E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam:. Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszerét szabályozó - többször módosított évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Cct.), illetve a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, közoktatási területen a évben címzett támogatási igényhez szükséges csatolni az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 35. -a szellemében született települési esélyegyenlőségi programot, amely elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi programnak kiemelten tartalmaznia kell a pályázatban érintett oktatási intézménybe járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítására irányuló tevékenységeket. A munkahelyi esélyegyenlőség érdekében az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 70/A. -a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény nem teszi kötelezővé a település esélyegyenlőségi programjának elkészítését. Az önkormányzat a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola felújításához címzett támogatásra kíván pályázatot benyújtani. A címzett támogatás igénybejelentéséhez, a pályázathoz az Oktatási Minisztérium kötelező formai követelményként írta elő a helyi önkormányzat esélyegyenlőségi programjának csatolását. A települési esélyegyenlőségi programnak illeszkedni kellene a Magyar Köztársaság Esélyegyenlőségi Programjához, amely azonban mind a mai napig nem készült el. A települési esélyegyenlőségi program elkészítésének alapos helyzetelemzésen kell alapulnia és a civil szervezeteket, valamint az intézményeket is célszerű belevonni a program elkészítésébe. Az idő rövidsége miatt azonban erre nem volt lehetőség. A rendelkezésünkre álló információk alapján elkészült a mellékelt esélyegyenlőségi program, melynek elfogadása a címzett támogatás benyújtásához szükséges. Azonban célszerű lenne az elfogadás után a civil szervezetekkel, az intézmények képviselőivel újravizsgálni a hátrányos helyzetű csoportokat és pontosítani a hátrányok csökkentése érdekében történő intézkedéseket. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, május 16. Horváth László polgármester

3 Határozati javaslat /2006.(V.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Város Esélyegyenlőségi Programját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: folyamatos

4 ZIRC VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

5 I. Bevezető Az egyenlő bánásmód elveinek betartása és az esélyegyenlőség az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat. Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az Európai Közösségi jog vívmányaira, az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. E törvény bevezeti a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot. A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam, az önkormányzatok és az önkormányzati intézmények feladata. A tv ában foglaltak szerint a települési önkormányzat - a Programban meghatározott célokkal összhangban helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, a megvalósítás és végrehajtás tervezett ütemezését. E program célja, hogy a város minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet minden területén. II. Zirc város általános szociális gazdasági helyzetképe Gazdasági háttér Zirc tradicionális gazdaságára rányomja a bélyegét a földrajzi fekvése, gazdaságában alapvető ágazatnak számítanak a faipar és a helyi lehetőségekhez alkalmazkodó mezőgazdasági terményekre alapuló élelmiszeripar. Ezek a tradíciók mindmáig jelen vannak a város életében. A város és a környéke jelentős gazdasági átalakuláson ment át a kilencvenes években. Ennek az átalakulásnak egyik legfontosabb eleme a szénbányászat leépítése. Zirc és környékének nagy foglalkoztató ágazata volt a szénbányászat, amely a hetvenes nyolcvanas években a korábban mezőgazdasági orientációjú vidéket ipari-mezőgazdaságivá változtatta. Zirc jelentős városi fejlesztéseit köszönhette az ágazatnak, mivel a dudari bányában dolgozók számára nyújtott lakóteret. Az ágazat általános hanyatlása így az egész térséget érzékenyen érintette, a dudari bánya leépítésével foglalkoztatási jelentőségét elvesztette. A bányászatra, mezőgazdaságra és a gépiparra épülő gazdasági szerkezet a kilencvenes években így egy szerkezeti válságon ment át. A megszűnt vállalatok helyébe új cégek léptek, amelyeknek munkaerő-felvétele és jövedelemtermelő képessége azonban csak jóval alacsonyabb.

6 - 2 - A város és a térség gazdaságát egy új fejlődési pályára állíthatják a hagyományos ágazatok (építőipar, élelmiszeripar, fa- és bútoripar), ezen kívül az üzleti szolgáltatások és a turizmus, valamint új ágazatként a számítástechnika. Népesség Zirc város népessége az elmúlt évtizedben mintegy 400 fővel csökkent. A népesség fogyásának elsődleges oka az alacsony születési arány, de a halálozások száma is rendszeresen meghaladta a születések számát. A népesség korösszetétele is megváltozott az elmúlt évtizedben. A 0-17 évesek aránya 1995 és 2005 között 24,9 %-ról 18 %-ra csökkent, míg a 60 éven felüliek aránya 14,8 %-ról 18,9 %-ra emelkedett. A év közöttiek aránya hasonló időszakban 60,3 %-ról 63,1 %-ra nőtt. A településen jelenleg megközelítőleg egyenlő az időskorúak és a fiatalkorúak száma, viszont a város fiatal, 0 17 éves korú korcsoportja csökkenő tendenciát mutat. Az odavándorlások tekintetében Zircet 1994 és 2004 között összesen 3675 ember választotta új lakóhelyéül. Az elvándorlásokat vizsgálva a településről a vizsgált években összesen 3573 vándorolt el. Zirc az év közötti időszakot pozitív vándorlási egyenleggel zárta, a letelepedési szempontok alapján felértékelődött. A város népességének - akárcsak az ország népességének - elöregedése következtében egyre inkább megnövekszik a szociális szolgáltatások iránti igény. Roma népesség A roma népességre vonatkozóan a évi népszámlálás adatai állnak rendelkezésre. A lakosság összlétszámához fő - viszonyítva elenyésző, 0,001 % vallotta magát cigány nemzetiségűnek (11 fő ). A népszámlálási adatok azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem vallja magát romának. Szociológiai felmérések szerint az ország lakosságának mintegy 6-8%-át alkotják a roma származásúak. A roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, de a városban a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva átlagos. Foglalkoztatás januárban 247 fő volt a zirci regisztrált álláskeresők száma, ebből tartósan álláskereső 47 fő. A regisztrált munkanélküliek 42 %-a, 104 fő nő. Álláskeresési járadékban részesül összesen 108 fő, a rendszeres szociális segélyben részesülők száma 49 fő. A regisztrált munkanélküliek 0,06 %-a, azaz 16 fő pályakezdő munkanélküli. A nyilvántartott álláskeresők aránya megyei szinten 8,7 %, Zirc kistérségi szinten 7,8 %, Zirc relatív mutatója 4,96 %. A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni, így képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb. A kisgyermekes anyukák munkaerőpiacra való mielőbbi visszatérése érdekében szükségesnek látszik a bölcsőde fejlesztése. A januárjában életbe lépett jogszabály az anyáknak lehetőséget teremt a gyermek 1 éves kora után akár 8 órás állást vállalni, amellyel egyre többen kívánnak élni. A városi bölcsőde másfél éves kortól vehet fel kisgyermekeket, ami azért jó, mert a gyermekek fejlődése szempontjából fontos korai kötődés időszakát még édesanyjukkal töltik, utána pedig bekerülhetnek a hasonló korúk közé és a kortárs csoport ugyancsak hatással van személyiségfejlődésükre. Ugyanakkor a család jobb anyagi körülmények közé kerülhet, a szülő nem esik ki hosszú időre a gyakorlatból, munkahely

7 - 3 - megtartó képessége javul. Miután általában a nők maradnak otthon kisgyermekükkel, ezért a bölcsődei fejlesztéssel javulhat a nők esélyegyenlősége a munkaerő-piacon. A tartós egészségi problémával, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatároltak. Ezért fontos a fogyatékosok nappali ellátására, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására irányuló fejlesztés, melynek célja a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítésével. Ennek következtében a településen élő fogyatékos emberek képességének, készségének fejlesztésével növekszik a munkaerő-piacra integrálható személyek foglalkoztathatósági esélye. Az önkormányzat a rövidesen felépülő Szociális Foglalkoztató keretében biztosítja és szervezi a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, nyílt munkaerő-piacra való be- és visszajuttatásukat. Az önkormányzat a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében folyamatosan együttműködik a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Zirci Kirendeltségével. Az önkormányzat iparűzési adókedvezményben részesíti a zirci Ipari Parkot megalapító vállalkozásokat, illetve plusz adókedvezményt biztosít a foglalkoztatási létszámnövekedés után. Fogyatékkal élők A városban támogató szolgálat segíti a mozgás-, hallás-, értelmi- és látássérült, valamint más okból akadályozott fogyatékos személyek alapvető személyi szükségleteinek kielégítését, a közszolgálathoz való hozzájutást személyi szállító szolgálat működtetésével. Segíti továbbá a fogyatékos személyek általános egészségi állapotuknak és fogyatékosságuk jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, fejlesztő tevékenységhez, a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutásukat, a munkavállalást segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének biztosítását. Jelenleg is élő együttműködési megállapodása van jelnyelvi tolmács igénybevételére az MMSZ Nyugat-Magyarországi Regionális Jelnyelvi Tolmácsszolgálattal. A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek szerepe igen jelentős. A Segítő Kezek Zirc Alapítvány 1998 óta segíti a térség fogyatékkal élő lakosságát anyagi feltételek biztosításával. A Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja, a Fiatal Felnőtt Értelmi Fogyatékosok Zirc térségi Csoportja, a Vakok és Gyengénlátók Zirc térségi Csoportja működési költségeihez szintén támogatást nyújt. Az alapítványon keresztül támogatják a helyi vállalkozók is a szociálisan rászorultakat. A fizikai akadálymentesítés elsődlegessége fontos a város közintézményeinek (kórház, orvosi rendelők, polgármesteri hivatal, szociális intézmények, iskolák, stb.) megközelíthetősége, elérhetősége szempontjából. Ennek eleget téve már akadálymentesen közelíthető meg a Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ, az Idősek Klubja, az orvosi rendelő épületének felújítása során a mozgáskorlátozott személyek számára lift kerül építésre, a Polgármesteri Hivatal bejáratánál rámpát építettek, de fontos lenne az infokommunikációs akadálymentesítés is, mely a vakok és gyengén látók, illetve a siketek és nagyothallók közlekedését segítené.

8 - 4 - Lakhatás A rendszerváltást követő privatizáció eredményeként a jelenlegi lakásállományból 42 az önkormányzati bérlakások száma (1,6 %), amely a magyarországi átlaghoz képest (8%) is nagyon alacsony. A bérlakások közül 7 lakás összkomfortos (0,16 %), félkomfortos 3 lakás (0,07 %), míg a bérlakások zöme, 32 db komfortos (0,76 %). A bérlakásokban élő emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a lakástulajdonosoké, hiszen azok maradtak a bérlakásban a privatizáció során, akiknek jövedelmi helyzete a kedvező feltételek ellenére sem tette lehetővé a bérlakás megvásárlását. A bérlakásban lakók között a közös költséget is alig fedező bérleti díj ellenére akad olyan lakó, aki évről évre halmozza a köztartozásait. Oktatás Zirc Város Önkormányzatának fenntartásában 1 óvoda és bölcsőde van és 1 általános iskola látja el a város alapfokú oktatását. Az önkormányzat fenntartásában működik a Városi Zeneiskola, összesen 7 tagintézménnyel. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2 bölcsődei és 11 óvoda csoporttal működik. A gyermekek integrált nevelésén belül különös figyelmet fordítanak a sajátos igényű ellátásban részesülő, valamint a fogyatékos gyermekek ellátására, oktatására a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság véleményére alapozva. A kötött létszámkeret miatt az óvónők közül fejlesztőpedagógus asszisztensi szakképzést szerzett 1 fő, többen vettek részt a Delacato (mozgásterápiás) fejlesztő módszert ismertető tanfolyamon. A Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálatával, a védőnői szolgálattal közösen felkutatják a hátrányos helyzetűeket, és javaslatukra felveszik a rászorulókat mind a bölcsődébe, mind az óvodába. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 8 évfolyammal, a sajátos nevelési igényű tanulókat foglalkoztató 1-10 évfolyammal rendelkező intézmény. Körzeti feladatokat is ellátó intézmény, tevékenysége során biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését és oktatását, valamint ellátja a sajátos nevelési igényű évfolyam tanulóinak az előkészítő szakiskolai nevelését, oktatását. Szintén körzeti feladatként is pedagógiai szakszolgálatot működtet, logopédiai és gyógytestnevelési ellátást kapnak az arra rászoruló tanulók. Biztosítja az integrált oktatást, különös tekintettel a részképesség és magatartás zavarokkal rendelkező tanulók részére. E feladatok ellátásához logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytesnevelő, gyógytornász és gyógypedagógus szakembereket foglalkoztat. Szervezi a hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozásokat. Napközi, tanulószobai ellátást biztosít a rászoruló gyermekek számára is. Veszprém megye területén nincs lehetőség felnőttoktatás keretén belül befejezni a nyolc általános iskolát. Az intézmény az évenként folyamatosan jelentkező igények alapján vállalta az általános iskolai felnőttoktatás képzési forma biztosítását. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten törekszik nevelési-oktatási feladatainak színvonalas ellátására, a feladatok között fontos szerepet kap a diákok tanulásra ösztönzése, a tudás értékének megbecsülése, a fiatalok városhoz kötődésének erősítése. A Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat javaslatára az önkormányzat az állandó zirci lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalok számára 2003-ban tanulmányi ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje. Az önkormányzat pályázati úton félévente 10 fiatalt részesít ösztöndíj támogatásban.

9 - 5 - Az önkormányzat 2001 óta felsőoktatási ösztöndíj támogatást ad a felsőoktatásban tanuló, legrászorultabb zirci fiataloknak. Szociális ellátó rendszer Szociális segélyezés Zirc Városi Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, temetési segély, szemétdíj támogatás), valamint az eseti segélyeket (átmeneti segély, átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek kölcsön támogatása). Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott alap és szakellátások közül a gyermekek és az idősek ellátása tekintetében teljes körűnek mondható az ellátás, a szolgáltatás szervezése, irányítása és összehangolása a Zirc Városi Szociális Szolgáltató Központ keretében biztosított. Az intézmény szociális információs szolgáltatást nyújtva segíti elő, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról az igénylők tájékoztatást kapjanak. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer működtetését, családgondozói feladatok ellátását a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére, megszüntetésére, a helyettes szülői hálózat működtetését, az utógondozást, a hivatalos ügyek intézéséhez a segítségnyújtást. A Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátás keretében biztosítja a saját otthonukban élő felnőtt, egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodását. Szervezi a szociális étkeztetést. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős személyekről, akik önmagukat otthonukban saját erőből ellátni nem képesek és róluk más módon nem gondoskodnak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a segélyhívó készülék használatára képes időkorú, vagy fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárításáról. Családsegítés keretében szolgáltatást nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, az életvezetési képesség megőrzésére.

10 - 6 - Közösségi pszichiátriai ellátás keretében segítséget nyújt az önmagukat ellátni képes, de az önálló életvitellel kapcsolatban segítséget igénylő pszichiátriai betegek, a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igénylő személyeknek. III. Általános célok 1. A hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése. 2. Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítása. 3. A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a város intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 4. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, az egészségügyi, a szociális igazgatási és ellátási, a területfejlesztési célokat. IV. Konkrét intézkedések az egyes célcsoportok érdekében A Program célja a évi CXXV. törvénnyel összhangban, az azokban foglalt célok és elvek mentén a helyi viszonyokhoz igazodó, a lakosságot kiemelten a hátrányos helyzetű csoportokat segítő, az esélyegyenlőséget növelő feladatok összegyűjtése, rendszerezése, valamint azok időbeni ütemezése. A Program kiemelt figyelmet szentel a közszolgáltatások minél jobb elérhetőségére, ezzel segítve a lakosság egyes jogainak minél jobb érvényesülését. A Program a lakosság helyzetének megfelelően kiemelten foglalkozik az egyes, helyben leginkább érintett csoportok (idősek, fogyatékkal élők) helyzetének javítását célzó intézkedésekkel és feladatokkal. A Program célja, hogy az egyes érintett csoportok tagjainak helyzetét javító intézkedéseket egybegyűjtse és felelősök, valamint határidők tűzésével valós változásokat idézzen elő. A program a céljait - középtávon ig kívánja megvalósítani. A Program megvalósításához az Önkormányzat saját lehetőségei nem elegendőek, szükséges a gazdasági szereplők, a civil szervezetek valamint a lakosság aktív közreműködése. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Program saját helyzetét, valamint intézményeit érintő részeit anyagi lehetősége függvényében végrehajtja, továbbá segíti az esélyegyenlőség megvalósulását a település területén más szervezeteknél, valamint más szervezetek által. Az Esélyegyenlőségi Program végrehajtását 2 évente felül kell vizsgálni és az aktuális helyzethez kell lehetőségek szerint igazítani.

11 - 7 - Minden célcsoportot érintő intézkedések 1. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása Az önkormányzat igyekszik élni mindazon lehetőségekkel, amelyek biztosítják a hátrányos helyzetű munkanélküliek, az inaktívak munkaerőpiacra történő visszakerülését, így a közhasznú foglalkoztatás, a közmunka alkalmazásával. A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (pl. megváltozott munkaképességűek) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról és kikerülve a munkaügyi regisztrációból is, elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt. 2. Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése Az önkormányzat kötelezettséget vállal a város területén működő önkormányzati fenntartású közintézmények teljes akadálymentesítésére a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével legkésőbb 2012-ig az intézményvezetők bevonásával, saját, illetve pályázati források felhasználásával. Az idei évben a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben levő középületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé tartozó feladatokat beöltő középületek akadálymentesítése című pályázatra a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjaként üzemelő épület akadálymentesítésére benyújtott pályázatát támogatta. A Polgármesteri Hivatal pályázati pénzből történő teljes felújítása során szintén az idei évben részben megvalósult az épület fizikai akadálymentesítése, így a mozgáskorlátozottak már személyesen is intézhetik hivatali ügyeiket. Az önkormányzat vállalja, hogy kiemelten kezeli és pénzügyi lehetőségei függvényében támogat minden, a közintézmények akadálymentesítését szolgáló pályázatot. 3. A helyi szemléletet megváltoztató programok támogatása, segítése Az önkormányzat támogatja és segíti a város lakossága számára olyan ismertető anyagok készítését, lakossági tájékoztató fórumok, valamint más típusú programok, rendezvények szervezését, melyek előmozdíthatják az esélyegyenlőségi program célcsoportját jelentő emberek kedvezőbb társadalmi integrációját és szemlélet váltást eredményezhet a lakosság minden tagjánál. Az önkormányzat támogat továbbá a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire vonatkozó, mindennemű tájékoztatási lehetőséget és saját eszközeivel (helyi média, önkormányzati hirdetőtábla stb.) népszerűsíti azokat. A megvalósítás folyamatosan történik a tervezési ciklusban az önkormányzat éves költségvetés keretein belül a pénzügyi lehetőségeinek függvényében.

12 A hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése. Az önkormányzat támogat minden, a célcsoport információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzést szolgáló pályázatot, a célcsoport ez irányú képzését, továbbá támogatja olyan, mindenki számára elérhető információs pontok kialakítását, melyeken keresztül a szükséges eszközökkel nem rendelkező emberek a lakhelyükhöz minél közelebb hozzáférhetnek az internethez, valamint az információs társadalom nyújtotta egyéb szolgáltatásokhoz. A város több intézményében alakítottak ki, így a Polgármesteri Hivatalban is internetes hozzáférést emagyarország pontot. Konkrét hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódó intézkedések 1. Fogyatékkal élők Településünkön a fogyatékossággal élők többsége testi, mozgásszervi fogyatékos. A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek igen szűkös megélhetést biztosítanak számukra. Fontos megemlíteni, hogy a fogyatékossággal élők iskolai végzettsége általában elmarad egészséges társaikétól, ami tovább rontja elhelyezkedési esélyeiket. Fogyatékosságuk típusa is meghatározza gazdasági aktivitásukat. Legnehezebben az értelmileg akadályozottak, vakok, mozgássérültek találnak munkát. A pszichiátriai betegségek közé a gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavarai tartoznak. Hátterükben több tényező is állhat, leggyakrabban testi, pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők bonyolult kölcsönhatásai idézhetik elő. Jellemző, hogy a fogyatékosok jelentős többsége az idősebb korosztályból kerül ki Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a megelőzés, prevenció elvére, a fogyatékosságot okozó betegségek, balesetek megelőzésére. Cél a fogyatékos személyek integrációjának megvalósítása intézményeink teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, illetve a gazdasági élet szereplőinek támogatása az akadálymentes környezet kialakításában legkésőbb 2012-ig. Az Önkormányzat vállalja, hogy elősegíti a fogyatékkal élők minél könnyebb információhoz jutását, különösen a helyi médiában (feliratozás, jeltolmács, gyengén látók számára jobban látható honlap stb.), valamint az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtését. Fontos, hogy minden állampolgár, így a fogyatékos személyek számára is megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedés vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is.

13 Idős korúak Zirc város népességének összetételében a 60 év felettiek aránya folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek elmúlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. Ezen a téren jelentős a társadalmi szinten megoldásra váró problémák száma, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, emelése, az idősek biztonságérzetének növelése, a szegénység, a megélhetési gondok elleni küzdelem. A nagymértékű munkanélküliség miatt a család aktív tagjai legtöbbször nagyobb városokba költöznek, az idősek egyedül maradnak. Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős kihívás elé állítja az intézményrendszert. Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatás-fejlesztésben az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik még meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. Az esélyegyenlőségi programban a következő hangsúlyos elemek megvalósítására törekszik Zirc város közoktatása: - teljes körű óvodáztatásra való törekvés, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre; - a közoktatási törvény 66. -ában megfogalmazott elvek betartása a körzethatárok kialakításánál; - a társadalmi és szakmai környezet jobb megismerése, együttműködése érdekében fórumok szervezése. A közoktatásban megvalósítandó egyes további esélyegyenlőségi feladatok meghatározása és végrehajtása az érintett intézmények feladata. A speciális feladatok és célok meghatározását, valamint a végrehajtásuk módját az intézmények legkésőbb december 31-ig intézkedési tervben határozhatják meg.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának Esélyegyenloségi Programja

Páty Község Önkormányzatának Esélyegyenloségi Programja Páty Község Önkormányzatának Esélyegyenloségi Programja 1. Bevezetö Az egyenlo bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyulés elismerte minden ember jogát ahhoz,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29.-i ülésére Tárgy: A Szociálpolitikai és Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Előadó Wéber László, a Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE P ü s p ö k s z i l á g y K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2008. TARTALOM 1. Bevezetés 2. Püspökszilágy község általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja és Terve 2012. 1. Bevezetés Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év február 13-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás akadálymentesítési beruházás elvégzéséhez Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzatának

Keszeg Község Önkormányzatának Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2009. Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Keszeg község általános helyzetképe...5 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői...5 2.2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben