Döntés Decs Nagyközség évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés Decs Nagyközség évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Dobai Sándor jegyző Tárgyalja: Tisztelt Képviselő-testület! Decs Nagyközség Sportkoncepciójának átdolgozása és a következő ciklusra történő elfogadása szükségessé vált. A évekre vonatkozó sportkoncepció alapján a jogszabályi előírásoknak eleget téve elkészült az önkormányzat következő 5 évre szóló Sportkoncepció tervezete. A Sportkoncepció megléte több pályázat benyújtásának is a feltétele. Javasolom a testületnek a jegyzőkönyv mellékletét képező Sportkoncepció elfogadását. Decs, június 3. Antal Zsolt polgármester 1

2 DECS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA / / 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3.old. 2. Alapelvek 3.old Általános elvek 3.old Decs Nagyközség sportpolitikájának alapelvei 4.old. 3. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai 6.old. 3.1 Óvodai nevelés 6.old Helyzetelemzés 6.old A fejlesztés irányai és feladatai 6.old Iskolai testnevelés, diáksport 7.old Helyzetelemzés 7.old A fejlesztés irányai és feladatai 8.old Gyógytestnevelés, fogyatékkal élők sportja 9.old Helyzetelemzés 9.old A fejlesztés irányai és feladatai 9.old Versenysport, utánpótlás- nevelés 9.old Helyzetelemzés 10.old A fejlesztés irányai és feladatai 10.old. 3.5.Szabadidősport 10.old Helyzetelemzés 10.old A fejlesztés irányai és feladatai 11.old Település feladatai az ökoturizmussal kapcsolatban 11.old. 4. A település sportlétesítményei 12.old Sportcsarnok 12.old Decs Nagyközség Önkormányzat Decs Tesz-Vesz Óvoda 13.old Sportöltöző - futballpálya 13.old A fejlesztés iránya és feladatai 14.old Sportcsarnok 14.old Óvodai Tornaszoba 14.old Sportöltöző és futballpálya 14.old. 5. A sport támogatásának rendszere 15.old. 5.1.Költségvetési feladatok 15.old. 5.2.Sportegyesület finanszírozása 15.old. 5.3.Az egyesületek, sportszervezetek támogatása 15.old Diáksport pénzügyi feltételei 16.old. 6. Sportkoncepció végrehajtása 16.old. 3

4 1. Bevezetés A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira. (Szent-Györgyi Albert) A Magyarország Alaptörvényének XX. cikke értelmében: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. Ennek a jognak a gyakorlati érvényesülését a tisztességes játék jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét, az olimpiai eszme, mozgás- gazdag életmód terjesztését, terjedését annak hagyománnyá válását a évi CLVII. törvénnyel módosított sportról szóló évi I. törvény előmozdítja. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport, jelentős szerepet tölt be a társadalom minden tagjának erkölcsi- fizikai és személyiség formálásában. A testkultúra színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének és fejlődésének egyik pillére, és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A helyi önkormányzatok feladata a fent említett alapfeladatokon túl, hogy meghatározza a helyi közszolgáltatások körében a sport szerepét, helyét, támogatottságát. A céltudatos gondoskodás, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását. Az elmúlt évtizedekben bekövetkező gazdasági- társadalmi változások új közeget teremtettek a sportnak. Megszűnt a sportszervezetek, sportszövetségek állami irányítása és finanszírozása. A sport korábbi nagy mecénásai, - az állami vállalatok, jelentős része tönkrement, vagy privatizálták, így a támogató tevékenységük csökkent, vagy teljesen megszűnt. Az új cégek, multinacionális vállalatok nem mutatnak kellő hajlandóságot a testkultúra anyagi támogatására. Helyi szponzorok nagy része lefedett már és nem hajlandó erre a célra többet áldozni, újat találni - a mai gazdasági helyzetben - pedig nagyon nehéz. Mindezek következtében a sport az elmúlt években jelentős veszteséget szenvedett, és háttérbe szorult. Jelen koncepció évig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól. Törvényi hátteret ehhez az Európai Unió joganyagához igazodó I. sporttörvény adja. 4

5 2. Alapelvek 2.1. Általános elvek A sport egy meghatározott célú rendszeres tevékenység, a mindennapoktól különböző környezetben; célja az egészségmegőrzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény elérése, a képességek fejlesztése vagy ezeknek kombinációja. A kitűzött cél határozza meg a sport jellegét, a sportoló (vagy csapat) képességei és bátorsága mellett. Az egyes sporttevékenységeket különböző célkitűzések érdekében végezzük: Iskolai testnevelés és diáksport Szilárd alapot jelentenek, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. A testnevelés sajátosan összetett műveltségi terület. A testi képességek fejlesztése a hagyományokon alapuló mozgáskultúra megismerésén és elsajátíttatásán keresztül valósul meg. Ezt a mozgáskészletet részben az öröklött alapmozgások fejlesztésével, részben az erre építkező új, összetett mozgásanyag megtanításával lehet kialakítani. A testnevelés eredménye nem jelentheti csak a tananyag valamilyen szintű elsajátítását, mert esetében az elsajátítás olyan sajátos nevelési folyamat, amelyben a szervezet alkalmazkodása során a testi képességek a szellemi képességekkel kölcsönhatásban fejlődnek. A testnevelés, mint a pszichomotoros fejlesztés egyik kiemelt területe tanórai, iskolai tevékenységekben valósul meg. A különböző programok együttesen hatnak a tanulók fejlődésére, és a teljes iskolai tevékenységhez motivációs bázist biztosíthatnak. A teljesítménysport Célja, egy adott sportágban a lehető legjobb teljesítmény elérése. Az edzések során arra kell törekedni, hogy a teljesítményt meghatározó képességeket a lehető legmagasabb szintre lehessen fejleszteni. A sportolók és az edzők elsőszámú célja a versenyeken való győzelem. A teljesítménysportolók éveken keresztül, gyakran kisgyermekkoruktól, heti rendszeres (3-12) edzéssel készülnek a majdani csúcsteljesítményre. A fitness tréning Célja az egészség megőrzése, a civilizált életmódból fakadó megbetegedések megelőzése, és valamennyi kondícionális képesség harmonikus fejlesztése. Alapvetően az emberek külsejüket, vagy kondíciójukat akarják javítani, vagy megőrizni, rendszeres edzéssel heti 1-4 alkalommal egészen idős korig. A szabadidősport Célja, az egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása, a szórakozás, élményszerzés, kaland. Alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására. Motivációja nem hétköznapi élményekhez jutni. Olyasmiben részt venni, ami valami különleges kihívást jelent. A szórakozásból űzött szabadidősportok nem feltételeznek feltétlenül rendszerességet. A pillanatnyi kedvnek és hangulatnak megfelelően végezzük. A sportágakat erősen befolyásolják, az 5

6 életkor és az aktuális divatok. A sportpiac egészének egyre jelentősebb hasznot termelő ágazata Decs Nagyközség sportpolitikájának alapelvei Decs Nagyközség Önkormányzatának alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön: Az egészségmegőrzés, a betegség- megelőzés Az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiség formálása A mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése A közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése A szórakozás és szórakoztatás A gazdasági vállalkozások A sport-turizmus elősegítése A sport gyakorlása a település minden lakójának a Magyarország Alaptörvényéből, valamint a magyar nemzet és az európai művelődés több évezredes hagyományaiból következő elidegeníthetetlen joga. A koncepció középpontjában a település lakosságának, intézményeinek, társadalmi szervezeteinek és egyesületeinek, választott vezetőinek, illetve minden egyes állampolgárának közös felelősségén és az együttes cselekvésen alapuló, közös akarattal megvalósítható, biztosítható egészségmegőrzés, egészségvédelem programja áll. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához szükséges a helyi önkormányzatok sportra vonatkozó feladatainak ismeretét rögzíteni. A kötelezően ellátandó feladatokat a sportról szóló évi I. törvény 55. -a határozza meg: 1. Az önkormányzat- figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: a) Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) Az a.) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 2. Biztosítja az önkormányzati - iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 3. Az önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében: a) Segíti a területén tevékenykedő Humán Bizottság munkáját. b) Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. c) Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára. d) Adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. e) Ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat. 4. Az éves költségvetési rendeletben állapítja meg a sportra fordítandó összeget. 6

7 3. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai Az Önkormányzat célja, hogy támogassa a fiatalok sportolási lehetőségét, testmozgását, a településen élő lakosságnak biztosítsa az egészséges életmód kialakítása, gyakorlása, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a sportolási lehetőséget. E célok elérésének érdekében közös gondolkodásra, együttműködésre van szükség a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, sportegyesületekkel, sporttal foglakozó civil szervezetekkel Óvodai testnevelés A kisgyermekek harmonikus fejlődése, rendszeres, napi testneveléssel, sporttal biztosítható. Egységes intézményi rendszerben végzett testneveléssel először a gyerekek az óvodában találkoznak. 3-7 éves kor között gyűjtik a legtöbb tapasztalatot, élményt a mozgáskultúrájuk kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztésről elmondható, hogy nagyon fontos a motoros képességek kialakításának szempontjából Helyzetelemzés Decs településen jelenleg a Decs Nagyközség Önkormányzat fenntartásában egy óvoda működik. Az óvodában 6 óvodai csoport működik. Átlagosan fő gyermek részére biztosított a mindennapos testmozgás. Az óvodánk rendelkezik szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral, így a tavasztól őszig tartó időszakban megoldhatóak a friss levegőn vezetett foglalkozások. Az óvodák a szervezett testnevelési foglalkozásokon igyekeznek megfelelő színvonalon biztosítani a kisgyermekek számára a kötetlen mozgásos tevékenységek lehetőségét és az ahhoz szükséges tárgyi, valamint személyi feltételeket. Az óvoda rendelkezik tornateremmel is. Decs Nagyközségi Önkormányzat, DECS TESZ-VESZ Óvoda működése Ssz. Intézmény/cím Decs, Ady Endre u sz. Átl. Lsz Tornaszoba/terem Játék/sportudvar A fejlesztés irányai és feladatai Az óvoda tárgyi feltételei jónak mondhatóak, de javításuk és korszerűsítésük folyamatos feladatot ró a fenntartóra. A tárgyi feltételek mellett nagyon fontos szempont az óvónők szakmai továbbképzése is. Folyamatosan figyelemmel kell követni a szakmai változásokat, amelyek a testedzés módszertanában szükségszerűen bekövetkeznek. Az óvodáknak nagy jelentőségük van a következő nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a sportnak és a rendszeres testmozgásnak az emberek életmódjának szerves részévé válásában. Önkormányzatunknak ezért érdeke, hogy az általa fenntartott óvodában dolgozó pedagógusok továbbképzését támogassa. Ezen kívül feladatunk az óvoda épületének állagmegóvása, felújítása, illetve az óvodavezetők segítése pályázatok (óvodák korszerűsítését, sporteszközökkel való felszerelését célzó) elkészítésében, benyújtásában. 7

8 3.2. Iskolai testnevelés, diáksport Az iskolai testnevelés és diáksport a pszichomotoros készségek és képességek tervszerű fejlesztése a mozgásműveltség s egyben az életmódszemlélet alakítását is jelenti 6-14 éves korig. A tananyag kiválasztása és átadásának pedagógiailag javasolt módja, a tanulói személyiség egészének fejlesztését célozza. A tananyag-elrendezés más képzési területekkel, tantárgyakkal egymást erősítő, interdiszciplináris alapon működő kapcsolatokra, a közös órakereti tömbben tanítás lehetőségének biztosítására törekszik. Célja egy sajátos, egész életen át tartó, a nemiségnek megfelelő, életmódba beépülő testkulturális tevékenységprofil kialakítása és a kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása. A testnevelés és a diáksport felkészít, az élet- és munkanehézségek elviselésére, a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének megismertetésére is. Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, használható tudás kialakítása a játék és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség alakítása. Az iskolai testnevelés és diáksport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget. Mindezek következtében az iskolai testnevelés és diáksport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag elsajátíttatásának és számonkérésének a szintjét Helyzetelemzés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 27. (12) bekezdése szerint: Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről. A (13) bekezdés alapján A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését.. A település általános iskolájában átlag 160 fő tanul és vesz részt testnevelésórákon. A Decsi Diáksport Egyesületnek (továbbiakban: DDE) minden általános iskolás tagja. A DDE keretein belül kézilabda, labdarúgás, sakk, atlétika, úszás sportág működik, a rendszeres versenyzés lehetőségét nyújtva a tanulóknak. A vízhez szoktatás és az úszásoktatás a közeli városok uszodáiban történik. Az általános iskola szabadtéri sportudvarral, és l tornateremmel rendelkezik. Az alapfokú iskola tanórai, tanórán kívüli sportfoglalkozása, sportegyesületi utánpótlás- nevelése általában a heti 70 órás nyitva tartás 70%-át teszi ki, a fennmaradó 30%-ban a lakossági igényeket szolgálják ki. Községi fenntartású sportlétesítmények Ssz Intézmény/cím Lsz. Tornaterem/szoba Sportudvar 1. Decs Nagyközség Önkormányzat Általános Iskola - Tornaterem 3000/év Decs, Haladás u 1. sz. Decs Nagyközség Önkormányzat Óvoda Tornaterem , Decs Ady E. u sz /év 3 Decs Nagyközség Önkormányzat Sportöltöző futballpálya

9 4 5 6 Hrsz.:1542/2 Játszótér 7144 Decs, Fő u. Hrsz.: 519 Játszótér 7144 Decs, Hrsz.: 1536/26 Játszótér (Domb) Hrsz.: 274/ A fejlesztés irányai és feladatai A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő mértékben és komolysággal érvényesüljenek az oktató- nevelő munkában. Célként kell megfogalmazni a mindennapos testnevelést. A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelés mellett a diáksport tevékenység is növeli. Mivel a kötelező testnevelési órák nem érik el a megfelelő hatékonyságot, biztosítani kell a diákok önszerveződésére épülő iskolai sportkörök működését, szakképzett pedagógus segítségével. Ezen kívül az iskolákban működő sportköröknek biztosítani kell azt is, hogy egyes diákok, minőségi, teljesítményorientált sporttevékenységekhez jussanak, amellyel a későbbiekben az élsport területén is megmutathatják magukat. Jelenleg a diákság 35%-a vesz részt valamilyen sporttevékenységben. A jövőben szeretnénk elérni, hogy a nagyközségben tanuló gyerekek 100%-a mozogjon rendszeresen iskolai sportkörben, vagy helyi illetve városi sportegyesületben. Ennek érdekében fontos, hogy az iskola, és az egyesületek között a kapcsolat szorosabbá váljon. A tornatermünk folyamatos karbantartásával, állagmegóvásával, illetve a szükséges felújítások elvégzésével hosszútávon biztosított a használatuk. Az önkormányzatnak feladata az iskolai sport támogatása, hiszen ez alapot jelent a versenysportban és az egészségi állapot megőrzésében, ezért érdeke, hogy az általa fenntartott iskolákban dolgozó pedagógusok továbbképzését támogassa. A feltételrendszer teljes körű megteremtése mely elősegíti már 3 éves kortól az egészséges életmódra nevelést. Ezen kívül feladata az iskola, óvoda épületének állagmegóvása, felújítása, illetve az intézményvezetők segítése pályázatok- iskolák korszerűsítését, sporteszközökkel való felszerelését célzóelkészítésében, benyújtásában Gyógytestnevelés, fogyatékkal élők sportja Gyógytestnevelés a testnevelés egyik területe, a szaktudományon belül sajátos tudományterület. Önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességekben visszamaradott tanulók stratégiai jellegű, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, kiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hypertonia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek Helyzetelemzés 9

10 A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás, hipertónia. Jelenleg a település a gyógytestnevelést a Térségi Önkormányzatok Társulása útján látják el. A Szülők a Gyermekekért Alapítvány saját keretein belül szakképzett gyógytornásszal heti egy alkalommal, lehetőséget biztosít a településen fogyatékkal élők mindennapjait segítve A fejlesztés irányai és feladatai További célunk, hogy a gyógytestnevelési szűrések hatékonyan - hatékonyabban működjenek, és a szükséges mozgásformát megtaláljuk a gyermekek számára. Ezt figyelembe véve kiemelt feladatként kezeljük, hogy intézményekben rendszeres szűréseket követően megszervezésre kerüljenek a szakszerű gyógypedagógiai foglalkozások. Támogatjuk, hogy az intézmények a fenntartó segítségével keressék a pályázati lehetőségeket és azokat ki is használják, annak érdekében, hogy a speciális testnevelési órák hatékonyabbak legyenek. Kiemelt célja a településnek, hogy az úszásoktatást óvodás kortól általános iskolás korig pályázatokból elnyert támogatásokból térítésmentesen biztosítsa. Fő célunk ez, hiszen az úszás a gyermekek gyógytestnevelésében is szerepet játszik, illetve preventív tényezőként is jelen van. Továbbfejlesztése kiemelt figyelmet képvisel a településen belül és a település környéki adottságok figyelembevételével - Szekszárd, Bátaszék - uszodáinak igénybevételével. A fogyatékkal élők segítése kiemelt feladat. A sportlétesítmény tornaterem akadálymentesítése és a fogyatékkal élők sportolási körülményeinek megteremtése kiemelt feladat. Pályázati források rendelkezésre állásával kívánjuk a későbbiekben megoldani Versenysport, utánpótlás-nevelés A verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közötti békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de az aktívan nem űzők számára is. Az utánpótlás nevelés a versenysport speciális ágazata, melynek feladata az utánpótlás korú sportolók felkészítése és versenyeztetése. Eredményes felnőtt versenysport megteremtésének az alapja az utánpótlás - nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához Helyzetelemzés A nagyközségben működő egyesületek eredményességükkel nem csak Magyarországon, de külföldön is népszerűsítik Decs jó hírnevét, felkeltik kulturális, idegenforgalmi adottságaink iránt az érdeklődést. Az egyesületek többségénél a működésükhöz szükséges anyagi hátteret nagy részben az önkormányzati támogatás biztosítja. Éppen ezért szükséges a hazai és nemzetközi eredményesség fenntartása, illetve növelése érdekében a nagyközség sportéletében a prioritás meghatározása A fejlesztés irányai és feladatai 10

11 Fontos, hogy az önkormányzat a jövőben is kiemelten kezelje azon sportági szakosztályokat, melyek eredményességükkel elősegítik a település hazai és nemzetközi elismertségét. Emellett indokolt kiemelten kezelni a csapatsportágak közül - a lakossági igényt is figyelembevéve - a sakkot, kézilabdát és a labdarúgást. A szakosztályok célkitűzése feljutni a magasabb szintű nemzeti bajnokságokba, a már ott versenyző szakosztálynak a középmezőnyben való szereplése és az utánpótlás-nevelés. Továbbá fontos, az utánpótlásnevelés kiépítettségével, eredményességével elérni, hogy a nagy csapat gerincét a saját nevelésű sportolók alkossák Szabadidősport A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, fizikai teljesítőképességének fenntartásában bír kiemelkedő jelentősséggel. Ez össztársadalmi, családi és egyéni ügy, mely elsősorban nem anyagi kérdés, hanem életmód és életvitel Helyzetelemzés A település lakosságának a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az önkormányzat sakk, kézilabda, labdarúgás, sportágakban tavaszi, őszi többfordulós rendszerben alapfokú bajnokságban szerepel. Az alapfokú bajnokságokon kívül egyéb sportprogramokat is biztosít mind a diák, mind a felnőtt lakosság részére, évente több alkalommal. Településen kiemelkedő és jelentős táborral bíró szabadidős lehetőség. Horgászat - Egyesületi keretek között működik. Tagsága és a környező települések lakosságából átlag 100 fő tesz ki. A település természetes vizei és környezet adottságok maximálisan kihasználtak. Túrázás a szekszárdi dombság a Duna Dráva Nemzeti Park közelesége a kijelölt túraútvonalak lehetőséget teremtenek a túrázásra, de a településen nincs szervezett túrázás és útvonal kijelölve A fejlesztés irányai és feladatai A településen élő szervek önkormányzat és a civil szféra képviselőinek feladata, hogy a település vonzáskörzetében lévő csodálatos természeti környezetét kihasználva a szabadidős sportok, az aktív turizmus, ökoturizmus, adta lehetőségek hátterét megteremtsük. A szabadidősport, illetve a rekreáció sport a lakosság gazdasági helyzetétől függetlenül egyre nagyobb szerepet tölt be az egészséges életmód kialakításában. Mind többen vesznek részt a településen megrendezett versenyeken, alapfokú bajnokságokon, sportnapokon. A településen élők és az idelátogató turisták számára fontos az ökoturizmus érintettjei lehetnek az alábbi csoportok egy adott térségben: Nemzeti parkok Ökoturisztikai, turisztikai szervezetek Önkormányzatok Civil szervezetek összefogása Település feladatai az ökoturizmussal kapcsolatban 11

12 tudatos motiváció alapján indulnak útnak; kis csoportokban jelennek meg és közlekednek a térségben, vagyis létszámuknál fogva belesimulnak a helyi mindennapokba; számos közösségi szolgáltatást (vonat, busz, játszótér stb.) használnak, kiadásaikkal hozzájárulnak életben tartásukhoz, fejlesztésükhöz; amennyiben lehetőségük nyílik rá, helyben előállított termékeket vásárolnak, fogyasztanak; törekednek arra, hogy a helyiek tulajdonában lévő szolgáltatásokat vegyék igénybe, így a bevételek helyben maradnak; környezetkímélő szolgáltatásokat részesítenek előnyben, tehát olyan szálláshelyet választanak, ahol a szennyvízkezelést megoldották, a napenergiát hasznosítják stb. felelősséget éreznek a turisztikai látnivalók megőrzéséért, és ennek érdekében helyi értékőrző akciókat támogatnak adománnyal, vagy önkéntes munkával; a helyi szokásokat tiszteletben tartják, és érdeklődésükkel segítik megőrizni, illetve feleleveníteni a hagyományokat, ezáltal erősítik a lakosok identitását; meg akarják ismerni a helyi nevezetességeket, hagyományokat, bele akarnak látni a lakosok életmódjába; az alapos ismeretszerzés jellemzi őket, nyitottak az újra az átlagos turistákhoz képest hosszabb ideig tartózkodhatnak a célterületen, ebből következik, hogy mélyebb kapcsolatot alakíthatnak ki a helyiekkel, sokszor kapcsolódnak a helyi munkákba 4. A település sportlétesítményei Sportcsarnok 7144 Decs, Haladás u 1. sz. A település 1979-ben építette a sportcsarnokot. A fenntartása az önkormányzat, valamint a KLIK feladata. Használója a Bíborvég Általános Iskola tanulói és Decs Nagyközség lakossága, valamint a környező települések lakói. Az intézmény kezelésébe az alábbi kiszolgáló helyiségek tartoznak: Decs Haladás u 1. sz. Sportcsarnok, 1 db sporttér /kosárlabda, röplabda, labdarúgó, tenisz, kézilabda pályák és felszerelések./ 1 db szertár 2 db öltöző - fürdővel 4 db vizesblokkok A lelátó közlekedő nem megoldott a csarnokban A sportcsarnok tevékenysége: Az intézmény éves munkáját az alábbi szempontok figyelembevételével szervezi, illetve végzi: az intézményt igénybevevő sportegyesület 12

13 egyéb intézmények, és nem sportjellegű szervezetek programjai kulturális és egyéb rendezvények Decs Nagyközség Önkormányzat DECS TESZ-VESZ Óvoda 7144 Decs, Ady E. u sz, 1 db sporttér borított sportszőnyeggel. 1 db szertár 1 db vizesblokk közlekedő A tornaszoba tevékenysége: Az intézmény éves munkáját az alábbi szempontok figyelembevételével szervezi, illetve végzi: az óvodai program kiszolgálója sport rendezvények színhelye Önkormányzati és saját bevétel: Az épület működésével nincs bevételképző tevékenysége. Kiadása a TESZ-VESZ Óvoda éves költségvetésében szerepel. Karbantartási, felújítási munkák: Az éves költségvetés az önkormányzati támogatással és az arányaiban évente növekvő saját bevételével biztosítja az intézmény alapvető zavartalan üzemeltetésének a feltételeit. Üzemelési, karbantartási feladatokon túl felújítási, fejlesztési munkákra anyagi eszközök hiánya miatt csak korlátozottan kerül sor. Az épülethez tartozó szabadtéri tér az óvoda részét képezi. Felújítás karbantartás az üzemeltető és az önkormányzat közösen végzi Sportöltöző futballpálya 1 db sporttér sportpálya futballpálya 2 db sportöltöző 1 db játékvezetői szoba 1 db szertár 4 db vizesblokk közlekedő A létesítmény tevékenysége: Az intézmény éves munkáját az alábbi szempontok figyelembevételével szervezi, illetve végzi: sportegyesület labdarúgó szakosztály labdarúgó megyei kupa rendezvényei az intézményt igénybevevő sportegyesületek 13

14 egyéb intézmények, és nem sportjellegű szervezetek programjai kulturális és egyéb rendezvények Önkormányzati kiadás és saját bevételek: A színhely bevétele a Sportegyesület pénztárát gyarapítja. Karbantartási, felújítási munkák: Az épület éves költségvetését az önkormányzati támogatással és az arányaiban évente az inflációval növekvő nagyságrendben biztosítja. Üzemelési, karbantartási feladatokon túl felújítási, fejlesztési munkákra anyagi eszközök hiánya miatt nincs lehetőség. Az épület leamortizálódott, elhasználódott. Vizesblokk, burkolatok, vakolat, öltözők teljes körű felújításra szorulnak. A szabadtéri küzdőterek, parkosított területek karbantartása a csarnok körüli fásítás, parkolók, zöldterületek karbantartása az önkormányzat feladata A fejlesztés irányai és feladatai Sportcsarnok A sportcsarnok igénybevételénél növekedést mutatnak a szabadidős sportrendezvények, illetve az aktív résztevők száma. Fontos, hogy az épületet mindenki számára jól megközelíthetővé és használhatóvá kell tenni. (akadálymentesítés) Az önkormányzat és a KLIK közös feladata, hogy a feltételeket pályázati források felhasználásával biztosítsa Óvodai Tornaszoba Kiemelkedő feladat, hogy az óvodai létesítmény működését továbbra is biztosítani tudjuk. Az épület további hasznosításához, működéséhez folyamatos fejlesztés, eszközpótlás szükséges. Az önkormányzat és az intézmény feladata, hogy a feltételeket pályázati források felhasználásával biztosítsa Sportöltöző és futballpálya A terület és a működtetés önkormányzati feladat. Az ingatlan használója a sportegyesület. Az önkormányzat hosszú távú célja, hogy modern és kulturált környezetet hozzon létre a sportolók és a nagyközönség számára. Közvetlen cél az épület teljes körű infrastrukturális felújítása. Az önkormányzat feladata, hogy a feltételeket pályázati források felhasználásával biztosítsa. 5. A sport támogatásának rendszere 5.1. Költségvetési feladatok Az óvodai, iskolai testnevelés és diáksport, valamint a lakosság szabadidősportja, a lakosság szabadidejének kulturált eltöltésének biztosítása az önkormányzatnak alapfeladata. Versenysport, élsport, utánpótlás-nevelés. 14

15 Az önkormányzatnak biztosítania kell intézményei, sportlétesítményeinek folyamatos működtetését, állagmegóvását, fejlesztését. Szabadidősport, rekreációs sport: az önkormányzat éves Rendezvénynaptárában szereplő rendezvények részben önköltséges alapon kerülnek lebonyolításra. A lakosság mindszélesebb körének bevonásához a létesítmények térítésmentes biztosítására lenne szükség Sportegyesület finanszírozása Decs Nagyközség település költségvetési rendeletében meghatározottaknak megfelelően csak olyan szakosztályokat, sportszervezeteket támogasson, amelyek elszámoltak az előző évben kapott támogatással az önkormányzat felé, illetve az önkormányzat intézményeivel szemben, és amelyeknek nincs tartozása, nincs köztartozásuk. A támogatás mértékének meghatározásánál fő szempont legyen az utánpótlásnevelés, az utánpótlás-nevelés kiépítettsége - iskolai utánpótlásnevelő-bázisok, önálló utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek, egyesületben foglalkoztatott utánpótlás felmenőrendszerű kiépítettsége Az egyesületek, sportszervezetek támogatása Az önkormányzat az éves költségvetés tervezését megelőző koncepció megalkotásakor figyelembe veszi a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság, a települési sportszervezetek, egyesületek tájékoztatását, elképzelését, és lehetőség szerint igényeit. Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. A támogatások forrása az állam által biztosított támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei. Az önkormányzat a sportcélú támogatások elosztását a bizottságok véleménye alapján végzi. Kiemelten kezelt sportágak: sakk kézilabda labdarúgás Egyéb sportágak: Szabadidős és egyéb versenysport 5.4. Diáksport pénzügyi feltételei Az iskola sport rendezvényeken való részvételét az intézményi költségvetés biztosítja. 6. Sportkoncepció végrehajtása A településen a sporttörvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni a szervező teljes felelősségével. A szervező feladata a szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése. 15

16 Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekben, intézményekben, közterületen szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek előzetes tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. Közterületre szervezett sportesemény kapcsán a közterület-használatra vonatkozó helyi rendelet rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadva Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VI.08.) számú határozata Decs Nagyközség Sportkoncepciójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs Nagyközség évekre vonatkozó Sportkoncepcióját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A határozatról értesül: Községi Sportegyesület Decs Pénzügy Irattár Decs, június 8. 16

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2016 ÉVEKRE SZÓLÓ HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2011. I. BEVEZETÉS A sportkoncepció szükségessége A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan,

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete 1. A sportkoncepció célja, feladata A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1)

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója Orgovány község sportfejlesztési koncepciója 1. Helyzetelemzés Orgovány 1901-ben alakult önálló községgé, ebből az időből még nem tudunk szervezett sportéletről, egyesületekről, szakosztályokról. A ma

Részletesebben

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. I. Bevezető A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan

Részletesebben

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Készült: 2011. évben Előterjesztette: Pánczél Károly alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Záradék: Elfogadta Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (II.12.) önkormányzati határozatával. Papp János polgármester

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója 1 Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója Jóváhagyta: Gyömrő város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2011. (03.29.) sz határozatával. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 2 I. Bevezető Magyarországon a sport

Részletesebben

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 I./ Sportkoncepció szükségessége, célok, feladatok II./ Az önkormányzat feladatai a helyi sportélet szervezésében II/1. Óvodai, iskolai testnevelés II/2. Diáksport

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG Sportfejlesztési koncepciója 2013 Elfogadva Mihályháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013./IV.29/ határozatával.

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben