép lélek. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának 2. számú melléklet Ép testben ép lélek Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Sportkoncepciója 2016-2019 2 Bevezetés A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva,

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (VI.08.) KT. sz.

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA - 1 - Egészség, az az állapot, mikor a szervezet plusz energiák mozgósítására képes. A sport helye, szerepe A sportnak helye, szerepe

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben