E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Láttam:. Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszerét szabályozó - többször módosított évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Cct.), illetve a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, közoktatási területen a évben címzett támogatási igényhez szükséges csatolni az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 35. -a szellemében született települési esélyegyenlőségi programot, amely elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi programnak kiemelten tartalmaznia kell a pályázatban érintett oktatási intézménybe járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítására irányuló tevékenységeket. A munkahelyi esélyegyenlőség érdekében az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 70/A. -a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény nem teszi kötelezővé a település esélyegyenlőségi programjának elkészítését. Az önkormányzat a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola felújításához címzett támogatásra kíván pályázatot benyújtani. A címzett támogatás igénybejelentéséhez, a pályázathoz az Oktatási Minisztérium kötelező formai követelményként írta elő a helyi önkormányzat esélyegyenlőségi programjának csatolását. A települési esélyegyenlőségi programnak illeszkedni kellene a Magyar Köztársaság Esélyegyenlőségi Programjához, amely azonban mind a mai napig nem készült el. A települési esélyegyenlőségi program elkészítésének alapos helyzetelemzésen kell alapulnia és a civil szervezeteket, valamint az intézményeket is célszerű belevonni a program elkészítésébe. Az idő rövidsége miatt azonban erre nem volt lehetőség. A rendelkezésünkre álló információk alapján elkészült a mellékelt esélyegyenlőségi program, melynek elfogadása a címzett támogatás benyújtásához szükséges. Azonban célszerű lenne az elfogadás után a civil szervezetekkel, az intézmények képviselőivel újravizsgálni a hátrányos helyzetű csoportokat és pontosítani a hátrányok csökkentése érdekében történő intézkedéseket. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, május 16. Horváth László polgármester

3 Határozati javaslat /2006.(V.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Város Esélyegyenlőségi Programját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: folyamatos

4 ZIRC VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

5 I. Bevezető Az egyenlő bánásmód elveinek betartása és az esélyegyenlőség az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat. Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az Európai Közösségi jog vívmányaira, az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. E törvény bevezeti a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot. A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam, az önkormányzatok és az önkormányzati intézmények feladata. A tv ában foglaltak szerint a települési önkormányzat - a Programban meghatározott célokkal összhangban helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, a megvalósítás és végrehajtás tervezett ütemezését. E program célja, hogy a város minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet minden területén. II. Zirc város általános szociális gazdasági helyzetképe Gazdasági háttér Zirc tradicionális gazdaságára rányomja a bélyegét a földrajzi fekvése, gazdaságában alapvető ágazatnak számítanak a faipar és a helyi lehetőségekhez alkalmazkodó mezőgazdasági terményekre alapuló élelmiszeripar. Ezek a tradíciók mindmáig jelen vannak a város életében. A város és a környéke jelentős gazdasági átalakuláson ment át a kilencvenes években. Ennek az átalakulásnak egyik legfontosabb eleme a szénbányászat leépítése. Zirc és környékének nagy foglalkoztató ágazata volt a szénbányászat, amely a hetvenes nyolcvanas években a korábban mezőgazdasági orientációjú vidéket ipari-mezőgazdaságivá változtatta. Zirc jelentős városi fejlesztéseit köszönhette az ágazatnak, mivel a dudari bányában dolgozók számára nyújtott lakóteret. Az ágazat általános hanyatlása így az egész térséget érzékenyen érintette, a dudari bánya leépítésével foglalkoztatási jelentőségét elvesztette. A bányászatra, mezőgazdaságra és a gépiparra épülő gazdasági szerkezet a kilencvenes években így egy szerkezeti válságon ment át. A megszűnt vállalatok helyébe új cégek léptek, amelyeknek munkaerő-felvétele és jövedelemtermelő képessége azonban csak jóval alacsonyabb.

6 - 2 - A város és a térség gazdaságát egy új fejlődési pályára állíthatják a hagyományos ágazatok (építőipar, élelmiszeripar, fa- és bútoripar), ezen kívül az üzleti szolgáltatások és a turizmus, valamint új ágazatként a számítástechnika. Népesség Zirc város népessége az elmúlt évtizedben mintegy 400 fővel csökkent. A népesség fogyásának elsődleges oka az alacsony születési arány, de a halálozások száma is rendszeresen meghaladta a születések számát. A népesség korösszetétele is megváltozott az elmúlt évtizedben. A 0-17 évesek aránya 1995 és 2005 között 24,9 %-ról 18 %-ra csökkent, míg a 60 éven felüliek aránya 14,8 %-ról 18,9 %-ra emelkedett. A év közöttiek aránya hasonló időszakban 60,3 %-ról 63,1 %-ra nőtt. A településen jelenleg megközelítőleg egyenlő az időskorúak és a fiatalkorúak száma, viszont a város fiatal, 0 17 éves korú korcsoportja csökkenő tendenciát mutat. Az odavándorlások tekintetében Zircet 1994 és 2004 között összesen 3675 ember választotta új lakóhelyéül. Az elvándorlásokat vizsgálva a településről a vizsgált években összesen 3573 vándorolt el. Zirc az év közötti időszakot pozitív vándorlási egyenleggel zárta, a letelepedési szempontok alapján felértékelődött. A város népességének - akárcsak az ország népességének - elöregedése következtében egyre inkább megnövekszik a szociális szolgáltatások iránti igény. Roma népesség A roma népességre vonatkozóan a évi népszámlálás adatai állnak rendelkezésre. A lakosság összlétszámához fő - viszonyítva elenyésző, 0,001 % vallotta magát cigány nemzetiségűnek (11 fő ). A népszámlálási adatok azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem vallja magát romának. Szociológiai felmérések szerint az ország lakosságának mintegy 6-8%-át alkotják a roma származásúak. A roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, de a városban a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva átlagos. Foglalkoztatás januárban 247 fő volt a zirci regisztrált álláskeresők száma, ebből tartósan álláskereső 47 fő. A regisztrált munkanélküliek 42 %-a, 104 fő nő. Álláskeresési járadékban részesül összesen 108 fő, a rendszeres szociális segélyben részesülők száma 49 fő. A regisztrált munkanélküliek 0,06 %-a, azaz 16 fő pályakezdő munkanélküli. A nyilvántartott álláskeresők aránya megyei szinten 8,7 %, Zirc kistérségi szinten 7,8 %, Zirc relatív mutatója 4,96 %. A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni, így képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb. A kisgyermekes anyukák munkaerőpiacra való mielőbbi visszatérése érdekében szükségesnek látszik a bölcsőde fejlesztése. A januárjában életbe lépett jogszabály az anyáknak lehetőséget teremt a gyermek 1 éves kora után akár 8 órás állást vállalni, amellyel egyre többen kívánnak élni. A városi bölcsőde másfél éves kortól vehet fel kisgyermekeket, ami azért jó, mert a gyermekek fejlődése szempontjából fontos korai kötődés időszakát még édesanyjukkal töltik, utána pedig bekerülhetnek a hasonló korúk közé és a kortárs csoport ugyancsak hatással van személyiségfejlődésükre. Ugyanakkor a család jobb anyagi körülmények közé kerülhet, a szülő nem esik ki hosszú időre a gyakorlatból, munkahely

7 - 3 - megtartó képessége javul. Miután általában a nők maradnak otthon kisgyermekükkel, ezért a bölcsődei fejlesztéssel javulhat a nők esélyegyenlősége a munkaerő-piacon. A tartós egészségi problémával, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatároltak. Ezért fontos a fogyatékosok nappali ellátására, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására irányuló fejlesztés, melynek célja a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítésével. Ennek következtében a településen élő fogyatékos emberek képességének, készségének fejlesztésével növekszik a munkaerő-piacra integrálható személyek foglalkoztathatósági esélye. Az önkormányzat a rövidesen felépülő Szociális Foglalkoztató keretében biztosítja és szervezi a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, nyílt munkaerő-piacra való be- és visszajuttatásukat. Az önkormányzat a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében folyamatosan együttműködik a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Zirci Kirendeltségével. Az önkormányzat iparűzési adókedvezményben részesíti a zirci Ipari Parkot megalapító vállalkozásokat, illetve plusz adókedvezményt biztosít a foglalkoztatási létszámnövekedés után. Fogyatékkal élők A városban támogató szolgálat segíti a mozgás-, hallás-, értelmi- és látássérült, valamint más okból akadályozott fogyatékos személyek alapvető személyi szükségleteinek kielégítését, a közszolgálathoz való hozzájutást személyi szállító szolgálat működtetésével. Segíti továbbá a fogyatékos személyek általános egészségi állapotuknak és fogyatékosságuk jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, fejlesztő tevékenységhez, a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutásukat, a munkavállalást segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének biztosítását. Jelenleg is élő együttműködési megállapodása van jelnyelvi tolmács igénybevételére az MMSZ Nyugat-Magyarországi Regionális Jelnyelvi Tolmácsszolgálattal. A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek szerepe igen jelentős. A Segítő Kezek Zirc Alapítvány 1998 óta segíti a térség fogyatékkal élő lakosságát anyagi feltételek biztosításával. A Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja, a Fiatal Felnőtt Értelmi Fogyatékosok Zirc térségi Csoportja, a Vakok és Gyengénlátók Zirc térségi Csoportja működési költségeihez szintén támogatást nyújt. Az alapítványon keresztül támogatják a helyi vállalkozók is a szociálisan rászorultakat. A fizikai akadálymentesítés elsődlegessége fontos a város közintézményeinek (kórház, orvosi rendelők, polgármesteri hivatal, szociális intézmények, iskolák, stb.) megközelíthetősége, elérhetősége szempontjából. Ennek eleget téve már akadálymentesen közelíthető meg a Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ, az Idősek Klubja, az orvosi rendelő épületének felújítása során a mozgáskorlátozott személyek számára lift kerül építésre, a Polgármesteri Hivatal bejáratánál rámpát építettek, de fontos lenne az infokommunikációs akadálymentesítés is, mely a vakok és gyengén látók, illetve a siketek és nagyothallók közlekedését segítené.

8 - 4 - Lakhatás A rendszerváltást követő privatizáció eredményeként a jelenlegi lakásállományból 42 az önkormányzati bérlakások száma (1,6 %), amely a magyarországi átlaghoz képest (8%) is nagyon alacsony. A bérlakások közül 7 lakás összkomfortos (0,16 %), félkomfortos 3 lakás (0,07 %), míg a bérlakások zöme, 32 db komfortos (0,76 %). A bérlakásokban élő emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a lakástulajdonosoké, hiszen azok maradtak a bérlakásban a privatizáció során, akiknek jövedelmi helyzete a kedvező feltételek ellenére sem tette lehetővé a bérlakás megvásárlását. A bérlakásban lakók között a közös költséget is alig fedező bérleti díj ellenére akad olyan lakó, aki évről évre halmozza a köztartozásait. Oktatás Zirc Város Önkormányzatának fenntartásában 1 óvoda és bölcsőde van és 1 általános iskola látja el a város alapfokú oktatását. Az önkormányzat fenntartásában működik a Városi Zeneiskola, összesen 7 tagintézménnyel. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2 bölcsődei és 11 óvoda csoporttal működik. A gyermekek integrált nevelésén belül különös figyelmet fordítanak a sajátos igényű ellátásban részesülő, valamint a fogyatékos gyermekek ellátására, oktatására a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság véleményére alapozva. A kötött létszámkeret miatt az óvónők közül fejlesztőpedagógus asszisztensi szakképzést szerzett 1 fő, többen vettek részt a Delacato (mozgásterápiás) fejlesztő módszert ismertető tanfolyamon. A Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálatával, a védőnői szolgálattal közösen felkutatják a hátrányos helyzetűeket, és javaslatukra felveszik a rászorulókat mind a bölcsődébe, mind az óvodába. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 8 évfolyammal, a sajátos nevelési igényű tanulókat foglalkoztató 1-10 évfolyammal rendelkező intézmény. Körzeti feladatokat is ellátó intézmény, tevékenysége során biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését és oktatását, valamint ellátja a sajátos nevelési igényű évfolyam tanulóinak az előkészítő szakiskolai nevelését, oktatását. Szintén körzeti feladatként is pedagógiai szakszolgálatot működtet, logopédiai és gyógytestnevelési ellátást kapnak az arra rászoruló tanulók. Biztosítja az integrált oktatást, különös tekintettel a részképesség és magatartás zavarokkal rendelkező tanulók részére. E feladatok ellátásához logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytesnevelő, gyógytornász és gyógypedagógus szakembereket foglalkoztat. Szervezi a hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozásokat. Napközi, tanulószobai ellátást biztosít a rászoruló gyermekek számára is. Veszprém megye területén nincs lehetőség felnőttoktatás keretén belül befejezni a nyolc általános iskolát. Az intézmény az évenként folyamatosan jelentkező igények alapján vállalta az általános iskolai felnőttoktatás képzési forma biztosítását. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten törekszik nevelési-oktatási feladatainak színvonalas ellátására, a feladatok között fontos szerepet kap a diákok tanulásra ösztönzése, a tudás értékének megbecsülése, a fiatalok városhoz kötődésének erősítése. A Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat javaslatára az önkormányzat az állandó zirci lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalok számára 2003-ban tanulmányi ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje. Az önkormányzat pályázati úton félévente 10 fiatalt részesít ösztöndíj támogatásban.

9 - 5 - Az önkormányzat 2001 óta felsőoktatási ösztöndíj támogatást ad a felsőoktatásban tanuló, legrászorultabb zirci fiataloknak. Szociális ellátó rendszer Szociális segélyezés Zirc Városi Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, temetési segély, szemétdíj támogatás), valamint az eseti segélyeket (átmeneti segély, átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek kölcsön támogatása). Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott alap és szakellátások közül a gyermekek és az idősek ellátása tekintetében teljes körűnek mondható az ellátás, a szolgáltatás szervezése, irányítása és összehangolása a Zirc Városi Szociális Szolgáltató Központ keretében biztosított. Az intézmény szociális információs szolgáltatást nyújtva segíti elő, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról az igénylők tájékoztatást kapjanak. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer működtetését, családgondozói feladatok ellátását a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére, megszüntetésére, a helyettes szülői hálózat működtetését, az utógondozást, a hivatalos ügyek intézéséhez a segítségnyújtást. A Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátás keretében biztosítja a saját otthonukban élő felnőtt, egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodását. Szervezi a szociális étkeztetést. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős személyekről, akik önmagukat otthonukban saját erőből ellátni nem képesek és róluk más módon nem gondoskodnak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a segélyhívó készülék használatára képes időkorú, vagy fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárításáról. Családsegítés keretében szolgáltatást nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, az életvezetési képesség megőrzésére.

10 - 6 - Közösségi pszichiátriai ellátás keretében segítséget nyújt az önmagukat ellátni képes, de az önálló életvitellel kapcsolatban segítséget igénylő pszichiátriai betegek, a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igénylő személyeknek. III. Általános célok 1. A hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése. 2. Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítása. 3. A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a város intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 4. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, az egészségügyi, a szociális igazgatási és ellátási, a területfejlesztési célokat. IV. Konkrét intézkedések az egyes célcsoportok érdekében A Program célja a évi CXXV. törvénnyel összhangban, az azokban foglalt célok és elvek mentén a helyi viszonyokhoz igazodó, a lakosságot kiemelten a hátrányos helyzetű csoportokat segítő, az esélyegyenlőséget növelő feladatok összegyűjtése, rendszerezése, valamint azok időbeni ütemezése. A Program kiemelt figyelmet szentel a közszolgáltatások minél jobb elérhetőségére, ezzel segítve a lakosság egyes jogainak minél jobb érvényesülését. A Program a lakosság helyzetének megfelelően kiemelten foglalkozik az egyes, helyben leginkább érintett csoportok (idősek, fogyatékkal élők) helyzetének javítását célzó intézkedésekkel és feladatokkal. A Program célja, hogy az egyes érintett csoportok tagjainak helyzetét javító intézkedéseket egybegyűjtse és felelősök, valamint határidők tűzésével valós változásokat idézzen elő. A program a céljait - középtávon ig kívánja megvalósítani. A Program megvalósításához az Önkormányzat saját lehetőségei nem elegendőek, szükséges a gazdasági szereplők, a civil szervezetek valamint a lakosság aktív közreműködése. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Program saját helyzetét, valamint intézményeit érintő részeit anyagi lehetősége függvényében végrehajtja, továbbá segíti az esélyegyenlőség megvalósulását a település területén más szervezeteknél, valamint más szervezetek által. Az Esélyegyenlőségi Program végrehajtását 2 évente felül kell vizsgálni és az aktuális helyzethez kell lehetőségek szerint igazítani.

11 - 7 - Minden célcsoportot érintő intézkedések 1. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása Az önkormányzat igyekszik élni mindazon lehetőségekkel, amelyek biztosítják a hátrányos helyzetű munkanélküliek, az inaktívak munkaerőpiacra történő visszakerülését, így a közhasznú foglalkoztatás, a közmunka alkalmazásával. A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (pl. megváltozott munkaképességűek) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról és kikerülve a munkaügyi regisztrációból is, elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt. 2. Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése Az önkormányzat kötelezettséget vállal a város területén működő önkormányzati fenntartású közintézmények teljes akadálymentesítésére a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével legkésőbb 2012-ig az intézményvezetők bevonásával, saját, illetve pályázati források felhasználásával. Az idei évben a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben levő középületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé tartozó feladatokat beöltő középületek akadálymentesítése című pályázatra a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjaként üzemelő épület akadálymentesítésére benyújtott pályázatát támogatta. A Polgármesteri Hivatal pályázati pénzből történő teljes felújítása során szintén az idei évben részben megvalósult az épület fizikai akadálymentesítése, így a mozgáskorlátozottak már személyesen is intézhetik hivatali ügyeiket. Az önkormányzat vállalja, hogy kiemelten kezeli és pénzügyi lehetőségei függvényében támogat minden, a közintézmények akadálymentesítését szolgáló pályázatot. 3. A helyi szemléletet megváltoztató programok támogatása, segítése Az önkormányzat támogatja és segíti a város lakossága számára olyan ismertető anyagok készítését, lakossági tájékoztató fórumok, valamint más típusú programok, rendezvények szervezését, melyek előmozdíthatják az esélyegyenlőségi program célcsoportját jelentő emberek kedvezőbb társadalmi integrációját és szemlélet váltást eredményezhet a lakosság minden tagjánál. Az önkormányzat támogat továbbá a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire vonatkozó, mindennemű tájékoztatási lehetőséget és saját eszközeivel (helyi média, önkormányzati hirdetőtábla stb.) népszerűsíti azokat. A megvalósítás folyamatosan történik a tervezési ciklusban az önkormányzat éves költségvetés keretein belül a pénzügyi lehetőségeinek függvényében.

12 A hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése. Az önkormányzat támogat minden, a célcsoport információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzést szolgáló pályázatot, a célcsoport ez irányú képzését, továbbá támogatja olyan, mindenki számára elérhető információs pontok kialakítását, melyeken keresztül a szükséges eszközökkel nem rendelkező emberek a lakhelyükhöz minél közelebb hozzáférhetnek az internethez, valamint az információs társadalom nyújtotta egyéb szolgáltatásokhoz. A város több intézményében alakítottak ki, így a Polgármesteri Hivatalban is internetes hozzáférést emagyarország pontot. Konkrét hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódó intézkedések 1. Fogyatékkal élők Településünkön a fogyatékossággal élők többsége testi, mozgásszervi fogyatékos. A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek igen szűkös megélhetést biztosítanak számukra. Fontos megemlíteni, hogy a fogyatékossággal élők iskolai végzettsége általában elmarad egészséges társaikétól, ami tovább rontja elhelyezkedési esélyeiket. Fogyatékosságuk típusa is meghatározza gazdasági aktivitásukat. Legnehezebben az értelmileg akadályozottak, vakok, mozgássérültek találnak munkát. A pszichiátriai betegségek közé a gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavarai tartoznak. Hátterükben több tényező is állhat, leggyakrabban testi, pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők bonyolult kölcsönhatásai idézhetik elő. Jellemző, hogy a fogyatékosok jelentős többsége az idősebb korosztályból kerül ki Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a megelőzés, prevenció elvére, a fogyatékosságot okozó betegségek, balesetek megelőzésére. Cél a fogyatékos személyek integrációjának megvalósítása intézményeink teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, illetve a gazdasági élet szereplőinek támogatása az akadálymentes környezet kialakításában legkésőbb 2012-ig. Az Önkormányzat vállalja, hogy elősegíti a fogyatékkal élők minél könnyebb információhoz jutását, különösen a helyi médiában (feliratozás, jeltolmács, gyengén látók számára jobban látható honlap stb.), valamint az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtését. Fontos, hogy minden állampolgár, így a fogyatékos személyek számára is megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedés vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is.

13 Idős korúak Zirc város népességének összetételében a 60 év felettiek aránya folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek elmúlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. Ezen a téren jelentős a társadalmi szinten megoldásra váró problémák száma, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, emelése, az idősek biztonságérzetének növelése, a szegénység, a megélhetési gondok elleni küzdelem. A nagymértékű munkanélküliség miatt a család aktív tagjai legtöbbször nagyobb városokba költöznek, az idősek egyedül maradnak. Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős kihívás elé állítja az intézményrendszert. Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatás-fejlesztésben az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik még meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. Az esélyegyenlőségi programban a következő hangsúlyos elemek megvalósítására törekszik Zirc város közoktatása: - teljes körű óvodáztatásra való törekvés, kiemelten koncentrálva a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre; - a közoktatási törvény 66. -ában megfogalmazott elvek betartása a körzethatárok kialakításánál; - a társadalmi és szakmai környezet jobb megismerése, együttműködése érdekében fórumok szervezése. A közoktatásban megvalósítandó egyes további esélyegyenlőségi feladatok meghatározása és végrehajtása az érintett intézmények feladata. A speciális feladatok és célok meghatározását, valamint a végrehajtásuk módját az intézmények legkésőbb december 31-ig intézkedési tervben határozhatják meg.

Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2 0 0 7. 1 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Alsózsolca város általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői 2.2. Társadalmi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE P ü s p ö k s z i l á g y K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2008. TARTALOM 1. Bevezetés 2. Püspökszilágy község általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági

Részletesebben

Sződ község ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2007.

Sződ község ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2007. Sződ község ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2007. 1 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Sződ község általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői 2.2. Társadalmi környezet, a népesség alakulása

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Galgagyörk Község Önkormányzatának

Galgagyörk Község Önkormányzatának Galgagyörk Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2008. TARTALOM 1. Bevezetés 2. Galgagyörk község általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői 2.2. Társadalmi

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja és Terve 2012. 1. Bevezetés Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2012 2017 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(02.10) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete BUCSA KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(02.10) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete BUCSA KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(02.10) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete BUCSA KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010. 1 1 Bevezető Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM 2013-2018 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 8 I.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE AZ EURÓPAI UNIÓBAN... 8 I.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben